Planstrategi for Eidfjord kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planstrategi for Eidfjord kommune 2012-2016"

Transkript

1 Planstrategi for Eidfjord kommune Innleiing Kommunane er i plan- og bygningslova pålagt å utarbeida kommunal planstrategi. Denne skal vera vedteke seinast eit år etter at kommunestyret er konstituert. Planstrategien omfattar ei drøfting av kommunens strategiske val knytt til samfunnsutvikling, under dette langsiktige arealbruk, miljøutfordringar og ein vurdering av kommunens planbehov i valperioden. Eidfjord, Anved Johan Tveit ordførar INNHALD 1. Prosess i administrasjonen 2. Planhireaki 3. Grunnlag strategiar 3.1. Nasjonale forventingar 3.2. Grunnlag og utviklingstrekk Folketalsutvikling og samansetjing Levekår og folkehelse Verdiskaping, næringsliv og sysselsetjing Bustadsituasjonen Miljø og klima Transport og infrastruktur 3.3. Langsiktig arealbruk 4. Vurdering av behov for planar 4.1. Vurdering av plantype 5. Strategi for kommunal verksemd og planarbeid for

2 Prosess i administrasjonen Rådmannen har i fleire einingsleiarmøte teke tema opp. Her har alle einingar bidrege med innspel. Dagleg leiar for Eidfjord utvikling har bidrege med innspel i forhold til næringslivet i kommunen. I tillegg er det laga eit samandrag av partiprogramma som grunnlag for strategi for vidare arbeid. Rådmannen har ikkje aktivt gått ut med oppmoding om innspel til kommunal planstrategi, men innkomne innspel som naturleg høyrer til overordna plan er registrert i saka og vert drøfta nærare i saka. Planheriarki Kommuneplanen består på den eine sidan av ein samfunnsdel med handlingsplan (økonomiplan/tiltak), og på den andre sidan av ein arealdel (overordna arealplan og reguleringsplan). Planhierarkiet, og samhandlinga mellom dei forskjellige delane vises i skissa under. Iverksetjing kan i dette tilfellet defineras som kommunestyrets bestilling til rådmannen gjennom årsbudsjettet. KOMMUNAL PLANSTRATEGI Utviklingstrekk utfordringar Behov for planar KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL REGULERINGSPLAN HANDLINGSPROGRAM/ ØKONOMIPLAN IVERKSETJING 2

3 3.1 Nasjonale forventingar - Forventa folketalsauke i Noreg. Statistisk Sentralbyrå sitt mellomalternativ viser ei auke til om lag 7 millionar i Forventa auka del eldre. Dette får følgjer for planlegging av tenestetilbod, bustad og infrastruktur og tettstader. Trenden er at livsstilsjukdomar aukar. Tilrettelegging for førebyggjande aktivitet som; friluftsliv, leik, rekreasjon og auka fysisk aktivitet, vert viktig. Kommunen skal tilretteleggja for alle brukargrupper gjennom universell utforming så langt dette let seg gjera. Det skal takast helseomsyn i planlegging. Auka fokus på førebyggjande folkehelse gjennom eit mangfald av tiltak. - Strengare jordvern. Gjennom plan sikra målrette bruk av miljøverkemidla i landbruket. - Forventa fortsett auke i transport på veg. - Trendar i verdiskaping og sysselsetjing er nedgang i arbeidsintensiv industri, men auke i arbeidsplassar som krev høgare utdanning. - Naturindeksen viser at naturmangfaldet er truga i ope lågland og skog. Strandsona er i enkelte regionar truga av nedbygging. Areal til friluftsliv har og hatt reduksjon. Naturmangfaldlova sine reglar om berekraftig bruk vert lagd til grunn i planlegging. Det skal leggjast vekt på omsynet til inngrepsfrie naturområde. Leggje til rette for miljøbasert utbygging av fritidshus med omsyn på landskap, naturmangfald, ressursbruk, energibehov og estetikk. - Strengare krav til lokalisering og utforming av næringsverksemd, bustader og infrastruktur for å nå mål for klima og energi. Utbygging av fornybar energi skal ikkje skje der naturmangfald eller store landskapsverdiar går tapt. Regjeringa forventar at; kommunane legg til rette for redusert energibruk, klimagassutslepp, energieffektivisering, og tilpassing til klimaendringane. Det skal utarbeidast ROSanalyse for område sårbare for klimaendringar. Forventa auke i stormar og uvêr, havnivåauke, ras og store nedbørsmengder, krev konkrete lokale tiltak, nye forskrifter for bygging og sikring av hus, veg og liknande. - Kommunane legg vekt på planlegging av gang- og sykkelvegar. Samferdselsprosjekt som har stor negativ konsekvens for naturmangfaldet bør ikkje realiserast. Trygt drikkevatn skal sikrast. Kommunane skal leggje til rette for framføring av elektronisk kommunikasjon. - Kommunen bør leggja til grunn lokale natur- og kulturressursar i verdiskapingsprosjekt for næringsutvikling. Oppretthalde og vidareutvikla landbruket og landbasert foredlingsverksemd. Oppretthalde eit berekraftig skogbruk. Synleggjera i plan mineralressursar av nasjonal og regional tyding. Synleggjera i plan kulturminneområde som har stor regional og nasjonale verdiar Grunnlag og utviklingstrekk Informasjon som er teken med i dette punktet, er nok noko av det viktigaste grunnlaget for planstrategien. 3

4 3.2.1 Folketalsutvikling og samansetjing Slik les du hjulet: Variablane er standardiserte mot nasjonale tal soleis at dei kommunane som gjer det betre enn landsgjennomsnittet får positive verdiar og ligg utanfor den blå ringen i diagrammet, mens kommunar som gjer det verre enn landsgjennomsnittet får negative verdiar og ligg innanfor den blå ringen. Befolkning storleiken er pr : 959. Folkeveksten er under gjennomsnittet i landet, men over gjennomsnittet i Hardanger pr Folkeveksten frå auka med 7%. I denne perioden auka folketalet frå 915 personar i 2007 til 959 personar i Me har flest innbyggjarar mellom år. Det er ei forventa auke i gjennomsnittsalder frå 42 i dag til 45 år i I fylje SSB sine statistikkar har Eidfjord kommune ei positiv folkeframskriving der ein forventar eit folketal på 1360 i Det er knytt stor usikkerheit til denne framskriving. Kvinneandelen i alderen år per 100 menn i same alder, per 1. januar 2011, ligger over gjennomsnittet både for Hardanger og på landsbasis. Innvandringsandelen pr rekna som førstegenerasjonsinnvandrar utan norsk bakgrunn samt norskfødde innvandrarforeldre, er lågare enn landsgjennomsnittet på 10,2 %, men høgare enn gjennomsnittet i Hardanger. Ein reknar høgare innvandrardel enn landsgjennomsnittet som positivt. Pr er innvandringsbefolkninga på 84 personer. 4

5 Mobilitet er høgare enn landsgjennomsnittet, men lågare enn både Hordaland og Hardanger. Mobilitet er rekna som summen av innflytting og utflytting av kommunane til og frå andre kommunar eller land i prosent av folketalet frå Kjelde: SSB, Hordaland i ta, Fylkesstatestikk, AUD-rapport nr ,AUD-rapport nr. 1-12,norut rapport 2012: Levekår og folkehelse Hovudtrekk i folkehelsa i kommunen Tema område er valt ut frå eit førebyggingspotensial, det gjeld også området helse og sjukdom. Indikatorane tar høgde for alders- og kjønnsamensetninga i kommunen. Om befolkninga Prosentdelen eldre over 80 år er ikkje eintydig forskjellig for landsgjennomsnittet. Forventa levealder for menn er ikkje eintydig forskjellig frå landsgjennomsnittet. Forventa levealder for kvinner er ikkje eintydig forskjellig frå landsgjennomsnittet. Levekår Prosentdelen med grunnskule som høgaste utdanning er ikkje eintydig forskjellig frå landsgjennomsnittet. Del høgare utdanning er 18,7 mens den på landsbasis er 20,93% i 2009 tal. Kommunen er ikkje eintydig forskjellig frå landsgjennomsnittet når det gjeld prosentdelen personar i hushald med låg inntekt. Arbeidsløysa er lågare enn landsgjennomsnittet. Prosentdelen uføretrygda under 45 år er ikkje eintydig forskjellig frå landsgjennomsnittet. Miljø Talet personar tilknytt vassverk med forskrifts messig tilfredsstillande analyseresultat m.o.p E. coli, i prosent av befolkninga tilknytt rapportpliktig vassverk, ser ut til å vera høgare enn elles i landet. Talet på dei som vert lagt inn på sjukehus for personskader etter ulykker, er ikkje eintydig forskjellig frå landsgjennomsnittet. Skule Skuletrivsel hos 10. klasse er ikkje eintydig forskjellig frå landsgjennomsnittet. Talgrunnlaget for meistringsnivå i lesing er utilstrekkeleg for statistisk testing. Talgrunnlaget for fråfall i vidaregåande skule er utilstrekkeleg for statistisk måling. Levevanar Røyking i kommunen er ikkje eintydig forskjellig frå landsgjennomsnittet, vurdert etter prosentdelen gravide som røykjer ved fyrste svangerskapskontroll. Det finst ikkje tal frå resten av befolkninga. Tal for overvekt på kommunenivå er under utarbeiding av folkehelseinstituttet. 5

6 Helse og sjukdom Færre personar brukar legemiddel mot psykiske lidingar, som bland anna angst og depresjon, samanlikna med resten av landet. Hjarte og karsjukdom, vurdert etter talet på pasientar behandla i sjukehus, er ikkje eintydig forskjellig frå landsgjennomsnittet. Utbreiinga av KOLS og astma for vaksne (45-74 år), basert på bruk av legemiddel er ikkje eintydig forskjellig frå landsgjennomsnittet. Utbering av type 2-diabetes, målt ved bruk av legemiddel, er ikkje eintydig forskjellig frå landsgjennomsnittet (30-74 år). Eidfjord har færre uføretrygda enn både landsgjennomsnittet, Hardanger og Hordaland. Uføre er målt som tal uførepensjonistar pr innbyggjarar. Variabelen inkluderer ikkje mottakarar av andre trygdeytingar som t.d. grunn- og hjelpestønad. Kulturskule Kulturskuletilbodet i Eidfjord ligg over landsgjennomsnittet, Hordaland og Hardanger( ). Kulturskulen i Eidfjord er gratis for brukarane(elevane). Kulturutgifter: Utgifter til kultur ligg over landsgjennomsnittet, Hordaland og Hardanger. Ein reknar netto driftsutgifter for kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter( ). Eidfjord kulturkontor yter tilskot til andre som utgjer om lag 43 % av samla budsjett for kultur. Den størte potten går til idrett som utgjer kr Kjelde: folkehelseprofil for 1232 Eidfjord, januar 2012, Kulturkontoret i Eidfjord kommune Kjelde: Eidfjord kommune reglement for tilskot til opp gradering av bustad, Norut rapport 2012: Verdiskaping, næringsutvikling og sysselsetning Sysselsette personar med arbeidsstad i kommunen er 420 i Tale arbeidsplassar har auka frå med 10 %. Eidfjord har ein utpendlingsrate på 35 %, der det er størst utpendling til Ullensvang. Innpendlingsrate er på 14 %. Eidfjord kommune har 202 sysselsette som utgjerd 145,8 årsverk pr Eidfjord har 147 enkelmannsføretak og 71 aksjeselskap. Eidfjord har størst sysselsetting innafor offentlig sektor, i tillegg er næringslivet dominert av turisme, småverksindustri, jordbruk og vasskraftproduksjon. 62,3 % av verksemdene i Eidfjord er lønnsame i % av verksemdene i Eidfjord har positiv eigenkapital i ,1 % av verksemdene i Eidfjord har vekst i verdiskapinga frå

7 Eidfjord har ein etableringsfrekvens på 3,7. På landsbasis var etableringsindeksen 6,5. Etableringsfrikvens vert rekna veksten i tal føretak i kommunen er etableringsfrikvens frå trekt del nedlagte føretak (2009). Framtidsnæringar i Eidfjord er lågare enn både landsgjennomsnittet, Hordaland og Hardanger. Framtidsnæringar er næringar som er i vekst eller som me vurderer har vekstpotensiale. Dette gjeld m.a. informasjonsteknologi, informasjonstenester, arkitektverksemd, og liknande. Ein reknar framtidsnæringar sin totale del av sysselsetting(etter arbeidsstad) som eit gjennomsnitt av 2008 og Me reknar større del enn landsgjennomsnittet som positiv. Kultursysselsetning er høgare enn på landsbasis og høgare enn både Hordaland og Hardanger. Kultursysselsetting gjeld og dei som er sysselsett i idrett og organisasjonar. Følgjande næringar er valt: kunstnarisk verksemd og underhaldning; drift av bibliotek, arkiv, museum. Sports- og fritids aktivitetar og drift av fornøyelses etablissement og aktivitet i medlemsorganisasjonar. Denne sysselsettinga er eit gjennomsnitt i den totale sysselsetninga i Attraktivitetsbarometeret ligg Eidfjord høgare enn landsgjennomsnittet og Hardanger, men lågare enn Hordaland. Attraktivitetsbarometeret er Telemarksforsking sin kåring av samla attraktivitet i kommunane og regionane i perioden Attraktivitet barometeret er ei rangering av kommunane, basert på samansette indeksar av busetnadsattraktivitet, besøksattraktivitet og bedrift attraktivitet. Kjelde: norut-rapport 2012:1, Eidfjord Utvikling AS, SSB.no/statestikkbanken/sysselsetning i kommunane,telemarksforskning; Næringsutvikling og attraktivitet i Rv 13- regionen Bustadsituasjonen Me har pr. jan ledige tomter i Øvre Eidfjord og i Eidfjord. I tillegg har me 5 leilegheiter i Sentrumstunet som er til sal. 30 kommunale bustader vert leigd ut til kommunale tilsette, og vanskeligstilte etter sosiallova. Pris på kommunale leilegheiter er tilnærma lik marknadspris kr. 63 pr. kvadratmeter uavhengig av bustadens standar. Eidfjord kommune har flest fritidsbustader i Hardanger der 59 % av den totale bustad- og fritidsmassen består av fritidsbustader. I Eidfjord var det 565 bustader i 2008, 87 % av disse er einebustader. Gjennomsnittleg pris på dei omsette bustadene i same periode har vore på knappe 1,1 mill. Dvs. ei prisstigning på 14 % frå fyrste del av 2000-tallet til andre del. Frå var det i snitt sett i gang bygging av 11 bustader pr bustader(i reelle tall, 5-6 bustader i året.) Eidfjord kommune har stimuleringstiltak der det vert gitt tilskot opptil kr ,- og rentefritt lån opptil kr for opp gradering av tilgjengelege bustader for utleige. Eidfjord deltek i eit regionalt bustadpolitisk handlingsprogram for Hardanger. 7

8 3.2.5 Miljø og klima Miljø: Energi: Dei største brukarane av elektrisk energi er hushald/hytter og tenesteytingar. I 2008 var den totale bruken av elektrisk energi 18,4 GWh. For hushald er biobrensel i hovudsak i form av ved der totalen er på 2,3 GWh. Bruken av luft varmepumper i private hus er aukande som elles i landet. Bruken av gass og olje er svært liten. Husstandane i Eidfjord brukar totalt mindre energi enn snitt i fylke og land, men bruken av bioenergi (ved) er større. I 2008 utgjorde transport om lag 60 % og hushald om lag 23 % av samla energi bruk i kommunen Avfall: Med 413 kg innsamla hushaldsavfall pr. innbyggjar i 2008 ligg Eidfjord over fylkessnittet på 335 kg. Avfallsmengde pr. person i Noreg dette året var på 434 med gjenvinningsgrad på 72 %, i Eidfjord er gjenvinningsgraden 46 %. Klima: Flaumfare: NVE har utarbeidd flaumsonekart for Øvre Eidfjord og Eidfjord. Det er laga flaumsonekart for 10-, 100,- 200 og 500-årsflaum. Berekningar viser at store delar av Eidfjord vil stå under vatn i ein 100-årsflaum. Endring i havnivå: Nyare forsking viser kart at havnivået vil stige. Frå rapporten Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap 2008 viser at havnivået i Eidfjord er venta å stige med 67 cm fram til år 2100 og om mogleg stormflo kan komme til å ligge på 217 cm over kote 0. Klimagassutslepp: Primærnæring og transport er dei dominerande sektorane når det gjeld klimagassutslepp. Utsleppa frå transportsektoren er klart aukande. Dei totale klimagassutsleppa vil truleg vise ein markert auke framover. Utslepp frå Cruiseskip: Cruiseskip som kjem til Eidfjord representerer om lag 14 % av den totale CO₂ utsleppa frå transport sektoren. I 2012 sesongen vil tal på cruiseskip auke med 14 nye skip og ei dobling av passasjertalet. Kjelde:KDP Klima og energi; Eidfjord kommune; , Telemarkforskning; Næringsutvikling og attraktivitet Rv13- regionen Transport og infrastruktur Trafikk: Trafikktal for 2010 frå Statens vegvesen viser at strekninga Brimnes- Eidfjord ligg på 1400 ÅDT(årsdøgntrafikk). Tungtrafikken over Hardangervidda ligg på om lag 15 % gjennom året. Trafikken er berekna å auke frå 1400 ÅDT i 2010 til 2800 i Ulykkes utvikling: Frå vart det innrapportert 63 ulukker med personskade i Eidfjord kommune. Det var 6 dødsulukker med 7 drepne. Alle dei registrerte ulukkene har skjedd langs riksvegen. På kommunale- og fylkeskommunale vegar er det ikkje registrert ulukker med personskader. Ulykkes frekvensen har ikkje endra seg vesentleg dei siste 10 åra. Gang- og sykkelveg: Eidfjord ligg over landgjennomsnittet, Hordaland og Hardanger når det gjeld tal km gang- og sykkelveg(156 km). Gang- og sykkelveg, og turstiar er km med kommunalt driftsansvar pr innbyggjarar. 8

9 Kjelde: KDP trafikksikringsplan; Eidfjord kommune 201, Nasjonal vegdatabank 3.3 Langsiktig arealbruk Prinsipp for samordna romleg utvikling. Dette er i hovudsak i vareteke i arealdelen til kommuneplanen. Gjeldande arealdel var vedteke Arealdelen var vedteke etter ein lang prosess. Planstrategien skal og vurderast i forhold til naturmangfaldlova. Strategi om å arbeida for heilårsveg aust vest, vil omfatta utgreiing av ulike tunnelalternativ og moglege alternativ trase for Rv 7 over Hardangervidda. Det kan ikkje ute lukkast at alternativ har konsekvens for det biologiske mangfaldet. Samstundes er det klart at omsynet til biologisk mangfald vert teken med i det vidare utgreiingsarbeidet. 4. Vurdering av behov for planar I planstrategien er det ikkje intensjon å lista opp alle planar som er gjeldande, skal rullerast eller treng utarbeidast. Utveljing av planar er med grunnlag i kva planar som bør prioriterast for at strategiane kan følgjast i valperioden. Av temaplanar er teke med plantyper som har verknad for arealbruk. Tiltaksdelen for kommunedelplanar skal rullerast årleg som grunnlag for prioritering av tiltak i budsjetthandsaminga. Kommunedelplan for klima og energi vart vedteke Det er vanleg å rullera plandelen ein gang i planperioden, men det er ikkje krav om dette i gjeldande plan og bygningslov. Gjeldande kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet var vedteke sist i Tilrettelegging for førebyggjande folkehelsearbeid står sentralt i målsetjinga. Trafikksikringsplan er frå 2000, den er under rullering. Prioriterte tiltak vert sett opp for kommunevalperioden. Universell utforming av gang- og sykkelvegar og fortau er viktig som grunnlag for tilrettelegging for fysisk aktivitet. Kommunedelplan avfall er ein interkommunal plan for kommunane Voss, Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang og Jondal. Gjeldande plan gjekk opphavleg ut i 2009, men er vidareført. Det er ikkje lenger krav til at planen skal vera kommunedelplan. Dette gjev eigarane meir fridom til å setja planperiode og planprosess. Kommunen har ikkje sti- og løypeplan. Mål med temaplan er å leggja til rette for eit sti og løypenett, til beste for fastbuande, hyttefolk og tilreisande. Det primære behovet er i Sysendalen. Sti- og løypeplan for Sysendalen skal vera kommunes viktigaste reiskap når det gjeld anlegg, drift og vedlikehald av stiar og løyper. Rullering av regional landbruksplan vil avklara prioritering av landbruksareal i forhold til anna arealbruk. Kulturminneplan skal innehalde ei registrering og avklaring av status for automatisk freda og verneverdige objekt i kommunen. 4.1 Vurdering av plantype Kommunedelplanar(KDP) skal følgja plan og bygningslova sine reglar om varsling, rullering og innhald. KDP er ein planform som berre bør brukast for tema som er sterkt sektorovergripande og har avgjerande betyding for utviklinga i kommunen. Enkelte KDP har krav til form for å kunna gje grunnlag for ekstern finansiering. Tema- og sektorplanar har ikkje desse krav til formalia, her står kommunestyret fritt til å velja. Men det er naturleg å sjå tiltaksdel/handlingsdel i samanheng med årleg budsjetthandsaming. 9

10 Oppsummering: 5 Strategi for kommunal verksemd og planarbeid for ; - Eidfjord skal vera ein attraktiv bukommune - Eidfjord kommune skal arbeide for å få eit attraktiv sentrum der ein vektleggjer stadkvaliteten - Eidfjord skal ha helse- og omsorgstilbod i samsvar med lovverket, og leggja tilrette for førebyggjande folkehelsa for alle - Eidfjord skal arbeida for heilårsveg aust vest, og trygge forhold for mjuke trafikkantar - Eidfjord skal ha økonomisk handlerom for stimulering av lokalt næringsliv - Eidfjord skal arbeida for å redusera skadelege utslepp til vatn og luft Planområde Plantype Merknad Prioritering Heile kommunen Kommuneplan sin langsiktige del Gjeldande er gått ut 1 Bu Kommunedel-plan Vert utarbeidd i samarbeid med Ullensvang 1 Vegtrase for Rv-7 over Hardangervidda Kommunedelplan Vert å samordna med Hol kommune og vedtak om konseptvalutgreiing (KVU) Vik-Lægreid inkl Menes-Vik Områdeplan Revisjon av gjeldande plan 1 Stakseng Områdeplan Planlegging av området Stakseng-Midtbø 2 1 Liset Områdeplan Planlegging av området Liset-Solbakken 3 Feet Områdeplan Planlegging av område Feet 3 Maurset Områdeplan Planlegging av område Garen-Maurset 3 Tverrlihaugen Områdeplan Planlegging av område Tverrlihaugen-Bruskarva 3 Simadal Detaljplan Revisjon av gjeldande plan 3 Tinnhølvegen Detaljplan Avklara kven som skal utføra planarbeidet 2 GS-veg Eidfjord- Øvre Eidfjord Detaljplan Utviding av planområdet medfører ny oppstartvarsel 1 Motocross Detaljplan Avklare om planarbeidet skal starta opp att 3 Badeplass Stavanessanden Detaljplan Avklare om planarbeidet skal starta opp 3 Heile kommunen Temaplan Kulturminneplan 1 Heile kommunen Temaplan Bustadpolitisk handlingsplan 1 Heile kommunen Temaplan Folkehelseplan 1 Heile kommunen Temaplan Regional landbruksplan 1 Sysendalen Temaplan Sti- og løypeplan 1 Heile kommunen Temaplan Plan for kriseleiing 1 10

Planstrategi for Eidfjord kommune 2012-2016

Planstrategi for Eidfjord kommune 2012-2016 Planstrategi for Eidfjord kommune 2012-2016 Innleiing Kommunane er i plan- og bygningslova pålagt å utarbeida kommunal planstrategi. Denne skal vera vedteke seinast eit år etter at kommunestyret er konstituert.

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

Planstrategi for Ullensvang herad

Planstrategi for Ullensvang herad Planstrategi for Ullensvang herad 2012 2016 Ullensvang herad har ny kommuneplan som gjeld frå 2011 til 2022. Planstrategien vurderar heradet sitt planbehov og prioriteringar i perioden 2012 2016. Strategien

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Kommunal planstrategi for Midsund kommune 2013-2016

Kommunal planstrategi for Midsund kommune 2013-2016 Kommunal planstrategi for Midsund kommune 20132016 3.6.2013 1 Innhaldsfortegnelse 1. Føremålet med den kommunale planstrategien 2. Plansystemet i Midsund kommune 3. Overordna føringar for kommunal planlegging

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Formannskap 21.05.2012 040/12 VIL Sakshandsamar: Vigdis Lode Arkiv: N-502 Arkivsaknr: 2012000894 KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012-2016 Vedlegg i saka: Kommunal

Detaljer

Kommunal planstrategi. Tilrådd av formannskapet den 27/ , sak 97/16. Øystre Slidre rein naturglede!

Kommunal planstrategi. Tilrådd av formannskapet den 27/ , sak 97/16. Øystre Slidre rein naturglede! Øystre Slidre rein naturglede! 2016-2020 Kommunal planstrategi Tilrådd av formannskapet den 27/10-2016, sak 97/16 Høyringsframlegg kommunal planstrategi 2016-2020 Side 1 av 22 Innhald 1. SAMANDRAG... 3

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

Produksjon og ringverknader i reiselivsnæringane

Produksjon og ringverknader i reiselivsnæringane HORDALAND FYLKESKOMMUNE Analyse, utgreiing og dokumentasjon NOTAT Til: Arbeidslag for reiseliv Dato: 14. august 2008 Frå: Analyse, utgreiing og dokumentasjon Arkivsak: 200705160-4/RSTR Produksjon og ringverknader

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Leikanger kommune. Kommunal planstrategi Vedteken i kommunestyret 8.desember 2016, sak 54/16

Leikanger kommune. Kommunal planstrategi Vedteken i kommunestyret 8.desember 2016, sak 54/16 Leikanger kommune Kommunal planstrategi 2016-2019 Vedteken i kommunestyret 8.desember 2016, sak 54/16 Bakgrunn Plan- og bygningslova frå 2009 innførde eit nytt omgrep: 10 1. Kommunal planstrategi Kommunestyret

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan

KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan 2017-2027 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1. Planprogram Dette planprogrammet skal vere eit verktøy for å sikre tidleg medverknad og avklaring av viktige omsyn som må takast

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Arbeidsliv 2014-2030

Arbeidsliv 2014-2030 Fylkesprognosar Hordaland: Arbeidsliv 2014-2030 r appo rt DU A Nr. 03-14 Foto: Business Region Bergen Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud

Detaljer

Kommunal planstrategi for Midsund kommune 2013-2016

Kommunal planstrategi for Midsund kommune 2013-2016 Kommunal planstrategi for Midsund kommune 20132016 FORSLAG (8.4.2013) 1 Innhald: 1. Føremålet med den kommunale planstrategien 2. Plansystemet i Midsund kommune 3. Overordna føringar for kommunal planlegging

Detaljer

Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne for 2015

Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne for 2015 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 2012/656 Saksbehandlar: Odd Jarle Talberg Dato: 15.10.2014 Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne

Detaljer

Framtidige behov for hjelpemiddel

Framtidige behov for hjelpemiddel Framtidige behov for hjelpemiddel AV SIGURD GJERDE SAMANDRAG Hjelpemiddelformidling er ein stor og viktig del av hjelpetilbodet for alle med funksjonsvanskar. Samfunnet satsar store ressursar på formidling

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Plan- og ressursutval 04.12.2012 058/12 KHAK Endeleg vedtak i: Plan- og ressursutvalet Saksansv.: Kent Geirmund

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune Kommuneplanen sin handlingsdel Eid kommune 2014-2017 1 Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Definisjonar... 3 3 Plan og styringssystem i Eid... 4 3.1 Rapportering og evaluering... 4 4 Handlingdel 2014-2017... 5 4.1

Detaljer

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh. EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00 Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.: Gunnar Elnan Dato: 23.08.2013 SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksh. Eidfjord formannskap 02.09.2013

Detaljer

Planstrategi for Balestrand kommune

Planstrategi for Balestrand kommune Planstrategi for Balestrand kommune 02.05.2017 Planstrategi Etter plan og bygningslova skal ein gjennom arbeidet med ein kommunal planstrategi drøfte kommunens strategiske val knytt til samfunnsutvikling.

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015. Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest

PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015. Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015 Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest Innhald 1. Innleiing... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Visjon og mål for planarbeidet... 3 3.1 Samarbeid

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Sak 58/16 Arkivsak nr: 16/488 Arkiv: Sakshandsamar: Ingunn Stette Sak nr Utval Møtedato 60/16 Formannskapet 04.05.2016 58/16 Kommunestyret 24.05.2016 KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Detaljer

HOVUDNETT FOR SYKKEL

HOVUDNETT FOR SYKKEL HOVUDNETT FOR SYKKEL Vedlegg til kommuneplanen for Voss 2015-2026 21.05.2014 Landskapsplanleggar Magnhild Gjengedal SLIDE 1 KVIFOR ER DET SÅ VIKTIG Å FÅ FOLK TIL Å SYKLE?! "Miljøvenleg! "Billeg! "Raskt!

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no

Om Fylkesprognoser.no 1 Samandrag Denne rapporten inneheld Hordaland fylkeskommune sin prognose for framtidig arbeidsstyrke i Hordaland fram mot 2030, og er basert på fylkeskommunen sin prognose for framtidig folketal som er

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel

Kommuneplanen sin handlingsdel Kommuneplanen sin handlingsdel 2018-2021 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal vidare konkretisera

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Fv. 7 Lussandberget aust Planprogram FORSLAG TIL PLANPROGRAM Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Dato: 2011-03-19 INNHALD 1 BAKGRUNN... 4 2 FØREMÅL MED PLANEN... 4 3 PLANOMRÅDE...

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI

KOMMUNAL PLANSTRATEGI Lærdal kommune KOMMUNAL PLANSTRATEGI 22monlys 2012-2015 Innhald Innhald Innhald... 2 Føremål... 3 Bakgrunn... 3 Overordna mål, føringar og strategiar... 4 Medverknad... 7 Kommunale planar/prosjekt under

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR BYKLE KOMMUNE

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR BYKLE KOMMUNE KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR BYKLE KOMMUNE 2012-2015 Forslag pr.10.02.2015/vedtatt i kommunestyret 26.02.2015 Vår ref. 2012/391 1. INNLEIING/ OM PLANPROSESSEN Plandelen i den nye plan- og bygningslova trådde

Detaljer

Tokke kommune. Vedlegg statistikk og analyse, kommuneplanens samfunnsdel

Tokke kommune. Vedlegg statistikk og analyse, kommuneplanens samfunnsdel Tokke kommune Vedlegg statistikk og analyse, kommuneplanens samfunnsdel 1 1. Innhald 2 2. Bakgrunn 3 3. Regionalisering og sentralisering... 3 3.1 Demografi og befolkningsprognoser... 3 3.2 Busetting,

Detaljer

Planstrategi

Planstrategi SELJORD KOMMUNE Planstrategi 2016-2019 Høyringsversjon 09.06.2016 Kommunal planstrategi er ikkje ein plan, men kommunestyret si prioritering av planressursane i valperioden. Planstrategien skal klargjere

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Regional planstrategi Kva, kvifor og korleis?

Regional planstrategi Kva, kvifor og korleis? Regional planstrategi 2016 2020 Kva, kvifor og korleis? Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Regional planstrategi -regionale aktørar Program Kl. 09. 00 Velkommen v/fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD I samband med den pågåande kommunereforma i Noreg tek Odda kommune, Jondal kommune og Ullensvang herad sikte på å slå

Detaljer

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane 06-00 . Innleiing Regjeringa la fram dei nasjonale forventningane til regional og

Detaljer

Årssamling i regionalt planforum 2017 regional planstrategi Marit Rødseth, plansjef 12.september 2017

Årssamling i regionalt planforum 2017 regional planstrategi Marit Rødseth, plansjef 12.september 2017 Årssamling i regionalt planforum 2017 regional planstrategi Marit Rødseth, plansjef 12.september 2017 Regional planstrategi 2016-2020 - vedtatt Fylkestinget i Hordaland vedtok regional planstrategi 14.desember

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2015/ /2016 Sakshandsamar: Lena Svalastog Garnes Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2015/ /2016 Sakshandsamar: Lena Svalastog Garnes Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2015/1658-4153/2016 Sakshandsamar: Lena Svalastog Garnes Dato: 22.02.2016 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 119/16 Komité for plan og utvikling 08.03.2016 22/16

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Planstrategi for Vinje kommune Synspunkt

Planstrategi for Vinje kommune Synspunkt Sakshandsamar, direktetelefon Kristin B. Vindvad, 35 58 61 31 Vår dato 11.07.2016 Dykkar dato 13.06.2016 Vår ref. 2016/3152 Dykkar ref. Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE Planstrategi for Vinje kommune

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Formannskap 21.05.2012 040/12 VIL Kommunestyre 19.06.2012 047/12 VIL Sakshandsamar: Vigdis Lode Arkiv: N-502 Arkivsaknr: 2012000894 KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

Rådmannen si rolle i arbeidet med klimatilpassing Rådmann Ole John Østenstad Dato:

Rådmannen si rolle i arbeidet med klimatilpassing Rådmann Ole John Østenstad Dato: Rådmannen si rolle i arbeidet med klimatilpassing Rådmann Ole John Østenstad Dato: 14.03.2017 Rådmannen si rolle i arbeidet med klimatilpassing Klimatilpasning - en ny type utfordring eller nok et krav

Detaljer

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane?

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane 06-00 Vedteke i sak /6 i Fylkestinget.06.6 . Innleiing Regjeringa la fram dei nasjonale

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

Regionale roller og regionalt samarbeid i klimatilpassingsarbeidet

Regionale roller og regionalt samarbeid i klimatilpassingsarbeidet Regionale roller og regionalt samarbeid i klimatilpassingsarbeidet - Føringar - Regionale roller og oppgåver - Føresetnader i Sogn og Fjordane Synnøve Stalheim fylkeskommunen Føringar -Statlige planretningslinjer

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Planutvalet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: Tid: 12:00

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Planutvalet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: Tid: 12:00 Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Planutvalet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 10.06.2013 Tid: 12:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 062/2016 Kommunestyret i Radøy PS 27.10.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/230 16/12590 Kommunal planstrategi Radøy kommune 2016-2020

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Hovudutval for plan, teknisk og næring 30.05.00 027/00 EJB Heradsstyre 08.06.00 038/00 EJB Hovudutval for plan, teknisk og næring 17.04.02

Detaljer

Regional planstrategi Sogn Regionråd Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff

Regional planstrategi Sogn Regionråd Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Regional planstrategi 2016 2020 Sogn Regionråd 10.02.16 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Kva vil eg seie noko om? Kort om rammene for Regional planstrategi Utfordringsbilete og kunnskapsgrunnlaget

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Verktøykassa

-Ein tydeleg medspelar. Verktøykassa Verktøykassa Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Plantypane Planstrategi svært overordna, skal avdekke behov for planlegging kvart fjerde år (skal ikkje vere ein plan

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli VINJE KOMMUNE 19. april 2017 Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FØREMÅL MED

Detaljer

Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam

Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam Reduksjonar i verksemda ved Bjølvefossen i 2001 Agnes Mowinckelsgt. 5, Postboks 7900 5020 Bergen Bergen, JUNI 2001 Rapport Rapporten er utgjeven av Avdeling for regional utvikling,

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Framlegg til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Bømlo kommune. Høyringsfråsegn

Framlegg til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Bømlo kommune. Høyringsfråsegn KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/21484-4 Saksbehandlar: Britt Karen Spjeld og Hanne Espe Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 19.01.2016 Framlegg

Detaljer

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato:

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Saksframlegg Rullering av trafikktryggingsplana forslag til plan Utvalsak Utval Møtedato 14/2 Planutvalet 27.01.2014 Forslag til vedtak: Planutvalet

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi Kommunal planstrategi for Radøy 2012-2016 Innhald 1. Føremål med kommunal planstrategi... 3 2. Kommunen sitt plansystem... 4 3. Erfaringar med (evaluering av) kommuneplanen... 5 4. Overordna føringar som

Detaljer

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Mai 2010 AUD- rapport nr. 6-10 Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Dei fire vestlandsfylka Rogaland, Hordaland, Sogn

Detaljer

Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram 2016-2020

Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram 2016-2020 Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram 2016-2020 0 Innhald Bakgrunn for planarbeidet...2 Planprogram...2 Føremål...3 Mandat...3 Føringar og referansar for planarbeidet

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Regional transportplan Sogn og Fjordane

Regional transportplan Sogn og Fjordane Regional transportplan Sogn og Fjordane 2014-2023 Folkemøte Balestrand, Kviknes hotell 16.1.2013 Regional transportplan for Sogn og Fjordane Bakgrunn: Ny plan- og bygningslov 2010. Regional planstrategi:

Detaljer

Kommunedelplan. for fysisk aktivitet Planprogram - Høyringsutgåve

Kommunedelplan. for fysisk aktivitet Planprogram - Høyringsutgåve Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2018-2029 Planprogram - Høyringsutgåve INNLEIING Bakgrunn for revisjon av planen Klepp kommune skal i tråd med planstrategien 2016-2019 revidera kommunedelplanen for

Detaljer

SANDE KOMMUNE. PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet.

SANDE KOMMUNE. PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet. SANDE KOMMUNE PowerPoint-fila inneheld grafisk framstilt statistikk på kommunenivå, kommunen samanlikna med kommunegrupper, fylket og landet. Plan og analyseavdelinga - desember 2013 Innhald Kvardagsregionar

Detaljer

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP

Sotrasambandet. Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP Sotrasambandet Eit viktig grunnlag for framtidig vekst og utvikling i Bergensregionen FØRESETNAD FOR TRYGGLEIK OG BEREDSKAP INNHALD 1. Landets mest traffikerte to-felts veg 3 2. Nytt sotrasamband 4 3.

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir KVAM HERAD Kystdirektoratet postboks 1502 6025 ÅLESUND Vår ref. Dykkar ref. Dato: 16/1064-10/N - 504/JONE 31.10.2016 Kvam herad si tilråding -planstrategi Ved ein feil så var det komme med feil vedlegg

Detaljer

Miljørapport 2008. Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 4-09. Mai 2009

Miljørapport 2008. Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 4-09. Mai 2009 Miljørapport 2008 Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 4-09 Mai 2009 Miljørapport Hordaland fylkeskommune 2008 Samandrag: Statistisk sentralbyrå sin klimagasstatistikk viser at medan prosessutslepp

Detaljer

Målselv mulighetslandet. Kommunal planstrategi

Målselv mulighetslandet. Kommunal planstrategi Målselv mulighetslandet Kommunal planstrategi 2012-2015 Vedtatt KSsak 77/2012, den 20.09.2012 Innledning Kommunal planstrategien er verken ein plan eller ein strategi, men eit verktøy for å vurdere kommunen

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune.

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift er gjeve i medhald av 12-6 i forureiningsforskrifta, fastsett av Miljøverndepartementet 15.12.05. 1 Verkeområde og føremål.

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Innspel frå FUNK til kommuneplanen sin samfunnsdel

Innspel frå FUNK til kommuneplanen sin samfunnsdel Innspel frå FUNK til kommuneplanen sin samfunnsdel Volda kommune 17.12.2015 Notat frå møte i FUNK Dette heftet er eit notat frå møte i FUNK 21.09.2015. Arkivsak nr.: 2015/632 Volda kommune ynskte innspel

Detaljer

Øystre Slidre kommune Saksframlegg

Øystre Slidre kommune Saksframlegg Øystre Slidre kommune Saksframlegg Saksbehandlar: Erik Gjerdalen Arkivsaksnr: 12/110 Arkiv: 147 Behandla av: Møtedato Saksnr: Formannskapet 16.08.2012 058/12 Kommunal planstrategi 2012-2016. Utskrift til:

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saknr Kvam formannskap Kvam heradsstyre Avgjerd av: Arkiv: N - 504 Arkivsaknr Saksh.: Jon Nedkvitne Objekt: 16/1064-6 Planstrategi for Kvam

Detaljer

Valle kommune. Planprogram til kommuneplan for Valle 2014-2026. Vedteke av Valle kommunestyre 25.06.2014

Valle kommune. Planprogram til kommuneplan for Valle 2014-2026. Vedteke av Valle kommunestyre 25.06.2014 Valle kommune Planprogram til kommuneplan for Valle 2014-2026 Vedteke av Valle kommunestyre 25.06.2014 1 Innhald 1. Innleiing / bakgrunn 3 1.1 Planprogram 3 1.2 Kommuneplan 3 2. Rammer for planarbeidet

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Arbeidsprogram for energi-, miljø- og klimaplan. Framlegg til arbeidsprogram

Arbeidsprogram for energi-, miljø- og klimaplan. Framlegg til arbeidsprogram Arbeidsprogram for energi-, miljø- og klimaplan Framlegg til arbeidsprogram 10.10.2016 1. Innleiing I planstrategi for Fjell kommune for perioden 2016-2019, blir det peika på at klimaendringane førar til

Detaljer

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 1 PLANSKILDRING REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 Illustrasjon/montasje av planlagd bustadfelt med tilkomst - Vombevika - Ulvik herad Arkivsaksnr: 08/360-2 572-008-01-Reg-planskildring

Detaljer

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre SKAPA OG DELA Me er stolte av kommunen vår! Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre buforhold. Her kan nemnast ny barnehage, renovering av Lærdalsøyri skule og

Detaljer