Planstrategi for Eidfjord kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planstrategi for Eidfjord kommune 2012-2016"

Transkript

1 Planstrategi for Eidfjord kommune Innleiing Kommunane er i plan- og bygningslova pålagt å utarbeida kommunal planstrategi. Denne skal vera vedteke seinast eit år etter at kommunestyret er konstituert. Planstrategien omfattar ei drøfting av kommunens strategiske val knytt til samfunnsutvikling, under dette langsiktige arealbruk, miljøutfordringar og ein vurdering av kommunens planbehov i valperioden. Eidfjord, Anved Johan Tveit ordførar INNHALD 1. Prosess i administrasjonen 2. Planhireaki 3. Grunnlag strategiar 3.1. Nasjonale forventingar 3.2. Grunnlag og utviklingstrekk Folketalsutvikling og samansetjing Levekår og folkehelse Verdiskaping, næringsliv og sysselsetjing Bustadsituasjonen Miljø og klima Transport og infrastruktur 3.3. Langsiktig arealbruk 4. Vurdering av behov for planar 4.1. Revisjon av kommuneplanen 4.2. Revisjon og nye reguleringsplanar 4.3. Kommunedelplanar 4.4. Andre planar 1

2 Prosess i administrasjonen Rådmannen har i fleire einingsleiarmøte teke tema opp. Her har alle einingar bidrege med innspel. Dagleg leiar for Eidfjord utvikling har bidrege med innspel i forhold til næringslivet i kommunen. I tillegg er det laga eit samandrag av partiprogramma som grunnlag for strategi for vidare arbeid. Rådmannen har ikkje aktivt gått ut med oppmoding om innspel til kommunal planstrategi, men innkomne innspel som naturleg høyrer til overordna plan er registrert i saka og vert drøfta nærare i saka. Planheriarki Kommuneplanen består på den eine sidan av ein samfunnsdel med handlingsplan (økonomiplan/tiltak), og på den andre sidan av ein arealdel (overordna arealplan og reguleringsplan). Planhierarkiet, og samhandlinga mellom dei forskjellige delane vises i skissa under. Iverksetjing kan i dette tilfellet defineras som kommunestyrets bestilling til rådmannen gjennom årsbudsjettet. KOMMUNAL PLANSTRATEGI Utviklingstrekk utfordringar Behov for planar KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL REGULERINGSPLAN HANDLINGSPROGRAM/ ØKONOMIPLAN IVERKSETJING 2

3 3.1 Nasjonale forventingar - Forventa folketalsauke i Noreg. Statistisk Sentralbyrå sitt mellomalternativ viser ei auke til om lag 7 millionar i Forventa auka del eldre. Dette får følgjer for planlegging av tenestetilbod, bustad og infrastruktur og tettstader. Trenden er at livsstilsjukdomar aukar. Tilrettelegging for førebyggjande aktivitet som; friluftsliv, leik, rekreasjon og auka fysisk aktivitet, vert viktig. Kommunen skal tilretteleggja for alle brukargrupper gjennom universell utforming så langt dette let seg gjera. Det skal takast helseomsyn i planlegging. Auka fokus på førebyggjande folkehelse gjennom eit mangfald av tiltak. - Strengare jordvern. Gjennom plan sikra målrette bruk av miljøverkemidla i landbruket. - Forventa fortsett auke i transport på veg. - Trendar i verdiskaping og sysselsetjing er nedgang i arbeidsintensiv industri, men auke i arbeidsplassar som krev høgare utdanning. - Naturindeksen viser at naturmangfaldet er truga i ope lågland og skog. Strandsona er i enkelte regionar truga av nedbygging. Areal til friluftsliv har og hatt reduksjon. Naturmangfaldlova sine reglar om berekraftig bruk vert lagd til grunn i planlegging. Det skal leggjast vekt på omsynet til inngrepsfrie naturområde. Leggje til rette for miljøbasert utbygging av fritidshus med omsyn på landskap, naturmangfald, ressursbruk, energibehov og estetikk. - Strengare krav til lokalisering og utforming av næringsverksemd, bustader og infrastruktur for å nå mål for klima og energi. Utbygging av fornybar energi skal ikkje skje der naturmangfald eller store landskapsverdiar går tapt. Regjeringa forventar at; kommunane legg til rette for redusert energibruk, klimagassutslepp, energieffektivisering, og tilpassing til klimaendringane. Det skal utarbeidast ROSanalyse for område sårbare for klimaendringar. Forventa auke i stormar og uvêr, havnivåauke, ras og store nedbørsmengder, krev konkrete lokale tiltak, nye forskrifter for bygging og sikring av hus, veg og liknande. - Kommunane legg vekt på planlegging av gang- og sykkelvegar. Samferdselsprosjekt som har stor negativ konsekvens for naturmangfaldet bør ikkje realiserast. Trygt drikkevatn skal sikrast. Kommunane skal leggje til rette for framføring av elektronisk kommunikasjon. - Kommunen bør leggja til grunn lokale natur- og kulturressursar i verdiskapingsprosjekt for næringsutvikling. Oppretthalde og vidareutvikla landbruket og landbasert foredlingsverksemd. Oppretthalde eit berekraftig skogbruk. Synleggjera i plan mineralressursar av nasjonal og regional tyding. Synleggjera i plan kulturminneområde som har stor regional og nasjonale verdiar. 3.2 Grunnlag og utviklingstrekk Informasjon som er teken med i dette punktet, er nok noko av det viktigaste grunnlaget for planstrategien. 3

4 Nærare til: 1.3 Grunnlag og utviklingstrekk Folketalsutvikling og samansetjing Slik les du hjulet: Variablane er standardiserte mot nasjonale tal soleis at dei kommunane som gjer det betre enn landsgjennomsnittet får positive verdiar og ligg utanfor den blå ringen i diagrammet, mens kommunar som gjer det verre enn landsgjennomsnittet får negative verdiar og ligg innanfor den blå ringen. Folketalsutvikling og samansetjing Befolkning storleiken er pr : 959. Folkeveksten er under gjennomsnittet i landet, men over gjennomsnittet i Hardanger pr Folkeveksten frå auka med 7%. I denne perioden auka folketalet frå 915 personar i 2007 til 959 personar i Me har flest innbyggjarar mellom år. Det er ei forventa auke i gjennomsnittsalder frå 42 i dag til 45 år i I fylje SSB sine statistikkar har Eidfjord kommune ei positiv folkeframskriving der ein forventar eit folketal på 1360 i Det er knytt stor usikkerheit til denne framskriving. Kvinneandelen i alderen år per 100 menn i same alder, per 1. januar 2011, ligger over gjennomsnittet både for Hardanger og på landsbasis. Innvandringsandelen pr rekna som førstegenerasjonsinnvandrar utan norsk bakgrunn samt norskfødde innvandrarforeldre, er lågare enn landsgjennomsnittet på 10,2 %, men høgare 4

5 enn gjennomsnittet i Hardanger. Ein reknar høgare innvandrardel enn landsgjennomsnittet som positivt. Pr er innvandringsbefolkninga på 84 personer. Mobilitet er høgare enn landsgjennomsnittet, men lågare enn både Hordaland og Hardanger. Mobilitet er rekna som summen av innflytting og utflytting av kommunane til og frå andre kommunar eller land i prosent av folketalet frå Kjelde: SSB, Hordaland i ta, Fylkesstatestikk, AUD-rapport nr ,AUD-rapport nr. 1-12,norut rapport 2012:1 Levekår og folkehelse Hovudtrekk i folkehelsa i kommunen Tema område er valt ut frå eit førebyggingspotensial, det gjeld også området helse og sjukdom. Indikatorane tar høgde for alders- og kjønnsamensetninga i kommunen. Om befolkninga Prosentdelen eldre over 80 år er ikkje eintydig forskjellig for landsgjennomsnittet. Forventa levealder for menn er ikkje eintydig forskjellig frå landsgjennomsnittet. Forventa levealder for kvinner er ikkje eintydig forskjellig frå landsgjennomsnittet. Levekår Prosentdelen med grunnskule som høgaste utdanning er ikkje eintydig forskjellig frå landsgjennomsnittet. Del høgare utdanning er 18,7 mens den på landsbasis er 20,93% i 2009 tal. Kommunen er ikkje eintydig forskjellig frå landsgjennomsnittet når det gjeld prosentdelen personar i hushald med låg inntekt. Arbeidsløysa er lågare enn landsgjennomsnittet. Prosentdelen uføretrygda under 45 år er ikkje eintydig forskjellig frå landsgjennomsnittet. Miljø Talet personar tilknytt vassverk med forskrifts messig tilfredsstillande analyseresultat m.o.p E. coli, i prosent av befolkninga tilknytt rapportpliktig vassverk, ser ut til å vera høgare enn elles i landet. Talet på dei som vert lagt inn på sjukehus for personskader etter ulykker, er ikkje eintydig forskjellig frå landsgjennomsnittet. Skule Skuletrivsel hos 10. klasse er ikkje eintydig forskjellig frå landsgjennomsnittet. Talgrunnlaget for meistringsnivå i lesing er utilstrekkeleg for statistisk testing. Talgrunnlaget for fråfall i vidaregåande skule er utilstrekkeleg for statistisk måling. Levevanar Røyking i kommunen er ikkje eintydig forskjellig frå landsgjennomsnittet, vurdert etter prosentdelen gravide som røykjer ved fyrste svangerskapskontroll. Det finst ikkje tal frå resten av befolkninga. Tal for overvekt på kommunenivå er under utarbeiding av folkehelseinstituttet. 5

6 Helse og sjukdom Færre personar brukar legemiddel mot psykiske lidingar, som bland anna angst og depresjon, samanlikna med resten av landet. Hjarte og karsjukdom, vurdert etter talet på pasientar behandla i sjukehus, er ikkje eintydig forskjellig frå landsgjennomsnittet. Utbreiinga av KOLS og astma for vaksne (45-74 år), basert på bruk av legemiddel er ikkje eintydig forskjellig frå landsgjennomsnittet. Utbering av type 2-diabetes, målt ved bruk av legemiddel, er ikkje eintydig forskjellig frå landsgjennomsnittet (30-74 år). Eidfjord har færre uføretrygda enn både landsgjennomsnittet, Hardanger og Hordaland. Uføre er målt som tal uførepensjonistar pr innbyggjarar. Variabelen inkluderer ikkje mottakarar av andre trygdeytingar som t.d. grunn- og hjelpestønad. Kulturskule Kulturskuletilbodet i Eidfjord ligg over landsgjennomsnittet, Hordaland og Hardanger( ). Kulturskulen i Eidfjord er gratis for brukarane(elevane). Kulturutgifter: Utgifter til kultur ligg over landsgjennomsnittet, Hordaland og Hardanger. Ein reknar netto driftsutgifter for kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter( ). Eidfjord kulturkontor yter tilskot til andre som utgjer om lag 43 % av samla budsjett for kultur. Den størte potten går til idrett som utgjer kr Kjelde: folkehelseprofil for 1232 Eidfjord, januar 2012, Kulturkontoret i Eidfjord kommune Bustadsituasjonen Me har pr. jan ledige tomter i Øvre Eidfjord og i Eidfjord. I tillegg har me 5 leilegheiter i Sentrumstunet som er til sal. 30 kommunale bustader vert leigd ut til kommunale tilsette, og vanskeligstilte etter sosiallova. Pris på kommunale leilegheiter er tilnærma lik marknadspris kr. 63 pr. kvadratmeter uavhengig av bustadens standar. Eidfjord kommune har flest fritidsbustader i Hardanger der 59 % av den totale bustad- og fritidsmassen består av fritidsbustader. I Eidfjord var det 565 bustader i 2008, 87 % av disse er einebustader. Gjennomsnittleg pris på dei omsette bustadene i same periode har vore på knappe 1,1 mill. Dvs. ei prisstigning på 14 % frå fyrste del av 2000-tallet til andre del. Frå var det i snitt sett i gang bygging av 11 bustader pr bustader(i reelle tall, 5-6 bustader i året.) Eidfjord kommune har stimuleringstiltak der det vert gitt tilskot opptil kr ,- og rentefritt lån opptil kr for opp gradering av tilgjengelege bustader for utleige. Eidfjord deltek i eit regionalt bustadpolitisk handlingsprogram for Hardanger. 6

7 Kjelde: Eidfjord kommune reglement for tilskot til opp gradering av bustad, Norut rapport 2012:1 Verdiskaping, næringsutvikling og sysselsetning Sysselsette personar med arbeidsstad i kommunen er 420 i Tale arbeidsplassar har auka frå med 10 %. Eidfjord har ein utpendlingsrate på 35 %, der det er størst utpendling til Ullensvang. Innpendlingsrate er på 14 %. Eidfjord kommune har 202 sysselsette som utgjerd 145,8 årsverk pr Eidfjord har 147 enkelmannsføretak og 71 aksjeselskap. Eidfjord har størst sysselsetting innafor offentlig sektor, i tillegg er næringslivet dominert av turisme, småverksindustri, jordbruk og vasskraftproduksjon. 62,3 % av verksemdene i Eidfjord er lønnsame i % av verksemdene i Eidfjord har positiv eigenkapital i ,1 % av verksemdene i Eidfjord har vekst i verdiskapinga frå Eidfjord har ein etableringsfrekvens på 3,7. På landsbasis var etableringsindeksen 6,5. Etableringsfrikvens vert rekna veksten i tal føretak i kommunen er etableringsfrikvens frå trekt del nedlagte føretak (2009). Framtidsnæringar i Eidfjord er lågare enn både landsgjennomsnittet, Hordaland og Hardanger. Framtidsnæringar er næringar som er i vekst eller som me vurderer har vekstpotensiale. Dette gjeld m.a. informasjonsteknologi, informasjonstenester, arkitektverksemd, og liknande. Ein reknar framtidsnæringar sin totale del av sysselsetting(etter arbeidsstad) som eit gjennomsnitt av 2008 og Me reknar større del enn landsgjennomsnittet som positiv. Kultursysselsetning er høgare enn på landsbasis og høgare enn både Hordaland og Hardanger. Kultursysselsetting gjeld og dei som er sysselsett i idrett og organisasjonar. Følgjande næringar er valt: kunstnarisk verksemd og underhaldning; drift av bibliotek, arkiv, museum. Sports- og fritids aktivitetar og drift av fornøyelses etablissement og aktivitet i medlemsorganisasjonar. Denne sysselsettinga er eit gjennomsnitt i den totale sysselsetninga i Attraktivitetsbarometeret ligg Eidfjord høgare enn landsgjennomsnittet og Hardanger, men lågare enn Hordaland. Attraktivitetsbarometeret er Telemarksforsking sin kåring av samla attraktivitet i kommunane og regionane i perioden Attraktivitet barometeret er ei rangering av kommunane, basert på samansette indeksar av busetnadsattraktivitet, besøksattraktivitet og bedrift attraktivitet. Kjelde: norut-rapport 2012:1, Eidfjord Utvikling AS, SSB.no/statestikkbanken/sysselsetning i kommunane,telemarksforskning; Næringsutvikling og attraktivitet i Rv 13- regionen Miljø og klima Miljø: 7

8 Energi: Dei største brukarane av elektrisk energi er hushald/hytter og tenesteytingar. I 2008 var den totale bruken av elektrisk energi 18,4 GWh. For hushald er biobrensel i hovudsak i form av ved der totalen er på 2,3 GWh. Bruken av luft varmepumper i private hus er aukande som elles i landet. Bruken av gass og olje er svært liten. Husstandane i Eidfjord brukar totalt mindre energi enn snitt i fylke og land, men bruken av bioenergi (ved) er større. I 2008 utgjorde transport om lag 60 % og hushald om lag 23 % av samla energi bruk i kommunen Avfall: Med 413 kg innsamla hushaldsavfall pr. innbyggjar i 2008 ligg Eidfjord over fylkessnittet på 335 kg. Avfallsmengde pr. person i Noreg dette året var på 434 med gjenvinningsgrad på 72 %, i Eidfjord er gjenvinningsgraden 46 %. Klima: Flaumfare: NVE har utarbeidd flaumsonekart for Øvre Eidfjord og Eidfjord. Det er laga flaumsonekart for 10-, 100,- 200 og 500-årsflaum. Berekningar viser at store delar av Eidfjord vil stå under vatn i ein 100-årsflaum. Endring i havnivå: Nyare forsking viser kart at havnivået vil stige. Frå rapporten Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap 2008 viser at havnivået i Eidfjord er venta å stige med 67 cm fram til år 2100 og om mogleg stormflo kan komme til å ligge på 217 cm over kote 0. Klimagassutslepp: Primærnæring og transport er dei dominerande sektorane når det gjeld klimagassutslepp. Utsleppa frå transportsektoren er klart aukande. Dei totale klimagassutsleppa vil truleg vise ein markert auke framover. Utslepp frå Cruiseskip: Cruiseskip som kjem til Eidfjord representerer om lag 14 % av den totale CO₂ utsleppa frå transport sektoren. I 2012 sesongen vil tal på cruiseskip auke med 14 nye skip og ei dobling av passasjertalet. Kjelde:KDP Klima og energi; Eidfjord kommune; , Telemarkforskning; Næringsutvikling og attraktivitet Rv13- regionen Transport og infrastruktur Trafikk: Trafikktal for 2010 frå Statens vegvesen viser at strekninga Brimnes- Eidfjord ligg på 1400 ÅDT(årsdøgntrafikk). Tungtrafikken over Hardangervidda ligg på om lag 15 % gjennom året. Trafikken er berekna å auke frå 1400 ÅDT i 2010 til 2800 i Ulykkes utvikling: Frå vart det innrapportert 63 ulukker med personskade i Eidfjord kommune. Det var 6 dødsulukker med 7 drepne. Alle dei registrerte ulukkene har skjedd langs riksvegen. På kommunale- og fylkeskommunale vegar er det ikkje registrert ulukker med personskader. Ulykkes frekvensen har ikkje endra seg vesentleg dei siste 10 åra. Gang- og sykkelveg: Eidfjord ligg over landgjennomsnittet, Hordaland og Hardanger når det gjeld tal km gang- og sykkelveg(156 km). Gang- og sykkelveg, og turstiar er km med kommunalt driftsansvar pr innbyggjarar. Kjelde: KDP trafikksikringsplan; Eidfjord kommune 201, Nasjonal vegdatabank 8

9 3.3 Langsiktig arealbruk Prinsipp for samordna romleg utvikling. Dette er i hovudsak i vareteke i arealdelen til kommuneplanen. Gjeldande arealdel var vedteke Arealdelen var vedteke etter ein lang prosess. Planstrategien skal og vurderast i forhold til naturmangfaldlova. Strategi om å arbeida for heilårsveg aust vest, vil omfatta utgreiing av ulike tunnelalternativ og moglege alternativ trase for Rv 7 over Hardangervidda. Det kan ikkje ute lukkast at alternativ har konsekvens for det biologiske mangfaldet. Samstundes er det klart at omsynet til biologisk mangfald vert teken med i det vidare utgreiingsarbeidet. 4. Vurdering av behov for planar I planstrategien er det ikkje intensjon å lista opp alle planar som er gjeldande, skal rullerast eller treng utarbeidast. Utveljing av planar er med grunnlag i kva planar som bør prioriterast for at strategiane kan følgjast i valperioden. Av temaplanar er teke med plantyper som har verknad for arealbruk. Tiltaksdelen for kommunedelplanar skal rullerast årleg som grunnlag for prioritering av tiltak i budsjetthandsaminga. Kommunedelplan for klima og energi vart vedteke Det er vanleg å rullera plandelen ein gang i planperioden, men det er ikkje krav om dette i gjeldande plan og bygningslov. Gjeldande kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet var vedteke sist i Tilrettelegging for førebyggjande folkehelsearbeid står sentralt i målsetjinga. Trafikksikringsplan er frå 2000, den er under rullering. Prioriterte tiltak vert sett opp for kommunevalperioden. Universell utforming av gang- og sykkelvegar og fortau er viktig som grunnlag for tilrettelegging for fysisk aktivitet. Kommunedelplan avfall er ein interkommunal plan for kommunane Voss, Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang og Jondal. Gjeldande plan gjekk opphavleg ut i 2009, men er vidareført. Det er ikkje lenger krav til at planen skal vera kommunedelplan. Dette gjev eigarane meir fridom til å setja planperiode og planprosess. Kommunen har ikkje sti- og løypeplan. Mål med temaplan er å leggja til rette for eit sti og løypenett, til beste for fastbuande, hyttefolk og tilreisande. Det primære behovet er i Sysendalen. Sti- og løypeplan for Sysendalen skal vera kommunes viktigaste reiskap når det gjeld anlegg, drift og vedlikehald av stiar og løyper. Rullering av regional landbruksplan vil avklara prioritering av landbruksareal i forhold til anna arealbruk. Kulturminneplan skal innehalde ei registrering og avklaring av status for automatisk freda og verneverdige objekt i kommunen. Vurdering av plantype Kommunedelplanar(KDP) skal følgja plan og bygningslova sine reglar om varsling, rullering og innhald. KDP er ein planform som berre bør brukast for tema som er sterkt sektorovergripande og har avgjerande betyding for utviklinga i kommunen. Enkelte KDP har krav til form for å kunna gje grunnlag for ekstern finansiering. Tema- og sektorplanar har ikkje desse krav til formalia, her står kommunestyret fritt til å velja. Men det er naturleg å sjå tiltaksdel/handlingsdel i samanheng med årleg budsjetthandsaming. 9

10 Oppsummering: Strategi for kommunal verksemd og planarbeid for ; - Eidfjord skal vera ein attraktiv bukommune - Eidfjord kommune skal arbeide for å få eit attraktiv sentrum der ein vektleggjer stadkvaliteten - Eidfjord skal ha helse- og omsorgstilbod i samsvar med lovverket, og leggja tilrette for førebyggjande folkehelsa for alle - Eidfjord skal arbeida for heilårsveg aust vest, og trygge forhold for mjuke trafikkantar - Eidfjord skal ha økonomisk handlerom for stimulering av lokalt næringsliv - Eidfjord skal arbeida for å redusera skadelege utslepp til vatn og luft Planområde Plantype Merknad Prioritering Heile kommunen Kommuneplan sin langsiktige del Gjeldande er gått ut 1 Bu Kommunedel-plan Vert utarbeidd i samarbeid med Ullensvang 1 Vegtrase for Rv-7 over Hardangervidda Kommunedelplan Vert å samordna med Hol kommune og vedtak om konseptvalutgreiing (KVU) Vik-Lægreid inkl Menes-Vik Områdeplan Revisjon av gjeldande plan 1 Stakseng Områdeplan Planlegging av området Stakseng-Midtbø 2 1 Liset Områdeplan Planlegging av området Liset-Solbakken 3 Feet Områdeplan Planlegging av område Feet 3 Maurset Områdeplan Planlegging av område Garen-Maurset 3 Tverrlihaugen Områdeplan Planlegging av område Tverrlihaugen-Bruskarva 3 Simadal Detaljplan Revisjon av gjeldande plan 3 Tinnhølvegen Detaljplan Avklara kven som skal utføra planarbeidet 2 GS-veg Eidfjord- Øvre Eidfjord Detaljplan Utviding av planområdet medfører ny oppstartvarsel 1 Motocross Detaljplan Avklare om planarbeidet skal starta opp att 3 Badeplass Stavanessanden Detaljplan Avklare om planarbeidet skal starta opp 3 Heile kommunen Temaplan Kulturminneplan 1 Heile kommunen Temaplan Bustadpolitisk handlingsplan 1 Heile kommunen Temaplan Folkehelseplan 1 Heile kommunen Temaplan Regional landbruksplan 1 Sysendalen Temaplan Sti-og løypeplan 1 10

Planstrategi for Eidfjord kommune 2012-2016

Planstrategi for Eidfjord kommune 2012-2016 Planstrategi for Eidfjord kommune 2012-2016 Innleiing Kommunane er i plan- og bygningslova pålagt å utarbeida kommunal planstrategi. Denne skal vera vedteke seinast eit år etter at kommunestyret er konstituert.

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Kommunal planstrategi for Midsund kommune 2013-2016

Kommunal planstrategi for Midsund kommune 2013-2016 Kommunal planstrategi for Midsund kommune 20132016 3.6.2013 1 Innhaldsfortegnelse 1. Føremålet med den kommunale planstrategien 2. Plansystemet i Midsund kommune 3. Overordna føringar for kommunal planlegging

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Kommunal planstrategi for Midsund kommune 2013-2016

Kommunal planstrategi for Midsund kommune 2013-2016 Kommunal planstrategi for Midsund kommune 20132016 FORSLAG (8.4.2013) 1 Innhald: 1. Føremålet med den kommunale planstrategien 2. Plansystemet i Midsund kommune 3. Overordna føringar for kommunal planlegging

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Framtidige behov for hjelpemiddel

Framtidige behov for hjelpemiddel Framtidige behov for hjelpemiddel AV SIGURD GJERDE SAMANDRAG Hjelpemiddelformidling er ein stor og viktig del av hjelpetilbodet for alle med funksjonsvanskar. Samfunnet satsar store ressursar på formidling

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI

KOMMUNAL PLANSTRATEGI Lærdal kommune KOMMUNAL PLANSTRATEGI 22monlys 2012-2015 Innhald Innhald Innhald... 2 Føremål... 3 Bakgrunn... 3 Overordna mål, føringar og strategiar... 4 Medverknad... 7 Kommunale planar/prosjekt under

Detaljer

PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015. Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest

PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015. Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015 Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest Innhald 1. Innleiing... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Visjon og mål for planarbeidet... 3 3.1 Samarbeid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne for 2015

Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne for 2015 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 2012/656 Saksbehandlar: Odd Jarle Talberg Dato: 15.10.2014 Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

HOVUDNETT FOR SYKKEL

HOVUDNETT FOR SYKKEL HOVUDNETT FOR SYKKEL Vedlegg til kommuneplanen for Voss 2015-2026 21.05.2014 Landskapsplanleggar Magnhild Gjengedal SLIDE 1 KVIFOR ER DET SÅ VIKTIG Å FÅ FOLK TIL Å SYKLE?! "Miljøvenleg! "Billeg! "Raskt!

Detaljer

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11 Konsekvensanalyse Vegomlegging Etnesjøen Juni 2011 AUD-rapport nr. 12-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Konsekvensanalyse

Detaljer

Arbeidsliv 2014-2030

Arbeidsliv 2014-2030 Fylkesprognosar Hordaland: Arbeidsliv 2014-2030 r appo rt DU A Nr. 03-14 Foto: Business Region Bergen Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam

Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam Reduksjonar i verksemda ved Bjølvefossen i 2001 Agnes Mowinckelsgt. 5, Postboks 7900 5020 Bergen Bergen, JUNI 2001 Rapport Rapporten er utgjeven av Avdeling for regional utvikling,

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh. EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00 Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.: Gunnar Elnan Dato: 23.08.2013 SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksh. Eidfjord formannskap 02.09.2013

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Kommunal planstrategi for Etne kommune 2012-2016

Kommunal planstrategi for Etne kommune 2012-2016 Kommunal planstrategi for Etne kommune 2012-2016 2 INNHALD 1. INNLEIING... 4 2. PLANSYSTEM... 5 2.1 Kommuneplan... 5 2.2 Planinnhald... 6 2.3 Ressursbruk og prioritering av planoppgåver... 6 3. STATUS,

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse

Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse Faktagrunnlag til regional planstrategi r appo rt DU A Nr. 06-14 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Analyse, utgreiing

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Mai 2010 AUD- rapport nr. 6-10 Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Dei fire vestlandsfylka Rogaland, Hordaland, Sogn

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Valle kommune. Planprogram til kommuneplan for Valle 2014-2026. Vedteke av Valle kommunestyre 25.06.2014

Valle kommune. Planprogram til kommuneplan for Valle 2014-2026. Vedteke av Valle kommunestyre 25.06.2014 Valle kommune Planprogram til kommuneplan for Valle 2014-2026 Vedteke av Valle kommunestyre 25.06.2014 1 Innhald 1. Innleiing / bakgrunn 3 1.1 Planprogram 3 1.2 Kommuneplan 3 2. Rammer for planarbeidet

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD I samband med den pågåande kommunereforma i Noreg tek Odda kommune, Jondal kommune og Ullensvang herad sikte på å slå

Detaljer

Planstrategi Flora kommune

Planstrategi Flora kommune FLORA KOMMUNE Flora kommune 2012 2015 Vedtatt i Bystyret 06. november 2012 1.0 Innleiing...3 1.1 Kvifor planstrategi og planprogram...3 2.0 Visjon og overordna målsettingar...4 3.0 Bustad trivsel og oppvekst...5

Detaljer

Planstrategi. for Balestrand kommune

Planstrategi. for Balestrand kommune Planstrategi for Balestrand kommune 02.05.2013 Planstrategi Etter plan og bygningslova skal ein gjennom arbeidet med ein kommunal planstrategi drøfte kommunens strategiske val knytt til samfunnsutvikling.

Detaljer

Folkehelse inn i kommunal planlegging. Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse

Folkehelse inn i kommunal planlegging. Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Folkehelse inn i kommunal planlegging Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Lov om folkehelsearbeid - formål Lova skal bidra til ei samfunnsutvikling som fremjar folkehelse, her under jamnar ut sosiale

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

Velkomen til Voss! Voss - ein god stad for alle. Torbjørg Austrud Kommunalsjef tekniske tenester

Velkomen til Voss! Voss - ein god stad for alle. Torbjørg Austrud Kommunalsjef tekniske tenester Velkomen til Voss! Voss - ein god stad for alle Torbjørg Austrud Kommunalsjef tekniske tenester Voss kommune Voss kommune er med 1815 km2 den største kommunen i Hordaland fylke. Voss sentrum ligg ca 50

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi Kommunal planstrategi for Radøy 2012-2016 Innhald 1. Føremål med kommunal planstrategi... 3 2. Kommunen sitt plansystem... 4 3. Erfaringar med (evaluering av) kommuneplanen... 5 4. Overordna føringar som

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 10.06.2015 046/15 EDM Sakshandsamar: Ebbe Dam Meinild Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 14/160-17 Offentleg ettersyn - Reguleringsplan

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Heradsstyret 13.10.2008 100/08 JORO Formannskapet 13.10.2008 134/08 JORO Eldrerådet 21.01.2010 005/10 JORO

Detaljer

Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06

Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06 Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06 INNHALDSLISTE: 1. INNLEIING:...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 2. GJENNOMFØRINGSORGANISASJON:...FEIL!

Detaljer

Produksjon og ringverknader i reiselivsnæringane

Produksjon og ringverknader i reiselivsnæringane HORDALAND FYLKESKOMMUNE Analyse, utgreiing og dokumentasjon NOTAT Til: Arbeidslag for reiseliv Dato: 14. august 2008 Frå: Analyse, utgreiing og dokumentasjon Arkivsak: 200705160-4/RSTR Produksjon og ringverknader

Detaljer

UTTALE NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010 2019

UTTALE NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010 2019 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo SEKRETARIATET IS RV7 Telefon 32 08 51 40 Telefaks 32 08 16 44 E-post: regionraadet@hallingnett.no Kontor: Ål kulturhus 3570 Ål Dykkar referanse: Vår

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Bustadmarknaden i Sogn. Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger

Bustadmarknaden i Sogn. Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger Bustadmarknaden i Sogn Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger Bakgrunn Mangel på adekvate bustader for sal eller leige er i stigande grad dei siste åra trekt fram som ein viktig

Detaljer

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato:

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Saksframlegg Rullering av trafikktryggingsplana forslag til plan Utvalsak Utval Møtedato 14/2 Planutvalet 27.01.2014 Forslag til vedtak: Planutvalet

Detaljer

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk Vi må ta vare på matjorda Om jordvern og eigedomspolitikk Jordvern for meir mat Jordvern er viktig fordi vi må ta vare på all matjorda for å mette dagens og komande generasjonar. Behovet for mat er venta

Detaljer

Planutvalet sluttar seg til ny framdriftsplan for arbeidet med planprogrammet for regional plan for folkehelse.

Planutvalet sluttar seg til ny framdriftsplan for arbeidet med planprogrammet for regional plan for folkehelse. Side 1 av 7 Plan- og samfunnsavdelinga Planutvalet, møte 26.februar 2014 Sakshandsamar: Svein Arne Skuggen Hoff E-post: Svein.Arne.Skuggen.Hoff@sfj.no Tlf.: Vår ref. Sak nr.: 13/2377-10 Gje alltid opp

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Plan- og ressursutval 04.12.2012 058/12 KHAK Endeleg vedtak i: Plan- og ressursutvalet Saksansv.: Kent Geirmund

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Hovudutval for plan, teknisk og næring 30.05.00 027/00 EJB Heradsstyre 08.06.00 038/00 EJB Hovudutval for plan, teknisk og næring 17.04.02

Detaljer

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Bustadplan og-utvikling i Sogn Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Husbankens rolle er å supplere Ikkje en generell bustadbank Regjeringens viktigste reidskap til å oppnå målsetningar

Detaljer

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE FÅ FART PÅ SVEIO KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE ME TEK SVEIO VIDARE Sveio.arbeiderparti.no SKULAR OG BARNEHAGAR I SVEIO SKAL

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

Kartlegging av folkehelsa

Kartlegging av folkehelsa Kartlegging av folkehelsa Helsetilstand, påverknadsfaktorar, folkehelseutfordringar og ressursar. Korleis kan ein sikre at god oversikt bidreg til eit meir effektivt folkehelsearbeid i kommunane? Folkehelselova

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Plankonferansen i Hordaland 2011. Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland. Solveig Svardal. Forståingsramme

Plankonferansen i Hordaland 2011. Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland. Solveig Svardal. Forståingsramme Plankonferansen i Hordaland 2011 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for bedrifter, besøk og busetting kan forklare ein stad,

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss.

Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss. Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss. Spørjeundersøking blant tilsette i Hordaland fylkeskommune AUD-rapport nr. 6 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

ROS-analyse til reguleringsplan

ROS-analyse til reguleringsplan ROS-analyse til reguleringsplan Av Fylkesmannen i Rogaland, Beredskapslaget A. Innleiing Dette skrivet er til hjelp for kommunar og andre som skal lage og kontrollere ROS-analyse til reguleringsplanar,

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

1 :-) Attraktive Bømlo. Foto: Jan Rabben

1 :-) Attraktive Bømlo. Foto: Jan Rabben 1 :-) Attraktive Bømlo Foto: Jan Rabben Folkehelseprofil 2013 2 :-) Innhald 1.Innleiing 2.Kort om Bømlo kommune 3.Demografiske tilhøve 4.Fysiske og sosiale tilhøve 5.Næringsliv, utdanningsinstitusjonar

Detaljer

Leikanger kommune. Kommunal planstrategi 2012-2015. Framlegg september 2012

Leikanger kommune. Kommunal planstrategi 2012-2015. Framlegg september 2012 Leikanger kommune Kommunal planstrategi 2012-2015 Framlegg september 2012 Bakgrunn Plan- og bygningslova frå 2009 innførde eit nytt omgrep: 10 1. Kommunal planstrategi Kommunestyret skal minst én gang

Detaljer

Vika skogsveg i Åkra, bygd i 1999 Foto: Anbjørn Høivik. Hovedplan skogsveier 2013-2025 Kvinnherad kommune

Vika skogsveg i Åkra, bygd i 1999 Foto: Anbjørn Høivik. Hovedplan skogsveier 2013-2025 Kvinnherad kommune Vika skogsveg i Åkra, bygd i 1999 Foto: Anbjørn Høivik Hovedplan skogsveier 2013-2025 Kvinnherad kommune 2.2 Planstatus Hovudplanen er ikkje juridisk bindande, den bestemmer ikkje kva tiltak som skal/ikkje

Detaljer

FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode:

FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode: FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode: Notat Til: Kommunestyret Frå: Rådmannen Saksbehandlar: Lillian Torsvik Gjeld: Oversyn over ikkje pålagte kommunale oppgåver

Detaljer

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B ROS ( risiko og sårbarheit) Sjekkliste for endringar og nye tiltak Del A Dato: 16.1.2014 O.W. A1 Vik Sentrum.

Detaljer

- Offentleg planarbeid

- Offentleg planarbeid - Offentleg planarbeid Jens Harald Garden, Hordaland fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga med arbeidet innan idrett, fysisk aktivitet ktiitt og friluftsliv filftli er å skape ein aktiv kvar dag ved

Detaljer

BUSTADPOLITISK PLAN FOR MIDSUND

BUSTADPOLITISK PLAN FOR MIDSUND 30.01.07 BUSTADPOLITISK PLAN FOR MIDSUND 2007 2011 Godkjent i kommunestyret den 15.02.07 sak 07/12 1 1 FORORD...2 2 FAKTA OM MIDSUND KOMMUNE...3 2.1 STATISTISKE NØKKELDATA FOR MIDSUND KOMMUNE / ( MØRE

Detaljer

Utgreiing nord Ullensvang, Eidfjord, Ulvik og Granvin (40% koordinator Joakim Øren, rådmann i Ulvik)

Utgreiing nord Ullensvang, Eidfjord, Ulvik og Granvin (40% koordinator Joakim Øren, rådmann i Ulvik) Bjørnar Dagstad, rådgiver Kvam herad. 40% avsatt til utgreiing av alternativ sør (2 alternativ) Alt 1: Ullensvang, Odda og Jondal Alt 2: Odda, Jondal og Kvam Utgreiing nord Ullensvang, Eidfjord, Ulvik

Detaljer