Forfall skal meldast på tlf Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling."

Transkript

1 Nissedal kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Forfall skal meldast på tlf Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling. Einingsleiar skule, Kjersti Vevstad orienterar innleiingsvis i høve til at skulane i Nissedal er tatt opp i antimobbeprogrammet Zero. Minnar om frist for vallister Anne-Nora Oma Dahle ordførar

2 Saksliste Utvalssaksnr Innhald Saker til behandling PS 26/11 Manifest mot mobbing Eit forpliktande samarbeid for eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø PS 27/11 Skatterekneskapen Kontrollrapport skatteoppkrevjarfunksjonen. PS 28/11 Referat og drøftingssaker. Lukka

3 Saker til behandling

4 Saker til behandling

5 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 2011/375-2 Anne-Nora Oma Dahle Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret 26/ Manifest mot mobbing Eit forpliktande samarbeid for eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø Vedlegg: Manifest mot mobbing Et forpliktende samarbeid for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø Fakta i saka: Regjeringa, KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Norsk Skolelederforbund, Skolenes landsforbund, Foreldreutvalget for grunnopplæringen og Foreldreutvalget for barnehager har undertegnet et nasjonalt manifest mot mobbing ( ). Desse partane har forplikta seg til å arbeide for at alle born og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. No vert alle kommunane invitert til å bli med på manifestsamarbeidet Manifest mot mobbing ( ) skal bidra til at mobbing settast på den nasjonale agendaen. Det viktigaste arbeidet mot mobbing er jamvel det som skjer lokalt. Styresmaktene skal bistå det lokale arbeidet mellom anna gjennom å sette årleg fokus på områder som er sentrale i arbeidet mot mobbing. Digital mobbing er det første området det skal fokuserast på. Arbeidet mot mobbing krever lokal handling, og må forankrast på lokalt politisk nivå. Ved å signera manifestet vil Nissedal kommune bli ein del av manifestsamarbeidet, og me vil forplikta oss til mellom anna aktivt å arbeida for gode oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Kunnskapsministeren oppmodar oss til å gjøre dette til et breitt samarbeidsprosjekt i kommunen, som forankrast hos ordførar og inkluderar relevante lokale partar. Det lokale manifestet skal signerast av ordførar. Vurdering: Ved å slutte seg til Manifest mot mobbing skal Nissedal kommune arbeida for at barnehagar, skular, fritidsmiljø og andre stadar der born og unge oppheld seg er mobbefrie soner

6 barnehagar og skular jobbar aktivt førebyggande ved å styrke born og unge sin sosiale kompetanse og motarbeidar alle former for mobbing og utestenging leiarar på alle nivå tek ansvar og har nulltoleranse for mobbing alle som har eit ansvar knytta til born og unge sitt oppvekstmiljø samarbeidar systematisk og målretta mot mobbing det finst planar, kompetanse og etablerte rutinar for handtering av mobbing ved skulane våre. For å klare dette vil Nissedal kommune fortsette med det gode førebyggande arbeidet som ein driv med i dag arbeide som ein aktiv deltakar i programmet Zero og tileigne seg den kunnskapen ein får gjennom dette programmet sjå skulesektoren som ei heil, ansvarsfull kjede frå skuleeigar til elev og heim få på plass og etterleve eit system for internkontroll i samsvar med opplæringslova Ordføraren si tilråding: Nissedal sluttar seg til det forpliktande samarbeidet for eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø, og signerar Manifest mot mobbing

7 g t n s i e b f i b n o a M ot m 014 m dt miljø o g et rings r o d f g læ i e rb st- o a sam pvek e nd e op e t lik rend p r e o Et f nklud i og

8 og Manifest mot mobbing Et forpliktende samarbeid for et godt inkluderende oppvekst- og læringsmiljø Forord Alle barn og unge har rett til et oppvekst- og læringsmiljø uten mobbing. Lovgrunnlaget for retten til et oppvekstog læringsmiljø fritt for mobbing slår tydelig fast dette. Barn og unge skal oppleve trygghet og inkludering på alle arenaer hvor de ferdes. Vi vet at det er mange barn og unge som opplever mobbing. Å bli utsatt for mobbing er krenkende, skaper utrygghet og kan få alvorlige følger senere i livet. Vi vet også at de som mobber, har større sjanse til å havne på siden av samfunnet når de blir eldre. Jens Stoltenberg Statsminister Vi som voksne har alle et ansvar for å forhindre mobbing. Vi må ta vårt ansvar på alvor, vi må ta den som blir mobbet på alvor, og vi må iverksette tiltak som skaper et inkluderende oppvekstmiljø for alle. Enhver som føler seg utsatt for mobbing har krav på å bli hørt. Økt eksponering for og bruk av internett og mobiltelefon blant barn og unge har gitt nye kanaler for mobbing. I dag er derfor mye av mobbingen mer skjult enn tidligere. Det er viktig at vi som voksne er observante og følger med slik at denne type mobbing blir tatt tak i. Mobbing skjer på mange arenaer, men virkningen er den samme for den som mobbes. Siden manifestarbeidet startet i 2002, har regjeringen og sentrale nasjonale parter sammen forpliktet seg til å bidra til økt oppmerksomhet om mobbing. Med dette manifestet fornyer vi den nasjonale innsatsen mot mobbing og forplikter oss for fire nye år, Det viktigste arbeidet mot mobbing skjer lokalt. Hovedinnsatsen må settes inn der barn og unge oppholder seg. Samlet innsats på ulike arenaer, fra ulike aktører og på tvers av nivåer gir resultater. Det er viktig at barn og unge selv, og deres foreldre, deltar aktivt i arbeidet. Vi må stå samlet for å bekjempe mobbing.

9 og Manifest mot mobbing Et forpliktende samarbeid for et godt inkluderende oppvekst- og læringsmiljø Alle barn og unge har rett til et oppvekstog læringsmiljø uten mobbing. FNs Barnekonvensjon slår fast at barn og unge har rett til utvikling, medvirkning, ikke-diskriminering, omsorg, beskyttelse og selvrealisering. Mobbing svekker disse rettighetene. Vårt mål er at: Alle barn og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing For å nå målet vil vi: --Styrke innsatsen mot mobbing gjennom økt bevissthet, kunnskaps- og kompetanseheving og konkret handling --Sette nasjonalt fokus på særskilte områder som er sentrale i arbeidet mot mobbing. --Arbeide for samarbeid og lokal forankring av arbeidet mot mobbing. --Arbeide for at ledere tar ansvar for å forhindre og håndtere mobbing Det viktigste arbeidet mot mobbing er det arbeidet som skjer lokalt. Å forhindre mobbing er et lokalt ansvar og krever lokal handling. Vi vil bistå det lokale arbeidet mot mobbing, og oppfordrer alle landets kommuner til å styrke sin innsats. Vi forplikter oss til å arbeide for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø for alle barn og unge. Jens Stoltenberg Statsminister KS Utdanningsforbundet Foreldreutvalget for grunnopplæringen Fagforbundet Halvard Skard Mimi Bjerkestrand Loveleen Rihel Brenna Jan Davidsen Skolenes Landsforbund Norsk skolelederforbund Foreldreutvalget for barnehager Stein Grøtting Solveig Hvidsten Dahl Lena Jensen

10 og Manifest mot mobbing Et forpliktende samarbeid for et godt inkluderende oppvekst- og læringsmiljø Hva er mobbing? Mobbing er et begrep som benyttes ulikt i ulike sammenhenger. Begrepet mobbing benyttes ofte om alt fra erting til voldelige overgrep. For å bekjempe mobbing er det viktig at vi har en felles forståelse for hva mobbing er. Vi definerer mobbing som: Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot noen som har vanskelig for å forsvare seg. Systematisk utestengning eller gjentatt erting på en ubehagelig måte er også mobbing På denne bakgrunn kan vi si at mobbing har tre viktige kjennetegn. --Trakasseringen er ondsinnet og rammende --Den pågår over tid --Det er ubalanse i styrkeforholdet, både fysisk og psykisk Det er viktig å understreke at opplevelsen av mobbing er subjektiv. Definisjonsretten ligger hos den som føler seg utsatt for mobbing. Lovgrunnlaget for retten til et oppvekst- og læringsmiljø uten mobbing FNs barnekonvensjon omhandler blant annet barnets rett til utvikling, medvirkning, ikke-diskriminering, omsorg, beskyttelse og selvrealisering. Det pekes spesielt på utvikling av respekt for barnets personlighet, kulturelle identitet, språk og verdier. FNs barnekonvensjon er gjort til norsk lov gjennom menneskerettsloven. Barnehageloven 1. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, samt bygge på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet; verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn, og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehageloven 3 gir barn rett til medvirkning. Forskriften Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver utdyper personalets ansvar for barns omsorgs- og læringsmiljø og for å fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold.

11 og Manifest mot mobbing Et forpliktende samarbeid for et godt inkluderende oppvekst- og læringsmiljø Barnehagen skal være et miljø hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes i respekt for det som er forskjellig. Barnehagen har et særlig ansvar for å forebygge vansker og å oppdage barn med særskilte behov. Rammeplanen legger vekt på språklig og sosial kompetanse som grunnlag for barns aktive deltakelse i fellesskapet. Opplæringsloven kapittel 9a og prinsipper for opplæringen slår fast at alle elever i grunnskoler, videregående skoler og skolefritidsordning (SFO) har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dersom en tilsatt i skolen eller skolefritidsordningen får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger, skal vedkommende snarest undersøke saken og varsle skoleledelsen, og dersom det er nødvendig og mulig, selv gripe direkte inn. Mobbing, diskriminering, vold og rasisme er eksempler på krenkende ord og handlinger. Opplæringsloven gir elever og foreldre stor grad av brukermedvirkning og klageadgang. Opplæringsloven 11-1a og 11-5a gir bestemmelser om opprettelse av skolemiljøutvalg i grunnskole og videregående skole. Skoleeier (kommuner og fylkeskommuner) har plikt til å sørge for at det blir fastsatt et ordensreglement for den enkelte grunnskole eller videregående skole, jf. opplæringsloven 2 9 og 3 7. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. har som formål å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og visse andre virksomheter fremmer helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold og dessuten forebygger sykdom og skade. Forskriftens bestemmelser skal anvendes ved planlegging, tilrettelegging og drift av virksomheten, jf. forskriften 2. Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten har som formål å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skader. Forskriftens 2-3 fastslår at helsestasjons- og skolehelsetjenestens tilbud skal omfatte forebyggende psykososialt arbeid og samarbeid med skolen om tiltak som fremmer godt psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elever. Det er forbud mot trakassering på grunn av kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet, religion, livssyn m.v. i lovverket mot diskriminering; likestillingsloven 8a, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 6 og diskrimineringsloven 5. I tillegg fastslår likestillingsloven 8a at det ikke er tillatt å utsette en annen for seksuell trakassering. Arbeidsgivere og ledelse i organisasjoner eller utdanningsinstitusjoner har ansvar for å forebygge og søke å hindre trakassering innenfor sine ansvarsområder. Prinsipper for opplæringen vektlegger skolens ansvar for å utvikle elevenes sosiale kompetanse, bl.a. ved at de får øve seg i ulike former for samhandling og problemog konflikthåndtering.

12 t bing s e f i ob n a M ot m 014 m dt iljø t go ngsm e r i o lær id f rbe st- og a k m e sa oppve d n e likt nde orp udere f t E nkl i og

13 og Manifest mot mobbing Et forpliktende samarbeid for et godt inkluderende oppvekst- og læringsmiljø Referanser Lover, forskrifter og regelverk: --FNs barnekonvensjon --Barnehageloven --Opplæringsloven --Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven --Diskrimineringsloven --Likestillingsloven --Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver --Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv --Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Prinsipper for opplæringen

14 og Manifest mot mobbing Et forpliktende samarbeid for et godt inkluderende oppvekst- og læringsmiljø Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 dep 0030 Oslo Telefon: E-post: Nettside: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 dep 0032 Oslo Telefon: E-post: Nettside: Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 dep 0030 Oslo Telefon: E-post: Nettside: Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 Oslo Telefon: E-post: Nettside: Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon: E-post: Nettside: Foreldreutvalget for barnehager Postboks 9360, Grønland 0135 Oslo Telefon: E-post: Nettside: Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland 0134 Oslo Telefon: E-post: Nettside: KS Postboks 1378 Vika 0114 Oslo Telefon: E-post: Nettside: Foreldreutvalget for grunnopplæringen Postboks 9360, Grønland 0135 Oslo Telefon: E-post: Nettside: Fagforbundet Boks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon: E-post: Nettside: Skolenes Landsforbund Boks 8783 Youngstorget 0028 Oslo Telefon: E-post: Nettside: Norsk skolelederforbund Lakkegata Oslo Telefon: E-post: Nettside: Miljømerket trykkeri, lisensnummer Foto side 1 og side 6: Ingram, Image Library MAX Design og trykk: Departementenes servicesenter 01/2011

15 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: /146-4 Jarle Bruun Olsen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret 27/ Skatterekneskapen Kontrollrapport skatteoppkrevjarfunksjonen. Vedlegg: 1 Årsregnskap - kommune - sammendrag 2 Kontrollrapport 2010 vedrørande skatteoppkreverfunksjonen i Nissedal kommune Fakta i saka: Skatterekneskapen skal gjerast kjent for kommunestyret, men skal ikkje handsamast av kommunestyret. Skatterekneskapen for 2010 vert med dette lagt fram for kommunestyret som ei orienteringssak. Det vert berre lagt fram hovudoversikter for rekneskapen. Valgt år er 2010 og førre år er fylgjelig Totalt skatte- og avgiftsinngang var i 2010 kr Kommunen sin del av dette var kr Dette er summen av skatt på medel/innkome og naturressursskatt i kommunerekneskapen. Dette var ein auke på ca. kr i høve til Det var budsjettert med ein større vekst. Men på bakgrunn av ein reduksjon i inngangen i november (etterskotpliktige), blei anslaget på skatteinngangen nedjustert av kommunestyret i desember. Totale uteståande restansar utgjer pr kr ,- Dette er ein auke i høve til 2009 på om lag 1,3 mill. Skatteetaten har jamleg tilsyn skatteoppkrevjarane (ca. kvart 2. år). Den blei det gjennomført tilsyn i Nissedal. I brev av , som det blir vist til i rapporten, blir det gitt 7 pålegg til skatteoppkrevjaren i Nissedal. Fleire av desse er av meir formell karakter, og påverkar ikkje direkte utøvinga av skatteoppkrevjarfunksjonen. Alle pålegga vil bli oppfylt og fleire er allereie er oppfylt/lukka. I rapporten av vert det trekt fram 4 pålegg/avvik. Vurdering: Kommentarar til pålegg/avvik i kontrollrapport for 2010: Ressursar og tilpassa organisering: Etter gjennomført tilsyn i januar er det sendt dispensasjonssøknad i høve til arbeidsdeling ved utbetaling. Denne er søknaden er svara positivt på av Skatt Sør, slik at dette pålegget nå er lukka.

16 Betalingsavtaler: Ein har i nokre høve inngått betalingsavtaler t.d. munnleg pr. telefon. For å oppfylle Skattedirektoratet sine krav skal alle betalingsavtaler skje på bakgrunn av skriftleg søknad (fortrinnsvis på eige skjema) og svarast på skriftleg. Her vil ein nå endre rutinane, slik at all kommunikasjon skjer skriftleg. Dette vil nok av publikum opplevast som noko meir byråkratisk, men krava er klare og ein vil nå endre praksis. Sikre restansar: Ved inngåing av nedbetalingsavtalar har ein ofte ikkje tatt utleggspant for kravet, så lenge nedbetalingsavtala vert overhaldt. Denne praksis er ikkje i tråd med skatteoppkrevjarinstruksen, som seier at alle krav skal sikrast. Praksis vil bli endra og ein vil framover sikre krava med utleggspant også der det blir inngått betalingsavtaler. Arbeidsgjevarkontroll: Det vert peikt at %-kravet for stadleg kontroll ikkje vart oppfylt i Denne er ein teneste det var planlagt kjøpt inn frå ekstern aktør. Samarbeidet med valt leverandør av denne tenesta blei avbroten i Derfor blei, av kapasitetsmessige omsyn, berre gjennomført 1 kontroll i eigen regi. For 2011 er det inngått avtale med ein ny leverandør, slik at kravet for 2011 vert oppfylt. Når det gjeld restansesituasjonen vert dette i rapporten ikkje kommentert, slik at ein legg til grunn at dette kjem inn under dei generelle kommentarane om tilfredstillande kvalitet på arbeidet. Veksten i restansesituasjonen er knytt til ein særskilt situasjon. Dersom ein isolerer denne særskilte situasjonen, så har utviklinga frå 2009 til 2010 vore positiv i høve til restansane. Denne særskilte situasjonen er og bakgrunn for ein vesentlig del av total restansemasse. Samarbeidet med Kviteseid i høve til skatt har nå vore i funksjon i fleire år og erfaringa er utelukkande positiv. I den grad ein skulle vurdere endringar her, ser ein det som mest aktuelt å byggje vidare på samarbeidet som t.d. å overføre også skatteoppkrevjarfunksjonen inn i samarbeidet, slik at heile arbeidsområdet skatt vert lagt til samarbeidet mellom Nissedal og Kviteseid. Men slike vurderingar får ein kome tilbake til ved ei eventuell vurdering av det totale samarbeidet med Kviteseid eller i samband med eit eventuelt framtidig med fleire kommunar kring skatteoppkrevjarfunksjonen. Rådmannen si tilråding: Kommunestyret tek skatterekneskapen for 2010 og kontrollrapport 2010 av til vitande.

17 Årsregnskap - kommune - sammendrag Utvalgskriterier: Komm nr : '0830', Ar : '2010', Hovedbokstype : Likvider Ubetalte krav Skyldig skattekreditorene Skyldig andre Innestående margin Udisponert resultat Sum : Arbeidsgiveravgift Kildeskatt Personlige skatteytere Selskapsskatt Renter Innfordring Sum Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift Fordelt til Fylkeskommunen Fordelt til kommunen Fordelt tll Staten Krav som er ufordelt Sum Sum totalt Valgt år Forrige år : : : , 0 Dato: Arsregnskap - kommune - sammendrag Side 1

18 Arsregnskap - kommune - sammendrag Utvalgskriterier:Komm nr : '0830', Ar : 2010', Hovedbokstype : Likvider Skyldig skattekreditorene Skyldig andre Innestående margin Udisponert resultat Sum Arbeidsgiveravgift KlIdeskatt Personlige skatteytere Selskapsskatt Renter Innfordring Sum Fordelt tll Folketrygden - arbeidsgiveravgift Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift Fordelt til Fylkeskommunen Fordelt til kommunen 1Fordelt tll Staten Krav som er ufordelt Suml Sum totalt i Valgt år Forrige år : : : : : Dato: Årsregnskap - kommune - sammendrag Side 1

19 Årsregnskap - kommune - detaljert Utvalgskriterier: Komm nr : '0830', Ar : '2010', Måned : '12', Hovedbokstype : Valgt år Forrige år Bank Kontanter 0 0 Utbetalinger som ikke er gjennomført 0 0 LIkvider Fordringskonto Int fordelt folketr arbavg Int fordelt folketr medlavg Int fordelt stat FS Int fordelt til fylkeskomm Int fordelt til kommunen Mt fordelt til stat TS mv Mellomregnskapskonto 0 0 Oppgjørskonto FLT Skyldig skatte kredltorene Diverse debitorer og kreditorer 0 0 Innbetalinger ikke inntektsført Uidentifiserte innbetalinger 0 0 Skyldig andre Innestående margin Udisponert resultat Ikke fordelt til skattekredltorer : Arbeidsgiveravgift Kildeskatt Personlige skatteytere Selskapsskatt Innbetalt skatter og avgifter Renteinntekter Renteutgifter Renter : Innfordringsinntekter Innfordringsutgifter Innfordring Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravglft Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift Fordelt til Fylkeskommunen Fordelt til kommunen Fordelt til Staten Fordelt skattekredltorene Krav som er ufordelt Sum totalt 0 0 Dato: Arsregnskap - kommune - detaljert Side 1

20 Årsregnskap - kommune - detaljert Utvalgskriterier: Komm nr'0830', Ar : '2010', Måned : '12', Hovedbokstype : 1<' Valgt år Forrige år Bank Kontanter 0 0 Utbetalinger som ikke er gjennomført 0 LIkvider Int fordelt folketr arbavg Int fordelt folketr medlavg Int fordelt stat FS Int fordelt tii fylkeskomm " Int fordelt til kommunen " Int fordelt til stat TS mv : Mellomregnskapskonto 0 0 Oppgjørskonto FLT Skyldlg skattekredltorene Diverse debitorer og kreditorer Innbetalinger ikke inntektsført Uidentifiserte innbetalinger 0 Skyldig andre : Innestående margin Udisponert resultat Ikke fordelt tll skattekreditorer : Arbeidsgiveravgift Kildeskatt Personlige skatteytere Selskapsskatt Innbetalt skatter og avglfter Renteinntekter Renteutgifter Renter _< Innfordringsinntekter Innfordringsutgifter InnfordrIng Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift Fordelt tii Fylkeskommunen Fordelt tll kommunen : Fordelt til Staten Fordelt skattekredltorene Krav som er ufordeit 0 1 Sum totalt 0. 1,71 <,-077uniinelzasseraren Wissedal Dato: Arsregnskap - kommune - detaljert Side 1

21 ir* Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Anne Grete Simonsen Telefon Deres referanse Vår referanse /3284 Kommunestyret i Nissedal kommune 3855 Treungen Kontrollrapport 2010 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Nissedal kommune Vi har gjennomført kontroller knyttet til skatteoppkreverfunksjonen for Nissedal kommune for Regnskapet viser per 31. desember 2010 en skatte- og avgiftsinngang' til fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr og utestående restanser2 på kr herav berostilte krav på kr Skatteregnskapet er avgitt av kommunens skatteoppkrever den 2. februar Oppgaver og kontroll Grunnlaget for skatteetatens kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 29. november Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i henhold til gjeldende regelverk på følgende områder: Ressurser og tilpasset organisering Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet Skatte- og avgiftsinnkreving Arbeidsgiverkontroll Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfører oppgavene med kontroll av skatteoppkreverfunksjonen. 2. Omfanget av kontrollen Skattekontoret har for inntektsåret 2010 gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll. Siste stedlige kontroll ble avholdt 20. januar Skattekontoret har i 2010 i tillegg gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for området skatteregnskap. 1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav Postadresse Besøksadresse Sentralbord Postboks 2412 Se Tønsberg Org. nr: Telefaks For elektronisk henvendelse se

22 41r 2011/3284 Side 2 av 3 Skatteoppkreverkontoret har ikke gitt tilbakemelding på pålegg og anbefalinger som er gitt. 3. Resultat av utført kontroll Basert på utført kontroll mener skattekontoret følgende: Ressurser og tilpasset organisering Etter en samlet vurdering finner skattekontoret at skatteoppkreverkontoret er organisert slik at gjøremålene i henhold til skatteoppkreverinstruksen kan utføres tilfredsstillende. Skattekontoret vil imidlertid som i kontrollrapporten for 2009, anmerke at kontorets ressurssituasjon heller ikke denne gang anses som tilfredsstillende da skatteoppkrever i sin årsrapport igjen anfører at kontoret ikke har mulighet til å gjennomføre arbeidsgiverkontroller med nåværende bemanning. Det anmerkes også at det er avdekket følgende vesentlige forhold hvor gjeldende lov, forskrift eller instruks ikke er overholdt: Skatteoppkrever har fått gjentagende pålegg om å sørge for at arbeidsdeling ved utbetalinger er i samsvar med skatteoppkreverinstruksen. Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap Etter en samlet vurdering finner skattekontoret at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et rettvisende uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. Skatte- og avgiftsinnkrevingen Etter en samlet vurdering finner skattekontoret at utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. Det anmerkes imidlertid at det er avdekket følgende vesentlige forhold hvor gjeldende lov, forskrift eller instruks ikke er overholdt: Skatteoppkrever har fått gjentagende pålegg om å følge Skattedirektoratets melding nr. 2/08 ved inngåelse av betalingsavtaler. Skatteoppkrever har fått gjentagende pålegg om å følge opp og sikre restanser i henhold til kravene i skatteoppkreverinstruksens kapittel 4.

23 .6) 2011/3284 Side 3 av 3 Arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren har i 2010 gjennomført 1 stedlig kontroll. Dette gir en frekvens på 1,4 %. Kravet var på 5 %. Skattekontoret finner at arbeidsgiverkontrollen ikke utføres i tilstrekkelig omfang. På bakgrunn av det begrensede omfanget kan ikke skattekontoret konkludere på om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk og retningslinjer. 4. Ytterligere informasjon om kontrollene Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger i 2010 gitt pålegg og anbefalinger som er meddelt skatteoppkrever i brev av 26. januar Med hilsen Kathrine Stein avdelingsdirektør Avdeling for innkreving Skatt sør Gunnar Pedersen Kopi til: Kontrollutvalget i Nissedal kommune Skatteoppkreveren i Nissedal kommune Riksrevisjonen Skattedirektoratet

24 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: /41-5 Jarle Bruun Olsen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret 28/ Referat og drøftingssaker. A: Møtebok frå B: Vest-Telemark Rådet C: Bomselskapet på E-134 D: Søknad om barnehageplassar i andre kommunar. E: Årsmøte Telemark Mållag F: Bygdekvinnelaget 60 år. G: Helselaget 80 år. H: Aktuelt frå rådmannen. Rådmannen si tilråding: Referat- og drøftingssaker vert teke til vitande.

Manifest mot mobbing. Et forpliktende samarbeid for et godt. inkluderende oppvekst- og læringsmiljø

Manifest mot mobbing. Et forpliktende samarbeid for et godt. inkluderende oppvekst- og læringsmiljø Forord Alle barn unge har rett til et oppvekst- læringsmiljø uten mobbing. Lovgrunnlaget for retten til et oppvekst læringsmiljø fritt for mobbing slår tydelig fast dette. Barn unge skal oppleve trygghet

Detaljer

Nissedal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:40

Nissedal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:40 Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 18:00 19:40 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Johanne Kathrine Vejrup

Detaljer

MANIFEST MOT MOBBING 2009 2010. et forpliktende samarbeid for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø

MANIFEST MOT MOBBING 2009 2010. et forpliktende samarbeid for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø MANIFEST MOT MOBBING 2009 2010 et forpliktende samarbeid for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø Forord Alle barn fortjener en bra start i livet. I dag er det for mange barn og unge som opplever

Detaljer

PS 09/42 Referatsaker

PS 09/42 Referatsaker PS 09/42 Referatsaker Side 237 T' I DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT Statsråden 0 6' lo^3 1q8-53 Bodø kommune v/ordfører Odd Tore Fygle "Tidl ref Vår ref 2006/3948 2006/04006-489/FD V/JTE Dato 2009 BODØ

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

M ANIFEST M OT M OBBING

M ANIFEST M OT M OBBING Udir-Tiltak_06-08_bokm 29-08-06 10:29 Side 1 M ANIFEST M OT M OBBING TILTAKSPLAN 2006 2008 Udir-Tiltak_06-08_bokm 29-08-06 10:29 Side 2 2 FORORD Fortsatt er det mange barn og unge som blir utsatt for mobbing

Detaljer

MANIFEST MOT MOBBING 2009 2010. eit forpliktande samarbeid for eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø

MANIFEST MOT MOBBING 2009 2010. eit forpliktande samarbeid for eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø MANIFEST MOT MOBBING 2009 2010 eit forpliktande samarbeid for eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø Føreord Alle barn fortener ein bra start i livet. I dag er det for mange barn og unge som

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte Barnehageloven om formålet med barnehagen: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL Vedtatt av utvalg for oppvekst og kultur i sak 13/10 2010 og Kommunestyret i sak xx/2010 1 Hjemmel 1.1 De kommunale barnehagene eies og drives av

Detaljer

Vedtekter. 1. Eierforhold. 2. Formål

Vedtekter. 1. Eierforhold. 2. Formål Vedtekter 1. Eierforhold Steinvegen barnehage AS er en privat barnehage for barn i alderen 0-6 år. Steinvegen barnehage AS er et aksjeselskap, med to aksjonærer. Dette er Lena Sneeggen og Janne Helen Løkken

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Vedtekter for Folldal kommunale barnehage.

Vedtekter for Folldal kommunale barnehage. !" #"$ %# 1 Vedtekter for Folldal kommunale barnehage. 1. Eierforhold og administrasjon Folldal kommune ved kommunestyret er eier og ansvarlig for den kommunale barnehagen. Den kommunale forvaltning av

Detaljer

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. 2014 Manifest mot mobbing 2014-2018 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Barnehage, skule og kultur i Bjerkreim kommune Rune Andersen

Detaljer

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12. Vedtekter for Åmli barnehagar Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.2015, sak K 15/185 INNHALD: 1 Eigar... 3 2 Formål... 3 3 Foreldreråd og samarbeidsutval...

Detaljer

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen barnehager VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 1 VÅR VIRKSOMHET BYGGER PÅ Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Enhetsavtalens mål, kjennetegn

Detaljer

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik 1 Årsrapportfor 211 Skatteoppkreveren i Gamvik kommune Årsrapport211/19.1.212 Skatteoppkrevereni Gamvik 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler Arkivsak: 2012/224-0 Arkiv: A10 Saksbeh: Jon Bjørndal Dato: 31.01.2012 Endringer av vedtekter for barnehagene. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Oppvekstkomitéen

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 1. Organisasjon De kommunale barnehagene drives i samsvar med "Lov om barnehager" og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget ' SAK008/17 SKA TTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2016 Møtedato 27.03.2017 Saksnr. Arkiv 008/17 419-1724-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens

Detaljer

Møteinnkalling 4/2015

Møteinnkalling 4/2015 Møteinnkalling 4/2015 Utvalg: Hovedutvalg for livsløp og samhandling Møtested: Bekkfaret barnehage / Statens hus Møtedato: 11.06.2015 Tid: 14:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Margrethe Standahl,

Detaljer

Arkiv A10, Barnehagane skal drivast som heildagsbarnehagar og er opne for barn i alderen 0-6 år.

Arkiv A10, Barnehagane skal drivast som heildagsbarnehagar og er opne for barn i alderen 0-6 år. Notat Vår ref LITO 14/382-1 Arkiv A10, Dato 15.04.2014 Vedtekter for barnehage 1. EIGARTILHØVE Jølster kommune eig og driv følgjande barnehagar: Langhaugane barnehage, 0-6 år. 144 plassar. Skei barnehage,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS 1.BARNEHAGENS FORM OG EIERFORM Rakkerungan barnehage på Hånes er en 1.avd.barnehage for barn i alder 0-6 år Rakkerungan Gårdsbarnehage på Frikstad er en 1.avd.barnehage

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE 1 Eigartilhøve 1.1 Øystre Slidre kommune er eigar av Tingvang barnehage, Rogne barnehage og Beito barnehage. 1.2 Barnehagane blir drive i samsvar

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet.

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet. FORORD Barn og elever har krav på et oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Den som mobbes blir fratatt respekt og anerkjennelse, og mobbing utgjør derfor en reell helsefare. Malvik

Detaljer

Utval for opplæring og kultur er styringsorgan for dei kommunale barnehagane i Hå. Barnehagane er administrativt knytta til opplæring og kultur.

Utval for opplæring og kultur er styringsorgan for dei kommunale barnehagane i Hå. Barnehagane er administrativt knytta til opplæring og kultur. Opplæring og kultur Vedtekter i kommunale barnehagar frå 01.01. 2016 1. Eigarforhold og ansvar for drift av barnehagane. Hå kommune eig og driv 14 barnehagar. Barnehagane vert drivne i tråd med Lov om

Detaljer

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2015/194598 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Barnehagebruksplan

Barnehagebruksplan Barnehagebruksplan 2016-2019 1 Vedlegg 4. Vedtekter i kommunale barnehagar Vedtekter i kommunale barnehagar frå 01.01. 2015 1. Eigarforhold og ansvar for drift av barnehagane. Hå kommune eig og driv for

Detaljer

Vedtekter for Salamanderskogen Barnehage SA Henvisning: Barnehageloven 7

Vedtekter for Salamanderskogen Barnehage SA Henvisning: Barnehageloven 7 Vedtekter for Henvisning: Barnehageloven 7 EIERFORHOLD STYRE SAMARBEIDSUTVALG Salamanderskogen barnehage SA ligger på Fjellstrand i Nesodden Kommune. Barnehagen drives som samvirkeforetak. Henviser til

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av DRU 01.06.16 INNHOLD Punkt Tekst Side 01 Eierforhold - forvaltning 3 02 Formål 3 03 Lovverk 3 04 Barnehagenes innhold 3 05 Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal Vedtekter for kommunale barnehager i Nore og Uvdal 1. A. Eierforhold. Nore og Uvdal kommune er eier av de kommunale barnehagene. Kommunen er forpliktet til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall

Detaljer

Barnehagevedtekter for Nesbru barnehage

Barnehagevedtekter for Nesbru barnehage Barnehagevedtekter for Nesbru barnehage Vedtatt på årsmøte den 02.03.2016, sist endret den 02.03.2016 1 Eier Nesbru Kvinne- og familielag, et lag tilknyttet Norges Kvinne- og familieforbund, eier Nesbru

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2013 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012

VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012 VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012 Bekkelaget menighetsråd har fastsatt disse vedtekter for Bekkelaget Menighets Barnehage i samsvar med Barnehageloven av 17.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - forebyggende tiltak og rutiner ved mobbing

Handlingsplan mot mobbing - forebyggende tiltak og rutiner ved mobbing Handlingsplan mot mobbing - forebyggende tiltak og rutiner ved mobbing 1 Innhold Arbeidsgruppens sammensetning og arbeidsform... 3 Formål... 3 Mobbing definisjon... 3 Lovverk... 3 Forebyggende tiltak...

Detaljer

Manifest mot mobbing

Manifest mot mobbing Manifest mot mobbing Ved Ringebu skole Vår visjon: Godt å være med lyst til å lære. Hva er mobbing: Mobbing er et begrep som benyttes ulikt i ulike sammenhenger. Begrepet mobbing benyttes ofte om alt fra

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune Dok.id.: 2016/7 Utgave 7 Skrevet av: Berit Kalseth, barnehagekonsulent Gjelder fra 01.08.16 Behandlet av: Kommunestyret, sak 0007/04, 19.02.04

Detaljer

MANIFEST MOT MOBBING et forpliktende samarbeid for et godt lærings- og oppvekstmiljø TILTAKSPLAN 2005 2007

MANIFEST MOT MOBBING et forpliktende samarbeid for et godt lærings- og oppvekstmiljø TILTAKSPLAN 2005 2007 MANIFEST MOT MOBBING et forpliktende samarbeid for et godt lærings- og oppvekstmiljø TILTAKSPLAN 2005 2007 2 FORORD 23. september 2002 ble det første Manifest mot mobbing undertegnet. Ved undertegnelsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER Vedtatt i Ringsaker kommunestyre 27. august 1997, sak nr. 72, med endringer vedtatt 20. september 2000 og 15. desember 2004, sak nr. 124 og 24.mai 2006,

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret 12.3.13 VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER 1 BARNEHAGENS FORMÅL «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser. Bergeland videregående skole. Skoleåret

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser. Bergeland videregående skole. Skoleåret 1 Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Bergeland videregående skole Skoleåret 2017 18 Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen har plikt til å arbeide kontinuerlig og systematisk

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal 1. Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

VEDTEKTER 2015/2016. www.grenaderstubben.no

VEDTEKTER 2015/2016. www.grenaderstubben.no VEDTEKTER 2015/2016 www.grenaderstubben.no VEDTEKTER FOR GRENADERSTUBBEN BARNEHAGE AS (Fastsatt av styret 01.08.2015) 1 INNLEDNING (Jfr. barnehagelovens 7) Vedtektene gjelder for Grenaderstubben Barnehage

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Haugenstykket, i Tromsø kommune

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Haugenstykket, i Tromsø kommune VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Haugenstykket, i Tromsø kommune 1. Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FROSTA

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FROSTA VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PÅ FROSTA GJELDENDE FRA 29.03.2011. VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 29.03.2011, sak 12/11. Endring vedtatt av samarbeidsutvalget 01.12.2011 Endring vedtatt av samarbeidsutvalget

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PLAN- OG VURDERINGSARBEID I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Formål "ehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Barnehagesektorens rolle i kommunenes tverrfaglige arbeid med utsatte barn og unge 0-24 år

Barnehagesektorens rolle i kommunenes tverrfaglige arbeid med utsatte barn og unge 0-24 år Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Barnehagesektorens rolle i kommunenes tverrfaglige arbeid med utsatte barn og unge 0-24 år Fagsamling 15. juni 2016 Presentasjon av 0-24 satsingen Praksisinnlegg fra Rennebu

Detaljer

Ta tak i arbeidet mot mobbing!

Ta tak i arbeidet mot mobbing! Ta tak i arbeidet mot mobbing! Utdanningsforbundet mot mobbing i barnehage og skole Trygghet åpenhet respekt tillit medbestemmelse Økt trivsel og ansvarsfølelse reduserer faren for konflikter og mobbing

Detaljer

4 FORELDREMEDVIRKNING

4 FORELDREMEDVIRKNING Vedtekter for Lundebygrenda Barnehage AS i Aurskog-Høland kommune «Sammen skal vi skape gode barndomsminner gjennom omsorg, lek og læring og humor og glede» 1 EIERFORHOLD Barnehagen eies av Lundebygrenda

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE Gjeldende fra 15.03.16 Vedtak i Tinn kommunestyre 02.12.10 sak 118/2010 saksnr 2010/ 3056 Nytt vedtak i Tinn kommunestyre 27.02.14 saksnr 2014/233

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.05.2012 1. Organisasjon De kommunale barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Rita Larsen 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018044 2017/72998 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

«It takes a whole village to raise a child» Afrikansk ordtak

«It takes a whole village to raise a child» Afrikansk ordtak «It takes a whole village to raise a child» Afrikansk ordtak BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehage et ledd i et helhetlig utdanningsløp Utjevning av sosial ulikhet Omsorgstilbud til foreldre Formålsparagrafen

Detaljer

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i utvalg for kultur og personrettede tjenester 17.11.2010 Gjøres gjeldende fra 20.11.2010 Endringer vedtatt i

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE NATVEITÅSEN BARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE BIRKELAND BARNEHAGE (fra 1.8.12) Vedtatt av kommunestyret 9.2.10

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØKKA FAMILIEBARNEHAGE: Navn og eierforhold:

VEDTEKTER FOR LØKKA FAMILIEBARNEHAGE: Navn og eierforhold: VEDTEKTER FOR LØKKA FAMILIEBARNEHAGE: Navn og eierforhold: Familiebarnehagens navn er Løkka familiebarnehage, er organisert som et privat foretak og eid av Grete Mortensen. Barnehagen drives av eieren,

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE. VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE. I HENHOLD TIL LOV OM BARNEHAGER ER DET BARNEHAGENS EIER SOM SKAL FASTSETTE VEDTEKTENE. Det vises til 7,4 ledd. VEDTEKTENE ER BEHANDLET I KOMMUNESTYRET

Detaljer

HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049

HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049 HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049 2015 VEDTEKTER FOR HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA 1 Eier Vedtektene gjelder for Hvitsten Naturbarnehage

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 14.12.2011 Revidert Kommunestyret 05.09.2012 Revidert Kommunestyret 12.12.2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN

Detaljer

Tusseladden familiebarnehage er en privateid barnehage for barn i alderen 0-3 år.

Tusseladden familiebarnehage er en privateid barnehage for barn i alderen 0-3 år. VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Revidert av Stine Moen og Stine Rogne 29.1.14 Vedtektene skal signeres sammen med kontrakt om plass i barnehagen før barnet starter. 1.Eierforhold Tusseladden

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE Gjeldende fra 01.01.2011 Vedtak i Tinn kommunestyre 02.12.10 sak 118/2010 saksnr 2010/ 3056 0 Vedtekter for de kommunale barnehagene i Tinn kommune

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 4. mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

VEDTEKTER FOR MØLLER BARNEHAGE.

VEDTEKTER FOR MØLLER BARNEHAGE. 1/6 VEDTEKTER FOR MØLLER BARNEHAGE. 1 FORMÅL Møller Barnehage forholder seg til Lov om Barnehager med endring av formålsparagraf av 5. des. 2008 1 Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN (Vedtatt av Skien bystyre 09.09. og 30.09.76 med endringer vedtatt 10.11.77, 18.02.82, 13.10.83, 16.04.85, 30.08.88, 16.11.95, 20.06.96, 04.09.97, 15.01 og 21.02.02,

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FAUSKE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FAUSKE 1 FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I FAUSKE Vedtatt i Kommunestyret 03.10.2013 K-sak 66/13 1 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FAUSKE GJELDENDE FRA 2013 2017 1. EIERFORHOLD Disse

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ. Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen Grav barnehage

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ. Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen Grav barnehage PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen Grav barnehage Innhold Innledning... 2 Hva er mobbing... 3 Forebygging... 4 Samarbeid mellom barnehage og

Detaljer

ta pulsen på tverrfagleg og tverretatleg samarbeid

ta pulsen på tverrfagleg og tverretatleg samarbeid ta pulsen på tverrfagleg og tverretatleg samarbeid Inger Dorte dagleg leiar Viebøen barnehage BA, Førde. Utdanning: Førskulelærar, Volda Lærarhøgskule -87. ta pulsen på tverrfagleg og tverretatleg samarbeid

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2016/ 146486 Kommunestyret i Herøy kommune, postmottak@heroy.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE Pr 01.01.14 1. ADRESSE / EIERFORHOLD Familiebarnehagens adresse er Løvsangerveien 15b., 4626 Kr. sand. Tlf: 380 12886 / 97 67 16 97 Barnehagen eies og drives av

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015

VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015 - 1-1. EIERFORHOLD VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015 Vallerstua barnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S Risalleen 36, 0778 Oslo. Cecilie

Detaljer

VVerran kommune HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. erran. Del 1: Grunnskolen og Kulturskolen Del 2: Barnehagen. Oppvekst

VVerran kommune HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. erran. Del 1: Grunnskolen og Kulturskolen Del 2: Barnehagen. Oppvekst VVerran kommune erran HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Del 1: Grunnskolen og Kulturskolen Del 2: Barnehagen Utarbeidet våren 2012 UVerran kommune -vs erran PSYKOSOSIALT LÆRINGSMILJØ VED SKOLEN OG BARNEHAGEN I

Detaljer

Barnehagelærerutdanninga Ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen?

Barnehagelærerutdanninga Ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen? Barnehagelærerutdanninga Ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen? Utlysingstekst for nye studentar: Barnevernsakademiet 1935 «En kvinnelig utdanning på hjemmets grunn» Ved denne praktiske og pedagogiske

Detaljer

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Innholdsfortegnelse Innledning og lovgrunnlag 2 Hva er mobbing? 3 Ulike typer mobbing 3 Hvilket ansvar har vi? 4 Hva gjør vi i Kulturbarnehagen for å forebygge

Detaljer

Barns leik og vennskap. Utviklingsarbeid i Mork barnehage hausten våren 2018

Barns leik og vennskap. Utviklingsarbeid i Mork barnehage hausten våren 2018 Barns leik og vennskap Utviklingsarbeid i Mork barnehage hausten 2015- våren 2018 Skal vi vere venner? https://www.youtube.com/watch?v=etekkebxz m0 PROSJEKTPLAN MORK BARNEHAGE På leiarmøtet våren 2015

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 1 Om tilstandsrapporten Ikke lovpålagt, men nødvendig for å få faktakunnskap og for å utvikle sektoren på en god måte. Innhold er drøftet med styrere

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst 08.02.12/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Politikerrommet Heggin I Møtedato: 07.02.12 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Vedtekter for AKASIA BARNEHAGENE

Vedtekter for AKASIA BARNEHAGENE Vedtekter for AKASIA BARNEHAGENE Vedtektene har som formål å gi informasjon og opplysninger som har særlig betydning for foresattes forhold til barnehagen. Vedtektene fastsettes og kan endres av styret

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Endringer i forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som følge av endret formålsbestemmelse - offentlig høring

Endringer i forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som følge av endret formålsbestemmelse - offentlig høring Dato: 24.08.2010 Saksnr.: 201006746-2 Arkivkode E: A10 Saksbehandler: Sissel Engelstad Bakke Saksgang Oppvekststyret Formannskapet Møtedato 28.09.2010 20.10.2010 Endringer i forskrift om rammeplan for

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur

Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 89/09 Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 16.12.2009 SVAR PÅ HØRINGSNOTAT OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN - ENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 EIGAR Sør-Fron kommune eig dei kommunale barnehagane. 2 FORMÅL Dei kommunale barnehagane i Sør-Fron skal drivast i samsvar med lov om barnehagar

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE Med retningsliner for fleksibel ferieavvikling i barnehagane. 1 1 Eigar Vestnes kommune eig og er ansvarleg for dei kommunale barnehagane. 2 Hovudramma

Detaljer

bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som

bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som VEDTEKTER FOR BAMSEBO BARNEHAGE AS Revidert utgave desember 2007 Revidert utgave mars 2009 Revidert utgave mars 2010 Revidert utgave januar 2011 Revidert utgave juni 2011 Revidert utgave februar 2012 Revidert

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Grim, Kristiansand.

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Grim, Kristiansand. VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Grim, Kristiansand. 1.Formål: Formål er i hht lov om barnehage 1: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek,

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter kommunale barnehager Vedtekter kommunale barnehager Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. K-sak 98/0036 Endringer vedtatt av Formannskapet 25.06.03. Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.04.05. Endringer vedtatt av Driftsutvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 13.2.2014 Reglene er gjeldende fra 1.1.2014. 1. FORMÅL Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE 2012 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Skaugdalen barnehage... 1 1 Eierforhold... 2 2 Formål... 2 3 Opptaksmyndighet... 2 4 Opptakskrets og opptakskriterier...

Detaljer