Innkalling for Tjenesteutvalget. Saksliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling for Tjenesteutvalget. Saksliste"

Transkript

1 Innkalling for Tjenesteutvalget Møtedato: Tirsdag Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 18:00-20:00 Saksnr Tittel Saksliste 021/15 Godkjenning av møteprotokoll /15 Meldinger/Orienteringer Lukking av avvik timetall skole Sommerjobb for ungdom 023/15 Delegasjonssaker 024/15 Årsberetning 2014 i Birkenes kommune 025/15 Årsregnskap i Birkenes kommune /15 Tildeling kulturmidler /15 Søknad om skjenkebevilling Birkekroa AS Eventuelt Saksdokumentene er tilgjengelig i Servicetorvet i ekspedisjonstiden 10:00 15:00 og på Forfall meldes på epost til Servicetorvet eller på telefon Birkeland, Gunnar Høygilt Leder Anne Stapnes Helse og velferd/ skole og barnehagesjef

2 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 021/15 Tjenesteutvalget PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland K /1078 Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen av godkjennes.

3 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 022/15 Tjenesteutvalget PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland K /1078 Meldinger Administrasjonens forslag til vedtak: Meldingene tas til orientering. 0T Saksnummer Tittel 1 Notat med hovedtall mars> 2 Notat vedr. oppfølging barnevern. 3 Høringssvar - Regional transportplan Agder Notat med hovedtall økonomi januar og februar 2015 Notat med hovedtall januar og februar vedlegges til informasjon, da det ble muntlig lagt fram for utvalget i møte Meldinger fra Kulturavdelingen UKM Ungdommens kulturmønstring Ungdommer fra Birkenes markerte seg under fylkesmønstringen i Arendal kulturhus. 2 innslag kom videre til UKM festivalen i Trondheim; Martin Stapnes og Kristine Jaabæk med sang/gitar og Thea Louise Andersen med 3 bilder. Birkenes ble kåret til årets turbokommune av fylket/ukm Norge for sin innsats med det lokale UKM-arrangementet. Premie kr 5000 som må brukes på ungdom. Kulturleder er invitert til Jubileumskonferansen for UKM Norge i Trondheim i juni og skal holde foredraget «Ungdom i mange roller» Flomsikring elva Birkenes kommune har søkt og fått innvilget kr i tilskudd til 2 tiltak i statlig sikret friluftsområde ved Teinefossen/elva. Det ene gjelder flomsikring av ca 150 m av elvestien,like sør for Teinefossen, der det de siste årene stadig raser ut grus pga flom. Det andre tiltaket er lengre sør for Flakkebrua der deler av elvekanten stadig graver seg innover. Flomsikringen av elvestien vil bli foretatt innen 17.mai. Det er også satt av midler til dette tiltaket i plan for idrett og fysisk aktivitet. Arrangement på Tobias jorde (foreløpig oversikt)

4 17.mai 9.mai torgdag 17.mai - fellesfeiring/skoletog 2.juni -allsang på jordet 4.juni -Ung scene 10.juni -konsert med Birkeland Storband 14. august -Birkenes sparebank gratiskonsert med flere artister Komiteene er i full sving og følgende midler til feiringen er overført de ulike komiteer: Birkeland kr Herefoss kr Vegusdal kr 10500

5 Servicesenter Dok. ref. 15/720-3, jp Saksbehandler: LIDA Dato: Notat med hovedtall mars Formålet med denne rapporten er å gi informasjon på et tidlig tidspunkt, og vise bevegelsene på de store budsjettpostene. Rapporten forklarer ikke alle avvikene, men tar for seg hovedtall pr. mars med vekt på det som ligger på Fellesområder(1A*). Gjeldende driftsinntekter- og kostnader (1B*), er det kun personalkostnadene som er kommentert i denne rapporten. Øvrige driftskostnader kommenteres nærmere i tertialrapportene og årsberetningen etter innspill fra avdelingene og tjenestesjefene. Netto resultat pr. tjenesteområde og totale pr. mars (bokført pr ): Avvik hittil i år Budsjett inkl endringe r 2015 Regnskap Budsjett Avvik i Regnskap Budsjett Avvi Regnskap pr. mars pr. mars NOK hitt i år hitt i år k i % 2014 Teknisk Ressurssenter Skole og barnehage Helse og velferd Servicesenter Kirken Fellesområder Mer/ mindreforbruk Regnskapsmessig er det et totalt merforbruk i forhold til budsjett på kr 1,2 mill. hittil i år. Hovedsakelig ligger avviket innen skole og barnehage der det er periodiseringsavvik på både kostnads og inntektssiden. Frie inntekter pr mars: Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 1 av 5

6 Servicesenter Regnskap pr mars Budsjett pr mars Avvik Budsjett inkl. endringer 2014 Frie inntekter pr mars** Regnskapsmessig har frie inntekter et negativt avvik på kr 0,4 mill. pr. mars. Underliggende er det inntektsført eiendomsskatt på verker og bruk for hele første halvår; det gir et avvik i positiv retning på kr 1,4 mill. Videre er det mottatt lavere skatte- og rammeinntekter enn budsjettert med kr 0,7 mill. Kommunen har hatt en noe høyere skattevekst enn resten av landet hittil. Dette kan påvirke inntektsutjevningen. Birkenes har heller ikke motatt like høye andre statlige tilskudd som budsjettert pr mars. Dette gir et negativt avvik på kr 1 mill. Netto finans pr mars: Regnskap pr mars Budsjett pr mars Avvik Budsjett inkl. endringer 2014 Netto finans pr mars*** Netto finans har totalt et positiv avvik på kr 0,7 mill.. Det positive avviket skyldes høyere avkastning på finansielle verdipapirer med kr 1,5 mill. Netto rentekostnader har derimot et negativt avvik på kr 0,9 mill.dette antas å være periodiseringsavvik. Den første årsprognosen vil bli utarbeidet ved rapportering av 1.tertial. Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 2 av 5

7 Servicesenter Utvikling i likviditet: ,00 Utvikling i likviditet , , , , ,00 Sum likvide midler Netto likvide midler fratrukket bundne midler ,00 - (10 000,00) (20 000,00) Blå linje markerer penger i banken. Rød linje er fratrukket bundne midler som skattetrekk, ubrukte lånemidler og bundne fond. Pr mars er det kr 20,1 mill. i banken når det er justert for bundne midler. I mars har kommunen tatt opp lån til investeringsprosjekter på totalt kr 24,3 mill. Det påvirker likviditeten positivt. *1A er det rapporteringsskjemaet som tar for seg frie inntekter, finans og disponeringer, 1B er det rapporteringsskjemaet som tar for seg driftsinntekter og driftskostnader på de ulike tjenesteområdene. **Frie inntekter består av skatt, rammetilskudd, konsesjonsavgift, integreringstilskudd og andre statlige tilskudd. ***Netto finans består av renteinntekter, renteutgifter, avdrag på lån, avkastning på finansielle instrumenter og utbytte. Utviklingen i personalkostnader t.o.m. mars: Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 3 av 5

8 Servicesenter Lønnskostnader inklusiv sosiale kostnader, sykelønnsrefusjoner og innsparingskrav Regnskap Budsjett Gjennomsnittlig budsjett apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mars Grafen over viser utvikling i personalkostndene siste 12 måneder. Personalkostnadene har totalt et positivt avvik pr mars. Det er premieavviket som gjør utslag med nedgang i desember måned. Mars 2015 Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 4 av 5

9 Servicesenter Personalkostnad og budsjett pr område Regnskap Budsjett Teknisk Ressurssenter Skole og barnehage Helse og velferd Servicesenter De fleste områdene ligge litt under budsjettet i mars. På Servicesenteret skyldes det positive avviket budsjettjustering av de siste lønnsjusteringene i 2014 som ikke er foretatt ennå med kr 0,7 mill. i budsjettet for mars Skole og barnehage ligger litt over budsjett også i mars. Noe av dette skyldes planer om innsparinger som kommer senere i år og kostnader som vil bli dekket av inntekter. Det arbeides med å få full oversikt. Øvrige driftsinntekter- og kostnader blir ikke kommentert i denne rapporten, men fremkommer nærmere i tertialrapportene og årsberetningen. Lisa Dahl Controller Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 5 av 5

10 Personal Tjenesteutvalgets medlemmer Dok. ref. Dato: 15/900-1, jp Saksbehandler: DAAA Notat vedr. oppfølging barnevern. Den på et oppfølgingsmøte av barnevernet kom det frem avvik på undersøkelser, hvor frister ikke var overholdt med bakgrunn i for lav kapasitet i forhold til behov (jfr. referat 15/322). Det ble her avtalt å gjennomføre undersøkelsene ved hjelp av innleid kompetanse. Endringspatruljen startet arbeidet med undersøkelsene i februar Andre tiltak ble også vurdert, deriblant å øke en 50 % tiltaksbasert stilling på fast basis. Dette ble igangsatt rett før overgangen til felles barnevern. Etter overgang til felles barnevern med Lillesand kommune viser det seg at det er enda flere undersøkelser, hvor fristene ikke er overholdt. I tillegg er det noen undersøkelsessaker, som ikke er blitt undersøkt på en forsvarlig måte. Totalt gjelder dette 25 barn i 14 familier. Rett og plikt til å foreta undersøkelser er hjemlet i barnevernloven på følgende måte: Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser. Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter dette kapitlet, skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet» Jfr. frister inntatt i Frister og ileggelse av mulkt. En undersøkelse etter 4-3 skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder. I særlige tilfelle kan fristen være seks måneder. Hovedtiltak - for å lukke avvikene og sikre en lovlig og forsvarlig barneverntjeneste: 1. Endringspatruljen gjennomfører undersøkelsene som gjelder 19 barn i 11 familier, mens øvrige undersøkelser gjennomføres av barnverntjenesten selv. 2. Kvalitetsrådgiver lager en oversikt over det som har skjedd i perioden hvor avvikene har oppstått, for å kartlegge hvordan avvikene har oppstått og hva som skal til for å unngå avvik og lovbrudd fremover 3. Barnevernleder gjør en barnevernfaglig vurdering av barneverntjenesten, for å kvalitetssikre barneverntjenesten og for å få barnevernfaglig råd i forhold til den videre internkontroll og kvalitetsoppfølging. 4. Basert på informasjon fra tiltakene 1-3 gjøres en vurdering av mulige konsekvenser for barna som er berørt. Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 1 av 2

11 Personal Fylkeslegen holdes løpende orientert om tiltak og status i lukking av avvikene. Øvrige tiltak vurderes i tillegg fortløpende. Gro Anita Trøan Rådmann Dagfrid Aasen Kvalitetsrådgiver Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 2 av 2

12 Avdeling for plan og utvikling Aust-Agder Fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Vår ref. Deres ref. Dato: 15/542-2, jp Birkeland: Saksbehandler: JOMO Høring: Regional transportplan Agder Aust Agder Fylkeskommune har sammen med Vest Agder Fylkeskommune utarbeidet forslag til Regional transportplan for Agder gjeldende fra 2015 til Planforslaget er sendt på høring blant annet til alle kommunene på Agder. Høringsfristen er fastsatt til også fordi planforslaget skal behandles i fylkestingene i juni Planforslaget omhandler flere tema hvorav et par av disse har stor aktualitet for Birkenes kommune. Disse er kap. 7 Byutfordringer som omhandler satsing på kollektiv, gange og sykkel og kap. 13 Vegnettet som omhandler riksveier og fylkesveier. Riksvei 41 omtales på sidene 26 og 27 hvor det helt riktig konstateres at denne riksveien har en svært varierende standard. Riksveien omtales også som Telemarksvegen og vi kan bekrefte at den er svært viktig for de berørte kommunene. Riksveien er også omtalt i Regionplan Agder 2020 (som ble vedtatt av fylkestingene i 2010) hvor det i avsnittet om Riksvegløftet uttales at - sitat: «Utbyggingsbehovene for denne riksveien må avklares». Vi konstaterer at denne avklaringen ikke er utført. Planforslaget som nå er på høring opplyser om at det analysearbeid som Statens vegvesen knytter til NTP vil avklare framtidige investeringsbehov for Rv 41. Birkenes kommune viser til Regionplan Agder 2020 og forventer at staten som veieier straks avklarer investeringsbehovet og igangsetter de nødvendige investeringene på Rv 41 slik at vår kommune kan få en moderne riksvei for hele strekningen fra Kristiansand kommunegrense til Froland kommunegrense- innen overskuelig framtid. Vi vil særlig framheve dårlig veistandard på strekningene Åbål Birkenes, sør og nord for Flå, Søre Herefoss Herefoss og fra Herefoss til Froland kommunegrense. I perioden var det 29 ulykker på veiene i Birkenes hvorav 13 på Rv 41. I 2013 var tilsvarende ulykkestall 15 hvorav 5 på Rv 41. Riksveien er uten sammenligning den veistrekningen i Birkenes hvor det er flest ulykker. God veistandard er god næringspolitikk. God veistandard bidrar til økt trafikksikkerhet. Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 1 av 3

13 Avdeling for plan og utvikling Nasjonal sykkelvei nr. 1 går langs Fv 402 Birkelandsveien fra Lillesand til Birkeland og videre til Kristiansand fra Mollestad på vestsiden av Tovdalselva. Langs Fv 402 blir det i løpet av to år ferdigstillt en fullverdig gang og sykkelvei som vil gi en betydelig bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter men også større sikkerhet for biltrafikken. Dette anlegget bomfinansieres. Det er stor trafikk på Rv 41 på stekningen Birkeland til Kjevik. I kommunal trafikksikkerhetsplan som ble vedtatt er gang og sykkelvei prioritert som nr. 1 på strekningen fra Birkenes til og med Drangsholt. Vi siterer fra trafikksiikkerhetsplanen: «Sterkt trafikkert, 60 -, 70 og 80 soner. Planarbeid bør igangsettes.» Trafikken består både av biler og av syklende. Regionplan Agder 2020 har følgende hovedtiltak: Sitat:» Det skal tilrettelegges for et attrktivt tilbud av sykkelruter, turveger og sykkel som transportmiddel OG Planlegge og bygge ut et hovedsykkelnett». Birkenes kommune viser til kommunal trafikksikkerhetsplan og til Regionplan Agder 2020 og forventer at det analysearbeidet som igangsettes for å synliggjøre investeringsbehovet for å oppgradere Rv 41 også må omfatte gang og sykkelvei på riksveistrekningen Birkenes Drangsholt. Rv 41 som går gjennom vår kommune er i tillegg til Rv 9 den eneste riksvei som går inn i landet med utgangspunkt i Kristiansand. De andre er E 18 og E 39 som går nær kysten. Administrasjonen vil trekke fram ovenfornevnte forhold som særlig viktige samferdselstiltak for Birkenes kommune i denne høringen om Regional transportplan Agder Med hilsen Jakob Olaus Mo Rådgiver Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur Kopi til: Halvor Nes Kommunehuset Steinar Aas Kommunehuset Knut Olav Raen Kommunehuset Monica Larsen Kommunehuset Wenche Flaa Eieland Kommunehuset Øyvind Raen Nordåsvegen 5E 4760 BIRKELAND Ole Andreas Ramlet Kommunehuset Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 2 av 3

14 Servicesenter finansposter og avsetninger er fratrukket frie disponible inntekter. Prognose for fellesområdet (1A), viser at området blir som budsjettert. Skatt og rammetilskudd Inntektsgruppen viser et negativt avvik på kr 1,1 mill. pr. februar. Avviket gjelder hovedsakelig skatteinntekter. Det har vært en generell skattenedgang i Norge mot slutten av Normalt vil Birkenes få en kompensasjon via inntektsutjevningen fordi kommunen er skattesvak. Når skattenedgangen nå gjelder hele landet må vi avvente å se litt hvordan dette blir. Skatt på eiendom Regnskapet viser et positivt avvik på kr 1,4 mill. Det skyldes at eiendomsskatt gjeldende verker og bruk er utfakturert for 1. halvår 2015, mens budsjett gjelder årets første måneder. Konsesjonsavgift Foreløpig ikke noe avvik. Års prognose forutsettes lik budsjett. Kapitaltilskudd handlingsplan eldreomsorg og øvrige rentekompensasjoner Forventes å bli som budsjettert. Integreringstilskudd Forventes å bli som budsjettert. Finansavkastning obligasjoner og aksjer Avkastningen pr februar er på kr 0,8 mill., det er kr 0,1 bedre enn budsjett. Det er for tidlig i året å gi en prognose på årsbasis. Renteinntekter av bankinnskudd Viser et lite regnskapsmessig negativt avvik. Det antas at dette er et periodiseringsavvik. Renteutgifter Renteutgifter har pr. februar et negativt avvik på kr 2,3 mill., men er sannsynligvis et periodiseringsavvik på grunn av periodisering av rentekostnader i Års prognose opprettholdes til å være lik budsjett. Avdrag på lån Det er innbetalt kr 0,2 mill mindre i avdrag enn budsjettert hittil i år. Foreløpig prognose er at avdragene tilsvarer budsjett. Utbytte fra Agder Energi Årsprognose forventes å bli som budsjett. Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 2 av 15

15 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 023/15 Tjenesteutvalget PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland K /1078 Delegasjonssaker Administrasjonens forslag til vedtak: Delegasjonssakene tas til etterretning. 0T Saksnummer Tittel 004/15 Tillatelse til landing med helikopter på Snaremyr 003/15 Særlige forbud mot trafikk etter vegtrafikkloven 7 005/15 Tillatelse til bruk av motorisert båt på Begervannet

16 Stab teknisk Delegert vedtak Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Saksnr: Dato: Merete Holtan Birknes 15/ / Tillatelse til landing med helikopter på Snaremyr SAKSOPPLYSNINGER: Arne Sundvoll søker om landingstillatelse med helikopter i forbindelse med transport av byggevarer til tømmerkoie på Snaremyr. Det skal flys byggevarer fra Svaland, og slik det fremgår av kartet er det innmark og dermed trengs ikke tillatelse etter lov om motorferdsel (jf. vedlagt kart i søknaden). Det er snakk om å lasse/ losse og da vil helikopteret stå i lufta like over bakken. ADMINISTRASJONENS VEDTAK: Arne Sundvoll/ Fonnafly gis tillatelse til å lande på Snaremyr med helikopter lørdag fra morgenen og utover dagen til arbeidet er fullført. DISPENSASJON: De miljørettslige prinsippene i 8 til 12 i naturmangfoldsloven er vurdert i saksutredelsen. Omsøkt tiltak vurderes ikke til å ha særlige uheldige skader på naturmangfoldet. Behovet for motorisert transport vurderes til å være så stort at den kan forsvares mot de eventuelle skader tiltaket kan medføre, eller presedensen en slik dispensasjon vil skape. Arne Sundvoll/ Fonnafly gis med dette følgende dispensasjon: Formål: transport av materialer til bygging av tømmerkoie Kjørerute/ område: Svaland og Snaremyr (se vedlagte kart for punktene). Tidsrom: Lørdag Merk: Søker må selv hente inn grunneiers tillatelse på forhånd. Denne dispensasjon skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig oppsyns-/ tjenesteperson. FORMELT LOVGRUNNLAG/ HJEMMEL: Lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag 6 Naturmangfoldsloven 7, jf Rundskriv T- 1/96 BAKGRUNN: Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 1 av 3

17 Stab teknisk I utgangspunktet er all motorferdsel i utmark forbudt. Loven gir imidlertid noen tillatelser med hjemmel direkte i loven gjennom motorferdselloven 4. Denne søknaden kommer ikke under noen av punktene i 4. Da må vi ta i bruk Lov om motorferdsel 6 som åpner for mulighet til dispensasjon etter søknad når særlige grunner foreligger. Tillatelse kan gis i bestemte tilfeller eller bestemte tidsrom. Administrasjonen ser på dette som en særlig grunn hvor vi ønsker å gi dispensasjon. Rundskriv T-1/96 diskuterer særlige grunner opp mot betydningen om motorferdselen er nødvendig og har et nytteformål. Det er en transport som er nødvendig i forhold til transport av materialer inn til et område som ikke er tilgjengelig med bilvei. Det taler også for en dispensasjon at tidsrommet er så begrenset. MILJØRETTSLIG VURDERING: Etter 7 i naturmangfoldsloven skal de miljørettslige prinsippene i 8 og 12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. 8 Kunnskapsgrunnlaget: Det finnes ingen MIS-registreringer (Miljøregistreringer i skog) eller truede arter på Rødlisten i området hvor det skal lasse/ losses. 9 Føre-var prinsippet: Omsøkt tiltak medfører så langt kommunen kan se å ha avgrenset risiko for alvorlig og irreversibel skade på naturmiljøet. 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning: Transporten vurderes i avgrenset grad å føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Omsøkt tiltak faller ikke inn under denne bestemmelsen. 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Omsøkt tiltak faller ikke inn under denne bestemmelsen. ANDRE OPPLYSNINGER: Kjøringen skal foregå etter de vilkår og regler som lov og forskrifter tilsier, og skal kun forgå i samsvar med omsøkt bruksområde og formål. Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskrifter, regler eller vilkår fastsatt i medhold av loven, eller medvirker hertil, er straffeansvarlig etter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 12. Mislighold av dispensasjon kan føre til inndragelse av løyve. KLAGEADGANG: Vedtaket kan påklages av en annen part eller en annen med rettslig klageinteresse i kommunen (jf. 28 i Forvaltningsloven). Klagefristen er 3 uker fra den dagen brevet kom frem til påført adressat (jf. 29 i Forvaltningsloven). Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen. Jf. 32 i Forvaltningsloven skal klagen sendes skriftlig og undertegnet til den som har fattet vedtaket, oppgi vedtaket det blir klaget over, den eller de endringer som en ønsker, og de grunner klagen støtter seg til. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bør du også oppgi når meldingen kom frem. Sakshåndtering i klagesaker følger i Forvaltningsloven. MELDING OM DELEGERT VEDTAK SENDT TIL: Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 2 av 3

18 Stab teknisk Søker Lensmann i Birkenes kommune Fylkesmannens miljøavdeling, Aust- Agder Vedlegg: Kart Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 3 av 3

19 Stab teknisk Delegert vedtak Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Saksnr: Dato: Merete Holtan Birknes K2 - Q14 15/ Særlige forbud mot trafikk etter vegtrafikkloven 7 SAKSOPPLYSNINGER: Etter hvert som teleløsningen utvikler seg vil det være behov for å innføre restriksjoner på enkelte veier i Birkenes kommune. ADMINISTRASJONENS VEDTAK: Med hjemmel i vegtrafikklovens 7 kan restriksjoner kan bli innført på enkelte kommunale veier i Birkenes kommune. Tillatt aksellast vil variere fra 6 til 3 tonn. Restriksjonene trer i kraft fra det tidspunkt skilt blir satt opp på den enkelte vei og gjelder inntil skiltene blir fjernet. LOVHJEMMEL: Vegtrafikkloven 7 Særlige forbud mot trafikk, 2. ledd: Det kan treffes midlertidig vedtak om forbud mot all trafikk eller om annen regulering av trafikk på veg dersom forhold på vegen eller i dens omgivelser, arbeid på vegen eller vegens tilstand tilsier det. Slikt vedtak treffes for riksveg og fylkesveg av regionvegkontoret og for kommunal veg av kommunen. BAKGRUNN: Etter hvert som teleløsningen utvikler seg vil det være behov for å innføre restriksjoner på enkelte veier i Birkenes kommune. For buss i rute, renovasjonsbiler, kommunalt eller privat innleid vegvedlikeholdsmateriell og utrykningskjøretøy gis generell dispensasjon for kjøring med inntil 8 tonn aksellast på veger som i teleløsningsperioden har redusert aksellast til 6 tonn eller lavere. Dispensasjonsmyndighet er tillagt Statens vegvesen. KLAGEADGANG: Dette vedtaket kan påklages av sakens parter innen 3 uker fra meddelelsen om vedtaket er mottatt. Klagen skal være begrunnet og innen fristens utløp være sendt til Birkenes kommune. MELDING OM DELEGERT VEDTAK SENDT TIL: Statens vegvesen Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 1 av 1

20 Stab teknisk Delegert vedtak Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Saksnr: Dato: Merete Holtan Birknes K2 - K01 15/ / Tillatelse til bruk av motorisert båt på Begervannet SAKSOPPLYSNINGER: august skal Kilandsenteret gjennomføre en leir, «Kanotur med hytteovernatting», for barn med spesielle behov. Leiren er en del av FUN 365 programmet, som er et samarbeidsprosjekt mellom 5 kommuner, deriblant Birkenes. De ønsker å bruke en motorisert båt som sikringsbåt i forbindelse med gjennomføring av leiren, samt trekking av fiskeredskap. I tillegg transport av nødvendig fellesutstyr og mat. Det søkes om perioden august. ADMINISTRASJONENS VEDTAK: Kilandsenteret gis tillatelse til å bruke motorisert båt (6-9 hk) på Begervannet til forberedelse og gjennomføring av leir for barn 2-7. august DISPENSASJON: De miljørettslige prinsippene i 8 til 12 i naturmangfoldsloven er vurdert i saksutredelsen. Omsøkt tiltak vurderes ikke til å ha særlige uheldige skader på naturmangfoldet. Behovet for motorisert transport vurderes til å være så stort at den kan forsvares mot de eventuelle skader tiltaket kan medføre, eller presedensen en slik dispensasjon vil skape. Kilandsenteret gis med dette følgende dispensasjon: Formål: forberedelse og gjennomføring av leir for barn Kjørerute/ område: Begervannet Tidsrom: august Merk: Søker må selv hente inn grunneiers tillatelse på forhånd. Denne dispensasjon skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig oppsyns-/ tjenesteperson. FORMELT LOVGRUNNLAG/ HJEMMEL: Lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag 6 Naturmangfoldsloven 7, jf Rundskriv T- 1/96 BAKGRUNN: Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 1 av 3

21 Stab teknisk I utgangspunktet er all motorferdsel i utmark forbudt. Loven gir imidlertid noen tillatelser med hjemmel direkte i loven. Den ene som er aktuell angående motorfartøy er 4, siste ledd, som sier at motorferdsel er tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større. Begervannet kommer ikke opp i den størrelsen, det er målt i kartet til å være ca. 0,7 kvadratkilometer (se kartvedlegg). Andre punkter som tillater motorferdsel (jf. Lov om motorferdsel 4) gjelder for eksempel. politi- og redningstjenester, offentlig post- og teletjenester, forsvarets øvelser, transport til og fra jordbruksnæring etc. Denne søknaden kommer ikke under noen av punktetene i lovens 4. Da må vi ta i bruk Lov om motorferdsel 6 som åpner for mulighet til dispensasjon etter søknad når særlige grunner foreligger. Tillatelse kan gis i bestemte tilfeller eller bestemte tidsrom. Administrasjonen ser på dette som en særlig grunn hvor vi ønsker å gi dispensasjon. Rundskriv T-1/96 diskuterer særlige grunner opp mot betydningen om motorferdselen er nødvendig og har et nytteformål. Det er en transport som er nødvendig i forhold til gjennomføring av leieren, spesielt med tanke på sikkerheten når barna er i kano. Nytteformålet mener administrasjonen er godt begrunnet i transport av mat og utstyr, samt nytten av å ha en følgebåt dersom problemer oppstår i vannet. Dispensasjonen er innenfor et bestemt tidsrom på 5 dager. Denne dispensasjonen gjelder en enkelt periode i 2015, ikke en gjentakende. MILJØRETTSLIG VURDERING: Etter 7 i naturmangfoldsloven skal de miljørettslige prinsippene i 8 og 12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. 8 Kunnskapsgrunnlaget: Det finnes ingen MIS-registreringer (Miljøregistreringer i skog) eller truede arter på Rødlisten i området. 9 Føre-var prinsippet: Omsøkt tiltak medfører så langt kommunen kan se å ha avgrenset risiko for alvorlig og irreversibel skade på naturmiljøet. 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning: Transporten vurderes i avgrenset grad å føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Omsøkt tiltak faller ikke inn under denne bestemmelsen. 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Omsøkt tiltak faller ikke inn under denne bestemmelsen. ANDRE OPPLYSNINGER: Kjøringen skal foregå etter de vilkår og regler som lov og forskrifter tilsier, og skal kun forgå i samsvar med omsøkt bruksområde og formål. Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskrifter, regler eller vilkår fastsatt i medhold av loven, eller medvirker hertil, er straffeansvarlig etter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 12. Mislighold av dispensasjon kan føre til inndragelse av løyve. KLAGEADGANG: Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 2 av 3

Innkalling for Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste

Innkalling for Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt Møtedato: 02.05.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Flaksvann Møtetid: 09:00-11:30 Saksnr Tittel Saksliste 014/16 Godkjenning

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: 07.05.2014 Møtested: Kommunehuset, Himmelsyna Møtetid: Etter møte i Planutvalget ca kl 16 Saksnr Tittel Saksliste 008/14 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 20.05.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-21:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 022/14 Godkjenning av møteprotokoll 01.04.2014

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune

Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Kvinesdal kommune Sak 04/13 Møtedato: 07.03.2013 Saksbehandler: kih Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer:

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/16 Dato: 11.04.16 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Elisabeth Stølen, nestleder Richard Ivar Buch, medlem

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. Mai 2013 Møtetid: Kl. 13.00 Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 28. april 2009 Møtetid: Kl. 08.30 (merk tida!) Møtested: Inderøyheimen, kantina De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.05.2014 kl. 13:30

Detaljer

Eldrerådet. 019/12 Eldreboligen på Herefoss informasjon v/avd.leder bygg og eiendom Vidar Syvertsen

Eldrerådet. 019/12 Eldreboligen på Herefoss informasjon v/avd.leder bygg og eiendom Vidar Syvertsen Eldrerådet Innkalles til møte torsdag 31.05.2012, kl. 09:00 i Kommunehuset, møterom Flakksvann Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 017/12 Godkjenning av møteprotokoll 23.04.2012 018/12 Utvalgssaker

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl. 10.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (kommunestyresalen) Møtedato: 09.06.2011 Tid: 09:00 - kl. 12.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten,

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Tjenesteutvalget. Møteprotokoll 04.05.2010

Tjenesteutvalget. Møteprotokoll 04.05.2010 Birkenes kommune Tjenesteutvalget Møteprotokoll 04.05.2010 015/10 Godkjenning av møteprotokoll 23.03.2010 016/10 Delegasjonssaker 017/10 Meldinger 018/10 Regnskap 2009 019/10 Årsberetning 2009 020/10 Søknad

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 27.02.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 27.02.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 27.02.2013 004/13 Meldinger /orientering 005/13 Godkjenning av møteprotokoll 23.01.2013 006/13 Valg av styrerepresentant til Vestregionens opplæringskontor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA Formannskapet behandlet saken den 13.10.2014, saksnr. 95/14 Behandling: Innstillingen

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 08.11.2011

Kommunestyret. Møteprotokoll 08.11.2011 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 08.11.2011 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 11.10.2011 110/11 Delegasjonssaker 111/11 Meldinger 112/11 Møtekalender 2012 113/11 Søknad om permisjon politiske

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 24. mai 2011 TID: Kl 10.00 STED: Møterom drifts- og utviklingsavd. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Birkenes kontrollutvalg Dato: 18.04.2016 kl. 14:00 Møtested: Helsestasjonen, møterom Himmelsyna Arkivsak: 15/10175 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.05.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, miljøbygget De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret 08.12.16 Kap 1. Generelle bestemmelser 1 Bevillingsreglementet til Bø kommune skal bidra til å oppfylle alkohollovens formål om å begrense

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/23 Kultur Cafe - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 10.05.2016 kl. 13:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Lillesand kommune Kontrollutvalget

Lillesand kommune Kontrollutvalget Lillesand kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Lillesand kommune - kontrollutvalget Møtedato: 01.06.2015 Møtested: Møteleder: Forfall: Medlem Til stede: Leder Medlem Medlem Medlem Varamedlem Sekretær

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune 2016-2020 Innhold: 1. Generelt 2. Skjenkebevilling 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol 4. Salgsbevilling 5. Ansvar og myndighet 6. Andre forhold

Detaljer

Innkalling for Tjenesteutvalget. Saksliste

Innkalling for Tjenesteutvalget. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Tjenesteutvalget Møtedato: Torsdag 08.09.2016 Møtested: Kommunehuset - Møterom Flakksvann Møtetid: 17:00-17:30 Saksliste Saksnr Tittel 044/16 Klagebehandling - sammenslåing

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg KONTROLLUTVALGET I ÅS Saksutskrift Kommunens årsregnskap og årsberetning 2016 Arkivsak-dok. 17/00136-1 Saksbehandler Lene H. Lilleheier Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg 09.05.2017 8/17 Ås kontrollutvalgs

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 18.05.2010 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Odd-Ingar Widnes, Mats Petter Sydengen, Ragnhild Søby Varamedlemmer:

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg MØTEINNKALLING Dato: 09.05.2017 kl. 18:00 Sted: Lille sal i kulturhuset Ås kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 25.04.2016 kl. 10:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/12 Dato: 21.05.2012 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 03.02.2015 Møtested: Valstrand kulturarena - kantina Møtetid: 18:00-20:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 001/15 Godkjenning av møteprotokoll 11.12.2014

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 02.06.2016 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem), Ann Helen Storø (medlem)

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem), Ann Helen Storø (medlem) Møteprotokoll Bamble kontrollutvalg Dato: 24.04.2017 kl. 9:00 11:35 Sted: Rådhuset, møterom Langen Arkivsak: 17/00228 Til stede: Møtende varamedlemmer: Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder),

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. april 2014. Klokken: 12.00 til ca 13.30 Møtested: Kommunehuset, Vaala møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel Tid Type

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (møterom II) Møtedato: 18.06.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 15.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten,

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 Dato: 05.05.15, kl. 08.30 11.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen MØTEBOK Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll,

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 31.08.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:30 16:30 Saksnr Tittel Saksliste 029/16 Godkjenning av møteprotokoll 15.06.2016 030/16 Meldinger

Detaljer

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 23.10.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00 Møteinnkalling for Ungdomsrådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Saksframlegg. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR DRIKK SOM INNEHOLDER 22 VOLUMPROSENT ALKHOL ELLER MER HALVLITERN AS - CHEERS Arkivsaksnr.

Saksframlegg. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR DRIKK SOM INNEHOLDER 22 VOLUMPROSENT ALKHOL ELLER MER HALVLITERN AS - CHEERS Arkivsaksnr. Saksframlegg SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR DRIKK SOM INNEHOLDER 22 VOLUMPROSENT ALKHOL ELLER MER HALVLITERN AS - CHEERS Arkivsaksnr.: 04/19739 Forslag til vedtak: Formannskapet innvilger med hjemmel i

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 Dato: 18.05.2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Dersom du ikke kan møte må du snarest melde ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: oystein.bergh@temark.no eller tlf 97646606.

Dersom du ikke kan møte må du snarest melde ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: oystein.bergh@temark.no eller tlf 97646606. Vår ref. 15/324-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 10.03.2015 Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag 18.03.2015 Tid: kl 1530-1830 Sted: Kommunehuset, møterom

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll

Kommunestyret. Møteprotokoll Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 08.02.2011 001/11 Godkjenning av møteprotokoll 09.12.2010 002/11 Delegasjonssaker 003/11 Meldinger 004/11 Søknad om fritak politiske verv 005/11 Valgstyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter.

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 15/05563-16 Arkivkode: 2 Saksbehandler Natalia Heier Saksgang Møtedato Formannskapet 06.06.2016 Kommunestyret 13.06.2016 NITTEDAL KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2015 SAMMENDRAG: Nittedal

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA Formannskapet behandlet saken den 13.10.2014, saksnr. 95/14 Behandling: Innstillingen

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.01.2016 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/14 Dato: 06.05.14 kl. 13.00 15.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel:

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel: NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. mai 2009 Møtetid: Kl. 10:00 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 08.02.2016 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Tjenesteutvalget. Møteprotokoll 26.11.2013

Tjenesteutvalget. Møteprotokoll 26.11.2013 Birkenes kommune Tjenesteutvalget Møteprotokoll 26.11.2013 052/13 Godkjenning av møteprotokoll 29.10.2013 053/13 Delegasjonssaker 054/13 Meldinger 055/13 Søknad om bruk av motorkjøretøy på Gnr. 92 Bnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE 2016 2020 Vedtatt av kommunestyret den 26.5.16 i sak 16/53. 1. Formål Gjerstad kommune sitt overordnede mål med alkoholpolitiske retningslinjer er at

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Lindesnes kommune Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill SAK 06/15 ÅRSREGNSKAP LINDESNES KOMMUNE 2014 Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling Nord-Aurdal kommune Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling 1 Alkoholpolitisk handlingsplan for Nord-Aurdal kommune Formål I henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte.

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.02.2012 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: Torsdag 03.11.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-21:05 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 063/16 Godkjenning av møteprotokoll 08.09,2016

Detaljer

Vegårshei kommune - Kontrollutvalget

Vegårshei kommune - Kontrollutvalget Vegårshei kommune - Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Vegårshei kommune - kontrollutvalget Møtedato: 23.04.2015 Møtested: Møteleder: Kommunehuset, kommunestyresalen Bjørn Saga Til stede: Leder Nestleder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/2160 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Hilde Rones Jensen ETABLERING AV NYTT SERVERINGSTED - TRØNDELAG BARDRIFT AS Trykte

Detaljer

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 27.04.10 Paul Stenstuen

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 17.02.2014 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer