Innkalling for Tjenesteutvalget. Saksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling for Tjenesteutvalget. Saksliste"

Transkript

1 Innkalling for Tjenesteutvalget Møtedato: Tirsdag Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 18:00-20:00 Saksnr Tittel Saksliste 021/15 Godkjenning av møteprotokoll /15 Meldinger/Orienteringer Lukking av avvik timetall skole Sommerjobb for ungdom 023/15 Delegasjonssaker 024/15 Årsberetning 2014 i Birkenes kommune 025/15 Årsregnskap i Birkenes kommune /15 Tildeling kulturmidler /15 Søknad om skjenkebevilling Birkekroa AS Eventuelt Saksdokumentene er tilgjengelig i Servicetorvet i ekspedisjonstiden 10:00 15:00 og på Forfall meldes på epost til Servicetorvet eller på telefon Birkeland, Gunnar Høygilt Leder Anne Stapnes Helse og velferd/ skole og barnehagesjef

2 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 021/15 Tjenesteutvalget PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland K /1078 Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen av godkjennes.

3 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 022/15 Tjenesteutvalget PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland K /1078 Meldinger Administrasjonens forslag til vedtak: Meldingene tas til orientering. 0T Saksnummer Tittel 1 Notat med hovedtall mars> 2 Notat vedr. oppfølging barnevern. 3 Høringssvar - Regional transportplan Agder Notat med hovedtall økonomi januar og februar 2015 Notat med hovedtall januar og februar vedlegges til informasjon, da det ble muntlig lagt fram for utvalget i møte Meldinger fra Kulturavdelingen UKM Ungdommens kulturmønstring Ungdommer fra Birkenes markerte seg under fylkesmønstringen i Arendal kulturhus. 2 innslag kom videre til UKM festivalen i Trondheim; Martin Stapnes og Kristine Jaabæk med sang/gitar og Thea Louise Andersen med 3 bilder. Birkenes ble kåret til årets turbokommune av fylket/ukm Norge for sin innsats med det lokale UKM-arrangementet. Premie kr 5000 som må brukes på ungdom. Kulturleder er invitert til Jubileumskonferansen for UKM Norge i Trondheim i juni og skal holde foredraget «Ungdom i mange roller» Flomsikring elva Birkenes kommune har søkt og fått innvilget kr i tilskudd til 2 tiltak i statlig sikret friluftsområde ved Teinefossen/elva. Det ene gjelder flomsikring av ca 150 m av elvestien,like sør for Teinefossen, der det de siste årene stadig raser ut grus pga flom. Det andre tiltaket er lengre sør for Flakkebrua der deler av elvekanten stadig graver seg innover. Flomsikringen av elvestien vil bli foretatt innen 17.mai. Det er også satt av midler til dette tiltaket i plan for idrett og fysisk aktivitet. Arrangement på Tobias jorde (foreløpig oversikt)

4 17.mai 9.mai torgdag 17.mai - fellesfeiring/skoletog 2.juni -allsang på jordet 4.juni -Ung scene 10.juni -konsert med Birkeland Storband 14. august -Birkenes sparebank gratiskonsert med flere artister Komiteene er i full sving og følgende midler til feiringen er overført de ulike komiteer: Birkeland kr Herefoss kr Vegusdal kr 10500

5 Servicesenter Dok. ref. 15/720-3, jp Saksbehandler: LIDA Dato: Notat med hovedtall mars Formålet med denne rapporten er å gi informasjon på et tidlig tidspunkt, og vise bevegelsene på de store budsjettpostene. Rapporten forklarer ikke alle avvikene, men tar for seg hovedtall pr. mars med vekt på det som ligger på Fellesområder(1A*). Gjeldende driftsinntekter- og kostnader (1B*), er det kun personalkostnadene som er kommentert i denne rapporten. Øvrige driftskostnader kommenteres nærmere i tertialrapportene og årsberetningen etter innspill fra avdelingene og tjenestesjefene. Netto resultat pr. tjenesteområde og totale pr. mars (bokført pr ): Avvik hittil i år Budsjett inkl endringe r 2015 Regnskap Budsjett Avvik i Regnskap Budsjett Avvi Regnskap pr. mars pr. mars NOK hitt i år hitt i år k i % 2014 Teknisk Ressurssenter Skole og barnehage Helse og velferd Servicesenter Kirken Fellesområder Mer/ mindreforbruk Regnskapsmessig er det et totalt merforbruk i forhold til budsjett på kr 1,2 mill. hittil i år. Hovedsakelig ligger avviket innen skole og barnehage der det er periodiseringsavvik på både kostnads og inntektssiden. Frie inntekter pr mars: Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 1 av 5

6 Servicesenter Regnskap pr mars Budsjett pr mars Avvik Budsjett inkl. endringer 2014 Frie inntekter pr mars** Regnskapsmessig har frie inntekter et negativt avvik på kr 0,4 mill. pr. mars. Underliggende er det inntektsført eiendomsskatt på verker og bruk for hele første halvår; det gir et avvik i positiv retning på kr 1,4 mill. Videre er det mottatt lavere skatte- og rammeinntekter enn budsjettert med kr 0,7 mill. Kommunen har hatt en noe høyere skattevekst enn resten av landet hittil. Dette kan påvirke inntektsutjevningen. Birkenes har heller ikke motatt like høye andre statlige tilskudd som budsjettert pr mars. Dette gir et negativt avvik på kr 1 mill. Netto finans pr mars: Regnskap pr mars Budsjett pr mars Avvik Budsjett inkl. endringer 2014 Netto finans pr mars*** Netto finans har totalt et positiv avvik på kr 0,7 mill.. Det positive avviket skyldes høyere avkastning på finansielle verdipapirer med kr 1,5 mill. Netto rentekostnader har derimot et negativt avvik på kr 0,9 mill.dette antas å være periodiseringsavvik. Den første årsprognosen vil bli utarbeidet ved rapportering av 1.tertial. Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 2 av 5

7 Servicesenter Utvikling i likviditet: ,00 Utvikling i likviditet , , , , ,00 Sum likvide midler Netto likvide midler fratrukket bundne midler ,00 - (10 000,00) (20 000,00) Blå linje markerer penger i banken. Rød linje er fratrukket bundne midler som skattetrekk, ubrukte lånemidler og bundne fond. Pr mars er det kr 20,1 mill. i banken når det er justert for bundne midler. I mars har kommunen tatt opp lån til investeringsprosjekter på totalt kr 24,3 mill. Det påvirker likviditeten positivt. *1A er det rapporteringsskjemaet som tar for seg frie inntekter, finans og disponeringer, 1B er det rapporteringsskjemaet som tar for seg driftsinntekter og driftskostnader på de ulike tjenesteområdene. **Frie inntekter består av skatt, rammetilskudd, konsesjonsavgift, integreringstilskudd og andre statlige tilskudd. ***Netto finans består av renteinntekter, renteutgifter, avdrag på lån, avkastning på finansielle instrumenter og utbytte. Utviklingen i personalkostnader t.o.m. mars: Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 3 av 5

8 Servicesenter Lønnskostnader inklusiv sosiale kostnader, sykelønnsrefusjoner og innsparingskrav Regnskap Budsjett Gjennomsnittlig budsjett apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mars Grafen over viser utvikling i personalkostndene siste 12 måneder. Personalkostnadene har totalt et positivt avvik pr mars. Det er premieavviket som gjør utslag med nedgang i desember måned. Mars 2015 Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 4 av 5

9 Servicesenter Personalkostnad og budsjett pr område Regnskap Budsjett Teknisk Ressurssenter Skole og barnehage Helse og velferd Servicesenter De fleste områdene ligge litt under budsjettet i mars. På Servicesenteret skyldes det positive avviket budsjettjustering av de siste lønnsjusteringene i 2014 som ikke er foretatt ennå med kr 0,7 mill. i budsjettet for mars Skole og barnehage ligger litt over budsjett også i mars. Noe av dette skyldes planer om innsparinger som kommer senere i år og kostnader som vil bli dekket av inntekter. Det arbeides med å få full oversikt. Øvrige driftsinntekter- og kostnader blir ikke kommentert i denne rapporten, men fremkommer nærmere i tertialrapportene og årsberetningen. Lisa Dahl Controller Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 5 av 5

10 Personal Tjenesteutvalgets medlemmer Dok. ref. Dato: 15/900-1, jp Saksbehandler: DAAA Notat vedr. oppfølging barnevern. Den på et oppfølgingsmøte av barnevernet kom det frem avvik på undersøkelser, hvor frister ikke var overholdt med bakgrunn i for lav kapasitet i forhold til behov (jfr. referat 15/322). Det ble her avtalt å gjennomføre undersøkelsene ved hjelp av innleid kompetanse. Endringspatruljen startet arbeidet med undersøkelsene i februar Andre tiltak ble også vurdert, deriblant å øke en 50 % tiltaksbasert stilling på fast basis. Dette ble igangsatt rett før overgangen til felles barnevern. Etter overgang til felles barnevern med Lillesand kommune viser det seg at det er enda flere undersøkelser, hvor fristene ikke er overholdt. I tillegg er det noen undersøkelsessaker, som ikke er blitt undersøkt på en forsvarlig måte. Totalt gjelder dette 25 barn i 14 familier. Rett og plikt til å foreta undersøkelser er hjemlet i barnevernloven på følgende måte: Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser. Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter dette kapitlet, skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet» Jfr. frister inntatt i Frister og ileggelse av mulkt. En undersøkelse etter 4-3 skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder. I særlige tilfelle kan fristen være seks måneder. Hovedtiltak - for å lukke avvikene og sikre en lovlig og forsvarlig barneverntjeneste: 1. Endringspatruljen gjennomfører undersøkelsene som gjelder 19 barn i 11 familier, mens øvrige undersøkelser gjennomføres av barnverntjenesten selv. 2. Kvalitetsrådgiver lager en oversikt over det som har skjedd i perioden hvor avvikene har oppstått, for å kartlegge hvordan avvikene har oppstått og hva som skal til for å unngå avvik og lovbrudd fremover 3. Barnevernleder gjør en barnevernfaglig vurdering av barneverntjenesten, for å kvalitetssikre barneverntjenesten og for å få barnevernfaglig råd i forhold til den videre internkontroll og kvalitetsoppfølging. 4. Basert på informasjon fra tiltakene 1-3 gjøres en vurdering av mulige konsekvenser for barna som er berørt. Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 1 av 2

11 Personal Fylkeslegen holdes løpende orientert om tiltak og status i lukking av avvikene. Øvrige tiltak vurderes i tillegg fortløpende. Gro Anita Trøan Rådmann Dagfrid Aasen Kvalitetsrådgiver Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 2 av 2

12 Avdeling for plan og utvikling Aust-Agder Fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Vår ref. Deres ref. Dato: 15/542-2, jp Birkeland: Saksbehandler: JOMO Høring: Regional transportplan Agder Aust Agder Fylkeskommune har sammen med Vest Agder Fylkeskommune utarbeidet forslag til Regional transportplan for Agder gjeldende fra 2015 til Planforslaget er sendt på høring blant annet til alle kommunene på Agder. Høringsfristen er fastsatt til også fordi planforslaget skal behandles i fylkestingene i juni Planforslaget omhandler flere tema hvorav et par av disse har stor aktualitet for Birkenes kommune. Disse er kap. 7 Byutfordringer som omhandler satsing på kollektiv, gange og sykkel og kap. 13 Vegnettet som omhandler riksveier og fylkesveier. Riksvei 41 omtales på sidene 26 og 27 hvor det helt riktig konstateres at denne riksveien har en svært varierende standard. Riksveien omtales også som Telemarksvegen og vi kan bekrefte at den er svært viktig for de berørte kommunene. Riksveien er også omtalt i Regionplan Agder 2020 (som ble vedtatt av fylkestingene i 2010) hvor det i avsnittet om Riksvegløftet uttales at - sitat: «Utbyggingsbehovene for denne riksveien må avklares». Vi konstaterer at denne avklaringen ikke er utført. Planforslaget som nå er på høring opplyser om at det analysearbeid som Statens vegvesen knytter til NTP vil avklare framtidige investeringsbehov for Rv 41. Birkenes kommune viser til Regionplan Agder 2020 og forventer at staten som veieier straks avklarer investeringsbehovet og igangsetter de nødvendige investeringene på Rv 41 slik at vår kommune kan få en moderne riksvei for hele strekningen fra Kristiansand kommunegrense til Froland kommunegrense- innen overskuelig framtid. Vi vil særlig framheve dårlig veistandard på strekningene Åbål Birkenes, sør og nord for Flå, Søre Herefoss Herefoss og fra Herefoss til Froland kommunegrense. I perioden var det 29 ulykker på veiene i Birkenes hvorav 13 på Rv 41. I 2013 var tilsvarende ulykkestall 15 hvorav 5 på Rv 41. Riksveien er uten sammenligning den veistrekningen i Birkenes hvor det er flest ulykker. God veistandard er god næringspolitikk. God veistandard bidrar til økt trafikksikkerhet. Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 1 av 3

13 Avdeling for plan og utvikling Nasjonal sykkelvei nr. 1 går langs Fv 402 Birkelandsveien fra Lillesand til Birkeland og videre til Kristiansand fra Mollestad på vestsiden av Tovdalselva. Langs Fv 402 blir det i løpet av to år ferdigstillt en fullverdig gang og sykkelvei som vil gi en betydelig bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter men også større sikkerhet for biltrafikken. Dette anlegget bomfinansieres. Det er stor trafikk på Rv 41 på stekningen Birkeland til Kjevik. I kommunal trafikksikkerhetsplan som ble vedtatt er gang og sykkelvei prioritert som nr. 1 på strekningen fra Birkenes til og med Drangsholt. Vi siterer fra trafikksiikkerhetsplanen: «Sterkt trafikkert, 60 -, 70 og 80 soner. Planarbeid bør igangsettes.» Trafikken består både av biler og av syklende. Regionplan Agder 2020 har følgende hovedtiltak: Sitat:» Det skal tilrettelegges for et attrktivt tilbud av sykkelruter, turveger og sykkel som transportmiddel OG Planlegge og bygge ut et hovedsykkelnett». Birkenes kommune viser til kommunal trafikksikkerhetsplan og til Regionplan Agder 2020 og forventer at det analysearbeidet som igangsettes for å synliggjøre investeringsbehovet for å oppgradere Rv 41 også må omfatte gang og sykkelvei på riksveistrekningen Birkenes Drangsholt. Rv 41 som går gjennom vår kommune er i tillegg til Rv 9 den eneste riksvei som går inn i landet med utgangspunkt i Kristiansand. De andre er E 18 og E 39 som går nær kysten. Administrasjonen vil trekke fram ovenfornevnte forhold som særlig viktige samferdselstiltak for Birkenes kommune i denne høringen om Regional transportplan Agder Med hilsen Jakob Olaus Mo Rådgiver Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur Kopi til: Halvor Nes Kommunehuset Steinar Aas Kommunehuset Knut Olav Raen Kommunehuset Monica Larsen Kommunehuset Wenche Flaa Eieland Kommunehuset Øyvind Raen Nordåsvegen 5E 4760 BIRKELAND Ole Andreas Ramlet Kommunehuset Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 2 av 3

14 Servicesenter finansposter og avsetninger er fratrukket frie disponible inntekter. Prognose for fellesområdet (1A), viser at området blir som budsjettert. Skatt og rammetilskudd Inntektsgruppen viser et negativt avvik på kr 1,1 mill. pr. februar. Avviket gjelder hovedsakelig skatteinntekter. Det har vært en generell skattenedgang i Norge mot slutten av Normalt vil Birkenes få en kompensasjon via inntektsutjevningen fordi kommunen er skattesvak. Når skattenedgangen nå gjelder hele landet må vi avvente å se litt hvordan dette blir. Skatt på eiendom Regnskapet viser et positivt avvik på kr 1,4 mill. Det skyldes at eiendomsskatt gjeldende verker og bruk er utfakturert for 1. halvår 2015, mens budsjett gjelder årets første måneder. Konsesjonsavgift Foreløpig ikke noe avvik. Års prognose forutsettes lik budsjett. Kapitaltilskudd handlingsplan eldreomsorg og øvrige rentekompensasjoner Forventes å bli som budsjettert. Integreringstilskudd Forventes å bli som budsjettert. Finansavkastning obligasjoner og aksjer Avkastningen pr februar er på kr 0,8 mill., det er kr 0,1 bedre enn budsjett. Det er for tidlig i året å gi en prognose på årsbasis. Renteinntekter av bankinnskudd Viser et lite regnskapsmessig negativt avvik. Det antas at dette er et periodiseringsavvik. Renteutgifter Renteutgifter har pr. februar et negativt avvik på kr 2,3 mill., men er sannsynligvis et periodiseringsavvik på grunn av periodisering av rentekostnader i Års prognose opprettholdes til å være lik budsjett. Avdrag på lån Det er innbetalt kr 0,2 mill mindre i avdrag enn budsjettert hittil i år. Foreløpig prognose er at avdragene tilsvarer budsjett. Utbytte fra Agder Energi Årsprognose forventes å bli som budsjett. Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 2 av 15

15 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 023/15 Tjenesteutvalget PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kari Kvifte Birkeland K /1078 Delegasjonssaker Administrasjonens forslag til vedtak: Delegasjonssakene tas til etterretning. 0T Saksnummer Tittel 004/15 Tillatelse til landing med helikopter på Snaremyr 003/15 Særlige forbud mot trafikk etter vegtrafikkloven 7 005/15 Tillatelse til bruk av motorisert båt på Begervannet

16 Stab teknisk Delegert vedtak Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Saksnr: Dato: Merete Holtan Birknes 15/ / Tillatelse til landing med helikopter på Snaremyr SAKSOPPLYSNINGER: Arne Sundvoll søker om landingstillatelse med helikopter i forbindelse med transport av byggevarer til tømmerkoie på Snaremyr. Det skal flys byggevarer fra Svaland, og slik det fremgår av kartet er det innmark og dermed trengs ikke tillatelse etter lov om motorferdsel (jf. vedlagt kart i søknaden). Det er snakk om å lasse/ losse og da vil helikopteret stå i lufta like over bakken. ADMINISTRASJONENS VEDTAK: Arne Sundvoll/ Fonnafly gis tillatelse til å lande på Snaremyr med helikopter lørdag fra morgenen og utover dagen til arbeidet er fullført. DISPENSASJON: De miljørettslige prinsippene i 8 til 12 i naturmangfoldsloven er vurdert i saksutredelsen. Omsøkt tiltak vurderes ikke til å ha særlige uheldige skader på naturmangfoldet. Behovet for motorisert transport vurderes til å være så stort at den kan forsvares mot de eventuelle skader tiltaket kan medføre, eller presedensen en slik dispensasjon vil skape. Arne Sundvoll/ Fonnafly gis med dette følgende dispensasjon: Formål: transport av materialer til bygging av tømmerkoie Kjørerute/ område: Svaland og Snaremyr (se vedlagte kart for punktene). Tidsrom: Lørdag Merk: Søker må selv hente inn grunneiers tillatelse på forhånd. Denne dispensasjon skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig oppsyns-/ tjenesteperson. FORMELT LOVGRUNNLAG/ HJEMMEL: Lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag 6 Naturmangfoldsloven 7, jf Rundskriv T- 1/96 BAKGRUNN: Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 1 av 3

17 Stab teknisk I utgangspunktet er all motorferdsel i utmark forbudt. Loven gir imidlertid noen tillatelser med hjemmel direkte i loven gjennom motorferdselloven 4. Denne søknaden kommer ikke under noen av punktene i 4. Da må vi ta i bruk Lov om motorferdsel 6 som åpner for mulighet til dispensasjon etter søknad når særlige grunner foreligger. Tillatelse kan gis i bestemte tilfeller eller bestemte tidsrom. Administrasjonen ser på dette som en særlig grunn hvor vi ønsker å gi dispensasjon. Rundskriv T-1/96 diskuterer særlige grunner opp mot betydningen om motorferdselen er nødvendig og har et nytteformål. Det er en transport som er nødvendig i forhold til transport av materialer inn til et område som ikke er tilgjengelig med bilvei. Det taler også for en dispensasjon at tidsrommet er så begrenset. MILJØRETTSLIG VURDERING: Etter 7 i naturmangfoldsloven skal de miljørettslige prinsippene i 8 og 12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. 8 Kunnskapsgrunnlaget: Det finnes ingen MIS-registreringer (Miljøregistreringer i skog) eller truede arter på Rødlisten i området hvor det skal lasse/ losses. 9 Føre-var prinsippet: Omsøkt tiltak medfører så langt kommunen kan se å ha avgrenset risiko for alvorlig og irreversibel skade på naturmiljøet. 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning: Transporten vurderes i avgrenset grad å føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Omsøkt tiltak faller ikke inn under denne bestemmelsen. 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Omsøkt tiltak faller ikke inn under denne bestemmelsen. ANDRE OPPLYSNINGER: Kjøringen skal foregå etter de vilkår og regler som lov og forskrifter tilsier, og skal kun forgå i samsvar med omsøkt bruksområde og formål. Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskrifter, regler eller vilkår fastsatt i medhold av loven, eller medvirker hertil, er straffeansvarlig etter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 12. Mislighold av dispensasjon kan føre til inndragelse av løyve. KLAGEADGANG: Vedtaket kan påklages av en annen part eller en annen med rettslig klageinteresse i kommunen (jf. 28 i Forvaltningsloven). Klagefristen er 3 uker fra den dagen brevet kom frem til påført adressat (jf. 29 i Forvaltningsloven). Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen. Jf. 32 i Forvaltningsloven skal klagen sendes skriftlig og undertegnet til den som har fattet vedtaket, oppgi vedtaket det blir klaget over, den eller de endringer som en ønsker, og de grunner klagen støtter seg til. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bør du også oppgi når meldingen kom frem. Sakshåndtering i klagesaker følger i Forvaltningsloven. MELDING OM DELEGERT VEDTAK SENDT TIL: Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 2 av 3

18 Stab teknisk Søker Lensmann i Birkenes kommune Fylkesmannens miljøavdeling, Aust- Agder Vedlegg: Kart Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 3 av 3

19 Stab teknisk Delegert vedtak Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Saksnr: Dato: Merete Holtan Birknes K2 - Q14 15/ Særlige forbud mot trafikk etter vegtrafikkloven 7 SAKSOPPLYSNINGER: Etter hvert som teleløsningen utvikler seg vil det være behov for å innføre restriksjoner på enkelte veier i Birkenes kommune. ADMINISTRASJONENS VEDTAK: Med hjemmel i vegtrafikklovens 7 kan restriksjoner kan bli innført på enkelte kommunale veier i Birkenes kommune. Tillatt aksellast vil variere fra 6 til 3 tonn. Restriksjonene trer i kraft fra det tidspunkt skilt blir satt opp på den enkelte vei og gjelder inntil skiltene blir fjernet. LOVHJEMMEL: Vegtrafikkloven 7 Særlige forbud mot trafikk, 2. ledd: Det kan treffes midlertidig vedtak om forbud mot all trafikk eller om annen regulering av trafikk på veg dersom forhold på vegen eller i dens omgivelser, arbeid på vegen eller vegens tilstand tilsier det. Slikt vedtak treffes for riksveg og fylkesveg av regionvegkontoret og for kommunal veg av kommunen. BAKGRUNN: Etter hvert som teleløsningen utvikler seg vil det være behov for å innføre restriksjoner på enkelte veier i Birkenes kommune. For buss i rute, renovasjonsbiler, kommunalt eller privat innleid vegvedlikeholdsmateriell og utrykningskjøretøy gis generell dispensasjon for kjøring med inntil 8 tonn aksellast på veger som i teleløsningsperioden har redusert aksellast til 6 tonn eller lavere. Dispensasjonsmyndighet er tillagt Statens vegvesen. KLAGEADGANG: Dette vedtaket kan påklages av sakens parter innen 3 uker fra meddelelsen om vedtaket er mottatt. Klagen skal være begrunnet og innen fristens utløp være sendt til Birkenes kommune. MELDING OM DELEGERT VEDTAK SENDT TIL: Statens vegvesen Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 1 av 1

20 Stab teknisk Delegert vedtak Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Saksnr: Dato: Merete Holtan Birknes K2 - K01 15/ / Tillatelse til bruk av motorisert båt på Begervannet SAKSOPPLYSNINGER: august skal Kilandsenteret gjennomføre en leir, «Kanotur med hytteovernatting», for barn med spesielle behov. Leiren er en del av FUN 365 programmet, som er et samarbeidsprosjekt mellom 5 kommuner, deriblant Birkenes. De ønsker å bruke en motorisert båt som sikringsbåt i forbindelse med gjennomføring av leiren, samt trekking av fiskeredskap. I tillegg transport av nødvendig fellesutstyr og mat. Det søkes om perioden august. ADMINISTRASJONENS VEDTAK: Kilandsenteret gis tillatelse til å bruke motorisert båt (6-9 hk) på Begervannet til forberedelse og gjennomføring av leir for barn 2-7. august DISPENSASJON: De miljørettslige prinsippene i 8 til 12 i naturmangfoldsloven er vurdert i saksutredelsen. Omsøkt tiltak vurderes ikke til å ha særlige uheldige skader på naturmangfoldet. Behovet for motorisert transport vurderes til å være så stort at den kan forsvares mot de eventuelle skader tiltaket kan medføre, eller presedensen en slik dispensasjon vil skape. Kilandsenteret gis med dette følgende dispensasjon: Formål: forberedelse og gjennomføring av leir for barn Kjørerute/ område: Begervannet Tidsrom: august Merk: Søker må selv hente inn grunneiers tillatelse på forhånd. Denne dispensasjon skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig oppsyns-/ tjenesteperson. FORMELT LOVGRUNNLAG/ HJEMMEL: Lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag 6 Naturmangfoldsloven 7, jf Rundskriv T- 1/96 BAKGRUNN: Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 1 av 3

21 Stab teknisk I utgangspunktet er all motorferdsel i utmark forbudt. Loven gir imidlertid noen tillatelser med hjemmel direkte i loven. Den ene som er aktuell angående motorfartøy er 4, siste ledd, som sier at motorferdsel er tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større. Begervannet kommer ikke opp i den størrelsen, det er målt i kartet til å være ca. 0,7 kvadratkilometer (se kartvedlegg). Andre punkter som tillater motorferdsel (jf. Lov om motorferdsel 4) gjelder for eksempel. politi- og redningstjenester, offentlig post- og teletjenester, forsvarets øvelser, transport til og fra jordbruksnæring etc. Denne søknaden kommer ikke under noen av punktetene i lovens 4. Da må vi ta i bruk Lov om motorferdsel 6 som åpner for mulighet til dispensasjon etter søknad når særlige grunner foreligger. Tillatelse kan gis i bestemte tilfeller eller bestemte tidsrom. Administrasjonen ser på dette som en særlig grunn hvor vi ønsker å gi dispensasjon. Rundskriv T-1/96 diskuterer særlige grunner opp mot betydningen om motorferdselen er nødvendig og har et nytteformål. Det er en transport som er nødvendig i forhold til gjennomføring av leieren, spesielt med tanke på sikkerheten når barna er i kano. Nytteformålet mener administrasjonen er godt begrunnet i transport av mat og utstyr, samt nytten av å ha en følgebåt dersom problemer oppstår i vannet. Dispensasjonen er innenfor et bestemt tidsrom på 5 dager. Denne dispensasjonen gjelder en enkelt periode i 2015, ikke en gjentakende. MILJØRETTSLIG VURDERING: Etter 7 i naturmangfoldsloven skal de miljørettslige prinsippene i 8 og 12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. 8 Kunnskapsgrunnlaget: Det finnes ingen MIS-registreringer (Miljøregistreringer i skog) eller truede arter på Rødlisten i området. 9 Føre-var prinsippet: Omsøkt tiltak medfører så langt kommunen kan se å ha avgrenset risiko for alvorlig og irreversibel skade på naturmiljøet. 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning: Transporten vurderes i avgrenset grad å føre til større belastning på økosystemet i området. 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Omsøkt tiltak faller ikke inn under denne bestemmelsen. 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Omsøkt tiltak faller ikke inn under denne bestemmelsen. ANDRE OPPLYSNINGER: Kjøringen skal foregå etter de vilkår og regler som lov og forskrifter tilsier, og skal kun forgå i samsvar med omsøkt bruksområde og formål. Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskrifter, regler eller vilkår fastsatt i medhold av loven, eller medvirker hertil, er straffeansvarlig etter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 12. Mislighold av dispensasjon kan føre til inndragelse av løyve. KLAGEADGANG: Postboks 115 Telefon: E-post: Nettside: Org.nr.: 4795 Birkeland Side 2 av 3

Innkalling for Tjenesteutvalget. Saksliste

Innkalling for Tjenesteutvalget. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Tjenesteutvalget Møtedato: Tirsdag 05.05.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 18:00-20:00 Saksnr Tittel Saksliste 021/15 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

Birkenes kommune Kommunestyret

Birkenes kommune Kommunestyret Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 27.03.2012, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Heimdal Møtet er åpent for publikum. Informasjon om Finansforvaltningen v/rådgiver fra Gabler Wassum

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.06.2014 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret

Innkalling for Kommunestyret Birkenes kommune Innkalling for Kommunestyret Møtedato: 01.04.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtestart: 18:00 Daglig leder av Knutepunkt Sørlandet Kjell Kristiansen og eventuelt Finn Aasmund

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 16.05.2012 Tid: 13:00 (Etter administrasjonsutvalgets møte) Faste medlemmer er med dette

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post:

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

Birkenes kommune Kommunestyret

Birkenes kommune Kommunestyret Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 05.02.2013, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Heimdal Møtet er åpent for publikum. Orientering om kriminalitetsforebyggende samarbeid kommune-politi

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer