Kort om Veriscan Security

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kort om Veriscan Security"

Transkript

1 Verifying security since 1999 Kort om Veriscan Security Etablert i Karlstad i 1999 Spesialkompetanse innen o måling av informasjonssikkerhet o implementering av styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) Organisatorisk, fysisk og IT-sikkerhet Egenutviklede metoder og verktøy o Veriscan Rating (patentert) o Veriscan ISM o Veriscan IRM o Veriscan BCM Internasjonal deltakelse i utvikling av standardene i ISO/IEC 270xx-familien 1

2 Kort om Veriscan Security Etablert som søsterselskap i Norge i 2012 Eies av de ansatte Mer enn 55 år samlet erfaring innen IT og informasjonssikkerhet Ressursdeling over landegrensene Rune Ask CISA, CISM, ITIL foundation v.3 Styreleder og seniorrådgiver i Veriscan Security AS Tidligere IT Security Risk & Compliance Manager i DNV, daglig leder i programvarefirma, IT-sjef i rederi og sikkerhetskonsulent i revisjonsog konsulentselskaper pluss mye mer Tidligere nestleder i ISF (Norsk Informasjonssikkerhetsforum) i seks år Tidligere fast plass i det offentlige Forum for IT-sikkerhet ISACA Information Systems Audit & Control Association CISA Certified Information Systems Auditor siden 1995 CISM Certified Information Security Manager siden 2003 Deltok i utarbeidelsen av God IT-Skikk nr. 2 (GITS-2) Tilgangskontroll Skrev GITS-5 Bruk av Internett ISO/IEC JTC1/SC27 Deltok i utviklingen av den siste versjonen av BS Norges Head-of-Delegation under møter i ISO/IEC JTC1/SC27 Aktiv deltaker i utvikling av standarder for informasjonssikkerhet o ISO/IEC 27000, 27001, 27002, 27004, 27005, 27014, mm. Leder av Standard Norge sin arbeidsgruppe for info.sikkerhet K171 Foretok den offisielle oversettelsen av standarden til norsk NS 7799 (IS 27001) Satt i redaksjonskomitéen for den norske oversettelsen av ISO/IEC (IS 27002) 2

3 Spørsmål om sikkerhet Hvor sikker er virksomheten jeg jobber i? Hvilket nivå av informasjonssikkerhet har vi? Har virksomheten et tilstrekkelig sikkerhetsnivå? Har vi samme sikkerhetsnivå i hele virksomheten? Er det mulig for virksomheten å bli sikrere? Hvor mye sikrere bør/kan vi bli? På hvilke områder kan vi bli sikrere? Hva vil det koste virksomheten å bli sikrere? Er de pengene vi bruker på informasjonssikkerhet i dag investert riktig? Hvor sikre er de virksomhetene vi deler konfidensiell eller sensitiv informasjon med? Hensikten med å måle sikkerheten Evaluere effektiviteten til separate eller grupper av sikringstiltak Evaluere effektiviteten på prosessen for kontinuerlig forbedring Evaluere i hvilken grad krav til informasjonssikkerhet blir oppfylt o Lover og forskrifter o Interne pålegg o Kunder og samarbeidspartnere Muliggjøre forbedringer i informasjonssikkerheten relatert til den overordnede virksomhetsrisikoen Vurdere virksomhetens ressursbruk relatert til oppnådd informasjonssikkerhet 3

4 Hensikten med å måle sikkerheten Gi innspill til revisjon av styringssystemet for informasjonssikkerhet (ISMS) Gi måleresultater som kan bistå ledelsens gjennomgang og beslutninger relatert til ISMS, samt understøtte forbedringer av ISMS-et (mål, omfang, tiltak, prosesser, prosedyrer osv.) Kommunisere effektiviteten på ISMS-et til relevante interessenter Gi innspill til risikostyringsprosessen Gi bidrag til styring av virksomheten Litt historie Ingen krav om måling av effektivitet i BS Det som ikke måles blir ikke gjort You measure what treasure Krav om måling introdusert i ISO/IEC Ingen standard som beskriver hvordan det skal gjøres New Work Item - ISO/IEC ISMS Metrics and measurement o April 2004: Forslag fra Spania o Oktober 2004: Nytt totalt omarbeidet forslag fra Spania o Flere land stemte mot standarden o 4 Working Draft o 1st CD Desember 2006, 2nd CD Juni 2007, 3rd CD Oktober 2007 o 1st FCD April 2008, 2nd FCD Oktober 2008 o Effectiveness vs. Efficiency - Virkningsgrad vs. Yteevne ISO/IEC 27004: Information technology - Security techniques - Information security management - Measurement 4

5 ISO/IEC ISMS Information Security Management System Planlegg Plan Etablere ISMS-et Interessenter Utfør Do Iverksette og forvalte ISMS-et Kretsløp for utvikling, vedlikehold og forbedring Vedlikeholde og forbedre ISMS-et Forbedre Act Interessenter Krav og forventninger til informasjonssikkerhet Overvåke og revidere ISMS-et Kontroller Check Styrt informasjonssikkerhet Dr. William Edwards Deming Deming s Cycle Planlegge, Utføre, Kontrollere, Korrigere Planlegge, Utføre, Følge opp, Forbedre Planlegge, Gjennomføre, Kontrollere, Reagere Planlegge, Utføre, Sjekke, Handle Planlegge, Utføre, Evaluere, Handle Planlegge, Utføre, Finne ut, Forbedre ISO/IEC Plan Etablere et ISMS Definere omfanget til ISMS Definere en ISMS-policy Do Act Definere tilnærmingsmåte for Check risikovurderinger Identifisere risikoene Analysere og evaluere risikoene Identifisere og evaluere alternativer for håndtering av risikoene Velge mål for tiltakene og tiltak for å behandle risikoene Innhente ledelsens godkjenning for restrisikoene Innhente ledelsens godkjenning til å iverksette og drifte ISMS Utarbeide anvendelighetserklæringen (SoA) 5

6 ISO/IEC Plan Implementere og forvalte ISMS Formulere en handlingsplan for risiko Do Implementere handlingsplanen for risiko Implementere valgte sikringstiltak som Check oppfyller målet for informasjonssikkerhet Definere hvordan effektiviteten på tiltakene skal måles, og spesifisere hvordan målingene skal benyttes til å avdekke tiltakenes virkningsgrad på en måte som kan sammenliknes og repeteres Iverksette bevisstgjørings- og opplæringsprogrammer Administrere oppgavene i styringssystemet Administrere ressursene i styringssystemet Implementere prosedyrer og andre tiltak for raskt å kunne oppdage og håndtere sikkerhetsbrudd Act ISO/IEC Monitorere og revidere ISMS Plan Gjennomføre prosedyrer for overvåking Gjennomføre regelmessig gjennomganger Do Act av effektiviteten til styringssystemet Måle effektiviteten på sikringstiltakene Check for å verifisere at kravene til sikkerhet oppfylles Jevnlig gjennomføre risikovurderinger og vurdere om nivået på restrisiko og akseptabel risiko er riktig Jevnlig gjennomføre interne revisjoner av styringssystemet Jevnlig gjennomføre ledelsens gjennomgang av ISMS for å verifisere at omfanget er riktig og at forbedringer av styringssystemet kan identifiseres Oppdatere planer sikring basert på observasjoner gjort under revisjoner og gjennomganger Dokumentere aktiviteter og hendelser som kan påvirke egnetheten og effektiviteten til styringssystemet 6

7 ISO/IEC Vedlikeholde og forbedre ISMS Implementere de identifiserte Do forbedringene i styringssystemet Iverksette dekkende korrektive og preventive tiltak og aktiviteter Kommunisere aktivitetene og forbedringene til alle interessenter og dersom det er relevant, innhente samtykke til videre aktiviteter Sikre at forbedringene oppnår de forventede målene Plan Check Act Måling i Plan/Do/Check/Act 7

8 Filosofisk om måling Til daglig forbinder vi ofte dette med skala og enhet Distanse eksempelvis kilometer o Vi bruker en definisjon og noen verktøy for å få resultater vi må lære hva en km er og med erfaring og sammenlikning kan vi evaluere resultatene o 100 km vil ikke gi noen mening for en mann fra Mars o Kanskje fot er en bedre referanse? Frekvens eksempelvis Hertz o 100 Hertz er det mye? o Er 10 ganger i året mye? Vel, det er definitivt avhengig av subjektet. o Hvis vi relaterer det til hjerteslag, ville det være enklere men det ville også være langt mindre eksakt. Filosofisk om måling Til daglig forbinder vi ofte dette med skala og enhet Antall eksempelvis 10 personer i et rom o Bruk av et grunnleggende tallsystem for å avvike fra 0 (= ingen er i rommet) o Er 10 personer en folkemengde? Det avhenger av situasjonen og muligens også rommet. Vi trenger mer informasjon for å kunne evaluere det men vi vet at det er mennesker i rommet! Andel 10% av menneskene i rommet er kvinner o Dette gir oss en ny dimension. Vi har talt opp antallet personer i rommet og antallet kvinner. Deretter har vi brukt en formel og fått resultatet 10%. o Men er 10% en god eller dårlig andel det avhenger fremdeles av situasjonen og muligens også rommet. 8

9 Filosofisk om måling Til daglig forbinder vi ofte dette med skala og enhet Kunnskap eksempelvis karakteren B på skolen o Hvor bra er karakteren B? o Vi vet sannsynligvis at B er bedre enn C, men ikke så god som A Holdning eksempelvis politisk preferanse o Hva skiller venstre fra høyre eller vice versa? o Har vi det samme referansegrunnlaget når vi tolker svarene? Atferd Jeg pusser alltid tennene mine! o Hvordan vet vi det? o Hva er det vi egentlig ønsker å vite: Forteller personen sannheten? Hvor ofte pusser han/hun tennene? Hva er alltid? Og det er selvfølgelig mye mer Filosofisk om måling Det er tolkningen av resultatene som er grunnlaget for en vellykket måling ikke selve målingen. Jan Branzell, Veriscan Security 9

10 Terminologi Metrikk standard for måling Måling Kvantitativ representasjon av en status eller et faktum o Measure o Measurment Base measure measure defined in terms of an attribute and the method for quantifying it Derived measure measure that is defined as a function of two or more values of base measures Indicator measure that provides an estimate or evaluation of specified attributes derived from an analytical model with respect to defined information needs Attribute property or characteristic of an object that can be distinguished quantitatively or qualitatively by human or automated means Hva skal måles? Sikringstiltak er listet i Appendix A i ISO/IEC Tilsvarer sikringstiltakene som er beskrevet i ISO/IEC men BØR er erstattet med SKAL Documentation requirements (ISO/IEC Chapter 4.3) - documented procedures needed by the organization to ensure the effective planning, operation and control of its information security processes and describe how to measure the effectiveness of controls 10

11 Hva skal måles? Omfanget er stort - 11 temaområder (security control clause) - 39 sikringsmål (security objectives) sikringstiltak (security controls) - Ytterligere egne nødvendige tiltak Look for metrics that can be measured today, but which impact future outcomes. John R. Hauser & Gerald M. Katz Hva skal måles? 11

12 Den kjente bil-allegorien Choosing the right metrics system is not easy. John R. Hauser & Gerald M. Katz Hvordan skal vi måle det? Sikkerhet for kabling Kabler for strømforsyning og telekommunikasjonskabler som frakter data eller IT-støttetjenester, skal beskyttes mot avlytting og skade Kontakt med myndigheter Lærdom fra informasjonssikkerhetsbrudd Det skal sørges for hensiktsmessig kontakt med relevante myndigheter. Det skal foreligge mekanismer for å gjøre det mulig å kvantifisere og overvåke typer og volumer av og kostnader ved informasjonssikkerhetshendelser Fjerning av eiendeler Utstyr, informasjon eller programvare skal ikke fjernes fra virksomhetens lokaler uten autorisasjon Hjemmearbeid Det skal utarbeides og iverksettes en policy, driftsplaner og prosedyrer for hjemmearbeid Informasjonslekkasje Muligheter for at informasjon kan lekke ut skal forhindres. Consider only "lean" metrics, i.e. those that do not require a great deal of additional cost or effort to measure. John R. Hauser & Gerald M. Katz 12

13 Management overview Krav til basisprosedyrer for å: Utarbeide målepunkter (basismåling, utledede målinger og indikatorer) Implementere og forvalte et program for måling av informasjonssikkerhet (ISMP - Information Security Measurement Programme) Innhente og analysere data Utarbeide måleresultater Management overview Krav til basisprosedyrer for å (fortsetter): Kommunisere resulter til relevante interessenter Bruke måleresultater som innspill til ISMSrelaterte beslutninger Bruke måleresultater til å identifisere behov for forbedring av det implementerte ISMS-et, inklusive omfang, policyer, mål, tiltak, prosesser og prosedyrer Støtte opp for kontinuerlig forbedring av programmet for måling av informasjonssikkerhet 13

14 ISMP Information Security Measurement Programme Fokusområde: ISMS-et og forretningsvirksomheten Inngå i PDCA-syklusen Rammeverk for måling, analyse og rapportering av data o Repeterbart o Objektivt o Formålstjenlig Beskrivelse av innholdet av programmet o Hva skal måles o Hvor ofte skal det måles o Hvordan skal det måles og analyseres o Hvilken skalaer skal benyttes o Hvem skal måle/analysere/godkjenne dataene o Hvem skal det rapporteres til Størrelsen og kompleksiteten på ISMS-et er førende Suksessfaktorer Ledelsesforankring med tilhørende ressurser Eksisterende ISMS med prosesser, prosedyrer og rutiner Målbare sikringstiltak basert på formålet for ISMS-et Lett tilgjengelige måledata En repeterbar prosess som innhenter data og rapporterer meningsfulle resultater som kan brukes til trendanalyser Metrics empower managers and employees to make the decisions and take the actions that they believe are the best decisions and actions to achieve their metrics. John R. Hauser & Gerald M. Katz 14

15 Modell for måling ISO/IEC Basert på ISO/IEC Hvordan måle? Bottom-Up Top-Down Ledelsens behov Styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) Operative behov 15

16 Målepunkter og metrikk SMART Specific målepunkt må være avgrenset og presist definert Measurable målbart Achievable metrikken må være forståelig og klart definert (hva er bra/hva er dårlig, slik at man vet når tiltak må iverksettes Relevant relevant Timely tidsriktig Timely Reliable Trustable Accurate Simple (at a certain level) Provable Meaningful and easily understandable Repeatable Verifiable Scaleable Attributter som kan måles Ytelsen til sikringstiltak som er iverksatt i styringssystemet (ISMS) Status til informasjonsaktiva som er beskyttet av sikringstiltak Ytelsen til prosesser som er implementert i styringssystemet Atferd til personell som omfattes av styringssystemet Aktiviteter til organisasjonsenheter som har ansvar for informasjonssikkerhet Graden av interessenters tilfredshet Measure what is truly important, not just what is easy to measure. Vaguely right is better than precisely wrong! John R. Hauser & Gerald M. Katz 16

17 Innspill til måleprosessen Resultater fra risikovurderinger Spørreskjemaer og intervjuer Interne og/eller eksterne revisjonsrapporter Beskrivelser av sikkerhetsrelaterte aktiviteter Aktivitetslogger, revisjonsspor og statistikk Rapporter om sikkerhetshendelser og -brudd Testresultater fra penetrasjonstester, sosial manipulering og verktøy for sårbarhetsskanning Resultater fra bevisstgjøringsprogram om informasjonsikkerhet Registreringer fra sikkerhetsrelaterte organisatoriske prosedyrer, rutiner, kurser og annen utdanning Hvordan går vi videre Derived measure Utledet måling Vurdering eller kalkulasjon basert på to eller flere basismålinger o Høyeste verdi o Laveste verdi o Gjennomsnitt o Antall o Prosent Vekting Analyserte måleresultater gir indikatorer Indikatorene vurderes opp mot gitte kriterier Indikatorene rapporteres til interessentene Resultatene gir grunnlag for iverksetting av nye sikringstiltak eller justering av eksisterende tiltak 17

18 Avvik Non-compliance by implementation failure of risk treatment plan o controls or ISMS processes which are expected to be implemented but are either: not implemented at all are insufficiently implemented, operated and managed (eg. can be bypassed by threats) Risk assessment failure o Controls or ISMS processes are implemented, operated and managed properly, but ineffective because: do not have the ability to counter estimated threats (e.g. because likelihood of threats is underestimated) of new or overlooked threats in risk assessment activities o Controls or ISMS processes are not implemented, because of overlooked threats in risk assessment activities Avvik Minor non-conformity A single identified lapse, which would not in itself either lead to non-conforming controls, products or services being delivered. Major non-conformity A breakdown in, or a significant doubt as to the capability of, the management system to achieve the policy and objectives of the organisation, to effectively control the processes for which it was intended. A minor nonconformity may escalate into a major non-conformity if left unattended. 18

19 Presentasjon av resultater Dokumentasjon av måling 19

20 Dokumentasjon av måling Dokumentasjon av måling 20

21 Dokumentasjon av måling Måleeksempel - Bevisstgjøring Krav: Informasjonssikkerhet skal stå på agendaen til avdelingsmøter i virksomheten minst to ganger i året. Beslutningskriterium: Bra: >90% Akseptabelt: 90%-70% Dårlig: <70% Avdeling # Møter Sikkerhet % Krav Avdeling Ja Avdeling Ja Avdeling Nei Avdeling Nei Avdeling Ja Avdeling Ja % 21

22 Riktig og galt Riktig Mål det du har behov for Galt Mål det du kan Basismåling deretter KPI Vær bred start med organisatorisk sikkerhet Planlegg, velg og styr tiden for å få de riktige resultatene til rett tid Måling & beslutninger Effektivitet er en vurdering ikke en måling Verktøy er bare til støtte det er ikke løsningen Uavhengig og selvstendig måling Repetisjon er veien til suksess Søk etter den ene KPI-en Bare måle tekniske aspekter Mål så mye som mulig Måling er en separat prosess Ikke mål pengebruken Det magiske verktøyet Egenvurderinger virker ikke i lengden Ferdig!! Pekere ISO/IEC Information technology - Security techniques - Information security management Measurement Measuring effectiveness of your ISMS implementations based on ISOIEC Ted Humphreys and Angelica Plate - bip NIST SP Performance Measurement Guide for Information Security Metrics: You Are What You Measure! - John R. Hauser and Gerald M. Katz Analysis of business driven metrics: Measuring for security value Robert Ayoub cid=rc_rm_wp Modelling Static and Dynamic Aspects of Security: A Socio-Technical View on Information Security Metrics - Stewart Kowalski, Rostyslav Barabanov Seven myths about information security metrics - Dr Gary Hinson 22

23 Pekere Consensus Security Metrics - Center for Internet Security https://benchmarks.cisecurity.org/tools2/metrics/cis_security_metrics_v pdf Why Security Metrics ch01.pdf God praksis for måling av informasjonssikkerhetsnivå - Tone Hoddø Bakås %20God%20praksis%20for%20m%C3%A5ling%20av%20informasjonssikkerhetsniv%C3%A5.pdf Hvor god er sikkerheten på en skala fra en til ti? - Inger Anne Tøndel NIST SP DRAFT Guide for Developing Performance Metrics for Information Security (Utgått) ISO/IEC International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission BSI British Standards Institution NIST National Institute of Standards and Technology (US) Takk for oppmerksomheten Verifying security since 1999 Rune Ask

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 1 Innhold 1. Hva er et styringssystem for informasjonssikkerhet?... 3 2. Bakgrunn for revisjon av standarden... 4 3.

Detaljer

ITIL terminologiliste

ITIL terminologiliste ITIL terminologiliste Versjon 1.0 August 2009 Det er med glede vi lanserer en offisiell norsk versjon av ITIL terminologiliste! For hver term var utfordringen å få enighet om hvilken norsk term som skal

Detaljer

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 3. utgave desember 2000 ICS 03.120.10 Søkeord: Descriptors: kvalitetsstyring, krav, kvalitetssikring quality management, requirements, quality assurance Systemer for kvalitetsstyring

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Silje V. Nordgarden og Anne Siri B. Carlsen En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Del II Masteroppgave 2013 Avhandlingen er innlevert som del av Masterstudiet i Endringsledelse ved Universitetet

Detaljer

Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk

Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk Anvefaling til God IT-skikk (nr. 0) Grunnleggende retningslinjer for god IT-skikk Innhold Innledning... IT Governance... Kjennetegn ved et godt rammeverk for IT Governance... Forretningsorientert... Prosessorientert...

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

FFI RAPPORT TILSYNSMETODIKK OG MÅLING AV INFORMASJONSSIKKERHET I FINANS- OG KRAFTSEKTOREN

FFI RAPPORT TILSYNSMETODIKK OG MÅLING AV INFORMASJONSSIKKERHET I FINANS- OG KRAFTSEKTOREN FFI RAPPORT TILSYNSMETODIKK OG MÅLING AV INFORMASJONSSIKKERHET I FINANS- OG KRAFTSEKTOREN HAGEN Janne Merete, NORDØEN Lisa Maria, HALVORSEN Elin Espeland FFI/RAPPORT-2007/00880 TILSYNSMETODIKK OG MÅLING

Detaljer

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Heve bevissthet og kompetanse for styringssystemer Angela Miller, Sjefskonsulent DNV KEMA Det Norske Veritas (DNV) Uavhengig stiftelse etablert i 1864 Målsetning:

Detaljer

Dynamisk Styring i SpareBank1 Skadeforsikring AS: En kvalitativ studie om ansattes kontroll og virksomhetens utvikling.

Dynamisk Styring i SpareBank1 Skadeforsikring AS: En kvalitativ studie om ansattes kontroll og virksomhetens utvikling. Dynamisk Styring i SpareBank1 Skadeforsikring AS: En kvalitativ studie om ansattes kontroll og virksomhetens utvikling. Beyond Budgeting in SpareBank1 Skadeforsikring AS: A qualitative study about employees

Detaljer

Tilnærminger til risikovurderinger for tilsiktede uønskede handlinger

Tilnærminger til risikovurderinger for tilsiktede uønskede handlinger FFI-rapport 2015/00923 Tilnærminger til risikovurderinger for tilsiktede uønskede handlinger Odd Busmundrud, Maren Maal, Jo Hagness Kiran og Monica Endregard Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian

Detaljer

Hjelp, jeg har blitt prosjektleder. Til fremtidens prosjektledere. IT Value for the Insurance Industry. Nr. 1 - Februar 2009. Side 10. Side 4.

Hjelp, jeg har blitt prosjektleder. Til fremtidens prosjektledere. IT Value for the Insurance Industry. Nr. 1 - Februar 2009. Side 10. Side 4. Norsk Forening for Prosjektledelse Nr. 1 - Februar 2009 Hjelp, jeg har blitt prosjektleder Side 10 Til fremtidens prosjektledere Side 4 IT Value for the Insurance Industry Side 16 K j æ r e l e s e r

Detaljer

Metodikk for beredskapsanalyse

Metodikk for beredskapsanalyse Metodikk for beredskapsanalyse Tharsika Mariathas Master i produktutvikling og produksjon Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Stein Haugen, IPK Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

SIRK. Shady business. Forebygging avdekking håndtering. Risiko Kontroll. Nummer 1, sommer 2012, 20. årgang. Hvordan balansere prestasjon og risiko?

SIRK. Shady business. Forebygging avdekking håndtering. Risiko Kontroll. Nummer 1, sommer 2012, 20. årgang. Hvordan balansere prestasjon og risiko? SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 1, sommer 2012, 20. årgang Shady business Forebygging avdekking håndtering Antikorrupsjon og internrevisor Tale fra tause tall - Benfords lov Varsling

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Praktisk Usikkerhetsstyring Dato: 16.06.08 Antall sider (inkl. bilag): 154 - Utvikling av prosjektdemonstrator

Detaljer

Styrets ansvar i norske aksjeselskaper

Styrets ansvar i norske aksjeselskaper Handelshøgskolen Styrets ansvar i norske aksjeselskaper En analyse av styremedlemmers kjennskap til styrets ansvar ifølge aksjeloven Andreas Øien Johannessen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Mai

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

concept Konseptutvikling og evaluering i store statlige investeringsprosjekter

concept Konseptutvikling og evaluering i store statlige investeringsprosjekter concept Hege Gry Solheim, Erik Dammen, Håvard O. Skaldebø, Eystein Myking, Elisabeth Krogh Svendsen, Paul Torgersen Konseptutvikling og evaluering i store statlige investeringsprosjekter Concept rapport

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen 1 Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 10 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Forord Denne rapporten er skrevet av stud. techn. Glenn Langli Bjørsrud og teller 0 studiepoeng i tiende semester ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Rapporten fullfører masterstudiet

Detaljer

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Sammendrag September 2004/ Oktober 2005 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Detaljer

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det?

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det? Kvalitetsforbedring Hva er det og hvordan gjøres det? Forord Legeforeningens sekretariat ønsker med dette dokumentet å gi en oversikt over ulike metoder, verktøy og forutsetninger for kvalitetsforbedring

Detaljer

Usikkerhetsanalyse - Metoder

Usikkerhetsanalyse - Metoder Kjell Austeng, Olav Torp, Jon Terje Midtbø, Vidar Helland, Ingemund Jordanger Usikkerhetsanalyse - Metoder Concept rapport Nr 12 Concept Concept-programmet 2005 Concept rapport nr. 12 Metoder for usikkerhetsanalyser

Detaljer

Beyond budgeting og budsjett. i service- og produksjonsvirksomheter

Beyond budgeting og budsjett. i service- og produksjonsvirksomheter Kandidatavhandling Cand. Merc Økonomistyring Forfatter: Frode Dammen Tyssebotn Eksamensnummer 283006 Veileder: Margit Malmmose Peyton Beyond budgeting og budsjett i service- og produksjonsvirksomheter

Detaljer

Kartlegge sikkerhetstrusler og mulige angrep rettet mot smartgrids og AMS. Utvikle scenarier som kan brukes i en beredskapsøvelse.

Kartlegge sikkerhetstrusler og mulige angrep rettet mot smartgrids og AMS. Utvikle scenarier som kan brukes i en beredskapsøvelse. Tittel: Student: IT-sikkerhetsberedskapsøvelser i smartgrids Ingrid Graffer Problemstilling: Overgangen fra dagens strømnett til et smartere nett åpner for et mangfold av teknologiske muligheter. Nøkkelfaktorer

Detaljer