Om forslag til ny forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om forslag til ny forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger"

Transkript

1 Om forslag til ny forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger Innledning Sjøfartsdirektoratet foreslår å samle de fleste reglene knyttet til miljømessig sikkerhet i en ny forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger. Forslaget er et ledd i direktoratets store gjennomgang av forskrifter som gjennomfører internasjonalt regelverk med sikte på å gjøre regelverket mer oversiktlig og tilgjengelig. Tanken er at det vil være lettere for skipsfører og rederi å finne de reglene som gjelder miljømessig sikkerhet når det er samlet i ett regelverk. I tillegg til ny struktur og forenklet språkdrakt foreslår Sjøfartsdirektoratet enkelte presiseringer i forhold til reglene om hindring av luftforurensing, og dessuten at en varslingsbestemmelse oppheves. Forslaget inneholder ingen nye tekniske krav. Bakgrunnen for forslaget Gjennom medlemskapet i FNs internasjonale skipsfartsorganisasjon (IMO) og EØSavtalen er Norge forpliktet til å gjennomføre visse internasjonale regler om miljømessig sikkerhet. For skip og flyttbare innretninger er slike regler tatt inn i forskrifter som forvaltes av Sjøfartsdirektoratet. Blant annet som følge av stadige endringer i de internasjonale reglene er direktoratets forskrifter over tid blitt til dels fragmenterte og uoversiktlige. For eksempel er den internasjonale konvensjon om hindring av forurensing fra skip (MARPOL) gjennomført i norsk rett ved forskrift om hindring av forurensing fra skip og i forskrift om begrensing av forurensing, mens EUs forordning som pålegger statene å framskynde gjennomføringen av MARPOLs krav om dobbeltskrog tatt inn i en separat forskrift. Dette gjør det vanskeligere for brukerne å orientere seg i regelverket og få oversikt over hvilke miljømessige krav som gjelder for skipet. Det gjør også direktoratets oppdatering av forskriftene i tråd med endringer i internasjonale konvensjoner og EØS-avtalen mer utfordrende. I første omgang foreslår derfor Sjøfartsdirektoratet at reglene i MARPOL, forordningen om framskyndet innføring av krav til dobbeltskrog, forordningen om forbudet mot organiske tinnforbindelser, reglene om svovelinnholdet i marint drivstoff i direktiv 2005/33/EF og dessuten regler om levering av lasterester mv til mottaksanlegg etter direktiv 2000/59/EF samles i ett regelverk. Alle disse reglene er hjemlet i skipssikkerhetsloven. Direktoratet håper forslaget gjør det lettere for næringen å orientere seg i regelverket. Valg av metode Internasjonale regler kan i hovedsak gjennomføres i norsk rett på to måter. Det vanligste er at hver enkelt regel skrives om i norsk språkdrakt og tas inn i lov eller forskrift (transformasjon). En annen måte er å fastsette at de internasjonale reglene skal gjelde som norsk lov eller forskrift (inkorporasjon). Sistnevnte metode forutsetter at de internasjonale reglene er utarbeidet slik at de lar seg anvende direkte. Skipsfartens internasjonale karakter gjør det særlig ønskelig å bruke inkorporasjon som gjennomføringsmetode fordi de internasjonale bestemmelsene kan anvendes direkte. 1

2 Særlig i den internasjonale delen av næringen er det vanlig å forholde seg direkte til de ulike konvensjonenes bestemmelser. Ved bruk inkorporasjon som gjennomføringsmetode går det klarere fram hvilke regler som er internasjonale og hva som er nasjonale krav. Gjennomføring på denne måten kan også redusere tolkningstvil ved anvendelsen av reglene ettersom det blir et regelsett mindre å forholde seg til sammenlignet med tilfeller hvor internasjonale krav er gjennomført ved transformasjon. Til dette kommer også hensynet til vedlikeholdet av regelverket. Videre kan inkorporasjon gi en bedre oversikt over hvilke regler som er gjennomført, noe som kan få betydning i forhold til IMOs revisjon av Norge som flaggstat. Sjøfartsdirektoratet må legge til rette for at også den delen av næringen som ikke orienterer seg internasjonalt kan finne fram i regelverket som gjelder. Reglene om hindring av forurensing fra skip gjelder ikke bare for skip i internasjonal fart, men også til dels for skip i innenriksfart, herunder fritidsfartøy. Det er ikke uten videre gitt at rederi og mannskap knyttet til slike skip er like bevandret i de internasjonale reglene som de som er knyttet til skip i internasjonal fart. Dette må direktoratet ta hensyn til i valg av gjennomføringsmetode. MARPOL er bygget opp slik at hver forurensingstype behandles i egne vedlegg. Kravene er skrevet slik at de forplikter rettssubjektene direkte. Enkelte av reglene krever utfyllende nasjonale bestemmelser. Etter Sjøfartsdirektoratets oppfatning egner konvensjonen seg til inkorporasjon, og slik er den for en stor del også gjennomført i dag. Oppbygningen av vedleggene i MARPOL har en rimelig logisk og oversiktlig struktur. Sjøfartsdirektoratet mener inkorporasjon i dette tilfellet ikke vil gjøre tilgjengeligheten og forståelsen av reglene vanskeligere enn om MARPOLs regler ble transformert. Direktoratet foreslår derfor at MARPOL fortsatt gjennomføres ved inkorporasjon. Den nye forskriften samler også EUs forordning om framskyndet innføring av krav til dobbeltskrog og forordning om forbudet mot organiske tinnforbindelser. Forordninger skal etter EØS-avtalen gjennomføres som sådan, og forordningen gjennomføres derfor ved inkorporasjon. Oversettelse og senere endringer i de internasjonale reglene Konvensjonene og EØS-forordningene som den nye forskriften omhandler er oversatt og blir gjort kjent sammen med forskriften når den vedtas. Oversettelsene blir på denne måten ikke formelt sett en del av forskriften, men det blir en lenke mellom forskriften og de ulike regelsettene slik at det skal være lett å finne fram til de aktuelle reglene i norsk språkdrakt. Ettersom det er Sjøfartsdirektoratets fortolkning av vedleggene i MARPOL, forordningene mv som blir gjengitt, kan direktoratet føye til for eksempel fotnoter i den norske oversettelsen, for eksempel henvisninger til aktuelle rundskriv. Vi vil også innarbeide endringer som vedtas i IMO eller EU-systemet når dette blir aktuelt og målsetningen er at det alltid skal være en konsolidert versjon av de internasjonale reglene tilgjengelig på direktoratets hjemmesider. Endringer i de internasjonale reglene må på samme måte som tidligere foreslås inntatt i forskriften og sendes på høring og deretter vedtas som før for å være bindende for private rettssubjekter. Den norske oversettelsene er hjelpedokumenter, og i tilfelle motstrid går den autentiske versjonen fastsatt etter prosedyrene i IMO eller EU foran. De oversatte reglene er lagt ved forslaget til ny forskrift. 2

3 Sjøfartsdirektoratet er kjent med at en ny konsolidert utgave av MARPOL er under trykking. Når denne foreligger vil bestemmelsene som viser til den konsoliderte utgaven i forslaget måtte oppdateres tilsvarende. Omfanget av regler blir ikke mindre med dette forslaget, men regelverket blir samlet i en forskrift og forhåpentligvis lettere tilgjengelig og mer oversiktlig. Vi mener at opplegget som nå foreslås gjør det enklere å finne fram til hvilke krav som gjelder, også for de deler av næringen som ikke er internasjonalt orientert. Nærmere om forslaget I hovedsak viderefører forslaget til ny forskrift dagens regler. Forslaget inneholder likevel enkelte presiseringer og endringer som følge av opprydningen. Disse omtales nærmere nedenfor og i kommentarer til enkelte bestemmelser i forslaget. Varslingsbestemmelsen i gjeldende MARPOL-forskrift 3-4 Varslingsbestemmelsen i gjeldende MARPOL-forskrift 3-4 pålegger rederiet via sin agent å varsle Sjøfartsdirektoratet 12 timer før ankomst til lossehavn. Hensikten med varslingen er å gi direktoratet tid nok til å kunne gjennomføre kontroll av om kravene i MARPOL vedlegg II om hindring av forurensing fra skadelige flytende stoffer som fraktes i bulk er fulgt. Fiskeri- og kystdepartementet fastsatte 15. desember 2009 forskrift om ankomst og avgangsmeldinger og om adgang til fartøy, anlegg og innretninger. Etter denne forskriften skal alle skip melde sin ankomst og last minst 24 timer før, eventuelt senest ved avgang fra siste havn. Opplysningene som er nødvendige for å kunne planlegge kontroll av kravene etter MARPOL vedlegg II synes derfor ivaretatt av den forskriften og det er ikke nødvendig å ta med det samme kravet i forskriften om miljømessig sikkerhet for skip mv. Kloakk Reglene i MARPOL vedlegg IV om hindring av kloakkforurensing er i gjeldende rett transformert i forurensingsforskriften 1 kapittel 23. MARPOL vedlegg IV gjelder for skip i internasjonal fart med bruttotonnasje 400 og mer, eller med bruttotonnasje mindre enn 400 og sertifisert for mer enn 15 personer. Det framgår av regel IV/2 (2) at det er en overgangsbestemmelse for eksisterende skip men ettersom det er gått mer enn fem år siden vedlegget trådte i kraft har ikke overgangsreglene lenger noen praktisk betydning. Vedlegget inneholder i tillegg til bestemmelser om besiktelser og sertifikat også krav til kloakkanlegg, landtilkobling og mottaksanlegg. Hovedregelen om forbudet mot utslipp av kloakk framgår av regel IV/11, som også fastsetter under hvilke betingelser utslipp likevel kan foretas. I gjeldende norsk rett er disse kravene tatt inn i forurensingsforskriften Det framgår der at skip som omfattes av MARPOL vedlegg IV skal følge utslippsreglene i norsk sjøområde i strekningen sør for Lindesnes til Svenskegrensen. Kapittel 23 i forurensingsforskriften inneholder også nasjonale regler. Blant annet er kapittelet gjort gjeldende for alle skip, herunder fritidsfartøy, og har til dels mindre 1 Forskrift om begrensing av forurensing (forurensingsforskriften) 3

4 strenge utslippskrav enn det som følger av MARPOL vedlegg IV. Hovedregelen om utslipp av kloakk i norske farvann framgår av forurensingsforskriften Det er forbudt å slippe ut kloakk fra skip innenfor en avstand av 300 meter fra land. Skip som er sertifisert for internasjonal fart og som har i bruk et kloakkrenseanlegg iht. MARPOLreglene kan foreta utslipp uavhengig av denne grensen, jf. forurensingsforskriften 23-4 andre ledd som viser til 23-8 bokstav a. Sistnevnte bestemmelse gjennomfører regel IV/11 nr metersforbudet gjelder langs hele kysten, men den enkelte kommune kan med hjemmel i forurensingsforskriften 23-6 fastsette strengere eller lempeligere krav i forskrift. Hjemmelen for kommuner til å fastsette nærmere regler om kloakkutslipp er ikke omfattet av forslaget til ny forskrift. Regel IV/9 stiller krav om at i internasjonal fart skal skip være utstyrt med et kloakkanlegg. Denne regelen er i dag gjennomført ved forurensingsforskriften Bestemmelsen vil bli fanget opp av henvisningen til vedlegget. Regel IV/9 legger opp til at administrasjonene skal fastsette utfyllende bestemmelser om kloakkanleggene, og dette er gjort i forurensingsforskriften Innholdet i 23-8 er foreslått videreført i den nye forskriften. Når kreves internasjonalt sertifikat? Kravet om internasjonalt sertifikat i MARPOL utløses ved at skipet er engaged in voyages to ports ( ) under the jurisdiction of other Parties ( ), se for eksempel MARPOL regel I/7 og regel II/9. Hensikten med sertifikatet er å kunne dokumentere overfor andre stater at skipet etter flaggstatens vurdering oppfylte konvensjonskravene på besiktelsestidspunktet. Skip som utelukkende går i innenriksfart kommer ikke i havnestatskontroll og internasjonale sertifikater er derfor ikke nødvendige. Skipets fartsområde angir hvilke farvann skipet har anledning til å seile i. Etter fartsområdeforskriften har skip med fartsområdet stor kystfart eller større anledning til å gå til havner i andre stater. Sjøfartsdirektoratet legger til grunn at skipets fartsområde avgjør om skipet skal ha internasjonale sertifikater. Dette innebærer at skip som har fartsområdet stor kystfart eller større skal ha internasjonale sertifikater etter MARPOL selv om det ikke skulle gå til havner eller offshoreinstallasjoner i andre stater. Denne forståelsen er foreslått tatt inn i forskriften og vil avklare en problemstilling som ofte dukker opp i dag. Forslaget vil også kunne bidra til å opprettholde Norges status som flaggstat ved at det blir klart hvilke skip som skal ha internasjonale sertifikater etter MARPOL og bidrar til at norske skip ikke blir tatt i havnestatskontroll med manglende sertifikater. Manglende sertifikat kan være tilbakeholdelsesgrunn i havnestatskontroll og antall tilbakeholdelser kan få betydning for Norges posisjon som flaggstat. Norges status som flaggstat påvirker også utvelgelsen av norske skip i havnestatskontroll, jf det nye regimet for havnestatskontroller bl.a i Paris MoU. Unntaksbestemmelser Den generelle unntaksbestemmelsen i gjeldende MARPOL-forskrift er ikke foreslått videreført fordi reglene forskriften viser til angir unntaksadgangen. Forslaget inneholder enkelte nasjonale regler som enten utfyller regler som følger av de internasjonale forpliktelsene eller regulerer et område som ikke berøres av MARPOL eller de andre internasjonale reglene forslaget omfatter. Direktoratet ser derfor ikke behov for en 4

5 generell unntaksbestemmelse i dette regelverket, men foreslår en sikkerhetsventil spesielt for kravene i utkastet 6. Denne regelen utfyller regel I/15 nr 6 MARPOL. Sanksjonsbestemmelser Sjøfartsdirektoratet foreslår for å oppnå størst mulig forutsigbarhet for rederi og skipsfører at det tas inn bestemmelser om sanksjoner ved brudd på reglene i forskriften. Skipssikkerhetsloven har regler om sanksjoner, både overtredelsesgebyr og straff. Det er disse reglene som foreslås presisert nærmere i utkastet. En tilsvarende bestemmelse følger ikke av fritids- og småbåtloven. Dette innbærer blant annet at overtredelser begått i sammenheng med fritidsfartøy under 24 meter største lengde ikke kan sanksjoneres etter skipssikkerhetsloven. Forente fortolkninger Den konsoliderte utgaven av MARPOL inneholder i tillegg til vedleggene (med de tilhørende tilleggene) også forente fortolkninger. Dette er fortolkninger av reglene i MARPOL som landene i IMO er blitt enige om. Fortolkningene er ikke bindende. I gjeldende MARPOL-forskrift er de forente fortolkningene en del av forskriften. I forslaget foreslår Sjøfartsdirektoratet at forente fortolkninger ikke gjøres bindende som forskrift. Dokumentene får fortsatt betydning ved tolkningen av kravene i MARPOL. Referanse til fortolkningene blir lagt inn i vedleggene som fotnoter og får samme status som veiledende rundskriv. Økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget Forslaget til forskrift om miljømessig sikkerhet for skip samler flere regelsett som omhandler miljøkrav for skip og flyttbare innretninger. Tanken er at det skal bli lettere for næringen å finne fram til kravene som gjelder. Direktoratet antar derfor forslaget ikke utløser negative økonomiske konsekvenser for næringen. I den grad rederier og andre har vist til de ulike forskriftene i sine prosedyrer og lignende vil foreslaget innebære arbeid med å oppdatere henvisninger. Direktoratet antar likevel at gevinsten ved å samle regelverket er større enn kostnaden knyttet til for eksempel eventuelle oppdateringer for næringen. Forslaget inneholder også en presisering om at regelen i gjeldende MARPOL-forskrift 7-2 også får anvendelse for skip som ligger for anker. Dette er nærmere omtalt i høringsnotatet side 7. Regelen har siden 1. januar 2010 blitt praktisert som om ordlyden omfattet skip ved anker og presiseringen bør derfor ikke få økonomiske konsekvenser for næringen. For Sjøfartsdirektoratet innebærer et samlet regleverk bedre oversikt, både i anvendelsen av reglene og dessuten ved endringer i regelverket. Dette vil også kunne komme næringen til gode. Kommentarer til enkelte bestemmelser i forslaget Til 1 Virkeområde Virkeområdet for gjeldende MARPOL-forskrift er ikke foreslått endret. Skipssikkerhetsloven gjelder for norske skip uansett hvor de befinner seg, og dessuten for utenlandske skip i norske farvann med de begrensninger som følger av folkeretten. Direktoratet mener det er hensiktsmessig at dette også framgår av forslaget til ny forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger. 5

6 Til 2 Tegninger, opplysninger mv Direktoratet foreslår at de gjeldende bestemmelsene om opplysninger videreføres i en samlet og forenklet form. Hensikten er å gjøre det klart at søkere må dokumentere at kravene som følger av forskriften (og dermed også de aktuelle internasjonale reglene) er oppfylt ved tegninger og annen dokumentasjon. I tillegg framgår det at tegningene og annen dokumentasjon må være så klare og tydelige at Sjøfartsdirektoratet kan vurdere om kravene er oppfylt. Bestemmelsen gjør det også klart at direktoratet kan be om ytterligere opplysninger, eventuelt også i hvilken form disse skal framlegges på. Til 3 Informasjon om lasten Bestemmelsen gjennomfører direktivene og er ennå ikke trådt i kraft fordi direktivene fremdeles venter på å bli innlemmet i EØS-avtalen. Direktoratet foreslår at det settes av plass i forskriften til bestemmelsen, men den vil først kunne tre i kraft når de nevnte direktivene er blitt en del av EØS-avtalen. Til 6 utstyr for oppsamling av oljeholdig vann på skip med bruttotonnasje under 400 Bestemmelsen viderefører gjeldende MARPOL-forskrift 2-3 i en forenklet form. I den gjeldende bestemmelsen er det ikke samsvar mellom tittel og innhold. MARPOL regel I/15 omhandler ikke filtreringsutstyr, og det gjør heller ikke 2-3. Direktoratet foreslår derfor at skip med bruttotonnasje under 400 skal ha utstyr for oppsamling av oljeholdig lensevann som angitt, dette viderefører gjeldende 2-3 annet ledd. Slike skip kan foreta utslipp av oljeholdig lensevann i samsvar med MARPOL regel I/15 nr 6, jf utkastet 5. Det er ikke foreslått unntaksbestemmelse for utstyrskravet. Til 7 Hindring av forurensing fra skadelige flytende stoffer i bulk MARPOL vedlegg II mv Denne bestemmelsen viderefører gjeldende MARPOL-forskrift 3-1 og 3-2. Direktoratet foreslår at det framgår av bestemmelsen hvilke fartøy som kan føre begrensede mengder skadelige flytende stoffer i bulk uten å følge MARPOL vedlegg II. Dersom det skadelige flytende stoffet også er farlig for skip eller mannskap, kommer i tillegg til denne bestemmelsen også forskrift om transport av farlig gods om bord på norske skip 2 til anvendelse. Til 9 Hindring av kloakkforurensing MARPOL vedlegg IV Bestemmelsen viderefører gjeldende forurensingsforskrift 23-9, 23-10, 23-11, og og gjør MARPOL vedlegg IV om hindring av kloakkforurensing fra skip gjeldende som forskrift. I tillegg er gjeldende forurensingsforskrift 23-8 foreslått videreført i utkastet 9 annet ledd. Denne bestemmelsen utfyller kravene som framgår av MARPOL regel IV/9. Til 10 Forbud mot utslipp av kloakk, vaskevann og lignende i norsk farvann Bestemmelsen viderefører gjeldende forurensingsforskrift 23-4, 23-5 og Direktoratet foreslår at gjeldende definisjon av gråvann jf gjeldende forurensingsforskrift 23-3 første ledd bokstac c brukes i stedet for uttrykket gråvann. I tillegg foreslår direktoratet at gjeldende definisjon av kloakk tas med i bestemmelsen. 2 Forskrift 8. desember 2009 nr

7 Til 11 Hindring av søppelforurensing MARPOL vedlegg V Bestemmelsen viderefører gjeldende MARPOL-forskrift 6-1 med tillegg av resolusjon MEPC.191(60). Sistnevnte resolusjon setter i kraft spesialområdet i Karibien og er konsolidert med oversettelsen av MARPOL vedlegg V i form av en fotnote til regel V/5. Til 12 Hindring av luftforurensing MARPOL vedlegg VI Det er ingen endringer i forhold til gjeldende rett, men henvisningen er foreslått rettet opp til riktig resolusjon. Det gjeldende MARPOL vedlegg VI ble fastsatt ved MEPC.resolusjon 176(58), og er deretter endret ved MEPC.resolusjon 190(60) og dessuten MEPC.resolusjon 194(60). Sjøfartsdirektoratet har innarbeidet endringsresolusjonene i den konsoliderte oversettelsen av MARPOL vedlegg VI. Til 13 Svovelinnhold i drivstoff som brukes ved kai eller når skipet ligger for anker Bestemmelsen viderefører gjeldende MARPOL-forskrift 7-2 med enkelte presiseringer. Gjeldende 7-2 gjennomfører direktiv 99/32 artikkel 4 b som endret etter direktiv 2005/33/EF. I direktivet er ved kai definert som skip som ligger sikkert fortøyd eller for anker i en [havn] i tilknytning til lasting, lossing eller et anløp, herunder den tiden de ikke lastes eller losses. I den gjeldende forskriften er ikke alternativet for anker fanget opp. Alternativet er blitt fulgt i praksis. Direktoratet foreslår derfor at dette alternativet skal framgå av forskriftsteksten og at det samtidig er et krav om at skip eller innretning skal være sikkert fortøyd eller for anker slik at drivstoffbyttet kan skje forsvarlig. Til 14 Svovelinnhold i drivstoff for passasjerskip i rutefart i EØS-området Bestemmelsen viderefører gjeldende MARPOL-forskrift 7-3 og direktiv 99/32/EF artikkel 4a som endret ved direktiv 2005/33/EF. Til 15 Prøvetaking av marin gassolje solgt i Norge til bruk i innenriks fart Bestemmelsen tar inn igjen et unntak fra kravet om at det skal tas en prøve av drivstoffet, jf MARPOL regel VI/18 nr 8.1. Dette unntaket var tidligere tatt med i forskriften, men ble utelatt da det reviderte vedlegg VI i MARPOL ble gjennomført i norsk rett i Unntaket kan bare benyttes av skip som går i innenriksfart og ikke kan bli kontrollert av en havnestat. Til 16 Plikt til å levere avfall og lasterester Bestemmelsen viderefører gjeldende forurensingsforskrift 20-8, likevel slik at bestemmelsen om gebyr blir værende i forurensingsforskriften. Til 17 Forbud mot bruk av organiske tinnforbindelser Her foreslås forordningen om forbudet mot bruk av organiske tinnforbindelser tatt inn. I gjeldende rett er denne tatt inn i egen forskrift som blir foreslått opphevet. Til 18 Internasjonale sertifikater Sjøfartsdirektoratet foreslår en bestemmelse som avklarer tolkningsspørsmålene i MARPOL med hensyn til når kravet om internasjonale sertifikater i konvensjonen kommer til anvendelse. Til 21 Ikrafttredelse 7

8 Direktoratet foreslår at forskriften settes i kraft straks den vedtas og blir kunngjort. Forslaget er i all hovedsak en omstrukturering av gjeldende regelverk og krever derfor ikke at næringen tilpasser seg den nye forskriften. 8

1.2 Lovens kapittel 2 Rederiets plikter. Sikkerhetsstyring

1.2 Lovens kapittel 2 Rederiets plikter. Sikkerhetsstyring Sist endret: 21-01-2015 Trykk her for å lese skipssikkerhetsloven 1. Nærmere om skipssikkerhetsloven (kapittel 7) kapittel 7 redegjør nærmere for utvalgets forslag til ny skipssikkerhetslov. Kapitlet følger

Detaljer

av 14. april 2003 EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR

av 14. april 2003 EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 782/2003 av 14. april 2003 om forbud mot organiske tinnforbindelser på skip EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten

Detaljer

Forskrift xx. xx 2014 nr. XXXX om havnestatskontroll

Forskrift xx. xx 2014 nr. XXXX om havnestatskontroll Forskrift xx. xx 2014 nr. XXXX om havnestatskontroll Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet xx. xx 2014 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven), 9, 10, 11, 12, 13, 14,

Detaljer

FOR nr 727: Forskrift om krav til melding og utfylling av kontrolliste ved fartøyers transport av farlig eller forurensende last.

FOR nr 727: Forskrift om krav til melding og utfylling av kontrolliste ved fartøyers transport av farlig eller forurensende last. FOR 1999-06-16 nr 727: Forskrift om krav til melding og utfylling av kontrolliste ved fartøyers transport av farlig eller forurensende last. DATO: FOR-1999-06-16-727 DEPARTEMENT: FKD (Fiskeri- og kystdepartementet)

Detaljer

F elles avfallsplan for småbåthavner i Ålesund kommune

F elles avfallsplan for småbåthavner i Ålesund kommune F elles avfallsplan for småbåthavner i Ålesund kommune Utarbeidet første gang 13.06.2014 Sist revidert Sist godkjent [Dato] [Dato] Er det gjort endringer siden forrige godkjenning? [Nei/, evt. utdyp] Endringskatalog

Detaljer

Fastsettelse av forskrift om havnestatskontroll

Fastsettelse av forskrift om havnestatskontroll Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSR 20-2014 Rundskriv - Serie R Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F. I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og konvensjonsendringer.

Detaljer

REGLER OM HINDRING AV KLOAKKFORURENSNING FRA SKIP

REGLER OM HINDRING AV KLOAKKFORURENSNING FRA SKIP Nedenfor gjengis den internasjonale konvensjon om hindring av forurensing fra skip vedlegg IV om hindring av kloakkforurensing (MARPOL 73/78 annex IV) slik Sjøfartsdirektoratet tolker denne del av konvensjonen

Detaljer

Regler om hindring av forurensning fra skadelige stoffer som transporteres til sjøs i emballert form

Regler om hindring av forurensning fra skadelige stoffer som transporteres til sjøs i emballert form Nedenfor gjengis den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip vedlegg III om hindring av forurensning fra skadelige stoffer som transporteres til sjøs i emballert form (MARPOL 73/78

Detaljer

Dato: 01.07.14. Saksnr.: 2013/30931. Opphever: Referanse til:

Dato: 01.07.14. Saksnr.: 2013/30931. Opphever: Referanse til: Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSR 12-2014 Rundskriv - Serie R Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F. I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og konvensjonsendringer.

Detaljer

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT Hvaler kommune Virksomhet havn Virksomhet teknisk drift PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT Vedtatt av Hvaler kommunestyre 11.mars 2009 (sak 7/09) INNHOLD: Forord s.1 Fakta om Hvaler havn s.2

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 2099/2002. av 5.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 2099/2002. av 5. Nr. 16/301 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 2099/2002 2005/EØS/16/29 av 5. november 2002 om nedsettelse av en komité for sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip (COSS) og om endring

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 98/55/EF. av 17. juli 1998

RÅDSDIREKTIV 98/55/EF. av 17. juli 1998 Nr.7/94 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 10. 2. 2000 NORSK utgave RÅDSDIREKTIV 98/55/EF av 17. juli 1998 om endring av direktiv 93/75/EØF om minimumskrav til fartøyer som har kurs for

Detaljer

KranTeknisk Forening 20. 21. november 2007 Ole Morten Fureli. senioringeniør

KranTeknisk Forening 20. 21. november 2007 Ole Morten Fureli. senioringeniør KranTeknisk Forening 20. 21. november 2007 Ole Morten Fureli senioringeniør Sjøfartsdirektoratets overordnede målm er å oppnå høy y sikkerhet for liv, helse, fartøy y og miljø. Vårt formål l og vår v r

Detaljer

Høring - ny forskrift om navigasjon og navigasjonshjelpemidler

Høring - ny forskrift om navigasjon og navigasjonshjelpemidler Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler 15.04.2014 2014/20209-1 Else Heldre/Øyvind Bore Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 52 74 51 77 Høringsinstanser i henhold til liste Høring - ny forskrift

Detaljer

Dato: 5.september 2014. Saksnr.: Opphever: Referanse til:

Dato: 5.september 2014. Saksnr.: Opphever: Referanse til: Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSR 18-2014 Rundskriv - Serie R Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F. I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og konvensjonsendringer.

Detaljer

Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone

Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 29. mai 2013 med hjemmel i lov 17. april nr. 19 om havner og

Detaljer

Forskrift om trafikkseparasjonssystemer i Norges økonomiske sone

Forskrift om trafikkseparasjonssystemer i Norges økonomiske sone Forskrift om trafikkseparasjonssystemer i Norges økonomiske sone Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet ( ) juni 2011 med hjemmel i lov 17. april 2009 om havner og farvann 13, jf. kgl.res.

Detaljer

2 regioner -17 stasjoner/19 kontorer

2 regioner -17 stasjoner/19 kontorer Sjøfartsdirektoratet Haugesund Organisasjonskart 2010 O. Akselsen Sjøfartsdirektør (198) S. Gude Ass Sjøfartsdirektør B.E.Pedersen Avd. direktør strategisk sikkerhet (S) (5) E.Fjon Avd.direktør kommunikasjon

Detaljer

Felles avfallsplan for småbåthavner i Eide kommune

Felles avfallsplan for småbåthavner i Eide kommune Felles avfallsplan for småbåthavner i Eide kommune Utarbeidet første gang 25.06.2014 Sist revidert Sist godkjent [Dato] [Dato] Er det gjort endringer siden forrige godkjenning? Endringskatalog Dato Kapittel/vedlegg

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 16. juni 1983 nr om hindring av forurensning fra skip m.m.

Forskrift om endring av forskrift 16. juni 1983 nr om hindring av forurensning fra skip m.m. Forskrift om endring av forskrift 16. juni 1983 nr. 1122 om hindring av forurensning fra skip m.m. Fastsatt av Miljøverndepartementet 10. august 2006 med hjemmel i lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontroll

Detaljer

Plan for mottak og håndtering av avfall på kommunale kaianlegg i

Plan for mottak og håndtering av avfall på kommunale kaianlegg i Rissa kommune Avfallsplan for havner i Rissa kommune Utarbeidet første gang Dato: 6.07.2017 Sist revidert Dato: 6.07.2017 Sist godkjent Dato: 6.07.2017 Er det gjort endringer siden forrige godkjenning

Detaljer

Felles avfallsplan for småbåthavner i Bjugn kommune

Felles avfallsplan for småbåthavner i Bjugn kommune Felles avfallsplan for småbåthavner i Bjugn kommune Utarbeidet første gang Oktober 2014 Sist revidert Sist godkjent [Dato] [Dato] Er det gjort endringer siden forrige godkjenning? [Nei/Ja, evt. utdyp]

Detaljer

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Mattilsynet utkast til ny forskrift om

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Mattilsynet utkast til ny forskrift om Deres ref: Vår ref: 2013/45734 Dato: 1. Oktober 2013 Org.nr: 985 399 077 HØRING - UTKAST TIL NY ATP-FORSKRIFT FORSKRIFT OM INTERNASJONAL FRAKT AV BEDERVELIGE MATVARER OG OM SPESIALUTSTYR TIL BRUK FOR SLIK

Detaljer

Høringsfristen er 28. september 2012. Høringsuttalelser sendes som e-post i word-format til postmottak@sjofartsdir.no innen høringsfristen.

Høringsfristen er 28. september 2012. Høringsuttalelser sendes som e-post i word-format til postmottak@sjofartsdir.no innen høringsfristen. Vår dato Vår referanse og arkivkode 06.07.2012 201217223-1/342/186 Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Unn Caroline Lem 52 74 53 58 I henhold til høringsliste Høring: Forslag til endringer

Detaljer

Forskrift 18. juni 2009 nr. 666 om bemanning av norske skip, 7

Forskrift 18. juni 2009 nr. 666 om bemanning av norske skip, 7 Side 1 av 8 Nr. Sjekkpunkt Hjemmel Veiledning til inspektør 1.1. Bemanning og bemanningssertifikat 1.1.1 Er bemanningsoppgave om bord? Forskrift 18. juni 2009 nr. 666 om bemanning av norske skip, 8, 9

Detaljer

Vedlegg I Regulering for å hindre forurensning av olje

Vedlegg I Regulering for å hindre forurensning av olje Sist endret: 28-11-2014 Vedlegg I Regulering for å hindre forurensning av olje Dette kapittelet inneholder kriterier for oljeutslipp. Operasjonelle utslipp av olje fra oljetankskip er tillat, kun når alle

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOK- FORSKRIFTEN

HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOK- FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOKFORSKRIFTEN Ved alminnelig høring av utkast til forskrift om endring til forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk (DOKforskriften) av

Detaljer

.2 som skal leveres minst tre år etter at dette vedlegg har trådt i kraft. .1 avløpsvann og annet avfall fra alle former for toaletter og urinaler,

.2 som skal leveres minst tre år etter at dette vedlegg har trådt i kraft. .1 avløpsvann og annet avfall fra alle former for toaletter og urinaler, Nedenfor gjengis den internasjonale konvensjon om hindring av forurensing fra skip vedlegg IV om hindring av kloakkforurensning (MARPOL 73/78 vedlegg IV) slik Sjøfartsdirektoratet tolker denne del av konvensjonen

Detaljer

Forskrift om redningsredskaper på skip

Forskrift om redningsredskaper på skip Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet XXXX med hjemmel i lov 6. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) 6, 9,, 9, 20, 55, 56, 59 og 60, jf. delegeringsvedtak 6. februar 2007 nr.

Detaljer

Forslag til forskrift om hindring av spredning av fremmede marine organismer via ballastvann og sedimenter fra skip (ballastvannforskriften)

Forslag til forskrift om hindring av spredning av fremmede marine organismer via ballastvann og sedimenter fra skip (ballastvannforskriften) Forslag til forskrift om hindring av spredning av fremmede marine organismer via ballastvann og sedimenter fra skip (ballastvannforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov

Detaljer

Merknader til utkast til forskrift om trafikkseparasjonssystemer i Norges økonomiske sone

Merknader til utkast til forskrift om trafikkseparasjonssystemer i Norges økonomiske sone Merknader til utkast til forskrift om trafikkseparasjonssystemer i Norges økonomiske sone Generelle merknader: Det er foreslått å lage en egen forskrift for å gjennomføre de to nye rutesystemene utenfor

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 789/2004. av 21.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 789/2004. av 21. Nr. 31/151 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 789/2004 2007/EØS/31/36 av 21. april 2004 om overføring av lasteskip og passasjerskip mellom registre innenfor Fellesskapet og om oppheving av rådsforordning

Detaljer

Det europeiske flysikkerhetsbyrå 02.12.2011 UTTALELSE NR. 06/2011. av 2. desember 2011

Det europeiske flysikkerhetsbyrå 02.12.2011 UTTALELSE NR. 06/2011. av 2. desember 2011 Det europeiske flysikkerhetsbyrå 02.12.2011 UTTALELSE NR. 06/2011 FRA DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ av 2. desember 2011 om en kommisjonsforordning om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

Plan for mottak og håndtering av avfall i småbåthavner

Plan for mottak og håndtering av avfall i småbåthavner Felles avfallsplan for småbåthavner i Ørland kommune Utarbeidet første gang 01.07.2014 Sist revidert 1. versjon Sist godkjent ----- Er det gjort endringer siden forrige godkjenning? 1.gangs godkjenning

Detaljer

Dato: 17.12.2014. Saksnr.: Opphever: Referanse til:

Dato: 17.12.2014. Saksnr.: Opphever: Referanse til: Rundskriv - Serie R Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F. I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og konvensjonsendringer. Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.:

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Nedenfor følger EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56bb (forordning (EF) nr. 725/2004 om forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg), slik Kystverket forstår denne

Detaljer

Nr. 58/216 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 782/2003. av 14.

Nr. 58/216 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 782/2003. av 14. Nr. 58/216 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 782/2003 2005/EØS/58/42 av 14. april 2003 om forbud mot organiske tinnforbindelser på skip(*) EUROPAPARLAMENTET

Detaljer

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag DEN NORSKE KIRKE KR 38/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 26.-27. september 2013 Referanser: KR 14/12 Saksdokumenter: Delegasjonsreglement for Kirkerådet Sammendrag Kirkerådet kan

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Avsnitt 2: Generelle forskrifter for skip... 165

Innholdsfortegnelse. Avsnitt 2: Generelle forskrifter for skip... 165 Avsnitt 1: Lover m.m............................................. 21 Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 22 Sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18......................................

Detaljer

ik\ fanplan for hanner

ik\ fanplan for hanner Fosnes kommune Fellesfunksjoner ik\ fanplan for hanner i I;OSneskommune 20-14 Fellesavfallsplanfor havneri Fosneskommune Utarbeidet første gang 30.06.2014 Sist revidert Sist godkjent Er det gjort endringer

Detaljer

Ny 13 første ledd bokstav c, d, e og f viderefører dagens bokstav e, f, g og h. Ordlyden i endringens bokstav d og e er oppdatert.

Ny 13 første ledd bokstav c, d, e og f viderefører dagens bokstav e, f, g og h. Ordlyden i endringens bokstav d og e er oppdatert. Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSR 04-2012 Rundskriv - Serie R Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F. I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og konvensjonsendringer.

Detaljer

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1 Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1. Innledning og bakgrunn Mange land i Europa har de senere årene forenklet sine

Detaljer

Gjennomføring av Athen-konvensjonen 2002 m.m. Høringssvar fra Næringsog handelsdepartementet

Gjennomføring av Athen-konvensjonen 2002 m.m. Høringssvar fra Næringsog handelsdepartementet Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref Dato 201201908 EP TOF/mk 201201352-/SAK 13.06.2012 Gjennomføring av Athen-konvensjonen 2002 m.m. Høringssvar fra Næringsog

Detaljer

NOR/304R0789.00T OJ L 138/04, p. 19-23

NOR/304R0789.00T OJ L 138/04, p. 19-23 NOR/304R0789.00T OJ L 138/04, p. 19-23 Regulation (EC) No. 789/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on the transfer of cargo and passenger ships between registers within

Detaljer

Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring av havner og om sikring av havneanlegg

Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring av havner og om sikring av havneanlegg Hovedkontoret Se mottakerliste Deres ref: Vår ref: 2012/3326-1 Arkiv nr: Saksbehandler: Gry Karlsen Lunde Kristine Runde Sveinung Hustoft Dato: 12.7.2012 Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring

Detaljer

Norsk Forening for Farlig Avfall

Norsk Forening for Farlig Avfall Norsk Forening for Farlig Avfall Farlig avfallskonferansen 2015 POP forordningen v/einar Bratteng www.nffa.no www.farligavfallskonferansen.no Først litt grunnleggende forståelse Det kommer i hovedsak to

Detaljer

Høring av forslag til gjennomføring av ny biocidforordning (EU) nr. 528/2012 i norsk regelverk.

Høring av forslag til gjennomføring av ny biocidforordning (EU) nr. 528/2012 i norsk regelverk. Høring av forslag til gjennomføring av ny biocidforordning (EU) nr. 528/2012 i norsk regelverk. Biociddirektivet (98/8/EC), som er gjennomført i biocidforskriften, blir nå erstattet av biocidforordning

Detaljer

Høringsliste. Høring om forslag til ny forskrift om havnestatskontroll

Høringsliste. Høring om forslag til ny forskrift om havnestatskontroll Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler 25.07.2014 2013/24051 Kristine Breistrand Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 52 74 55 15 Høringsliste Høring om forslag til ny forskrift om havnestatskontroll

Detaljer

Kartlegging av utslipp til luft og sjø fra skipsfart i fjordområder med stor cruisetrafikk

Kartlegging av utslipp til luft og sjø fra skipsfart i fjordområder med stor cruisetrafikk Kartlegging av utslipp til luft og sjø fra skipsfart i fjordområder med stor cruisetrafikk Bjørn Pedersen Internasjonalt arbeid Norge en internasjonal maritim stormakt Sjøfartsdirektoratet, Omfattende

Detaljer

23. 11. 2000 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 98/18/EF. av 17. mars 1998. om sikkerhetsstandarder for passasjerskip(*)

23. 11. 2000 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 98/18/EF. av 17. mars 1998. om sikkerhetsstandarder for passasjerskip(*) 23. 11. 2000 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 54/116 NORSK utgave RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Forskrift xx.xxx om norsk del av påbudt skipsrapporteringssystem i Barentsområdet (Barents SRS).

Forskrift xx.xxx om norsk del av påbudt skipsrapporteringssystem i Barentsområdet (Barents SRS). Forskrift xx.xxx om norsk del av påbudt skipsrapporteringssystem i Barentsområdet (Barents SRS). Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 17.april nr. 19 om havner

Detaljer

NOR/303R T OJ L 115/03, p. 1-11

NOR/303R T OJ L 115/03, p. 1-11 NOR/303R0782.00T OJ L 115/03, p. 1-11 Regulation (EC) No 782/2003 of the European Parliament and of the Council of 14 April 2003 on the prohibition of organotin compounds on ships EUROPAPARLAMENTS- OG

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0492.ELTR OJ L 139/14, p. 1-6 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 492/2014 of 7 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM FANGST AV KONGEKRABBE UTENFOR KVOTEREGULERT OMRÅDE

FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM FANGST AV KONGEKRABBE UTENFOR KVOTEREGULERT OMRÅDE FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM FANGST AV KONGEKRABBE UTENFOR KVOTEREGULERT OMRÅDE 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektoratet foreslår at grense for det frie området for fangst av kongekrabbe endres i tråd med

Detaljer

MOTTATT 04 OKT 1010 ARBE1DSDEPARTEMENTET. Arbeidsdepartementet Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo

MOTTATT 04 OKT 1010 ARBE1DSDEPARTEMENTET. Arbeidsdepartementet Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo MOTTATT 04 OKT 1010 ARBE1DSDEPARTEMENTET Arbeidsdepartementet Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 201002607-/NAKK FBH Dato: 1. oktober 2010 Høring forslag

Detaljer

Dato: 1. juli 2014. Saksnr.: Opphever: Referanse til:

Dato: 1. juli 2014. Saksnr.: Opphever: Referanse til: Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSR 07-2014 Rundskriv - Serie R Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F. I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og konvensjonsendringer.

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998 Nr.50/172 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 RÅDSDIREKTIV 98/50/EF av 29. juni 1998 om endring av direktiv 77/187/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 12. juli 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 18. juli 2017 10.07.2017 nr. 1178 Forskrift om endring

Detaljer

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. DATO: LOV-2008-12-19-123 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 14 s 1977 IKRAFTTREDELSE: Kongen fastset. ENDRER:

Detaljer

I hjemmelshenvisningen skal lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar 59 tilføyes.

I hjemmelshenvisningen skal lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar 59 tilføyes. Melding fra fiskeridirektøren J-43-2014 Forskrift om oppgaveplikt for norske fiske- og fangstfartøy Erstatter: J-85-2011 Gyldig fra: 27. 01. 2014 Bergen, 07. 03. 2014 Forskrift om endring bestemmelser

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 540/2008. av 16. juni 2008

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 540/2008. av 16. juni 2008 20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/69 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 540/2008 2014/EØS/10/06 av 16. juni 2008 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Utvidelse av definisjonen av sykkel slik at den omfatter sykkel med elektrisk hjelpemotor

Utvidelse av definisjonen av sykkel slik at den omfatter sykkel med elektrisk hjelpemotor Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Utvidelse av definisjonen av sykkel slik at den omfatter sykkel med elektrisk hjelpemotor Høring om forslag til endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)

Detaljer

Nr. 37/102 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 16. juni 2009

Nr. 37/102 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 16. juni 2009 Nr. 37/102 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.6.2015 KOMMISJONSVEDTAK 2015/EØS/37/11 av 16. juni 2009 om kriterier som skal benyttes for å avgjøre om virksomheten til en organisasjon som

Detaljer

Hindring av forurensing fra skadelige flytende stoffer i bulk

Hindring av forurensing fra skadelige flytende stoffer i bulk Nedenfor gjengis den internasjonale konvensjon om hindring av forurensing fra skip vedlegg II om hindring fra skadelige flytende stoffer i bulk (MARPOL 73/78 vedlegg II) slik Sjøfartsdirektoratet tolker

Detaljer

UTKAST TIL ENDRING I LOV 15. JUNI 2001 NR. 75 OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL.

UTKAST TIL ENDRING I LOV 15. JUNI 2001 NR. 75 OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL. UTKAST TIL ENDRING I LOV 15. JUNI 2001 NR. 75 OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL. 1. INNLEDNING Landbruks- og matdepartementet foreslår endringer i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet

Detaljer

Endringer i forskrift 20. desember 2007 nr om målenheter og måling. Implementering av nye MID- og NAWI-direktiver.

Endringer i forskrift 20. desember 2007 nr om målenheter og måling. Implementering av nye MID- og NAWI-direktiver. Endringer i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling. Implementering av nye MID- og NAWI-direktiver. 1. Hovedinnholdet i forslaget Forslag til endringer i forskrift 20. desember 2007

Detaljer

HØRINGSNOTAT UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM ERNÆRINGS- OG HELSEPÅSTANDER OM NÆRINGSMIDLER

HØRINGSNOTAT UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM ERNÆRINGS- OG HELSEPÅSTANDER OM NÆRINGSMIDLER Til høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2015/128238 Dato: 29.06.2015 Org.nr: 985 399 077 HØRINGSNOTAT UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM ERNÆRINGS- OG HELSEPÅSTANDER OM NÆRINGSMIDLER Mattilsynet

Detaljer

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften)

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften) Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet [dato] med hjemmel i lov 19.

Detaljer

UNNTAK FRA REGULERINGS- FORSKRIFTENES BESTEMMELSER OM KVOTEUTNYTTELSE

UNNTAK FRA REGULERINGS- FORSKRIFTENES BESTEMMELSER OM KVOTEUTNYTTELSE UNNTAK FRA REGULERINGS- FORSKRIFTENES BESTEMMELSER OM KVOTEUTNYTTELSE Rune Løvås - REF Utgangspunkt og hovedregel reguleringsforskriftenes bestemmelser om kvoteutnyttelse Første ledd: Hvert fartøy kan

Detaljer

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for Notat Dato: 21.11.2012 Saksnr.: 12/7171 Høringsnotat - forslag om endringer i lov om merking av forbruksvarer og opphevelse av forskrift om norsk ansvarlig organ for EUs miljømerke, gebyrer, standardkontrakt

Detaljer

Høringen er kun satt til 6 uker på grunn av internasjonal tidsfrist om å gi reglene virkning fra 1. juli 2016.

Høringen er kun satt til 6 uker på grunn av internasjonal tidsfrist om å gi reglene virkning fra 1. juli 2016. Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler 06.05.2016 2016/39456 1 Simon Næsse Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 35 52 74 51 44 Høringsliste vedlagt Høring om endring av forskrift om frakt av last

Detaljer

HØRING FORSKRIFTSENDRINGER SOM FØLGE AV GJENNOMFØRING I NORSK RETT AV ATEN-FORORDNINGEN OG ATEN-KONVENSJONEN (FORSIKRINGSPLIKT, SERTIFIKAT OG GEBYRER)

HØRING FORSKRIFTSENDRINGER SOM FØLGE AV GJENNOMFØRING I NORSK RETT AV ATEN-FORORDNINGEN OG ATEN-KONVENSJONEN (FORSIKRINGSPLIKT, SERTIFIKAT OG GEBYRER) Høringsnotat Lovavdelingen Juli 2013 Snr. 13/5137 HØRING FORSKRIFTSENDRINGER SOM FØLGE AV GJENNOMFØRING I NORSK RETT AV ATEN-FORORDNINGEN OG ATEN-KONVENSJONEN (FORSIKRINGSPLIKT, SERTIFIKAT OG GEBYRER)

Detaljer

(2) Alle skip som har et internasjonalt sikringssertifikat (ISSC) regnes til enhver tid for å være i internasjonal fart.

(2) Alle skip som har et internasjonalt sikringssertifikat (ISSC) regnes til enhver tid for å være i internasjonal fart. Forskrift om sikring av havneanlegg Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann 43. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg

Detaljer

REGLER OM HINDRING AV AVFALLSFORURENSNING FRA SKIP

REGLER OM HINDRING AV AVFALLSFORURENSNING FRA SKIP Nedenfor gjengis den internasjonale konvensjon om hindring av forurensing fra skip vedlegg I om hindring av avfallsforurensing (MARPOL 73/78 annex V) slik Sjøfartsdirektoratet tolker denne del av konvensjonen

Detaljer

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04. Fylkesmannen i Oppland Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.2013 Adresse: Postboks 600, 2808 Gjøvik

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0613.fral OJ L 173/13, p. 34-37 COMMISSION REGULATION (EU) No 613/2013 of 25 June 2013 amending Regulation (EC) No 1451/2007 as regards additional active substances of biocidal products to be examined

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007. Bergen, 2.3.2007 HØ/EW

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007. Bergen, 2.3.2007 HØ/EW Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007 Bergen, 2.3.2007 HØ/EW Lov 22. desember 2006 nr. 96 om endring i lov 17. juni

Detaljer

Høring av forslag til endringer i plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger

Høring av forslag til endringer i plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger HØRINGSNOTAT Høring av forslag til endringer i plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD ref. 15/1738) 1. Bakgrunn Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område JANUAR 2015. Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område JANUAR 2015. Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område JANUAR 15 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter og risikofartøy innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr.: V-76/2008 Saksbehandlende avdeling: Maritim avdeling Saksbehandler: Rune HauklandPaal Waage Dato: 06.10.2008 Saksnummer: 2008/212 SAK: Generelle vilkår for

Detaljer

Revisjon av EUs personverndirektiv - hva innebærer forslagene?

Revisjon av EUs personverndirektiv - hva innebærer forslagene? Revisjon av EUs personverndirektiv - hva innebærer forslagene? Sverre Engelschiøn Trondheim Rettslig bakgrunn Europarådets konvensjon om beskyttelse av personopplysninger (fra 1981) Direktiv om beskyttelse

Detaljer

Endring av forskrift om bruk av bilbelte legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte

Endring av forskrift om bruk av bilbelte legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Endring av forskrift om bruk av bilbelte legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte Høring om forslag til endring i: - forskrift 21. september 1979

Detaljer

NORDLYS LHCW rapport om undersøkelse av sjøulykke - brann om bord under innseiling til Ålesund 15. september 2011

NORDLYS LHCW rapport om undersøkelse av sjøulykke - brann om bord under innseiling til Ålesund 15. september 2011 Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler 27.11.2015 2011/26414-38 Lars Inge Særsten Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 57/021202 52 74 52 27 NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET Postboks 8090 Dep 0032

Detaljer

ATT: Lone Nielsen viser til telefonsamtale, her er høringssvar fra Norges Blindeforbund. mvh Beate Alsos. Det kongelige Samferdselsdepartement

ATT: Lone Nielsen viser til telefonsamtale, her er høringssvar fra Norges Blindeforbund. mvh Beate Alsos. Det kongelige Samferdselsdepartement Fra: Beate Alsos [mailto:beate.alsos@blindeforbundet.no] Sendt: 31. august 2009 16:19 Til: postmottak SD Emne: NBF-#65764-v1-2009_transport høring_-_forslag_til_forordning_om_passasjerrettigheter_i_vegtransport

Detaljer

Høringsnotat Rammer for overtredelsesgebyr etter forslag til ny verdipapirregisterlov

Høringsnotat Rammer for overtredelsesgebyr etter forslag til ny verdipapirregisterlov I J Høringsnotat Rammer for overtredelsesgebyr etter forslag til ny verdipapirregisterlov 1. Innledning En arbeidsgruppe nedsatt og ledet av Finanstilsynet på oppdrag fra Finansdepartementet ("arbeidsgruppen")

Detaljer

Årsmøte Sør-Norges Trålerlag

Årsmøte Sør-Norges Trålerlag Årsmøte Sør-Norges Trålerlag Lars S Alvestad Underdirektør Sjøfartsdirektoratet Leder av Fiskefartøyavdelingen Tema Kampanje med uanmeldte tilsyn i 2009 Tiltak Bemanning Skipssikkerhetslova 7 Regelregime

Detaljer

Strategiplan. Den foretrukne maritime administrasjonen

Strategiplan. Den foretrukne maritime administrasjonen Strategiplan Den foretrukne maritime administrasjonen Foto: Odfjell Sjøfartsdirektoratet er forvaltnings- og tilsynsmyndighet for arbeidet med sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier på fartøy

Detaljer

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006)

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) Besl. O. nr. 37 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37 Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) År 2006 den 5. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

NOR/309R0637.00T OJ L 191/09, p. 10-14

NOR/309R0637.00T OJ L 191/09, p. 10-14 NOR/309R0637.00T OJ L 191/09, p. 10-14 Commission Regulation (EC) No 637/2009 of 22 July 2009 establishing implementing rules as to the suitability of the denominations of varieties of agricultural plant

Detaljer

Høring nye håndverkerkontrakter Byggblankett 3501 og 3502

Høring nye håndverkerkontrakter Byggblankett 3501 og 3502 Standard Norge Postboks 242 1324 LYSAKER forbrukerrådet.no Saksbehandler: Gyrid Giæver Epost: gyrid.giaver@forbrukerradet.no Vår dato: 03.10.2012 Vår referanse: 12/5053-2 Deres dato: Deres referanse: Høring

Detaljer

Nr.46/258 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 19.10.2000 NORSK utgave RÅDSDIREKTIV 98/59/EF av 20. juli 1998 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om masseoppsigelser(*) RÅDET FOR

Detaljer

FAFO ØSTFORUM. «Lovløse forhold i norske farvann?» 26. November Advokat Mari Kimsås-Otterbech Norges Rederiforbund

FAFO ØSTFORUM. «Lovløse forhold i norske farvann?» 26. November Advokat Mari Kimsås-Otterbech Norges Rederiforbund FAFO ØSTFORUM «Lovløse forhold i norske farvann?» 26. November 2016 Advokat Mari Kimsås-Otterbech Norges Rederiforbund NORGES REDERIFORBUND (NR) NÆRINGS- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON FOR SKIPSFART OG OFFSHORE

Detaljer

Utslipp til luft og sjø fra skipsfart i fjordområder med stor cruisetrafikk

Utslipp til luft og sjø fra skipsfart i fjordområder med stor cruisetrafikk Utslipp til luft og sjø fra skipsfart i fjordområder med stor cruisetrafikk Bjørn Pedersen avdelingsdirektør Forhold som dette i verdensarvfjordene er årsaken til at Klima- og miljødepartementet ga Sjøfartsdirektoratet

Detaljer

ROV-personell PTIL/PSA

ROV-personell PTIL/PSA ROV-personell Aml. 1-2 (2), litra a) 1-2. 1 Hva loven omfatter (1) Loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, 2 med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven. (2) Unntatt fra loven

Detaljer

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.02.2013 2012/34049 DERES DATO DERES REFERANSE 13.12.2011 12/4229 VÅR SAKSBEHANDLER Tonje Faanes tlf 970 67 266 Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo SVAR PÅ HØRING

Detaljer

ARBE IDS- OG 1NKLUaER INGSDEPARTEMENTET MOTTATT "L1NOV 2007 VAR REF

ARBE IDS- OG 1NKLUaER INGSDEPARTEMENTET MOTTATT L1NOV 2007 VAR REF ARBE IDS- OG 1NKLUaER INGSDEPARTEMENTET MOTTATT "L1NOV 2007 Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdeparteme Pb. 8019 Dep. 0030 Oslo tet DERES REF 200703178/SKK VAR REF 07/5575 RTD DATO 19.11.2007

Detaljer

Denne forskrift gjelder for asfaltverk. Med asfaltverk menes produksjonsenhet for fremstilling av vegmasse med jordoljekomponenter som bindemiddel.

Denne forskrift gjelder for asfaltverk. Med asfaltverk menes produksjonsenhet for fremstilling av vegmasse med jordoljekomponenter som bindemiddel. OPPHEVET Forskrift om forurensninger fra asfaltverk. Dato FOR-1999-03-25-508 Departement Miljøverndepartementet Avd/dir Avd. for miljødata, forurensning og miljøeffektivitet Publisert Avd I 1999 1276 Ikrafttredelse

Detaljer