Årsrapport Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

2 2 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2014

3 Innhold Presentasjon av selskapets ledelse 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Endringer i egenkapital 18 Kontantstrømoppstilling 18 Note 1 - Regnskapsprinsipper 19 Note 2 - Styring av forsikringsrisiko 25 Note 3 - Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - hovedbransjer 29 Note 4 - Endring i forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontraktsatte forpliktelser 30 Note 5 - Endring i forsikringsforpliktelser i livsforsikring - særskilt investeringsportefølje 30 Note 6 - Resultat på hovedbransjer 31 Note 7 - Resultatanalyse på hovedbransjer - fordeling mellom kunde og eier 33 Note 8 - Erstatninger 34 Note 9 - Flytting 35 Note 10 - Nytegning 35 Note 11 - Finansiell risiko 36 Note 12 - Finansielle instrumenter til virkelig verdi 41 Note 13 - Klassifikasjon av finansielle instrumenter 43 Note 14 - Virkelig verdi finansielle instrumenter til amortisert kost 43 Note 15 - Inntekter fra finansielle instrumenter fordelt på kategori 44 Note 16 - Aksjer og andeler i samme konsern 45 Note 17 - Aksjer og andeler til virkelig verdi over resultatet 47 Note 18 - Derivater 48 Note 19 - Bygninger til eget bruk og investeringseiendommer 48 Note 20 - Kapitalavkastning 49 Note 21 - Immaterielle eiendeler, anlegg og utstyr 49 Note 22 - Aksjekapital 50 Note 23 - Salgskostnader 50 Note 24 - Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader 51 Note 25 - Kapitaldekning og solvensmargin 54 Note 26 - Andre kostnader 55 Note 27 - Godtgjørelse av revisor 55 Note 28 - Ytelser og lån til ledende ansatte 55 Note 29 - Skatt 56 Note 30 - Ansvarlig lånekapital 57 Note 31 - Andre forpliktelser 57 Revisors beretning 58 Aktuarens beretning 60 Kontrollkomiteens innstilling til representantskapet i Nordea Liv 60 Begreper og uttrykk 61 Styrende organer 63 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport

4 Ledelsen i Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS (Nordea Liv) Ledelsen i Nordea Liv Ledelsen i Nordea Liv består av tre kvinner og seks menn med bred faglig bakgrunn og erfaring fra norsk forsikring. Ledelsen i Nordea Liv består av tre kvinner og seks menn med bred faglig bakgrunn erfaring forsikring. Jørundog Vandvik (59)fraharnorsk vært administrerende direktør i Vesta Liv og senere Nordea Liv siden Han er cand. jur. og har lang praksis fra Hygea, Vital, Vesta Liv og Skandia Life Norge. ingeniør, og har praksis fra Norsk Hydro og i tidligere Bergens Skillingsbank. Leif Raanes (51) har vært direksjons Gro Elisabeth Johnstad (48) har vært Jørund Vandvik (58) har vært Tor Olav Langeland (46) har vært direktør for produkt og sekretær i Nordea Liv siden Han er Personalsjef siden januar Hun er administrerende direktør i Vesta Liv kundeservice, bedrift og Unit i Vesta Livfra ogskade, senerelivs MagnyogØvrebø (45) harlivvært finansdirektør Liv og har grunnfag i psykologi cand. jur.link, og har praksis siviløkonom senere Nordea siden Han er i Nordea forsikring og bank. Han har bl.a. arbeidetfra og delfag i arbeids og organisasjons cand. jur. og har lang praksis fra Hygea, siden Hun er siviløkonom med mastergrad innen finans, Nordea Liv, siden Han er siviløkonom, og har praksis i konsernjuridisk avdeling i tidligere psykologi. Hun har tidligere arbeidet bl.a. Vital, Vesta Liv og Skandia Life Norge. Vesta og Vesta Liv. og har grunnfag i juss. Hun har bl.a. arbeidet i Vesta, Skandia Gjensidige NOR. i Statoil, og har også erfaring fra egen og i Nordea Link. virksomhet som HR rådgiver/kursholder. Magny Øvrebø (44) har vært finansdirektør Bjørn Holli (44) har vært markeds i Nordea Liv siden Hun er sivil Leif Raanes (52) har vært direksjonssekretær i Nordea Liv direktør i Nordea Liv siden Han Jørn Bjarte Nøstdal (56) har vært økonomi økonom med mastergrad innen finans, og siden Han er cand. jur. og har praksis fra skade-, Bård Bjerkestrand (53) har vært direktør med ansvar for er siviløkonom og arbeidet tidligere i PA direktør i Vesta Liv og senere Nordea Liv har grunnfag i juss. Hun har bl.a. arbeidet livsforsikring og bank. Han har bl.a. arbeidet i konsernjuridisk IT i Vesta Liv, og senere Nordea Liv, siden Han er Consulting Group. siden Han er økonom og ingeniør, i Vesta, Skandia og i Nordea Link. og har Hydro og i avdeling i tidligere Gjensidige NOR. IT-ingeniør og bedriftsøkonom og har lang praksis fra praksis Cap fra Norsk Anne Marit Benterud (53) har vært tidligere Bergens Skillingsbank. Bård Bjerkestrand (52) har vært direktør Gemini, Vesta og Skandia. direktør og ansvarshavende aktuar i med ansvar for IT i Vesta Liv, og senere har vært markedsdirektør Nordea Liv siden Nordea Liv siden 2002.i Hun er cand. Tor Olav LangelandBjørn (45) harholli vært (45) direktør Nordea Liv, siden Han er IT ingeniør scient. aktuarkompetanse, har for produkt bedrift og og bedriftsøkonom harhar lang praksis Han er siviløkonom ogmed arbeidet tidligere i PAog Consulting Gro Elisabeth Johnstad og (49) vært HR-partner siden og kundeservice, lang praksis fra bl.a. Storebrand og Unit Link, i Vesta Liv og senere Nordea Cap Gemini, Vesta og Skandia. Group. januar fra Hun er siviløkonom og har grunnfag i psykologi SpareBank 1 Livsforsikring. Liv, siden Han er siviløkonom, og og delfag i arbeids-og organisasjonspsykologi. Hun har fra Vesta og Vesta Liv. har praksis tidligere arbeidet bl.a. i Statoil, og har også erfaring fra egen virksomhet som HR rådgiver/kursholder. Jørn Bjarte Nøstdal (57) har vært økonomidirektør i Vesta 4 Liv og senere Nordea Liv siden Han er økonom og 4 Anne Marit Benterud (54) har vært direktør og ansvarshavende aktuar i Nordea Liv siden Hun er cand. scient. med aktuarkompetanse, og har lang praksis fra bl.a. Storebrand og SpareBank 1 Livsforsikring. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2014

5 Årsberetning 2014 Selskapets strategi er å levere finansiell trygghet for personer som blir pensjonister, eller som opplever egen uførhet eller nærståendes død. Selskapet arbeider med å utvikle produkter tilpasset nytt tjenestepensjonsregime og for å tilrettelegge for overgang fra eksisterende produkter til nye tjenestepensjonsprodukter. Selskapet vil fortsette satsningen på bankassuranse, forenkling og automatisering av prosesser. Nordea Liv arbeider for å opprettholde veksten innenfor selskapets forretningsområder, samt levere gode og stabile resultater for kunder og eier. Hovedpunkter fra året God kursutvikling på aksjer og gode porteføljeresultater har gitt innskuddskunder god avkastning 18,4 prosent vekst i premieinntekter Høy fokus på driftskostnader. Driftskostnadene eksklusiv provisjoner og forvaltningshonorarer på samme nivå som i 2013 Forvaltningskapitalen økte med 15,0 prosent Investeringsvalgporteføljen økte med 34,7 prosent Sterk vekst i individuelle pensjonsspareprodukter Markedsandel for innskuddspensjon for bedriftskunder 16,5 prosent og privatkunder 52,4 prosent Styrket avsetning til langt liv for ytelsespensjon og fripoliser. (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode året før) Nordea Liv oppnådde i 2014 et resultat til eier før skatt på 549 millioner kroner, mot 532 millioner kroner i Etter skatt og andre resultatkomponenter ble resultatet 422 millioner kroner (424). Det er avsatt 794 millioner kroner (491) som følge av økt levealder i befolkningen. Salget av pensjons- og forsikringsprodukter i 2014 var meget godt, spesielt innenfor individuelle pensjonsspareprodukter og bedriftspensjon med investeringsvalg. De samlede premieinntektene til Nordea Liv ble millioner kroner (8 746) som er det høyeste i selskapets historie. I bedriftsmarkedet utgjorde premieinntekter knyttet til innskuddspensjon millioner kroner, en økning på 8,5 prosent fra året før. I privatmarkedet utgjorde innbetalinger til IPS, Pensjonskonto og Fondskonto millioner kroner, en økning på 62 prosent. Forfalte premier økte med 28,3 prosent sammenlignet med året før var et godt år i finansmarkedene. Aksjemarkedet har hatt en positiv utvikling hvor hovedindeksen på Oslo Børs styrket seg med 5,0 prosent mens verdensindeksen styrket seg med 2,9 prosent. Rentene falt betydelig gjennom året, noe som gav god avkastning i rentemarkedet. Norske kroner svekket seg betydelig i Nordea Liv sine innskuddskunder fikk i 2014 god avkastning på sine midler. Aktiva Bedrift 50 og Nordea Vekstpensjon hadde henholdsvis en avkastning på 8,8 prosent og 7,8 prosent. De kunder som hadde valgt fondet Aktiva Bedrift 100 oppnådde en avkastning på 10,7 prosent. Risikoutsatte aksjeinvesteringer utgjorde 10 prosent (8) for kollektiv porteføljen ved årsskiftet. Selskapet har hatt fokus på god og effektiv drift gjennom året, dette har gitt seg utslag i gode administrasjons- og risikoresultater. Risikoresultatet i 2014 ble 289 millioner kroner (269). Kostnadsutviklingen har blitt fulgt nøye gjennom året og selskapets administrasjonsresultat endte på 124 millioner kroner (130). Administrasjonsresultatet i 2014 inkluderer ekstraordinær nedskrivning med 64 millioner kroner. Med basis i effektiviseringsprosesser og forbedringstiltak gjennomført i 2014 er selskapet godt posisjonert for Markedet Markedet har i 2014 vært preget av at flere og flere personkunder ser behovet for sparing ut over det de vil motta fra folketrygden og tjenestepensjonsordningene. Samtidig har bedriftene arbeidet med tilpasninger til ny tjenestepensjonslov. Bedriftene har også fulgt nøye med på arbeidet med det fremtidige regelverket for uførepensjon. Nordea Livs bankassuransemodell har i denne situasjonen vært nyttig for å nå ut til både bedrifts- og personkundene. Ny tjenestepensjonslov trådte i kraft 1. januar Vi har sett at mange bedriftskunder har valgt å øke innskuddssatsene slik den nye loven åpner for. Ytelsespensjonskundene synes å videreføre eksisterende ytelsesordning eller endre til innskuddspensjon, generelt ser det ut til at få, om noen, kunder velger den såkalte «hybriden». Finanstilsynet vedtok i 2014 at den maksimale beregningsrenten som kan benyttes i forsikringsmessige avsetninger skal reduseres fra 2,5 prosent til 2,0 prosent fra 1. januar Dette rammer først og fremst bedrifter med ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger som vil få økte premier. Dette vil ventelig forsere en overgang fra ytelsespensjon til innskuddspensjon. I det individuelle markedet har vi sett at kundene har begynt å tilpasse seg den nye folketrygden. Den individuelle sparingen øker, både når det gjelder engangsinnskudd og spareavtaler. Foreløpige tall viser at totale forsikringsforpliktelser for livselskaper tilknyttet Finans Norge økte med 7 prosent i 2014, fra 957 milliarder kroner til milliarder kroner. Veksten er hovedsakelig relatert til kollektiv pensjon. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport

6 Forsikringsforpliktelser knyttet til privat kollektiv pensjon økte med 9 prosent fra 427 milliarder kroner til 467 milliarder kroner. Veksten var størst for innskuddspensjon som økte med 27 prosent, for ytelsespensjon var veksten på 4 prosent. Forsikringsforpliktelser knyttet til individuell kapital økte med 17 prosent. For individuell pensjon var det en nedgang på 1 prosent fra Nordea Liv oppnådde i den samme perioden en samlet vekst i forsikringsforpliktelsene på 15 prosent. Den største veksten for Nordea Liv kom innenfor produkter med investeringsvalg hvor forsikringsforpliktelsene økte med hele 35 prosent. Dette er i tråd med Nordea Livs strategi om å fokusere på investeringsvalgprodukter. Økningen i individuell sparing fortsatte i Nordea Liv registrerte nye spareavtaler, mot nye avtaler i Innenfor markedet for individuelle produkter oppnådde Nordea Liv en markedsandel på 12 prosent av brutto forfalte premier på rene risikoprodukter, og om lag 70 prosent når det gjelder individuelle link produkter. Nordea Liv har befestet sin posisjon som markedsleder når det gjelder pensjonsspareproduktet IPS. Nordea Liv ble største aktør også i 2014, med en markedsandel på 45 prosent av brutto forfalt premie. Nordea Liv har i 2014 videreutviklet sin sterke posisjon både i bedriftskundemarkedet og i personkundemarkedet. Bankassuranse strategien fortsetter å gi resultater, særlig på individuelle produkter med investeringsvalg. Samarbeidet med Tryg Forsikring har utviklet seg positivt i 2014 og sammen med Nordea Bank gir dette Nordea Liv tilgang til et omfattende distribusjonsnett. Den totale bestanden målt i antall bedriftskunder var ved årsskiftet ca og av disse hadde innskuddsordninger. Privatkundebestanden utgjorde ved årsskiftet ca Kundetilfredshet Å skape positive kundeopplevelser står sentralt for Nordea Liv. Det fokuseres på å skape en kultur der alle medarbeidere tenker og handler med kunden i sentrum. Kundeundersøkelsene gir nyttige og positive tilbakemeldinger som tas med i det daglige forbedringsarbeidet. Videre ser vi at våre produkter bidrar til å styrke den samlede kundetilfredsheten for våre distributører. Resultat (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2013) Årsresultatet for Nordea Liv, før fordeling og skatt, ble millioner kroner (1 130). Kundene ble tildelt avsetning til langt liv på 794 millioner kroner (491), et resultat på 132 millioner kroner (46) og tilleggsavsetninger på 158 millioner kroner (61). Resultat til eier ble 549 millioner kroner før skatt (532), hvorav 156 millioner kroner (145) fra individuelle kapitalforsikringer, 67 millioner kroner (20) fra individuelle rente- og pensjonsforsikringsprodukter, 221 millioner kroner (270) fra kollektiv rente- og pensjonsforsikring, 19 millioner kroner (19) fra skadeforsikringsprodukter og 86 millioner kroner (78) fra selskapskapitalen. Premieinntekter De samlede premieinntektene inkludert overførte reserver for Nordea Liv ble millioner kroner (8 746), herav utgjorde premieinntekter for produkter med investeringsvalg millioner kroner (6 155). Tilflyttede reserver utgjorde 899 millioner kroner (1 397). Premieinntektene for kollektiv pensjon ble millioner kroner (5 611). Samlede premieinntekter for individuelle produkter ble på millioner kroner (3 052) og premier for ulykkes- og yrkesskadeforsikring utgjorde 87 millioner kroner (83). Forfalte årlige premier og engangspremier for Nordea Liv ble millioner kroner (7 458) hvorav produkter med investeringsvalg utgjorde millioner kroner (5 186). Selskapet har styrket sin posisjon innenfor individuelle pensjonsspareprodukter ytterligere siste år. Flyttebalansen var positiv med 209 millioner kroner (361). Finansavkastning Verdijustert avkastning i kollektivporteføljen ble 5,1 prosent (5,9) og bokført avkastning 5,4 prosent (4,3). Netto finansinntekter for kollektivporteføljen utgjorde millioner kroner (2 507). Det er inntektsført 46 millioner kroner (avsatt 694) fra kursreguleringsfond i Norske og utenlandske aksjer gav en avkastning på henholdsvis 5,8 prosent (26,6) og 13,8 prosent (26,4). Norske omløpsobligasjoner bidro med 6,6 prosent avkastning (3,0) og pengemarked med 3,1 prosent (3,1). Internasjonale omløpsobligasjoner gav en avkastning på 8,1 prosent (6,5). Avkastningen på statsobligasjoner var 3,0 prosent. Verdipapirer vurdert til amortisert kost gav en avkastning på 4,6 prosent (4,7). Alternative investeringer oppnådde en avkastning på 13,9 prosent (12,0). Eiendom gav en avkastning på 6,8 prosent (4,7). Verdiendring på eiendomsporteføljen utgjorde en netto økning på 1,0 prosent (-0,8). Alle eiendommer eies per som aksjer og andeler i datterselskap. Avkastningen i Nordea Aktiva Bedrift 50 og Vekstpensjon som er de 2 mest populære bedriftsfondene for kunder med innskuddspensjon ble henholdsvis 8,8 prosent (14,8) og 7,8 prosent (14,6). Netto finansinntekter for produkter med investeringsvalg ble millioner kroner (2 678). Avkastningen på selskapskapitalen ble 2,5 prosent (2,2). Selskapskapitalen forvaltes med liten risiko og investeres hovedsakelig i stats- og statsgaranterte papirer med løpetid inntil 3 år. 6 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2014

7 Erstatninger De samlede erstatninger inklusiv uttak, gjenkjøp samt flytting fra selskapet utgjorde millioner kroner (4 586). Utbetaling av erstatninger til de forsikrede ble på millioner kroner (2 820), økning skyldes økt gjenkjøp innen individuell rente- og pensjonsforsikring samt økte pensjonsutbetalinger. Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger til andre selskaper utgjorde 704 millioner kroner (1 770). Endringer i forsikringsforpliktelser De samlede endringene vedrørende kontraktsfastsatte forpliktelser utgjorde millioner kroner (1 374), inkludert inntektsføring fra kursreguleringsfond med 46 millioner kroner (-694). Det ble i 2014 avsatt 216 millioner kroner (31) til tilleggsavsetninger. Videre er det foretatt avsetning til langt liv med 794 millioner kroner (491) til kollektive forsikringer. Ved utgangen av 2014 utgjør tilleggsavsetningene millioner kroner (912). Avsetningen til premiereserve utgjør millioner kroner (643). Økt endring i premiereserve fra året før skyldes høyere avsetning til langt liv og reduksjon i netto fraflytting for tradisjonelle produkter. Kostnader Driftskostnadene for Nordea Liv inkludert kostnader relatert til finansforvaltningen ble 650 millioner kroner (557). Økningen i kostnader i forhold til 2014 skyldes i hovedsak ekstraordinær nedskrivning av immaterielle eiendeler på 64 millioner kroner og økte provisjoner som følge av høyere salgsvolum. Kostnadsprosenten, inkludert kostnader til forvaltning av finansielle eiendeler, i forhold til totale premier ble 6,3 prosent (6,4). Driftskostnadene i forhold til forvaltningskapital ble 0,77 prosent (0,76). Nordea Liv har høyt fokus på kostnader og det arbeides kontinuerlig med å effektivisere og automatisere prosesser i selskapet. Selskapet driver ikke med aktiviteter som faller innenfor FOU. Avkastningsresultat I avkastningsresultatet inngår avkastningsresultat i kollektivporteføljen og netto avkastning på selskapsporteføljen. Avkastningsresultatet er forskjellen mellom den bokførte avkastningen og rentegarantien til forsikringstakerne. Nordea Liv hadde i 2014 et avkastningsresultat på 984 millioner kroner (532) i kollektivporteføljen. Den realiserte finansavkastningen i kollektivporteføljen utgjorde millioner kroner (1 813) etter realisering fra kursreguleringsfondet på 46 millioner kroner (-694). Rentegarantien utgjorde millioner kroner (1 275). Gjennomsnittlig garantert rente på forsikringskontrakter var i ,32 prosent (3,36). Nettoavkastningen på selskapsporteføljen endte i 2014 på 86 millioner kroner (78). Risikoresultat Risikoresultatet fremkommer som følge av at dødelighet og uførhet i perioden avviker fra det som er forutsatt i premietariffene. Nordea Liv oppnådde et risikoresultat på 289 millioner kroner (269). Risikopremien ble 789 millioner kroner (722) og udekket risiko ble 500 millioner kroner (453). Årets økning i risikoresultatet på 20 millioner kroner fordeler seg som følger; resultatet fra individuell kapitalforsikring er økt med 20 millioner kroner, individuell rente- og pensjonsforsikring er forbedret med 17 millioner kroner mens resultatet fra kollektiv rente- og pensjonsforsikring er redusert med 14 millioner kroner. Resultatet fra ulykkesforsikring og andre skadebransjer er redusert med 3 millioner kroner. Forhåndsprising av risiko og rentegaranti For kollektiv ytelsespensjon og for garanterte individuelle produkter blir avkastningsoverskuddet tildelt kunden. De ulike delene av pensjonsleveransen prises separat på forhånd, og hvert priselement kan inneholde et fortjenesteelement til forsikringsselskapet. For Nordea Liv utgjorde vederlag for rentegaranti 143 millioner kroner (110) og fortjenesteelement for risiko 15 millioner kroner (14) for Administrasjonsresultat Nordea Livs administrasjonsresultat for 2014 ble 124 millioner kroner (130). Administrasjonsresultatet i 2014 inkluderer ekstraordinær nedskrivning av immaterielle eiendeler på 64 millioner kroner. Resultatanalyse Nordea Liv NOK mill Avkastningsresultat Administrasjonsresultat Risikoresultat Fortjeneste risiko og rentegaranti Annet -8-3 Resultat til fordeling Avsetning til langt liv Til tilleggsavsetning Kundetildeling Resultat før skatt Skatteinntekt (+)/-kostnad (-) Resultat før andre resultatkomponenter Andre resultatkomponenter Totalresultat Nordea Liv har i 2014 en skattekostnad på 54 millioner kroner (84). Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport

8 Balanse Forvaltningskapital Nordea Livs forvaltningskapital utgjorde ved årsskiftet millioner kroner (73 309), en økning på 15,0 prosent. Investeringsvalgporteføljen som ved årsskiftet utgjorde millioner kroner (23 499) økte med hele 34,7 prosent i Kollektivportefølje NOK mill. Markedsverdi Andel Aksjer % Omløpsobligasjoner % Obligasjoner til amortisert kost % Eiendom % Investeringsaktiva % Annet 791 1% Kollektivportefølje % Kollektivporteføljen fordelte seg ved årsskiftet med 15 prosent (17) på eiendom, 11 prosent (10) på aksjer, 37 prosent (31) i omløpsobligasjoner og sertifikater, 36 prosent (40) i verdipapirer til amortisert kost og 1 prosent (2) annet. Risikoutsatte aksjeinvesteringer utgjorde 10 prosent (8) ved årsskiftet. Investeringsvalg NOK mill. Markedsverdi Andel Aksjefond % Obligasjonsfond % Pengemarkedsfond % Bankfond % Investeringsvalg % Investeringsvalgporteføljen fordelte seg med 53 prosent (51) på aksjefond, 46 prosent (47) på obligasjons- og pengemarkedsfond og 1 prosent (2) på bankinnskudd. Kontantstrømoppstilling Selskapet har store finansielle transaksjoner. Årlige innbetalinger av premier plasseres fortløpende i finansmarkedet. Netto kontantstrøm fra forsikringsvirksomheten utgjør millioner kroner (6 512) mot netto kontantstrøm fra kapitalforvaltningsvirksomheten på millioner kroner (-6 653). Samlet netto kontantstrøm for 2014 utgjør 39 millioner kroner (-141). Risiko, kapitalforhold og soliditet Soliditet Soliditetskapitalen består av egenkapital, ansvarlig lån, tilleggsavsetninger, kursreserve på obligasjoner til amortisert kost og kursreserve på finansielle omløpsmidler. Midlene kan anvendes til å oppfylle renteforpliktelsen på forsikringsmidlene. Anvendelsen av soliditetskapitalens elementer har imidlertid forskjellige forutsetninger og tidshorisont. Soliditetskapitalen per utgjorde millioner kroner (7 940), tilsvarende 24,1 prosent (19,0) av forsikringsmessige avsetninger med garanti. Soliditetskapital Året Mill. kroner 2014 %* 2013 %* Egenkapital ,0 % ,1 % Ansvarlig lån 830 1,9 % 390 0,9 % Tilleggsavsetninger ,6 % 912 2,2 % Urealisert kursreserve obligasjoner til amortisert kost ,2 % 919 2,2 % Merverdi omløpsmidler ,4 % ,6 % Sum soliditetskapital ,1 % ,0 % *) I prosent av forsikringstekniske avsetninger med garanti Bufferkapitalen, det vi si netto ansvarlig kapital utover minstekravet til kapitaldekning på 8 prosent tillagt tilleggsavsetninger og kursreguleringsfondet, var millioner kroner (4 279). Dette utgjør 11,2 prosent (10,3) målt mot forsikringstekniske avsetninger. Kapitaldekning og solvens Selskapets tellende ansvarlige kapital var millioner kroner (4 755). Kapitaldekningen var i henhold til gjeldende regler 16,2 prosent (15,4) per Solvensmarginkapitalen består av ansvarlig kapital i henhold til kapitaldekningsregelverket tillagt 50 prosent av tilleggsavsetningene og 50 prosent av risikoutjevningsfondet. Solvensmarginkapital i prosent av krav utgjør 253 prosent (244). Risikoforhold Nordea Liv bærer forsikringsmessig risiko, finansiell risiko og operasjonell risiko. Forsikringsmessig risiko knytter seg i hovedsak til tidlig død, økt levealder og uførhet. Forsikringspremiene bygger på tariffer basert på statistisk erfaringsmateriale. Endringer i forutsetningene kan medføre behov for reservestyrking. Alle tariffer selskapet anvender er meldt til Finanstilsynet. Selskapet har en egen risikokomité og styret fastsetter årlig et reassuranseprogram for styring av forsikringsrisikoen. Operasjonell risiko er knyttet til tap som skyldes svakheter eller feil ved prosesser og systemer. Det er etablert rutiner i selskapet som sikrer at uønskede hendelser løpende blir rapportert og at hendelsene blir fulgt opp med kvalitetsforbedrende tiltak. Det er i tillegg etablert faste rutiner for gjennomføring av risikovurdering, og styret behandler årlig status av den etablerte internkontrollen. Finansiell risiko er i hovedsak knyttet opp mot selskapets evne til å innfri kundenes årlige rentegaranti. Innenfor tradisjonell forsikring er det knyttet rentegaranti til de fleste produktene, hvor den gjennomsnittlige garantien per var 3,32 prosent (3,36). Rentegarantien vil gradvis reduseres ettersom garantien på nye kontrakter og nye innbetalinger på eksisterende kontrakter er begrenset til maksimalt 2,0 prosent. 8 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2014

9 De nærmeste årene vil det også være finansiell risiko knyttet til styrkning av forsikringsmessige avsetninger for kollektiv tjenestepensjon som følge av økt levealder i befolkningen. Styringen av den finansielle risikoen gjennomføres med moderne analyseverktøy, operative regler, rammer og rapporteringskrav som følges opp kontinuerlig. Styret fastsetter rammene for finansforvaltningen ved behandlingen av selskapets investeringsstrategi. Rammene utformes slik at finansiell risiko, samt lovpålagte krav til kapitaldekning, solvens og balansesammensetning blir ivaretatt. Hensikten med risikostyringen er at selskapet skal opprettholde en tilfredsstillende risikobærende evne og tilpasse selskapets finansielle risiko til selskapets soliditet, samtidig som dette skal legge grunnlaget for en god og konkurransedyktig finansavkastning. Selskapets risikokapital skal til enhver tid tilfredsstille alle lovpålagte og interne krav. Det henvises for øvrig til note 2 og 11 som gir ytterligere beskrivelse av risikoer selskapet er utsatt for og tiltak for å måle og styre risiko. Notene kvantifiserer også risikostørrelsene. Nordea Liv arbeider for å tilpasse virksomheten til det nye Solvens II regelverket. Det nye regelverket bygger på en 3-pilarsstruktur. Pilar 1 inneholder krav til verdivurdering av eiendeler og forsikringstekniske avsetninger, samt retningslinjer for beregning av kapitalkrav. Pilar 2 omfatter regler for risikostyring og internkontroll. Pilar 3 skal sikre markedsdisiplin gjennom informasjonsplikt overfor offentligheten og rapporteringsplikt overfor tilsynsmyndighetene. Det fulle regelverket trer i kraft 1. januar 2016, men den europeiske forsikringstilsynsmyndigheten EIOPA publiserte i 2013 anbefalinger om forberedelse til Solvens II som er gjeldende fra 1. januar Anbefalingene dekker områdene system for risikostyring og kontroll, egenvurdering av risiko og solvens, rapportering til tilsynsmyndighetene og forhåndsdialog for interne modeller. Organisasjon, personal og likestilling Organisasjon Som et ledd i forenkling av konsernstrukturen har Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS i 2014 fusjonert med morselskapet Nordea Liv Holding Norge AS, gjennom en omvendt mor-og-datterfusjon. Dette medfører at Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS nå er 100 prosent eid av Nordea Life Holding AB. Det vises til oppstilling over endringer i egenkapital for nærmere beskrivelse av fusjonen. Nordea Livs hovedkontor er lokalisert i Bergen. Selskapet har i tillegg kontorsted i Oslo og er ellers representert i hele landet via kontornettet til Nordea Bank og Tryg Forsikring. I tillegg distribueres produktene via uavhengige meglere og Internett. Selskapets aksje- og obligasjonsporteføljer blir i all hovedsak forvaltet av Nordea Investment Management and Funds. Selskapets eiendomsportefølje forvaltes i det vesentligste av Aberdeen Asset Management og Steen & Strøm. Selskapets IT-systemer driftes av Nordea IT og CSC. Arbeidsmiljø Antall medarbeidere i faste stillinger var per årsskiftet 246 (254). Gjennomsnittlig antall årsverk for 2014 utgjorde 226 (235). Turnover blant ansatte var 4 prosent (2) i 2014 og erfaringene er at Nordea Liv oppleves som en attraktiv arbeidsgiver og at det er god tilgang på relevant kompetanse til de fleste stillingskategorier. Gjennomsnittlig ansiennitet ved utløpet av 2014 var 12 år. Legemeldt sykefravær var totalt (1 732) dager i Dette gir et sykefravær på 3,25 prosent (3,2). Selskapet har kontinuerlig fokus på sykefravær og arbeider aktivt på flere plan for å holde sykefraværet lavt. Det gjennomføres et systematisk HMS-arbeid og alle sykmeldte blir fulgt opp i henhold til oppfølgingsregler for sykefravær. Forebyggende helsearbeid, med fokus på fysisk aktivitet og god tilrettelegging av kontorarbeidsplassene, inngår også som viktige elementer i HMS-arbeidet. HR-avdelingen i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten Stamina Helse understøtter disse prosessene. Nordea Liv er en inkluderende arbeidslivsbedrift og følger Nordeakonsernets handlingsplan for IA-arbeid. Selskapet har kontinuerlig fokus på det fysiske arbeidsmiljøet. Det avholdes jevnlig møter for å evaluere og implementere tiltak for å ivareta et godt fysisk arbeidsmiljø. Det er ikke registrert alvorlige skader eller ulykker relatert til ansatte i Nordea gjennomfører hvert år en omfattende arbeidsmiljøkartlegging, Employee Satisfaction Index (ESI). I 2014 deltok 90 prosent av de ansatte i Nordea Liv i undersøkelsen der det blant annet kartlegges hvordan de opplever sitt daglige arbeid, nærmeste leder, fysiske arbeidsmiljø, samarbeid, utviklingsmuligheter, belønning etc. Resultatene blir fulgt opp med tiltak for å bedre på forhold der det er nødvendig, i tillegg til å tilrettelegge for å bevare positive forhold. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport

10 Tabellen viser utvikling for de siste 3 år: Tilfredshet og motivasjon Lojalitet (scoringsskala fra 0-100). Selskapets styre mener arbeidsmiljøet i selskapet er godt, noe som underbygges av resultatene på arbeidsmiljøundersøkelsen og det lave sykefraværet. Likestilling og arbeidsstokk Nordea Liv har en tilfredsstillende fordeling av menn og kvinner i sin organisasjon. En demografisk oversikt gir følgende bilde: Totalt Kvinner Menn Antall medarbeidere 246 (254) 142 (146) 104 (108) Gjennomsnittsalder 43,9 (43,8) 43,9 (43,8) 43,9 (43,8) Ledere med personalansvar 39 (41) 13 (15) 26 (26) Ledergruppen består av 9 personer, hvorav 3 er kvinner. Arbeidstidsordningene i selskapet gir store muligheter for fleksibilitet og alle ansatte omfattes av fleksitidsordning. Selskapet fører en livsfaseorientert personalpolitikk ved å tilby ansatte fleksible arbeidsforhold. I dette inngår blant annet mulighet for å opparbeide fleksitid og ta ut avspasering. Fra fylte 64 år gis de ansatte mulighet for nedtrapping til 90 prosent stilling med full lønn. Ansatte opprettholder 100 prosent lønn under sykdom og foreldrepermisjoner og tjener også opp fulle ferierettigheter i slike fraværsperioder. Samarbeidsutvalget fungerer som Likestillings- og diskrimineringsutvalg, og målsetting og tiltak knyttet til likestilling og diskriminering forankres og drøftes i dette organet. Nordea Liv har etablert et eget Ansettelsesutvalg (ANSU) som består av representanter fra de tillitsvalgte og ledelsen. En av oppgavene til ANSU er, i ansettelsesprosesser, å sikre at det ikke forekommer diskriminering samt ivareta forhold rundt likestilling. Kompetanse og utvikling Nordea Liv tilrettelegger for like muligheter til fremgang og karriereutvikling i selskapet, uavhengig av kjønn, alder eller etnisk bakgrunn. Det oppfordres og legges til rette for interne forflytninger mellom avdelinger og divisjoner for kompetanseheving. Selskapet har høy fokus på medarbeiderutvikling. Foruten kartlegging og oppfølging som skjer i tilknytning til den årlige arbeidsmiljøundersøkelsen, gjennomføres det dokumenterte medarbeidersamtaler mellom leder og ansatt. Flere medarbeidere har gjennomført opplæringsprogram gjennom Nordea Bank, for eksempel innen ledelse, IT og språk (engelsk). Alle nyansatte gjennomfører Nordea Banks obligatoriske kursprogram i tillegg til Nordea Liv Grunnopplæring der de nyansatte tilegner seg grunnleggende kunnskap om organisasjon og fagområder. Samfunnsansvar og miljø Samfunnsansvar Å ta samfunnsansvar står sentralt i Nordeas ambisjon om være et foretrukket finanskonsern. Nordea har forpliktet seg til bærekraftig utvikling ved å kombinere finansielle resultatmål med miljømessige og samfunnsmessige hensyn. Det jobbes kontinuerlig med å gjøre samfunnsansvar mer synlig for medarbeiderne i deres jobbhverdag. Etisk forretningsdrift og etterlevelse av alle relevante lover og reguleringer er gjennomgående elementer i Nordeas forretningskultur. I løpet av det siste året har Nordea hatt et særlig fokus på arbeidet mot økonomisk kriminalitet, herunder tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, samt korrupsjon og bestikkelser. Nordea Bank AB, som er morselskap i konsernet, utarbeider årlig en rapport som redegjør for konsernets arbeid knyttet til samfunnsansvar. Rapporten blir revidert av selskapets revisor. Seneste versjon av rapporten CSR Report (CSR - Corporate Social Responsibility) er tilgjengelig på hjemmesiden www. nordea.com/csr. Miljø Nordea Livs direkte påvirkning på det ytre miljøet begrenser seg til forbruk av materiell og energi samt produksjon av tjenester som er nødvendige for selskapets forretningsvirksomhet. Nordea Livs sterke fokus på generell kostnadsreduksjon bidrar sammen med fokus på energieffektive bygg til å redusere det samlede ressurs- og energiforbruket. Nordea Liv søker å redusere forretningsdriftens belastning på miljøet gjennom effektiv bruk av kildesortering og reduksjon av reisevirksomhet ved utstrakt bruk av videokonferanse og kommunikasjon via web-løsninger. Sosialt ansvarlige investeringer Nordea-konsernet samarbeider på tvers av forretningsområder om sosialt ansvarlige investeringer. Nordea Liv er integrert i dette arbeidet. I 2014 tok Nordea Liv et viktig steg videre i arbeidet med sosialt ansvarlige investeringer ved å signere på UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investments). Ved å signere på UNPRI forplikter Nordea Liv seg til å omsette prinsipper for ansvarlige investeringer til handling. I all kapitalforvaltning er økonomiske nøkkeltall viktige. I Nordea Liv sin kapitalforvaltning er vi også opptatt av menneskerettigheter, arbeidsvilkår, miljø og forretningsetikk. 10 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2014

11 Nordea Liv sin visjon er klar: Skape avkastning med ansvar for våre kunder. Aktivt eierskap Nordea Liv er overbevist om at engasjement er bedre enn ekskludering. Derfor fører Nordea Liv dialog med utvalgte selskap for å stimulere til en mer bærekraftig atferd. Forvaltning Nordea Liv etterstreber å investere i selskap som er konkurransedyktige ut fra et finansielt, sosialt og miljømessig perspektiv. To ganger per år gransker Nordea Liv derfor porteføljene ved å bruke normbasert screening. Gjennomgangen tar sikte på å identifisere selskaper som bryter internasjonale normer og avtaler om menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og antikorrupsjon. Dersom et selskap blir fanget opp under screeningen velger Nordea Liv å gå i dialog, en såkalt reaktiv dialog, der Nordea Liv prøver å påvirke selskapet til bedre atferd. Salg av aksjer er alltid siste steg. Nordea Liv har også møter med selskap som representerer store investeringer i våre fond. Slike dialoger kalles proaktiv dialog og dets formål er å se hvordan disse selskapene jobber med problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, arbeidsvilkår, miljø og forretningsetikk. Fond som utelukker visse sektorer Nordea Liv tilbyr også fond med sterkere etisk vurdering som innebærer ekskludering av selskaper hvor mer enn 5 prosent av salget kommer fra produksjon og/eller salg av varer og tjenester innen våpen, tobakk, alkohol, gambling eller pornografi. Fremtidsutsikter 2014 ble det beste året i Nordea Livs historie: Premieinntekter passerte 10 milliarder kroner, kostnadsog risikoresultat var på henholdsvis 188 millioner kroner (før ekstraordinær nedskrivning av systeminvesteringer) og 289 millioner kroner, og forvaltningskapitalen vokste til 84,3 milliarder kroner. Markedsandel for produkter med investeringsvalg var pr. 3. kvartal 30,2 prosent, og selskapet er med dette markedsleder. Resultat til eier ble 549 millioner kroner før skatt og andre resultatkomponenter, også dette det beste resultatet historisk sett. I 2014 avsatte selskapet ytterlige 794 millioner kroner til langt liv, og har med dette avsatt mer enn halvparten av det som kreves fram til utgangen av Selskapet har siden innføring av ny virksomhetslov i 2008 endret sin forretningsmodell fra å dele overskudd med kunder, til en mer fee-basert forretningsmodell. Premieinntekter har i samme perioden gått fra å være i hovedsak knyttet til garanterte produkter, til i hovedsak å være knyttet til produkter med investeringsvalg. Selskapets markedsvekst skyldes en kombinasjon av gode produkter / tjenester og en tett integrering av prosesser med kundefront hos Nordea Bank og Tryg Forsikring. Selskapet har stor tro på at den positive resultat- og markedsutviklingen skal fortsette også i De største utfordringene vil være knyttet til det stadig lavere rentenivået, som gjør det mer og mer utfordrende å oppfylle forpliktelsene knyttet til produkter med rentegaranti. Økende levealder medfører som tidligere beskrevet at selskapet må avsette mer for disse forpliktelsene, dette øker i tillegg kravet til avkastningsnivå. Lave renter og lengre levealder medfører høyere kapitalkrav etter det nye solvensregelverket (SII) som trer i kraft pr , men det er fremdeles knyttet stor grad av usikkerhet til hvordan regelverket vil slå ut for norske livselskaper. Det siste skyldes bl.a. at det enda ikke er endelig bestemt hvordan de enkelte overgangsregler som det på europeisk nivå er åpnet for, skal kunne brukes i Norge. Den sterke veksten selskapet har opplevd på investeringsvalg og risikoprodukter vil delvis motveie de negative effekter av lave renter / garanterte produkter i SII sammenheng. I 2015 skal deler av arbeidstaker og arbeidsgiversiden i Norge utrede den alternative utformingen av tjenestepensjonssystemet i Norge. For arbeidstakersiden har det danske systemet med såkalte brede, tariffestede og tverrgående ordninger vært en inspirasjonskilde. Det har vært hevdet at et slikt system også vil være mer kostnadseffektiv, men analyser foretatt av PA Consulting viser at så ikke er tilfelle. Nordea Liv tror ikke utredningen vil lede til en radikal og uheldig omlegging av pensjonssystemet. Styrets vurderinger Selskapet har en god økonomisk og finansiell stilling som gir grunnlag for fortsatt drift og videreutvikling av selskapet. Styret bekrefter at regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det har ikke forekommet hendelser etter balansedagen av vesentlig betydning for å vurdere selskapets finansielle stilling. Selskapet gjennomfører internkontroll i henhold til de krav som er fastsatt i lovgivningen. Styret behandler årlig status i den etablerte internkontrollen. Styret mener at årsberetningen gir en rettmessig oversikt over selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport

12 Resultat og disponeringer Nordea Liv oppnådde et resultat på 549 millioner kroner (532) før skatt og andre resultatkomponenter. Andre resultatkomponenter utgjorde 73 millioner kroner (24) og skatt utgjorde 54 millioner kroner (84). Etter skatt ble resultatet 422 millioner kroner (424). Styret i Nordea Liv foreslår at resultatet på 422 millioner kroner etter skatt disponeres som følger: Til annen egenkapital: Til risikoutjevningsfond: 402 millioner kroner 20 millioner kroner 12 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2014

13 Resultatregnskap TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING NOK mill. Note Premieinntekter 1.1 Forfalte premier, brutto Avgitte gjenforsikringspremier Overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Sum premieinntekter for egen regning Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 2.1 Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 6, Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen 3.2 Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen 6, Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger 5.1 Utbetalte erstatninger Brutto Gjenforsikringsandel av utbetalte erstatninger Endring i erstatningsavsetninger Brutto Endring av gjenforsikringsandel av erstatningsavsetninger Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Sum erstatninger Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser 6.1 Endring i premiereserve Til (fra) premiereserve, brutto Endring i gjenforsikringsandel av premiereserven Endring i tilleggsavsetninger Endring i kursreguleringsfond Endring i premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Endring i tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten Til (fra) tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten Overføring av tilleggsavsetninger fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport

14 Resultatregnskap forts. TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING NOK mill. Note Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - særskilt investeringsportefølje 7.1 Endring i premiereserven Endring i andre avsetninger Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - særskilt investeringsportefølje Midler tilordnet forsikringskontraktene kontraktsfastsatte forpliktelser 8.1 Overskudd på avkastningsresultatet Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene Annen tilordning av overskudd Sum midler tilordnet forsikringskontraktene kontraktsfastsatte forpliktelser Forsikringsrelaterte driftskostnader 9.1 Forvaltningskostnader Salgskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader (inkl. provisjoner for mottatt gjenforsikring) Sum forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader Resultat av teknisk regnskap 6, IKKE-TEKNISK REGNSKAP 12. Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen 12.2 Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer 6-22 Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Andre inntekter Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen 14.1 Forvaltningskostnader Andre kostnader Sum forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før skattekostnad Skattekostnader Resultat før andre resultatkomponenter Andre resultatkomponenter 19.3 Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger - ytelser til ansatte Skatt på andre resultatkomponenter 24, Sum andre resultatkomponenter TOTALRESULTAT Resultat per aksje i hele NOK Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2014

15 Balanse EIENDELER NOK mill. Note EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN 1. Immaterielle eiendeler 1.2 Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Investeringer 2.1 Bygninger og andre faste eiendommer 2.2 Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån og fordringer 1 2 Sum investeringer Fordringer 4.1 Fordringer i forbindelse med direkte forretninger Andre fordringer 24 2 Sum fordringer Andre eiendeler 5.1 Anlegg og utstyr Kasse, bank Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 0 1 Sum eiendeler i selskapsporteføljen EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJENE 7. Investeringer i kollektivporteføljen 7.2 Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak 16, Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Andre finansielle eiendeler Sum investeringer i kollektivporteføljen a Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser i kollektivporteføljen Investeringer i investeringsvalgporteføljen 8.4 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) Andre finansielle eiendeler Sum investeringer i investeringsvalgporteføljen Sum eiendeler i kundeporteføljene SUM EIENDELER Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport

16 Balanse forts. EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER NOK mill. Note Innskutt egenkapital 9.1 Selskapskapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 10.1 Fond Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Ansvarlig lånekapital mv Evigvarende ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig lånekapital mv. 11, Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontraktsfastsatte forpliktelser 12.1 Premiereserve Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Erstatningsavsetning Premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Andre tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten Sum forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontraktsfastsatte forpliktelser 2,3, Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - særskilt investeringsportefølje 13.1 Premiereserve Supplerende avsetninger 9 3 Sum forsikringsforpliktelser i livsforsikring - særskilt investeringsportefølje 3, Avsetninger for forpliktelser 14.1 Pensjonsforpliktelser o.l Forpliktelser ved skatt Forpliktelser ved utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2014

17 Balanse forts. 16. Forpliktelser 16.1 Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring Finansielle derivater 11, Andre forpliktelser Sum forpliktelser Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 17.2 Andre påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport

18 Endringer i egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital NOK mill. Aksjekapital Overkursfond Aktuarielle gevinster og tap Risikoutjevningsfond Annen egenkapital Sum egenkapital Balanse pr Implementeringseffekt IAS19R Årets ordinære resultat Andre resultatkomponenter Balanse pr Årets ordinære resultat Andre resultatkomponenter Tilleggsutbytte* Egenkapitaleffekt* Balanse pr *Ved fusjon med Nordea Liv Holding Norge AS. Som et ledd i forenkling av konsernstrukturen, inngikk Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS i fusjon med morselskapet Nordea Liv Holding Norge AS. Fusjonen ble gjennomført i september 2014 som en omvendt mor-datter-fusjon med Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS som overtakende part. Fusjonen er ført til regnskaps- og skattemessig kontinuitet, med virkning fra Ved fusjonen fikk Nordea Liv Holding Norge AS morselskap, Nordea Life Holding AB, utstedt alle aksjene i Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS som vederlag. Ettersom effekten av fusjonen ikke anses å være vesentlig, er sammenligningstall ikke omarbeidet. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS overtok følgende eiendeler og forpliktelser ved fusjonen (tall i millioner kroner): Eiendeler - Utsatt skattefordel 6 - Aksjer i Nordea Aktuartjenester Norge AS 2 - Fordringer 1** - Kontanter 175 Forpliktelser - Ansvarlig lån Annen kortsiktig gjeld 5 **Virkelig verdi er tilnærmet lik bokført verdi for overtatte fordringer. Kontantstrømoppstilling NOK mill Kontantstrømmer fra forsikringsvirksomheten Innbetalte premier direkte forsikring og premiefond Utbetalte erstatninger direkte forretning og forsikringsytelser Netto kontantstrøm gjenforsikring Betalte driftskostnader Innbetalinger ved flytting Utbetalinger ved flytting Innbetalte finansinntekter Utbetalte finansutgifter Netto kontantstrøm fra forsikringsvirksomheten Kontantstrømmer fra kapitalforvaltningsvirksomheten Netto kontantstrøm kjøp/salg aksjer og andeler i andre selskaper Netto kontantstrøm kjøp/salg obligasjoner Netto kontantstrøm kjøp/salg andre verdipapirer Netto kontantstrøm ved kjøp/salg av andre driftsmidler Netto kontantstrøm fra kapitalforvaltningsvirksomheten Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalt egenkapital 0 0 Kontanter tilført ved fusjon Opptak ansvarlig lån 0 0 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2014

19 Noter til regnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper 1. Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper (FOR , nr 1241) (årsregnskapsforskriften), regnskapsloven av 1998, god regnskapsskikk i Norge, samt andre forskrifter fastsatt av Finanstilsynet. Selskapet utarbeider ikke konsernregnskap, etter særskilt unntak i samsvar med årsregnskapsforskriften. 2. Endring i regnskapsprinsipper Det har ikke forekommet vesentlige endringer i IFRS som påvirker regnskapet for IASB har utarbeidet en ny standard for finansielle instrumenter, IFRS 9 Finansielle instrumenter, som skal erstatte gjeldende IAS 39 Finansielle instrumenter innregning og måling. Standarden må godkjennes av EU før den kan anvendes innenfor EU/EØS-området, noe som trolig vil foreligge i løpet av andre halvår Standarden inneholder nye regler for klassifisering og måling av finansielle eiendeler, sikringsbokføring og en ny modell for nedskrivning av finansielle eiendeler. Effekten for Nordea Livs finansielle rapportering er usikker, og vil bli klar først ved implementering av standarden. 3. Investering i datterselskap og felleskontrollert virksomhet Investeringer i datterselskap som eies i selskapsporteføljen vurderes etter kostmetoden. Datterselskaper og felleskontrollerte virksomheter som eies i kundeporteføljene er vurdert til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. 4. Inntekts- og kostnadsføring Premieinntekter og utbetalte erstatninger Forsikringspremier og erstatninger inntekts-/ kostnadsføres med de beløp som forfaller i året. Netto premieinntekter omfatter årets forfalte premie, tilflyttede premiereserver og avgitt gjenforsikring. Opptjent premie periodiseres løpende ved avsetning til forsikringsmessige avsetninger. Overføring av premiereserve (flytting) i livsforsikring Flytting til selskapet føres som inntekt i posten Overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/ pensjonskasser, mens flytting fra selskapet kostnadsføres i posten Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser. Innregning i resultatet skjer på det tidspunktet forsikringsrisikoen overføres. På samme tidspunkt reduseres/økes premiereserven i forsikringsmessige avsetninger tilsvarende. Flyttebeløpet inkluderer kontraktenes andel av tilleggsavsetninger, kursreserver og årets resultat. Mottatte tilleggsavsetninger føres ikke under premieinntekter, men under posten «Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser kontraktsfastsatte forpliktelser». Inntekter fra eiendommer og andre finansielle eiendeler Inntekter fra drift av eiendommene er klassifisert i resultatet som inntekter i kollektivporteføljen i posten «Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet.» Inntekter fra investering i datterselskaper og felleskontrollert virksomhet som er allokert til kundeporteføljene innregnes før skatt, da kundens tildelte avkastning alltid vil være før skatt. Endring i kursreguleringsfondet regnskapsføres i posten «Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser kontraktsfastsatte forpliktelser» Omregning av transaksjoner i utenlandsk valuta Selskapets presentasjons- og funksjonelle valuta er norske kroner. Inntekter og kostnader i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner til kurs på transaksjonstidspunktet. Finansielle eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta omregnes til kursen på balansedagen, og evt. endring i valutakursen i perioden innregnes i resultatet under posten «Verdiendringer på investeringer». 5. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler består av egenutviklede ITløsninger. Ved balanseføring av nye immaterielle eiendeler må det kunne påvises en sannsynlighet for fremtidige økonomiske fordeler henført til eiendelen tilfaller selskapet. Immaterielle eiendeler i balansen er vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Årlig avskrivning av immaterielle eiendeler er basert på antatt økonomisk levetid og fordelt lineært over levetiden. Impairment Det foretas årlig vurdering av om det foreligger indikasjoner på verdifall av de immaterielle eiendelenes verdi. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport

20 Dersom det foreligger indikasjoner på verdifall, beregnes eiendelens gjenvinnbare verdi. Eiendelenes bokførte verdi nedskrives til gjenvinnbar verdi dersom dette er lavere enn bokført verdi, etter fratrekk for ordinære avskrivninger. 6. Finansielle instrumenter Innregning og fraregning Finansielle eiendeler og forpliktelser innregnes i balansen når selskapet blir part i instrumentets kontraktsmessige betingelser. Alminnelige kjøp og salg av finansielle instrumenter blir regnskapsført på transaksjonsdagen til virkelig verdi. Finansielle eiendeler fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller når foretaket overfører den finansielle eiendelen i en transaksjon hvor all, eller tilnærmet all, risiko og fortjenestemuligheter knyttet til eierskap av eiendelen overføres. Finansielle forpliktelser fraregnes når forpliktelsen er oppfylt, kansellert eller utløpt. Klassifikasjon av finansielle instrumenter Finansielle eiendeler klassifiseres i en av de følgende kategorier: Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer Selskapet har ikke eiendeler klassifisert som trading eller tilgjengelig for salg. Retningslinjer for klassifisering Til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Et finansielt instrument klassifiseres som til virkelig verdi over resultatet dersom det ved førstegangsinnregning er øremerket til dette. Selskapet har en portefølje med investeringer som er klassifisert til virkelig verdi ved førstegangsinnregning. Dette er i tråd med styrets godkjente risiko- og investeringsstrategi. Styret følger opp at selskapet anvender konsistente prinsipper for fastsettelser av virkelig verdi i samsvar med IAS 39. Selskapet benytter ulike finansielle derivater i den normale verdipapirvirksomheten, samt til styring av selskapets valuta- og renteeksponering. Derivater regnskapsføres i kategorien virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, da selskapet ikke har derivater klassifisert som sikring etter IAS 39. Derivatene klassifiseres henholdsvis som en eiendel eller som forpliktelse. Investeringer som holdes til forfall Investeringer som holdes til forfall er ikke-derivative finansielle eiendeler med betalinger som er faste eller lar seg fastsette, har en fast forfallsdato, og som foretaket har en positiv intensjon om og evne til å holde til forfall, og som ved førstegangsinnregning ikke klassifiseres i kategorien til virkelig verdi over resultatet eller utlån og fordringer. Utlån og fordringer Utlån og fordringer er ikke-derivative finansielle eiendeler med betalinger som er faste, eller lar seg fastsette, og som ikke blir notert i et aktivt marked. Måling av finansielle instrumenter Virkelig verdi Virkelig verdi er den pris som ville blitt oppnådd ved salg av en eiendel eller betalt for å overføre en forpliktelse i en velordnet transaksjon mellom markedsdeltakere på måletidspunktet. IFRS 13 fastsetter et hierarki for virkelig verdi som kategoriserer inndata for verdsettingsmetoder som benyttes til måling av virkelig verdi, i tre nivåer. Inndata på nivå 1 er noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser som foretaket har tilgang til på måletidspunktet. For finansielle eiendeler og forpliktelser notert i aktiv marked benyttes notert pris uten justering til måling av virkelig verdi når denne er tilgjengelig. Inndata på nivå 2 er andre inndata enn noterte priser som omfattes av nivå 1 og er observerbare for eiendeler eller forpliktelser, enten direkte eller indirekte. Dersom noterte priser i aktivt marked ikke er tilgjengelig, fastsettes virkelig verdi basert på: noterte priser for lignende eiendeler eller forpliktelser i aktive markeder, noterte priser for identiske eller lignende eiendeler eller forpliktelser i markeder som ikke er aktive, eller andre inndata enn noterte priser som er observerbare for eiendelen eller forpliktelsen. Inndata på nivå 3 er ikke-observerbare inndata for eiendeler eller forpliktelser. Dersom observerbare markedsdata ikke er tilgjengelige, fastsettes virkelig verdi med utgangspunkt i beste informasjon som er tilgjengelig under omstendighetene. Verdsettelsesmetoder som benyttes for måling av virkelig verdi baserer seg på estimerte kontantstrømmer; modeller hvor minst en parameter, som har vesentlig betydning for verdien, ikke er basert på observerbare markedsdata og rapporterte verdier i henhold til bransjestandarder. Dersom inndata for en eiendel eller forpliktelse kan kategoriseres på forskjellige nivåer i hierarkiet, vil eiendelen eller forpliktelsen i sin helhet kategoriseres på samme nivå i hierarkiet som det laveste nivået av inndata som er vesentlig for måling av virkelig verdi. Ved tilfeller hvor observerbare markedspriser eller andre markedsdata bortfaller eller at kvaliteten oppfattes som dårlig vil verdipapirer reklassifiseres til et annet 20 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2014

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2016

Kvartalsrapport 2/2016 Kvartalsrapport 2/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2016

Kvartalsrapport 1/2016 Kvartalsrapport 1/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS Kvartalsrapport Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Regnskapsprinsipper

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 3. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 6 EGENKAPITALOPPSTILLING 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 10 NOTER TIL REGNSKAPET 11 Note 1 Regnskapsprinsipper 11 Note 2 Premieinntekt fordelt

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Årsrapport 2015. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Årsrapport 2015. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2015 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS 2 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2015 Innhold Presentasjon av selskapets ledelse 4 Årsberetning 2015 5 Resultatregnskap

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 353,7 millioner kroner etter andre kvartal 2014, mot 289,0

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2017 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS

DNB SKADEFORSIKRING AS Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS et selskap i i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2015 (Urevidert) 3 DNB SKADEFORSIKRING AS 1.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS Kvartalsrapport Q2 2017 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS

Kvartalsrapport Q Nordnet Livsforsikring AS Kvartalsrapport Q3 2017 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

Delårsregnskap Q Nordnet Livsforsikring AS

Delårsregnskap Q Nordnet Livsforsikring AS Delårsregnskap Q4 2016 Nordnet Livsforsikring AS Nordnet Livsforsikring AS Org.nr. 914 350 956 Regnskapsprinsipper: Delårsregnskapet er avlagt i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 289,0 millioner kroner etter andre kvartal 2013, mot 226,8

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 29 469 404 16 585 093 2. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2013

Årsrapport Nordea Liv Norge 2013 Årsrapport Nordea Liv Norge 2013 1 2 Innhold Presentasjon av selskapets ledelse... 4 Årsberetning... 5 Resultatregnskap... 14 Balanse... 16 Egenkapitalavstemming og kontantstrømoppstilling... 18 Note 1

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. halvår 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2014 YTD Q3 2013 QTD Q3 2014 QTD Q3 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 2 070 124 2 368 317 71 231 138

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

FØRSTE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

FØRSTE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet FØRSTE KVARTALSRAPPORT 2016 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 1. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert)

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS - et selskap i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) 5 DNB SKADEFORSIKRING AS 1. KVARTAL 2014 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2014 STYREST BERETNING 1. KVARTAL

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 4. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 Tall i tusen kroner Note 01.10-31.12 01.10-31.12

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 2. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2014 YTD Q2 2013 QTD Q2 2014 QTD Q2 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 998 893 2 230 175 1 693 427 1 754

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 2014 2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 152 994 968 148 805 301 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 475 056

Detaljer

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert)

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert) DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL - 2017 STYRETS BERETNING 1.KVARTAL 2017 - DNB FORSIKRING AS REDEGJØRELSE FOR

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2014 YTD Q1 2013 QTD Q1 2014 QTD Q1 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 305 466 475 553 305 466 475 553 2

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 469,0 millioner kroner etter tredje kvartal 2013, mot

Detaljer

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet TREDJE KVARTALSRAPPORT 2016 3 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) Selskapet har i første halvår 2017 startet tegning av forsikringer i egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil

Detaljer