Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH)"

Transkript

1 Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH) Postboks 1593, 4093 STAVANGER, Tlf: , Faks: NORGES Hjemmeside: LANDSFORBUND AV HOMØOPRAKTIKERE Sosial- og Helsedirektoratet Avd. for Sosial- og Helsepersonell v/anne Solsvik Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Stavanger, Vedr.: Søknad om godkjenning som utøverorganisasjon og godkjenning av tankefeltterapeuter I deres brev datert 27. juni 2006 fremgår det at Norges Landsforbund av Homøopraktikere godkjennes som utøverorganisasjon, slik at homøopraktikere kan registrere seg i registeret for alternative behandlere i Brønnøysund. Det fremgår av deres brev at den andre gruppen av medlemmer, tankefeltterapeutene, skal vurderes senere. Det forutsettes i deres brev at organisasjonens fagkrav, slik de er beskrevet i ovennevnte brev av 28. april 2006, behandles på NLHs neste årsmøte, på en slik måte at beskrivelsene får formell status som NLHs fagkrav jf. registerforskriften 3 punkt 1 med merknader. Referat fra vedtak på årsmøte er sendt dere i mail Det fremgår ikke av deres brev hvorfor tankefeltterapeutene ikke ble vurderte. Fagkrav for tankefeltterapeuter er tidligere innsendt sammen med den øvrige dokumentasjon. Vi velger å ettersende tilleggsinformasjon om denne terapiformen og hvordan organisasjonen ivaretar denne gruppens faglige utvikling. Vi vil i det følgende presentere: 1.En generell utfyllende beskrivelse av tankefeltterapeutenes stilling innen NLH. NLH søker om at kun de tankefeltterapeutene som består avsluttende prøve ved faglig oppdatering får mulighet til å registrere seg med tittelen tankefeltterapeut. 2.En utfyllende beskrivelse av tankefeltterapi 3.En kortfattet beskrivelse for faglig oppdatering av våre tankefeltterapeuter. 4.Presisering av våre retningslinjer og vedtekter (endelig vedtatt av styret ) 1

2 1. Om tankefeltterapeuter innen Norges Landsforbund av Homøopraktikere Kravet om faglig oppdatering har blitt beskrevet tidligere, blant annet i tillegget fra 28. april 06, men vi vil her presisere at alle medlemmer, også tankefeltterapeuter som vil registrere seg forplikter seg til å delta i videreutdanningen og faglig oppdatering. Vi arbeider med etterutdanning som passer for de ulike terapeutene, og har tidligere beskrevet faglig oppdatering spesielt tilpasset tankefeltterapeutene. Vi skal presentere det videre opplegget som er spesielt rettet mot tankefeltterapeuter, men vil understreke at de også deltar i annen videreutdanning og faglig oppdatering. De senere årene har NLHs tilbud om faglig oppdatering og etterutdanning vært omfattende, 225 antall timer siste tre år, og hatt stor oppslutning. Eksempelvis hadde NLH sist samling i mars, 188 deltakere. Den overordnede målsettingen med den faglige oppdateringen er den samme for begge våre terapeutgrupper: den skal sikres at medlemmene på forsvarlig og mest effektiv måte skal kunne ta syke i kur noe som ikke bare innebærer å arbeide for en bedring/lindring i helsetilstand, men også innebærer å ivareta pasientenes behov for informasjon, trygghet og sikkerhet. Vi er opptatt av at terapiformen bør videreutvikles av et organisert fagmiljø, der terapeuter kan delta i kritiske diskusjoner for å utvikle seg som terapeuter og der de også er underlagt et regelverk som sikres en etisk god og forsvarlig praksis. I tillegg til at NLH tilbyr et miljø som stimulerer til utvikling av terapeutene, er kravene som stilles strengere enn de som stilles fra myndighetene sin side. I vår søknad ble de henvist til at Mats Uldal er en av landets mest erfarne tankefeltterapeuter. Dette må imidlertid ikke tolkes dit hen at han har en særstilling innen NLH. Våre medlemmer forholder seg til retningslinjer for å sikre høy etisk standard, og NLH tar sikte på å stadig videreutvikle dette hos den enkelte terapeut. Det undervises i skolemedisinske og naturmedisinske fag, så vel som etikk, kommunikasjon og forsvarlighet. I tillegg fokuseres det på aktuelle problemstillinger på faglige samlinger og gjennom artikler i Homøopraktikeren for å sikre faglig utvikling og refleksjon om etikk, kommunikasjon, og juridiske retningslinjer for Homøopraktikeres arbeid. Mange medlemmer av NLH bruker TFT (og EFT) som støtteterapi, og mange bruker det som hovedterapiform. På bakgrunn av erfaringer blant medlemmene har NLH hatt en intern diskusjon om tankefeltterapi som metode, med hensyn til dokumentasjon av metodens muligheter, medlemmers erfaringer med metoden, dens begrensninger, og ikke minst behovet for etterutdanning av terapeuter som i hovedsak arbeider med denne metoden og særskilte 2

3 regler for å sikre forsvarlighet. Tankefeltterapeuter som er medlemmer av NLH er underlagt det samme regelverket som øvrige medlemmer, med etiske retningslinjer i tillegg til vedtekter. Det innføres nå retningslinjer som vil bli lagt frem som forslag til presiseringer av vedtekter ved neste landsmøte. De generelle etiske retningslinjene setter krav som går ut over det som kreves i henhold til lov om alternativ behandling. Det kreves at alle terapeuter fører journal. Det kreves også at terapeutene sikrer at de er faglig oppdaterte og deltar i etterutdanning i regi av NLH. Tankefeltterapeuter har blitt tatt opp i NLH på bakgrunn av de fagkrav som ble beskrevet i søknaden av 28. april Styret har imidlertid vedtatt strengere krav til tankefeltterapeuter som ønsker å registrere seg i register for alternative behandlere. NLH søker nå om at tankefeltterapeuter som består avsluttende prøve ved bestemte kurs for faglig oppdatering, i tillegg til grunnleggende fagkrav, får registrere seg i register for alternative behandlere. NLH ønsker på denne måten å understøtte hensikten med registerordningen, ved at bare kvalifiserte terapeuter som har bestått får adgang til å registrere seg. Som nevnt i søknaden og brev av 28. april 2006 har NLH arrangert kurs for faglig oppdatering sist I kommende årsmøteperiode (07/08) vil det bli utarbeidet obligatorisk kurs for tankefeltterapeuter som ønsker å registrere seg i register for alternative behandlere i Brønnøysund. 2. Utfyllende beskrivelse av behandlingsformen tankefeltterapi Tankefeltterapi er som nevnt i tillegget datert 28. april 2006 en alternativ behandlingsform som bygger på prinsipper fra kinesiologi, kognitiv teori, samt meridianlæren (om kroppens energibaner) fra kinesisk medisin. Vi nevnte at kroppens energibaner ble stimulert ved fingerbanking på meridianenes start/endepunkter i en bestemt rekkefølge. Vi kan utdype dette. Det er et premiss i kinesisk medisin så vel som i mange former for alternativ medisin at kroppen er omgitt av et energifelt som også går gjennom kroppen. Dette energifeltet betraktes som et organiserende prinsipp som forbinder ulike nivåer av den menneskelige organismen, som det følelsesmessige, det mentale og det fysiske nivået. Flyten av energi langs energibaner/meridianer er i følge tradisjonell kinesisk medisin avgjørende for individenes helsetilstand, både mentalt, følelsesmessig og fysisk. Blokkeringer eller ubalanse i flyten av energi gir svekkelser og sykdomstilstander. Blokkeringer eller svekkelser i energien kan oppstå på grunn av ulike former for påvirkning, både fysisk, følelsesmessig og mental påvirkning innvirker på energiflyt og helsetilstand (se også beskrivelse av dette under 3

4 akupunktur i vårt tillegg til søknaden datert 28. april 2006). Tankefeltterapi bygger som nevnt på meridianlæren fra tradisjonell kinesisk medisin, der det beskrives hvordan ubalanser i de ulike energibanene også kan føre til endringer på mentalt eller følelsesmessig nivå. Det er i hovedsak ved slike tilstander TFT anvendes, og i mindre grad for å bedre fysiske tilstander. På samme måte som i tradisjonell kinesisk medisin betrakter man innen TFT bestemte mentale eller følelsesmessige problemer som ubalanser i bestemte energimeridianer. TFT brukes også en del ved smertetilstander, fordi disse gjerne er knyttet til spenninger som følge av mentale og følelsesmessige tilstander. Innen Kinesiologi (se beskrivelse i tillegget datert 28. april 2006), betrakes også god energibalanse som forutsetning for god helsetilstand. Innen kinesiologi fokuseres det på musklenes evne til livsenergigjennomstrømning. På samme måte som innen tankefeltterapi betrakter man innen kinesiologi kroppens energisystem som et lager av minner som virker inn på energiflyt og helsetilstand. Innen kinesisk medisin har ikke minner og følelsesmessig påvrikning like stor plass som kinesiologi og tankefeltterapi. Det er også en del viktige forskjeller på bruken av meridianene i tradisjonell kinesisk medisin og innen kinesiologi, og måten meridianlæren er knyttet til TFT. TFT-terapeuter bruker bare fingerbanking for å stimulere energiflyten i energibanene, aldri nåler. Ved TFT-behandling er det mest start eller endepunktene på meridianene som brukes, i alt 14, mens det innen kinesisk medisin brukes flere hundre punkter som kombineres på et stort antall måter. Det tar altså kort tid for terapeuter å lære hvilke punkter som skal stimuleres for å behandle mentale og følelsesmessige tilstander, ettersom det er samlebegrepet følelser som behandles, og fordi TFT er basert på teknisk enkle og standardiserte metoder, samt prinsippet om at kroppen kan reparere seg selv når den blir stimulert på riktig måte. Ettersom TFT-terapeuter stort sett anvender start/endepunktene på meridianene, behøver de ikke kjenne til meridianene i samme utstrekning som eksempelvis akupunktører. Heller enn å forholde seg til meridianene i sitt praktiske virke, så forholder TFT-terapeuter seg til bruken av enkelte punkter i en bestemt rekkefølge (algoritmer) som velges ut fra flere tiår med erfaring og intervju med pasienten. TFT bygger som nevnt også på enkelte metoder fra kinesiologi som også er beskrevet i brevet datert 28. april 06. TFT-terapeuter har således lært å bruke en avgrenset og enkel teknikk, basert på at pasienter har erfart at dette kan være til hjelp ved visse tilstander. 4

5 Forståelse av årsakssammenhenger knyttet til behandling av tankefeltet Tankefeltterapeuter forsøker å fjerne den grunnleggende årsaken eller roten til pasienten problem. I TFT er ikke lenger hjernen det grunnleggende, men den informasjonen som hjernen til enhver tid forholder seg til: Tankefeltet. Årsaken til problemet slik det forstås i TFT, er ikke at det er feil informasjon, men at informasjonen er tilstede/tilgjengelig på feil tid og/eller sted. På den måten kan det forstås at alle følelser er naturlige og viktige for å oppleve livet i seg selv, men på feil tid og/eller sted ødelegger det gleden ved å leve. Årsaken til mental uro (kalt perturbasjon innen tankefeltterapi) kan betraktes som en isolerbar informasjonskapsel innen tankefeltet. Tankefeltterapeuter arbeider med ulike former for mental uro som ikke lenger har en funksjon, men bare følger individet som en lidelse. Mange ganger går uro, frykt og lignende over av seg selv, ved at organismen selv har deaktivert denne følelsen når behovet ikke lenger er tilstede. Et problem eller lidelse som oppstår ved at følelser fortsetter å sitte igjen i tankefeltet (og kroppen) etter at situasjonen som utløste følelsen er overstått, kan betraktes som en kodet informasjon i tankefeltet. Denne kodete informasjonen kan dekodes gjennom å banke lett på de rette punktene i riktig rekkefølge (algoritmer), noe som resulterer i at perturbasjonen kollapser/deaktiveres. På denne måten spiller TFT på lag med organismens selvhelbredende krefter og bidrar til å rette opp en ubalanse slik naturen selv burde ha gjort. Vi vil gi et konkret jordnært eksempel for å vise hvordan tankefeltet kan fungere. Alle landlevende dyr med ryggvirvel inkl. fugler, utvikler høydeskrekk like etter fødselen som en naturlig og viktig beskyttelsesmekanisme som skal verne oss før vi mestrer miljøet vi skal leve i (før fuglen kan fly) og/eller forstår hvilken fare en høyde representerer. På et senere tidspunkt, når fuglen kan fly og mennesket forstår hva en høyde innebærer, er det like viktig at denne informasjonen deaktiviseres, så høydeskrekk ikke skal bli en hindring for videre livsutfoldelse. Hva møter pasienten? NLH vil utarbeide en informasjonsfolder som skal gis til alle pasienter som bruker TFT. I tillegg til å gi en saklig og nøktern beskrivelse av prinsippene for behandlingsformen og hva pasienter kan forvente under behandlingen, og etter behandlingen, vil den gi telefonnummer 5

6 til den aktuelle terapeuten og et sentralt nummer til NLH. I denne folderen vil det også fremgå at pasienten har klagemuligheter. Innen tankefeltterapi forholder terapeuten seg til at tanker og følelser ser ut til å sitte lagret i et energifelt som oppstår når vi tenker. Terapeutene forholder seg til punkter på meridianene, men dette vil være unødvendig informasjon for de fleste pasienter. Vi vil i vår informasjonsfolder legge vekt på at energibanene er del av det energifelt, som ikke er synlig. Det kan forklares at terapeuten arbeide med energifeltet eller tankefeltet, fordi det inneholder frekvenser med all informasjon om det vi tenker på, og informasjon som skaper den tilhørende følelsen. Heller enn å gå inn i klassiske filosofiske forklaringsmodeller fra kinesisk medisin, vil vi beskrive tankefeltterapi slik det gjøres i moderne terminologi. Med moderne terminologi kan man beskrive energi som viberasjonsfrekvenser, og i alle viberasjonsfrekvenser kan det oppstå informasjonsbrist, eller blokkeringer. Både mentale og følelsesmessige tilstander som angst, traumer, avhengighet, panikkanfall, fobier, sinne, sjalusi og depresjoner kan forstås som informasjonsbrist som har oppstått i informasjonen i tankefeltet. Hjernen oppfatter informasjonsbristen, og sender ut signaler til kroppen som skaper eksempelvis angst, uro eller søvnproblemer. En person som har fobi eller angst for slanger, vil føle ubehag og frykt bare ved tanken på en hoggorm mens en annen person kan stå og se på en orm helt uten angst. Både følelsesmessige, mentale og fysiske påkjenninger kan forstyrre informasjonen i vårt tankefelt. TFT setter i gang kroppens eget reparasjonssystem og den fungerer samtidig som en metode til selvhjelp. Terapeuten lever seg inn i klientens situasjon, og møter denne som et medmenneske på alle plan. Ved hjelp av TFT-teknikken assisterer terapeuten klienten, slik at hun kan lære seg å tenke på det hun frykter eller opplever som vanskelig på en ny måte. Samtidig som klienten gjør dette, stimuleres noen punkter (på energibanenene) ved hjelp av banking med fingrene (akupressur), slik at informasjonen i tankefeltet gis en mulighet til å endres. Terapeuten lærer klienten å bruke denne teknikken selv, til selvhjelp ved senere anledninger. TFT handler i stor grad om pasientopplæring. Alle mennesker har opplevelser og minner av ubehagelig art. En TFT-terapeut tror ikke at det alltid er de store, traumatiske opplevelsene 6

7 som sitter i energi-tankefeltet, det kan like gjerne være opplevelser i barndommen som man sett med den voksnes øyne synes er helt ubetydelig (eksempelvis tapet av en leke). TFT er en metode som viser at kroppen kan forandre det som har ført til irrasjonelle følelser eller irrasjonelle intensiteter av følelser. Når disse er blitt borte vil den enkelte bedre være i stand til å forstå hvordan disse kan være oppstått. Både kropp og tanker betraktes ut fra et energiperspektiv. Ved å løse opp i informasjons-blokkeringer får kroppen muligheten til å dempe følelsene som har blokkert normaladferd. Vi vil fortsatt føle frykt eller angst eller avsky, men kan lære å kvitte oss med intensiteten i følelsene, slik at vi kan se tilbake på hendelser på en ny måte og møte lignende situasjoner i fremtiden på en mer positiv måte. TFT-teknikken kan være en stor hjelp resten av livet, siden den kan brukes av den enkelte når som helst man måtte ønske det. I tillegg er teknikken til stor hjelp for personer som ønsker å endre innarbeidede vaner eller mønstre som for eksempel røyking, trøstespising, depressive shoppingvaner etc. I tillegg innebærer den ingen smertefulle intervensjoner eller fare for ikke ønskede virkninger, forutsatt at teknikken praktiseres i henhold til våre retningslinjer. 3. Obligatorisk faglig oppdatering for tankefeltterapeuter som ønsker rett til å registrere seg i registeret for alternative behandlere 1. Hvordan identifisere personer og tilstander som ikke bør behandles? Det er flere målsettinger med å undervise om dette temaet. I grunnutdanningen lærer terapeutene om hvilke tilstander som kan behandles med TFT, men i denne modulen blir det vektlagt at terapeuter må kjenne både metodens og sine egne begrensinger. TFT er ikke egnet til behandling av alle tilstander. Det blir gjennomgått metoder for å identifisere tilstander, både psykiske og fysiske, som terapeuten ikke har forutsetninger for å behandle. Terapeutene skal videreutvikle sin evne til å reflektere rundt ansvaret for klienten og å kjenne igjen tilfeller de av ulike grunner ikke bør behandle, eventuelt bare skal behandle i samarbeid eller samråd med lege, psykolog eller andre samarbeidspartnere. Undervisningen tar opp muligheter for at klienter kan ha andre grunner til sin lidelse enn det de selv er klar over (ved noen av de vanlige grunnene til å oppsøke tankefeltterapeut, som ubehag, tretthet eller nedstemthet, kan også alvorlige fysiske lidelser som kreft være en underliggende årsak). Det undervises for å gi terapeuten kunnskap om tilfeller der pasienten bør anbefales å oppsøke 7

8 lege for videre undersøkelse for å utelukke alvorlige lidelser, samtidig som pasientens opplevelse av trygghet skal ivaretas. 2. Hvordan følge opp pasienter etter behandlingen? Målsettingen er todelt: å sikre terapeutens forståelse av forsvarlighet og å videreutvikle terapeutens evne til å bidra til pasientopplæring. Ved forklaring av energimessige og psykologiske mekanismer understrekes behovet for å følge opp pasienter som kan ha spørsmål eller reaksjoner etter behandlingen. Forsvarlighet med tanke på reaksjoner kan ikke utelukkende sikres ved å identifisere personer og tilstander som ikke bør behandles, men må også ivaretas gjennom gode rutiner for oppfølging. Det tas også opp hvordan terapeuter best mulig kan bidra til at metoden blir brukt av pasienten til videre selvhjelp. Pasienten kan ved hjelp av metoden lære å bruke enkle teknikker. Denne pasientopplæringen er en viktig del av TFT behandling av en rekke lidelser. 3. Reaksjoner ved spørsmålsstilling og behandling Her skal terapeutene både få økt kompetanse med hensyn til å vurdere etiske problemstillinger, samt bedre innsikt i fysiske og psykologiske utslag av energimessige prosesser som blir iverksatt under spørsmålsstilling. Eksempelvis har fenomener som ulike former for stemmebruk, kroppsspråk, pust og så videre både energimessige, fysiologiske og følelsesmessige aspekter. Terapeuene skal både utvikle evnen til å kjenne dette igjen, forstå hva dette kan innebære for pasientens prosesser, så vel som grenser og integritet, og hvilke muligheter og begrensinger terapeuten har. 4. Samarbeid med etablert helsevesen Målsettingen er å sikre forsvarlighet og samarbeid til beste for pasienten, ved å oppfordre pasienten til å oppsøke andre terapeuter når dette er tilrådelig. Denne modulen skal understøtte NLH sitt arbeid for økt samarbeid mellom alternative terapeuter og helsevesenet, og sikre at pasienter får den hjelpen de har behov for. Tankefeltterapeuter møter eksempelvis pasienter som ikke tidligere har vært i kontakt med den psykiske helsetjenesten og forteller om traumer for første gang. Terapeuter skal kjenne til signaler på at pasienten trenger profesjonell hjelp når dette viser seg gjennom konsultasjonen. Det er et siktemål å sette terapeutene i stand til å håndtere en balansegang der de ikke bidrar til sykeliggjøring av mennesker som har hatt vanskelig opplevelser i livet, samtidig som de skal se når det er nødvendig å oppfordre pasienten til å oppsøke adekvat hjelp. I denne modulen vil det bli gitt oversikt over eksisterende institusjoner og deres arbeid, med sikte på at terapeutene skal 8

9 kjenne til muligheter for samarbeid og pasientens mulighet til å få hjelp fra ulike instanser (eksempelvis fastlege, psykiatrisk legevakt, voldtektsmottak, incestsenter, senter for torturofre osv.). Det blir undervist om ulike former for samarbeid, både ulike rutiner, jus (eksempelvis regler for utveksling av pasientopplysninger m.m.) samt aktuelle problemstillinger rundt pasientkommunikasjon ved samarbeid mellom flere terapeuter. 5. Lovverk, inkludert markedsføring Alle våre medlemmer forplikter seg til å følge NLH s og statlige lover og regler. Målsettingen her er å gi en god innsikt i hvordan lover og forskrifter skal tolkes i praksis, blandt annet forskrift om markedsføring. Fordi tankefeltterapi har sin opprinnelse i USA som har en annen lovgivning enn den norske, er det spesielt viktig at de norske terapeutene forstår forskjellen. Dette har eksempelvis konsekvenser for bruk av oversatt materiale ved markedsføring. Deltakerne skal gjennom praktiske øvelser knytte forståelsen av lovverk til refleksjoner rundt etikk. Gjennomføring og omfang av faglig oppdatering Undervisningsopplegget utarbeides av kvalifiserte forelesere i samarbeid med NLH, blant annet psykolog. Den obligatorisk faglige oppdateringen som er rettet mot tankefeltterapeuter vil bestå av 15 undervisningstimer (det er i tillegg beregnet 22 timer til selvstudium), med avsluttende prøve. Denne undervisningen vil som tidligere bli gjennomført av godt kvalifiserte forelesere. Tidligere har blant annet Professor i sosialmedisin Per Fuggeli, leder ved NAFKAM professor Vinjar Fønnebø, og leder i SABORG Christel Gundelach i samarbeid med psykolog, undervist om forsvarlighet, etikk og kommunikasjon for våre medlemmer. Vi har som nevnt i brevet datert 28.april 06 også hatt egne undervisningsmoduler om kommunikasjon innen TFT for våre medlemmer. Undervisningen rundt de overnevnte temaene vil bestå både av forelesninger og praktiske oppgaver. Utøvere som ønsker å kalle seg registrerte tankefeltterapeuter MNLH må være kvalifiserte terapeuter som har bestått avsluttende prøve. 4. Etisk regelverk Det innføres retningslinjer vedtatt av styret, som vil bli lagt frem som forslag til presiseringer av vedtekter ved neste landsmøte. 9

10 Det presiseres at Terapeuter tilknyttet NLH skal ikke gi løfte om lindring eller helbredelse. Dette er en presisering i tråd med lov om alternativ behandling. Styret har ikke mandat til å innføre vedtektsendringer, men innfører dette som retningslinjer. Tematikken er også sentral i den faglige oppdateringen. Styret er trygge på at landsmøtet til neste år vil gi sin tilslutning til en slik presisering av vedtektene. En slik endring av vedtektene er i organisasjonens ånd og del av prosessen der vi fokuserer på terapeutenes forståelse av forsvarlighet og pasientsikkerhet. Oppsummering 1. NLH ønsker å sikre forsvarlig virksomhet blant tankefeltterapeuter gjennom at de deltar i et fagmiljø som sikrer kritiske diskusjoner, fagutvikling og faglig oppdatering gjennom organisasjonen. 2. Det blir utarbeidet informasjon til pasienter om terapiformen TFT, hva de kan forvente seg under behandlingen, hvilke rettigheter og klagemuligheter de har og aktuelle telefonnummer til organisasjonen og terapeuten. 3. NLH vil gjennomføre obligatorisk faglig oppdatering spesielt tilpasset tankefeltterapeuter, med avsluttende eksamen. Dette kommer i tillegg til den ordinære undervisningen som tilbys NLH sine medlemmer for faglig oppdatering og etterutdanning. 4. NLH søker om at kvalifiserte tankefeltterapeuter som har bestått eksamen etter den obligatoriske faglige oppdateringen får anledning til å registrere seg i Brønnøysund registeret under tittelen tankefeltterapeut. Vi anmoder direktoratet om å godkjenne gruppen tankefeltterapeuter under forutsetning av at gjeldende tilleggsoppdatering er gjennomført som er vedtatt av styret Dersom direktoratet allerede gjennom tidligere brev har fått tilstrekkelig informasjon til å kunne godkjenne tankefeltterapeutene, så kan dere gjerne se på dette som et brev til informasjon om vår prosess frem mot økt kvalitet hos våre medlemmer. Vi håper at direktoratet finner beskrivelsene tilstrekkelig utfyllende og tilfredsstillende til også å kunne godkjenne tankefeltterapeutene. Dersom det skulle være behov for ytterligere informasjon, står vi selvfølgelig til disposisjon. 10

11 Vi imøteser Deres snarlige og positive svar. Med vennlig hilsen For Norges Landsforbund av Homøopraktikere John Hetlelid Lindi Lein Gustav Varhaug Leder Leder Etisk Råd Styremedlem Linn Hetlelid Sekretær NLH 11

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5. årgang Engøyholmen, en av kulturskattene i Stavanger. Norges Landsforbund

Detaljer

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Hvor går veien? Strategi-notat for NLH Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Norges Landsforbund av Homøopraktikere, Postboks 1593, 4093 Stavanger Tlf: 51563038, E-mail: john@org-nlh.com,

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom Veksfag del I Regelverk - for alternativ behandling Lov om alternativ behandling av sykdom Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9. årgang Høst ved Steinvikholmen, en slottsfestning på skatval i Stjørdal

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Veileder IS-2091 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Heftets tittel: Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Utgitt: 04/2009, rev 07/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

NNH s Utdanningsdokument og kvalitetssikringsprogram

NNH s Utdanningsdokument og kvalitetssikringsprogram NNH s Utdanningsdokument og kvalitetssikringsprogram Mål og visjoner for naturmedisinsk utdanning Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon 2004 Forord Del I i skisserer hvilken basiskunnskap en naturterapeut

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8. årgang Norheimsund med utsikt over isbreen folgefonna. Norges Landsforbund

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

Alternativ behandling

Alternativ behandling civita-rapport Alternativ behandling Argumenter for en ny politikk 10 år etter avskaffelsen av kvaksalverloven Av Paul Joakim Sandøy Alternativ behandling Argumenter for en ny politikk 10 år etter avskaffelsen

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2009 - 5. årgang De syv søstre ved Helgelandskysten. Norges Landsforbund av

Detaljer

Direktevarsling En kvalitativ studie av to norske brannstasjoners oppfatning av tilleggstjenesten

Direktevarsling En kvalitativ studie av to norske brannstasjoners oppfatning av tilleggstjenesten Vår2015 Direktevarsling En kvalitativ studie av to norske brannstasjoners oppfatning av tilleggstjenesten Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Siren Gaden, Dmitry Kuklin, Paul Anders Næss og Andreas

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER. FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre. opplysning av asylsaker i første instans

NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER. FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre. opplysning av asylsaker i første instans NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre opplysning av asylsaker i første instans Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), oktober 2010 NOAS ANBEFALINGER

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Diakonhjemmet Høgskole Bachelor i sykepleie Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Kandidatnummer: 154 Kull: 12sykhel Antall ord: 10 565 Innleveringsfrist: 12. mars 2015

Detaljer

Har familieuka betydning for de forskjellige pårørendes livskvalitet, og hvilken vekt bør en legge på oppfølgingen etterpå?

Har familieuka betydning for de forskjellige pårørendes livskvalitet, og hvilken vekt bør en legge på oppfølgingen etterpå? Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus HF Har familieuka betydning for de forskjellige pårørendes livskvalitet, og hvilken vekt bør en legge på oppfølgingen etterpå? Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»!

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! MASTEROPPGAVE I Avdeling for helsefag, Høgskolen i Buskerud 2009 Cecilie Brewer, akupunktør/leder NAFO «Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! I studien Akupunktørens yrkesrolle i Norge både i og

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Emnekode: SYK-322 Hvordan kan sykepleier skape god relasjon med pasienten basert på tillit? Kandidatnummer: 127 Kull: 10fus Antall ord: 10766 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Samarbeid mellom hjem og skole Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Respektprogrammet Innhold Om Respekt...3 Litt om forfatterne...3 Innledning... 4 Respektprogrammet...5

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer