MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/12 12/197 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/12 12/197 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Eventuelle forfall må meldes på telefon / 21 eller på e-post til Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Innledningsvis blir det presentasjon av Regionalplan for areal og transport på Haugalandet ved Bernt Østnor fra Rogaland fylkeskommune. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/12 12/197 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 65/12 12/2619 BUDSJETTOPPFØLGING PER JULI 66/12 12/328 FJORD MOTORPARK - EKSPROPRIASJON 67/12 12/ ÅRIG SAMARBEIDSAVTALE RUNDT BOSETTING, KVALIFISERING OG INTEGRERING AV INNVANDRERE 68/12 12/2580 KARMØY NÆRINGSFOND - NYE VEDTEKTER 69/12 12/896 AVTALE MELLOM KOMMUNEN OG BRUKERE AV LESEBRETT

2 70/12 12/787 STEMMERETTSJUBILEET /12 12/3796 REFERATSAKER 72/12 12/3796 EVENTUELT Karmøy rådhus, Aase Simonsen (s) ordfører Kristine Tveit formannskapssekretær

3 Sak 64/12 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/197 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 64/12 Formannskapet Forslag fra Toskedal (KrF) Kartlegging av konsekvenser ved nedlegging av ferjesambandet. Forslag fra Endresen (FrP) - Vedrørende etablering av sykkelgård.

4 SAKSFRAMSTILLING I kommunestyrets møte ble følgende forslag oversendt formannskapet uten realitetsvotering: Toskedal (KrF) fremmet følgende oversendelseforslag: I forbindelse med det forestående planarbeidet i Karmøy må negative konsekvenser av nedlegging av ferjesambandet for Sør-Karmøy etter åpning av T-forbindelsen i 2013 kartlegges og får et særlig fokus i relevante råd og utvalg. Rådmannen bes vurdere om det kan settes inn nødvendige tiltak i den forbindelse. Toskedals forslag oversendt formannskapet uten realitetsbehandling. Endresen (FrP) fremmet følgende oversendelsesforslag: Administrasjonen bes undersøke om Karmøy kommune har ledige arealer som kan brukes til etablering av sykkelgård i Nord-Rogaland og til å presentere sak om dette for politisk behandling. Forslaget oversendt formannskapet uten realitetsbehandling. Side 4 av 32

5 Sak 65/12 BUDSJETTOPPFØLGING PER JULI Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/2619 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 65/12 Formannskapet Forslag til vedtak: Karmøy formannskap tar vedlagte økonomirapportering til orientering

6 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for saken Prosedyre for økonomisk rapportering i Karmøy kommune sier at det skal utarbeides økonomirapport for 1. halvår. Siden formannskapets første møte etter sommeren er i slutten av august brukes i stedet mer oppdaterte tall fra juli som grunnlag for rapporteringen. Rådmannens kommentarer: Tallene i vedlagte oversikt viser avvik mellom periodisert budsjett og regnskap per juli. Selv om det gjøres anstrengelser for å sikre at periodiseringen skal gi et realistisk bilde av hvordan inntekter og utgifter fordeler seg utover året, vil det aldri treffe helt. Dette kan blant annet skyldes at det en del poster er vanskelig å forutsi fordelingen på, og kan variere fra år til år. Og det er heller ikke hensiktsmessig å bruke veldig mye tid på å finjustere periodiseringen. Det blir derfor vel så viktig å vurdere forventet resultat ved året s lutt, enn å liste opp avvik fra periodisert budsjett. Frie inntekter Finanspostene har et netto positivt avvik på 24 mill. kroner per juli. Her varierer periodiseringen en del fra år til år, slik at tallet må tolkes med forsiktighet. Situasjonen vurderes i dag samlet sett til å være om lag som budsjettert. Frie inntekter ligger per dags dato an til å bli et par mill. kroner høyere enn budsjettert. Det skyldes at skatteinngangen nasjonalt har en meget god utvikling. Samtidig er skatteinngangen lokalt svakere enn budsjettert. Gjennom ordningen med utjevning av inntektsutjevning kompenseres Karmøy for store deler av den svakere skatteinngangen, samtidig som vi da også tar del i den gode veksten nasjonalt. På høsten påvirkes skatteinngangen av flere forhold som kommunen ikke har forutsetninger for å kunne forutsi. Dette gjelder både omgang av restskatt, og ulike korrigeringsoppgjør som endrer fordelingen av skatt til stat, fylke og kommune både for 2012 og tidligere år. Dette gjør at utviklingen utover høsten er usikker. Utbytte og renter på ansvarlige lån fra Haugaland Kraft Samlet utbytte og renter på ansvarlige lån fra Haugaland Kraft vil bli 3,4 mill. kroner mindre enn budsjettert. De siste årene har samlet utbetaling fra Haugaland Kraft til eierne vært regulert i egne avtaler, men disse er nå utløpt. Det var derfor knyttet usikkerhet til utbetalingen i Samlet utbetaling til eierne har siden 2002 vært satt til 120 mill. kroner i tråd med en tilleggsavtale til aksjonæravtalen som gjaldt frem til Av dette har Karmøy kommune en andel på 44,84 prosent. Senere ble det gjort en tilleggsavtale knyttet til selskapets involvering i flyplassutbyggingen. Denne avtalen sa at utbyttet skulle reduseres med 7,5 mill. kroner i en 8- årsperiode. Denne reduksjonen startet med utbytteutbetalingen i 2004, og utdelingen i 2011 markerte dermed slutten på denne 8-årsperioden. Denne tilleggsavtalen er derfor ikke relevant i dag. Karmøy kommune la i budsjettet til grunn at utbytte og renter på ansvarlige lån fra selskapet ville utgjøre 120 mill. kroner. Dette er en videreføring av det nivået som lå i avtalen fra Rådmannen anså dette for å være et konservativt anslag siden det innebærer at nivået for Side 6 av 32

7 utbetaling til eierkommunene da ikke ville være justert for verken inflasjon eller vekst i selskapet siden Styret i Haugaland Kraft har imidlertid valgt å sette disse utbetalingene til 112,5 mill. kroner i For Karmøy kommune utgjør denne reduksjonen en mindreinntekt på 3,4 mill. kroner sammenlignet med budsjett. Utfordringer innen pleie- og omsorgssektoren Helse- og omsorgsetaten har et negativt avvik på 9,1 mill. kroner per juli. Det er særlig omsorgstjenesten og da spesielt innen institusjonene hvor det er et merforbruk. Den viktigste årsaken til merforbruket i institusjonene er flere særlig ressurskrevende brukere i demensomsorgen. Dette har ført til økt innleie av ekstrahjelp. Avviket har fortsatt å øke siden forrige rapportering. Dersom ikke aktiviteten reduseres må det forventes et negativt avvik på dette området. Budsjettsituasjonen i helse- og omsorgssektoren tas på nytt opp i hovedutvalg helse og omsorg 30. august. Rådmannen forutsetter at det tas nødvendige grep for å tilpasse driften til de vedtatte økonomiske rammer. Utover situasjonen innen pleie- og omsorg, forventes det per i dag at driften kan holdes innenfor budsjetterte økonomiske rammer. Investeringer Det er per juli investert for129,7 mill. kroner. Dette er en økning på 23 mill. kroner fra i fjor. Samlet sett forventes det at investeringsnivået er på nivå med budsjettert, slik at det ikke forventes vesentlige avvik i mva-kompensasjon. De største prosjektene så langt i år har vært: P409 BBH Sone 2 36,2 mill. kroner P390 Åkra ungdomsskole 23,0 mill. kroner P476 Kloakkrensing fastlandssiden 9,8 mill. kroner P463 ENØK/Oppgradering skoler 4,9 mill. kroner P216 Hovedplan avløp 9,3 mill. kroner P483 Utvidelse Mykje skole 7,3 mill. kroner P167 Hovedplan vann 7,2 mill. kroner P458 Flomsikring Sakkestadbekken 3,5 mill. kroner P457 Park/Lekeplass Åkra 3,1 mill. kroner P482 Utvidelse Skudeneshavn skole 4,9 mill. kroner P487 Friidrettsbane Torvastad rehabilitering 2,6 mill. kroner P141 IKT-investeringer 2,2 mill. kroner Rådmannens konklusjon Karmøy formannskap tar vedlagte økonomirapport til orientering. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 7 av 32

8 Sak 66/12 FJORD MOTORPARK - EKSPROPRIASJON Saksbehandler: Arvid K Seldal Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 12/328 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 66/12 Formannskapet Forslag til vedtak: Karmøy formannskap vedtar ikke å ville forestå gjennomføring av ekspropriasjon og skjønn i kommunal regi, for å få innløst arealene til motorparken.

9 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Fjord Motorpark har ikke lykkes med å komme til enighet med grunneierne som må avstå grunn for å kunne realisere motorparken. Grunneierne har gjennom sin advokat gitt tilbakemelding om at de vil ta stilling til om de ønsker å gå i dialog/forhandling når det tas steg i retning av ekspropriasjon. Fjord Motorpark har derfor henvendt seg til kommunen gjennom brev av 6/ med ønske om at kommunen skal forestå gjennomføringen av ekspropriasjonsprosessen og skjønnsprosessen. Rådmannen er av den oppfatning at kommunestyret i forrige periode hadde det standpunk at Motorparken selv fikk forestå gjennomføring av bygging og grunnerverv, og at kommunens bidrag var gjennom økonomisk støtte. Rådmannen vil påpeke at det vil kreve en god del ressurser økonomisk gjennom salær m.m. samt gjennom tidsbruk til de kommunalt ansatte å gjennomføre en ekspropriasjonssak og skjønn. Rådmannen har derfor det syn at Motorparken selv må gjennomføre og forestå grunnervervet. Dersom formannskapet skulle komme til at kommunen skal ekspropriere arealene av grunneierne for etterpå å overdra disse til Fjord Motorpark, vil det være hensiktsmessig å få utformet en avtale mellom kommunen og Fjord Motorpark som avklarer hvem som skal gjøre hva, samt at de økonomiske forhold blir skikkelig avklart. Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken Fjord Motorpark har i brev av 6 juni 2012 kommet med forespørsel om kommunen kan gjennomføre en eventuell ekspropriasjonssak. Reguleringsplanen for motorparkområdet ble egengodkjent av Karmøy kommunestyre i sak 25/ Det har helt fra planstarten vært motstand fra grunneierne mot prosjektet. Det kom inn klage på reguleringsplanen. Klagen førte ikke frem. Det vises i den forbindelse til hovedutvalg teknisk møte saksnr. 144/08. I denne klagen ble det hevdet at tiltaket ikke oppfyller kravet i oreigningslovens 2. Dette kravet går på en avveining om tiltaket er som loven uttrrykker det; monaleg meir til gagn enn til skade. Det vises til prinsipputtalelse/fortolkning av (Justis og Beredskapsdepartementet) hva som ligger i dette. Denne ligger vedlagt saken I formannskapsmøte sak 18/12 fremkommer det av saksframlegget at kommunen er kjent med at ekspropriasjon vil kunne bli aktuelt for å få ervervet arealet. I brevet av 6 juni 2012 (som ligger som vedlegg til saken), opplyses det at grunneiernes advokat har gitt tilbakemelding om at dialog fra grunneierhold vil bli vurdert når det er foretatt skritt i retning av ekspropriasjon. Fjord Motorpark har med bakgrunn i dette kommet med forespørsel om kommunen kan gjennomføre ekspropriasjon og skjønn for å realisere motorparken. Kommunen må derfor nå ta Side 9 av 32

10 stilling til hvordan kommunen vil forholde seg til saken og om kommunen ønsker/vil starte opp en prosess med ekspropriasjon eller ikke. Problemanalyse Grunneierne vil avvente samtaler og eventuelle forhandlinger til de ser at tiltakshaver setter i gang med ekspropriasjon. Det tilligger som kjent kommunestyret å fatte vedtak om ekspropriasjon. Kommunen må derfor ta stilling til dette, om ikke før så i tilknytning til behandlingen av selve ekspropriasjonsvedtaket. Kommunen står nå ovenfor 3 alternativer: 1. Gjennomføre ekspropriasjon der kommunen er ekspropriant. 2. Fjord Motorpark sørger selv for å gjennomføre grunnervervet. Ekspropriasjonsprosessen starter og Fjord Motorpark forbereder saken. Vedtak om ekspropriasjon må behandles i kommunestyret. En eventuell skjønnsprosess skjer i regi av Fjord Motorpark, ikke kommunen. 3. Kommunen avviser å ville involvere seg i en ekspropriassjonssak i denne sak. I oversendelsesbrevet fra Fjord Motorpark fremkommer det at de ønsker at kommunen skal forestå skjønnsforberedelse og gjennomføring av selve skjønnssaken (alternativ 1). Fjord Motorpark er innstilt på å dekke kommunens utgifter i denne sammenheng. Fjord Motorpark har forslag om at det utarbeides en avtale mellom Fjord Motorpark og kommunen hvor det avklares forhold knyttet til økonomi, hvem som gjør hva osv. Rådmannen er av den oppfatning at kommunen så langt i saken ikke har hatt ønske eller vilje til å involvere seg i noen ekspropriasjonssak, og har overlatt både grunnervervet og byggingen av anlegget til Fjord Motorpark. Kommunens bidrag har skjedd i form av tilskudd. Rådmannen vil derfor gå for alternativ 3. Alternativ 1 og 2 vil kreve at kommunen behandler og fatter ekspropriasjonsvedtak tilknyttet saken. Økonomi Det legges uansett til grunn at kommunens kostnader dekkes av Fjord Motorpark. De økonomiske konsekvensene synes derfor for kommunens del å være begrenset til det beløp (2,5 mill) kommunen har lovet å gi i tilskudd. Fjord Motorpark har så langt innhentet både juridiske og økonomiske vurderinger tilknyttet innløsning og verdsettelse av arealene. Vurderingene her synes mer å passe i tilknytning til selve verdsettelsen av arealene og prosessen tilknyttet dette, en går derfor ikke nærmere inn på dette i denne sammenheng. Disse vurderingene ligger vedlagt saken om en ønsker å gjøre seg kjent med disse. Side 10 av 32

11 Fjord Motorpark har engasjert advokat Thalmo som sin juridiske rådgiver. Han har laget en juridisk vurdering tilknyttet gjennomføring av ekspropriasjonssaken. Denne vurderingen legger til grunn at kommunen skal forestå ekspropriasjonen til fordel for Fjord Motorpark etter reglene i plan og bygningslovens 16. Vurderingen ligger som vedlegg i saken. Thalmo har ikke vurdert ekspropriasjon med hjemmel i annet lovverk, det er heller ikke vurder om ekspropriasjon kan gjennomføres uten at kommunen forestår dette. Det finnes muligheter for private til å ekspropriere. Da Thalmos juridiske vurdering ikke omfatter mer enn det ene alternativet, er det vanskelig å kunne vekte fordelene og ulempene for andre alternativ når slike ikke er vurdert. Det alternativ Thalmo har vurdert er det som antas å være enklest, vanligst og det beste, i alle fall sett ut fra Fjord Motorparks ståsted. Det fremgår av tidligere korrespondanse at grunneiernes advokat mener at tiltaket ikke oppfyller kravet i oreigningslovens 2 om at tiltaket skal væra meir til gagn enn til skade. En slik avveining må foretas av skjønnsretten, det gjelder uansett hvilket lovgrunnlag en legger til grunn og hvem som gjennomfører ekspropriasjonen. Praksis har vist at dersom en gjennomfører ekspropriasjon etter plan og bygnignsloven, vil planmyndighetens interessavveining bli tillagt relativt stor vekt. Justis og Beredskapsdepartementet har i sin prinsipputtalelse/fortolkning tilknyttet dette konkludert i med å si; Ved ekspropriasjon med hjemmel i oreigningsloven må det likevel i større grad enn ved ekspropriasjon etter plan- og bygningslovens 35 være et krav at myndighetene vurderer og gjør rede for om kravet i 2, 2 ledd er oppfylt. Prinsipputtalelsen ligger ved saken som vedlegg. Rådmannens vurdering: Grunneierne ønsker ikke å ta stilling til videre dialog før det blir tatt skritt i retning av ekspropriasjon. Fjord Motorpark ønsker at kommunen skal være den sentrale aktør videre og gjennomføre ekspropriasjonsprosessen og om nødvendig gjennomføre skjønn. Rådmannen er av den oppfatning at kommunen har bidratt nok i denne saken, og dersom Fjord Motorpark ikke klarer å komme frem til enighet med grunneierne, så får de selv søke å finne løsninger på andre måter, om nødvendig finne arealer der grunneierne er villige til å selge. Rådmannen ønsker ikke at kommunen skal bruke ekspropriasjonsvirkemidler mer enn nødvendig, og ber formannskapet grundig vurdere om ekspropriasjon er noe kommunen ønsker å ville gjennomføre i denne sak. Dersom formannskapet skulle komme til at kommunen skal ekspropriere vil det være viktig å få avklart hva kommunen skal gjøre og hva Fjord Motorpark skal gjøre. Det ville i et slikt tilfelle vært fornuftig å fått utformet en avtale mellom Fjord Motorpark og kommunen som regulerte arbeidsdeling og økonomiske og praktiske avklaringer. Rådmannen vil i tilfellet formannskapet skulle ville ønske å gjennomføre saken i kommunal regi komme med følgende forslag til vedtak: 1. Karmøy formannskap gir Rådmannen fullmakt til å forhandle frem og inngå avtale med Fjord Motorpark som avklarer arbeidsdeling, økonomi m.m. tilknyttet gjennomføring av grunnerverv og eventuell skjønnsbehandling. 2. Det er en forutsetning for slik avtale at kommunens utgifter i sakens anledning refunderes av Fjord Motorpark. Side 11 av 32

12 3. Karmøy formannskap gir samtykke til at prosessene tilknyttet ekspropriasjon kan oppstartes og gjennomføres for å få gjennomført reguleringsplan for Fjord Motorpark, Helganes, med plannummer Grunneiernes advokat har tidlig kommet med påstand om at vilkåret i oreigningslovens 2 ikke er tilstede for gjennomføring av en eventuell ekspropriasjonsprosess. Rådmannen vil henstillle til Fjord Motorpark å foreta en grundig vurdering tilknyttet denne påstand, for å få avklart om det er hold i denne påstanden. Rådmannens konklusjon Rådmannen er av den oppfatning at Karmøy kommune gjennom tilskudd har bidratt med sitt. Etablering av motorpark er etter rådmannens syn ikke av en slik samfunnsmessig betyding at kommunen skal involverer seg i en omfattende ekspropriasjonsprosess for å få realisert dette. Rådmannen vil derfor innstille på at Fjord Motorpark selv får finne løsning på hvordan de vil få ordnet med innløsning av arealene. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 12 av 32

13 Sak 67/12 6-ÅRIG SAMARBEIDSAVTALE RUNDT BOSETTING, KVALIFISERING OG INTEGRERING AV INNVANDRERE Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: F39 &01 Arkivsaksnr.: 12/3637 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 67/12 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommune inngår en 3- årig samarbeidsavtale rundt bosetting, kvalifisering og integrering av innvandrere med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Med følgende presisering i punkt 2: Etter at det er politisk vedtak på antall flykninger som Karmøy kommunen skal ta imot.

14 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: IMDI har et ønske om å invitere 15 kommuner i region vest. Dette vil være IMDI sine prioriterte kommuner. Dette betyr i praksis at en vil få økt bistand på områder kommunene har behov for. IMDI vil også prioritere kommunene ved utvikling av nye prosjekter, og også ved tildeling av statlige midler ved nye søknader fra IMDI. IMDi ønsker å formalisere samarbeidet med at det inngås en avtale for 6 år. Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken Avtalen ligger vedlagt i saken og har følgende samarbeidsområder: bosetting av flyktninger, kvalifisering av flyktninger og integrering av flyktninger. Bosetting av flyktninger skal forbedres på den måten at kommunen får til kvartalsvis bosetting av flyktninger. Den enkelte kommune skal kunne kartlegge bosettingsklare flyktninger i mottak. Flere kommuner blir med på å bosette personer med særskilte behov. Økt bruk av boliger på dert private leiemarkedet. Kvalifisering av flyktninger skal sikre at kommunen kvalitetssikrer introduksjonsprogrammet. Sikre at kommunene får til økt bruk av praksisplasser med sikte på å få flyktninger tidligere ut i arbeidslivet. Sikre økt rekrutering av innvandrere slik at kommunen i sine stillingsutlysninger oppfordrer innvandrere til å søke, og at kommunen innkaller minst en kvalifisert søker med innvandrerbakgrunn til intervju. Integrering ved hjelp av at kommunen ser på muligheten til at den enkelte flyktning selv skal kunne eie egen bolig, bl.a. ved hjelp av husbankens virkemiddel. Få til et strukturert samarbeid med frivillig sektor, aktiv bruk av nabohjelp hvor den enkelte flyktning tildeles fadder i forbindelse med bosettingen. IMDI har et ønske om å invitere 15 kommuner i region vest. Dette vil være IMDI sine prioriterte kommuner. Dette betyr i praksis at en vil få økt bistand på områder kommunene har behov for. IMDI vil også prioritere kommunene ved utvikling av nye prosjekter, og også ved tildeling av statlige midler ved nye søknader fra IMDI. Vurdering: Karmøy kommune har et tett og godt samarbeid med IMDI (Integrerings ogmangfoldsdirektoratet) om bosetting av flyktninger. Så avtalen er for å formalisere dette samarbeidet. Rådmannens kommentarer: Administrasjonen sammen med varaordfører har hatt et møte med IMDI for å gå gjennom hva denne avtalen betyr for videre samarbeid mellom Karmøy kommune og IMDI. Det kom fram i møte at det var ønskelig å presisere i punkt 2 om bosetting at det er gjort kommunestyrevedtak på Side 14 av 32

15 antallet som skal bosettes. Det kom frem og at IMDi ønsket at kommunen skulle lage vedtak som gikk over flere år. Dette for å kunne se langsiktig på de utfordringer kommunen står over for i arbeid med å bosette flyktninger. En så for seg at avtalen burde følge kommunestyreperioden. Dvs. pr nå for 3 år frem. Karmøy kommune har i dag et godt faglig samarbeid med IMDI og vi ligger godt an i forhold til de punktene som avtalen beskriver. Slik at det blir å fortsette det gode arbeidet som gjøres i kommunen ved bosetting av nyankomne flyktninger. Det er også å håpe at vi vil prioriteres når vi vil søke om prosjekt og utviklingsmidler fremover. Rådmannens konklusjon: Rådmannen vil med dette anbefale kommunestyret til å inngå en samarbeidsavtale med IMDI som er vedlagt. Med presisering i punkt 2 og at det blir en avtale for 3 år tom Vedlegg: Samarbeidsavtale. Rådmannen i Karmøy, 2012 Arnt Mogstad sign. Side 15 av 32

16 Sak 68/12 KARMØY NÆRINGSFOND - NYE VEDTEKTER Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 12/2580 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 68/12 Formannskapet Forslag til vedtak: Karmøy formannskap vedtar nye vedtekter med forvaltningsstrategi for Karmøy Næringsfond slik beskrevet i saksutredningen.

17 SAKSFRAMSTILLING 1. BAKGRUNN Karmøy Næringsfond ble vedtatt etablert av Karmøy kommunestyre den 24. april Vedtektene for Næringsfondet fra 24. april 1990 og retningslinjene for bruken av fondsmidlene fra 3. april 1992 ble avviklet av kommunestyre 26. september I møte den 19. desember 2000 vedtok formannskapet nye retningslinjer for bruken av Karmøy næringsfond: Fondet kan i spesielle tilfeller yte lån til formål som nevnes i retningslinjene. Det kan gis tilskudd til fellestiltak som for eksempel markedsføring og tilrettelegging som kan fremme næringslivet i kommunen. Fondet kan i spesielle tilfeller prioritere virksomheter som vurderes å ha betydning for utvikling av næringslivet i kommunen. Rådmannen vurderer innkomne søknader og avgjør hvilke søknader som framlegges for næringsfondets styre. Mye av aktiviteten i fondet på 1990-tallet var relatert til likviditetslån til fiskebåteiere. Siden begynnelsen av 2000-tallet har det vært liten aktivitet i fondet med unntak av inndrivelse av krav, håndtering av gjeldsbrev og panteobligasjoner. Karmøy kommunestyre godkjenner årlig regnskapet til fondet. Senest i møte 14. juni NÆRINGSMESSIGE UTVIKLINGSOMRÅDER Karmøy mistet mange industriarbeidsplasser i Den samfunnsmessige konsekvensanalysen over de nærings- og sysselsettingsmessige utfordringene viste at Karmøy lå etter i overgangen fra et tradisjonelt industrisamfunn mot et mer framtidsrettet kompetansesamfunn. For å få frem en oversikt over arbeidsplassbehov og næringsmessige utviklingsmuligheter i årene fremover, er det utarbeidet en strategisk utviklingsanalyse etter metodikk fra Innovasjon Norge. Den strategiske utviklingsanalysen dannet grunnlaget for Utviklingsplan for Karmøy som er det overordnede styringsverktøyet for omstillingsarbeidet. Plandokumentet er vedtatt av kommunestyret 10. mai Utviklingsanalysen viste at Karmøy har hatt en jevn, men noe utflatende vekst de siste årene. Industri står sterkt og er på mange områder dominerende næring med ca. ¼ av sysselsettingen. Dette gir en høy sårbarhet for lokalsamfunnet med tanke på utvikling i disse næringene i årene fremover. Karmøy har et gjennomsnitts utdannelsesnivå som ligger under landsgjennomsnittet og kommunen har et underskudd på kompetansearbeidsplasser. Utdanningsnivået på de yrkesaktive er viktig for næringsutviklingen, fordi utdanningsnivået sier mye om hvilken omstilingsevne området har, og hvor langt det har kommet i overgangen mot et mer framtidsrettet kompetansesamfunn. 3. UTVIKLINGSPLAN FOR KARMØY Utviklingsplan for Karmøy drar opp visjon og mål for framtidens næringsliv, og definerer viktige utviklingsområder for å styrke næringslivet og øke kompetansen. Side 17 av 32

18 Utviklingsplanen består av tre utviklingsprogram som skal skape vekst i næringslivet, samt bidra til å forme et attraktivt bo- og oppvekstmiljø. Utviklingsprogrammene er: Nye arbeidsplasser, Vekstskaperen og Karmøy Utviklingsprogrammet Nye arbeidsplasser har fokus på arbeidsplassvekst. Programmet skal bidra til å utvikle næringslivet slik at det blir skapt flere lønnsomme arbeidsplasser både gjennom nyetableringer og i eksisterende næringsliv. Dette programmet har fokus på bedriftsrettede mål og tiltak. Utviklingsprogrammet Vekstskaperen har fokus på å gjøre næringslivet til et vekstmiljø, med en robust og markedsrettet næringsstruktur preget av kompetanse, innovasjon, god inntjening og solide bedrifter. Dette programmet består av mer langsiktige bedriftsutviklende mål og tiltak. Lønnsomhetsutvikling, markedsutvikling og økt innovasjonsevne er sentrale fokusområder i programmet. Utviklingsprogrammet Karmøy 2020 har fokus på å utvikle Karmøy som en næringsvennlig kommune som sikrer et sterkt framtidsrettet næringsliv og høy bostedskvalitet. Dette programmet vil i stor grad bestå av langsiktige mål og tiltak utover omstillingsarbeidet. 4. KARMØY OMSTILLINGSSELSKAP AS I fellesskap med næringslivet stifter Karmøy kommune i 2010 Karmøy Omstillingsselskap AS med ansvaret for gjennomføring av den ekstraordinære satsingen med å utvikle nye, lønnsomme arbeidsplasser og utvikle en bredere, mer robust og markedsrettet næringsstruktur. I utviklingsarbeidet la Karmøy kommune vekt på at den langsiktige styrkningen av næringsgrunnlaget skal skje på næringslivets egne premisser. Av den grunn har næringslivet majoritetseierskap i selskapet. Selskapet er eid 66 % av lokalt næringsliv. I 2011 satte Karmøy Omstillingsselskap AS i gang aktiviteter for vel 3,4 millioner kroner. Dette utløste en samlet prosjektfinansiering på over 7,2 millioner kroner. I prosjektene har deltakende bedrifter estimert mellom potensielle nye eller trygging av eksisterende arbeidsplasser. Selskapet tilbyr risiko kapital, kompetanse og nettverk som skal medvirke til å øke verdiskapningen i eksisterende næringsliv ved å gå inn i innovative og kompetansehevende prosjekter i tidlig fase. Samspillet mellom omstillingsselskapet og næringslivet skal ha en utløsende effekt. Eksempelvis ved å danne bedriftens beslutningsgrunnlag om ny eller økt satsing, innhentning av såkornkapital eller ny kapital m.m. Selskapet engasjerer seg primært i tidlig forstudiefase for å avklare forretningspotensialet i prosjektene. Eiere av selskapet er: Karmøy kommune (24 %) Hydro Aluminium AS (11 %) Solstad Shipping AS (11 %) Steinsvik-gruppen AS (11 %) Haugaland Vekst IKS (10 %) Bøhn Regnskap AS (5,5 %) Haaland & Thuestad AS (5,5 %) Odd Hansen AS (5,5 %) Siv. Petter J. Rasmussen AS (5,5) Side 18 av 32

19 Karmøy Skipsconsult AS (5,5 %) Budal Radio AS (5,5 %) Selskapets styre består av: Bjørn Bugge (styreleder), Aase Simonsen (Karmøy kommune), Annette Friestad (Sysco), Bjørn M. Apeland (Steinsvik-gruppen) Mary Ann Lund (ASKI) og Yngve Furseth (Hydro) HVA KAN OMSTILLINGSMIDLENE BRUKES TIL Omstillingsmidlene skal benyttes som en ekstraordinær innsats i en tidsavgrenset periode som et supplement til ordinære virkemidler. Bare når de ordinære virkemidlene blir nyttet fullt ut, kan omstillingsmidlene gi maksimal effekt. Omstillingsmidlene skal primært nyttes til utviklingsprosjekter i en tidlig fase. Omstillingsmidlene kan finansiere både bedriftsrettede og tilretteleggende prosjekter. Eksempler på hva midlene kan brukes til er: Kompetanseutvikling Utvikling av eksisterende virksomheter/etablering av ny virksomhet Nettverksbygging mellom bedrifter Administrasjon av omstillingsorganisasjonen Mobilisering/tiltaksarbeid Aksjekapital (selskapet kan gå inn med en eierandel slik at den totale offentlige eierandelen kan være inntil 49 prosent) 4.2. VIRKSOMHETSOMRÅDER Det pågår en kontinuerlig prosess med å vurdere eksisterende og nye virksomhetsområder for å sikre gode resultater og ønsket effekt av omstillingsarbeidet. Ved å konsentrere ressursene om grunnpilarene kompetanse, innovasjon, samarbeid, næringsvennlighet og synliggjøring mener omstillingsselskapet man kan oppnå de største effektene. Innovasjon i petro-maritime næringer Målgruppen er vekstkraftige og innovative bedriftsprosjekter innen den petro-maritime klyngen som vil skape nye arbeidsplasser. Primærfokus er å videreutvikle nyskapende og innovative bedriftsprosjekter i en tidlig fase som ligger utenfor den enkelte bedrifts kjernevirksomhet. Omstillingsselskapet skal stimulere til ideutvikling og fremskynde verdi- og nyskapning som ellers ikke ville blitt gjennomført. Videre skal vi bidra til å styrke den petro-maritime næringens evne til å utnytte sine fortrinn på en innovativ og fremtidsrettet måte. Kompetanseheving i petro-maritime næringer Målgruppen er kompetansehevende bedriftsprosjekter innen den petro-maritime klyngen som vil skape nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Vi ønsker å bidra til økt fokus på kompetanseutvikling Side 19 av 32

20 og være en drivkraft for gjennomføring av utviklingsprosjekter. Prosjektene skal virke forsterkende på områdets fagkompetanse og FoU-virksomhet. Innovasjon i energi klyngen Målgruppen er innovative og vekstkraftige bedriftsprosjekter innen energiklyngen som vil bidra til nye kunnskapsarbeidsplasser. Primærfokus er å stimulere til ideutvikling og videreutvikling av nyskapende og innovative bedriftsprosjektet i tidlig fase. Kompetanseheving i energi klyngen Målgruppen er kompetansehevende bedriftsprosjekter innen energiklyngen som vil bidra til nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Prosjektene skal bidra til å videreutvikle fagkompetansen og FoUvirksomheten i regionen innen segmentet gass, kraftkrevende industri og fornybar energi. Vi skal bidra til bedriftsekspandering til nye markeder og sikre at regionen innehar ettertraktet fagkompetanse. Innovasjon Målgruppen er primært bedrifter med forretningsideer i en tidlig fase med høyt kunnskapsnivå og stort verdiskapningspotensial. Omstillingsselskapet skal bidra til at bedrifter med nyskapende og innovative produkter/tjenester lykkes med å realisere sin forretningside og sitt vekstpotensial. Mange bedrifter har full oppmerksomhet på sine kunder og sin kjernevirksomhet. Vi har som mål å stimulere til at vekstkraftige prosjekter i en tidlig fase får mulighet til å bli virkeliggjort. Hovedfokuset er bedriftsinitierte prosjekter, men rekruttering skjer også som resultat av gjennomførte aktiviteter i regi av omstillingsselskapet. Hvordan drive utvikling i egen bedrift Målgruppen er utviklingsorienterte bedrifter med vilje og evne til videre økonomisk vekst. Mange bedrifter har full oppmerksomhet på sine kunder og sin kjernevirksomhet. Programmet fokuserer på hvordan bedrifter kan realisere vekstkraftige prosjekter uten at dette går utover eller blir belastende for basisorganisasjonen. Hensikten var å vise hvordan utviklingsprosjekter kan føre til økt konkurransekraft, lønnsomhet og bidra til viktig kompetanseheving i bedriften. Nye markeder internasjonalisering Målgruppen er vekstkraftige bedrifter med fokus på internasjonale og nye markeder primært utenfor regionen. Vi skal bidra til at bedrifter oppnår markant vekst gjennom introduksjon i nye nasjonale og internasjonale markeder. Mange virksomheter i Karmøy og regionen er godt tilpasset sitt marked og mange opererer internasjonalt. Målsetningen er å øke andelen for å gjøre næringslivet mindre sårbart for lokale konjunkturendringer. Gjennomførte prosjekter skal bidra til utvikling av nye markeder og økt salg ut av regionen for deltakende bedrifter. Næringsvennlig kommune Næringsvennlig kommune programmet skal bidra til at kommunen videreutvikles som en næringsvennlig organisasjon i tråd med næringslivets videre vekstbehov. Det lokale næringslivet er avhengig av å ha velfungerende kommunale tjenester som bedriften er direkte bruker av. I første rekke gjelder dette alle plan- og tekniske saker, kommunens ordinære næringsarbeid, salg/utleie av næringsarealer og kommunens samhandling med næringslivet i næringspolitiske spørsmål. Side 20 av 32

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19 /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19 /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.11.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19 /22. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner regnskap 2013 for Karmøy Næringsfond.

Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner regnskap 2013 for Karmøy Næringsfond. SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2013 Kommunestyret behandlet saken den 10.06.2014, saksnr. 34/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner regnskap

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 STORHALL KARMØY - INTERKOMMUNAL STATUS Rådmannens forslag til vedtak: Det arbeides

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014

SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014 SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 73/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner regnskap

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført.

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet INNKALLING TIL MØTE er påført. Ordfører Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 10.03.2011 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14 eller e-post til: Bodil.J.Kostamo@vadso.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 28.04.2011 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.10.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU)

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU) STRATEGIPLAN SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av eierne, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år,

Detaljer

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: ingen Oppkjøp av eiendommer

Detaljer

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak: Saknr. 08/4813-7 Ark.nr. HDOK NØK HOLMEN BIOVARME AS Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2012 Meråker, mai 2012 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og turisme... 4 2.3 Helse og rehabilitering... 5

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset : 15.12.2009 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kl 15.30

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/325 NÆRINGSFONDET - SØKNAD OM TILSKUDD RONNY LUND

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/325 NÆRINGSFONDET - SØKNAD OM TILSKUDD RONNY LUND VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: TEKNISK, NÆRING PLAN OG KULTUR Møtested: Vardø rådhus møterom 2 Møtedato: 25.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2010/610 Klassering: Saksbehandler: Trond Waldal RETNINGSLINJER OG VEDTEKTER FOR STEINKJER KOMMUNES NÆRINGSFOND

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/2018 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 10.06.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 26.05.2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Arkivsak: 1400761-8 SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Behandling sak nr.: 77/16 i Kommunestyret den 20.12.2016 Behandling: Aina Sætre fremmet følgende forslag til vedtekter

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Kontrollutvalget 19.06.2012 Kommunestyret (her skal du ikke sette inn noe -

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen NB! Merk ukedag Møtedato: 08.02.2012 Tid: Kl. 18.00. Fremmøte kl. 17.00 på Helsestasjon for rus Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR ALVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND. (KRAFT- OG TILTAKSFOND)

VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR ALVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND. (KRAFT- OG TILTAKSFOND) VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR ALVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND. (KRAFT- OG TILTAKSFOND) A. VEDTEKTER FOR KRAFTFONDET ALVDAL KOMMUNE. 1. Hjemmel, kapital og avkastning a) Hjemmel. Vedtektene for bruk og forvaltning

Detaljer

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU)

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU) STRATEGIPLAN SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av eieren, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år,

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - AKTIVITETSPLIKT FOR MOTTAKERE AV SOSIALHJELP

SAKSPROTOKOLL - AKTIVITETSPLIKT FOR MOTTAKERE AV SOSIALHJELP SAKSPROTOKOLL - AKTIVITETSPLIKT FOR MOTTAKERE AV SOSIALHJELP Kommunestyret behandlet saken den 20.03.2017, saksnr. 16/17 Behandling: Ordfører opplyste om at Fagerland (Ap) har stilt spørsmål om sin habilitet

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET EKSTRAORDINÆRT MØTE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: 13.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - AKTIVITETSPLIKT FOR MOTTAKERE AV SOSIALHJELP

SAKSPROTOKOLL - AKTIVITETSPLIKT FOR MOTTAKERE AV SOSIALHJELP SAKSPROTOKOLL - AKTIVITETSPLIKT FOR MOTTAKERE AV SOSIALHJELP Kommunestyret behandlet saken den 20.03.2017, saksnr. 16/17 Behandling: Ordfører opplyste om at Fagerland (Ap) har stilt spørsmål om sin habilitet

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 05.06.2012 kl. 18:00 21:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2010 Tid : Kl. 16.00 16.20 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Forfall Medlem Endresen Einar

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET I LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 14.desember 2007 sak 83/07 Endret i Lebesby Kommunestyre den 06.05.2008, saksnr

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM EKSPROPRIASJON - STEINARSKOGEN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM EKSPROPRIASJON - STEINARSKOGEN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM EKSPROPRIASJON - STEINARSKOGEN Formannskapet behandlet saken den 02.10.2017, saksnr. 105/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. For å gjennomføre reguleringsplan

Detaljer

Omstilling Dyrøy. Handlingsplan Versjon: september 2017

Omstilling Dyrøy. Handlingsplan Versjon: september 2017 Omstilling Dyrøy Handlingsplan Versjon: 1.1-5. september 2017 Behandlet av styringsgruppa: 5. september 2017 Vedtatt av kommunestyret: 12. oktober 2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Hva sier

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.01.05 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eierutvalg Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 17:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling 61/17 17/2550 INVITASJON TIL Å DELTA I FINANSIERINGSORDNINGEN FOR DIGITALISERINGSPROSJEKTER

Møteinnkalling 61/17 17/2550 INVITASJON TIL Å DELTA I FINANSIERINGSORDNINGEN FOR DIGITALISERINGSPROSJEKTER FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 07.11.2017 09:00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling

Fylkesrådet Møteinnkalling Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Bordsak Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 67/14 Bordsak 14/2978

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SP Harald Lie (representant) SV Bjørnar Hansen

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05. Ringerike kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.05.2015 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, eller e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.08 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK Dato: 15. januar 2009 Byrådssak 22/09 Byrådet Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer ADME SARK-332-200800758-146 Hva saken gjelder: Filmfondet fuzz AS anmoder i brev av 30. desember 2008 om at det gjøres

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Rådhuset, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 24.05.2011 kl. 17:00 MERK: Det er møte med politikerne i Rådhuset, Formannskapssalen kl 15.00. Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter i Finnmark i regi av Innovasjon Norge

Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter i Finnmark i regi av Innovasjon Norge Statsråden Innovasjon Norge hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 04/3657-25 TIH Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til

Detaljer

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 07.02.2011

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 07.02.2011 DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT Norsk Designrad Norsk Design- og Arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 OSLO Deres ref Vår ref Dato 07.02.2011 Tilskuddsbrev 2011 1. INNLEDNING Nærings- og

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Side 1 av 6 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer

Søknad om støtte fra næringsfond - Nasjonalparken Næringshage AS

Søknad om støtte fra næringsfond - Nasjonalparken Næringshage AS Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/3175-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 19.11.2013 Formannskapet 25.11.2013 Saksbehandler: Katharina Berit Fugger Søknad om støtte fra næringsfond

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 78/15 Behandling: Holvik (Ap) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens

Detaljer

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 16/1839-1 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark som Hedmark fylkeskommunes operatør kr. 30

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 7/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag den 05.09.2005 kl. 08.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 03.12.2013 kl. 18:00 22.15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl,

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN OMRÅDEPLAN FOR NÆRINGS- OG SENTRUMSOMRÅDENE SPANNE/NORHEIM

SAKSPROTOKOLL - PLAN OMRÅDEPLAN FOR NÆRINGS- OG SENTRUMSOMRÅDENE SPANNE/NORHEIM SAKSPROTOKOLL - PLAN 5089 - OMRÅDEPLAN FOR NÆRINGS- OG SENTRUMSOMRÅDENE SPANNE/NORHEIM Formannskapet behandlet saken den 16.01.2017, saksnr. 6/17 Behandling: Innstillingen vedtatt med 10 stemmer mot 1

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/ Kommunestyret 13/

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/ Kommunestyret 13/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1107 Arkivkode: 140 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/31 07.05.2013 Kommunestyret 13/50 28.05.2013 Rullering av næringsplanen

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg

Verran kommune. Saksframlegg Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/408-14 Saksbehandler: Trygve Wannebo, Næringssjef Ansvarlig leder: Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Søknad

Detaljer

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 15.03.2007 Klokkeslett: Umiddelbart etter økonomiutvalgsmøte Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13.

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN FOR KARMØY NÆRINGSFOND

SAKSPROTOKOLL - PLAN FOR KARMØY NÆRINGSFOND SAKSPROTOKOLL - PLAN FOR KARMØY NÆRINGSFOND Formannskapet behandlet saken den 28.08.2017, saksnr. 92/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Karmøy kommunestyre ber rådmannen avklare

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/2286. Formannskapet

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/2286. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/2286 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 20.06.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE I FORMANNSKAPET DEN 13.06.2016.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 25.05.05 Tilstede: Anne-Ma Vik, møteleder Kjell Richardsen Guttorm Veabø Jan Andersen Berit Hansen møtte kl. 1540. Forfall: Viggo Johnsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 13.09.2012 Tid: Kl. 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/228- Trond Øverland,

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/228- Trond Øverland, Stor-Elvdal kommune Sektor for samfunnsutvikling Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/228- Trond Øverland, 95779397 242 30.05.2016 4980/2016 VEDTATTE VEDTEKTER FOR STOR-ELVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

Tirsdag 8. november / Formannskapssalen

Tirsdag 8. november / Formannskapssalen 2016-05 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Tirsdag 8. november 08.00 10.00 / Formannskapssalen Innkalte: Tor Peder Lohne, Wenche Kåsene, Kjell Vågsland, Ellen Hamre Bergan, Bertil Petterson,

Detaljer

Kommunalt næringsfond:

Kommunalt næringsfond: Kommunalt næringsfond: Målet med det kommunale næringsfondet er å synliggjøre kommunens støtte til næringsutvikling og nyskaping. Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til næringsutvikling i forhold til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Formannskapets

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av Næringsrådet ved Odd Arvid Bjørnstad (1 time)

MØTEINNKALLING. Presentasjon av Næringsrådet ved Odd Arvid Bjørnstad (1 time) MØTEINNKALLING Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 12.9.2013 Tid: 18:30 SAKSLISTE Folkets spørretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag 10. september

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Komité mennesker og livskvalitet.

Komité mennesker og livskvalitet. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 26.10.2015 Tid:

Detaljer