TEAM/RESSURSPERSONER. Hurdal Kommune. Prosjektleder: Gaia-Oslo as: Frederica Miller - arkitekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEAM/RESSURSPERSONER. Hurdal Kommune. Prosjektleder: Gaia-Oslo as: Frederica Miller - arkitekt"

Transkript

1 F O R P R O S J E K T H U R D A L S E N T R U M B Æ R E K R A F T I G U R B A N L A N D S B Y

2 TEAM/RESSURSPERSONER Hurdal Kommune Prosjektleder: Gaia-Oslo as: Frederica Miller - arkitekt Arkitektteam: Helen & Hard: Reinhard Kropf - arkitekt Moritz Groba - arkitekt Linn Runeson - arkitekt Aina Telhaug - arkitekt Mobilitetskonsulenter: PlanUrban: Runar Henanger - arealplanlegger Anja Standal - arkitekt Ketil Nord - master i urban design Ivar Kufås - sivilingeniør transport Kristine Prestrud - landskapsarkitekt Peter Bernhard - Asplan Viak Kanenergi Takk til Akershus fylkeskommune og Husbanken for økonomiske tilskudd til forprosjektet. Side 2

3 VEDTAKET I ET ENSTEMMIG KOMMUNESTYRET 1. Hurdal kommune skal gjennom sin tjenesteproduksjon, arealplanlegging og samfunns- og næringsutvikling søke bærekraftige løsninger. 2. Hurdal skal være et bærekraftig samfunn uavhengig av kommunegrenser. 3. Hurdal har som mål å være et pluss-samfunn innen Hurdal kommune vil jobbe for at det innen 2016 skal etableres et bærekraftakademi i Hurdal i samarbeid med ledende nasjonale og internasjonale universiteter. Målet er at det i 2020 skal være minst 1 million nettstudenter ved akademiet. 5. Hurdal kommune vil jobbe for at minimum 1 % av oljefondet skal inn i statsbudsjettet for 2017 øremerket bærekraftig forskning og utvikling Side 3

4 SUSTAINABLE VALLEY DEN BÆREKRAFTIGE DALEN Miljømessig bærekraft: 1. Norge skal være karbonnøytralt innen Innen 2020 skal Norges klimagassutslipp reduseres med 30 % av det vi slapp ut i 1990 DEN TREDELTE BUNNLINJEN: SAMFUNN FOLK ØKOLOGI STED ØKONOMI NÆRING Side 4

5 SENTRUMSPLAN Hurdal kommune har et ønske om at sentrumsplanen skal kunne bli et NASJONALT PILOTPROSJEKT og skape EN MODELL FOR BÆREKRAFTIG STEDSUTVIKLING OG BYGGING, som danner et første skritt og et nav i den videre utviklingen av EN BÆREKRAFTIG REGION. For å få til dette skal en LOKAL NÆRINGSUTVIKLING GÅ HÅND I HÅND MED SENTRUMSUTVIKLINGEN. Side 5

6 HURDAL SENTRUM SOM EN URBAN BÆREKRAFTIG LANDSBY URBANT - fortetting og tydelig identitet som et sentrum; blandede funksjoner med bolig, næring, kultur og service. BÆREKRAFTIG - utnytte lokale ressurser maksimalt, utvikle kretsløpsteknologi og lokalt næringsliv basert på stedlige ressurser; ha en tydelig miljøprofil, med samordning av areal og transport; lokale fornybare, energikilder; biologisk mangfold mm. LANDSBY - bygge et sentrum med mennesket i sentrum, som skal skape gode sosiale møteplasser og kontaktflater, være tilgjengelig for alle (universelt utformet), og fremme kontakt mellom beboere og næringsdrivende på en positiv måte. Side 6

7 Bærekraftsakademiet Treprosjekt Utstilling prototyper Innovativ trebruk Sunn mat Dyrking Produksjon Utstillingsvindu for fornybar energi Nærvarmesentral Solenergi Kretsløpsteknologi Utnøtte avløp og kompost Kompakte bygg Miljøvennlig transport Energistasjon Bildeling Bærekraftig Urban Landsby Sentrumsplan Bærekraftsfrø - Hurdal kommune Side 7

8 IDEDUGNAD PLANSMIE KICK OFF TRESEMINAR Kunngjøring Oppstart planarbeid SkoleIDEDUGNAD FERDIG FORPROSJEKT PLANFORSLAG Behandling Kommunestyret Kommunestyrevedtak HOVEDPROSJEKT FORPROSJEKT MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUAR FEBRUAR MARS APRIL FORARBEID ANALYSER Finne og vurdere mulige samarbeidspartnere og evalueringsverktøy. Grunnleggende analyser og informasjonsinnhenting som: Klimaanalyse Kartlegging av eksisterende ressurser både naturressurser og folk. Kretsløpsteknologi på kommunalt nivå. Kartlegging av eksisterende energikilder, og biologisk mangfold. Eksisterende sentrum. Eksisterende næringsvirksomhet. Frivillige organisasjoner. FORMØTER Grunneiere Landbruk Næring Treprosjekt Administrasjon Østgreina Styringsgruppe Kommunestyre PLANSMIE okt 2014 Mål: omforent forslag til sentrumsplan 5 dagers intensivt verksted. Invitasjon viktige lokale aktører Inviterte ressurspersoner som kan gi faglige innspill. Minimum 2 åpne folkemøter med muligheter for informasjon og innspill Sentrumsplan Tidslinje HOVEDPROSJEKT detaljeregulering Side 8

9 A N A L Y S E R O G P L A N S M I A Side 9

10 Side 10

11 TRANSPORTANALYSE Hurdal har som overordnet mål å utvikle Hurdal sentrum til en Bærekraftig Urban Landsby. For transport og mobilitet vil det bety å få flere til å gå og sykle på kortere reiser og til å reise kollektivt på lengre reiser. Gjennom en vurdering av ulike deltema er det vist flere forhold som den videre utviklingen av Hurdal sentrum bør bygge på. Samlokalisering av målpunkt er viktig for et arealeffektivt sentrum hvor flere kan gå. Forventet høy befolkningsvekst gir muligheter for fortetting og funksjonsblanding i sentrum. Fortetting i sentrum vil gjøre det mulig å nå flere målpunkt til fots. For et mer urbant sentrumspreg med gode offentlig rom vil en ombygging fra vei til gate kunne gi store gevinster for opphold og landsbyliv. I takt med ombygning av vei til gate, kan reduserte fartsgrenser inn mot og gjennom sentrum bidra til økt trafikksikkerhet og redusert trafikkstøy, samt å redusere konkurransefortrinnet for bil overfor gange og sykkel på korte lokale reiser. For å få flere til å gå bør det utvikles et mer finmasket nettverk for gående, f.eks. gjennom nye gater og snarveier. Sykkel har potensial for å bli et mye viktigere transportmiddel i Hurdal. F.eks. kan Hurdal verk nås på 10 minutters sykling fra Hurdal torg. For redusert reisevei og økt mobilitet for sykkel er det nødvendig å etablere flere tverrforbindelser mellom dagens hovedveier. Fremtidig boligutbygging bør legges til eksisterende eller planlagte traseer. Det bør etableres høystandard holdeplasser med lehus og universell utforming. En tydeliggjøring av Hurdal torg som en sentral og viktig holdeplass kan bidra til å øke bussens synlighet og attraktivitet, og gjøre tilbudet enklere å bruke. Side 11

12 HURDAL SENTRUM IDEDUGNAD HURDAL SENTRUM SKOLE IDEDUGNAD Hurdal skal være et sted vi ikke vil flytte fra, men hvor alle vil flytte til. Egen identitet Bærekraftsdalen - noe helt utenom det vanlige. Identiteten nå, det gamle jordbrukssamfunnet kombinert med det moderne. Tett trehusbebyggelse. Trehusbedrifter. - Skap uformelle møteplasser Fortetting med bolig og næring. Brustad tunet = diamanten, TUN ikke torg Kafe med lokal mat og drikke, bakeri, - Velkomstsenter, sykkelutleie, nærpol. Kokkeskole, Nisjebutikker i sentrum. Bygdeturisme, galleri. Pub med lokalt øl Lage helsetun, Velvære, Spasenter. Grønn lunge i midten. Lekepark i tre for barn. Byhage, Skolehage. Kulturtun ved Molstad. Elven = perle, lysløype med broer over elven. kanoparkering, tilkomst til sjøen, Bussterminal ved MEV kontoret. Stenge Minneåsveien, Pluss energi sentrum. Leiligheter rundt sentrum. Bolig for unge, utleieboliger, med park. Naturen inn i boligfelt. Flere busser i helgen og etter skolen, 1 x time. Busser, shuttle fra sentrum til skisenteret etter skoletid. Noe gøy for yngre i sentrum, et ungdomshus. Benker og sitteplasser under tak ved skolen. Skatepark. Turstier, kafe. Et sted å spille teater. Bilverksted ved camping. Bilcrossbane i Hurdal i skogen. Gocart inne/ute, bilpark. Klatrepark bane over, trampolinepark ved Molstad, komme flere dit. Brustadlåven - beholde gården. Informasjons senter, kafe, komme til gården for å vite om Hurdal. Samle ting godt i sentrum. Kafe høre på musikk, lese bøker, spise. Restaurant ved elva. Mere Mat fra Hurdal, Badeland, svømmehall ved skolen. Kunstgressbane. Skiløype gjennom boligfelt. Naturstier som går opp fra sentrum. Dansestudio, dansetrening i idrettshallen Side 12

13 INNTUN HOVEDGATA UTTUN Mål for Plansmien: Å lage et omforent forslag for Hurdal sentrum som en Bærekraftig Urban Landsby. Side 13

14 P R E S E N T A S J O N S E N T R U M S P L A N Side 14

15 AVGRENSNING AV OMRÅDEPLAN Områdeplan for sentrum i Hurdal har i utgangspunktet en vid avgrensning for å innlemme potensielle utviklingsområder i og omkring sentrum. Under arbeidet med områdeplanen er et mindre område - Indre sentrum - avgrenset som det området som skal utvikles først og med høyest tetthet. Sentrumsområdet skal ha en tydelig markering av inngangs portaler der sentrum begynner langs Fylkesveiene. Disse har til hensikt å senke hastigheten til maks 40 kmh, 30 i indre sentrum. Alle veier gjøres om til gater med fortau. Det legges opp til en fortetting langs gatene med mulighet for næring og service i første etasjer ut mot gaten. Side 15

16 OMRÅDEPLAN HURDAL SENTRUM FORMÅL SENTRUMSFORMÅL: Indre sentrum avgrenses som et eget område for sentrumsformål. Formålet innbefatter forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse med nødvendige grøntareal til bebyggelsen. Det forutsettes at dette området utvikles først. BOLIGBEBEBYGGELSE: Eksisterende og nye boligområder med mulighet for fortetting i tun struktur. FRITIDSBEBYGGELSE: (Kan også være Fritids- og turistformål med utleiehytter) Område for fritidsboliger og mikrohus. OFFENTLIG OG PRIVAT TJENESTEYTING: Arealer for gjenbruk, kompostering og avløpsbehandling er satt av mot syd og nord ved Dalheim. I tillegg er det arealer for barnehagen, og en utvidelse av skolen og kulturhuset. BOLIG/FORRETNING/KONTOR: Blandet formål med arealer for næring og service i første etasje mot gatene. NÆRINGSBEBYGGELSE: Omfatter industri-, håndverks- og lagervirksomhet. Lettindustri-, næringsområde avsatt i det nordøstre hjørnet med atkomst fra den nye Brustadvegen. GRØNTSTRUKTUR/IDRETTSANLEGG: Landskapsmessig er det en karakteristisk ra med ca 7meters høydeforskjell som beveger seg gjennom sentrum. I hovedsak er områdene nedenfor raet beholdt som et åpent landskapsrom, med idrettsanlegg og elven. Her skal det være et nettverk av turstier og veier, skiløyper om vinteren, som kobler sentrumsområdet med omlandet rundt. Det foreslås en bro over elven mot syd med en universell utformet gang/sykkelvei som går fra eldresenteret inn til sentrum. Her kan det også lages badeplasser, og noe lenger øst mulighet for kajakker og kanoer for å komme seg ut på Hurdalsjøen. PORTAL PARSELL HAGER INN - UTFARTSPARKER- ING OVERFLATEPARKERING FÖRST GJENBRUKSSTASJON PARKERINGSHUS I TRE 30 ENERGISTASJON FLYTTE GAMLE KOMMUNE HUS HIT EVT. DALHEIM? HISTORISKT TUN PORTAL BÆREKRAFTAKADEMIET LEKEPARK P P GATE BEVARING GÅRDSTUN KOMPOST HELSETUN BUSSLOMME KUNST GRESS HØYSPENT 55m ELEMENTFABRIKK PRODUKSJON SMÅINDUSTRI BEBYGGELSE MED TURVEI INTEGRERT HOPP PORTAL BOLIG (REGULERT) SMÅHUS IDRETT TURVEI TIL MINNEÅSEN NATUR KLASSEROM BUSS TIL EIDSVOLLVERK KANO MARINA BADE KULP Doktor kulpen STI TIL NATUR RESERVAT + SJØEN FUGLE AVLØP KIKKETÅRN BUSS TIL KIRKEN Side 16

17 AREALBEREGNINGER TETTHET/UTNYTTELSE YTRE SENTRUM: INDRE SENTRUM: Syd: Blandet formål: Ren bolig: m m2 Nord: Blandet formål: Bolig: m m2 Nord: Blandet formål: Ren bolig: Totalt: Blandet formål: m m m2 x 40%BYA = x 3 etasjer = m x 20% Næring = ca m2 Næring. Bolig / gjennomsnitt 100m2/bolig = 644 boliger Ren bolig: m2 x 20%BYA = 11000m2 x 2 etasjer = m2 = 220 boliger Fortetting i eksisterende boligområder ca 36 boliger, = 900 boliger Vest: Blandet formål: Bolig: Øst: Blandet formål: Bolig: m m m m2 192,4 m 2 620,1 m 2 172,5 m2 63,4 m 2 70,0 m 2 987,4 m 2 72,0 m 2 193,6 m 2 216,3 m 2 513,1 m 2 72,0 m 2 Ytre sentrum: 900 boliger m2 næringsarealer Eksisterende boliger i sentrum = 100 boliger Allerede regulert rundt sentrum: 100 boliger Mikrohus/utleieboliger i sentrum: m2 : ca 100stk Ytre sentrum: = 1100 boliger x 3 personer = 3300 personer 100 mikrohus x 1 = 100 personer Indre sentrum: 300 boliger Totalt 1400 boliger ca 4200 personer 70,0 m 2 121,0 m 2 242,4 m 2 72,0 m 2 846,1 m ,9 m ,2 m 2 108,3 m 2 995,6 m 2 Side 17

18 1. Mangfold i sentrum - blandede funksjoner, bolig, næring, kultur meter byen - korte avstander for gående og syklende. 2. Sosialt - møteplasser, deltagelse, inkludering. Aktiviteter for alle. 7. Klimasmart, kortreist og fornybart - bygg, transport, mat, forbruk. 3. Kultur og fellesskap. Varierte tilbud, mangfold og glede. 8. Kretsløpsteknologi - slutte sykluser for avfall, avløp, energi og biologisk mangfold. 4. Helse og sunnhet - økt bevegelse, aktivitet, lett mobilitet, sunne hus, ren luft, mat, vann. 9. Robusthet og fleksibilitet - lokal forankring, fleksible løsninger. 5. Blågrønne kvaliteter - elv og park, skog, fjell og sjø, rekreasjon i friluft. 10. Rom for utvikling - plass til innovasjon, nye bærekraftige virksomheter, grønn profil. Side 18

19 1 MANGFOLD I SENTRUM Konkret forskjell på Indre sentrum som den urbane landsbyen med torg og gater: det historiske Torget, en hovedgate og et næringstorg. Ytre sentrum formet som tun med forskjellige kvaliteter, noen eksisterende: Brustadtunet, Molstadtunet, Ringstad; og noen nye som vil være en fortetting rundt eksisterende bebyggelse som Rådhustunet, NAV/helsetunet osv. Blandede funksjoner, bolig, arbeidsplasser, rekreasjon, og gode møteplasser. Minimums andel næring som kan være alt fra atelier/studio til butikker og produksjon. Mulighet for å slå sammen flere enheter i første etasje. Kombinasjon næring bolig, prinsipp om næring i 1 etasje mot gate/torg. Høy første etasje 4-5m. Variert boligmasse - boformer, bolig typer - forskjellige type boliger og størrelser. Fra mikrohus og kollektiv, til leiligheter, rekkehus og blokker. Menneskelig målestokk, variasjon i skala fra 2 til 4/5 etasjer, samt akarde langs hovedgata. Fargerikt - palett med naturpigmenter. Utformingshåndbok med anbefalinger for materialbruk og detaljering. Bruk av forskjellige arkitekter til å utforme deler av sentrum. 1:2000 Side 19

20 2 SOSIALT Indre sentrum skal detaljereguleres og utvikles først for å etablere en tydelig identitet og aktiviteter i sentrum. Planprosessen er en bevisst strategi for å involvere lokale folk i en utviklingsprosess. Det er en høy grad av medvirkning for å engasjere og aktivisere folk og virksomheter som viktige ressurser i utviklingsarbeidet. Skape gode møteplasser. Offentlige utadvendte funksjoner mot gater og torg, torg og gater som hovedatkomst til boliger og butikker, næring og service. Kvalitet i rom og uttrykk. Sjikting av uterom med privat, halvprivat, halvoffentlig og offentlige rom. Lage et sjikt mot gaten som er halvprivat/ halvoffentlig til forskjellige funksjoner. Lage hagearealer foran og bak boliger som viktige møteplasser. Mulighet for medvirkningsprosesser i utformingen av boligenes uteområder. Boformer - kollektiv tun med felleshus mot gate/torg/ tun. Variasjon i boligtyper og størrelser som tilbud til forskjellige aldersgrupper. Side 20

21 3 KULTUR OG FELLESSKAP Det unike i Hurdal - historisk identitet. Sentrum bygges opp rundt det historiske torget, og tar vare på de gamle gårdstunene. Sentrum kan fortelle historien om glassproduksjon, tømmerfløting, møller mm. Brustad tunet beholdes og fortettes noe. Molstad tunet utvikles videre med gjenbruk av andre gamle hus i sentrum som flyttes dit, som det gamle kommunehuset og Dalheim. Trekultur både historisk og nytt. Sentrum skal være en trelandsby, hvor tre som materiale er vist i all sin bredde. Treproduksjon fra skog til endelig produkt kan få sin plass i sentrum. Elven sjøen våtmarksområdet turterreng skog og fjell - Hurdals naturlige fortrinn skal kobles inn til sentrum ved hjelp av turveier og stier som skiltes og vises på Hovedtorget. Kultursenteret skal styrkes. Området ved skolen og Brustadtunet kan utvikles med bokkafe, en utescene, øvingslokaler for musikk, en stor fantastisk lekeplass i sentrum. Det kan være et utstillingsområde for erfaringskunst (kunst eller installasjoner som er interaktive og som skaper opplevelser av naturfenomener), knyttet sammen med installasjoner ute i naturen. VM i spark. Hurdals unike årlige begivenhet med målområde på Torget. Hele sentrum skal være tilrettelagt for sparkstøtting. 1:2000 Side 21

22 DET HISTORISKE TORGET 1968 Side 22

23 4 HELSE OG SUNNHET Rent miljø. Forurensningsfritt. Redusere ytre forurensninger fra trafikk og støy, bl.a. gjennom å prioritere gående, sykkel, spark og el.bil. Stille krav til eksisterende og ny næringsvirksomhet som underbygger en grønn profil. Fremme miljøsertifisering av virksomheter. Sunne hus og bygg. Krav til inneklima og materialbruk. Prioritere passive bygningsintegrerte tiltak som naturlig ventilasjon og sunne lokale materialer. Fremme avfallsløsninger som gir mulighet for resirkulering og gjenbruk. Universell utforming tilgjengelighet for alle. Sørge for at sentrum og turvei nettverket har gode traseer for alle. Rekreasjon og trivsel, bevegelse og inkludering - turstiene. Maten fisk og vilt. Matprosjektet skal fremme lokal kortreist mat og en økning av økologisk matproduksjon. Kjøkkenhagen i Framtidssmia er i gang. Andelslandbruk - levering av økologisk kortreist mat. Mulighet for sentrumsnære parsellhager. En kafe /restaurant og mathall som byr på Hurdals spesialiteter av økologisk og kortreist mat i sentrum. Helsetun med service. Flytte legesenteret inn til sentrum. Gi plass til velvære tilbud som spa og massasje. Side 23

24 5 BLÅGRØNNE KVALITETER Ta vare på det grønne landskapsrommet nedenfor skolen og langs elven til park/rekreasjon/idrett Turvei prosjekt. Et nettverk av gang- sykkelveier og stier som er i sentrum og som kobler sentrum med omlandet rundt. Lysløypen for ski må inn til sentrum, og kobles til skiløypene rundt. BGF Blågrønn overflate faktor - øke kvaliteten på de blå - grønne flatene. Økt biologisk mangfold. Nyttevekster i offentlige rom. Vertikale hager, vegger, gater, beplantning. Alle boliger skal ha tilgang til grønne bakgårder/hager. LOH - lokal overvannshåndtering - integrert som kvalitet i uteområder, fordrøyning til elven. Avrenning fra torg/ hovedgate og næringstorg samles i et våtmarksanlegg/ fordrøyningsbasseng ved elven for rensing før det slippes ut. Urbane LOH løsninger i hovedgaten. Andre typer i bakgårder/tunrom. 1:2000 Side 24

25 METER BYEN Bærekraftig Prioritet på gang, sykkel, kollektivtrafikk. Økt kollektivtransport. En buss linje via sentrum fra kirken/økolandsbyen til Eidsvoll verk, bussholdeplass på torget. 1 buss i timen. Bilen på de gåendes premisser i sentrum gater med 30 sone. Inngang til sentrum markeres fysisk som en portal til Hurdal sentrum. Sykkelparkering lett tilgjengelig under tak ved innganger. Diskriminering av bilbrukere - like langt å gå til bil som buss, betaling for garasjeplass/ p-plass. Etablering av bildeleordninger som alternativ til egen bil, med plassering i sentrum ved Energistasjonen. Urban Fortetting og tydelig identitet. Sterk fortetting i sentrum, minske transportbehov gjennom lokalisering av funksjoner. Økt kollektivandel, fotgjenger - og sykkelvennlig. Prioriter miljøvennlig transport, bare el.bil parkering i sentrum, sykkel p ved alle butikker/boliger. Minneåsveien legges om i Brustadveien og stenges ved Torget, som skaper en ny vegg i torget og gir en fortettingsmulighet mellom helsebygget og Rådhuset. Landsby Sentrum med menneskene i sentrum gode sosiale møteplasser Side 25

26 METER BYEN PARKERING Bevisst holdning til parkeringsdekning - vurdere behov. Redusere parkeringsnorm. Parkering kan først plasseres på bakken, etterhvert i mer arealeffektive Parkeringshus. Parkeringshus kan være noe mere enn bare parkering av biler og gi plass til andre funksjoner, som sykkelparkering med dusj- og skiftefasiliteter. Inn og Utfartsparkering skal også ligge utenfor sentrum, spesielt ved Kirken/økolandsbyen der busslinjen starter. Parkering er plassert 4 steder i sentrum. P1. Energistasjonen. Kan utvikles som energistasjon for el.biler, drive en bildeleordning, ha sykkelutleie, og tilby inn/utfartsparkering for både biler og sykler. P2. Ved skolen. Når lekeplassen utvikles må bil plasseres i et hus. Kanskje andre funksjoner som feks. stall for dyr, klatrevegg, sklie ol. Som knyttes til skolen kan etableres. P3 og P4 ligger ved Næringstorget og skal tilby delvis parekring for nye boliger, samt kundeparkering til næringstorget og sentrum. P3 kommer under nye blokkboliger. P4 ved Spar/Brustad tunet etableres i skråningen samtidig med nye boliger. 1: Side 26

27 7. KLIMASMART KORTREIST OG FORNYBART Utvikle og videreutvikle, lokalt forankret grønt næringsliv. Plass til lettindustri, treproduksjon i sentrum, nisjeprodukter og næringer. Passive tiltak som er bygningsintegrert, og klimatilpasset. Kompakthet og arealeffektivitet - maks. bolig størrelse. Finne de gode forbildene på passive tiltak som for eksempel ventilasjionsvinduet. Utnytte lokale fornybare ressurser som sunne materialer og lokal fornybar energi. Fremme kretsløpsteknologi som også er klimasmart, se pkt. 8. Klimasmarte bygg, transport, mat, forbruk. Klimagassregnskap for materialer, energi og transport tilknyttet BIM-modell for prosjektering av ny bebyggelse. Treprosjektet med innovativ bruk av lokale kortreiste materialer Takflater som utnyttes - skal brukes som takterrasser, til energiproduksjon med solfangere eller solceller, grønne tak, drivhus, og fellesarealer. Grønne overflater der mulig for å binde og lagre karbon, unngå harde overflater og asfaltdekker. Parsellhager 1:2000 Næringstun Lettindustri sentrum Side 27

28 T R E P R O S J E K T F R A S K O G T I L B Y G G S A M M A R B E I D M E D M E V, F L A E N S A G O G H Ø V L E R I, A K T I V H U S O G H E L E N & H A R D Side 28

29 8. KRETSLØPSTEKNOLOGI Kretsløpsteknologi: Å utnytte lokale ressurser, slutte kretsløp og skape ny næring. Energi: identifisere lokale fornybare energikilder. Strategier for eksisterende bygg og nybygg. Utvikling av nærvarmesentralen med bioflis som kan betjene ny bebyggelse i indre sentrum. Muligheter for andre løsninger i ytre sentrum med varmepumper, solfangere og lignende. Passiv og aktiv utnyttelse av solenergi gjennom vindusløsninger, mye dagslys, til solfangere og solceller. Klimatilpasning av alle bygninger slik at de får et lokalt særpreg. Energistasjon i sentrum se pkt. 6. som tilbyr forskjellige drivstoff typer, el., biodiesel, hydrogen. Avfall: Gjenbruksstasjon/gjenvinning. Leveringssted for gjenbruksvarer som kan gjenbrukes, eller resirkuleres. Komposteringsanlegg. Levering av organisk avfall som komposteres til jord, og selges som jordforbedring. Avløp: utnytte avløp som gjødselsressurs, struvitt eller slam som gjenbrukes lokalt. Gjenbruk/bevaring av eksisterende hus. Blant annet på Molstadtunet. Prinsipp om gjenbruk av eksisterende hus der mulig. Gjennvinningsanlegg Energistasjon 1:2000 Flisfyring Nærvarmesentral Avløpsstasjon Komposteringsanlegg Side 29

30 BGF blå grønn faktor økt kvalitet på uteområder Utnyttelse takflater Grønne tak Solceller/ solpaneler Gater med bilen på de gåendes premisser Sunne Naturlig Ventilerte bygg Karbon nøytralt Trematerialer Lavenergi bygg Nærvarme Sentral Biovarme Lokal Overvanns håndtering Universell utforming Sykkel-P ved innganger Gater og torg Høy tetthet Nyttevekster i uterom Næring /felles arealer mot gate/torg Boliger med grønne Bakhager Side 30

31 Moderne bygg har lavt varmebehov og Hurdal har mange potensielle kilder for termisk energi i nærheten; Lokal varme-sentral basert på bioenergi, solvarme og geovarme. Elektrisitet kan produseres gjennom f. eks. solceller, gass- eller stirlingmotor Vannhåndtering bør ansees som en ressurs og ikke utelukkende som avfall. Bruk av Grønn/blå faktor og smarte løsninger som f. eks. gjenvinning av varme fra brukt vann, eller tiltak som reduserer behovet for drikkevann er deler av løsningen. Vannhåndtering bør ansees som en ressurs og ikke utelukkende som avfall. Bruk av Grønn/blå faktor og smarte løsninger som f. eks. gjenvinning av varme fra brukt vann, eller tiltak som reduserer behovet for drikkevann er deler av løsningen. Side 31

32 9. ROBUSTHET OG FLEKSIBILITET Utvikling over TID - anbefalt framdrift med prioritering av Indre sentrum som første trinn. Forankring i lokalmiljøet, samt å søke støtte nasjonalt og internasjonalt. Koblinger til viktige ressursmiljøer. Grunneierforening - utviklingsselskap. Samarbeid om videre sentrumsutvikling av lokale aktører. Parametrisk design designverktøy som gir mulighet for å vise fleksibilitet innen for bestemte rammer, samt muligheter for variasjon i tetthet. Fleksible bygg og generelle planløsninger som gir mulighet for forskjellige funksjoner og endring over tid. Bygningsintegrerte løsninger som ikke krever mye infrastruktur. Et viktig prinsipp innen bærekraftig byutvikling er en reguleringsplan som kan vare over tid og som er tilpassingdyktig i forhold til nye omstendigheter og behov. Vi har derfor jobbet med parametrisk design. Det betyr at planen vår ikke er statisk, men en dynamisk digital modell som kan forandres innenfor noen parameter. Disse parameterne ivaretar kvaliteter som for eksempel høyder, tetthet, byggelinjer, solforhold etc. Innenfor parameterne har man full frihet, men modellen tillater ikke overskridelse av parameterne. Ledelinjer Høyder Vinkel Høy tetthet Lav tetthet Kontrollpanel Bredde Side 32

33 10. ROM FOR UTVIKLING Innovasjon i sentrum. Hurdal sentrum som et utstillingsvinduu for opplevelsesbasert læring - prototyper, anvendt forskning, levende laboratorium Et helhetlig prosjekt med et mangfold av løsninger. Hurdal skal finne de enkle effektive løsningene Bærekraftig helt enkelt. Bærekraftsakademiet som et fyrtårn for bærekraftig utvikling. Kunnskapssenter som skal være motor i både lokal og nasjonal bærekraftig utvikling. Nettbasert læring den norske TED for bærekraft! Brustad tunet etableres som kulturnæringssenter for bærekraftige virksomheter. Boformer - fra mikrohus og kollektiv til kompakte boliger. Eksempler på et mangfold av boformer. Mikrohus prosjektet i Fritidsbolig området. Plugg inn/plugg ut boliger som kan vise mange varianter av mikrohus som kan være både helårsboliger for de som vil bo på lite areal, fritidsboliger og deltidsboliger for de som vil ha kontakt med sentrum. Treprosjektet. Innovativ trebruk og detaljering. Utvikling av byggesystemer, annerledes detaljering for trebygg. Prosessarbeid med involvering og medvirkning som nøkkelord. 1:2000 Bærekraftsakademiet Brustad næringssenter Mikrohusområde Side 33

34 MIKROHUS Mikrohus er små hus som kan brukes som fritidsboliger, små boliger, studentboliger, ol. De kan stå alene i landskapet elller settes sammen til småhusgrend. De kan plugges inn på infrastruktur, eller være off-grid. I Hurdal er det tre steder hvor microhus kan være aktuelle. Hurdalsjøen Økolandsby har satt av et område til Mikrohus, områdeplanen for sentrum har et område for fritidsboliger og utleiehytter, og Østgreina skal utvikles med miljøvennlige fritidsboliger. Våren 2015 skal det være et kurs ved Bergen Arkitektskole (BAS). BAS studenter i samarbeid med Aktivhus, Hurdal Økolandsby, Helen og Hard, Gaia arkitekter og EriksenSkajaa Arkitekter skal prosjektere og bygge et minihus i tre off grid - 10 til 25m2 - som skal vises på Bærekraft-konferansen i Hurdal juni I tillegg jobbes det med en invitert arkitektkonkurranse for å utvikle forskjellige prototyper på mikrohus egnet for elementproduksjon i Hurdal. Side 34

35 Side 35

36 PRESENTASJON INDRE SENTRUM I dag er Hurdal sentrum preget av en spredt og lite tett bebyggelse med udefinerte og utflytende rom mellom seg. Fylkesveien og rundkjøringen deler sentrum i adskilte områder og opplevelsen av et stedlig senter er ikke tilstedeværende. Til tross for mange sterke lokale miljøer, resursser og ildsjeler savnes et møte- og samlingssteder for disse med en tydelig identitet. Når vi jobbet med disse utfordringene prøvde vi å utvikle Hurdal sentrum i en helhetlig bærekraftig tankegang og prosess beskrevet i kapitelene tidligere. Det innebærer en omfattende medvirkningsprosess og er basert på analyse av og innlevelse i et eksisterende sted og miljø. Overordnet nedfeller det seg i en fysisk byplan med flere bærende hovedgrep. 72,0 m 2 Det indre sentrum skal være tett og samtidig ha kvalitetsfulle uterom og miljøer. Det er et mål å skape korte avstander og mange synergier mellom ulike funksjoner, mennesker og steder. Det meste av det offentlige liv skal skje rundt et felles sentralt byrom: torget, hovedgaten og næringstorget som er hjerte i landsbyen. Rundt dette grupperer det seg ulike tun som er forbunnet med hverandre og med omgivelsene. Et viktig suksesskriteria er at sentrum blir et autentisk møtested for mange ulike mennesker som bor og jobber i et komprimert område med høy livskvalitet, god arkitektur og sunne og miljøvennlige omgivelser og uterom. Side 36

37 HOVEDGREP ET SENTRALT PLASSROM Det viktigste grepet i indre sentrum er et sentralt plassrom i landsbyen med to hoder i hvert ende: På sørsiden etableres et næringstorg (3) ved eksisterende Maxbo og Spar hvor handelsgata (2) begynner og som munner i hovedplassen (1) på nordsiden. Det er selve hjerte og møtested i landsbyen og Hurdals nye identitet. 1 Biltrafikken må tilpasse seg de myke trafikantene, fartsgrensen senkes, rundkjøringen erstattes med et kryss og hovedveien mot nord fjernes og erstattes med en mindre vei. 2 3 Side 37

38 HOVEDGREP TUN Det andre hovedgrepet består i et vev av tun som grupperer seg rundt hovedplassen og som er forbunnet med hverandre. Alle tun er omgitt av ulike bygninger og boligtypologier. Når man beveger seg fra tun til tun får man en rik opplevelse og skiftende inntrykk. De historiske tunene blir videreutviklet: Stabburet på Brustadtunet flyttes mer sentralt i tunet og tunet videreutvikles med nye trebygg. Det gamle kommunehuset flyttes til Molstadtunet og dermed styrkes tydeligheten av tunstrukturen. Bebyggelsen mot hovedgaten og hovedplassen danner på andre siden sammen med andre bygg grønne gårdsrom som kan brukes til dyrking. På nordsiden av hovedplassen foreslås en klynge med tun som sammen med det eksisterende rådhus og kommunehus danner en fortettet sekvens av uterom. Side 38

39 PROGRAM Et viktig grep er å samle mest mulig næringsvirksomhet på bakkeplan rundt hovedplassen. Romhøyden av lokalene skal være min 5 meter for å tilrettelegge til sjenerøse næringslokaler med eventuell galleri. Inngangen til boliger skjer også fra hovedplassen. Ved hovedplassen ligger også bærekraftsakademiet, Hurdals nye signalbygg. Målet er at det er liv på plassen og aktivitet døgnet rundt. BOLIG BOLIG BOLIG NÆRING Side 39

P R E S E N T A S J O N H U R D A L S E N T R U M 2 2. 1 0. 2 0 1 5 B Æ R E K R A F T I G U R B A N L A N D S B Y

P R E S E N T A S J O N H U R D A L S E N T R U M 2 2. 1 0. 2 0 1 5 B Æ R E K R A F T I G U R B A N L A N D S B Y R E S E N T A S J O N H U R D A L S E N T R U M 2 2. 0. 2 0 5 Æ R E K R A F T I G U R A N L A N D S Y TEAM/RESSURSERSONER rosjektleder: Gaia-Oslo as: Frederica Miller - arkitekt Arkitektteam: Helen & Hard:

Detaljer

TEAM/RESSURSPERSONER. Prosjektleder: Gaia-Oslo as: Frederica Miller - arkitekt

TEAM/RESSURSPERSONER. Prosjektleder: Gaia-Oslo as: Frederica Miller - arkitekt F O R P R O S J E K T H U R D A L S E N T R U M B Æ R E K R A F T I G U R B A N L A N D S B Y TEAM/RESSURSPERSONER Prosjektleder: Gaia-Oslo as: Frederica Miller - arkitekt Arkitektteam: Helen & Hard: Reinhard

Detaljer

P R E S E N TA S J O N H U R D A L S E N T R U M 0 3. 0 6. 2 0 1 5 BÆRE KRAF T I G U RB AN LAN D SBY

P R E S E N TA S J O N H U R D A L S E N T R U M 0 3. 0 6. 2 0 1 5 BÆRE KRAF T I G U RB AN LAN D SBY P R E S E N TA S J O N H U R D A L S E N T R U M 0 3. 0 6. 2 0 1 5 BÆRE KRAF T I G U RB AN LAN D SBY TEAM/RESSURSPERSONER Prosjektleder: Gaia-Oslo as: Frederica Miller - arkitekt Arkitektteam: Helen &

Detaljer

B Æ R E K R A F T I G U R B A N L A N D S B Y H U R D A L 1 1. 0 9. 2 0 1 5

B Æ R E K R A F T I G U R B A N L A N D S B Y H U R D A L 1 1. 0 9. 2 0 1 5 B Æ R E K R A F T I G U R B A N L A N D S B Y H U R D A L 1 1. 0 9. 2 0 1 5 11.09.2015 11.09.2015 2 / 37 1. MANGFOLD 2. SOSIALT 3. KULTUR OG FELLESSKA 4. HELSE OG SUNNHET 5. BLÅGRØNNE KVALITETER 6. 1000

Detaljer

HURDAL SENTRUM BÆREKRAFTIG URBAN LANDSBY PROSESS OG FRAMDRIFTSPLAN

HURDAL SENTRUM BÆREKRAFTIG URBAN LANDSBY PROSESS OG FRAMDRIFTSPLAN HURDAL SENTRUM BÆREKRAFTIG URBAN LANDSBY PROSESS OG FRAMDRIFTSPLAN SENTRUMSPLAN Hurdal kommune har et ønske om at sentrumsplanen skal kunne bli et nasjonalt pilotprosjekt og skape en modell for bærekraftig

Detaljer

SKOLEN BEGYNNELSEN PÅ EN FRAMTIDSTRO

SKOLEN BEGYNNELSEN PÅ EN FRAMTIDSTRO PRESENTASJON SKOLEN BEGYNNELSEN PÅ EN FRAMTIDSTRO Ny kommuneplan MEV bidrar aktivt som største grunneier Hagakroken boligområde med 23 enheter Brustad infrastrukturen ligger klar for utbygging Utbygging

Detaljer

KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015

KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015 KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015 KAFFE Hus & hage 7,0 m 3 m 1,5 4,0 m 7,0 m 3,5 m 10,0 m 20,0 m 60,0 m 4,0 m Buffersone - handel & service Torg Grønt - opphold

Detaljer

KlimaX Trebyen Trondheim 16.nov.

KlimaX Trebyen Trondheim 16.nov. KlimaX Trebyen Trondheim 16.nov. PLUSSAMFUNN 2025 Vi skaper et bærekraftig samfunn som er karbonnøytralt eller bedre, har økonomisk vekst og tilfører innbyggere og besøkende økt livskvalitet. GOD AREALPLANLEGGING

Detaljer

Strategisk plan for Hovinbyen. Klimasmart byområde med nye boliger Prosjektleder Silje Hoftun, PBE

Strategisk plan for Hovinbyen. Klimasmart byområde med nye boliger Prosjektleder Silje Hoftun, PBE Strategisk plan for Hovinbyen Klimasmart byområde med 40 000 nye boliger Prosjektleder Silje Hoftun, PBE Tema for presentasjonen Bakgrunn og hovedmål Hovedgrep og gjennomføringsstrategier for klimasmart

Detaljer

IDEDUGNAD HURDAL SENTRUM BÆREKRAFTIG URBAN LANDSBY MÅL OG PROSESS FREDERICA MILLER PROSESSLEDER GAIA-OSLO AS

IDEDUGNAD HURDAL SENTRUM BÆREKRAFTIG URBAN LANDSBY MÅL OG PROSESS FREDERICA MILLER PROSESSLEDER GAIA-OSLO AS IDEDUGNAD HURDAL SENTRUM BÆREKRAFTIG URBAN LANDSBY MÅL OG PROSESS FREDERICA MILLER PROSESSLEDER GAIA-OSLO AS SENTRUMSPLAN Hurdal kommune har et ønske om at sentrumsplanen skal kunne bli et nasjonalt pilotprosjekt

Detaljer

Strategisk plan for Hovinbyen. Silje Hoftun, prosjektleder for strategisk plan Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Strategisk plan for Hovinbyen. Silje Hoftun, prosjektleder for strategisk plan Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune Strategisk plan for Hovinbyen Silje Hoftun, prosjektleder for strategisk plan Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune Tema for presentasjonen Bakgrunn for planen Prosess Strategier for utvikling Veien videre

Detaljer

MOBILITET OG BEVEGELSE

MOBILITET OG BEVEGELSE MOBILITET OG BEVEGELSE DAGENS REGIONALE KOLLEKTIVtilbud Oslo 21 min Oslo S. Asker Aker Brygge 9 min 44 min 46 min 31 min 30 min Blakstad 36 min Heggedal stasjon 25 min 7 min Slemmestad 700 meter MORGENDAGENS

Detaljer

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling.

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling. SAMLENDE Campus bidrar til felleskap Campus samler fagmiljø Campus er konsentrert Campus har synlige og lett tilgjengelige møteplasser Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk

Detaljer

Framtidens bydel. Kreativt verksted 8. februar Oppsummering av gruppeoppgaver

Framtidens bydel. Kreativt verksted 8. februar Oppsummering av gruppeoppgaver Framtidens bydel Kreativt verksted 8. februar Oppsummering av gruppeoppgaver Oppgave: klimabydelen Hvordan kan Framtidens bydel utvikles for å redusere klimagassutslipp vha Arealbruk og transport Energi

Detaljer

Byplan og byanalyse. Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen

Byplan og byanalyse. Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen Velkommen! Byplan og byanalyse Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen Parallelle planprosesser skal settes sammen som et puslespill Sentrumsplanen 2001 Bygater og kvartaler Boliger

Detaljer

AGENDAPUNKTER. Bakgrunn Hva vil vi Hva gjør vi Suksesskriterier Pilotering/delingsarena

AGENDAPUNKTER. Bakgrunn Hva vil vi Hva gjør vi Suksesskriterier Pilotering/delingsarena AGENDAPUNKTER Bakgrunn Hva vil vi Hva gjør vi Suksesskriterier Pilotering/delingsarena VÅR VISJON: Å skape et lokalsamfunn der det er godt å BO LEVE - JOBBE Start Fremtidstro Steget videre ENSTEMMIG VEDTAK

Detaljer

Sentrumsutvikling på Saltrød

Sentrumsutvikling på Saltrød Sentrumsutvikling på Saltrød Næring Miljø Utvikling Møteplasser Michael Fuller-Gee Sjefarkitekt / byplanlegger Arendal kommune Investering Bolig Malene Rødbakk Byplanleggerstudent ved Ås Universitet Hva

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Lynghaugtjernet Kommuneplanens arealdel om bydelssentrene: «Attraktivt, mangfoldig og urbant møtested for bydelen»

Detaljer

Framtidens byer. Klimavennlig byutvikling. Bedre bymiljø

Framtidens byer. Klimavennlig byutvikling. Bedre bymiljø Framtidens byer Klimavennlig byutvikling Bedre bymiljø Workshop 6.februar 2012 LITTERATURHUSET I OSLO Inviterte aktører: Framtides byer: 1-3 representanter for Bedre bymiljø Departementer: MD (SD, KRD

Detaljer

Nytorget, en kulturell møteplass!

Nytorget, en kulturell møteplass! Visjon, mål og strategi Nytorget, en kulturell møteplass! Gjennom 6 mål og tilhørende strategi styrkes Nytorget som en kulturell møteplass. Dette er sentrale premisser for videre utvikling av Nytorget,

Detaljer

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø!

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! Pågående prosjekt : Detaljprosjektering, St. Mariegate, byens gågate. Status: Vedtatt forprosjekt 2009. Utarbeidet av de danske landskapsarkitektene GHB.

Detaljer

PLANSMIE. HURDAL 13. -16. september 2014

PLANSMIE. HURDAL 13. -16. september 2014 PLANSMIE HURDAL 13. -16. september 2014 INNHOLD: PROGRAM RESSURSPERSONER MÅL FOR PLANSMIEN HURDAL SENTRUM SOM EN URBAN BÆREKRAFTIG LANDSBY HURDAL - BÆREKRAFTIG HELT ENKELT HURDALS 10 PÅ TOPP DAG 1 TEMAER:

Detaljer

BÆREKRAFTIG FRAMTID OG UTVIKLING - PÅ VEIEN FRA VISJON TIL VIRKELIGHET

BÆREKRAFTIG FRAMTID OG UTVIKLING - PÅ VEIEN FRA VISJON TIL VIRKELIGHET BÆREKRAFTIG FRAMTID OG UTVIKLING - PÅ VEIEN FRA VISJON TIL VIRKELIGHET Bolig for fremtiden 2016, 3.-4.februar. Ordfører Runar Bålsrud Hvordan det hele begynte? Hva er målet vårt? Hva gjør vi for å bli

Detaljer

BOKOLLEKTIV OG BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING FREDERICA MILLER

BOKOLLEKTIV OG BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING FREDERICA MILLER BOKOLLEKTIV OG BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING FREDERICA MILLER Arkitekt - GAIA-Oslo as ØKOLOGISK FOTAVTRYKK 14 12 10 8 6 4 2 0 Nordamerikaner Nordmann Osloborger Ghaneser Rettferdig, Verden OSLOS ØKOLOGISKE FOTAVTRYKK

Detaljer

PLAN FOR GATENETT OG BÆREKRAFTIG MOBILITET I SKI BY

PLAN FOR GATENETT OG BÆREKRAFTIG MOBILITET I SKI BY PLAN FOR GATENETT OG BÆREKRAFTIG MOBILITET I SKI BY Runar Henanger, Norconsult AS Sykkelbynettverket Oslo 21.10 2016 PLAN URBAN AS By- og tettstedsutvikling Bærekraftig mobilitet Ny tid Nye løsninger Visjonær

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: 08/4929 Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 03.06.2010 Sist revidert:

Detaljer

Ørland i utvikling. Oddgeir Myklebust Prosjektleder arealplanlegging - utviklingsprosjektet

Ørland i utvikling. Oddgeir Myklebust Prosjektleder arealplanlegging - utviklingsprosjektet Ørland i utvikling Oddgeir Myklebust Prosjektleder arealplanlegging - utviklingsprosjektet Vi ønsker velkommen til oss! Kampflybasen fører til endringer på Ørlandet Vil få mest mulig ut av utviklingspotensialet

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

Grønt skifte i kommunene er vi i gang?

Grønt skifte i kommunene er vi i gang? Grønt skifte i kommunene er vi i gang? Et eksempel fra en liten kommune på Østlandet. Strømstad, 10.juni 2016 Runar Bålsrud, ordfører i Hurdal kommune BÆREKRAFTIG FRAMTID OG UTVIKLING - PÅ VEIEN FRA VISJON

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Lyngdal kommune. LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11

Lyngdal kommune. LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11 Lyngdal kommune LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Lyngdal kommune Rapporttittel: LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie

Detaljer

Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen

Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen Gunnar Bratheim 11.10.2017 Alle illustrasjoner er foreløpige, og viser mulig utnyttelse i tråd med forslag til reguleringsplan. Endelig

Detaljer

Hvordan lykkes med lokal samfunnsutvikling?

Hvordan lykkes med lokal samfunnsutvikling? Hvordan lykkes med lokal samfunnsutvikling? Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-HiOA Bylivkonferansen, Haugesund, 2017 Bakgrunn: Arealutviklingen i Norge er ikke bærekraftig Siden 1960tallet har utviklingen fulgt

Detaljer

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER VERKSTED 2 19. JUNI 2013 GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE Tone B. Bjørnhaug Otta har: - et godt funksjonelt utgangspunkt - et godt fysisk utgangspunkt - gode bykvaliteter

Detaljer

BÆREKRAFTIG STEDS- OG SAMFUNNSUTVIKLING I HURDAL: SENTRUMSUTVIKLING, ØKOLANDSBY OG BÆREKRAFTIG HYTTEBYGGING MV.

BÆREKRAFTIG STEDS- OG SAMFUNNSUTVIKLING I HURDAL: SENTRUMSUTVIKLING, ØKOLANDSBY OG BÆREKRAFTIG HYTTEBYGGING MV. BÆREKRAFTIG STEDS- OG SAMFUNNSUTVIKLING I HURDAL: SENTRUMSUTVIKLING, ØKOLANDSBY OG BÆREKRAFTIG HYTTEBYGGING MV. Presentasjon 06.02.2016 Hurdal kommune v/sektorleder plan og utvikling Odd Sverre Buraas

Detaljer

KLIMATILPASNING OG KLIMANØYTRALITET I KLIMAENDRINGENS TID

KLIMATILPASNING OG KLIMANØYTRALITET I KLIMAENDRINGENS TID KLIMATILPASNING OG KLIMANØYTRALITET I KLIMAENDRINGENS TID FREDERICA MILLER Arkitekt - GAIA-Oslo as BIDRAG TIL GLOBAL OPPVARMING NORGES UTSLIPP AV CO2 1975-2005 Fra 1990 2008 8% økning 2009 ned 2,2% 1 KLIMAENDRINGER

Detaljer

17.11.2009 PLUSSENERGIHUS AKTIV BRUK AV SOLENERGI KLOSTERENGA. 150 sydvendte solenergihus produserer mer energi enn de bruker i året - GASA AS

17.11.2009 PLUSSENERGIHUS AKTIV BRUK AV SOLENERGI KLOSTERENGA. 150 sydvendte solenergihus produserer mer energi enn de bruker i året - GASA AS PLUSSENERGIHUS 150 sydvendte solenergihus produserer mer energi enn de bruker i året AKTIV BRUK AV SOLENERGI KLOSTERENGA - GASA AS 1 100% SELVFORSYNT MED FORNYBAR ENERGI MALMØ BO 01 MALMØ - BO01 som Kvalitetsprogram

Detaljer

Sauherad kommune. Frukthovedstaden. Økologisk bolyst - Gvarv

Sauherad kommune. Frukthovedstaden. Økologisk bolyst - Gvarv Sauherad kommune Frukthovedstaden Økologisk bolyst - Gvarv Gvarv sentrum 2 1. Pjolterhaugen 2. Kjærlighetsstien 3. Farstadparken (Kartfestivalområdet) 4. Aunebygget (Temperatureplet) 5. Gamlegate 6. Gvarv

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Planlegging, prosess og gjennomføring av arbeidet med universell utforming i Porsgrunn kommune

Planlegging, prosess og gjennomføring av arbeidet med universell utforming i Porsgrunn kommune Planlegging, prosess og gjennomføring av arbeidet med universell utforming i Porsgrunn kommune Ordfører Øystein Beyer Gardermoen 24.01.12 Mentale sperrer i våre hoder Hva, og hvem har vi bruk for? Restarbeidsevne

Detaljer

Økolandsbyen i Hurdal. Er det mulig å leve bærekraftig og samtidig øke livskvaliteten?

Økolandsbyen i Hurdal. Er det mulig å leve bærekraftig og samtidig øke livskvaliteten? Økolandsbyen i Hurdal Er det mulig å leve bærekraftig og samtidig øke livskvaliteten? HULDRA BORETTSLAG GJØDING GÅRD - Tidl. Hurdal Prestegård - Areal: 690 daa. - 170 daa. dyrket mark - 300 daa. skog/kulturlandskap

Detaljer

Fornebu fra planer til ferdig by

Fornebu fra planer til ferdig by Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand 2013 ved reguleringssjef Kjell Seberg Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand

Detaljer

Cecilie Thoresens vei

Cecilie Thoresens vei 1 mad.no 24.04.2017 Byutvikling på Lambertseter felles planlegging. Denne studien omhandler området Mellom Lambertseter Senter og Karlsrud T- er hvor kommuneplanen stiller krav til felles planlegging.

Detaljer

Tettstedsutvikling i Randaberg

Tettstedsutvikling i Randaberg Tettstedsutvikling i Randaberg En reise gjennom 30 år Anne-Kristin Gangenes Plan- og forvaltningssjef Disposisjon Arkitektkonkurranse 1982/83 Overordna føringer - regionale Kommuneplan 2007-2020 Kommunedelplan

Detaljer

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014 FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD Askim, 23. og 25. september 2014 Velkommen ved saksordfører PROGRAM: Presentasjon Trender og prognoser Status i Askim Arbeidet med strategier og retningslinjer for fortetting

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

https://www.youtube.com/watch?v=xtf08tkjtzc Etat for plan og geodata

https://www.youtube.com/watch?v=xtf08tkjtzc Etat for plan og geodata https://www.youtube.com/watch?v=xtf08tkjtzc v/ BBU Etat for plan og geodata PLANOMRÅDET er 2800 daa stort (uten sjø), mens området for den mer detaljerte planleggingen (Indre deler Laksevåg) er 550 daa

Detaljer

Surnadal sentrum. Jostein Bjørbekk 1. Desember 2011

Surnadal sentrum. Jostein Bjørbekk 1. Desember 2011 Surnadal sentrum Jostein Bjørbekk 1. Desember 2011 Surnadal sentrum 4 SKEIVEGEN SENTRUM PRESENTERER SEG SENTRUM ROMSLIG - MULIGHETER FOR FORTETTING V I S J O N: Surnadal sentrum skal bli et STED med LANDSBYENS

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø Næringsforeningen, 25.04.12, Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Sentrumsplan for Tromsø Fokus på innhold i den ferdige planen Hvorfor

Detaljer

Handlingsprogram for økt byliv

Handlingsprogram for økt byliv Oslo kommune Plan- og bygningsetaten NOTATMAL - OPPSTARTSNOTAT FOR Blankett nr. 48-0305 PLAN/UTREDNING PLANIUTREDNING Blankett nr. 48-0305 Handlingsprogram for økt byliv Oppstartsnotat for plan/utreding

Detaljer

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre NOTAT Til: Ungdommens Bystyre -43 () Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre 18.10.17 Innledning Rådmannen legger frem sak om Trondheim stasjonssenter til Ungdommens bystyre

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Her gis en norm for lekeplasser i forbindelse med utbygging av nye boligområder. Norm for lekeplasser

Detaljer

STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Svein Bjørnsen

STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Svein Bjørnsen Foto: Svein Bjørnsen Transport og parkering STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009 Foto: Tarand Krogvold, Jan Erik Langnes, Svein Bjørnsen og Margrete Vaskinn

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

forslag til SENTRUMSUTVIKLING I SILJAN KOMMUNE EN NY SAGA forslag til SENTRUMSUTVIKLING I SILJAN KOMMUNE

forslag til SENTRUMSUTVIKLING I SILJAN KOMMUNE EN NY SAGA forslag til SENTRUMSUTVIKLING I SILJAN KOMMUNE EN NY SAGA INTENSJON: -Utvikle et nytt samlingsted/møteplass der det er naturlig å treffes, som er attraktivt, hyggelig og funksjonelt. For alle aldersgrupper. Hit skal man gå! -Legge opp til et nytt sentrumsområde

Detaljer

BELIGGENHET & FORBINDELSER

BELIGGENHET & FORBINDELSER ØSTMRKNESET E Østmarka KORSVIK Ringve LEHMMREN Lade llé Haakon VIIs gate Jarleveien LENGBUKT BRTTØR NYHVN Tomt Leangen gård Innherredsveien Fremtidig forbindelse Ny tunnell Innherredsveien ØVRE ROTVOLL

Detaljer

ARKITEKTUR 6 / 2014. Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE /

ARKITEKTUR 6 / 2014. Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE / ARKITEKTUR 6 / 2014 Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE / Med sin sentrale beliggenhet i Trondheim besitter Leütehaven et enormt potensiale.

Detaljer

Til sentrum og kollektivtrafikk Til større grønne områder Harmoniske skjøter til nabolaget

Til sentrum og kollektivtrafikk Til større grønne områder Harmoniske skjøter til nabolaget SJEKKLISTE FOR UTEAREALENES UTFORMING Sted: Drammen Dato: 15.05.13 Tema: Undertema: Kommentar: (for tilbakemelding til forslagsstiller og til saksframlegget) 1. Har området sikre og enkle forbindelser

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak Mars 2014 1 465,6 m 2 489,5 m 2 586,0 m 2 N CC MARTN NY GANG- OG SYKKELVEG NY BEBYGGELSE VED

Detaljer

Fortetting med kvalitet. «Utvikling av Otta som regionsenter» Prosjektleder Line Brånå

Fortetting med kvalitet. «Utvikling av Otta som regionsenter» Prosjektleder Line Brånå Fortetting med kvalitet «Utvikling av Otta som regionsenter» Prosjektleder Line Brånå «Utvikling av Otta som regionsenter» Regionsenter i Nord-Gudbrandsdalen Kommunene Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå og

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Rollag

Åpent møte om Stedsutvikling Rollag Åpent møte om Stedsutvikling Rollag Stasjonsfruene mandag 4. juni 2012 Formål med møtet Informere, motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre arbeidet Stifte Velforening og velge styre Velge

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

Området består av ca 4000 daa er sentrumsnær utmark i dag (Fornebu, Bygdøy)

Området består av ca 4000 daa er sentrumsnær utmark i dag (Fornebu, Bygdøy) OPPGAVEN Området består av ca 4000 daa er sentrumsnær utmark i dag (Fornebu, Bygdøy) y) Jessheim Tomteutvikling Da (som er oppdragsgiver) har samarbeidsavtaler med flere av grunneierne Hensikten med oppgaven

Detaljer

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA.

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Idéen bygger på å utvikle Hamar som Mjøsby en by ved innsjøen hvor et mer aktivt forhold mellom by og vann skaper

Detaljer

TEMAPLAN FOR ØKT SYKKELBRUK 2015 2018 (2019 2022)

TEMAPLAN FOR ØKT SYKKELBRUK 2015 2018 (2019 2022) visa TEMAPLAN FOR ØKT SYKKELBRUK 2015 2018 (2019 2022) Levanger kommune Verdal kommune Sammenheng med andre planer Levanger og Verdal ble medlemmer i 2012 Sykkelby Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk

Detaljer

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke MOBILITET OG AREALPLANLEGGING 1.november 2016 Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Høna eller egget? Hva kom først? Tilfeldig eller styrt? Arealplanlegging

Detaljer

Arild Øien, planlegger. Hvordan minske sosiale helseforskjeller og forbedre livsvilkår. - gjennom planlegging

Arild Øien, planlegger. Hvordan minske sosiale helseforskjeller og forbedre livsvilkår. - gjennom planlegging Arild Øien, planlegger Hvordan minske sosiale helseforskjeller og forbedre livsvilkår - gjennom planlegging 1 2 OSLO SKI NESODDEN 3 Oppegård kommune 37 km 2 25 000 innbyggere Urbanisering Fortetting langs

Detaljer

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Ny vekst midt i Stavanger! www.stavangersør.no nye vekstmuligheter for smarte bedrifter www.stavangersør.no Det finnes mange smarte

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljreguleringsplan for Bjorlanstunet

Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljreguleringsplan for Bjorlanstunet Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 046/14 Utval for tekniske saker og næring 08.04.2014 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 11/2210-14/9948 Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

Områdeplan Ask sentrum

Områdeplan Ask sentrum Områdeplan Ask sentrum Gjerdrum kommune har startet et omfattende planarbeid som skal legge grunnlaget for den videre utvikling av Ask sentrum. Arbeidet er forankret i anbefalingen fra plansmien «Ask 2040»

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Romslig Modig Sunn. Boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen - Innsatsen i Sandnes kommune

Romslig Modig Sunn. Boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen - Innsatsen i Sandnes kommune Romslig Modig Sunn Boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen - Innsatsen i Sandnes kommune Kristina Ehrenberg-Rasmussen, Rådgiver, Samfunnsplan Plankonferansen i Hordaland, Bergen 18.oktober

Detaljer

Dato: Byråden for byutvikling, klima og miljø innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

Dato: Byråden for byutvikling, klima og miljø innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Dato: 19.04. 2011 Byrådssak 1181/11 Byrådet Oppfølging av kommunedelplan for Ytre -Arna MAOK SARK-5120-200815611-26 Hva saken gjelder: Saken omhandler forslag til tiltak knyttet til oppfølging av Kommunedelplan

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LEVANGER SØR Reguleringsplankart datert : 11.05.1012 Reguleringsbestemmelser datert : 11.05.2012 Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING

Detaljer

Romslig Modig Sunn. Boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen - Innsats i Sandnes kommune

Romslig Modig Sunn. Boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen - Innsats i Sandnes kommune Romslig Modig Sunn Boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen - Innsats i Sandnes kommune Kristina Ehrenberg-Rasmussen og Ida Andreassen Fylkesmannen i Rogalands byutviklingsseminar 4.april

Detaljer

Andreas G Stensland. sivilarkitekt og prosjektleder

Andreas G Stensland. sivilarkitekt og prosjektleder Andreas G Stensland sivilarkitekt og prosjektleder Byløft II - Tjenna i sentrum 2036 Bakgrunn Kommunestyrets bestilling Formålet med et mulighetsstudie Involvering Organisering Avgrensing m/fokusområder

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

Planlegging fra

Planlegging fra Sandnes Indre havn Noen forutsetninger Bystyret har vedtatt at havnevirksomheten i Sandnes indre havn skal flyttes og områdene frigjøres til andre formål. Arealene frigjøres i 2012 og 2016. Organisering

Detaljer

KVALITET OG HELHET I PLANLEGGING AV UTEOMRÅDER Seniorrådgiver i MD Ellen Husaas, Landskapsarkitekt MNLA

KVALITET OG HELHET I PLANLEGGING AV UTEOMRÅDER Seniorrådgiver i MD Ellen Husaas, Landskapsarkitekt MNLA KVALITET OG HELHET I PLANLEGGING AV UTEOMRÅDER Seniorrådgiver i MD Ellen Husaas, Landskapsarkitekt MNLA Tema Arbeid med veilederen Byrom som infrastruktur og kvalitet i utearealer Refleksjoner rundt begrepet

Detaljer

Områdeplan Vestby sentrum Planforslag

Områdeplan Vestby sentrum Planforslag Områdeplan Vestby sentrum Planforslag Formål Planen skal legge til rette for: Vekst og utvikling i Vestby sentrum Sentrumskvaliteter og gode løsninger for fremtiden Bymessig fortetting av høy kvalitet

Detaljer

BESTEMMELSER TIL PLAN 2014 105, DETALJREGULERING FOR NÆRING PÅ GNR/BNR 67/149 FORUS.

BESTEMMELSER TIL PLAN 2014 105, DETALJREGULERING FOR NÆRING PÅ GNR/BNR 67/149 FORUS. BESTEMMELSER TIL PLAN 2014 105, DETALJREGULERING FOR NÆRING PÅ GNR/BNR 67/149 FORUS. Godkjent: Sist revidert: Asplan Viak 05.11.14. Sandnes kommune 17.11.2014 1 FORMÅL Benyttede formål i planen: FORMÅL

Detaljer

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo Levedyktig sentrum Innhold - Bakgrunn for prosjektet - Urban analyse - Nye parkeringsmuligheter i Mosjøen Sentrum - Mosjøen nye almenning - Hvaslags program kan styrke Sentrum - Foreslått nytt program

Detaljer

Kleppestø Park Arena

Kleppestø Park Arena Innbygger Initiativ av: Vidar Grønnevik Davidsen Referanse: Plansmie for Kleppestø sentrumsutvikling Plan 213, Kleppestø Sentrum Dato: 02.11.2015 Illustrasjonsphoto med tillatelse fra Zwarts & Jansma Architects,

Detaljer

DEN STADIG TETTERE BYEN HVORDAN SIKRER VI KVALITET Hilde H. Erstad KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

DEN STADIG TETTERE BYEN HVORDAN SIKRER VI KVALITET Hilde H. Erstad KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT DEN STADIG TETTERE BYEN HVORDAN SIKRER VI KVALITET 11.12.17 Hilde H. Erstad KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT HVORDAN BIDRAR KPA TIL KVALITET I BERGEN? Mette Svanes Direktør plan- og bygningsetaten

Detaljer

Alt det du kan gjøre, og alt det du kan drømme at du kan gjøre, skal du sette i gang med. I djervheten bor geniet, kraften og magien

Alt det du kan gjøre, og alt det du kan drømme at du kan gjøre, skal du sette i gang med. I djervheten bor geniet, kraften og magien Vision without action is just a dream Action without vision just passes time Vision with action can change the world Alt det du kan gjøre, og alt det du kan drømme at du kan gjøre, skal du sette i gang

Detaljer

SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM. Måløy - utvikling av bysentrum

SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM. Måløy - utvikling av bysentrum SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM Måløy - utvikling av bysentrum PROSJEKT: Videreutvikling og konkretisering av arbeid med områdeplan for Måløy Sentrum. Prosjektleder: Arne Åsebø, Vågsøy

Detaljer

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 Stavanger kommune Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 12. mai 2017 Fredag, 12.mai 2017 Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 1 INNLEDNING Mulighetsstudiet «Madlamark

Detaljer

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde.

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Valget Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Velger du Skolegården i Grimstad, så slipper du å velge.

Detaljer

Detaljregulering av Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser

Detaljregulering av Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140020 Arkivsak:12/542 Detaljregulering av Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Konferanse: UU soner i by Bolkesjø 22. oktober 2009

Konferanse: UU soner i by Bolkesjø 22. oktober 2009 Konferanse: UU soner i by Bolkesjø 22. oktober 2009 Stedsutvikling og uu - framtidig samkjøring i stedsutviklingsprosjekter Universell utforming som del av stedsutviklingsarbeidet i Forum for stedsutvikling

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANID 10372009014 Tiltakshaver Kvinesdal kommune er tiltakshaver for planarbeidet. Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til

Detaljer