PLANSMIE. HURDAL september 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANSMIE. HURDAL 13. -16. september 2014"

Transkript

1 PLANSMIE HURDAL september 2014

2 INNHOLD: PROGRAM RESSURSPERSONER MÅL FOR PLANSMIEN HURDAL SENTRUM SOM EN URBAN BÆREKRAFTIG LANDSBY HURDAL - BÆREKRAFTIG HELT ENKELT HURDALS 10 PÅ TOPP DAG 1 TEMAER: FOLK I SENTRUM KRETSLØPSTEKNOLOGI BÆREKRAFTAKADEMI TRANSPORT NÆRING I SENTRUM TURLØYPE DAG 2 SCENARIER: 1. NY HOVEDGATE A + B 2. PLASSER OG TORG. A 3. ET HOVEDTORG DAG 3 TEMAER: REGULERINGSBESTEMMELSER MASTERPLAN MOP - MILJØMÅL FRAMDRIFT/REKKEFØLGE/ REALISERING ØKONOMI - STRATEGIER FOR UTVIKLING DAG 4 TEMAER: SENTRUMSPLAN DEN GRØNNBLÅ AKSEN INDRE SENTRUM ANTALL BOLIGER HURDAL - DEN BÆREKRAFTIGE DALEN

3 PROGRAM: Plansmie PROGRAM Tirsdag Onsdag Torsdag Tilrigging TEAM arbeid Åpen presentasjon - grunnlagsmateriale/info. Arbeid i grupper - Temaer (1) -se under Tilbakemelding i plenum Oppsummering TEAM /styringsgruppe- arbeid neste dag Slutt TEAM: Arbeid med modell - kart/presentasjon Åpen presentasjon - arbeid så langt. Arbeid i grupper - Delområder (2) - se under Tilbakemelding i plenum Oppsummering TEAM + styringsgruppe - arbeid neste dag Slutt TEAM: Arbeid med modell/kart/presentasjon Åpen presentasjon - arbeid så langt. Arbeid i grupper - Planinnhold (3) se under Tilbakemelding i plenum Oppsummering TEAM/styringsgruppe - arbeid neste dag Slutt TEAM: Arbeid med modell/kart/presentasjon Åpen presentasjon - skisseforslag - diskusjon Slutt Temaer og delområder 1. Temaer Folk i sentrum - aktiviteter, møteplasser, boligtyper, kultur, helse, sunnhet mandag Kretsløpsteknologi - infrastruktur, vann/avløp, energi, LOH, mat - Bærekraftakademi - innhold, funksjoner, plassering, program - Transport - vei, atkomst, parkering, kollektivløsninger mm - Næring i sentrum - virksomheter, funksjoner, plassering - 2. Scenarier tirsdag 3. Plan innhold onsdag Den blågrønne aksen - elva - tursti i sentrum 1. Ny hovedgate A og B. 2. Plasser og torg. 3. Et hovedtorg Reguleringsbestemmelser. Masterplan MOP - miljømål Framdrift - rekkefølge - realisering. Økonomi - strategier for utvikling

4 RESSURSPERSONER: Gaia-Oslo as: Frederica Miller - arkitekt - prosessleder Aina Telhaug - arkitekt - assistent Helen & Hard: Reinhard Kropf - arkitekt Moritz Groba - arkitekt Linn Runeson - arkitekt praktikant - assistent PlanUrban: Anja Standal -sivilarkitekt Ketil Nord - master i urban design Ivar Kufås - sivilingeniør transport Runar Henanger - arealplanlegger Kristine Presterud - landskapsarkitekt Pål Lund Roland - Filago Peter Bernhard - energikonsulent - Asplan Viak Kanenergi Gro Hernes - illustrasjonsarbeid Hurdal kommune: Odd Sverre Buraas - sektorleder plan Stig Nordli - Skogbrukssjef/ plankoordinator sannsynligvis alle dager Even Anders Tosterud - Avd.ing. kart/gis/ oppmåling Frode Wang - Avd.ing. byggesak Erland Lundby økonomisjef Christer Gulbrandsen sektorleder levekår Lillian Nærem - rådmann

5 Mål for Plansmien: Å lage et omforent forslag for Hurdal sentrum som en Bærekraftig Urban Landsby.

6 HURDAL SENTRUM SOM EN URBAN BÆREKRAFTIG LANDSBY Urbant - fortetting og tydelig identitet som et sentrum; blandede funksjoner med bolig, næring, kultur og service. Bærekraftig - utnytte lokale ressurser maksimalt, utvikle kretsløpsteknologi og lokalt næringsliv basert på stedlige ressurser; ha en tydelig miljøprofil, med samordning av areal og transport; lokale fornybare, energikilder; biologisk mangfold mm. Landsby - bygge et sentrum med mennesket i sentrum, som skal skape gode sosiale møteplasser og kontaktflater, være tilgjengelig for alle (universelt utformet), og fremme kontakt mellom beboere og næringsdrivende på en positiv måte.

7 HURDAL - BÆREKRAFTIG HELT ENKELT Hurdal skal skape en kultur som styrker identiteten som innovativ og pådrivende innen bærekraftig utvikling. Det er kort vei fra de historiske røttene i Hurdal med variert utnyttelse av naturgrunnlaget frem til det bærekraftige framtidssamfunnet. Som en liten kommune er det viktig for Hurdal å fremme bærekraftige løsninger som er lett tilgjengelige og gjennomførbare. Hurdal skal fremme løsninger som er mest mulig miljøvennlig (effekt) med minst mulig virkemidler/midler. det vil si: BÆREKRAFTIG - HELT ENKELT. SAMFUNN FOLK ØKOLOGI STED ØKONOMI NÆRING

8 HURDALS 10 PÅ TOPP 1. Mangfold i sentrum - blandede funksjoner, bolig, næring, kultur meter byen - korte avstander for gående og syklende. 3. Kortreist og fornybart - energi, materialer, arbeidsplasser. 4. Kretsløpsteknologi - slutte sykluser for avfall, avløp, energi og biologisk mangfold. 5. Helse og sunnhet - økt bevegelse, aktivitet, lett mobilitet, sunne hus, ren luft, mat, vann. 6. Klimasmart - bygg, transport, mat, forbruk. 7. Blågrønne kvaliteter - elv og park, skog, fjell og sjø, rekreasjon i friluft. 8. Sosialt - møteplasser, deltagelse, inkludering. Aktiviteter for alle. 9. Rom for utvikling - plass til innovasjon, nye bærekraftige virksomheter, grønn profil. 10. Kultur og fellesskap. Varierte tilbud, mangfold og glede

9 DAG september 2014

10 DAG 1 TEMAER: FOLK I SENTRUM - AKTIVITETER, MØTEPLASSER, BOLIGTYPER, KULTUR. Livet i landsbyen. Hva må finnes i Hurdal sentrum for å skape et levende aktivt sentrum som en god møteplass for folk i alle alder? Gruppen skal vurdere hvilke aktiviteter som bør inn, type møteplasser, gjerne flere forskjellige, hva slags boliger og eventuelt hvor mange, kulturtilbud, helsetilbud, idretts- og frilufts/rekreasjonstilbud. Vurder gjerne hvilke ting som MÅ være i sentrum, og om det er ting som kan plasseres lengre ut men med en god tilknytning til sentrum. KRETSLØPSTEKNOLOGI - INFRASTRUKTUR, ENERGI, LOH, MAT. Hurdal sentrum skal bli et plussenergisentrum. Det betyr at det helst skal finnes et overskudd av fornybare energikilder. Hva betyr det for utformingen av sentrum? Hva finnes idag, og hva kan brukes i framtiden. Hvilke krav må stilles til ny og eksisterende bebyggelse? Gruppen kan også vurdere andre kretsløp som bør involveres i sentrum, som vann/ avløp (dekket av egen arbeidsgruppe) lokal overvannshåndtering, lokal produksjon av mat, materialer ol. BÆREKRAFTAKADEMI - INNHOLD, FUNKSJONER, PLASSERING, PROGRAM. Hurdal kommune skal bygge opp en nettbasert Bærekraftsakademi. Hvordan skal dette gjøres? Skal det bli et nytt signalbygg i Hurdal sentrum, eller kan man ta i bruk noe av den eksisterende tomme bebyggelsen? Hva skal et slikt bygg inneholde? Gruppen skal lage innspill til et program. Hvordan kan bærekraftsakademiet se ut? og hvor bør det ligge?

11 DAG 1 TEMAER: TRANSPORT - VEI, ATKOMST, PARKERING, KOLLEKTIVLØSNINGER M.M. Hurdal sentrum preges i dag av to store rundkjøringer, fylkesveiene, store udefinerte overflate parkeringer og gangveisystemet. I tillegg er det dårlig kollektiv dekning og mye bilbruk. Utformingen av veier, gater, torg og plasser vil være avgjørende for utformingen av sentrum, og mulighetene for å skape en bærekraftig urban landsby. Hvordan kan man få flere mennesker til å sette fra seg bilen og gå, sykle eller ta buss? Hvor skal de sette fra seg bilen? Hvilke parkeringsmuligheter må finnes for bil og sykkel. Hvilke strategier skal man ha for mobilitet? skal man ha gågater, shared space, vanlige bygater med fortau? Gruppen skal drøfte hva som kan være gode strategier og måter å forme de offentlige rommene på. NÆRING I SENTRUM - VIRKSOMHETER, FUNKSJONER, PLASSERING. Hurdal sentrum har en god del eksisterende næring og service, denne må styrkes og utvikles. I tillegg må det legges til rette for nye næringer, service og arbeidsplasser som skal være med på å skape liv i sentrum, og en økonomisk ryggrad. Hva slags type nøkkel virksomheter er det som MÅ komme inn i sentrum? og hvor bør de plasseres? Hvordan skal etablering av næring gjøres for å styrke den bærekraftige urbane løsningen? Skal det være handelsgate eller torg istedenfor kjøpesenter? Skal det være åpent eller under tak? Hvordan skal logistikken i plassering av næringsvirksomheter og service gjøres for å få best mulig økonomi? Hvordan kan sentrum bli attraktivt både for de som skal bo der og for andre i omlandet rundt? TURLØYPE - DEN BLÅ-GRØNNE AKSEN Helt fra den første idédugnaden har et nettverk av stier og gang-sykkelveier vært fremmet som en viktig del av nye sentrum i Hurdal. Sentrum skal bindes sammen med flotte idretts- og rekreasjonstilbud rundt som Minneåsen, med skiløyper og skogsbilveger, våtmarksområdet, Åsesanden ved Hurdalsjøen og en turvei langs elven. En gruppe studenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus har jobbet med dette og presenterte deres innspill i forhold til en ny turløype i Hurdal.

12 FOLK I SENTRUM Livet i landsbyen grunnprinsipper. Viktig å BO der. Sentrumsnært, kombi næring/bolig. Max 3 etasjer (litt usikkert) Beholde lokale kjennetegn. Generasjonsnabolag. Matbutikk + kultur, idrett, kino, lett tilgjengelig, krav til utforming. Ikke blinkende lys, skilter i tre, metall utskjæring. Bilfritt men ikke kaste ut bilen. Bilen - bo og leve sammen gode løsninger med å integrere. Mellom rundkjøringene 30 sone. Alternativ transport løypenett, hundetransport, hest og kjerre, fatbike, alternativ transport. Ikke bare bil. Hele opplevelsespakken. Transport Nebbenes sentrum. Bil være der sameksistens, lettest for folk. Parkering under bakken? Se ut på torget, ikke bilen. Gater + Torg menneskelig dimensjon Grønne lunger beholdes og skapes Brustad: Beholde låven = næring og bolig, Tunet grønt og torg. Hovedhus selskapslokaler, beholde kjennemerker. Integrering? Ønsker økologisk mat, Fair Trade, prinsipper, komme næring. Legge til rette gjennom noen mindre lokaler. Markeder torg, skikkelig restaurant. Utstillingsvindu for det, se det og kjøpe det, en bærekraftig utvikling vever/tepper. Lokal produksjon, superwood, se produksjonsprosess. Balanse gulrot prinsipp, også litt tøffe krav? Skille seg fra andre steder. Mathall på låven. Dyr i sentrum, det menneskelige.. FOLK I SENTRUM

13 ENERGI Utfordring. Systemgrensen- utvides til kommunen, ikke bare plussenergisentrum. Få energi fra bygda 280km2. Tilvekst på areal, lite energibehov, utenom det. Termisk energi bioenergi, lokalt tilgjengelig. El. Verre. Kan bruke bioenergi, men dyrt å gjøre det. Noe nedlagt vannkraft, demninger. Undersøke lokal vannkraft, el.behov nye bygg. Solcelle teknologi. Installere lokalt. Utforming sentrum. Flisfyringsanlegg, næringsbygg ved rundkjøring sentrum. Kapasitet for mye. Varme + tappevann, flisfyr, tett bebyggelse rundt. Nærvarme sentral. Ikke fokusere for spredt, kompakte bygg, 3 etasjer med flere leiligheter, passivhusnivå. Sydover senere fase, ikke tilknyttet nærvarme. + energisentrum, solcelle varmepumpe, i pluss økonomisk. Bra forsikring mot stigende el priser. Eksisterende bebyggelse, ca. 100 boliger i dag + næringsbygg. El basert ikke vannbåret, evt kvitte seg med olje. Stimulere til endring. Enova tilskudd, hele sentrum under ett. Kommunen gå foran, gjøre noe annerledes, etterisolering. Kretsløpsøkonomi, kompostering, anlegg for biogas, transport, organisk husholdningsavfall, anlegg i Nes. Renovasjon, biorester kompostering lokalt. Struvitt. Avløps rensing, slam ressurs. Biogassanlegg, fosfor næringsstoffer. Kan brukes. Slamm til landbruk. Utstillingsvindu ulike energiformer. Mikroraft? Ved Rognstad. KRETSLØPSTEKNOLOGI

14 BÆREKRAFTAKADEMIET Senter = Bærekrafts akademiet. Barnehage, gård økologi, være med på ting. Et knutepunkt, hjernen i et edderkoppnett. Dalen visjonen. Må ha synergier med miljøer rundt Flaen, Filago, Superwood, synsenteret, økolandsbyen. Miljø visning/sted. Prosjektsted, forskning. Hva skal skje? Vanskelig å konkurrere. Implementering av forskning. Prototyper sette ting i livet/i gang koble til etablerte forskningsmiljøer. Showcase. Senter nettverk. Bygning? Hele stedet? Anvendt miljøforskning bebyggelse. Økologisk hyttefelt. Måling evaluering flere buss avganger? Ned med bilbruk. Sensorer, info. Inn i akademiet, måle foravtrykk på helheten = mulig innholdsdel. Levende laboratorium. Utvides. Skoler barn, pedagogisk del. Læring. Ikke spesialist styrt. Tilføre skole/ helsesystemet. Opplevelsesbasert. Studie i skolen. Kunnskap, helse, trening. (historie om kunnskap 2 grupper 1 med 1 uten, adferd helt lik) Må bli følelsesmessig aktivert. GJØRE DET. Anvendt kunnskap opplevelser. 2 hjernehalvdeler skal utvikles, nye nettverk og traseer. Element fabrikken få de til å leve. Bærekraftsfunksjoner. Arkitektur = kraften, appellere til hjertet. Unik opplevelse, stedsspesifikt, + fornye seg. Topp arkitektur. Bærekrafts symbolet, kongle snudd opp ned. Signalbygg konglen. Kommunevåpenet noe nytt på gang. Tegne noe BRA, noen vil betale. 8 etasjer minst. Synes, sentrums satsing. Utvikle Bærekraftsakademiet, sustainable valley Gardermoen. Stort potensiale, areal rundt vannet. Næring energi senter. Hva må være der? 1 etasje offentlig tilgjengelig. Restaurant, bibliotek, gourmet restaurant, butikk sosialt møtested. Admin del, prosjektrom, verksted ved Brustad tunet. Ta den i bruk til forsamlinger og grupper. Hurdalskonferansen. Årlig happening. Leve uavhengig, plantet sentrum, Hurdal identitet, hjertet i sentrum, Forskning, ofte spesialisert. HOLISTISK forskning. Sammenhenger. Prosesser med sentrumsplan, alt som skjer, HUB detaljer i sammenheng. Prototyper, læring + utvikling, kjøkkenhager, få inn dyr, a på ting, eksperimentere. BÆREKRAFTAKADEMI

15 BÆREKRAFTAKADEMI

16 TRANSPORT Tun tre -ideell plassering. Funksjoner, gatenettet = skjelettet, best mulig for funksjoner, flere sykle, gå, kollektivt. Må fungere. Snakket om grep/løsninger fysisk sett. Hovedveier, diskusjon trafikk ut? Eller akseptere den? Løsninger få trafikk til å kjøre sakte. Glassverksveien, burnestripen, lenger ut Kjøre bil sakte. Veien. Fortau, GIS, kartsystem mot veien = smalere. DK biler kjøre i siksak mønster (Gjerdrum) lager sving, her begynner sentrum, tettsted. Snevre. 1 bil om gangen. Mange gående, tømmerbiler? tung transport igjennom, ikke bare bilfritt. Noe som tåler de 8 trailerne. Mange gode eksempler. Torget = sentralt. Bli et torg igjen. St.Olavs plass Oslo. Hundekjøring. Tuntre. Å bremse ned. Like mye trafikk som i Hurdal. Funksjoner rundt torget. Østsideveien + vestsideveien = GATE. Kiss and ride ved skolen. Kantstensparkering, istedenfor å stoppe i rundkjøring. Tilrettelegge for lommer til å slippe av, bedre for brukere. Funksjoner tett på gaten. Vil de overholde fartsgrensen? Bilen sted å parkere, hvor? Gangstien, deretter stier/veier. Torget + Brustad = kjerne. Mye sykkel/gangfelt som ikke er for bil. P muligheter. Sette fra seg bilen. Løsninger? Litt større enn hver eiendom. bildeling. Parkering under bakken for nye bygg? De som kan gå må gå. Frigjør til de som ikke kan gå. Forsiktige steg mere naturlige å gå, sammenheng. Forbindelser, sentrumsring for gående, knytte sammen radielle årer. Næring bolig gode tverrforbindelser. Forbindelser for gående = billigere enn for bil. FORBINDELSER PÅ TVERS. Nettverk på plass først. Sentrumsring + større ring, sammenknyttet. TRANSPORT

17 NÆRING I SENTRUM Bolig - må ha det inn for å få næring. Samhandling. Når det blir folk, kommer marked. Bo folk, kommer service tannlege ol. Høna = mere boliger, Egg = næring, krydderhandelen. Kartet, kartlegge tyngdepunkt ved Maxbo, mange funksjoner, kvalitet med elven+ Molstad. Kort avstand til idrett gårdsbruk - tyngdepunktet Brustad torget. Industri: type, ikke plasskrevende, men mindre typer virksomhet, mat arbeidsplasser, ulike tjenester. Hvordan gjøres? IKKE KJØPESENTER TORG åpent evt. Utvikle se hvordan behovene er. Logistikk. Næringsklynge små enkeltforetak allerede i dag i el.bygget. Videreutvikle det. Funksjoner synergieffekter. Hva må til for å få virksomheter? Det UNIKE ved Hurdal. MAT viktig, potensiale, mathall, fisk og vilt, jakt, Hurdalssjøen, fisk. Matakademi, matskole, marked, utadrettet samhandel, bygg på tema. Sentrum attraktivt. Dyrke nisjer, det unike. Røros, handleopplevelser, gå i gatene nisje. Tiltrekke ny næring, nye arbeidsplasser, til Urban Bærekraftig Landsby Bærekraftsdalen = reisemålsopplevelse, sjø/alpin. Tydelig på et TEMA, besøksturisme knyttet til opplevelsen, arkitektur, stemning, det sceniske = viktig. Det som kan samle, markedsmetode, stor nok til å tenke nisje. Praktisk bærekraft, Mat/opplevelser/bærekraftakademi = showcase, besøks- opplevelsesturisme. Praktisk. Lite å bygge ned. Mye opp, god plan, unik stedsutvikling. Godt tidsvindu, nærmarked, arkitektur. NÆRING I SENTRUM

18 TURLØYPE Skikultur viktig å bevare. Friluftsløype, skiløyper i dag ved hoppanlegget. Lysløype sentrumsnært, få det inn! + til solen. Utfordring må prepareres, 5,5m godt preparert underlag. Kræsjer med turstien. Dele det litt. Lommer - noen idylliske stier i naturen, noe bredere, mye kultur som kan fortelles om i løypa, få inn elementer. Steinbrudd Glass produksjon, stein/tømmerfløting, bruke materialer til løyper langs elven, bruke det som er der. Elvekanten + trær, imellom det som er der. Badeplass, noe for alle, universell utforming koblet fra skolen til aldershjem. Bruke lokale materialer som forteller historien om Hurdal. Lokale steiner. Hvor er tyngdepunkt, folk, elven, lys, turist attraksjon. Vært gamle møller langs elven, historie materialer. Hvordan? Bordet, rasteplass, store deler åpne for alle. Rullestolbrukere sitte som alle andre skolen, aldershjem, begge kanter, skiløype, turveier, vannet, stier, sjøen, på forskjellige måter. Fiske, våtmark, fugl, attraksjoner. Lokalt fra skolen. Kano + båt inn. Nærturisme, få løyper UU = stor løype. Med natur opplevelser = turistattraksjon, synsenteret, bygge. Et område som ikke har vært brukt før fuglekikketårn, ved våtmarksområdet, bruke trær lag brygger over, flere nivåer, nye ting. TURLØYPE DEN BLÅ-GRØNNE AKSEN

19 Teamet oppsummerer dagens diskusjoner

20 OPPSUMMERING FRA DAG 1 Kombinasjon næring bolig Næring på bakkeplan 4m høye etasjer Variert boligmasse - boformer Bilen på gåendes premisser Gater - 30 sone Markere inngangen til sentrum med fysisk markering Gang-sykkel nettverk Turløype rundt og i sentrum med broer over elva Parkering; noe under bakken - noe gate-p Bevegelse; sykkel, spark, kano, bildeling, hundekjøring, hest, skate.. Mat; kortreist, økologisk, mathall, gourmet restaurant Opplevelsesbasert læring - prototyper, anvendt forskning, levende laboratorium Produksjon - vise arbeid - småindustri - urbant landbruk - dyr i sentrum- verksteder Nisjeprodukter og næringer Det historiske, glassproduksjon, tømmer, møller, Brustad tunet - Molstad Treproduksjon - fra skog til endelig produkt Elven - sjøen - våtmarksområdet - Bærekraftsdalen - akademi Maten - fisk og vilt Naturopplevelser, fuglekikking Det unike i Hurdal Tretopptur Glassvegg på idrettshallen - klatrevegg på utsiden - solfangere på taket Erfaringskunst - lek og læring - markere spesielle steder - i sentrum Bærekraftakademiet; Utstillingsvindu for fornybar energi - nærvarme sentral - solenergi Kompakte bygg Utstilling prototyper innovativ trebruk Utnytte avløp og kompost Vise kretsløpsteknologi Dyrking matproduksjon

21 HURDAL - HELT KONGLE Hurdals kommunevåpen er grankongla, her er den snudd andre veien for å vise at noe nytt er på gang, og konglen kan brukes som et bilde på alle de nye bærekraftige frøene som er sådd og blir sådd. Hvert frø kan være et prosjekt: næringsutvikling, Treprosjektet, sentrum i Hurdal, matprosjektet, kretsløpsteknologi, fornybar energi osv.

22 DAG september 2014

23 DAG 2 SCENARIER: 1. NY HOVEDGATE A og B Scenarie 1 viser forslag til en hovedgate struktur, lagt over de eksisterende veiene. Hvordan bør denne utformes for å kunne fungere best mulig? Hvilke funksjoner må ligge til en hovedgate? Hvor høy skal bebyggelsen rundt være? Hvordan forholder det seg til eksisterende bebyggelse og gater? Alternativ A skal undersøke hva som skjer hvis man legger hovedgaten langs Østsidevegen i øst - vest retning. Alternativ B skal undersøke hva som skjer hvis man legger hovedgaten langs Vestsidevegen i nord-syd retning. 2. PLASSER OG TORG A og B Scenarie 2 foreslår å lage en mosaikk av gater og plasser med forskjellige funksjoner, og nivåer av privat til offentlig. Hvordan kan dette utformes for å fungere best mulig? Kan man vurdere å stenge og/eller flytte noen av de eksisterende veiene? Hvordan kan man integrere eller skille eksiterende bebyggelse best mulig? Hvilke høyder og volumer kan man få plass til i en slik struktur? Begge grupper lager forslag til løsninger. 3. ET HOVEDTORG Scenarie 3 foreslår et hovedtorg som Hurdal sentrum. Midt i sentrumsområdet ligger Torget som historisk har vært et midtpunkt i Hurdal, der østside veien og vestsideveien krysser. I dag er det en rundkjøring som i liten grad speiler visjonen om en bærekraftig urban landsby! Hvordan kunne torget igjen bli Hurdal sentrums hovedtorg? Hvor bør den i så fall ligge? Hvilke bygg, funksjoner, aktiviteter skal den inneholde? Hvordan kan den utformes slik at den blir vellykket?

24 1. NY HOVEDGATE A NY HOVEDGATE A

25 1. NY HOVEDGATE B NY HOVEDGATE B

26 HOVEDGATE Gatestruktur, noen gate mest realiserbare? Vestsideveien knytter sammen 2 nye torg. Spennende buet forbindelse. Visuell kontakt, ikke se enden av gata, se nedover, bli ledet nedover til andre ting. Bekk nedsunket i gata, slynger nedover til annet torg, skaper rom på hver side. Differensiert byggelinje. Snitt se gata nedover fra rundkjøring, høye glassfasader, bryggeri, butikker. Se skisse. Biler fotgjengere delvis under tak. Hundeløype igjennom! Før brua heve opp på 1 plan, ikke kant ned til gata. Torg nederst. Muligheten for et torg. Grønne forbindelser. Elven, koble sammen med vannet. Sti koble med elven. Respektere hverandre på gaten. Ned med hastighet, markdekke, hvordan gjøre annerledes. Blikk på Hurdal bil sykkel + mennesker på gaten. Ned med hastighet, skape hindringer, elementer. Kontakt med elven, vei mot sentrum. Parkering, stor diskusjon. Utvikling CO2 fri by, nå under bakken ved Spar, annet snitt skisse. Grønne linken, elven, rundring, opplevelser nedover langs elven. Terrengforskjell. Butikk næring, bakside mot terreng. Neste 2 etasje, bakkenivå bak, terrengforskjell med bygget. Aktiv næring handel, byhus/ leiligheter, rekkehus privat bak med kveldssol, takterrasser, variasjon med grønne tak, forskjellige ting. Energidelen, ruke tak aktivt. Elven = midtlinje, lede trafikken, overkjørbart. Sentrum begynner og slutter, gata = plassrom NY HOVEDGATE

27 høye glassfasader, bryggeri, butikker.. NY HOVEDGATE

28 Spennende buet forbindelse NY HOVEDGATE

29 Se potensiale i terrengforskjellen ved SPAR NY HOVEDGATE

30 NY HOVEDGATE

31 2. PLASSER OG TORG PLASSER OG TORG

32 PLASSER OG TORG Vev og mosaikk. Ulempe kan vanne ut følelsen av sentrum. At det ikke blir et senter. Hierarki - det historiske torget = det viktigste. 1 plass man satser på, bilen på fotgjengernes premisser. Parkering under bakken, hovedsaklig, bilfritt P. Sykkelutleie, el. sykler, økologiske + andre steder, hydrogen buss. God forbindelse. Ta vare på varelevering. Brostein, fint belegg. Felles teppe. Hvordan skal arkitektur være? Tre, farger, ubehandlet, forskjellige høyder inntil 4 etasjer, 2,3 til 4 rundt torget (ikke Dubai). Bærekraftsakademiet ved Torget + Brustad, Låven til verksteder + showcase, landbruk, workshop, utstilling. Tun kan utvikle seg. Tradisjonelt håndverk, jobbe der, selge det. tun-idé kan utvikles, vokse, tiltrekke riktige folk, knytte lokale tradisjoner + topp kompetanse. Hvert hus, lokal produksjon, treprodukter, få opp et spennende nivå. Glass produksjon, glassbruket. Hurdalsglass. Kombinert med leiligheter/rekkehus, forskjellige typologier. Brustad tunet = næringsklynge, kan det konkurrere med torget? Tvillingby, 2 tyngdepunkter med 2 plasser, sterk energi rundt de. Handel og service på bakkeplan med bolig over. Mindre tun som Brustad, Molstad, skolen med kultur (Hestetrikken) Masterplan: Parkeringsinnfart, på campingen? Bro over. Eller i skråningen bak Spar. Kombinasjon gate + kollektiv knutepunkt. Buss stopp, rundt landsbyen, også parkering på oversiden. Unødvendig med trafikk imellom. Avstand mellom bussen, holdeplass, til butikk og bilen må være kort. Utfordring med inn/utfartsparkering? Hvordan ivareta det, må være i sentrum. Frakte varer til bilen. (må også gå langt i kjøpesenter) Kan være litt handlesenter. Buss Østsida fra sentrum til Oslo. Må lage attraktive forbindelser. Vekk med bilparkering i skolegården. Kuleste lekeplass for barn i Norge, på kulturtorg. Hytter, gi barna et flott sted å være. Ikke på nedsiden, men på oversiden av skolen. Type boliger, hvem hvor? Leiligheter i dag er kjeller. Ha det langs gaten mellom tyngdepunkter. Næring 1, leiligheter med parsellhager, enebolig strøk. Barnefamilier med leilighet for å dra folk inn. Invitere kjendis arkitekter til et strengt sett med parametre. Stamcelleproduksjon på trehusfabrikk. Showcase på systemet, bli unikt. Leilighet, utleie, kjøpeleilighet. 1 etasje i bærekraftsakademiet = Kverulant katedral. Kultur rundt. Sti rundt og langs elven. Bro til Molstad. Kontakt lekeareal, torgene, mellom torgene. Matakademi. Akse Torg og Næring. Primære må starte her. Må vokse ut av torget, etablere et konsept. Helt klare regler for utseende. Estetisk tydelig. (Røros) og farger! Utfordring tungtransport igjennom, veier til nye boligfelt. Senke hastighet, presse tømmerbil igjennom. Må skape trygg gjennomkjøring + senke hastighet. PLASSER OG TORG

33 PLASSER OG TORG

34 PLASSER OG TORG

35 PLASSER OG TORG

36 3. ET HOVEDTORG ET HOVEDTORG

37 ET HOVEDTORG Alle enige om den historiske plasseringen, er et relevant knutepunkt. De som passerer ser det. Brustad? Flytte torg dit. Godt etablert, utelukker ikke en kobling mot nye funksjoner. Hvilke bygg/funksjoner? Torget bør tilby mat, lokalt håndverk, aktivere Brustad, tunet, ide om restaurant, urbant gårdstun. Dyr matproduksjon, lokale verdier. Utforming torget. Hvordan er innfarten? Markeres fysisk med portaler, sentrumsutstrekning noen elementer, symbolsk. Tydelig at Nå er du i Hurdal. Den bærekraftige dalen. Å prege det første møtet. Konglen = element. Treverk det første møtet. Assosieres med det, skilt, skulptur, mat ved inngangsportalen. Torget eskalere litt, bygge opp forretning. Spark VM målstreken ved torget = sosialt møtested, kvaliteter, kunne stoppe der, benker, vegetasjon i tre. Portalene også praktisk. Trafikk hastighet, utforming av kjørebanen, etter portalen blir gaten smalere lav hastighet, tydelige vendepunkter. Hvordan løse tungtransport. Rundkjøring vekk tar stor plass, utfordring arkitektene? Forslag opp 1 rundkjøring, Minneåsveien, letter trafikken i området, tydelig gate funksjon, huskytaxi. Noen må igjennom - finne andre veier? Gateparkering, fartsreduserende tiltak, friksjon gir lavere fart, andre bilister buffer plass til kollektivtransport, diskusjon innad hvor? Utforming torget, vertikale elementer se rundt? Fortette nye fasader, tre-elementer = ansikt utad. Hurdal helt kongle! ET HOVEDTORG

38 ET HOVEDTORG

39 DISKUSJON - DE 3 SCENARIER Bra - ingen store konflikter. Første og andre torg og gaten imellom. Hovedaksen langs veien vil binde sammen. Etablere næringsliv, nærme seg omforent løsning. Funnet veien. - Beholdt vei struktur, laget gata innefor, problem med veien, kostnad rundkjøring? Problem med fortausrestaurant og veitransporten oppover bakken? - Naturlig løsning, forskjellig språkdrakt. - Eldrerådet: hensyn til fornuftige eldreboliger tett på torget. Boliger på 1 plan, rekkehus med enkeltplan. - Helse - akutt hjelp ambulanse ta med i planen. - 3 scenarier, hybrid mellom flere, hovedtorg gate, tydelig hierarki, sterkt grep, forbinder kvalitetene, fleksibilitet + tydelig identitet. - Høre med ungdommen, møteplass for unge, noe annet enn ungdomshus. - Opprette moderne mjølkebutikken, sted med tak over seg for å kunne møtes. (Lysthuset) - Bærekraftsakademi, ha et annerledes signalbygg, noe høyere. - Forbilledlig å snakke om ungdom, barn og unge er forskjellige, uorganisert idrett vokser, unge vil slutte å være barn, gjøre egne ting. Finne ut selv, ikke legge for mye til rette. - Spent på gata, begeistret, fantastisk spennende, sammensmelting = symbolet. Kna videre, genial, litt ut av Brustad tunet - andre funksjoner.

40 DAG september 2014

41 DAG 3 TEMAER: REGULERINGSBESTEMMELSER Gruppen skal se på utforming av bestemmelser for planen. Det er kommet inn noen forslag på høringen som eventuelt må vurderes. I tillegg så er det viktig å se på hvor detaljerte bestemmelsene trenger å være. Hvordan skal man best mulig ivareta intensjonen om en Bærekraftig Urban Landsby i bestemmelsene? Hva må fastsettes - for eksempel byggelinjer, utnyttelse og høyder? Hvordan kan man sikre en riktig rekkefølge, og i hvilken grad skal man binde opp det? MASTERPLAN Gruppen skal samle all informasjon fra Plansmien i en Masterplan - som skal være grunnlag for en omforent løsning om det er mulig. Gruppen må finne en strategi som i størst mulig grad ivaretar visjonen om en Bærekraftig Urban Landsby. Hvilke elementer må være på plass? Hvordan skal planen utvikles over tid? Hvordan skal veier, gater, plasser utformes? Hva må fastsettes - for eksempel byggelinjer, utnyttelse og høyder? Hva kan overlates til en friere behandling i framtiden? MOP - MILJØMÅL Det er laget et Miljøprogram som skal følge sentrumsplanen. gruppen skal vurdere forslaget som er laget i forhold til arbeidet på Plansmien, og foreslå endringer og suppleringer som kan gjøres. Er det viktige evalueringer og eller måleverktøy som kan brukes for å vurdere om utviklingen av sentrum går i riktig retning? Hvilke kvalitets kriterier skal brukes for å vise at Hurdal sentrum faktisk er en Bærekraftig Urban Landsby? Det kan foreslås både subjektive og objektive kriterier som miljømål.

42 DAG 3 TEMAER: FRAMDRIFT/REKKEFØLGE/REALISERING Gruppen skal se på utforming av bestemmelser for planen. Det er kommet inn noen forslag på høringen som eventuelt må vurderes. I tillegg så er det viktig å se på hvor detaljerte bestemmelsene trenger å være. Hvordan skal man best mulig ivareta intensjonen om en Bærekraftig Urban Landsby i bestemmelsene? Hva må fastsettes - for eksempel byggelinjer, utnyttelse og høyder? Hvordan kan man sikre en riktig rekkefølge, og i hvilken grad skal man binde opp det? ØKONOMI - STRATEGIER FOR UTVIKLING For å realisere en vellykket sentrumsplan og den Bærekraftige Urbane Landsbyen, vil det være behov for store investeringer, både av menneskelige ressurser, tid og penger. Hvordan skal man få investorer både i og utenfor Hurdal interessert i å være med på sentrumsutviklingen? Er det nøkkelfaktorer som MÅ være på plass for at utviklingen skal bli som ønsket?

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene:

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: byens offentlige rom blågrønne strukturer bebyggelse handels- og næringsutvikling samferdsel byens offentlige rom byens funksjon Byen

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 OPPDRAGSNUMMER 257081 1 (30) -14 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no Sweco Norge AS Org.nr:

Detaljer

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Skrevet av Thomas Brattheim og Eivind Randen 2008 Oppgaven er en prosjektoppgave innen masterstudiet i Fysisk planlegging høsten 2008. Den tar for seg en bærekraftig

Detaljer

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning Kommunedelplan for Horten sentrum Planbeskrivelse og konsekvensutredning Side 1 Forord Horten kommune legger med dette fram forslag til ny kommunedelplan for Horten sentrum. Planen består av et plankart,

Detaljer

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!!

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 INNHOLD 1. TENK NYTT STEM GRØNT Våre kjernesaker 2015-2019 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO En nullutslippsby En mangfoldig storby En aktiv samferdselspolitikk 3. EN SAMFERDSELSPOLITIKK

Detaljer

Kystbyen Slemmestad 2030

Kystbyen Slemmestad 2030 Kystbyen Slemmestad 2030 Kommunedelplan for Slemmestad Planbeskrivelse tema - del 2 4. februar 2011 Visjon for Slemmestad 2030: Slemmestad er en levende liten by med nærhet til fjorden og grønne attraktive

Detaljer

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE 10 ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE av Frederica Miller, Gaia-Oslo AS og Simen Torp, Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA Rapporten er laget med støtte fra Miljøverndepartementet Juni, 2013, Oslo, Norge Innledning

Detaljer

JEVNAKER SENTRUM. del 1. Stedsanalyse. Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden

JEVNAKER SENTRUM. del 1. Stedsanalyse. Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden JEVNAKER SENTRUM Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden del 1 Innledning Kreativ vandring i Verkevika 2. juni 4 INNHOLD Sentrumsåret 2012 Innledning Bakteppe Sentrum Analyse og kartlegging

Detaljer

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE 10 ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE av Frederica Miller, Gaia Arkitekter AS og Simen Torp, Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA Rapporten er laget med støtte fra Miljøverndepartementet Juni, 2013, Oslo, Norge Innledning

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2010-2025

KOMMUNEPLAN 2010-2025 KOMMUNEPLAN 2010-2025 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY STAVANGER KOMMUNE VEDTATT AV BYSTYRET 14.06.2011 1 2 3 KOMMUNEPLAN 2010-2025 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY Forord Den nye plan- og bygningsloven som trådte i kraft

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging

Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging Innhold Forord 3 Sammendrag 5 1.0 Kulturplanlegging 2.0 7 1.1. Mellom konsum og produksjonsstrategier 7 2.0 Midlertidige aktiviteter

Detaljer

Stedsutvikling Veggli et Husbankfinansiert utviklingsprosjekt

Stedsutvikling Veggli et Husbankfinansiert utviklingsprosjekt Stedsutvikling Veggli et Husbankfinansiert utviklingsprosjekt I samarbeid med: Rollag kommune Innholdsfortegnelse side 1 Innledning 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Formål for stedutviklingsprosjektet 1.3 Fokusområder

Detaljer

FORORD. s. 4-5 s. 6-7 s. 8-9 s. 10-11 s. 12-13 s. 14-15 s. 16-29 s. 30-69 s. 70-83 s. 84-85 s. 86-95

FORORD. s. 4-5 s. 6-7 s. 8-9 s. 10-11 s. 12-13 s. 14-15 s. 16-29 s. 30-69 s. 70-83 s. 84-85 s. 86-95 FORORD s. 4-5 s. 6-7 s. 8-9 s. 10-11 s. 12-13 s. 14-15 s. 16-29 s. 30-69 s. 70-83 s. 84-85 s. 86-95 Rad give rtea m: DRMA as Tlf: +47 90120197 Kontaktperson: Petter Grimm Forord Kort oppsumering Planverksted

Detaljer

Program for Oslo Venstre.

Program for Oslo Venstre. Program for Oslo Venstre. Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyrevalgprogram 2015-2019 Bystyrevalgprogrammet ble vedtatt på årsmøtet 7. - 8. februar 2015. Innholdsfortegnelse Liberal by... Grønn

Detaljer

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Vedtatt på årsmøtet 7. og 8. februar 2015 1 Liberal by 4 Grønn by Klima 5 Miljø. 6 Samferdsel. 8 Byutvikling.. 11 Mulighetenes by Barnehage..

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218

ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218 2 ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218 OM ALLIANCE ARKITEKTER Alliance arkitekter startet i Oslo 2005 og i Stavanger 2009, og har i dag 35 medarbeidere

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

Innledning... 5 Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5

Innledning... 5 Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5 Rådmannens forslag 30.05.2013 1 Innledning... 5 1. Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 2. Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5 3. Hva og hvem er Frogn kommune i denne sammenheng?...

Detaljer

PLANPROGRAM til stadfesting

PLANPROGRAM til stadfesting [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] PLANPROGRAM til stadfesting KOMMUNEPLANENS AREALDEL SARPSBORG 2014-2023 06.08.2012 Planprogram kommuneplanens arealdel 2014 2023 til stadfesting i

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave/dato:

Detaljer

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 A R E N D A L 2 023 BYPLAN ANSVARLIG: Michael Fuller-Gee, Arendal kommune ARBEIDSGRUPPA: Ragnild Hammer, Arendal kommune Gøril Onarheim Christiansen,

Detaljer