PLANSMIE. HURDAL september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANSMIE. HURDAL 13. -16. september 2014"

Transkript

1 PLANSMIE HURDAL september 2014

2 INNHOLD: PROGRAM RESSURSPERSONER MÅL FOR PLANSMIEN HURDAL SENTRUM SOM EN URBAN BÆREKRAFTIG LANDSBY HURDAL - BÆREKRAFTIG HELT ENKELT HURDALS 10 PÅ TOPP DAG 1 TEMAER: FOLK I SENTRUM KRETSLØPSTEKNOLOGI BÆREKRAFTAKADEMI TRANSPORT NÆRING I SENTRUM TURLØYPE DAG 2 SCENARIER: 1. NY HOVEDGATE A + B 2. PLASSER OG TORG. A 3. ET HOVEDTORG DAG 3 TEMAER: REGULERINGSBESTEMMELSER MASTERPLAN MOP - MILJØMÅL FRAMDRIFT/REKKEFØLGE/ REALISERING ØKONOMI - STRATEGIER FOR UTVIKLING DAG 4 TEMAER: SENTRUMSPLAN DEN GRØNNBLÅ AKSEN INDRE SENTRUM ANTALL BOLIGER HURDAL - DEN BÆREKRAFTIGE DALEN

3 PROGRAM: Plansmie PROGRAM Tirsdag Onsdag Torsdag Tilrigging TEAM arbeid Åpen presentasjon - grunnlagsmateriale/info. Arbeid i grupper - Temaer (1) -se under Tilbakemelding i plenum Oppsummering TEAM /styringsgruppe- arbeid neste dag Slutt TEAM: Arbeid med modell - kart/presentasjon Åpen presentasjon - arbeid så langt. Arbeid i grupper - Delområder (2) - se under Tilbakemelding i plenum Oppsummering TEAM + styringsgruppe - arbeid neste dag Slutt TEAM: Arbeid med modell/kart/presentasjon Åpen presentasjon - arbeid så langt. Arbeid i grupper - Planinnhold (3) se under Tilbakemelding i plenum Oppsummering TEAM/styringsgruppe - arbeid neste dag Slutt TEAM: Arbeid med modell/kart/presentasjon Åpen presentasjon - skisseforslag - diskusjon Slutt Temaer og delområder 1. Temaer Folk i sentrum - aktiviteter, møteplasser, boligtyper, kultur, helse, sunnhet mandag Kretsløpsteknologi - infrastruktur, vann/avløp, energi, LOH, mat - Bærekraftakademi - innhold, funksjoner, plassering, program - Transport - vei, atkomst, parkering, kollektivløsninger mm - Næring i sentrum - virksomheter, funksjoner, plassering - 2. Scenarier tirsdag 3. Plan innhold onsdag Den blågrønne aksen - elva - tursti i sentrum 1. Ny hovedgate A og B. 2. Plasser og torg. 3. Et hovedtorg Reguleringsbestemmelser. Masterplan MOP - miljømål Framdrift - rekkefølge - realisering. Økonomi - strategier for utvikling

4 RESSURSPERSONER: Gaia-Oslo as: Frederica Miller - arkitekt - prosessleder Aina Telhaug - arkitekt - assistent Helen & Hard: Reinhard Kropf - arkitekt Moritz Groba - arkitekt Linn Runeson - arkitekt praktikant - assistent PlanUrban: Anja Standal -sivilarkitekt Ketil Nord - master i urban design Ivar Kufås - sivilingeniør transport Runar Henanger - arealplanlegger Kristine Presterud - landskapsarkitekt Pål Lund Roland - Filago Peter Bernhard - energikonsulent - Asplan Viak Kanenergi Gro Hernes - illustrasjonsarbeid Hurdal kommune: Odd Sverre Buraas - sektorleder plan Stig Nordli - Skogbrukssjef/ plankoordinator sannsynligvis alle dager Even Anders Tosterud - Avd.ing. kart/gis/ oppmåling Frode Wang - Avd.ing. byggesak Erland Lundby økonomisjef Christer Gulbrandsen sektorleder levekår Lillian Nærem - rådmann

5 Mål for Plansmien: Å lage et omforent forslag for Hurdal sentrum som en Bærekraftig Urban Landsby.

6 HURDAL SENTRUM SOM EN URBAN BÆREKRAFTIG LANDSBY Urbant - fortetting og tydelig identitet som et sentrum; blandede funksjoner med bolig, næring, kultur og service. Bærekraftig - utnytte lokale ressurser maksimalt, utvikle kretsløpsteknologi og lokalt næringsliv basert på stedlige ressurser; ha en tydelig miljøprofil, med samordning av areal og transport; lokale fornybare, energikilder; biologisk mangfold mm. Landsby - bygge et sentrum med mennesket i sentrum, som skal skape gode sosiale møteplasser og kontaktflater, være tilgjengelig for alle (universelt utformet), og fremme kontakt mellom beboere og næringsdrivende på en positiv måte.

7 HURDAL - BÆREKRAFTIG HELT ENKELT Hurdal skal skape en kultur som styrker identiteten som innovativ og pådrivende innen bærekraftig utvikling. Det er kort vei fra de historiske røttene i Hurdal med variert utnyttelse av naturgrunnlaget frem til det bærekraftige framtidssamfunnet. Som en liten kommune er det viktig for Hurdal å fremme bærekraftige løsninger som er lett tilgjengelige og gjennomførbare. Hurdal skal fremme løsninger som er mest mulig miljøvennlig (effekt) med minst mulig virkemidler/midler. det vil si: BÆREKRAFTIG - HELT ENKELT. SAMFUNN FOLK ØKOLOGI STED ØKONOMI NÆRING

8 HURDALS 10 PÅ TOPP 1. Mangfold i sentrum - blandede funksjoner, bolig, næring, kultur meter byen - korte avstander for gående og syklende. 3. Kortreist og fornybart - energi, materialer, arbeidsplasser. 4. Kretsløpsteknologi - slutte sykluser for avfall, avløp, energi og biologisk mangfold. 5. Helse og sunnhet - økt bevegelse, aktivitet, lett mobilitet, sunne hus, ren luft, mat, vann. 6. Klimasmart - bygg, transport, mat, forbruk. 7. Blågrønne kvaliteter - elv og park, skog, fjell og sjø, rekreasjon i friluft. 8. Sosialt - møteplasser, deltagelse, inkludering. Aktiviteter for alle. 9. Rom for utvikling - plass til innovasjon, nye bærekraftige virksomheter, grønn profil. 10. Kultur og fellesskap. Varierte tilbud, mangfold og glede

9 DAG september 2014

10 DAG 1 TEMAER: FOLK I SENTRUM - AKTIVITETER, MØTEPLASSER, BOLIGTYPER, KULTUR. Livet i landsbyen. Hva må finnes i Hurdal sentrum for å skape et levende aktivt sentrum som en god møteplass for folk i alle alder? Gruppen skal vurdere hvilke aktiviteter som bør inn, type møteplasser, gjerne flere forskjellige, hva slags boliger og eventuelt hvor mange, kulturtilbud, helsetilbud, idretts- og frilufts/rekreasjonstilbud. Vurder gjerne hvilke ting som MÅ være i sentrum, og om det er ting som kan plasseres lengre ut men med en god tilknytning til sentrum. KRETSLØPSTEKNOLOGI - INFRASTRUKTUR, ENERGI, LOH, MAT. Hurdal sentrum skal bli et plussenergisentrum. Det betyr at det helst skal finnes et overskudd av fornybare energikilder. Hva betyr det for utformingen av sentrum? Hva finnes idag, og hva kan brukes i framtiden. Hvilke krav må stilles til ny og eksisterende bebyggelse? Gruppen kan også vurdere andre kretsløp som bør involveres i sentrum, som vann/ avløp (dekket av egen arbeidsgruppe) lokal overvannshåndtering, lokal produksjon av mat, materialer ol. BÆREKRAFTAKADEMI - INNHOLD, FUNKSJONER, PLASSERING, PROGRAM. Hurdal kommune skal bygge opp en nettbasert Bærekraftsakademi. Hvordan skal dette gjøres? Skal det bli et nytt signalbygg i Hurdal sentrum, eller kan man ta i bruk noe av den eksisterende tomme bebyggelsen? Hva skal et slikt bygg inneholde? Gruppen skal lage innspill til et program. Hvordan kan bærekraftsakademiet se ut? og hvor bør det ligge?

11 DAG 1 TEMAER: TRANSPORT - VEI, ATKOMST, PARKERING, KOLLEKTIVLØSNINGER M.M. Hurdal sentrum preges i dag av to store rundkjøringer, fylkesveiene, store udefinerte overflate parkeringer og gangveisystemet. I tillegg er det dårlig kollektiv dekning og mye bilbruk. Utformingen av veier, gater, torg og plasser vil være avgjørende for utformingen av sentrum, og mulighetene for å skape en bærekraftig urban landsby. Hvordan kan man få flere mennesker til å sette fra seg bilen og gå, sykle eller ta buss? Hvor skal de sette fra seg bilen? Hvilke parkeringsmuligheter må finnes for bil og sykkel. Hvilke strategier skal man ha for mobilitet? skal man ha gågater, shared space, vanlige bygater med fortau? Gruppen skal drøfte hva som kan være gode strategier og måter å forme de offentlige rommene på. NÆRING I SENTRUM - VIRKSOMHETER, FUNKSJONER, PLASSERING. Hurdal sentrum har en god del eksisterende næring og service, denne må styrkes og utvikles. I tillegg må det legges til rette for nye næringer, service og arbeidsplasser som skal være med på å skape liv i sentrum, og en økonomisk ryggrad. Hva slags type nøkkel virksomheter er det som MÅ komme inn i sentrum? og hvor bør de plasseres? Hvordan skal etablering av næring gjøres for å styrke den bærekraftige urbane løsningen? Skal det være handelsgate eller torg istedenfor kjøpesenter? Skal det være åpent eller under tak? Hvordan skal logistikken i plassering av næringsvirksomheter og service gjøres for å få best mulig økonomi? Hvordan kan sentrum bli attraktivt både for de som skal bo der og for andre i omlandet rundt? TURLØYPE - DEN BLÅ-GRØNNE AKSEN Helt fra den første idédugnaden har et nettverk av stier og gang-sykkelveier vært fremmet som en viktig del av nye sentrum i Hurdal. Sentrum skal bindes sammen med flotte idretts- og rekreasjonstilbud rundt som Minneåsen, med skiløyper og skogsbilveger, våtmarksområdet, Åsesanden ved Hurdalsjøen og en turvei langs elven. En gruppe studenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus har jobbet med dette og presenterte deres innspill i forhold til en ny turløype i Hurdal.

12 FOLK I SENTRUM Livet i landsbyen grunnprinsipper. Viktig å BO der. Sentrumsnært, kombi næring/bolig. Max 3 etasjer (litt usikkert) Beholde lokale kjennetegn. Generasjonsnabolag. Matbutikk + kultur, idrett, kino, lett tilgjengelig, krav til utforming. Ikke blinkende lys, skilter i tre, metall utskjæring. Bilfritt men ikke kaste ut bilen. Bilen - bo og leve sammen gode løsninger med å integrere. Mellom rundkjøringene 30 sone. Alternativ transport løypenett, hundetransport, hest og kjerre, fatbike, alternativ transport. Ikke bare bil. Hele opplevelsespakken. Transport Nebbenes sentrum. Bil være der sameksistens, lettest for folk. Parkering under bakken? Se ut på torget, ikke bilen. Gater + Torg menneskelig dimensjon Grønne lunger beholdes og skapes Brustad: Beholde låven = næring og bolig, Tunet grønt og torg. Hovedhus selskapslokaler, beholde kjennemerker. Integrering? Ønsker økologisk mat, Fair Trade, prinsipper, komme næring. Legge til rette gjennom noen mindre lokaler. Markeder torg, skikkelig restaurant. Utstillingsvindu for det, se det og kjøpe det, en bærekraftig utvikling vever/tepper. Lokal produksjon, superwood, se produksjonsprosess. Balanse gulrot prinsipp, også litt tøffe krav? Skille seg fra andre steder. Mathall på låven. Dyr i sentrum, det menneskelige.. FOLK I SENTRUM

13 ENERGI Utfordring. Systemgrensen- utvides til kommunen, ikke bare plussenergisentrum. Få energi fra bygda 280km2. Tilvekst på areal, lite energibehov, utenom det. Termisk energi bioenergi, lokalt tilgjengelig. El. Verre. Kan bruke bioenergi, men dyrt å gjøre det. Noe nedlagt vannkraft, demninger. Undersøke lokal vannkraft, el.behov nye bygg. Solcelle teknologi. Installere lokalt. Utforming sentrum. Flisfyringsanlegg, næringsbygg ved rundkjøring sentrum. Kapasitet for mye. Varme + tappevann, flisfyr, tett bebyggelse rundt. Nærvarme sentral. Ikke fokusere for spredt, kompakte bygg, 3 etasjer med flere leiligheter, passivhusnivå. Sydover senere fase, ikke tilknyttet nærvarme. + energisentrum, solcelle varmepumpe, i pluss økonomisk. Bra forsikring mot stigende el priser. Eksisterende bebyggelse, ca. 100 boliger i dag + næringsbygg. El basert ikke vannbåret, evt kvitte seg med olje. Stimulere til endring. Enova tilskudd, hele sentrum under ett. Kommunen gå foran, gjøre noe annerledes, etterisolering. Kretsløpsøkonomi, kompostering, anlegg for biogas, transport, organisk husholdningsavfall, anlegg i Nes. Renovasjon, biorester kompostering lokalt. Struvitt. Avløps rensing, slam ressurs. Biogassanlegg, fosfor næringsstoffer. Kan brukes. Slamm til landbruk. Utstillingsvindu ulike energiformer. Mikroraft? Ved Rognstad. KRETSLØPSTEKNOLOGI

14 BÆREKRAFTAKADEMIET Senter = Bærekrafts akademiet. Barnehage, gård økologi, være med på ting. Et knutepunkt, hjernen i et edderkoppnett. Dalen visjonen. Må ha synergier med miljøer rundt Flaen, Filago, Superwood, synsenteret, økolandsbyen. Miljø visning/sted. Prosjektsted, forskning. Hva skal skje? Vanskelig å konkurrere. Implementering av forskning. Prototyper sette ting i livet/i gang koble til etablerte forskningsmiljøer. Showcase. Senter nettverk. Bygning? Hele stedet? Anvendt miljøforskning bebyggelse. Økologisk hyttefelt. Måling evaluering flere buss avganger? Ned med bilbruk. Sensorer, info. Inn i akademiet, måle foravtrykk på helheten = mulig innholdsdel. Levende laboratorium. Utvides. Skoler barn, pedagogisk del. Læring. Ikke spesialist styrt. Tilføre skole/ helsesystemet. Opplevelsesbasert. Studie i skolen. Kunnskap, helse, trening. (historie om kunnskap 2 grupper 1 med 1 uten, adferd helt lik) Må bli følelsesmessig aktivert. GJØRE DET. Anvendt kunnskap opplevelser. 2 hjernehalvdeler skal utvikles, nye nettverk og traseer. Element fabrikken få de til å leve. Bærekraftsfunksjoner. Arkitektur = kraften, appellere til hjertet. Unik opplevelse, stedsspesifikt, + fornye seg. Topp arkitektur. Bærekrafts symbolet, kongle snudd opp ned. Signalbygg konglen. Kommunevåpenet noe nytt på gang. Tegne noe BRA, noen vil betale. 8 etasjer minst. Synes, sentrums satsing. Utvikle Bærekraftsakademiet, sustainable valley Gardermoen. Stort potensiale, areal rundt vannet. Næring energi senter. Hva må være der? 1 etasje offentlig tilgjengelig. Restaurant, bibliotek, gourmet restaurant, butikk sosialt møtested. Admin del, prosjektrom, verksted ved Brustad tunet. Ta den i bruk til forsamlinger og grupper. Hurdalskonferansen. Årlig happening. Leve uavhengig, plantet sentrum, Hurdal identitet, hjertet i sentrum, Forskning, ofte spesialisert. HOLISTISK forskning. Sammenhenger. Prosesser med sentrumsplan, alt som skjer, HUB detaljer i sammenheng. Prototyper, læring + utvikling, kjøkkenhager, få inn dyr, a på ting, eksperimentere. BÆREKRAFTAKADEMI

15 BÆREKRAFTAKADEMI

16 TRANSPORT Tun tre -ideell plassering. Funksjoner, gatenettet = skjelettet, best mulig for funksjoner, flere sykle, gå, kollektivt. Må fungere. Snakket om grep/løsninger fysisk sett. Hovedveier, diskusjon trafikk ut? Eller akseptere den? Løsninger få trafikk til å kjøre sakte. Glassverksveien, burnestripen, lenger ut Kjøre bil sakte. Veien. Fortau, GIS, kartsystem mot veien = smalere. DK biler kjøre i siksak mønster (Gjerdrum) lager sving, her begynner sentrum, tettsted. Snevre. 1 bil om gangen. Mange gående, tømmerbiler? tung transport igjennom, ikke bare bilfritt. Noe som tåler de 8 trailerne. Mange gode eksempler. Torget = sentralt. Bli et torg igjen. St.Olavs plass Oslo. Hundekjøring. Tuntre. Å bremse ned. Like mye trafikk som i Hurdal. Funksjoner rundt torget. Østsideveien + vestsideveien = GATE. Kiss and ride ved skolen. Kantstensparkering, istedenfor å stoppe i rundkjøring. Tilrettelegge for lommer til å slippe av, bedre for brukere. Funksjoner tett på gaten. Vil de overholde fartsgrensen? Bilen sted å parkere, hvor? Gangstien, deretter stier/veier. Torget + Brustad = kjerne. Mye sykkel/gangfelt som ikke er for bil. P muligheter. Sette fra seg bilen. Løsninger? Litt større enn hver eiendom. bildeling. Parkering under bakken for nye bygg? De som kan gå må gå. Frigjør til de som ikke kan gå. Forsiktige steg mere naturlige å gå, sammenheng. Forbindelser, sentrumsring for gående, knytte sammen radielle årer. Næring bolig gode tverrforbindelser. Forbindelser for gående = billigere enn for bil. FORBINDELSER PÅ TVERS. Nettverk på plass først. Sentrumsring + større ring, sammenknyttet. TRANSPORT

17 NÆRING I SENTRUM Bolig - må ha det inn for å få næring. Samhandling. Når det blir folk, kommer marked. Bo folk, kommer service tannlege ol. Høna = mere boliger, Egg = næring, krydderhandelen. Kartet, kartlegge tyngdepunkt ved Maxbo, mange funksjoner, kvalitet med elven+ Molstad. Kort avstand til idrett gårdsbruk - tyngdepunktet Brustad torget. Industri: type, ikke plasskrevende, men mindre typer virksomhet, mat arbeidsplasser, ulike tjenester. Hvordan gjøres? IKKE KJØPESENTER TORG åpent evt. Utvikle se hvordan behovene er. Logistikk. Næringsklynge små enkeltforetak allerede i dag i el.bygget. Videreutvikle det. Funksjoner synergieffekter. Hva må til for å få virksomheter? Det UNIKE ved Hurdal. MAT viktig, potensiale, mathall, fisk og vilt, jakt, Hurdalssjøen, fisk. Matakademi, matskole, marked, utadrettet samhandel, bygg på tema. Sentrum attraktivt. Dyrke nisjer, det unike. Røros, handleopplevelser, gå i gatene nisje. Tiltrekke ny næring, nye arbeidsplasser, til Urban Bærekraftig Landsby Bærekraftsdalen = reisemålsopplevelse, sjø/alpin. Tydelig på et TEMA, besøksturisme knyttet til opplevelsen, arkitektur, stemning, det sceniske = viktig. Det som kan samle, markedsmetode, stor nok til å tenke nisje. Praktisk bærekraft, Mat/opplevelser/bærekraftakademi = showcase, besøks- opplevelsesturisme. Praktisk. Lite å bygge ned. Mye opp, god plan, unik stedsutvikling. Godt tidsvindu, nærmarked, arkitektur. NÆRING I SENTRUM

18 TURLØYPE Skikultur viktig å bevare. Friluftsløype, skiløyper i dag ved hoppanlegget. Lysløype sentrumsnært, få det inn! + til solen. Utfordring må prepareres, 5,5m godt preparert underlag. Kræsjer med turstien. Dele det litt. Lommer - noen idylliske stier i naturen, noe bredere, mye kultur som kan fortelles om i løypa, få inn elementer. Steinbrudd Glass produksjon, stein/tømmerfløting, bruke materialer til løyper langs elven, bruke det som er der. Elvekanten + trær, imellom det som er der. Badeplass, noe for alle, universell utforming koblet fra skolen til aldershjem. Bruke lokale materialer som forteller historien om Hurdal. Lokale steiner. Hvor er tyngdepunkt, folk, elven, lys, turist attraksjon. Vært gamle møller langs elven, historie materialer. Hvordan? Bordet, rasteplass, store deler åpne for alle. Rullestolbrukere sitte som alle andre skolen, aldershjem, begge kanter, skiløype, turveier, vannet, stier, sjøen, på forskjellige måter. Fiske, våtmark, fugl, attraksjoner. Lokalt fra skolen. Kano + båt inn. Nærturisme, få løyper UU = stor løype. Med natur opplevelser = turistattraksjon, synsenteret, bygge. Et område som ikke har vært brukt før fuglekikketårn, ved våtmarksområdet, bruke trær lag brygger over, flere nivåer, nye ting. TURLØYPE DEN BLÅ-GRØNNE AKSEN

19 Teamet oppsummerer dagens diskusjoner

20 OPPSUMMERING FRA DAG 1 Kombinasjon næring bolig Næring på bakkeplan 4m høye etasjer Variert boligmasse - boformer Bilen på gåendes premisser Gater - 30 sone Markere inngangen til sentrum med fysisk markering Gang-sykkel nettverk Turløype rundt og i sentrum med broer over elva Parkering; noe under bakken - noe gate-p Bevegelse; sykkel, spark, kano, bildeling, hundekjøring, hest, skate.. Mat; kortreist, økologisk, mathall, gourmet restaurant Opplevelsesbasert læring - prototyper, anvendt forskning, levende laboratorium Produksjon - vise arbeid - småindustri - urbant landbruk - dyr i sentrum- verksteder Nisjeprodukter og næringer Det historiske, glassproduksjon, tømmer, møller, Brustad tunet - Molstad Treproduksjon - fra skog til endelig produkt Elven - sjøen - våtmarksområdet - Bærekraftsdalen - akademi Maten - fisk og vilt Naturopplevelser, fuglekikking Det unike i Hurdal Tretopptur Glassvegg på idrettshallen - klatrevegg på utsiden - solfangere på taket Erfaringskunst - lek og læring - markere spesielle steder - i sentrum Bærekraftakademiet; Utstillingsvindu for fornybar energi - nærvarme sentral - solenergi Kompakte bygg Utstilling prototyper innovativ trebruk Utnytte avløp og kompost Vise kretsløpsteknologi Dyrking matproduksjon

21 HURDAL - HELT KONGLE Hurdals kommunevåpen er grankongla, her er den snudd andre veien for å vise at noe nytt er på gang, og konglen kan brukes som et bilde på alle de nye bærekraftige frøene som er sådd og blir sådd. Hvert frø kan være et prosjekt: næringsutvikling, Treprosjektet, sentrum i Hurdal, matprosjektet, kretsløpsteknologi, fornybar energi osv.

22 DAG september 2014

23 DAG 2 SCENARIER: 1. NY HOVEDGATE A og B Scenarie 1 viser forslag til en hovedgate struktur, lagt over de eksisterende veiene. Hvordan bør denne utformes for å kunne fungere best mulig? Hvilke funksjoner må ligge til en hovedgate? Hvor høy skal bebyggelsen rundt være? Hvordan forholder det seg til eksisterende bebyggelse og gater? Alternativ A skal undersøke hva som skjer hvis man legger hovedgaten langs Østsidevegen i øst - vest retning. Alternativ B skal undersøke hva som skjer hvis man legger hovedgaten langs Vestsidevegen i nord-syd retning. 2. PLASSER OG TORG A og B Scenarie 2 foreslår å lage en mosaikk av gater og plasser med forskjellige funksjoner, og nivåer av privat til offentlig. Hvordan kan dette utformes for å fungere best mulig? Kan man vurdere å stenge og/eller flytte noen av de eksisterende veiene? Hvordan kan man integrere eller skille eksiterende bebyggelse best mulig? Hvilke høyder og volumer kan man få plass til i en slik struktur? Begge grupper lager forslag til løsninger. 3. ET HOVEDTORG Scenarie 3 foreslår et hovedtorg som Hurdal sentrum. Midt i sentrumsområdet ligger Torget som historisk har vært et midtpunkt i Hurdal, der østside veien og vestsideveien krysser. I dag er det en rundkjøring som i liten grad speiler visjonen om en bærekraftig urban landsby! Hvordan kunne torget igjen bli Hurdal sentrums hovedtorg? Hvor bør den i så fall ligge? Hvilke bygg, funksjoner, aktiviteter skal den inneholde? Hvordan kan den utformes slik at den blir vellykket?

24 1. NY HOVEDGATE A NY HOVEDGATE A

25 1. NY HOVEDGATE B NY HOVEDGATE B

26 HOVEDGATE Gatestruktur, noen gate mest realiserbare? Vestsideveien knytter sammen 2 nye torg. Spennende buet forbindelse. Visuell kontakt, ikke se enden av gata, se nedover, bli ledet nedover til andre ting. Bekk nedsunket i gata, slynger nedover til annet torg, skaper rom på hver side. Differensiert byggelinje. Snitt se gata nedover fra rundkjøring, høye glassfasader, bryggeri, butikker. Se skisse. Biler fotgjengere delvis under tak. Hundeløype igjennom! Før brua heve opp på 1 plan, ikke kant ned til gata. Torg nederst. Muligheten for et torg. Grønne forbindelser. Elven, koble sammen med vannet. Sti koble med elven. Respektere hverandre på gaten. Ned med hastighet, markdekke, hvordan gjøre annerledes. Blikk på Hurdal bil sykkel + mennesker på gaten. Ned med hastighet, skape hindringer, elementer. Kontakt med elven, vei mot sentrum. Parkering, stor diskusjon. Utvikling CO2 fri by, nå under bakken ved Spar, annet snitt skisse. Grønne linken, elven, rundring, opplevelser nedover langs elven. Terrengforskjell. Butikk næring, bakside mot terreng. Neste 2 etasje, bakkenivå bak, terrengforskjell med bygget. Aktiv næring handel, byhus/ leiligheter, rekkehus privat bak med kveldssol, takterrasser, variasjon med grønne tak, forskjellige ting. Energidelen, ruke tak aktivt. Elven = midtlinje, lede trafikken, overkjørbart. Sentrum begynner og slutter, gata = plassrom NY HOVEDGATE

27 høye glassfasader, bryggeri, butikker.. NY HOVEDGATE

28 Spennende buet forbindelse NY HOVEDGATE

29 Se potensiale i terrengforskjellen ved SPAR NY HOVEDGATE

30 NY HOVEDGATE

31 2. PLASSER OG TORG PLASSER OG TORG

32 PLASSER OG TORG Vev og mosaikk. Ulempe kan vanne ut følelsen av sentrum. At det ikke blir et senter. Hierarki - det historiske torget = det viktigste. 1 plass man satser på, bilen på fotgjengernes premisser. Parkering under bakken, hovedsaklig, bilfritt P. Sykkelutleie, el. sykler, økologiske + andre steder, hydrogen buss. God forbindelse. Ta vare på varelevering. Brostein, fint belegg. Felles teppe. Hvordan skal arkitektur være? Tre, farger, ubehandlet, forskjellige høyder inntil 4 etasjer, 2,3 til 4 rundt torget (ikke Dubai). Bærekraftsakademiet ved Torget + Brustad, Låven til verksteder + showcase, landbruk, workshop, utstilling. Tun kan utvikle seg. Tradisjonelt håndverk, jobbe der, selge det. tun-idé kan utvikles, vokse, tiltrekke riktige folk, knytte lokale tradisjoner + topp kompetanse. Hvert hus, lokal produksjon, treprodukter, få opp et spennende nivå. Glass produksjon, glassbruket. Hurdalsglass. Kombinert med leiligheter/rekkehus, forskjellige typologier. Brustad tunet = næringsklynge, kan det konkurrere med torget? Tvillingby, 2 tyngdepunkter med 2 plasser, sterk energi rundt de. Handel og service på bakkeplan med bolig over. Mindre tun som Brustad, Molstad, skolen med kultur (Hestetrikken) Masterplan: Parkeringsinnfart, på campingen? Bro over. Eller i skråningen bak Spar. Kombinasjon gate + kollektiv knutepunkt. Buss stopp, rundt landsbyen, også parkering på oversiden. Unødvendig med trafikk imellom. Avstand mellom bussen, holdeplass, til butikk og bilen må være kort. Utfordring med inn/utfartsparkering? Hvordan ivareta det, må være i sentrum. Frakte varer til bilen. (må også gå langt i kjøpesenter) Kan være litt handlesenter. Buss Østsida fra sentrum til Oslo. Må lage attraktive forbindelser. Vekk med bilparkering i skolegården. Kuleste lekeplass for barn i Norge, på kulturtorg. Hytter, gi barna et flott sted å være. Ikke på nedsiden, men på oversiden av skolen. Type boliger, hvem hvor? Leiligheter i dag er kjeller. Ha det langs gaten mellom tyngdepunkter. Næring 1, leiligheter med parsellhager, enebolig strøk. Barnefamilier med leilighet for å dra folk inn. Invitere kjendis arkitekter til et strengt sett med parametre. Stamcelleproduksjon på trehusfabrikk. Showcase på systemet, bli unikt. Leilighet, utleie, kjøpeleilighet. 1 etasje i bærekraftsakademiet = Kverulant katedral. Kultur rundt. Sti rundt og langs elven. Bro til Molstad. Kontakt lekeareal, torgene, mellom torgene. Matakademi. Akse Torg og Næring. Primære må starte her. Må vokse ut av torget, etablere et konsept. Helt klare regler for utseende. Estetisk tydelig. (Røros) og farger! Utfordring tungtransport igjennom, veier til nye boligfelt. Senke hastighet, presse tømmerbil igjennom. Må skape trygg gjennomkjøring + senke hastighet. PLASSER OG TORG

33 PLASSER OG TORG

34 PLASSER OG TORG

35 PLASSER OG TORG

36 3. ET HOVEDTORG ET HOVEDTORG

37 ET HOVEDTORG Alle enige om den historiske plasseringen, er et relevant knutepunkt. De som passerer ser det. Brustad? Flytte torg dit. Godt etablert, utelukker ikke en kobling mot nye funksjoner. Hvilke bygg/funksjoner? Torget bør tilby mat, lokalt håndverk, aktivere Brustad, tunet, ide om restaurant, urbant gårdstun. Dyr matproduksjon, lokale verdier. Utforming torget. Hvordan er innfarten? Markeres fysisk med portaler, sentrumsutstrekning noen elementer, symbolsk. Tydelig at Nå er du i Hurdal. Den bærekraftige dalen. Å prege det første møtet. Konglen = element. Treverk det første møtet. Assosieres med det, skilt, skulptur, mat ved inngangsportalen. Torget eskalere litt, bygge opp forretning. Spark VM målstreken ved torget = sosialt møtested, kvaliteter, kunne stoppe der, benker, vegetasjon i tre. Portalene også praktisk. Trafikk hastighet, utforming av kjørebanen, etter portalen blir gaten smalere lav hastighet, tydelige vendepunkter. Hvordan løse tungtransport. Rundkjøring vekk tar stor plass, utfordring arkitektene? Forslag opp 1 rundkjøring, Minneåsveien, letter trafikken i området, tydelig gate funksjon, huskytaxi. Noen må igjennom - finne andre veier? Gateparkering, fartsreduserende tiltak, friksjon gir lavere fart, andre bilister buffer plass til kollektivtransport, diskusjon innad hvor? Utforming torget, vertikale elementer se rundt? Fortette nye fasader, tre-elementer = ansikt utad. Hurdal helt kongle! ET HOVEDTORG

38 ET HOVEDTORG

39 DISKUSJON - DE 3 SCENARIER Bra - ingen store konflikter. Første og andre torg og gaten imellom. Hovedaksen langs veien vil binde sammen. Etablere næringsliv, nærme seg omforent løsning. Funnet veien. - Beholdt vei struktur, laget gata innefor, problem med veien, kostnad rundkjøring? Problem med fortausrestaurant og veitransporten oppover bakken? - Naturlig løsning, forskjellig språkdrakt. - Eldrerådet: hensyn til fornuftige eldreboliger tett på torget. Boliger på 1 plan, rekkehus med enkeltplan. - Helse - akutt hjelp ambulanse ta med i planen. - 3 scenarier, hybrid mellom flere, hovedtorg gate, tydelig hierarki, sterkt grep, forbinder kvalitetene, fleksibilitet + tydelig identitet. - Høre med ungdommen, møteplass for unge, noe annet enn ungdomshus. - Opprette moderne mjølkebutikken, sted med tak over seg for å kunne møtes. (Lysthuset) - Bærekraftsakademi, ha et annerledes signalbygg, noe høyere. - Forbilledlig å snakke om ungdom, barn og unge er forskjellige, uorganisert idrett vokser, unge vil slutte å være barn, gjøre egne ting. Finne ut selv, ikke legge for mye til rette. - Spent på gata, begeistret, fantastisk spennende, sammensmelting = symbolet. Kna videre, genial, litt ut av Brustad tunet - andre funksjoner.

40 DAG september 2014

41 DAG 3 TEMAER: REGULERINGSBESTEMMELSER Gruppen skal se på utforming av bestemmelser for planen. Det er kommet inn noen forslag på høringen som eventuelt må vurderes. I tillegg så er det viktig å se på hvor detaljerte bestemmelsene trenger å være. Hvordan skal man best mulig ivareta intensjonen om en Bærekraftig Urban Landsby i bestemmelsene? Hva må fastsettes - for eksempel byggelinjer, utnyttelse og høyder? Hvordan kan man sikre en riktig rekkefølge, og i hvilken grad skal man binde opp det? MASTERPLAN Gruppen skal samle all informasjon fra Plansmien i en Masterplan - som skal være grunnlag for en omforent løsning om det er mulig. Gruppen må finne en strategi som i størst mulig grad ivaretar visjonen om en Bærekraftig Urban Landsby. Hvilke elementer må være på plass? Hvordan skal planen utvikles over tid? Hvordan skal veier, gater, plasser utformes? Hva må fastsettes - for eksempel byggelinjer, utnyttelse og høyder? Hva kan overlates til en friere behandling i framtiden? MOP - MILJØMÅL Det er laget et Miljøprogram som skal følge sentrumsplanen. gruppen skal vurdere forslaget som er laget i forhold til arbeidet på Plansmien, og foreslå endringer og suppleringer som kan gjøres. Er det viktige evalueringer og eller måleverktøy som kan brukes for å vurdere om utviklingen av sentrum går i riktig retning? Hvilke kvalitets kriterier skal brukes for å vise at Hurdal sentrum faktisk er en Bærekraftig Urban Landsby? Det kan foreslås både subjektive og objektive kriterier som miljømål.

42 DAG 3 TEMAER: FRAMDRIFT/REKKEFØLGE/REALISERING Gruppen skal se på utforming av bestemmelser for planen. Det er kommet inn noen forslag på høringen som eventuelt må vurderes. I tillegg så er det viktig å se på hvor detaljerte bestemmelsene trenger å være. Hvordan skal man best mulig ivareta intensjonen om en Bærekraftig Urban Landsby i bestemmelsene? Hva må fastsettes - for eksempel byggelinjer, utnyttelse og høyder? Hvordan kan man sikre en riktig rekkefølge, og i hvilken grad skal man binde opp det? ØKONOMI - STRATEGIER FOR UTVIKLING For å realisere en vellykket sentrumsplan og den Bærekraftige Urbane Landsbyen, vil det være behov for store investeringer, både av menneskelige ressurser, tid og penger. Hvordan skal man få investorer både i og utenfor Hurdal interessert i å være med på sentrumsutviklingen? Er det nøkkelfaktorer som MÅ være på plass for at utviklingen skal bli som ønsket?

P R E S E N T A S J O N H U R D A L S E N T R U M 2 2. 1 0. 2 0 1 5 B Æ R E K R A F T I G U R B A N L A N D S B Y

P R E S E N T A S J O N H U R D A L S E N T R U M 2 2. 1 0. 2 0 1 5 B Æ R E K R A F T I G U R B A N L A N D S B Y R E S E N T A S J O N H U R D A L S E N T R U M 2 2. 0. 2 0 5 Æ R E K R A F T I G U R A N L A N D S Y TEAM/RESSURSERSONER rosjektleder: Gaia-Oslo as: Frederica Miller - arkitekt Arkitektteam: Helen & Hard:

Detaljer

KlimaX Trebyen Trondheim 16.nov.

KlimaX Trebyen Trondheim 16.nov. KlimaX Trebyen Trondheim 16.nov. PLUSSAMFUNN 2025 Vi skaper et bærekraftig samfunn som er karbonnøytralt eller bedre, har økonomisk vekst og tilfører innbyggere og besøkende økt livskvalitet. GOD AREALPLANLEGGING

Detaljer

MOBILITET OG BEVEGELSE

MOBILITET OG BEVEGELSE MOBILITET OG BEVEGELSE DAGENS REGIONALE KOLLEKTIVtilbud Oslo 21 min Oslo S. Asker Aker Brygge 9 min 44 min 46 min 31 min 30 min Blakstad 36 min Heggedal stasjon 25 min 7 min Slemmestad 700 meter MORGENDAGENS

Detaljer

KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015

KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015 KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015 KAFFE Hus & hage 7,0 m 3 m 1,5 4,0 m 7,0 m 3,5 m 10,0 m 20,0 m 60,0 m 4,0 m Buffersone - handel & service Torg Grønt - opphold

Detaljer

P R E S E N TA S J O N H U R D A L S E N T R U M 0 3. 0 6. 2 0 1 5 BÆRE KRAF T I G U RB AN LAN D SBY

P R E S E N TA S J O N H U R D A L S E N T R U M 0 3. 0 6. 2 0 1 5 BÆRE KRAF T I G U RB AN LAN D SBY P R E S E N TA S J O N H U R D A L S E N T R U M 0 3. 0 6. 2 0 1 5 BÆRE KRAF T I G U RB AN LAN D SBY TEAM/RESSURSPERSONER Prosjektleder: Gaia-Oslo as: Frederica Miller - arkitekt Arkitektteam: Helen &

Detaljer

SKOLEN BEGYNNELSEN PÅ EN FRAMTIDSTRO

SKOLEN BEGYNNELSEN PÅ EN FRAMTIDSTRO PRESENTASJON SKOLEN BEGYNNELSEN PÅ EN FRAMTIDSTRO Ny kommuneplan MEV bidrar aktivt som største grunneier Hagakroken boligområde med 23 enheter Brustad infrastrukturen ligger klar for utbygging Utbygging

Detaljer

Strategisk plan for Hovinbyen. Klimasmart byområde med nye boliger Prosjektleder Silje Hoftun, PBE

Strategisk plan for Hovinbyen. Klimasmart byområde med nye boliger Prosjektleder Silje Hoftun, PBE Strategisk plan for Hovinbyen Klimasmart byområde med 40 000 nye boliger Prosjektleder Silje Hoftun, PBE Tema for presentasjonen Bakgrunn og hovedmål Hovedgrep og gjennomføringsstrategier for klimasmart

Detaljer

B Æ R E K R A F T I G U R B A N L A N D S B Y H U R D A L 1 1. 0 9. 2 0 1 5

B Æ R E K R A F T I G U R B A N L A N D S B Y H U R D A L 1 1. 0 9. 2 0 1 5 B Æ R E K R A F T I G U R B A N L A N D S B Y H U R D A L 1 1. 0 9. 2 0 1 5 11.09.2015 11.09.2015 2 / 37 1. MANGFOLD 2. SOSIALT 3. KULTUR OG FELLESSKA 4. HELSE OG SUNNHET 5. BLÅGRØNNE KVALITETER 6. 1000

Detaljer

TEAM/RESSURSPERSONER. Hurdal Kommune. Prosjektleder: Gaia-Oslo as: Frederica Miller - arkitekt

TEAM/RESSURSPERSONER. Hurdal Kommune. Prosjektleder: Gaia-Oslo as: Frederica Miller - arkitekt F O R P R O S J E K T H U R D A L S E N T R U M 1 0. 1 2. 2 0 1 4 B Æ R E K R A F T I G U R B A N L A N D S B Y TEAM/RESSURSPERSONER Hurdal Kommune Prosjektleder: Gaia-Oslo as: Frederica Miller - arkitekt

Detaljer

TEAM/RESSURSPERSONER. Prosjektleder: Gaia-Oslo as: Frederica Miller - arkitekt

TEAM/RESSURSPERSONER. Prosjektleder: Gaia-Oslo as: Frederica Miller - arkitekt F O R P R O S J E K T H U R D A L S E N T R U M B Æ R E K R A F T I G U R B A N L A N D S B Y TEAM/RESSURSPERSONER Prosjektleder: Gaia-Oslo as: Frederica Miller - arkitekt Arkitektteam: Helen & Hard: Reinhard

Detaljer

En by å leve i. gjenbruk av en bydel

En by å leve i. gjenbruk av en bydel En by å leve i gjenbruk av en bydel Utgangspunktet for konkurransen Litt om FutureBuilt på Strømsø Om konkurranseprogrammet Litt om Strømsø Glasiercrack - Snøhetta Del av et nasjonalt ombyggingsprosjekt

Detaljer

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER VERKSTED 2 19. JUNI 2013 GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE Tone B. Bjørnhaug Otta har: - et godt funksjonelt utgangspunkt - et godt fysisk utgangspunkt - gode bykvaliteter

Detaljer

Fillan Mobilitetsvurderinger

Fillan Mobilitetsvurderinger 2016 Fillan Mobilitetsvurderinger Riersen Kai Arne ÅF Reinertsen med Pir II 01.12.2016 Innledning Pir II med ÅF Reinertsen på mobilitet, trafikk og transport har fått i oppdrag å gjennomføre en tettstedsanalyse

Detaljer

OPPSUMMERING HELHETSVURDERING OSEDALEN SENTRUM. 1 Innledning...1. 2 Workshop/arbeidsseminar...2. 3 Plangrep for sentrum...2

OPPSUMMERING HELHETSVURDERING OSEDALEN SENTRUM. 1 Innledning...1. 2 Workshop/arbeidsseminar...2. 3 Plangrep for sentrum...2 Oppdragsgiver: Froland kommune Oppdrag: 532442 Osedalen helhetsplan Dato: 2013-07-17 Skrevet av: Espen Evensen Reinfjord Kvalitetskontroll: Roar Melsom OPPSUMMERING HELHETSVURDERING OSEDALEN SENTRUM INNHOLD

Detaljer

HURDAL SENTRUM BÆREKRAFTIG URBAN LANDSBY PROSESS OG FRAMDRIFTSPLAN

HURDAL SENTRUM BÆREKRAFTIG URBAN LANDSBY PROSESS OG FRAMDRIFTSPLAN HURDAL SENTRUM BÆREKRAFTIG URBAN LANDSBY PROSESS OG FRAMDRIFTSPLAN SENTRUMSPLAN Hurdal kommune har et ønske om at sentrumsplanen skal kunne bli et nasjonalt pilotprosjekt og skape en modell for bærekraftig

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling.

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling. SAMLENDE Campus bidrar til felleskap Campus samler fagmiljø Campus er konsentrert Campus har synlige og lett tilgjengelige møteplasser Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Nytorget, en kulturell møteplass!

Nytorget, en kulturell møteplass! Visjon, mål og strategi Nytorget, en kulturell møteplass! Gjennom 6 mål og tilhørende strategi styrkes Nytorget som en kulturell møteplass. Dette er sentrale premisser for videre utvikling av Nytorget,

Detaljer

forslag til SENTRUMSUTVIKLING I SILJAN KOMMUNE EN NY SAGA forslag til SENTRUMSUTVIKLING I SILJAN KOMMUNE

forslag til SENTRUMSUTVIKLING I SILJAN KOMMUNE EN NY SAGA forslag til SENTRUMSUTVIKLING I SILJAN KOMMUNE EN NY SAGA INTENSJON: -Utvikle et nytt samlingsted/møteplass der det er naturlig å treffes, som er attraktivt, hyggelig og funksjonelt. For alle aldersgrupper. Hit skal man gå! -Legge opp til et nytt sentrumsområde

Detaljer

Framtidens bydel. Kreativt verksted 8. februar Oppsummering av gruppeoppgaver

Framtidens bydel. Kreativt verksted 8. februar Oppsummering av gruppeoppgaver Framtidens bydel Kreativt verksted 8. februar Oppsummering av gruppeoppgaver Oppgave: klimabydelen Hvordan kan Framtidens bydel utvikles for å redusere klimagassutslipp vha Arealbruk og transport Energi

Detaljer

Sentrumsutvikling på Saltrød

Sentrumsutvikling på Saltrød Sentrumsutvikling på Saltrød Næring Miljø Utvikling Møteplasser Michael Fuller-Gee Sjefarkitekt / byplanlegger Arendal kommune Investering Bolig Malene Rødbakk Byplanleggerstudent ved Ås Universitet Hva

Detaljer

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA.

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Idéen bygger på å utvikle Hamar som Mjøsby en by ved innsjøen hvor et mer aktivt forhold mellom by og vann skaper

Detaljer

Framtidens byer. Klimavennlig byutvikling. Bedre bymiljø

Framtidens byer. Klimavennlig byutvikling. Bedre bymiljø Framtidens byer Klimavennlig byutvikling Bedre bymiljø Workshop 6.februar 2012 LITTERATURHUSET I OSLO Inviterte aktører: Framtides byer: 1-3 representanter for Bedre bymiljø Departementer: MD (SD, KRD

Detaljer

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015 MULIGHETSTUDIE BØVEIEN 11 OVERORDNETE FØRINGER Randaberg ligger i et åpent jordbrukslandskap med svak topografi og høy himmel. Fra planområdet er det utsikt over det store landskap samtidig som kontakt

Detaljer

SOLLIHØGDAS EVENTYRLIGE FREMTID

SOLLIHØGDAS EVENTYRLIGE FREMTID SOLLIHØGDAS EVENTYRLIGE FREMTID Folkemøte om Kommunedelplan for Sollihøgda Hole kommune 18. mars 2014 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO 1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840

Detaljer

IDEDUGNAD HURDAL SENTRUM BÆREKRAFTIG URBAN LANDSBY MÅL OG PROSESS FREDERICA MILLER PROSESSLEDER GAIA-OSLO AS

IDEDUGNAD HURDAL SENTRUM BÆREKRAFTIG URBAN LANDSBY MÅL OG PROSESS FREDERICA MILLER PROSESSLEDER GAIA-OSLO AS IDEDUGNAD HURDAL SENTRUM BÆREKRAFTIG URBAN LANDSBY MÅL OG PROSESS FREDERICA MILLER PROSESSLEDER GAIA-OSLO AS SENTRUMSPLAN Hurdal kommune har et ønske om at sentrumsplanen skal kunne bli et nasjonalt pilotprosjekt

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019

LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019 LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019 FROGNER - EN MANGFOLDIG OG LEVENDE BYDEL Frogner er en bydel med mange arbeidsplasser og innbyggere fra hele verden. Her finnes kyst og bykjerne, park og motorvei, foruten at

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Veggli Vertshus onsdag 2. mai 2012 Formål med møtet Informere Motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre Stifte Velforening, velge styre Velge representanter

Detaljer

arkitekt kunstner arkitekt arkitekt byplanlegger

arkitekt kunstner arkitekt arkitekt byplanlegger Midtveiseminar arkitekt kunstner arkitekt arkitekt byplanlegger Jorbrukskommune Sandane Breim Byrkjelo Nordfjord Fjordkommune Innviksfjorden Breimsvatnet Den Urbane Fjordlandsbyen AMBISJON #1 Vi vil

Detaljer

Surnadal sentrum. Jostein Bjørbekk 1. Desember 2011

Surnadal sentrum. Jostein Bjørbekk 1. Desember 2011 Surnadal sentrum Jostein Bjørbekk 1. Desember 2011 Surnadal sentrum 4 SKEIVEGEN SENTRUM PRESENTERER SEG SENTRUM ROMSLIG - MULIGHETER FOR FORTETTING V I S J O N: Surnadal sentrum skal bli et STED med LANDSBYENS

Detaljer

AGENDAPUNKTER. Bakgrunn Hva vil vi Hva gjør vi Suksesskriterier Pilotering/delingsarena

AGENDAPUNKTER. Bakgrunn Hva vil vi Hva gjør vi Suksesskriterier Pilotering/delingsarena AGENDAPUNKTER Bakgrunn Hva vil vi Hva gjør vi Suksesskriterier Pilotering/delingsarena VÅR VISJON: Å skape et lokalsamfunn der det er godt å BO LEVE - JOBBE Start Fremtidstro Steget videre ENSTEMMIG VEDTAK

Detaljer

Matjorda som en del av grøntstrukturen

Matjorda som en del av grøntstrukturen Matjorda som en del av grøntstrukturen 2286 1989 1989 Biblotecha Alexandrina arkitektur arkitektur jordvern? arkitektur politikk alternativer proposed site the green and open landscape

Detaljer

NTNUs campus et nasjonalt løft for omstilling og utvikling Næringsforeningen i Trondheimsregionen 24. mai

NTNUs campus et nasjonalt løft for omstilling og utvikling Næringsforeningen i Trondheimsregionen 24. mai NTNUs campus et nasjonalt løft for omstilling og utvikling Næringsforeningen i Trondheimsregionen 24. mai Kunnskap for en bedre verden 1 Samling av campus tilgjengelig, attraktivt, effektivt, fleksibelt

Detaljer

SYKLUS ARKITEKTUR 6 / 2013

SYKLUS ARKITEKTUR 6 / 2013 SYKLUS ARKITEKTUR 6 / 2013 FILTER Gruppe S4 Andreas Bakken Smedås, Thea Hougsrud Andreassen, Margrethe Munthe Magnus Saupstad PROSJEKTBESKRIVELSE / Vår visjon er å forsterke Saupstadsenterets funksjon

Detaljer

Fortetting med kvalitet. «Utvikling av Otta som regionsenter» Prosjektleder Line Brånå

Fortetting med kvalitet. «Utvikling av Otta som regionsenter» Prosjektleder Line Brånå Fortetting med kvalitet «Utvikling av Otta som regionsenter» Prosjektleder Line Brånå «Utvikling av Otta som regionsenter» Regionsenter i Nord-Gudbrandsdalen Kommunene Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå og

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak Mars 2014 1 465,6 m 2 489,5 m 2 586,0 m 2 N CC MARTN NY GANG- OG SYKKELVEG NY BEBYGGELSE VED

Detaljer

Notat Til : Deltakende team - parallelloppdrag Fra : Drammen kommune, Byplan

Notat Til : Deltakende team - parallelloppdrag Fra : Drammen kommune, Byplan Notat Til : Deltakende team - parallelloppdrag Fra : Drammen kommune, Byplan Kopi : Deltakere i medvirkningsseminarene Vår referanse Arkivkode Sted Dato 11/2006-45 L80 DRAMMEN 13.06.2012 FJELL 2020 - OMRÅDEUTVIKLING

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område UNIK UTSIKT 23 LEILIGHETER. fra 58-118 m 2. innglassede balkonger. Innvendig parkering og ankomst

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område UNIK UTSIKT 23 LEILIGHETER. fra 58-118 m 2. innglassede balkonger. Innvendig parkering og ankomst BOLIGER FRA TEAMBYGG BB 13A - 13B UNIK UTSIKT innglassede balkonger Innvendig parkering og ankomst Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 23 LEILIGHETER fra 58-118 m 2 2 Innholdsfortegnelse 2 Om Klepp

Detaljer

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Strasbourg Nord-øst i Frankrike Byen har 270.000 innbyggere

Detaljer

Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet.

Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet. Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet. Dette blir en god og moderne arbeidsplass med mulighet for fleksible løsninger. SBC skal være et positivt tilskudd til bymiljøet

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE

PRINSIPPER FOR BYGGENE PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 KONSTRUKSJON Lettkonstruksjon, fleksibel Jobbe med det lette på det massive REBYGG, SNEKKER

Detaljer

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo Levedyktig sentrum Innhold - Bakgrunn for prosjektet - Urban analyse - Nye parkeringsmuligheter i Mosjøen Sentrum - Mosjøen nye almenning - Hvaslags program kan styrke Sentrum - Foreslått nytt program

Detaljer

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 LÉV SKAPER BYER OG STEDER SOM ER GODE Å LEVE I Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM URBANE BOLIGER RURALE BOLIGER URBANE

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

Økolandsbyen i Hurdal. Er det mulig å leve bærekraftig og samtidig øke livskvaliteten?

Økolandsbyen i Hurdal. Er det mulig å leve bærekraftig og samtidig øke livskvaliteten? Økolandsbyen i Hurdal Er det mulig å leve bærekraftig og samtidig øke livskvaliteten? HULDRA BORETTSLAG GJØDING GÅRD - Tidl. Hurdal Prestegård - Areal: 690 daa. - 170 daa. dyrket mark - 300 daa. skog/kulturlandskap

Detaljer

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 vedlegg 2 LEKEPLASSER OG TU illustrasjoner Plan 044-0 - Skadbergbakken - Sola kommune - 4.0.203 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 TU GEERELT 8 5 4 7 SHARED SPACE Alle tun er definert som shared

Detaljer

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø Næringsforeningen, 25.04.12, Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Sentrumsplan for Tromsø Fokus på innhold i den ferdige planen Hvorfor

Detaljer

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu forventninger, planer og realiteter Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu før 8.10.1998 Fornebu 2020! 6000 boliger 12-15000 beboere 20-25000 arbeidsplasser VISJONER OG MÅL

Detaljer

H O L M E G ATA F R A BI L G ATE TI L P AR K

H O L M E G ATA F R A BI L G ATE TI L P AR K FREDRIKSTAD KOMMUNE H O L M E G ATA F R A BI L G ATE TI L P AR K OPPSUMMERING WORKSHOP med ungdommer fra Frederik II videregående skole og representanter fra ungdomsrådet 6. november 2014 Workshop den

Detaljer

Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre

Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre Prosjektleder Fredrik Barth Fagansvarlig Sted og Byutvikling Asplan Viak Knarvik Tettstedet nord for Bergen Stort og veldrevet kjøpesenter Landlige kvaliteter

Detaljer

«Utvikling av Otta som regionsenter»

«Utvikling av Otta som regionsenter» «Utvikling av Otta som regionsenter» Bakgrunn Styrke Otta som et attraktivt og levende regionsenter for Nord-Gudbrandsdal Tilgang til et sterkt regionsenter gjør det mer attraktivt for bosetting og etableringer

Detaljer

Når nesten alle norske byer er for små, hvor blir det da av småbyen?

Når nesten alle norske byer er for små, hvor blir det da av småbyen? Når nesten alle norske byer er for små, hvor blir det da av småbyen? Om handlingsrom, muligheter og et blikk på årets Attraktiv bynominerte. Erling Dokk Holm, Høgskolen Kristiania. Strategier for byvekst

Detaljer

Bli med å utvikle framtidas Årnes med dine innspill

Bli med å utvikle framtidas Årnes med dine innspill Å r n e s invitas- Bli med å utvikle framtidas Årnes med dine innspill 7.-10. september 2009 Program for (For publikum merket med *) Ønsker du en tradisjonell byggestil eller noe mer moderne i stål og

Detaljer

Storgata 159, 3936 Porsgrunn

Storgata 159, 3936 Porsgrunn Storgata 159, 3936 Porsgrunn 1 KART 3 Introduksjon 4 Konseptet 5 Historien 6 Megler forteller 7 Porsgrunn by 8 Arealplaner 9 Info 12 Hvorfor oss 13 Kontakt oss 14 2 Norges Eiendomsutviklere er et tjenestebasert

Detaljer

MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE. utført av FORMLØS. architecture. for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014

MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE. utført av FORMLØS. architecture. for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014 MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE utført av FORMLØS architecture for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014 Tøyens virkelig potensiale er innbyggerne. Vi vil gjerne bidra til en utvikling som kan komme

Detaljer

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø!

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! Pågående prosjekt : Detaljprosjektering, St. Mariegate, byens gågate. Status: Vedtatt forprosjekt 2009. Utarbeidet av de danske landskapsarkitektene GHB.

Detaljer

Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup

Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup industrimuseum (hydro) folk møteplasser bevegelse kultur mixed use Flere møteplasser ute, tenke samarbeid, fl

Detaljer

Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs

Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs Takk for ei god arbeidsøkt, stort oppmøte og all kreativitet den 15. mars på Sarpsborg Scene. Nedenfor oppsummeres de sentrale innspillene fra avissidene, ta gjerne

Detaljer

ULVEN AS - Innovasjonskonkurranse. Generelt om Ulven

ULVEN AS - Innovasjonskonkurranse. Generelt om Ulven ULVEN AS - Innovasjonskonkurranse Generelt om Ulven 29.06.2016 Ulven-området er en del av Hovinbyen Hovinbyen er et prioritert hovedutbyggingsområde i Oslo fram mot 2030 Planer for omfattende utbygging

Detaljer

Byplan og byanalyse. Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen

Byplan og byanalyse. Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen Velkommen! Byplan og byanalyse Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen Parallelle planprosesser skal settes sammen som et puslespill Sentrumsplanen 2001 Bygater og kvartaler Boliger

Detaljer

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse Strøket langs Dampsagalleen - sett fra Sagasenter Konsept og beskrivelse Fasade mot Dampsagalleen - sett fra parken Situasjon Illustrasjonene viser et forsøk på å tolke og underbygge en fremtidig ønsket

Detaljer

Hvordan lykkes med lokal samfunnsutvikling?

Hvordan lykkes med lokal samfunnsutvikling? Hvordan lykkes med lokal samfunnsutvikling? Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-HiOA Bylivkonferansen, Haugesund, 2017 Bakgrunn: Arealutviklingen i Norge er ikke bærekraftig Siden 1960tallet har utviklingen fulgt

Detaljer

Lyngdal kommune. LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11

Lyngdal kommune. LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11 Lyngdal kommune LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Lyngdal kommune Rapporttittel: LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie

Detaljer

Strategisk plan for Hovinbyen. Silje Hoftun, prosjektleder for strategisk plan Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Strategisk plan for Hovinbyen. Silje Hoftun, prosjektleder for strategisk plan Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune Strategisk plan for Hovinbyen Silje Hoftun, prosjektleder for strategisk plan Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune Tema for presentasjonen Bakgrunn for planen Prosess Strategier for utvikling Veien videre

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

Fasadeplan og fremtidsbilde for Dr. Wesselsgate og Torget

Fasadeplan og fremtidsbilde for Dr. Wesselsgate og Torget Fasadeplan og fremtidsbilde for Dr. Wesselsgate og Torget MED VERKSTED SOM UTGANGSPUNKT Den 11. juni i år ble det avholdt verksted med fokus på hvilke opplevelser og aktiviteter det er mest viktig å legge

Detaljer

BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya.

BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya. BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya. PROSJEKTET BYGDA 2.0 kan enkelt beskrives som utvikling av en landsby. Vi ønsker å gjøre en samtidstolkning av

Detaljer

Ydalir pilotområde «Å bygge en ny bydel er det mulig uten klimagassutslipp?» KS strategikonferanse Odd-Erling Lange Daglig leder

Ydalir pilotområde «Å bygge en ny bydel er det mulig uten klimagassutslipp?» KS strategikonferanse Odd-Erling Lange Daglig leder Ydalir pilotområde «Å bygge en ny bydel er det mulig uten klimagassutslipp?» KS strategikonferanse 20.01.17 Odd-Erling Lange Daglig leder NEI! YDALIR-PROSJEKTET Hva er utgangspunktet «bakgrunn» Hvordan

Detaljer

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Askim bystyre vedtok samfunnsdelen i juni

Detaljer

B r ø s e t. en fremtidsrettet miljøbydel. v/ Merete Wist, Byplankontoret

B r ø s e t. en fremtidsrettet miljøbydel. v/ Merete Wist, Byplankontoret B r ø s e t en fremtidsrettet miljøbydel v/ Merete Wist, Byplankontoret prosjektleder utarbeidelse områdeplan s t e d e t B r ø s e t Beliggenhet 4 km fra sentrum Omgitt av varierte byområder: boliger,

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

KVALITET OG HELHET I PLANLEGGING AV UTEOMRÅDER Seniorrådgiver i MD Ellen Husaas, Landskapsarkitekt MNLA

KVALITET OG HELHET I PLANLEGGING AV UTEOMRÅDER Seniorrådgiver i MD Ellen Husaas, Landskapsarkitekt MNLA KVALITET OG HELHET I PLANLEGGING AV UTEOMRÅDER Seniorrådgiver i MD Ellen Husaas, Landskapsarkitekt MNLA Tema Arbeid med veilederen Byrom som infrastruktur og kvalitet i utearealer Refleksjoner rundt begrepet

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum vår ref.: 4320.20.10 deres ref.: kopi: Tiltakshaver dato: 29.09.2016 Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum I forbindelsen med utvikling for Tou Park trinn 7 BAKGRUNN Alliance arkitekter AS har

Detaljer

Innspill til kommuneplanens DEL 01 - Ørland Kommune. Brekstadbukta industri og boligområde

Innspill til kommuneplanens DEL 01 - Ørland Kommune. Brekstadbukta industri og boligområde Innspill til kommuneplanens DEL 01 - Ørland Kommune Brekstadbukta industri og boligområde 01.11.2012 Innholdsfortegnelse FORMÅLET MED INNSPILLET... 2 Oppdragsgiver... 2 Hensikt... 2 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Vintergata 11-15, Prof. Smiths allé 46-50

Forslag til detaljreguleringsplan for Vintergata 11-15, Prof. Smiths allé 46-50 Forslag til detaljreguleringsplan for Vintergata 11-15, Prof. Smiths allé 46-50 1. Bakgrunn og overordnede sammenhenger 2. Hovedelementer i planforslaget 3. Viktige konsekvenser 300 m 21.03.2017 1. Bakgrunn

Detaljer

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD Miljøbygg klasse A Fra 00 til 800 m Parkeringskjeller God kommunikasjon Unik plassering mellom Sarpsborg og Fredrikstad Kommunikasjon TOG: Fredrikstad

Detaljer

Urban dyrking. Ragnhild Hoff, plan- og byggesaksbehandler i Hitra kommune og masterstudent i fysisk planlegging ved NTNU

Urban dyrking. Ragnhild Hoff, plan- og byggesaksbehandler i Hitra kommune og masterstudent i fysisk planlegging ved NTNU Urban dyrking Ragnhild Hoff, plan- og byggesaksbehandler i Hitra kommune og masterstudent i fysisk planlegging ved NTNU Planrock, Trondheim 13. februar Hva er urban dyrking? Dyrking av spiselige vekster

Detaljer

KUNST I ARKITEKTUR ÅPEN PREKVALIFISERING

KUNST I ARKITEKTUR ÅPEN PREKVALIFISERING KUNST I ARKITEKTUR ÅPEN PREKVALIFISERING Aust-Agder fylkeskommune, Tvedestrand kommune og kunstutvalget for Tvedestrand og Åmli videregående skole og idrettsanlegg inviterer kunstnere til å vise interesse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke GLOBUS Kultur Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke Globus Kultur KONSEPT Mye av identiteten til torget kommer fra de positive egenskapene som torget tilbyr. Det kulturelle mangfoldet,

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Sauherad kommune. Frukthovedstaden. Økologisk bolyst - Gvarv

Sauherad kommune. Frukthovedstaden. Økologisk bolyst - Gvarv Sauherad kommune Frukthovedstaden Økologisk bolyst - Gvarv Gvarv sentrum 2 1. Pjolterhaugen 2. Kjærlighetsstien 3. Farstadparken (Kartfestivalområdet) 4. Aunebygget (Temperatureplet) 5. Gamlegate 6. Gvarv

Detaljer

Miljøavtale. mellom Sagene Arbeiderparti Miljøpartiet De Grønne Sagene Sagene SV Rødt Sagene

Miljøavtale. mellom Sagene Arbeiderparti Miljøpartiet De Grønne Sagene Sagene SV Rødt Sagene Miljøavtale mellom Sagene Arbeiderparti Miljøpartiet De Grønne Sagene Sagene SV Rødt Sagene for perioden 2015-2019 Denne avtalen beskriver de miljø- og klimatiltak disse partiene er enige om å jobbe for

Detaljer

Medvirkningsdokument

Medvirkningsdokument Medvirkningsdokument Medvirkningsprosess i forbindelse med utarbeiding av kommunedelplan for Fetsund sentrum Dette dokumentet tar for seg arbeidet som har blitt gjort og innspillene som er kommet i forbindelse

Detaljer

BO MELLOM HAGER BO MELLOM HAGER BYPLANSTRATEGIEN

BO MELLOM HAGER BO MELLOM HAGER BYPLANSTRATEGIEN BYPLANSTRATEGIEN Byplanstrategien i Gystadmarka er langsiktig og sikter seg inn på mulighet for flere funksjoner og fortetting av boligmassen for å lettere kunne takle forandringer over tid og skape et

Detaljer

Handlingsprogram SKIEN 2020

Handlingsprogram SKIEN 2020 Handlingsprogram SKIEN 2020 «Jeg vil være med å løfte frem næringsvirksomhet i Skien sentrum» Aslaug Gallefos, Gallefos Blomster Foto: Åsmund Tynning Hva er Skien 2020? Vi tar tak i Skien sentrum! Mange

Detaljer

Sentrumsplan for Stokmarknes Prosess og aktuelle problemstillinger. Møte i med regionalt planforum

Sentrumsplan for Stokmarknes Prosess og aktuelle problemstillinger. Møte i med regionalt planforum Sentrumsplan for Stokmarknes Prosess og aktuelle problemstillinger Møte i med regionalt planforum 08-11-2012 Bilder og oversiktskart Hadseløya Stokmarknes Planavgrensning Foreløpig kartskisse Noen bilder

Detaljer

Stedsutviklingssamling på Røst Trude Risnes, Ingunn Høyvik og Mona Handeland Distriktssenteret

Stedsutviklingssamling på Røst Trude Risnes, Ingunn Høyvik og Mona Handeland Distriktssenteret Stedsutviklingssamling på Røst 14.6.16 Trude Risnes, Ingunn Høyvik og Mona Handeland Distriktssenteret Distriktssenteret kunnskap om stedsutvikling www.distriktssenteret.no Vår rolle i stedsutvikling -

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: 08/4929 Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 03.06.2010 Sist revidert:

Detaljer

FRAM AD. introduksjon. Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse.

FRAM AD. introduksjon. Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse. FRAM AD introduksjon Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse. Møter skapes; gammelt - nytt, åpent - lukket, vertikalt - horisontalt, fjord - fjell, inne - ute. Møter med

Detaljer

John Sigurd Tolo Innspill kommundedelplan stavanger sentrum.pdf

John Sigurd Tolo Innspill kommundedelplan stavanger sentrum.pdf Fra: John Sigurd Tolo Sendt: 30. september 2016 08:14 Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Felles Postmottak for KBU Maria til Kommunedelplan for Stavanger Sentrum kommundedelplan stavanger

Detaljer

sentrum prosesshefte sentrumsutvikling

sentrum prosesshefte sentrumsutvikling sentrum E6 1 prosesshefte sentrumsutvikling 2 sentrumsutvikling Under sentrumsutvikling har vi undersøkt flere ulike temaer. Et viktig tema har vært å studere ulike typer nye typologier som kan romme forskning,

Detaljer