Program for. Askim Venstre.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program for. Askim Venstre."

Transkript

1 Program for Askim Venstre. for perioden

2 Venstre gjør Askim grønnere. De viktigste prinsippene for Askim Venstre er: Folkestyre, rettsstaten, ytringsfrihet og likhet for alle grupper i et moderne samfunn. 10 liberale prinsipper: Friheten skal gjelde overalt, for alle Det personlige ansvaret er ufravikelig Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner Frihet forutsetter fellesskap og rettferdighet Alle er likeverdige, men ingen er like Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst Politisk makt skal komme nedenfra Makt skal spres og balanseres Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset Liberalismen er optimistisk og alltid i endring Miljø og klima Dyrket mark skal ikke brukes til annet enn matproduksjon. Askim Venstre ønsker en omkamp for jordene på Hoen og Sekkelsten. Disse arealene må reguleres fra næringsliv tilbake til landbruk og fritid. Askim Venstre vil at kommunen skal halvere sine klimagassutslipp innen 2030 og være klimanøytral innen 2050 ved å utarbeide en plan for dette i kommende bysyreperiode. Vi ønsker også å utvikle alternativ energigjenvinning i Askim. Alle nye byggeprosjekter skal ha krav om prosjektering med nullutslipp i byggets levetid. Askim Venstre ønsker en ny regulering av biltrafikk og tungtransport for avvikling av trafikk i sentrum. Næringsliv og verdiskaping Askim kommune har betydelig utpendling av folk med høy kompetanse, også innen bygge-og anleggsnæringen. Hele regionen har gode, moderne kompetansemiljøer innen industri, energi og ernæring. Vi ønsker økt etablering av moderne industri og moderne teknologi. Nye organisasjonsformer som samarbeidende klynger må prioriteres. Overskudd fra Østfold Energi øremerkes til et fond for utviklingsarbeid rettet mot verdiskaping og et grønnere miljø, og til gründere i oppstartingsfasen. Kompetanse skal være en bærebjelke i den fremtidige verdiskapingen i Askim og Indre Østfold. Vi ønsker at Askim kommune skal satse på opplæringstilbud i videregående skoler tilpasset eksisterende

3 Kunnskap og like muligheter næringer. Dessuten ønsker Askim Venstre å heve kompetansen for egne ansatte, slik at kommunen blir mindre avhengig av innleide konsulenter. Næringslivet skal få en rask og faglig god saksbehandling i Askim kommune. Vi ønsker å legge til rette for nye næringsområder som ikke er på dyrket mark. Står dyrket mark som eneste alternativ til etablering av næring, må Askim kommune hjelpe til med å finne egnede områder i nabokommunene. Fortettingsplan Askim Venstre utvikler en egen plan for fortetting av Askim by. Føringer for planen: Det er et ønske fra regjering og Storting om bedre utnyttelse av eksisterende sentra som byer og tettsteder. Prognoser og analyser fra SSB viser forventet befolkningsvekst. For Askim vil dette si en økning fra rundt i 2015, til innbyggere i Veksten betyr et behov for mellom og nye boenheter. Fortettingen i Askim må være forutsigbar for nærmiljøet. Fortetting i eksisterende bebygde områder skal skje etter en langsiktig plan for hele kommunen. Planen skal angi konkrete områder der fortetting skal skje. I sentrum aksepteres inntil syv etasjer, med de to øverste tilbaketrukket. Askim Venstre ønsker fortetting først i sentrum, dernest i sentrumsnære områder. De høyeste husene må

4 En god skole der du bor. ligge i sentrum, men bygges på en slik måte at man i minst mulig grad skyggelegger sentrumsgatene og ødelegger trivselen. I villastrøk må fortetting flate ut. «Eplehagefortetting» er en god måte å skaffe flere boliger på. Askim kommune må legge til rette for slik utbygging. Utvikling av nye områder for eneboliger og næring planlegges parallelt i hele perioden uten bruk av dyrket mark. Askim Venstre vil tillate en viss grad av spredt boligbygging med for eksempel en kvote på fire hus i året, men som ikke tillates bygget på dyrket mark. Når arealene i sentrum er oppbrukt, kan videre fortetting i sentrumsnære områder vurderes. Fortettingsplanen skal sees i et tidsperspektiv på 35 år. Prognoser og analyser forandres med jevne mellomrom, dermed kan plan om fortetting rulleres og justeres i planperioden. Innvandring og integrering Askim Venstre vet at innvandring og integrering har utfordringer knyttet til likestilling, valgfrihet, skolefrafall og deltagelse i samfunnet. For mange har integreringen vært vellykket. Dette ser vi blant annet ved at flere norskfødte med innvandrerforeldre tar høyere utdanning. Askim Venstre vil arbeide for å gjøre integreringen stadig bedre slik at nye landsmenn raskest mulig får delta og bidra i samfunnet vårt. Vi ønsker derfor en løpende debatt om hva som er god og dårlig integrering i vår kommune. For stadig bedre integrering i vår kommune, vil Askim Venstre satse på: oppmuntre og støtte med ekstra kulturmidler til frivillige lag og foreninger som kan få innvandrere med i sine aktiviteter. jobbe for en bedre integrering for dem vi tar imot. Kommunestruktur Vi støtter primært en sammenslåing der alle, eller de fleste av kommunene i Indre Østfold er med. Askim Venstre mener at ved å slå oss sammen, får vi en region med gjennomslagskraft i fylke og stat. Vi mener en stor kommune gir: Styrket kompetanse, bedre økonomi og lettere å ansette kompetente fagfolk Solide fagmiljøer i alle områder som helse, omsorg, kultur, teknikk og skole. Bedre kompetanse i utbygging og arealutvikling. Bedre systematikk og gjenbruk av eksisterende data. Bedre kompetanse, kvalitet og

5 redusert risiko i kommunale anbud. Bredere kulturtilbud og kulturopplevelser Bedre muligheter til å utvikle kollektivtrafikken Få større arealer til disposisjon for byggeprosjekter. Vi mener en kommunesammenslåing er nødvendig for å kunne utnytte alle ressurser i regionen best mulig innen alle vekstområder. Interkommunale selskaper legges ned. I seg selv gir dette styrking av lokaldemokratiet ved at oppgaver, ansvar og beslutninger tilbakeføres til administrasjonen og politisk ledelse i en storkommune. Helse og omsorg Askim Venstre ønsker en videre utvikling av Helsehuset med flere plasser for overførte pasienter fra sykehusene til Helsehuset. For å bedre rehabiliteringen for Askims innbyggere, ønsker vi at avdeling for rehabilitering flyttes fra Løkentunet til Helsehuset for å frigjøre plasser ved Løkentunet. Vi mener at ved å skille klarere mellom tradisjonelle omsorgstjenester og rehabilitering, vil vi gi rehabiliteringsavdelingen bedre mulighet til å utvikle faglige kompetanse, og et bedre rehabiliteringstilbud. Askim Venstre mener at tomten etter Løken Ungdomsskole prioriteres til bygging av omsorgsboliger og eventuell utbygging av Løkentunet. Oppvekst skole og barnehage Askim Venstre vil beholde fem barneskoler. Begrunnelsen er forventet befolkningsvekst der analyser tilsier et behov for inntil nye boenheter innen Grøtvedt skole pusses opp etter billigste alternativ som ivaretar et godt inneklima i samarbeid med lærer- og elevråd. Askim Venstre ønsker en gjennomgang av IKT-strategien i skolen og en vurdering av bruk av elektroniske hjelpemidler i undervisningen. Både som pedagogisk verktøy i klasserommet, tilgang på programmer og behov for kompetanse hos lærerne. Askim Venstre mener at utdanningsnivået er den enkeltfaktoren som påvirker folkehelsen mest i vår kommune. Askim Venstre vil prioritere å bedre oppvekstvilkårene for barn og ungdom i vår kommune. Skolen er den største fellesarenaen for barn og ungdom. Askim Venstre ønsker å styrke barns muligheter til en trygg skolegang og et godt liv ved å øke antallet helsesøstre fra to til fire på barnetrinnet. En styrket skolehelsetjeneste i vår kommune skal ha ambisiøst innhold. Den skal legge til rette for en bedre skolehverdag for alle elever, bidra til å utjevne sosiale forskjeller, identifisere og hjelpe sårbare elever med helseproblemer som rus og angst, forebygge mobbing og skolefrafall. Askim Venstre mener en bedre skolehelsetjeneste vil styrke den enkelte elevs mulighet til å ta i bruk sine evner og realisere seg selv gjennom hele skoleløpet fra barneskole til og med videregående skole.

6 Venstre gjør Askim tilgjengelig. Tiltak for færre fattige barn Mer enn barn vokser opp i lavinntektsfamilier i Norge. Askim Venstre støtter vårt moderparti i bekjempelsen av fattigdom. Askim kommune må ta sin del av et slikt ansvar. Askim Venstre peker på viktige tiltak som kan gjennomføres lokalt: Gratis kjernetid i barnehager for alle 3-5 åringer fra lavinntektsfamilier 1) Differensiert foreldrebetaling i barnehage og SFO Barn fra lavinntektsfamilier får tilgang på utstyrs-lån til fritidsaktiviteter Satse målrettet på tiltak for å hindre frafall fra videregående skole Å hjelpe vanskeligstilte inn i arbeidslivet Styrke den økonomiske rådgivningstjenesten i NAV Styrke barnevernet Samferdsel Østre linje og Glommabanen Askim Sarpsborg Askim Venstre ønsker å ta i bruk skinnegangen på hele strekningen til Sarpsborg. Dessuten må vi ha tilkobling på Ski for direkte samband til Oslo. Dette gir bedre muli- gheter for jobb, helse, utdanning og kultur for alle Østfolds innbyggere og spesielt for Indre Østfold. Innen 2030 må denne forbindelsen være på plass. Dårlig kollektivtrafikk og dårlige veier i Østfold er den viktigste hindring for en maksimal utnyttelse av gode tilbud for alle i fylket. Ny veitrase Askim Sarpsborg/ Kalnes langs fylkesvei 114/115 Askim Venstre ønsker ny bro over Ågårdselven syd for Trøsken. Veien er avgjørende for utvikling av kommunene vest for Glomma. Dette er en viktig vei for ambulanser, og er korteste vei til Fylkessykehuset på Kalnes. Målgrupper er arbeidspendlere i begge retninger, skoleelever og pasienter til sykehus. Denne veien må være på plass innen Andre lokale samferdselstiltak Askim Venstre vil at det skal være enkelt å velge sykkel som transportmiddel. Vi ønsker sammenhengende sykkel og gangveier der alle barn kan sykle eller gå trygt til skole og jobb. Med innbygde låsbare sykkelparkeringsplasser i sentrum, ved skolene, ved jernbanen og busstasjonen, ved kollektivknutepunkter og større arbeidsplasser, vil flere benytte sykkel.

7 Askim Venstre vil jobbe for en effektiv kollektivtransport til og fra sentrum fra utkantstrøkene og til skoler. Askim Venstre ønsker en bilfri Storgata ved å forlenge gågata til Henstad plass, men med kryssing av biler i Eidsbergveien. Askim Venstre ønsker at det meste av parkering i sentrum skal skje i parkeringshus. Askim sentrum skal på sikt bli bilfritt med unntak av transport til/fra eiendommer. Vi vil innføre parkeringsavgift for å få ned privatbilismen i sentrum. De to første timene skal være gratis. Askim Venstre vil stenge PM Røwdes gt. foran kulturhuset. Askim Venstre ønsker å få nok ladestasjoner til el-biler i kommunen. Askim Venstre vil arbeide for raskere utbygging av E-18. Ved utbedring Melleby-Ørje må det -felts prioriteres fire motorvei. Askim Venstre ønsker forbud mot reklameskilt på fortau. Kommuneøkonomi og eiendomsskatt Askim Venstre vil sikre et godt nødvendig kommunalt vedlikeholdsnivå som øker levetiden for egen eiendom. Askim Venstre er prinsipielt imot eiendomsskatt på boliger, men kan akseptere innføring dersom dette går til nedbetaling av gjeld i en begrenset periode. Deretter avvikles denne skatten.

8 Kultur=trivsel. Kultur Askim Venstre vil ha et kulturliv med stor bredde og høy kvalitet. Derfor ønsker vi å øke kulturbudsjettet. Vi vil ha økt satsing på Askim Kulturhus, kulturskolen og bibliotek. Det er viktig å gi kulturskolen nok midler for at flere skal få tilbud ved skolen. Det er i dag alt for mange barn som venter på plass. Vi ønsker å få frem det beste i alle, unge som voksne, og vil legge best mulig til rette for at alle kan vise fram hva de kan. Linjen for Musikk, dans og drama ved videregående skole må derfor opprettholdes. Vi ønsker å bygge ut kulturhuset til på sikt også å romme kulturskolen. Askim Venstre ønsker også å bevisstgjøre egne innbyggere på vår lokale historie knyttet til fornminner og historie, og til eksisterende bygg og landskap. Askim Venstre vil lage en egen plan for vern av viktige kulturminner, og følge opp historielagets museum, registreringer og arkiver. Sekretariatet for Registrering av faste Kulturminner i Norge(SEFRAK) brukes aktivt ved nye prosjekter. Askim Venstre vil jobbe for at kulturkortet KODE for ungdom igjen dekker Askim Kulturhus. Idrett og friluftsliv Askim har et flott tur og løypenett. Årlig vedlikehold av dekke/overflate vektlegges for å opprettholde brukervennlighet for alle brukergrupper. For Venstre er det viktig at skog, vann og fjord er tilgjengelige for oss alle. Derfor vil vi prioritere midler til nærmiljøanlegg, turstier, gang- sykkelstier og ridestier. Salg av Statskogs arealer er ikke en del av en slik satsing, og må stanses. Askim Venstre ønsker en videreutvikling av Østfoldbadet, samt etablering av en kunstisbane. Vi vil også søke et fortsatt samarbeid med E-co energi ved Solbergfoss om videreutvikling av Askim havn og badeplassen. Spesielt vedlikehold og renovasjon er en del av dette, samt muligheten for båtturisme på Glomma og Øyeren. Fylkeskommunen Askim Venstre ønsker en avvikling av fylkeskommunen. Ved opprettelse av større og sterkere kommuner og regioner, kan disse overta fylkeskommunens ansvarsområder. Det betyr at Indre Østfold kan beholde skattebidraget vi i dag gir til fylkeskommunen på rundt 1 milliard NOK.

9 (Alt herfra og ut er ikke en del av det vedtatte programmet) Vil du lese om en enkeltsak av gangen i programmet kan du gå inn på venstre.no/askim og klikke deg inn på "Hva mener vi" og velge den saken som intereserer deg mest. Hvorfor stemme Venstre? Lurer du fremdeles på om du skal stemme på oss eller er du bare en av dem som blar opp langt bak for å se om det er en kort oppsummering. Her oppsummerer vi det viktigste i programmet og vi viser hvorfor Venstre er partiet for deg og for folket. Dyrket mark skal ikke brukes til annet enn matproduksjon. Askim Venstre ønsker en omkamp for jordene på Hoen og Sekkelsten. Disse arealene må reguleres fra næringsliv tilbake til landbruk og fritid. Askim Venstre vil at kommunen skal halvere sine klimagassutslipp innen 2030 og være klimanøytral innen 2050 ved å utarbeide en plan for dette i kommende bystyreperiode. Vi ønsker også å utvikle alternativ energigjenvinning i Askim. Solcellepaneler utvikler seg stadig og er enkle å montere på bygg. For eksempel kommunens egne. Alle nye byggeprosjekter skal ha krav om prosjektering med nullutslipp i byggets levetid. Askim Venstre ønsker en ny regulering av biltrafikk og tungtransport for avvikling av trafikk i sentrum. Vi vil stenge hele Storgaten for biltrafikk, samt gaten forbi Kulturhuset. Vi ønsker etablering av flere arbeidsplasser i byen og regionen ved økt etablering av moderne industri og moderne teknologi. Nye organisasjonsformer som samarbeidende klynger må prioriteres. Overskudd fra Østfold Energi øremerkes til et fond for utviklingsarbeid rettet mot verdiskaping og et grønnere miljø, og til gründere i oppstartingsfasen. Kompetanse skal være en bærebjelke i den fremtidige verdiskapingen i Askim og Indre Østfold. Vi ønsker at Askim kommune skal satse på opplæringstilbud i videregående skoler tilpasset eksisterende næringer. Dessuten ønsker Askim Venstre å heve kompetansen for egne ansatte, slik at kommunen blir mindre avhengig av innleide konsulenter. «Eplehagefortetting» er en god måte å skaffe flere boliger på. Askim kommune må legge til rette for slik utbygging. Utvikling av nye områder for eneboliger og næring planlegges parallelt i hele perioden uten bruk av dyrket mark. Askim Venstre vil tillate en viss grad av spredt boligbygging med for eksempel en kvote på fire hus i året, men som ikke tillates bygget på dyrket mark. Når arealene i sentrum er oppbrukt til fortetting, kan videre fortetting i sentrumsnære områder vurderes. Fortettingsplanen skal sees i et tidsperspektiv på 35 år. Askim Venstre ønsker en stor kommune i Indre Østfold. Dette gir større fagmiljøer som igjen vil gi bedre kompetanse og fleksibilitet i administrasjonen. På sikt gir dette bedre og billigere tjenester til innbyggerne.

10 Vi setter folk først. Askim Venstre vil arbeide for å gjøre integreringen stadig bedre slik at nye landsmenn raskest mulig får delta og bidra i samfunnet vårt. De må komme i jobb. Vi ønsker derfor en løpende debatt om hva som er god og dårlig integrering i vår kommune. For stadig bedre integrering i vår kommune, vil Askim Venstre satse på: oppmuntre og støtte med ekstra kulturmidler til frivillige lag og foreninger som kan få innvandrere med i sine aktiviteter. jobbe for en bedre integrering for dem vi tar imot. Askim Venstre ønsker en videre utvikling av Helsehuset med flere plasser for overførte pasienter fra sykehusene til Helsehuset. For å bedre rehabiliteringen for Askims innbyggere, ønsker vi at avdeling for rehabilitering flyttes fra Løkentunet til Helsehuset for å frigjøre plasser ved Løkentunet. Vi mener at ved å skille klarere mellom tradisjonelle omsorgstjenester og rehabilitering, vil vi gi rehabiliteringsavdelingen bedre mulighet til å utvikle faglige kompetanse, og et bedre rehabiliteringstilbud. Askim Venstre mener at tomten etter Løken Ungdomsskole prioriteres til bygging av omsorgsboliger og eventuell utbygging av Løkentunet. Askim Venstre vil beholde fem barneskoler. Begrunnelsen er forventet befolkningsvekst der ana- lyser tilsier et behov for inntil nye boenheter innen Vi skal bli flere og må ta høyde for det ved langsiktig satsing. Grøtvedt skole pusses opp etter billigste alternativ som ivaretar et godt inneklima i samarbeid med lærer- og elevråd. Eid skole selges eller reguleres om til annen virksomhet. Askim Venstre ønsker en gjennomgang av IKT-strategien i skolen og en vurdering av bruk av elektroniske hjelpemidler i undervisningen. Både som pedagogisk verktøy i klasserommet, tilgang på programmer og behov for kompetanse hos lærerne. Askim Venstre mener at utdanningsnivået er den enkeltfaktoren som påvirker folkehelsen mest i vår kommune. Askim Venstre vil prioritere å bedre oppvekstvillkårene for barn og ungdom i vår kommune. Skolen er den største fellesarenaen for barn og ungdom. Askim Venstre mener en bedre skolehelsetjeneste vil styrke den enkelte elevs mulighet til å ta i bruk sine evner og realisere seg selv gjennom hele skoleløpet fra barneskole til og med videregående skole. Mer enn barn vokser opp i lavinntektsfamilier i Norge. Askim Venstre støtter vårt moderparti i bekjempelsen av fattigdom. Askim kommune må ta sin del av et slikt ansvar.

11 Stem Venstre. Askim Venstre ønsker å ta i bruk skinnegangen på hele strekningen til Sarpsborg. Dessuten må vi ha tilkobling på Ski for direkte samband til Oslo. Askim Venstre vil at det skal være enkelt å velge sykkel som transportmiddel. Vi ønsker sammenhengende sykkel og gangveier der alle barn kan sykle eller gå trygt til skole og jobb. Med innbygde låsbare sykkelparkeringsplasser i sentrum, ved skolene, ved jernbanen og busstasjonen, ved kollektivknutepunkter og større arbeidsplasser, vil flere benytte sykkel. Askim Venstre vil jobbe for en effektiv kollektivtransport til og fra sentrum fra utkantstrøkene og til skoler. De fire neste årene vil vi skape et nytt og bedre Askim og vi håper at du vil være med på dette. Vi vil gjøre askim grønnere og friere. Vi vil ha en kommune som setter folk først. Stem Venstre.

12 Venstres kandidater i Askim 1. John Altenborn John Altenborn er 70 år og gårdbruker og næringsdrivende. Han er vår førstekandidat til valget Thorbjørn Sandem Thorbjørn Sandem er 41 år og lege. Han er vår andrekandidat til valget Kari Middelthon Kari Middelthon er 69 år og journalist og billedkunstner. Hun er vår tredjekandidat til valget Muhamet Rexhaj Muhamet Rexhaj er 51 år og lege. Han er vår fjerdekandidat til valget Gisle Gudim (50 år) Arbeidsleder/gardbruker 7. Juliane Mathilde Stokkebæk Torp (49 år) Butikksjef 8. Lasse Jensen (47 år) Journalist 9. Thor Martin With (53 år)vert Askim Bingo 10. Lise Håseth Gundersen (51 år) Lærer 11. Per Spjudvik (63 år) Ingeniør/ Byggeteknisk rådgiver 12. Gøran Brattstrøm (68 år) Lektor 13. Kenneth Gundersen (60 år) Fagleder/psykiatrisk sykepleier 14. Håkon Skarestad (71 år) Adjunkt 15. Ulf T Kolstad (67 år) Offiser(P) 16. Inge Rindedal (47 år) Næringsdrivende 17. Frank Andre Stokkebæk (64 år) Næringsdrivende 18. Odd Stokkebæk (83 år) Pensjonist/jeger 19. Jon Ove Hagen (65 år) Professor 20. Gunn Melnæs (67 år) Pensjonist 5. Runar Oudmayer Runar Oudmayer er 57 år og pedagogisk rådgiver og jobber med IKT. Han er vår femtekandidat til valget Les mer om vår politikk og våre kandidater på våre nettsider.

SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST

SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST ØSTFOLD VENSTRES FYLKESTINGSPROGRAM 2015-2019 1 VENSTRE I ØSTFOLD Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi er et liberalt og radikalt sentrumsparti. Det innebærer

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

ARENDAL PROGRAM 2015-2019

ARENDAL PROGRAM 2015-2019 ARENDAL PROGRAM 2015-2019 TENK NYTT, STEM GRØNT! Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019

HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019 HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019 Framtidens Hobøl Hobøl har et stort potensial med nær beliggenhet til folkerike Ski og Follo i vest, Askim i øst og Moss i sør. Alle byene i Østfold og Oslo kan nås innenfor

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

Program for Tønsberg SV 2011 2015. Ulike mennesker like muligheter

Program for Tønsberg SV 2011 2015. Ulike mennesker like muligheter Program for Tønsberg SV 2011 2015 Ulike mennesker like muligheter 1 Innhold: TRYGGE SKOLER OG BARNEHAGER FOR LÆRING OG UTVIKLING... 3 EN TRYGG OG AKTIV OPPVEKST.... 3 KULTURBYEN TØNSBERG... 4 FLERE BOLIGER

Detaljer

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Bærum Arbeiderpartis program for kommunestyreperioden 2015-2019 I fellesskap for Bærums fremtid at flest

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen 1 2 3 Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019 Innstilling fra programkomiteen Innhold 1. TENK NYTT STEM GRØNT!...4 Våre kjernesaker 2015-2019...4 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO...5 En by uten klimagassutslipp

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Vedtatt av Gran kommunestyre i møte 18. juni 2015 (sak 50/15) INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK... 2 1. HOVEDUTFORDRINGER.....3 2. INNLEDNING NASJONALE

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015 Drammen Venstre Kommunevalgprogam 01 0. utkast. januar 01 1 1 1 1 0 1 Programkomiteen i Drammen Venstre legger med dette frem sitt andreutkast til program for kommunevalgperioden 01 0. Programkomiteen

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

HVA VI VIL! LOKALPROGRAM FOR NITTEDAL KOMMUNE 2015-2019

HVA VI VIL! LOKALPROGRAM FOR NITTEDAL KOMMUNE 2015-2019 HVA VI VIL! LOKALPROGRAM FOR NITTEDAL KOMMUNE 2015-2019 VEDTATT PÅ MEDLEMSMØTE 26. MAI 2015 1 1. Grunnleggende utgangspunkter for Nittedal MDG. For MDG er hensynet til miljø, natur og fremtidige generasjoner

Detaljer