((11)111. BareENjoiti TROMS NATURVERN (-4. Informasjonsblad fra Troms Naturvern. nr AV LNNHOLDET: REFERAT ERA ARSMØTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "((11)111. BareENjoiti TROMS NATURVERN (-4. Informasjonsblad fra Troms Naturvern. nr.2 1987 AV LNNHOLDET: REFERAT ERA ARSMØTET"

Transkript

1 TROMS (-4 NATURVERN Informasjonsblad fra Troms Naturvern ((11)111 nr BareENjoiti REFERAT ERA ARSMØTET AV LNNHOLDET: ARSMELDIER FRA EYLKES- OG LOKALLAG UTTALESLER FRA ARSMØTET VERDENSKOMMISJONEN FOR MILJØ OG UTVIKLING

2 3 1 TROMS NATURVERN Medlemsblad for Norges NaturvernforbUfldS medlemmer i Troms, nr. 2 april I redaksjonen: Eilif Nilssen. RedaksjofleflS adresse: Troms Naturvern, boks 924, Trykk: KOPIKONTORET TROMS NATURVERN her kontorlojcaler i Nordre Toilbugate 4 1.etg. Tromsø. Der ken var fylkessekretar treffes pa mandager, stort sett hele dagen. Tif Oversikt over styremedlerruner for perioden 87/88. Eilif Nilssen (leder) Vidar Lillebo (nestleder) B.A.Lovoldsvel Storsteinnes 9022 Krokelvdalen p: p: Gunnar Kvaal (pressekontakt) Nina Giever 9050 Storsteinnes 9060 Lyngseidet a: p: p: Aud Kvam Inge Hals B.A.Levoldsvei 109. Sommerfeldtsgt Krokelvdalen 9000 Tromsø p: p: Oversikt over lokallaa: Kvenangen Naturverniag Nordreisa Naturverniag v/jan Isaksen v/hartvig Setra 9090 Burfjord 9080 Storslett p: p: Tromsø. Balsfjord Naturlag Ytre Midt-Troms Naturverniag v/vidar Lillebo v/viggo Danielsen 9050 Storsteinnes 9320 Aspelund p: Málselv Naturverniag Harstad Natur- og Miljøvern v/hans Prestbakmo v/øystein Normann 9220 Moen Bláskjellveien 39 p: Kanebogen p: Lederen har ordet Et godt arbeldsar og mange mye aktive naturvernarbeidere er denentydige konkiusjanen en kan trekke etter at. lokailag og fyikeslaget bar summert app arbeidsárét Inritrykket fra seminaret og ársmøteti slutten av marsar vi er pa Uei ut av dodvannet og begynner a kornnze. 1 sfgét Ordninga med lønnet fylkessekretar mener vi at vi na for aivoibegynner a se effekten av. Vi mener at denna ordninga er halt nødvendig om vi sam naturvex nere skal kunne Eungere aktivt, og ikke bare sam passiv høringsinstans for offentiige organer og NNV. Vi háper at fyikessekreterordrxinga agsá vii innebere en støtte for lokalla gene ved at kommunikasjon og samordning meilom lokaillagene og fyikesiaget blir badre, slik at vi ken hdste av hverandreá erfaringer. Aret som bar gatt bar ogsá gitt ass mange nye medlezrmzèr. Vi ken faktisk rose oss av at-vi var det fyllkeslag sórn hadde størst prosentvis okning i entail medlemmer. Dette ken vi forst og fremst takke aktive lokailag ag enkeltpersoner for. Men dat gjelder a ta vera pa de rnediemmene vi her. En ting er noksá forutsigbart, og det er at en har et áriig frafali pa ca 1O, sâ en ma over denne grensen for a fá en reeii vekst ± medlemsmassen. Veksti medlemsmassen er nødvendig for at vi skal ná de máiene vi her satt oss i dat arbeidsprogrammet sam arsmøtef gay -sin tilsiutning til. Kiarer vi a ta vare pa de aktiva medlemnzene vi bar ± dag, og i tiiiegg skaffer noen nye, burdé vi minst kunne holde dat aktlvitetsniváet vi hadde i 1986., Innen. organisasjonen bør vi I tiilegg til siagordet yarn om naturen ogsâ sebetydningen av slagordet Warn vãre aktive narurvernere. Dat er et slagord vi bør ta aivorlig i tide framover. En br ikke bare vere saksorienterte mdtetravere. Vi bør ogsâ vera fiinkere til a komme sammen i sosialt samver bade innenfor dat enkelte styret, og alie vi som utgjør den aktive og potensielt aktive massen I fylket. Seminaret i forbindelse med ársrnøtet var et forsøk pa dat siste,og etter var mening var dat n positlv begynneise. Til sorameren ailer tidiig p hds ten háper vi at vi skal komme med at nytt ømlndré faglig tilbud. Mar am dette vii komme I neste nummer. Godt arbeidsár at en

3 samt 5 VERDENSKOMMI S JONEN FOR MILJØ 00 UTVIKLING Verdenskommisjonen for miljø og belyse: Rapporten fra verdenskommisjo men for milje og utvikiing legges fran i London 27.april i r. Budskapet er framfor alt: Det er mulig styre utvik lingen og forvalte naturres sursene i verden ved angripe rsakene, men dette krever felles handling. Det naverende dogmet om at det er konflikt mellom miljø og ressursfor vaitning p. den ene siden og vekst og utvikling p den andre, vii na sannsynlig bli satt ettertrykkelig p plass. Rapporten vil sannsynligvis vise at en fornuftig for valtning av naturressursene er en forutsetnining for vekst og utvikling. Kommisjonens ambisjon er gi politikere flest og de brede lag i opinionen et redskap til skape yang utvikling. En av forutsetningene for dette er løse fattigdomsproblemet. Kommisjonen bie nedsatt av FN s generalforsamling for tre an siden. Kommisjonen er svert sammensatt. Blant medlemmene f inner man en norsk legeutdanna statsminister, en finans minister fra Zimbabwe, en ungarsk professor, en sovjeter son en ekspert pa biller, en Reagan-fan fra USA, en jord bruksminister fra Nigeria og en dommer fra India. Store meningsbrytninger har funnet sted innad i kommi sjonen. Kjernekraft har nok voidt kommisjonen de største problemene. Det har belier ike vrt enighet on u-landene bør utvikling vii kort fortalt * at vi alle har bare en jord * at vi ma sloss for en yang utvikling * at natur og miljø setter ufravikelige rammer for hva som skal kunne utvikle seg til en yang framtid stille de samme strange milje krav ovenfor industrien son i landene. Flere u-land tror at for sterke antiforurensings tiltak vii skremme bort industrier som eilers yule etablere seq i den tredje verden. Be nest kontroversielle spørsm&lene vii muligens innpakkes i vage formuieringer. Komnisjonen har allerede, til tross for at medlemmene i utgangspunktet hadde forskjel lige analyser og svar, kommet fram til enighet om det meste. Hvorvidt kommisjonens innstilling vii f. konsekvenser internasjonalt, er foreløpig at apent spørsmal. Bet er kjent at bade Storbritannia, Frankrike og USA allerede stiller seq krjtjsk tii kommisjonens arbeid. Noen tar det som et positivt tegn - konmisjonens rapport vii da i hvert fall ikke vmre tannløs. I forbindelse med fram leggingen av rapporten bar Departementet for utviklings hjelp startet Felieskampanjen for miljø og utvikling. Denne vil spesielt henvende seg til norsk publikum gjennom skoier, organisasjoner og markeringer i tilknytning til lanseringen av rapporten, Verdens miljøverndag 5.juni og FN-dagen 24.oktober **** **** ** ** *** Flere europeeiske kjernekraftland vurderer nâ a lagre radioaktivt avfall i tredje verdens land, not at disse landene far betaling Dette en uansvarlig. Ni produktene av kjernekraft ma lagres i de land som nyter godt av kraf ten, sier en rapport lagt fran for verdenskommi sjonen for miljo/ og utvikling. Jordas lunger blir de tropiske regnskogene kait. Hugges de ned, far verden pustebesvar. Bet ventes at 4.5 mill ioner kvadratkilometer tropisk skog forsvinner fram mot Ar Hundretusener av dyr- og plantearter frsv4trnr som vi enna ikke vet bruks nytten av, vii forsvinne, før deres potensiaie som mat eller medisin er blitt utforsket. Av verdens 5 10 millioner arter av planter og dyr kan en million bli utryddet i løpet av de neste 20 Arene. varen blir viet informa sjonsspredning, høsten viet til handling. Fjernsynet sender 11 programmer i serien Only One Earth - Bare en jord - en TV debatt omkring lanseringen av kommisjonsrapporten. Til høsten vii ogsa fjernsynet presentere serien Battle for the planet. (Stoffet til denne artikkelen er henta fra Redd Barna-avisa og Sør-Nord Utvikling ) Om vi ikke finner en alter nativ energikiide eller mar effektiv utnytteise vii vi ikke ettenlate en god arv til kommende generasjoner. (Zimbabwes statsminister Robert Mugabe) S. fls S 5*5*5* Bet er trist A registrere at adeleggeisene av skogene bun tatt son tegn pa at utvikling f inner sted. Vi hugger ned vare egne liv. (Tidligere tanzaniansk presi dent, Julius Nyerere)

4 - Are - For - TN - Lederen - En REFERAT FRA ARSMØTET 1987 Arsmøtet ble holdt p Fosshøgda Gard, Andselv, 28.februar kl.14.oo. Tilsammen 18 hadde møtt fran til rsmøtet. 1. Vaig av møteleder: Gunnar Kvaal. 2. Vaig av referent: Eilif Nilssen 3. Vaig av protokollunderskrivere: Vidar Lillebo Anny Eriksen 4. Godkjenning av innkalling: Godkjent. 5. Framlegging av uttalelser: Det forel forsiag til to uttalelser fra arsnmtet, og en henstilling til styret son ble opplest av møteiederen. A) Selinvasjonen langs norskekysten. B) Sm søppelforbrenningsanlegg er uakseptable. C) En henstilling om at Navitdalen (Navitvuobmi) i Kvanangen blir tatt med p lista over mulige framtidige nasjonalparker. 6. Arsmelding for Lederen kommenterte de viktigste punktene i den tidligere utsendte rsmeldinga. Etterp ble det ppekt en del tillegg og forandringer. Bie er med i konmunens ref eransegruppe n.r det gjelder avfallsbehandling og seppelforbrenning i Tromsø. Mlselv kommunes vedkommende er ikke planene om søppelforbrenningsanlegg skrinlagt. - Svein Otto Kanstad bar iagt ned et enormt arbeid i energiprosjektet. - Trons Naturverns planlagte brosjyre on motorferdsel i utnark ligger foreløpig hos NNV, da de ønsket a følge dette arbeidet. - Fellesuttaleslen fra en del landsomfattende organisa sjoner angende den nye loven on motorferdsel i utmark, er fulgt opp p fylkesnivá av TN, og henven delsen til fylkesorganisasjonene bar foreløpig fatt god respons. TN bar ogs tatt opp Forsvarets motoriserte ferdsel i utnark. Saka er foreløpig i begynnerstadiet. bar ogs i det siste ret hatt en del kontakt med Miljzvernavdeling hos Fylkesmannen, og ser p dette son meget viktig. 7. Regnskap for Fylkessekretaren komnenterte det reviderte regnskapet, og etter en del spørsml ble regnskapet enstemmig godkjent. 8. Arbeidsprogram for Fra flere deltakere bie det komnentert at det framlagte arbeidsprogramiuet var godt, spesielt det om prinsipper for arbeidet. Det ble hevdet at det er viktig f noen til betale for Jet en gjør, da vii de ogs ta vre synspunkter alvorlig, og kanskje ta hensyn til hva vi sier. Ut fra erfaringer noen av lokallagene bar gjort bie det hevdet at det sannsynhigvis ikke er vanskelig skaffe penger dersom en bar gode prosjekter. Det er viktig at vi ogsa kommer over fra protestere til lage premisser for den politikken son føres. Det er ogs viktig ha kiare hoidninger. En m. ogs kunne fungere son pdrivere p institusjoner son SFT o.l.. Mange nente det var viktig at vi arrarigerte nøter i for bindelse med valgkampen, og at en gjerne kon i gang før sonmerferien før politikerne far for tett program. Her er det viktig at en far politikerne ogsa til ta ansvar for de lokale sakene, og ikke bare de internasjonaie son det of te ikke koster sa mye a støtte. I r har en den fine muligheten tii korifrontere politikerne med lokale saker i lys av rapporten fra Verdenskommisjonen for nil] 0 og utvikling. Arsmmtet siuttet seg ogsa til forsiaget on prioriterte arbeidsoppgaver i Lokallagene ble oppfordret til sende inn sine rsprogram, slik at en kan lage en mer fulistendig arskaiender for heie fylket. 9. Budsjett for Det ble vedtatt at lokallagene far tilbakeført 30% av den medlemskontingenten fylkeslaget fr fra NNV. Det ble videre foresiatt at reiseutgifter til meter der fylkeslaget her medlemmer av et lokailag møte, skal fylkeslaget betale 2/3 av utgiftene, lokallaget 1/3. Budsjettet ble deretter godkjent med nødvendige endringer. 10. Vaig. Felgende personer ble valgt: To nye styremedlenmer. Nina Giaver, Lyngen (gjenvalg) Vidar Lillebo, Balsfjord (ny) ND velger selv sin representant Leder: Eilif Nilssen Varamedlemmer: 1. Evelyn Wassvik Bergheim, Malselv 2. Ellen Kjellsen, Malselv. 3. Gro Knutsen, Nordreisa. 4. Liv Torhild Nilsen, Harstad. 5. Harald Borhusdal, Lenvik. ND s personlige vararepresentant. Utsendinger til Landsmmtet i NNV: med en fra fylkesstyret sorn vararepresentant. fra styret i Ytre Midt-Troms Naturvernlag. Lokal lagsstyret oppnevner selv representant og vararepre sentant. Revisorer: Terje Dahl, M.lselv (gjenvalg) Gunnar Spjelkavik, Malselv (ny) Magnus Elvevold hadde skriftlig frasagt seg gjenvalg. 11. Uttalelser. Etter en god debatt ble uttalelsen om selinvasjon vedtatt med bare sm& justeringer. Uttalelsen om ama søppelforbren ningsanlegg ble vedtatt uten endringer. Henstillingen til styret om Navitdalen hadde arsmmtet belier ingen innven dinger til.

5 - Flora - Motorferdsel g ARBEIDSPROGRAM FOR 1987 Prioriterte arbeidsoppgaver i 1987 rene kommunale lag, for A fa dekket aile komrnunene i fylket. Prinsipper for arbeidet. Troms Naturverns virksomhet kan i hovedsak deles i to: 1) A uttale seg i aktuelle mil:jøvernsaker, dvs. A fungere som høringsinstans. 2) A ta selvstendige initiativ for A endre hoidninger i sam funnet, eller vre med pa A legge premissene for de vedtak som fattes gjennom A engasjere seg i konkrete saker/prosjekt er. Behandlingen av sakene kan i begge tilfeller skje i lokal lagene, i fylkesstyret, eller i utvalg/grupper/funksjoner tilknyttet fylkesstyret. Det er belt nødvendig A ta selvstendige initiativ hvis man ønsker at det skal skje virkelige forandringer i samfunnet. Det blir derfor en malsetting for TN A fylle de nevnte funksjoner, dvs. bade vre høringsinstans og aktiv akter. Lokallagene ma hver for seg vurdere hvordan de vii legge opp sin virksomhet. Men det er viktig A foreta en avveining mellom arbeidsinnsats og mulig gevinst nar aktiviteter planlegges. Det er dessuten viktig A ha et visst aktivi tetsniva for A holde pa mediemmene i laget. Medleminene er ryggraden i organisasjonen. Virksomheten sentralt i forbundet finansieres for en stor del av medlemskontingent en, og kontingentinntekter er den viktigste inntektskilde for fylkes- og lokallag. Og jo flere medlemmer, jo sterkere star organisasjonen utad. Det er derfor viktig A poengtere ovenfor passive medlemmer at de er medarbeidere i den virksomheten som skjer. pa fylkesniva ma det vare en forutsetning at aktiv, utadret tet virksomhet inngar som en viktig del av arbeidet. Fylkes sekretren vii vre sentral i dette arbeidet. For A frigjøre kapasitet til utadrettet virksomhet, og for A høyne kvalitetsnivaet pa saksbehand lingen i organisasjonen genereit, er det svert viktig A ha ressurspersoner pa ulike fagfelter, dvs. personer som bade har faglig innsikt pa ett eller flere felt og tid og interesse for naturvernarbeid. Vi er i den heldige stilling at vi her en del slike folk i organisasjonen. Det ma vere en høyt prioritert oppgave bade A ta vare pa disse, og A bygge opp nye ressurspersoner. Lokallagene og andre bes derfor notere seg personer som her interesse for A gjere en ekstra innsats, slik at disse gis tilbud/deltakelse/opplering/ skolering. I tiilegg bør det foretas en systematisk kart legging av fagfolk i kominunene. For A fa en rasjonell men samtidig grundig saksbe handling, vii det ofte vere hensiktsmessig A danne fagut valg for ulike fagomrader. For ikke A gjere saksbehandlingen unødig komplisert bør disse normalt besta av to personer, men med mulighet til A knytte tii seg flere am de finner det hensiktsmessig. Det er naturlig at styremedlemmene deltar i slike utvalg i den grad omstendighetene muiiggj ar dette. Bet bsr vurderes A lage en egen plan for utvikling av selve organisasjonen, herunder fordeling av oppgaver meilom de ulike ledd i organisasjonen. En slik plan burde kunne ha et tidsperspektiv pa 3-4 Ar, med kiare og oppnaelige delmal. I I I Medlemsverving: Skal virksomheten pa fylkesniva kunne opprettholdes og videre utvikles er det nødvendig A ha en ansatt fylkessekreter. TN har i to Ar hatt en ansatt fylkessekreter i 1/5- stilling, betait av forbundet sentralt. Vi haper at denne ordningen ken fortsette noen Ar til, men pa sikt vii TN matte finansiere sekreteren av egne mjdler. For A kiare dette er det nedvendig A øke antaliet av hovedmedlemmer fra dagens niva pa 670 til ca MAiset tingen bør vere A kiare dette innen 1990, dvs. en Arlig netto økning tilsvarende den vi hadde i Potensialet for dette ligger først og fremst i byene Tromsø 08 Harstad, men det ma vere at minimumskrav at lokailagene stabiliserer sitt medlemstail, eller aller heist øker dette noe. P.g.a. iavt foiketali vii det aldri bli mulig A opprette lokailag i alle kommunene i fylket. Bet bør derfor vurderes om det er hensiktsmessig A opprette regionvise (omrade vise) naturverniag i stedet for Andre arbeidsoppgaver For A kunne arbeide effektivt ma man konsentrere innsatsen, og først og fremst prioritere fagomrader hvor man her opparbeidet god kompetanse. HovedarbeidsomrAdene framover bør derfor vere sam følger: - Energispersml og vassdrags forva 1 tning og fauna (herunder rovviltspersmal og sel fangst) i utmark - Kommunal naturforvaltning 0 naturveiledning - ForurensirigsspørsmAl (herunder søppeiforbrenning) Aktiviteten i forurensings spørsmal har den senere tid først og fremst vert konsen trert om søppelforbrenning. Bet bør vera en vjktjg oppgave A øke engasjementet pa foru rensingssida. Siden forbundet inneverende Ar kj erer en kampane am havforurensing (Nordsjs-.kampanjen), er det naturlig A starte her. Det er generelt viktig A utnytte tilbudet om intern skoiering i forbindelse med forbundets kampanjer til A bygge app kompetanse i organisasjonen. **** ** * *** *** *** * * ** ** *** *** * *** * ** ******* * * * * * * * * ** * * * ** * * **** * *

6 Jo Smâ søppelforbrenningsanlegg D Fra Troms Naturvern, ársmofeu ttalelse De rapporter og fakta som i dag foreligger, tilkjennegir at forbren fling av søppel ved mindre anlegg ikke tilfredsstjjler de krav til maksi malutslipp som er satt, og derfor ikke kan alcsepteres. Det har vist seg at smá anlegg, som for eksempel an legget pa Botnhágen i Lenvik, siden oppstart aidri bar vrt innenfor de krav til utslipp som Miljøverndepar tementet har satt som inaksimal grense. Slike anlegg innebarer en a vorlig forurensningstrussel mot nar miuøet. Arsmøtet i Troms Naturvern fin ner det betenkelig at slike anlegg bygges, samtidig som Norge inter nasjonalt gár inn for a redusere sur nedbør, som disse anieggene er en ikke ubetydelig ãrsak til. Dc an teggene som i dag er i drift er monu menter over kommunenes manglen de kunnskaper og kompetanse pa omrádet. Troms Naturvern er av den opp fatning at de kommuner som behandier sitt søppel ved forbrenning i sm anlegg, pãfører nrmiljøet sto re forurensningsproblemer som vi i dag bare kan tenke oss konsekvense ne av. At anleggene bygges inne i bo-omrâdene, gjor saken desto mer er uakseptable alvorlig. Rundt anlegg som for eks empel Botnhágen er det registrert tegn pa at dyr og planter kan vre pãvirket av forurensningene fra an legget. Nár man ogsâ registrerer at det ved malinger pa anlegget i 1984 er pâvist Seveso-dioxin, som er ver dens farligste giftstoff, er det grunn til alvothg bekymring. Det er for øvrig ikke butt gjort di oxin-mâlinger ved dette anlegget si den En stev-mâling i 1986 vis te derimot at utslippet pr. i dag er opp til ni ganger sterre enn det maksimalt tillatte. Dette medforer en sannsynlighet for at utslippet av dioxiner er større enn i Arsmøtet kan ikke akseptere at vàre miljevernmyndigheter nrmest behandler soppelforbrenningsanlegg som vernede> bedrifter, og unn skylder forurensingen nár det virke Hg er grunn til pâtale. Troms Nat urvern mener det er pátrengende nedvendig a se nrme re pa lokale forurensninger, nettopp pa grunn av kommunenes manglen de kompetanse og kunnskaper nãr det gjelder folks nrmilje. Arsmøteuttalelse fra Troms Naturvern. Troms Naturvern her drøfta selinvasjonen langs norske kysten, og vii st.stte ekt selfangst Ut fra falgende premisser: a) Det ser Ut til vmre stor uenighet blant forskere om bestandsstørrelse og tilvekst. Noen forskere sier at total bestanden av grøniandssel er maksimalt 2,5 mi].lioner dyr, og at bestanden ikke vokser. Andre forskere sier at den er pa nermere 7 millioner dyr, og at den vokser med 6% pr. ár og fordobles hvert 12. ar. Dette understreker behovet for ytterligere forskning. b) Trams Naturvern er enig i at norsk forvaitning av silde og loddestammen er svmrt kritikk verdig. Naturvernere har i lang tid ført fram denne kritikken. Det samme har norske kyst fiskere gjort, den gruppa sam ná rammes hardest av selinva sjonen. Det industrialiserte fisket med not og trál ma ta en vesentlig del av skylda for de tilstander sam vi i dag ser i Nordishavet. Det liar blant annet ført til en dramatisk dødelighet i bestanden av iomvi, slik at arten ma karakteriseres som truet. Det er uhyrlig my Greenpeace 4 legge skylda for denne katastrofen pa den norske fiskeribefolkninga generelt Adressen m4 vmre industri og kapitalinteressene i fisket, fiskerimyndigheter og politikere. SELINVASJONEN LANGS NORSKEKYSTEN c) N4r vi skal drefte bote midlene for 4 rette app situasjonen, er det viktig at vi ikke lar en moralistisk haidning dominere over de vitenskapelige realitetene. Det nytter ikke 4 si at selen ikke har skyld i økakatastrofen, derfor har vi ikke by tib 4 skyte sel. Saks er nemlig ikke s& enkel: Skal vi i nmr fremtid kiare 4 bygge app igjen bestandene av sild og bodde, m4 uttaket av disse bestandene reduseres betydelig. Vi veit at selen beskatter bestandene i omtrent like star grad sam fiskeriene. Sjel am vi stopper sit fiske etter sild og bodde, vii likevel selbestandens beite trykk p4 sild og bodde vare sá start at vi ikke p4 kort sikt kiarer 4 bygge app bestandene igjen. Troms Naturvern mener derfor at viuansett skyldg&rsaker, ikkekommerforbi_ betydelig svskyting av sel p4 kort sikt. d) En viktig farutsetning er at vi skal ta vare p4 spekket og kjøttet sos enhver annen matressurs. Nedslakting og dumping av eel er bare aksepta belt i ytterste nodsfall. e) Grønlandsselens invasjon ved kysten truer ikke bare kyst fisket, men representerer ogsã en fare far bestandene av bokal kystsel og my sjøfugl. f) Trams Naturvern vii peke p4 et faktum som har vert bite framme i debatten, nemiig at en stor del, kanskje 40%, av grønlandsselers spiseseddel er II

7 - saminenslaing - forlengelse reker skauayi. Derfar er dat grunn til A me uhyre kritisk pa den utstrakte reke tr&iinga son foregar ved Bjørnøya og Svaibard. Like sa ma planene ow en omfattende skjelitraling i Nordishavet skrinlegges for godt. g) Det er en livsbetingeise for kystbefolkningen at fiske bestandene bygges app igjen, og at selbestandene i framtida beskattes ved et baiansert uttak av dyr pa grunnlag av forskningsresultater. En naturlig beskatning av sei har vwrt gjort i mange hundre Ar. Slike reguleringer ma gjeres ved internasjonale avtaler som gjelder for bade fisk, skalidyr og sal. Bet vii bli en vanskeiig periode for den nordnorske kystbefoikningen framover. Hvis kystens folk aleine skal bmre belastningene, er dette blodig urettferdig, og vii kunne fere til nmrmest total avfolking. Dermed har vi ingen til a utnytte ressursene den dagen fiskebestandene er gjennopp bygd. Derfor vii Troms Naturvern understreke at det er et ansvar for hele Norges befolkning avdempe virkninge av ekokata strofen i Nordishavet. ARSMELDING FOR MALSELV NATUR- OG MIL3ØVERN FOR 1986 Styret har i 1986 best&tt av: Hans Prestbakmo (leder), Evelyn Wassvik Bergheim (nestleder), Ellen Kjellsen (sekretar), øyvind Saterhaug (kasserer) og Geir Kvawmen (styreinedlem). Varamedlemmer tii styret har vart: Harald Byberg, Tone Frihetsii, Helge Midttun, Torild Olsen og Sigmund Spjelkavik. Viktige saker sam laget liar arbeidet med i 1986: Rovviitpianen: Her bar laget hatt en studiering i Harald Byberg, Sigmund Spjeikavik og Hans Prestbakmo her utarbeidet uttaleise til forsiaget til rovviltplan for Troms Naturvern. Avfailsbehandling: Som nevnt foran bar det v&rt arrangert at møte om emnet. Laget var representert i dat kommunaie utvalg som siste høst fremmet forsiag til framtidig avfails behandling i kominunen. Styret her i en uttalelse til innstiliing fra utvalget pekt pa fiere mangler ved den og gatt mot forsiaget am forbrenningsaniegg Andslimoen. pa Informasjonsbroslyre ore Bardu- MAlselvvassdraget: Laget bar hatt et utvalg pa tre personer; Johan Serensen, Helge Midttun og Hans Prestbakmo son liar arbeidet med denne. Brosjyren er under trykking og vii vre ferdig i løpet av januar Den vii bli delt ut tii samtlige husstander i Bardu og MAlselv. Av andre saker son styret har uttalt seg on i lepet av Aret ken nevfles: - søknad am utvidelse av eksisterende og nye løyper for snø scooter i MAlselv. - hyttebygging av Mauken 09 BlAtind skytefelter av Kungsleden gjennom Indre Troms Deltakelse utenom laget. Anny Eriksen deltok i september som representant for iaget pa et sininar on gift og forurensing arrangert av Norges Naturvernforbund i Moss. Laget var representert pa Arsmøtet i Trans Naturvern. Hans Prestbakmo er medlem i iandsstyret i Norges Naturvern for bund. økonomien i laget er tilfredstiilende. Her vises til lagets regnskap. - Revisorer har vart: Carl Libach og Torbjørn Bergiurid. Vaigkomite har vert: Johan Serensen, Liv Tengelsen og Herald Byberg. Laget har ved rsskiftet ca 117 medlemmer. Dat har vert en økning pa Ca. 50% i Styret liar hatt 7 styremeter siden arsmetet i I løpet av 1986 bar det vrt arrangert 4 pne meter. Temaene p disse har vrt: 1. Fuglelivet i Mlselv v/ Per Bøjrkiund. Møtet blei arrangert i til tiiknytning tii rsmøtet. 2. I samarbeid med Troms Naturvern og Andslimoen Vel arrangerte laget et apent møte pa Andseiv on avfallsbehandling. Hovedinnlederne her var Jan Oddvar From og Asbjørn Hyvind Larsen. Det var meget god oppsiutning om dette møtet. 3. Rovviitmøte pa Rundhaug. Her biei forsiaget til rovviltplan tatt opp til drøfting. Inniedere pa møtet var Ama B. Vaag og Steinar Wikan. Møtet var godt besekt. 4. Møte med lysbildekaseri fra canadisk viiimark av Hans Prestbakxno

8 t l 5 BALSFJORD NATrJRLAG REFERAT FRA ARSMØTET I BALSFJORD NATURLAG avvikiet sitt irsmate 1986 p Vo1an Gjestestue søndag STYRET, ARSMELDING: I iepet av det siste ret har 3 av lagets styremediemmer samt ott varamediem flyttet fra Baisfjord kommune. Likevel var rets arbeidsprogram gjennomført noeniunde brukbart. Flere av lagets arrangementer inngikk i Nuiturkontorets oppiegy med AKTIV SOMMER og hadde dermed ftt god annonser ing. Annonseringen har penbart vart en svakhet tidligere. Laget har hovedsakelig vort opptatt av turer og arrange center med naturfaglig innhold: Bli kjent med naturen i Balsfjord Under diskusjonen omkring rsme1dinga var det bred enighet om sterkere engasjement i inngreps- og forurensingssaker store internasjonaie o.i. De forurensingsproblemene og katastrofene er en tankevekker som mi fore til okt engasjement: TENK GLOBALT, HANDLE LOKALT. Forurensingene av vassdragene i Baisfjord viser at vi her vre lokale probiemer ogs. ARBEIDSPROGRAM FOR 1987 rsmmtet gikk inn for et ganske omfattende arbeidsprogram for Laget her ira 1.januar 1987 ftt med Sagelvvatnet Naturreservat. ansvaret for oppsynet STYRET FOR 1987 fikk felgende sammensetning: Leder: Vidar Liliebo, Storsteinnes. Nestieder: P1 Westerbeek, Markenes. Kasserer: Beige Fredheim, Peter sborg. Sekretmr: Gunner Kvaai, Storsteinnes. Styremedlemmer: Kre Sandring, Nordbynes og Anne Marie Løvlid, Mei stervik. Varamedlemxner: Kjeii Arnt Labukt, Nordkj osbotn og Rita Trsdah1, Markenes. Lokalkontakter: Laksvatn: Asbjzrn Nikoiaisen, Nordkosbotn: Kjeli Arnt Labukt, Maiangen: Kre Sandring. ARSMELDING FOR YTRE MIDT-TROMS NATURVERNLAG komxnunene Berg -Torsken-Traney-Lenvik-Sørreisa-Dyrøy Styret i 1986 har besttt av: Trygve Karolius, Finnsnes (leder), Petter Rievertz, Hemmingsjord (nestieder) Oddvar S. Hanssen, Silsand (kasserer) Gerd Thomassen, Aspelund Eivind Ditlevsen, Finnsnes Varamedlemmer: Kre Rauøe, Finnsnes, Torstein Sausjord, Finnfjordbotn, Erling Birkelund, Aspelund, Ama S.Hansen, Aspelund, Knut Kr. Johansen, Sollidalen, Finnsnes. Kontaktpersoner i kommunene: Berg: Bjorn Abeisen, Skaland Torsken: Svein Magnus Kaurin, Gryllefjord Tranoy: Kjell Fredriksen, Vangsvik Serreisa: Elsa Grønvik Kleiven, Sørreisa Dyrøy: Arnt Aspenes, Brøstadbotn I ret 1985/86 er det holdt 7 styremøter. Naturverniaget var med stifte grunneierlag for Rossford vassdraget pa Aspelund. I lopet av ret ble dot tegnet over 40 nye medlemmer. Styret sendte brev 16.april til Fyikesmannen i Troms, Miljovern avdelingen angende forbrenningsanlegget i Botnhgen. Svar er enda ikke mottatt. Naturvernlaget hadde en uttalelse 31.mai 1986 angende verning av Finnsnesvannet. Bl.a. fikk Finnsnes Vel og de som ellers arbeider for verning av Finnsnesvannet naturvernlagets fulle stotte. Naturvern i ei.kraftutbygging i Lyselvvassdraget p Styret har dessuten sendt uttalelse til Troms anledning eventuell fly Senj a. Et medlemsmote i juni om Finnfjordvannet og dets frarntids muligheter matte skrinlegges da tiltenkt foredragsholder fra Universitetet i Tromsø var bortreist p dette tidspunktet. Ellers ken nevnes at Harald Bjørhusdal og Svein K&re Simonsen, Aspelund hat sagt seg villig til & vre med i ei temagruppe for registrering av fuglelivet i Finnfjordvannet. Laget her hatt kontakt med kontaktpersoner i kommunene Berg, Torsken, Tranøy Sørreisa og Dyrøy. Hittil har det vmrt vist svrt liten interesse for naturvern arbeide i de ovenf or nevnte kommuner. Laget var innbudt og deltok i Mlselv Natur- og Miljøverns rsmote 28.jan.1987 v/eivind Ditlevsen og Trygve Karolius.

9 C Eventuell rétur Ui TROMS NATURVERN Boks 924, 9001 Tromse Vennhigst meld adresseforandring direkte til Norges Naturvern forbund, postboks 6804 St.Oiavs piass, 0130 Oslo 1. Dette gjøres best p Postverkets blankett som sendes portofritt. MINIBANK IWTS.r Bankeri som har ápent hele døgnet. Apningstiden omfatter ogsá Iørdager, søndager, offentlige høytidsdager, jul og pâske. Kort sagt, banken som har âpent nãr du har behov for det. Du kari benyne minibankkortet i awe minibanker over hele landet samt pa en mengde bensinstasjoner. DnC tk3 Tromsbanke.qas omse,aeanti

Referat fra Årsmøtet 1985

Referat fra Årsmøtet 1985 Fra Troms Naturvern 2:85 Referat fra Årsmøtet 1985 Årsmøtet ble avvikla i kommunestyresalen på Finnsnes lørdag 9.mars fra kl 14.00 til ca kl 16.00, inkludert matpause. Tilsammen 13 medlemmer deltok på

Detaljer

TROMS NATURVERN. InformasjonsbladfraTromsNaturvern n1 1988 I N N H 0 LD

TROMS NATURVERN. InformasjonsbladfraTromsNaturvern n1 1988 I N N H 0 LD TROMS NATURVERN InformasjonsbladfraTromsNaturvern n1 1988 I N N H 0 LD ORGANJSASJONSTREFF OG ARSMØTE MØTESERIE OM UTNYTTEL.SEN AV HAVRESSURSENE I NORD MILJØVERNUNDERVISNING I SKOLEN NATURVERN TROMS SEMINARSERIE

Detaljer

Tilstede: Marianne Langånes (Storfjord/Balsfjord). (Fylkesstyret) (Tromsø) (Tromsø) (Tromsø)

Tilstede: Marianne Langånes (Storfjord/Balsfjord). (Fylkesstyret) (Tromsø) (Tromsø) (Tromsø) Årsmøtet ble avholdt i NViT sine lokaler, Skippergata. 11 b i Tromsø. Årsmøteavviklingen var knyttet opp mot regionseminaret 1-997. Dato. IS mars. Det ble avholdt fra kl 1430 til 1830. Tilstede: Marianne

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

TROMS NATURVERN Medlemsblad for Naturvernforbundet i Troms Nr. 1 1990

TROMS NATURVERN Medlemsblad for Naturvernforbundet i Troms Nr. 1 1990 TROMS NATURVERN Medlemsblad for Naturvernforbundet i Troms Nr. 1 1990 Gjennom misbruk av knappe resurser bidrar vâpenkappløpet til ytterligere usikkerhet! (Brundtland-rapporten s. 215) Troms Naturvern

Detaljer

Årsberetning Skolelederforbundet Troms.

Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Beretningsperiode 17. februar 2011 21. mars 2012. 1. Tillitsvalgte: Leder: Kjell Olav Mentzoni vgs Tromsø Nestleder: Rigmor Abrahamsen, gsk Tromsø 2013 Styremedl:

Detaljer

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Møteprotokoll LAGLEDERMØTE 2011 Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Til stede: Bardu Bjerkvik BUL-Tromsø Harstad Kvæfjord Mellembygd Målselv Nordreisa Silsand Storsteinnes

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken Tranøy Dato: 22.03.2011 Deres ref: Vår ref: RR-2011-03-21-RRprotokoll Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 21. mars

Detaljer

(etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne)

(etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne) Vedlegg 2. Vannregionutvalget for vannregion Troms (etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne) Organisasjon Navn e-postadresse Adresse Kvæfjord

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode /

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode / Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Oddvar Brenna Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 21 74 16.10.2015 2015/2026-4 420.0 Deres dato Deres ref. Adresse1iste Invitasjon til plan- og

Detaljer

Protokoll Generalforsamling Norsk Engelsksetterklubb 29. april 2015

Protokoll Generalforsamling Norsk Engelsksetterklubb 29. april 2015 Protokoll Generalforsamling Norsk Engelsksetterklubb 29. april 2015 Sted: Marten s Kro, Gjellerâsen i Nittedal Tid: Onsdag 29. april 2015 ki. 18.30 Styreleder Fredrik Aalerud Ønsket velkommen til rets

Detaljer

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet.

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet. MØTEREFERAT Årsmøte i Meløy Historielag på Ørnes Hotell onsdag, den 13. mai 2015 kl 18.00 Til stede: 18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

Er gjerdet på riktig side av grensa?

Er gjerdet på riktig side av grensa? Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Geir Magne Lorentsen / 17/89509-1 22.06.2017 77617119 Er gjerdet

Detaljer

Naturvernforbundets vurderinger av foreslåtte reguleringstiltak

Naturvernforbundets vurderinger av foreslåtte reguleringstiltak Fiskeridirektoratet Postboks 2009 Nordnes 5817 Bergen Norges Naturvernforbund Postboks 342 Sentrum 0101 Oslo 24.11.2006 Høringsuttalelse: Forslag til reguleringstiltak på kysttorsk Norges Naturvernforbund

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Side 2 Økonomiske nøkkeltall 2009 for kommunene i Midt-Troms Alle tall på konsernnivå og i % av brutto driftsinntekter. Kilde:

Detaljer

Glimt i Sør. Organisasjonsnummer 991918035 Ved Jan Ivar Pettersen, Selvbyggerveien 258, 0591 Oslo

Glimt i Sør. Organisasjonsnummer 991918035 Ved Jan Ivar Pettersen, Selvbyggerveien 258, 0591 Oslo Glimt i Sør Organisasjonsnummer 991918035 Ved Jan Ivar Pettersen, Selvbyggerveien 258, 0591 Oslo REFERAT ÅRSMØTE 2013 Når: Søndag 9. februar 2014 fra kl. 18.45 20.45 Hvor: Buddha Biljard i Storgata 25

Detaljer

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 Årsmøte i Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) ble avholdt lørdag 19. september 2015 på Troldhaugen, Bergen. Arrangør: Troldhaugens venner, Siljustøls venner

Detaljer

Erfaringer med feil og avbruddsregistrering hos Troms Kraft Nett AS. Svein Thyrhaug

Erfaringer med feil og avbruddsregistrering hos Troms Kraft Nett AS. Svein Thyrhaug Erfaringer med feil og avbruddsregistrering hos Troms Kraft Nett AS Svein Thyrhaug GEOGRAFI, STATISTIKK 9 600 km linje/kabel 67 000 Nett kunder 2500 GWh overført energi 24 transformatorstasjoner Nettmessige

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR PERIODEN

ÅRSBERETNING FOR PERIODEN ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DESEMBER 2002 STYRET OG KOMITÈER Styret: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Jan Are Tevik Aage Johansen Vidar Lund Roald Lysvand Oddvar Lereggen Jon Gjemble

Detaljer

Pensjonistuniversitetet. Årsmøte. 21. februar 2017

Pensjonistuniversitetet. Årsmøte. 21. februar 2017 Pensjonistuniversitetet Årsmøte 21. februar 2017 Dagsorden. Styrets årsberetning. Årsregnskap med revisorberetning. Valg av styre. Valg av revisor med vararevisor. Valg av valgkomitè etter forslag fra

Detaljer

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes LO Midt-Troms Saksliste til årsmøtet i 2017 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste og forretningsorden 4. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen 5. Årsberetning

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Saksliste: Sak 1 Valg av dirigent og referent. Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 3 Årsmeldinger

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2012 Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER Musikkrådet på Kjeller SAKS- PAPIR- ER ÅRS- MØTE 2015 Dagsorden 1. Konstituering 1.1. Godkjenne representantenes fullmakter 1.2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 1.3. Velge dirigenter,

Detaljer

Bondeungdomslaget i Harstad

Bondeungdomslaget i Harstad Bondeungdomslaget i Harstad Årsmøtet 2017 Vedlegg 1 Årsmeldingar for 2016 kl 1800 A. Organisasjon 1. Styret 2. Revisorer 3. Valgnemnd 4. Andre tillitsverv for laget 5. Valgte representanter fra BUL Harstad

Detaljer

Som mer pro gram 2014

Som mer pro gram 2014 Som mer pro gram 2014 sommerprogram 2014 Nyt fargerike sommeropplevelser på Midt-Troms Museum. Hele ni kommuner i regnbuen vår! På de mange museene rundt omkring i Midt-Troms vil du finne muligheter til

Detaljer

Referat fra. GRENDEMØTE Uvdal Alpinsenter-Haugåsen. 18. juni 2009

Referat fra. GRENDEMØTE Uvdal Alpinsenter-Haugåsen. 18. juni 2009 Referat fra GRENDEMØTE Uvdal Alpinsenter-Haugåsen Fylkesdelsplan for Hardangervidda lokal planprosess i Nore og Uvdal 18. juni 2009 Grendemøtene arrangeres i fellesskap av Nore og Uvdal Kommune og Nore

Detaljer

12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP (utsatt sak)

12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP (utsatt sak) Vår ref.: RR-2012-03-19 Dato: 19.03.2012 Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no PROTOKOLL FRA MØTE MIDT-TROMS REGIONRÅD

Detaljer

-og holdninger til selfangst. Marinbiolog Nina Jensen Kystens dag 6. juni 2008

-og holdninger til selfangst. Marinbiolog Nina Jensen Kystens dag 6. juni 2008 WWFs fiskeriarbeid i id -og holdninger til selfangst Marinbiolog Nina Jensen Kystens dag 6. juni 2008 WWF (World Wide Fund for Nature) WWF er en global, politisk uavhengig organisasjon WWF er verdens største

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.10.20 14 Tid: 12:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Tommy Nilsen, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Bengt

Detaljer

Offentlig journal. 13/2 Svar på søknad om deling av grunneiendom, våningshus og garasje. 13/2 Søknad om deling av grunneiendom 2007/ /2008

Offentlig journal. 13/2 Svar på søknad om deling av grunneiendom, våningshus og garasje. 13/2 Søknad om deling av grunneiendom 2007/ /2008 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2008, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.03.2008 13/2 Svar på søknad om deling av grunneiendom, våningshus og garasje 13/2 Søknad om deling av grunneiendom

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Pensjonistuniversitetet Årsmøte 16. februar 2016

Pensjonistuniversitetet Årsmøte 16. februar 2016 Pensjonistuniversitetet Årsmøte 16. februar 2016 Årsmøte 2016 Pensjonistuniversitetet i Larvik Side 1 Dagsorden. Styrets årsberetning. Årsregnskap med revisorberetning. Valg av styre. Valg av revisor med

Detaljer

Serurn karatektruhh PROTOKOLL FRA ANSTTAOTE I SORUM KARATEKLUBB 2OL5

Serurn karatektruhh PROTOKOLL FRA ANSTTAOTE I SORUM KARATEKLUBB 2OL5 Serurn karatektruhh PROTOKOLL FRA ANSTTAOTE I SORUM KARATEKLUBB 2OL5 Dato: Sted: Tid: 25. februar 2075 Sorum 18.00-19:50 Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede vedtak: 8 fremm@tte ble godkjent som stemmeberettigete

Detaljer

Miljødirektoratet sin tilråding om vern av skog på Statskog SF sin grunn i Troms

Miljødirektoratet sin tilråding om vern av skog på Statskog SF sin grunn i Troms Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 21.01.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2454 Saksbehandler: Gunnar Kjærstad Miljødirektoratet sin tilråding

Detaljer

Ibestad: Dag Sigurd Brustind, ordfører

Ibestad: Dag Sigurd Brustind, ordfører MØTEREFERAT Interkommunalt kystsoneplanutvalg Kystsoneplanlegging i Midt- og Sør-Troms Dato 20.1.2014 Vår ref. Antall sider Kl 12.30 14.20 Trine-Lise W. Fossland 4 + vedlegg Sted Kunnskapsparken, Finnsnes

Detaljer

Referat fra årsmøte i SiN Sak 1. Godkjenning av dagsorden, valg av møteleder

Referat fra årsmøte i SiN Sak 1. Godkjenning av dagsorden, valg av møteleder Referat fra årsmøte i SiN 2005 Sted: Hotell Augustin, Trondheim, 13. februar 2005 kl 0900. Deltakere: FODOS (Jørn Henrik Sønstebø og Stein Roar Hegland) 2 stemmer DION (Silje Skogvold og Erwin Meissner

Detaljer

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. Balsfjord kommune

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. Balsfjord kommune Melding om oppstart Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat Balsfjord kommune april 2014 Fylkesmannen i Troms starter nå arbeid med forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. I forbindelse

Detaljer

Miljøvalg-89? TROMS 6 NATURVERN VALG-89. ..er politikerne pa linje med velgerne? HVA GJØR LOKALLAGENE? Vi har fátt inn aktivitetsrapporter fra lagene!

Miljøvalg-89? TROMS 6 NATURVERN VALG-89. ..er politikerne pa linje med velgerne? HVA GJØR LOKALLAGENE? Vi har fátt inn aktivitetsrapporter fra lagene! TROMS 6 NATURVERN Medlemsblad for Naturvernforbundet I Troms Nr. 2 1989 Miljøvalg-89? I VALG-89..er politikerne pa linje med velgerne? HVA GJØR LOKALLAGENE? Vi har fátt inn aktivitetsrapporter fra lagene!

Detaljer

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund MØTEBOK - Helgeland Historielag Årsmøte 2015 Møte Tid: Søndag 19. April 2015. Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund Deltagere: 21 av lagets medlemmer deltok: Olav Håkon Dybvik, Ester J. V. Ødegård, Rigmor

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8

Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Adresseliste Deres ref Vår ref Arkivnr 04/7176- Dato 04.09.06 Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 Dato: 24.08.06. Sted: Vadsø Tilstede: Nemnda: Runar

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling SØNDRE HURUM JEGER OG FISKERFORENING Fuglemyr Skytebaneanlegg, onsdag 14. mai 2014 kl 19:00 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer, sekretær

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Medlem KVAP Liv Karin Olset Medlem KVAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Medlem KVAP Liv Karin Olset Medlem KVAP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 29.03.2011 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2013

Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Mars 2014 Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Folketallsutviklingen i 2013 og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i 2013 Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

Naturvernforbundet i Namdalen

Naturvernforbundet i Namdalen Naturvernforbundet i Namdalen Årsmøte Kulturhuset i Namsos Onsdag 17.mars 2010 kl. 19.00 Sak 1. Åpning. Sak 2. Konstituering av årsmøtet. a) Godkjenning av innkalling. b) Valg av møteleder. c) Valg av

Detaljer

NFU en organisasjon. deltaker. En studiering Utgitt av. Norsk Forbund for Utviklingshemmede Postboks 8954 Youngstorget, 0028 Oslo

NFU en organisasjon. deltaker. En studiering Utgitt av. Norsk Forbund for Utviklingshemmede Postboks 8954 Youngstorget, 0028 Oslo NFU en organisasjon deltaker En studiering Utgitt av Norsk Forbund for Utviklingshemmede Postboks 8954 Youngstorget, 0028 Oslo Telefon: 22 39 60 50 Fax: 22 39 60 60 www.nfunorge.org post@nfunorge.org Revidert

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 TGTKs Kretsting 2017 04. mars 2017 Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 Troms Gymnastikkog Turnkrets ÅPNING Tinget ble åpnet kl 09:40 av Trond Evertsen, som ønsket

Detaljer

TROMS NATURVERN 1 I. Medlemsblad for Troms Naturvern nr.3 1987 4:1 4..J. 3arentshavseffliflar. Papir sotn ressurs OZON. Norsk energisieseri

TROMS NATURVERN 1 I. Medlemsblad for Troms Naturvern nr.3 1987 4:1 4..J. 3arentshavseffliflar. Papir sotn ressurs OZON. Norsk energisieseri 1 I 6 NATURVERN Medlemsblad for Troms Naturvern nr.3 1987 -S1I r -- /.,_ - -,- /..J 1 AV INNROLDET 3arentshavseffliflar Papir sotn ressurs OZON I Norsk energisieseri :1 NATURVERN Nil Fiskerinaringas Konsekvenser

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Ole G. Koch, Hanne Fredriksen, Jørn Lindbøl, Paul Dahlø Nina Frantzen, Hans Peder Pedersen Malene Åsali Jenssen, Ragnar Svendsen, Odd Arne Andreassen

Ole G. Koch, Hanne Fredriksen, Jørn Lindbøl, Paul Dahlø Nina Frantzen, Hans Peder Pedersen Malene Åsali Jenssen, Ragnar Svendsen, Odd Arne Andreassen Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no Referat fra møte i Midt-Tromstinget Dato: 15.11.2011 Tid: Mandag 14. november kl.

Detaljer

Vedtak: Odd-Johan Mowinkel og Torleif Brandskogsand enstemmig valgt.

Vedtak: Odd-Johan Mowinkel og Torleif Brandskogsand enstemmig valgt. 1 av 8 PROTOKOLL ÅRSMØTE 20.APRIL 2016 Sak 1 Årsmøteåpning, ved leder Bernhardt Halvorsen Sak 2 Registrering av deltakere navneopprop/godkjenning av ev.fullmakter 1. Bernhardt Halvorsen, leder Troms Utmarkslag

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010 17 deltakere til stede, herunder æresmedlem Niels Jørgen Aarvik. Leder Elisabeth B. Haugarne ønsket velkommen

Detaljer

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Valg av 2 til sammen med møteleder å underskrive protokollen. Valg av 2 personer til tellekorps. 4.

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl

Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl. 19.00 Fra styret møtte: Hans Sakrisrud, Per Kristian Melsnes, Bente Tollhaug, Tom Tollhaug, Harald Lunde, Kirsten Skyrud. I tillegg møtte: Wenche Græsmo,

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

Velkommen til nok en samling til faglig påfyll og inspirasjon for dere som legger til rette for den framtidige utvikling i Troms.

Velkommen til nok en samling til faglig påfyll og inspirasjon for dere som legger til rette for den framtidige utvikling i Troms. 1 Åpning av Plan- og byggesakskonferansen 19.11.14 Godt folk og planleggere i kommune-troms! Velkommen til nok en samling til faglig påfyll og inspirasjon for dere som legger til rette for den framtidige

Detaljer

Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb).

Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb). ÅRSMELDING FOR 2011 Styret Mellom årsmøtene har styret hatt 10 møter (1. mar, 14. apr, 7. mai, 19, mai, 17.aug, 11. okt, 25. okt, 14. des, 17. jan og 28. feb). Styret i Rauma historielag har i 2011 bestått

Detaljer

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Lillehammer Hotell lørdag 2. april Oppland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet 2015. Bak fra venstre: Petter Malmo, Turid Thomassen, Eli Natvik, Kjell Madsen, Inga Marie

Detaljer

Rektor og ledelsesgruppen ved skolen Brøstadbotn. 28. Oktober. 2011. Årsmøte i Foreldrerådet ved Elvetun skole

Rektor og ledelsesgruppen ved skolen Brøstadbotn. 28. Oktober. 2011. Årsmøte i Foreldrerådet ved Elvetun skole Innkalling sendes: Alle foresatte som medlem av Foreldrerådet. Alle 20 klassekontakter Sittende styre i FAU Rektor og ledelsesgruppen ved skolen Brøstadbotn. 28. Oktober. 2011. Årsmøte i Foreldrerådet

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag www.human.no VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund FELLESVEDTEKTER for fylkeslag FELLESVEDTEKTER for lokallag Revidert mai 2008 V.nr. 0728 a innhold Vedtekter s. 4 Fellesvedtekter for fylkeslag s. 7 Fellesvedtekter

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Nordland Utmarkslag SA Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag SA Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund 10.2.14 Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag SA m/ seminar 2014 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 14. mars på Sortland hotell kl. 18:00. NU ønsker å fortsette ordningen med å

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord,

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Bohgbyggelaget NoTd Protokoll Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Torsdag, 16. april 2015, kl 19.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Nord.

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter Referat fra Dachshundtinget Norske Dachshundklubbers Forbund Garder Kurs- og Konferansesenter 27.4.2014 Tilstede: Fra NDF-styret: Leder: Bjørn G. Pettersen Kasserer: Helge Wahlstrøm Nestleder: Cecilie

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017 Mai Folketallsutviklingen i Troms Første kvartal hadde Troms fylke høyest prosentvis befolkningsvekst sett i forhold til folketallet. Pr 31.03. var det 166 251 innbyggere i Troms. Det har vært en økning

Detaljer

1.3 Formål og arbeidsområde. Laget skal ta seg av forvaltningen av vassdraget med tanke på en langsiktig forvaltning av fiskeressursene.

1.3 Formål og arbeidsområde. Laget skal ta seg av forvaltningen av vassdraget med tanke på en langsiktig forvaltning av fiskeressursene. A. VEDTEKTER FOR «GRUNNEIERFORENINGEN STORVANN» 1.1 Område. Området som forvaltes av laget omfatter Litjevatnet, langvatnet med Tverrelva og Langvasselva. Vassdraget deles av gnr. 16 Forøy, gnr. 17 Langvassdalen

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Norsk selskap for Humangenetikk. Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk

Norsk selskap for Humangenetikk. Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk Norsk selskap for Humangenetikk Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk - avholdt ved Scandic Bergen City, Bergen, 9. november 2011 Sak 1 Valg av møteleder og referent Leder Wenche

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

Årsmøte Fredag 9. mai 2014 Kl Tromsø DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte Fredag 9. mai 2014 Kl Tromsø DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2014 Fredag 9. mai 2014 Kl.16.15 18.30 Tromsø DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker ordet i debatten

Detaljer

Forum for Natur og Friluftsliv - Nord-Trøndelag

Forum for Natur og Friluftsliv - Nord-Trøndelag Forum for Natur og Friluftsliv - Nord-Trøndelag ÅRSMELDING FOR 2014 1. Innledning FNF Nord-Trøndelag er et samarbeidsnettverk for naturvern og friluftsorganisasjoner. I fylket er ni organisasjoner tilknyttet

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

Årsmøte i Lund grendelag 2016

Årsmøte i Lund grendelag 2016 Årsmøte i Lund grendelag 2016 Årsmøtet ble avholdt onsdag 13. april 2016 kl 1900 på Lundstua. Til sammen 17 medlemmer deltok: Audur Thorisdottir, Anne Kvernvik, Bjørnar Smines, Arne Storø, Randi Lund Storø,

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI Til stede: Hans-Petter Gjertsås, Reidar Rødli, Kjell Schive, Karl Audun Fagerli, Turid Gjertsås, Mads Håvard

Detaljer