Klage løyve til å plante sitkagran Spanne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klage løyve til å plante sitkagran Spanne"

Transkript

1 Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Rogaland 19. desember 2014 Klage løyve til å plante sitkagran Spanne Vi viser til vedtak gjort av Fylkesmannen i Rogaland , sak 2014/ Ved e-post av er vi gitt forlenga klagefrist til som følgje av at vedtaket blei meldt frå Miljøvedtaksregisteret først og at det tok tid å få tilsendt søknaden (3.12.). Ved sakshandsaminga i denne saka må det klarleggast 1. Om arealet kan nyttast til planteskog 2. Om areala rundt plantearealet er slik at det ikkje er til hinder for planting 3. Om søkjar har dei kvalifikasjonar som skal til for at eit plantefelt kan følgjast opp på trygg måte gjennom heile omlaupet. 4. Om det er særlege vilkår knytt til planteval eller naturverdiar i området som kan påverkast. Plantearealet Det er eit tidlegare plantefelt som er tenkt planta på nytt. Arealet er prega av at det har stått einsaldra og einsarta skog der, og det biologiske mangfaldet er prega av dette. Arealet ligg tett ved Spannevatnet. Artar i Spannevatnet kan ha bruk for plantefeltet som eit funksjonsområde, og dette må avklarast særskilt. Areala rundt omsøkte plantefelt I følgje søker er det såpass med vind på Finnøy at ein del tre har lett for å velte. Når ein vurderer kor stort areal rundt eit plantefelt som blir påverka, må ein difor ta høgde for at ein får langdistansespreiing av frø. Vi viser til Sandvik og meiner at heile Finnøy må reknast som område som kan bli påverka, sjølv om påverkinga vil vere noko forskjellig avhengig av avstand og andre tilhøve. Vi har sett på ein del av dei registrerte naturtypelokalitetane på Finnøy. Ganske nær ligg det eit myrareal som er verna som 1 H. Sandvik Kunnskapsstatus for spredning og effekter av fremmede bartrær på biologisk mangfold.dn-utredning

2 naturreservat, men det finst fleire myrlokalitetar lenger aust. Vidare er det ei rad med edellauvskogslokalitetar. Det er ei bekkekløftlokalitet eit par kilometer unna, fleire med bergvegg og rasmark, nokre småbiotopar med minst ein art som har veldig lite utbreiingsområde (Dvergmarikåpe, CR), ein del område med rikt strandberg og noko naturbeitemark. Sitkagran vil kunne spreie seg og spire i alle desse naturtypane, og kvalitetane i naturtypen vil då bli redusert. Det finst førekomstar av fleire andre verdifulle naturtypar, men desse er nok ikkje like risikoutsett. Vi har gjort ein gjennomgang av Artskart for eit område rundt lokaliteten, sjå vedlegg 1. Ein betydeleg del av funna som ligg på Artskart i dette området er feilplassert inn her. Men det er nokre av desse registreringane som ligg slik til at det må gjerast vurderingar når det gjeld mogleg påverknad av dei. Når så mange funn frå andre stader er feilplassert inn i dette området, må ein også ta høgde for at observasjonar som faktisk er gjort i området er plassert andre stader og ikkje blir fanga av eit slikt søk. Dette påverkar kunnskapsstatusen. Den er ikkje så god som det kan sjå ut som. Når ein vurderer kor god kunnskapen er i dette området, har ein altså følgjande element: - Data frå Naturbase - Data frå Artskart Men ein må gjere frådrag for at det kan vere naturtypelokalitetar som ikkje er kartlagde. I dette høvet har det vore ei suppleringskartlegging i der tidlegare kartlegging tydelegvis har fått ein revisjon, i tillegg til nyare kartlegging. Kartlegginga er utført av ein av dei beste kartleggarane i landet, og det har vore eit samarbeid med lokale folk som kjenner området godt. Kunnskapen om naturtypelokalitetane i området reknar vi difor som klart betre enn det ein ser til vanleg, men også her kan det vere lokalitetar som er oversett. Det må også gjerast frådrag for det som ikkje er kome med i Artskart. Det er sannsynleg at det er både artar og populasjonar som ikkje er funne eller registrert, men som har verknad for kunnskapsgrunnlaget og som kan bli påverka av ulike tiltak. I tillegg kjem altså dette med feillokaliseringar i Artskart som ser ut til å vere betydeleg i dette området. - Opplysningar frå synfaring finst ikkje i saka. Eit oversyn over andre plantefelt med framande artar er mellom det som krev synfaring, og som manglar. Korleis det er med spreiing av frøplanter frå eksisterande plantefelt har ein berre søkjar sine opplysningar for. Dei står noko i motstrid med det ein elles veit om sitkagran i Rogaland. Ei synfaring kan gi god kunnskap om dette. Naturleg fisketomme vatn - småsalamander Det er to observasjonar av småsalamander (NT) på Finnøy, i Nøkkjevatnet og ein dam på Mjølsnesfjellet. Arten er avhengig av høvelege terrengbiotopar nær eigna vatn. Viss Spannevatnet frå naturen si side er eit naturleg fisketomt vatn, kan Spannevatnet ha vore levestad for småsalamander. Då må Spannevatnet vurderast som mogleg restaureringsbiotop for småsalamander. Artskart opplyser om at det er aure i Spannevatnet, så det er mogleg at vatnet ikkje er eigna, men dette må klarleggast. Vi har fått opplyst at det er sett ut aure i ein

3 del vatn på øyane i området, så vi er uvisse på om det er ein naturleg bestand. Viss det t.d. ikkje er gytemoglegheiter i området, vil auren i vatnet forsvinne. Knytt til Spannevatnet er det påvist damfrosk og hybridfrosk som er utsett i området for få år sidan. Damfrosk og hybridfrosk har utvilsamt ein negativ påverknad på det biologiske mangfaldet i dette området. Situasjonen er difor uoversiktleg og komplisert. Ein ytterlegare periode med skog som sitkagran i nærleiken av vatn kan forsterke ein negativ verknad. Kunnskapen om tilhøva i og rundt Spannevatnet og på Finnøy for amfibiar er truleg liten og har ikkje fått merksemd i saka. Søkjar sine kvalifikasjonar Det er i punkt 20 og 21 i søknaden at søkjar kan vise fram sine føresetnader for å gjennomføre det som eventuelt blir sett krav om knytt til eit løyve. Der kjem det fram: I eit vedlegg til søknaden finn ein dette: At tilplanting med sitkagran gir auka hekking er ukjent for oss. Hønsehauken er rett nok eit unnatak, men er nok den einaste fuglearten som kan ha fordel av at det blir planta sitkagran framfor naturskog. Ved etablering av hønsehauk på slike stader, oppstår nye komplikasjonar med omsyn til hogst og frøspreiing som slett ikkje er ønskeleg. Verken myra mot Hauskjevatnet eller fleire av edellauvskogslokalitetane aust og sør for omsøkte område fell inn under areal som blir drifta som skog eller beite fullt ut. Vår vurdering er difor at søkjar ikkje heilt har forstått problemstillinga knytt til frøspreiing av sitkagran. Då er det også vanskelegare å få til god internkontroll med tanke på å få fjerna frøspreiinga. Spørsmålet er om det feltet som det no er ønske om vil spreie seg når det blir kongleproduksjon. I det spørsmålet må ein legge til grunn at det er rikeleg dokumentasjon av at sitkagran spreier seg. Det må leggast til grunn at dei plantene som eventuelt blir sett ut no

4 ikkje avvikar frå dette, og at ei betydeleg frøspreiing er mogleg. Det er ein interessant observasjon at det ikkje finst frøspreiing frå det gamle feltet med sitkagran, ifølgje søkjar, men det fortel ingenting om eigenskapane til det nye feltet. Det kan fortelje noko om området rundt feltet, men det står såpass i kontrast til vanleg kunnskap om sitkagran at fylkesmannen bør gjere nærare undersøkingar i terrenget for å dokumentere det om det skal kunne leggast noko vekt på. Det kan fortelje noko om internkontrollsystemet til grunneigarane viss det årleg blir luka sitkagran, eventuelt at det heilt regelbunde blir beita på ein slik måte at alle småspirar blir borte. Om det skuldast beitedyr, kan ein rekne med at ingen andre treslag veks opp frå frøspreiing heller. Dessutan må ein ta høgde for at det kan endre seg med omsyn til beitedyr i framtida, sjølv om det kanskje er ei usannsynleg utvikling i Rogaland. Søkjar opplyser at rotvelt er eit problem for andre treslag, og det fortel nok om at det er vind tilstrekkeleg til å føre frø frå eit plantefelt på denne staden rundt om på heile øya. Sitkagran står oppført med SE svært høg risiko, og det er ut frå kjente eigenskapar kjent at sitkagran spreier seg med frø, mest i nærleiken av plantefelta, men også over langdistanse. Det blir brukt store summar mange stader for å bli kvitt sitkagran som har spreidd seg på denne måten. Det må til eit dokumentasjonsarbeid i saka for å kunne legge noko anna til grunn. Når det gjeld sitkagran er det nødvendig å ha særlege kvalifikasjonar når det gjeld forståing av frøspreiing og fangst av rømlingar. Søkjar har ikkje dokumentert dette. Karbonbinding Det er i søknaden opplyst at søkjar ønskjer å vidareføre karbonbindinga. Viss det er karbonbinding i stokken som er tema, så kan det sjå ut til ut frå bileta vedlagt søknaden at den karbonbindinga som var i området nettopp har blitt sleppt ut igjen i ein stor porsjon. Det er heilt klart at areal kan skape karbonbinding på fleire måtar, og det er så langt klagarane kjenner til ingen eintydig dokumentasjon av at eit plantefelt med sitkagran er einaste eller beste måten å binde karbon på kort og lang sikt. På Finnøy er det etter siste istid samla ein karbonbank i jorda i form av brunt jordsmonn. Denne karbonbanken har innskot som er svært stabile og langsiktige, bortsett frå i nokre høve når vi menneske griper inn. Innskota kvart år er ikkje nødvendigvis så store, men dei monnar fordi dei er varige. Det har skjedd i form av ein kombinasjon mellom naturleg skogsvegetasjon og beitebruk og naturlege nedbrytingsprosessar. Karbonbinding kan ikkje nyttast som eit argument for å plante sitkagran. Søkjar har ei oppfatning av at ståande skog er best for fugle- og dyreliv Søkjar seier: «Vi mener den beste forutsetning for å legge til rette for rikt fugle-, plante- og dyreliv er å ha trær som står oppreist.» Klagarane vil opplyse at det generelt er slik at ein variert og naturleg skog med andre naturtypar innimellom må seiast å vere ein optimal føresetnad for eit rikt plante-, fugle- og dyreliv. Ei blanding av ulike treslag naturleg førekommande på staden, og i ulik alder, vil gi optimale tilhøve. Når enkelte tre ramlar ned, anten av alder eller noko anna, og skaper opningar i ein elles variert skog, vil dette gi ein heilt

5 annan føresetnad for det biologiske mangfaldet enn når ein planter eit større område med ein einaste art der alle individa utviklar seg omtrent likt over heile livsløpet. For mange artar vil 50 dekar med sitkagranfelt ha same verknad som 50 dekar med asfalt. Særlege omsyn knytt til planteval eller naturverdiar i området som kan påverkast Sitkagran er i Norsk svarteliste 2012 plassert i svært høg risiko SE. Forskrifta seier at det normalt ikkje skal gjevast løyve til bruk av treslag med SE som risikovurdering. Ein må kunne vente at ein då i sakshandsaminga går nøye inn på kva påverknader tiltaket kan få. Dei negative påverknadane må vere svært små og det må vere spesielle grunnar for likevel å gje løyve. I søknaden er det ønskje om å bruke sitkagran fordi denne ikkje så lett velter. Denne problemstillinga er utbreidd langs heile kysten og mange andre stader i fjordstroka, og er ingen sjeldan grunn som kan gi grunnlag for unnatak. Eit unnatak her vil kunne gi ein presedensverknad som er klart i strid med at det normalt ikkje skal gjevast løyve for SE-artar. Det er gitt løyve til å plante sitkagran på eit areal som ligg mindre enn 500 m frå naturtypelokalitetar mellom anna av kystmyr som er ein del av Hauskjevatnet naturreservat. Spreiing av sitkagran til kystmyr er kjent frå andre stader på sørvestlandet, t.d. gjennom naturtypekartleggingar i Radøy kommune. Det er elles fleire naturtypelokalitetar av verdi A og B mindre enn ein kilometer frå omsøkte område. Dette tyder at det ikkje er heimel for å gi løyve til bruk av artar med risiko SE. Vesentlege uheldige følgjer for det biologiske mangfaldet Det følgjer av forskrifta 7: «Det kan ikke gis tillatelse hvis det er grunn til å anta at utsettingen vil medføre vesentlige uheldige følger for det biologiske mangfold.» I rettleiar til forskrifta er det laga eit oversyn over kva som er å rekne som «uheldige følger for det biologiske mangfold» og «vesentlige uheldige følger for det biologiske mangfold». «Reduksjon i areal, tilstand eller antall lokaliteter av viktige naturtyper» er nemnt, og vidare når det gjeld verneområde «Tiltak som har eller kan ha negative konsekvenser for verneformålet. Tiltak nær et verneområde som kan medføre skade inn i et verneområde.» Det er gitt eit skjønsrom for å vurdere om det er tale om «vesentlege» på desse kriteriane. Dette temaet er ikkje drøfta i vedtaket. Vi vil her seie at det er tale om både verneområde og verdifulle naturtypelokalitetar, og av naturtypelokalitetane er det 9 innafor 1,5 km frå omsøkte område, og endå fleire som kan bli påverka. Dette taler for at ein må rekne dette tilfellet inn under «vesentlege». «Det trenger ikke være sannsynlighetsovervekt for at vesentlige uheldige følger vil inntre», står det vidare i rettleiaren. Omsynet «gjelder selv om andre viktige samfunnsinteresser taler for en tillatelse.», står det vidare. I saksframstillinga må det vere ein gjennomgang med tanke på å vise korleis det står til med alle dei nemnte lokalitetane. Viss nokre av dei er truga i form av arealreduksjon eller kvalitetsreduksjon, må det til ei vurdering også etter nml 10. Det er ikkje nok at eit nytt plantefelt har same verknad som det gamle som er hogd. Så lenge

6 plantefeltet har ein negativ verknad og denne negative verknaden kjem bort om det ikkje blir planta på nytt, så er dette eit sentralt moment når det er spørsmål om å bruke artar med kategori SE og i stor grad HI også. Kan ein ikkje dokumentere dette, er det ikkje vilkår for å gi løyve sjølv til treslag som har mindre risiko enn sitkagran. Det er vist til nml. 10 i vedtaket: «Påverknad av økosystemet skal vurderast ut frå samla belastning som økosystemet er eller blir utsett for ( 10). I dette høvet kan me ikkje sjå at tiltaket direkte legg beslag på, eller vesentleg truar, stadeigne naturkvalitetar.» Her har sakshandsamar tydelegvis misoppfatta kva denne paragrafen går ut på. Vurderingane som er gjort oppfyller ikkje kravet jf. 10. Når ein har ein lokalitet av t.d. rik edellauvskog som kan påverkast, må ein sjå etter om det finst fleire lokalitetar av same type innan eit visst område, t.d. heile øya, sidan nesten heile ligg innafor 5 km frå omsøkte område. Viss det t.d. finst ti lokalitetar av denne typen, så må ein sjå etter korleis det står til med dei. Viss fem av dei er truga no eller vil bli det seinare av t.d. arealbruk, endra beitetilhøve, innslag av t.d. platanlønn, naboskap til utanlandske bartreslag osb., så er dette ein del av det som går inn i ei vurdering etter 10. I tillegg må ein ta omsyn til om andre faktorar påverkar negativt den lokaliteten som er søkt om å plante til. Denne typen vurderingar manglar heilt. I vurderinga må ein også sjå på verknaden av det som er planta frå før, sidan ein også skal vurdere kva økosystemet «vil bli utsatt for». Ved ein delvis gjennomgang av nokre av naturtypelokalitetane i området, finn vi at det er betydelege innslag av platanlønn, og mispelartar førekjem også i edellauvskogslokalitetar. Vidare er sitkagran funnen på rike strandberg og i naturbeitemark. Delvis oppgjødsling av naturbeitemark er nemnt. Sannsynlegvis er det trugsmål i form av omdisponering av areal nokon plass. Endra beitetilhøve, anten i form av bortfall eller som auka beitepress er andre sannsynlege påverknadsfaktorar i dette området. Det kjem fram av søknaden at det har vore sitkagran i dette området i snart hundre år. Ein skal vere merksam på at verknaden av framande artar som spreiar seg kan gå stegvis. Sjølv om det tilsynelatande har vore liten påverknad på områda rundt i første omlaup, er det sannsynleg at det kan bli meir dramatisk med eit omlaup til 2. Primærspreiing som har vore til no kan gå over i sekundærspreiing. Dessutan har det skjedd noko med jordsmonn i sjølve plantefeltet i løpet av eit omlaup, for å nemne noko. Vurderingar og vilkår i vedtaket Frå vedtaket: «De søker om å planta i eit område med mykje sitkagran og norsk gran, slik at plantinga utgjer ei lita endring av frøpresset på områda rundt. Ei god stund framover vil det aller meste av frøspreiinga stamma frå sitkagran etablert før godkjenningsordninga tredde i kraft i Søkar pliktar seg til å hindra spreiing frå det tidspunktet sitkagrana planta før 2012 er avverka.» 2 Fremmede arter i Norge med norsk svarteliste 2012, s 38

7 Det finst fleire alternativ enn det som går fram av sakshandsaminga. 1. Når eit sitkagranfelt blir hogd blir det ikkje gitt løyve til å plante sitkagran på nytt. Etter kvart som dei gamle plantingane blir hogde, vil frøspreiing minke, og det er sekundærspreiing frå alt frøspreidde individ som eventuelt blir eit problem. Blir det gitt løyve til planting av utanlandsk treslag, bør det i så fall bli sett krav som avbøtande tiltak og gjere ende på rømlingane av sitkagran som framleis er i området. 2. Når eit sitkagranfelt blir hogd blir det gitt løyve til å plante på ny, med eit system som gjer at all sitkagran som spirar utanfor plantefelta skal fjernast, uavhengig av kva som er frøkjelda. Dette reknast som eit avbøtande tiltak og blir sett som vilkår for i det heile å få løyve til å plante på nytt. Dette i erkjenning av at ny planting vil føre til eit auka problem som må kompenserast med å fjerne andre og eksisterande problem. 3. Når eit sitkagranfelt blir hogd blir det gitt løyve til å plante på nytt. Ansvaret for rømlingar blir utsett til eksisterande sitkagranfelt pr blir hogd. Klagarane meiner at forskrifta legg opp til alternativ 1 som det ordinære, og i nokre få og ganske spesielle høve kan det vere tale om alternativ 2. Alternativ 3 er i strid med regelverket i alle fall, og er ei uaktuell løysing. I vedtaket er det i form av avbøtande tiltak mot frøspreiing som ein del av vurderingane til nml 9 sett krav om etablering av ei buffersone: «Ut frå føre-var-prinsippet ( 9) er det viktig å sikra seg mot framtidig frøspreiing frå plantefeltet. Rutinar for internkontroll må innarbeidast i verksemda. Som eit tiltak for å minska risikoen for spreiing, vert det sett som vilkår at det skal lagast ei buffersone med heimelege lauvtre (eik, ask, svartor, osv.) langs kanten av feltet. Dette er spesielt viktig i og inn mot den bratte skrenten i sørvest og i eit belte inn til Spannevatnet.» Vi ser det som sannsynleg at sitkagrana vil vere 5-10 meter høgare enn svartor ei tid før hogst og altså i frøspreiande alder. Då er svartor truleg ein skjerm med heller liten verknad. Kva treslag som er høgast av dei andre nemnte og siktagran når sistnemnte blir kongleberande første gongen, er vi noko usikre på. Slike spørsmål må vere klarlagde før dei er aktuelle å vurdere som eigna tiltak. Sjølv om ein slik skjerm kan ha noko verknad, vil ikkje problemet med frøspreiing vere løyst. Søraust for omsøkte område ligg det beitemark med anna gards- og bruksnummer enn søkjar sitt. Sjølv kortvarige opphald i beitinga kan føre til oppslag av sitkagran som beitedyra ikkje vil ete om det blir beiting igjen etter nokre år. Det ser elles ut til at det kan vere mange eigarar til teigane innafor halvanna kilometer avstand frå omsøkte felt. Vi er usikre på om naturmangfaldlova gir tilgang for søkjar til å hogge sitkagranrømlingar på andre sin eigedom. Det er mogleg at ein må tinglyse ein rett til fjerning av rømlingar. Sidan det er fleire felt med sitkagran i området, vil det også vere uklårt kven sine rømlingar det er. Det er difor høgst usikkert om kontroll med rømlingar kan gjennomførast. I saksframstillinga er det nemnt noko om oppfølging av rømlingar frå den tid allereie eksisterande felt er avverka. Det går ikkje fram av saka kor langt fram i tid dette kan dreie seg om, og ei manglande avverking kan føre til at plikta til å fjerne rømlingar aldri blir sett i verk. Det er elles slik at det har vore plikt til å fjerne rømlingar i alle fall frå sist på 1990-talet då «Levande skog» blei innført. Det verkar difor merkeleg når vedtaket set ei grense ved Då set ein strek over plikta som har vore, men det er kan hende ei erkjenning av at den gamle ordninga som var ikkje har verka? Kvifor skal ein då tru at dei nye tiltaka mot rømlingar skal verke betre? Til desse problemstillingane har fått ei løysing, kan ein ikkje gi løyve til treslag som spreier seg.

8 Vi vil elles peike på at føremålet med forskrifta om utanlandske treslag ikkje har noko punkt om veging av andre samfunnsinteresser opp mot uheldige påverknader for det biologiske mangfaldet. I denne forskrifta er det omsynet til det biologiske mangfaldet som tel aleine. Det er krav om internkontrollsystem. Søkjar opplyser at det finst eit internkontrollsystem, men innhaldet er ikkje kjent. Det står så vidt nemnt i saksframstillinga, men ikkje noko om kva innhaldet i ein slik internkontroll kan dreie seg om, og det står ikkje noko om det i vedtaksdelen. Internkontroll kostar pengar, og det er viktig at ein alt no kan ha ei førestilling om denne kostnaden i fall det gjer økonomien i prosjektet så dårleg at det ikkje bør gjennomførast av økonomiske grunnar. Sidan det skal til særlege grunnar til å gi løyve til utplanting av eit treslag som har vurdering SE på Norsk svarteliste, burde det ha vore ei vurdering etter nml. 12 om ein kan plante t.d. stadbundne treslag i staden. Dette er ikkje drøfta i saka, ut over buffersoner. Konklusjon Det kjem ikkje fram særlege grunner slik at ein har heimel til å bruke treslag med kategori SE. Det er vidare naturtypelokalitetar og verneområde som kvar for seg og ikkje minst samla gjer at planting av sitkagran gir «vesentlige uheldige følger for det biologiske mangfold». Dette er til hinder for å gi løyve. Kunnskapsgrunnlaget i denne saka har manglar, mellom anna som følgje av at det ikkje har vore synfaring for å kartlegge spreiing frå eksisterande plantefelt. Det er vidare ikkje gjort noko vurdering av påverknaden på samla belastning og økosystema på øya, noe som er ein saksbehandlingsfeil. Ein viktig føresetnad knytt til bruk av sitkagran i form av ordningar for å fjerne rømlingar er truleg ikkje gjennomførbart fordi ein manglar varig tilgang til naboeigedomar. Søkjar har heller ikkje dokumentert særlege kunnskapar når det gjeld spreiing av sitkagran. Søknaden må avslåast. Med venleg helsing Øystein Folden rådgjevar, Naturvernforbundet Christian Steel generalsekretær, SABIMA Heidi Sørensen teamleder, WWF-Norge

9 Vedlegg 1 - Artskart Artskart , utval raudlisteartar innafor ramma. Nedanfor følgjer karplantene som er registrert på Artskart innafor utvalsramma. Sakshandsamar må ha eit forhald til ei slik liste som denne. Som ein kan sjå er det eit arbeid å sortere vekk observasjonar som er feilplassert og faktisk ikkje høyrer til området. Det er naturleg å tenkje seg at det også finst observasjonar faktisk tilhøyrande utsnittsområdet, men at dei er feilplassert på Artskart og dermed ikkje kjem med. Observasjonar på gul botn ligg sannsynlegvis utanfor markert rute, dei på grønt innafor, og dei på kvitt kan ein ikkje avgjere etter namna som førekjem. CR Aphanes australis dvergmarikåpe indre ladstein, finnøy CR Aphanes australis dvergmarikåpe ladsteintræ, finnøy DD Juncus minutulus grannsiv findø DD Dryopteris affinis borreri kystraggtelg døvika, finnøy kommune; Dryopteris affinis v/vestbøhagen, finnøy DD sørlandsraggtelg pseudodisjuncta kommune; DD Dryopteris affinis affinis vinterraggtelg finnøy. finnøy: vestbøvarden. EN Centaurea phrygia bustknoppurt finnøy: stjernarøy. ombo ved skiparvik. EN Centaurea phrygia bustknoppurt finnøy: stjernarøy v/skår. EN Ceratocapnos claviculata klengelerkespore finnøy: stjernarøyane; aubø, ved aubøvågen EN Ceratocapnos claviculata klengelerkespore oubø i sjernarøy, nær brua over aubøsund EN Ceratocapnos claviculata klengelerkespore sjernarøy: aubø, ved gamle lærerboligen, i stranda ved brua EN Ceratocapnos claviculata klengelerkespore finnøy komm. sjernarøy, aug.80 aubø, stor og rik lokalitet

10 EN Centaurea phrygia phrygia parykknoppurt stjernerøen EN Myosotis discolor perleforglemmegei vigefjeld paa findøe i 1833 storangerfjord EN Lysimachia minima pusleblom sønstø, finnøy EN Geranium dissectum åkerstorkenebb sør-talgje, finnøy EN Geranium dissectum åkerstorkenebb indre ladstein, finnøy NT Ulmus glabra alm døvika: hopastranda NT Ulmus glabra alm døvika: hopastranda NT Ulmus glabra alm hestby NT Ulmus glabra alm landa NT Fraxinus excelsior ask 1833 landa paa findøe NT Fraxinus excelsior ask døvika: hopastranda NT Fraxinus excelsior ask døvika: hopastranda NT Fraxinus excelsior ask hestby NT Fraxinus excelsior ask finnøy: nådedalen NT Fraxinus excelsior ask haråsen NT Fraxinus excelsior ask finnøy: døvika sør NT Fraxinus excelsior ask døvik NT Fraxinus excelsior ask døvik vest NT Fraxinus excelsior ask vestbøvarden NT Fraxinus excelsior ask landa NT Fraxinus excelsior ask finnøy: vika NT Allium scorodoprasum bakkeløk bak minnestein av per abel v/prestegarden på finnøy kommune; beitemark i askelund NT Ononis arvensis bukkebeinurt landa, finnøy i ryfylke NT Ononis arvensis bukkebeinurt døvik vest NT Ononis arvensis bukkebeinurt døvika NT Sorbus meinichii fagerrogn finnøy. finnøy: døviki, ved landa NT Catabrosa aquatica kildegras døvik vest NT Catabrosa aquatica kildegras døvik, finnøy NT Catabrosa aquatica kildegras døvik, finnøy NT Trifolium campestre krabbekløver sjernarøy : finnborg NT Carex punctata prikkstarr finnøy:talgje NT Vicia orobus vestlandsvikke døvik vest NT Vicia orobus vestlandsvikke døvik vest NT Vicia orobus vestlandsvikke 1833 judeberg paa findøe VU Urtica urens smånesle helgøy i sjernarøy åker ovenfor kaia VU Urtica urens smånesle helgøy. åker like ovenfor kaia.

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Rogaland fmropost@fylkesmannen.no 19. desember 2014 Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Vi viser til vedtak gjort av Fylkesmannen i Rogaland 17.11.2014,

Detaljer

Klage Løyve til bruk av utanlandske treslag på eigedomen gnr. 36, bnr. 4 i Sirdal kommune

Klage Løyve til bruk av utanlandske treslag på eigedomen gnr. 36, bnr. 4 i Sirdal kommune Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Vest-Agder fmvapostmottak@fylkesmannen.no 19. februar 2015 Klage Løyve til bruk av utanlandske treslag på eigedomen gnr. 36, bnr. 4 i Sirdal kommune Vi viser til vedtak

Detaljer

Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune

Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Nordland fmnopost@fylkesmannen.no 24. mai 2016 Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune Vi viser til vedtak i sak 2016/2718 den

Detaljer

KLAGE LØYVE TIL UTSETTING AV UTANLANDSKE TRESLAG TIL JULETREPRODUKSJON PÅ EIGEDOMEN GNR. 110, BNR 49 I KRISTIANSAND KOMMUNE

KLAGE LØYVE TIL UTSETTING AV UTANLANDSKE TRESLAG TIL JULETREPRODUKSJON PÅ EIGEDOMEN GNR. 110, BNR 49 I KRISTIANSAND KOMMUNE Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Vest-Agder fmvapostmottak@fylkesmannen.no 20. januar 2015 KLAGE LØYVE TIL UTSETTING AV UTANLANDSKE TRESLAG TIL JULETREPRODUKSJON PÅ EIGEDOMEN GNR. 110, BNR 49 I KRISTIANSAND

Detaljer

KLAGE VEDTAK OM LØYVE TIL UTSETTING AV VRIFURU

KLAGE VEDTAK OM LØYVE TIL UTSETTING AV VRIFURU Side 1 Tingvoll, 11. november 2012 Direktoratet for naturforvaltning v/fylkesmannen i Møre og Romsdal KLAGE VEDTAK OM LØYVE TIL UTSETTING AV VRIFURU Viser til dykkar ref. 2012/5864/JOER/433.2, vedtak av

Detaljer

Dispensasjon til oppsett av gjerde og beiting m.m. på gnr/bnr 5/1,7 i Linemyra naturreservat, Time kommune.

Dispensasjon til oppsett av gjerde og beiting m.m. på gnr/bnr 5/1,7 i Linemyra naturreservat, Time kommune. Dykkar ref.: «REF» Vår dato: 06.02.2014 Vår ref.: 2014/1051 Arkivnr.: 432.4 Oddmund Hognestad 4346 Bryne Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

Løyve til planting av utanlandske treslag til juletreproduksjon

Løyve til planting av utanlandske treslag til juletreproduksjon Dykkar ref.: Vår dato: 06.02.2013 Vår ref.: 2013/1398 Arkivnr.: 433.0 Lars Aalstad Jansen Johan Larsensveg 33 4250 KOPERVIK Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

KLAGE LØYVE TIL Å PLANTE VRIFURU

KLAGE LØYVE TIL Å PLANTE VRIFURU Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Hedmark fmhepost@fylkesmannen.no 1. oktober 2015 KLAGE LØYVE TIL Å PLANTE VRIFURU Vi viser til vedtak gjort av Fylkesmannen i Hedmark 8.9.2015, sak 2015/3580, varsla

Detaljer

KLAGE LØYVE TIL Å PLANTE SITKAGRAN/HYBRIDLERK/ JAPANLERK PRESTVAD - GRØVLE I EIGERSUND

KLAGE LØYVE TIL Å PLANTE SITKAGRAN/HYBRIDLERK/ JAPANLERK PRESTVAD - GRØVLE I EIGERSUND Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Rogaland fmropost@fylkesmannen.no 24. april 2015 KLAGE LØYVE TIL Å PLANTE SITKAGRAN/HYBRIDLERK/ JAPANLERK PRESTVAD - GRØVLE I EIGERSUND Vi viser til vedtak gjort av Fylkesmannen

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015 Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde "ondhusd ' landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Y Kvinnherad kommune 1 2 AUG. 2015 Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet SPRÅKRÅDET Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006 Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Førde, 24.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk Sjå adressatar Deres ref. Vår ref. Dato 12/3814-2 10.12.2012 Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk Vi viser til vedtak

Detaljer

Nytt lovverk for utsetting av utanlandske treslag. Utfordringar og alternativ for skognæringa. Fylkesskogsjef Harald Nymoen,

Nytt lovverk for utsetting av utanlandske treslag. Utfordringar og alternativ for skognæringa. Fylkesskogsjef Harald Nymoen, Nytt lovverk for utsetting av utanlandske treslag Utfordringar og alternativ for skognæringa Fylkesskogsjef Harald Nymoen, Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1 Formålsparagrafen i skogbrukslova 1.Formålet

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

KLAGE VEDTAK OM SKOGSVEG - RAKSTANG

KLAGE VEDTAK OM SKOGSVEG - RAKSTANG Tingvoll, 20. juni 2013 Tingvoll kommune KLAGE VEDTAK OM SKOGSVEG - RAKSTANG Viser til arkivnr. 2012/1240, vedtak av 28.05.2013, som vi mottok 31.5.2013. Naturvernforbundet klager med dette på vedtaket.

Detaljer

Intervju med hamnemynde i Stord kommune.

Intervju med hamnemynde i Stord kommune. Intervju med hamnemynde i Stord kommune. 1. Kva er dykkar arbeid hos hamnemynde i Stord kommune, og korleis er dykkar rolle på Eldøyane? Mitt namn er Inge Espenes og eg er Hamnesjef i Stord Hamnestell.

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SURNADAL KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LOKAL FORSKRIFT OM SPREIING AV GJØDSELVARER M.V. AV ORGANISK OPPHAV I SURNADAL Saksbehandler: Mona Rosvold Arkivsaksnr.: 05/02177 Arkiv: V33 &00 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige STYRET FOR NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE Håkon Myrvang Ola Tarjei Kroken Oddmund Klakegg SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2012/3162-432.2 DATO: 11.07.2012 NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune. Førde, 23.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Klage på vedtak om tillatelse til utsetting av utenlandske treslag gnr. 25 bnr. 1 i Vikna kommune

Klage på vedtak om tillatelse til utsetting av utenlandske treslag gnr. 25 bnr. 1 i Vikna kommune NATURVERNFORBUNDET I NORD-TRØNDELAG SABIMA Miljødirektoratet v/ Fylkesmannen i Nord-Trøndelag postboks 2600 7734 Steinkjer 23.10.2013 Klage på vedtak om tillatelse til utsetting av utenlandske treslag

Detaljer

Avslag på søknad om utsetting av utanlandske treslag til skogproduksjon, Amdal, gnr/bnr 170/4, Tysvær kommune

Avslag på søknad om utsetting av utanlandske treslag til skogproduksjon, Amdal, gnr/bnr 170/4, Tysvær kommune Dykkar ref.: Vår dato: 05.10.2017 Vår ref.: 2016/3457 Arkivnr.: 433.0 Haugesund Omland Skoglag AS Nessavegen 88 5560 NEDSTRAND Att. Berge Gunnar Helle Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben Planseksjonen her For kunngjering av planvedtak Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2007/865 2907/2007 L12 SAM/ PH 11.04.2007 _ E39 VOLDA

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar

Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar Dato: 29.02.2012 Ansvarlig: TSH Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar Unge funksjonshemmede takkar for høvet til å kommentera departementet sitt framlegg

Detaljer

Førebels. prosjektplan; Samordna uttak av sitkagran i Fitjarøyane

Førebels. prosjektplan; Samordna uttak av sitkagran i Fitjarøyane Førebels prosjektplan; Samordna uttak av sitkagran i Fitjarøyane Utarbeida av Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor v/ Ole Kristian Trondsen, Geir Røssland og Aase Nøttveit 13.01.2012 1 2 Innhald 1. Innleiing

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Quality Hotel, Florø Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 10:30 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

MØTEBOK. Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit

MØTEBOK. Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit MØTEBOK Tidspunkt: Måndag 4 november 2013 kl 1800 Stad: Rauland Kraftforsyningslag Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit Meldt forfall: Dorthe Huitfeldt Andre til stades

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet.

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet. Frå Den Norske Veterinærforening Til Norges Bondelag v/ forhandlingsutvalget til jordbruksforhandlingane 05.03.14 Kontaktmøte før jordbruksforhandlingane 2014 Moderne husdyrproduksjon skjer i tett samarbeid

Detaljer

VOLLASETRA I SUNNDAL

VOLLASETRA I SUNNDAL VOLLASETRA I SUNNDAL Side 1 Skjøtsel 2012 Denne rapporten er ein oppfølgjer av ein liknande rapport frå 2011 og bygger direkte på denne. Rapporten er skriven av Øystein Folden. Side 2 Slått blei i 2012

Detaljer

Melding om oppstart av frivillig skogvern på Skarvatun i Kvinnherad

Melding om oppstart av frivillig skogvern på Skarvatun i Kvinnherad Sakshandsamar, innvalstelefon Magnus Johan Steinsvåg, 5557 2325 Vår dato 23.03.2015 Dykkar dato Vår referanse 2010/48811 432.0 Dykkar referanse Sjå adresseliste Melding om oppstart av frivillig skogvern

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN.

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN. Melding om vedtak Stein Erik Watne Hobbesland 4596 EIKEN DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2012/597-34 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 77 og 78 05.05.2015 SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå.

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå. 13. POLYGONDRAG Nemninga polygondrag kjem frå ein tidlegare nytta metode der ein laga ein lukka polygon ved å måle sidene og vinklane i polygonen. I dag er denne typen lukka polygon lite, om i det heile

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE Sogn og Fjordane Energi AS Bukta 6823 Sandane SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2015/817-432.2 DATO: 24.04.2015 ÅLFOTBREEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE LØYVE TIL LANDING - SNØSCOOTER

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Vår ref. 2012/1732-8. Særutskrift - DS - 144/229 - deling av eigedom - Borvika -

Vår ref. 2012/1732-8. Særutskrift - DS - 144/229 - deling av eigedom - Borvika - Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

KLAGE LØYVE TIL Å PLANTE VRIFURU

KLAGE LØYVE TIL Å PLANTE VRIFURU Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Hedmark fmhepost@fylkesmannen.no 8. januar 2015 KLAGE LØYVE TIL Å PLANTE VRIFURU Vi viser til vedtak gjort av Fylkesmannen i Hedmark 12.12.2014, sak 2014/7706. Vi fekk

Detaljer

Kommetarar til merknader til forslag til forvaltningsplan og føresegner til områdefreding av Stødleterrassen

Kommetarar til merknader til forslag til forvaltningsplan og føresegner til områdefreding av Stødleterrassen Kommetarar til merknader til forslag til forvaltningsplan og føresegner til områdefreding av Stødleterrassen Det er kome inn fleire merknader til føresegnene i fredingssaka. I sjølve vernesaka er reglane

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

Nynorsk. Innhaldsforteikning

Nynorsk. Innhaldsforteikning Nynorsk Rettleiar for utfylling av særskilt søknadsskjema om dispensasjon etter forskrift om drift av akvakulturanlegg 55, 2.ledd (auka individvekt for settefisk av laks, aure og regnbogeaure) Innhaldsforteikning

Detaljer

Møteinnkalling. AU i verneområdestyret for SVR. Utval: Møtestad: Tilbakemelding per e-post Dato: 19.1.2016

Møteinnkalling. AU i verneområdestyret for SVR. Utval: Møtestad: Tilbakemelding per e-post Dato: 19.1.2016 Møteinnkalling AU i verneområdestyret for SVR Utval: Møtestad: Tilbakemelding per e-post Dato: 19.1.2016-1- -2- Sakliste Utvalssaksnr AU 1/16 AU 2/16 AU 3/16 AU 4/16 AU 5/16 AU 6/16 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Framtidige behov for hjelpemiddel

Framtidige behov for hjelpemiddel Framtidige behov for hjelpemiddel AV SIGURD GJERDE SAMANDRAG Hjelpemiddelformidling er ein stor og viktig del av hjelpetilbodet for alle med funksjonsvanskar. Samfunnet satsar store ressursar på formidling

Detaljer

Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO. Gjeld frå 1. januar 2015

Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO. Gjeld frå 1. januar 2015 Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO Gjeld frå 1. januar 2015 1 Innhald Innleiing... 3 Del 1: Reglar om inhabilitet... 4 1.1. Automatisk

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

FRÅSEGN ENDRING AV GRENSE FOR VERMEDALEN NATURRESERVAT I RAUMA KOMMUNE

FRÅSEGN ENDRING AV GRENSE FOR VERMEDALEN NATURRESERVAT I RAUMA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 5. mars 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal FRÅSEGN ENDRING AV GRENSE FOR VERMEDALEN NATURRESERVAT I RAUMA KOMMUNE Viser til dykkar ref. 2008/5281/KJLY/432.4 Naturvernforbundet kjenner

Detaljer

NVE har valt å handsame denne saka som ei tvistesak mellom UF og Tussa. Tussa har gjeve sine merknader til saka i brev av 31.03.98 til NVE.

NVE har valt å handsame denne saka som ei tvistesak mellom UF og Tussa. Tussa har gjeve sine merknader til saka i brev av 31.03.98 til NVE. Vår ref. Vår dato NVE 9800452-5 02 09 98 MM/AVE/912-653.4 Dykkar ref. Dykkar dato Tussa Nett AS Dragsund 6080 GURSKØY Sakshandsamar: Arne Venjum, MM 22 95 92 58 Tariffering av kundar med lang brukstid

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Aust-Agder Venstre og Vest-Agder Venstre v/fylkessekretær Jan Kløvstad Kongens gate 34 4608 Kristiansand. Førde, 14.

Aust-Agder Venstre og Vest-Agder Venstre v/fylkessekretær Jan Kløvstad Kongens gate 34 4608 Kristiansand. Førde, 14. Partilovnemnda v/leiar Ørnulf Røhnebæk Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Postboks 14 6801 Førde Kontaktpersonar: Turid Digernes Eikås Tlf. 57 72 32 33 Sylvi Hjelmeland Lone Tlf. 57 72 32 52 E-post: olitiske

Detaljer

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Målet med reportasjen er å setje fokus på praktiske løysingar for oppstalling av frisk kalv, god avdrått og avkastning med mjølkeproduksjon

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Namning av vegar i Fræna Kommune

Namning av vegar i Fræna Kommune Namning av vegar i Fræna Kommune Mange bustadar i Fræna manglar adresse med vegnamn og husnummer. Etter innspel frå naudetatane, samt føringar frå sentrale styringsmakter, gjer at vi må sørgje for at alle

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Masfjorden kommune KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato, 23.09.2013 Stad: Masfjorden kommunehuset Kl.: 09.15 13.15 Tilstades: Vigdis Søvik (leiar), Jan Otto Daae (nestleiar) og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING. Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651

SAKSFRAMLEGG EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING. Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651 EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING Ordføraren si innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Klimaraser. (proveniens) Treslaga våre har gjennom generasjonar tilpassa seg veksestaden. Trea har utvikla klimarasar,

Klimaraser. (proveniens) Treslaga våre har gjennom generasjonar tilpassa seg veksestaden. Trea har utvikla klimarasar, Konglesanking Trea i skogen formeirer seg ved å spreie frøa sine med vinden utover skogbotnen. Dei fleste landar «på steingrunn» og berre ein svært liten del av frøa veks opp til eit nytt tre. For å sikre

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer