Melding om oppstart av frivillig skogvern på Skarvatun i Kvinnherad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding om oppstart av frivillig skogvern på Skarvatun i Kvinnherad"

Transkript

1 Sakshandsamar, innvalstelefon Magnus Johan Steinsvåg, Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2010/ Dykkar referanse Sjå adresseliste Melding om oppstart av frivillig skogvern på Skarvatun i Kvinnherad Fylkesmannen i Hordaland melder med dette oppstart av arbeid med frivillig skogvern på Skarvatun ved Ølve i Kvinnherad kommune. Utmarka på Skarvatun husar mange sjeldsynte artar og stor variasjon av naturtypar og vil vere eit godt bidrag i å sikra skog på høg bonitet i låglandet. Totalt utgjer arealet om lag 2000 daa. Bakgrunn Utmarka på Skarvatun vart først vurdert som verneverdig under arbeid med verneplan for edellauvskog i Noko seinare, i 1992 kom verneplan for kristtorn og barlind, og særleg viktige førekomstar vart registrert. Motstanden mot vernet var då lokalt stor og tilspissa, noko som resulterte i at staten gjekk frå vern av utmarka på Skarvatun. Dei nyare tankane om vern av Skarvatun, har kome til etter initiativ etter grunneigarane sjølve. Grunneigarane tok kontakt med Fylkesmannen 14. mai 2010 for å høyre om kva «bruksrestriksjonar» eksisterande miljøregistreringar gav overfor mogleg utvikling av området. Attendemeldinga frå Fylkesmannen var tydeleg på kva naturkvalitetar som var dokumentert i utmarka, og frivillig skogvern vart presentert som eit alternativ framfor ulike former for utbygging. Resultatet har blitt at grunneigarene har gjort eit sameint framlegg om frivillig vern av delar av utmarka på dei 6 eigedomane. Frivillig skogvern Fram til i dag har det det for det meste blitt gjennomført tematiske verneplanar over store delar av landet. Vernet har i praksis i stor grad vore tvungen, og under verneprosessane har det stundom oppstått konfliktar mellom grunneigarar og vernemynde. I dag og i åra framover er det frivillig skogvern som er den mest aktuelle verneforma. Som ordet seier, er dette eit vern kor staten er heilt avhengig av at grunneigaren sjølv ønskjer dette. I ein slik prosess er det grunneigarane sjølve som styrer løpet, og som sjølve kan takke nei kva tid som helst under arbeidet. Ein kan òg naturlegvis vere med løpet ut, fram til ein ser Statens hus Kaigaten 9, 5020 Bergen Telefon: Telefaks: Miljøvern- og klimaavdelinga Postboks 7310, 5020 Bergen Org.nr: E-post: Internett:

2 erstatningstilbodet frå staten, og så takke nei om ein ikkje ønskjer vernet likevel. For staten vil det vere viktig at det er faktiske miljøverdiar innafor det aktuelle området og at erstatningssummen er på nokolunde same nivå som verdiane som skal erstattast. Kvifor vern av skog? Artsdatabanken som er den nasjonale kunnskapsinstitusjonen for naturmangfald, reknar med at om lag 60 % av alle artane på fastlandet i Noreg har skog som levestad. Heile artar og omlag 50 % av dei trua og nær trua artane har levestad i skogsmiljø. Såleis er det å sikre verne og sikre levestadane til artsmangfald i skog blant det viktigaste tiltaket vi kan gjere for å ta vare på Hordalandsnaturen for framtida. Naturkvalitetane på Skarvatun Den naturen vi ser i dag på Skarvatun er eit resultat av den lite intensive skogsdrifta og skånsame bruken av utmarka som har føregått i årtider. Noko av skogen er planta til med gran, men storparten av utmarka er berre påverka av plukkhogst. Store deler av skogen er på høg bonitet og vi har neppe så gamal barskog over så store areal andre stader i fylket. Skog på høg bonitet i låglandet er generelt underrepresentert i skogvernet i Noreg, og er derfor høgt prioritert i vernesamanheng. Etter avtale med grunneigarane engasjerte Miljødirektoratet Miljøfaglig Utredning AS til å gjennomføre ei kartlegging av naturverdiane sommaren Dei konkluderte med at området hadde store naturkvalitetar av nasjonal verneverdi. Under kartlegginga vart det funne 22 kjerneområde for biologisk mangfald. Det er blant anna registrert naturtypar som rik edellauvskog, rikare sumpskog, kalkskog og rike strandberg. Fleire sjeldsynte og raudlista artar er registrert, mellom anna storsalamander, skoghøymol (plante), hovudskoddelav (lavart) og gulflekksmygar (sommarfugl). Det er også rike kulturspor som viser spor etter menneske frå dei fleste tidsaldrar frå steinalderen fram til i dag. Konsekvensar av vernet For å ta vare på dei sårbare og store naturkvalitetane i området er det nødvendig med ei verneform som sikrar leveområda. Det er derfor ønskjeleg å verne om området som naturreservat etter naturmangfaldlova 37. Ei slik verneform vil i utgangspunktet forby aktivitetar og nye anlegg som kan skade verneverdiane i naturreservatet. Vernet vil føre til visse restriksjonar på bruk av området, både når det gjeld hogst og andre inngrep. Grunneigarane vil framleis ha rett til jakt, fiske m.v. og ålmenta generelt for sanking av sopp og bær. Forslag til vernegrense er basert på ønskje frå grunneigarane og dei dokumenterte naturkvalitetane i området. 2

3 Innspel og vidare framdrift Det er ønskjeleg med innspel på det frivillige skogvernet slik at prosessen og tema kan verta så opplyst som mogleg. Når innspel til denne oppstartsmeldinga er vurdert og utkast til forvaltningsplan er utarbeida, vil Fylkesmannen sende eit meir detaljert forslag til vern på høyring. Vedlagt denne høringa vil også vere framlegg til verneforskrift for området, som til slutt skal vedtakast ved kongeleg resolusjon. Meir informasjon finn du på Her kan du også sende inn innspel til denne oppstartsmeldinga. Det er også mogleg å sende innspel med brev til Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvern- og klimaavdelinga, Postboks 7310, 5020 Bergen, eller per til Frist for å kome med innspel er 11. mai I adresselista har vi forsøkt å få med alle dei aktuelle høyringspartane vi veit om. Dersom de veit om fleire partar som de meiner burde ha fått brevet ber vi om tilbakemelding om dette. Med helsing Stein Byrkjeland ass. miljøvernsjef Magnus Johan Steinsvåg seniorrådgjevar Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. Vedlegg 1. Adresseliste 2. Skisse til avgrensing 3

4 Adresse liste Namn Adresse Torill Knudsen Kjul Terrasse 9 A 1480 SLATTUM Inger Norstrand Skarvatunvegen ØLVE Arne Torgersen Davanger 5310 Hauglandshella Inge Torgersen Davanger 5310 Hauglandshella Leif Jarle Torgersen Davanger 5310 Hauglandshella Gunnbjørg Gald Måtrostvegen 4B 2015 Leirsund Anna Skarvatun Ølvesvegen Ølve Lars Skarvatun Skarvatunvegen Ølve Kari Teigen 5454 Sæbøvik Lars Arne Revne Skarvatunvegen Ølve Vestskog BA Kvinnherad kommmune Viken Skog BA Hordaland fylkeskommune Naturvernforbundet Hordaland Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA ) Hordaland Bonde og småbrukarlag Ølve / Hatlestrand Bondelag Hordaland Bondelag Norsk Botanisk forening Vestlandsavdelinga NJFF Hordaland Bergen og Hordaland Turlag Norsk Organisasjon for Terrengsykling (NOTS) 4

5 Skisse til vernegrense Det er sannsynleg at grensa kan bli justert noko. 5

Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning

Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning Utkast til verneplan Rapport nr. 3 2005 ISBN 82-91031-73-8 - ISSN 0803-1886 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Fylkesmannen

Detaljer

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Rogaland fmropost@fylkesmannen.no 19. desember 2014 Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Vi viser til vedtak gjort av Fylkesmannen i Rogaland 17.11.2014,

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktoratet for mineralforvaltning E-post: mail@dirmin.no med Bergmesteren for Svalbard Telefon Sentralbord: (+47)

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Skognæringsforum i Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Juni 2011 Innhaldsliste 1 Oppsummering... 3 2 Formål og gjennomføring... 4 2.1 Bakgrunn og formål for verdiskapingsanalysa...

Detaljer

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Møre og Romsdal Fylkeskommune Framsidefoto: Utsikt frå Slogen over Langesæterdalen. Foto Gunnar Wangen. Baksidefoto: Frå Molladalen, Sunnmørsalpane. Foto Gunnar

Detaljer

Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023

Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 Høyring av planprogram for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 Planprogrammet for Regional transportplan for Hordaland 2014-2023 har vore på høyring, med høyringsfrist 2. mai 2011. Hordaland

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

NATURMANGFALDSLOVA UTGREIING OG VURDERING AV TILTAKA I FRAMLEGG TIL REV. KOMMUNEPLAN

NATURMANGFALDSLOVA UTGREIING OG VURDERING AV TILTAKA I FRAMLEGG TIL REV. KOMMUNEPLAN Oppdrag: Kommuneplan Side 1 av 24 NATURMANGFALDSLOVA UTGREIING OG VURDERING AV TILTAKA I FRAMLEGG TIL REV. KOMMUNEPLAN 10.6.2014 kg kg 20.5.2014 kg kg Revisjon nr. Dato Tall sider rapport Utarbeidd av

Detaljer

Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger.

Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger. Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger. Juni, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking hjå

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 62 nye skogreservater i

Detaljer

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Agnar Hegrenes Leif Jarle Asheim 1 Tittel Forfattar Prosjekt Utgjevar Utgjevingsstad Oslo Utgjevingsår 2006 Tal sider

Detaljer

Farleg avfall i Nordhordland

Farleg avfall i Nordhordland Farleg avfall i Nordhordland Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder i Nordhordland. April, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking om korleis 15 ulike

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Fråsegn om eksportløysing for olje og gass frå Johan Sverdrup feltet

Fråsegn om eksportløysing for olje og gass frå Johan Sverdrup feltet REGIONALAVDELINGA Statoil ASA Dato: 19.12.2014 Vår ref.: 2014/21388-5 Saksbehandlar: talhals Dykkar ref.: Fråsegn om eksportløysing for olje og gass frå Johan Sverdrup feltet Vi viser til brev datert 22.09.2014

Detaljer

Skredsikring E16 Nærøydalen

Skredsikring E16 Nærøydalen FORPROSJEKT Skredsikring E16 Nærøydalen Vurdering av alternativ ved Sleen/Fyre Voss kommune Illustrasjon v/david Fürstenberg, SVV Region vest Leikanger, R.vegktr Dato: November 2013 Forprosjekt E16 Nærøydalen.

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM: VERNEPLAN FOR SKOG PÅ STATSKOG SF SIN GRUNN I TROMS 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM: VERNEPLAN FOR SKOG PÅ STATSKOG SF SIN GRUNN I TROMS 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM: VERNEPLAN FOR SKOG PÅ STATSKOG SF SIN GRUNN I TROMS 2014 Januar 2014 1. INNHOLD 1. INNHOLD... 2 2. Forslag... 3 3. Hjemmelsgrunnlag...

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Ot.prp. nr. 73 (2004 2005) Om lov om endringar i lov 6. juni 1891 nr. 2 om Guld-, Sølv- og Platinavarers Finhed og Stempling m.v.

Ot.prp. nr. 73 (2004 2005) Om lov om endringar i lov 6. juni 1891 nr. 2 om Guld-, Sølv- og Platinavarers Finhed og Stempling m.v. Ot.prp. nr. 73 (2004 2005) Om lov om endringar i lov 6. juni 1891 nr. 2 om Guld-, Sølv- og Platinavarers Finhed og Stempling m.v. Tilråding frå Barne- og familiedepartementet av 8. april 2005, godkjend

Detaljer

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021 Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER Vår dato: 25.02.2015 Vår ref.: 201006396-64 Arkiv: 322 Dykkar dato: 25.09.2014 Dykkar ref.: 14/5815-5 Sakshandsamar: Siss-May Edvardsen 1 NVE sin

Detaljer