AN VANA A ANW ANNWANYNANNANYANAN. Dato Ar. -- Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad Nordreisa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AN VANA A ANW ANNWANYNANNANYANAN. Dato Ar. -- Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad 18334 Nordreisa"

Transkript

1 Bergvesenet agth Postboks3021, N-7441Trondheim Rapportarkivet AN VANA A ANW ANNWANYNANNANYANAN rbergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokafisering Gradering 7004 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Bidjovauee Gruber A S Bidjot.anszeGruber a.s. Tittel HANANANN. -- Månedsrapport februar, mars, april og mai 1985 Forfatter Østby, Torvald r Kommune Fylke autokeino Finnmark Dato Ar 1985 Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Bidjovagge Gruber A/S -- Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad Nordreisa I Fagområde.....WAN, AVANWANANYAW A AW Geologi, i Geokjemi Bidjovagge E i 1 Råstoffgruppe Råstofftype Malm/metall Cu,Au Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) WAWNYA..WANNY Sammendrag, innholdsfortegnelseeller innholdsbeskrivelse eskriver den driftsmessige aktiviteten i perioden februar-mai Inkludert er resultatet av diamantboring i mai. Rapportene beskriver behandling av anbud på oppstart av gruve driften, oppbygging av oppredningsverket, personellsituasjonen og den finansielle situsjon i forhold til utbyggingens budsjett.

2 I. A/S BIDJOVAGGEGRUBER MANEDSRAPPORTFEBRUAR TEKNISK 1.1 Geologi Ingenaktivitet. 1.2 Grube,bryting Anbudspapirerfor dambyggingog gruvebrytingble sendtut i uke 7. Apningav anbudenevil skje 18. mars.endeligavtale for dambygging og brytingskalifølgeplanengjøresi uke 12. Tvilsomom dettekan la seg gjørefør etterpåske,dvs,i uke Oppredningsverket ToreW.BangfraAlta vil utføreelektriskearbeideri oppredningsverket (lavspent)i tiden Klargjortformontasjeav overhaltavskraperi konsentratfortykker. Fundamentfor pressfilterog skivefilterer ferdige.montertpumper og sykloner.omlastingsbelte montert.sløptmotorfundament for den storemøllen. 1.4 Annet 2 PERSONAL Sammebemanningsom tidligerei Bidjovagge,11 personer,se bilag 1. Vi har hattmøte i Kautokeinomed elektroingeniør som kan væredriftsansvarlig.møteri Finland For å skaffe elektrikere. 3 KOSTNADER Kostnader(1.000NOK) Maned Hittil i prosj. Heleprosj. Brukt Buds'ett Brukt Budsjett kevidert Rudsjett c, ( Av det Gcm er brukt hittil utgjor uhetalte fakturaernok 3,15 mill. Dessutenhar vi vareri ordre for NOK 3,10 min. Kassa-analyse,se bilag 2. Det er søktom å få overførtnok 2,6 mill av lånet i SparebankenNord.

3 Gruvaslån pr. 28. februar1985er: - Langsiktigelån NOK 3,5 mill - Kortsiktigelån NOK 0,644mill. FREMDRIFTSPLAN Endeligavtaleom dambyggingog gruvebrytingvil bli noe forsinket. Forøvrigfølgestidsplanen. DIVERSE Det er søktom medlemsskapi NorskArbeidsgiverforening. Alleansatte som er interessert(frivillig)har tattpoliovaksine(1.sprøyte). Bidjovagge,08. mars 1985 TorvaldØstby adm.dir. Fordeling:OKHI/J.Tanila, H.Solin,K.Vaajoensuu,J.Jårvinen,P.Kerola KTR/PSV, OKLA/P.Huhta BIDJO/TØ,RA, KB I.M.Mathiassen E.M.Ullebø

4 . AIS BIDJOVAGEGRUBER Bilag 1 BEMANNING PP () = Norsk nrheidstaker x Finsk arbeidstaker Stab Time- Totalt arb.ledelselønnede Adm.direktør uh,..redningsverket Teknic* direk ør Arbeidsledelse Prosessoperatører Dagskift Laboratoriet Dagbrudd Gruveplanlegger Geolog gruvetekniker,dagbrudd dministrasjon- Vedlikehold Kontorsjef Sekretær Innkjøp Lagerforvalter ekanisk vedlikehold Arbeidsleder Oppredningsverk øvrig Elektrisk Arbeidsleder Elektrikere Totalt 04-1=4

5 A/S BIDJOVAGGEGRUBER Bilag2 FEBRUAR1985 Fra investeringsstart 1.000NOK Bevilgetlån Kassekreditt Saldopr (Disponibelt) Kassestrøm FIM Kurs 0, Gjeldtil OutokumpuOy pr Vurdertgjeldtil OutokumpuOy (ufakturert)pr Ubetaltefakturaertil OutokumpuOy Andre ubetaltefakturaeri Finland 165 Vurdertm.v.a.av utenlandskevarefakturaer Forbrukfra 9/1984til og med 2/ Budsjettertfra 9/1984til og med 2/ Differanse Bidjovagge, Valervo Brnnare

6 A/S BIDJOVAGGEGRUBER BG 5/85 MANEDSRAPPORTMARS TEKNISK 1.1. Geologi Krister Soderholmhar besokt BidjovaggeGruber. Han vil være BG's geolog sommeren Grube, bryting Anbudene for dambyggingog grubebrytinger åpnet. Diskutertmed to aktuelleentreprenorer.planlagt mote med den ene av disse den for endelig kontrakt. 1.3 Opprednihgsverket Montasjenegår godt, horisontalsikteter ferdig og finknuserer prøvekjørt (uten malm). Salas vertikalegodspumperer ferdigmontert(inkl. el.arbeider).reguleringav vibrasjonsmatereunder siloer er ikke installertennå. Vulkaniseringav transportbånder nesten ferdig. Den store mollen er nå klar for montasje av nye foringer. Syklonpumpe}-(2stk.), avgangspumper(2 stk.), OK 16 flotasjonsceller, grovflotasjonscelleog LAROX pressfilterer ankommetbidjovagge. Av storre maskinerer ikke store møllemotorlevert ennå (kommeri uke 15). Skivefilterog konsentratfortykkerensdriftsmekanism er demonterti Outokumpuog klar for transporttil Bidjovagge(planlogtca. uke 16). Elektriskearbeiderutført av f rma Tore W. Bang fortsetterog folger programmet. Til elektriskehøyspentarbeiderhar vi fått tilbud fra Norske Siemens (ca. NOK ,-). PERSONAL Bemanningener øket med 4 mann, teknisk sjef pluss 3 timelonnede.vi er nå 15 menn totalt,se bilag 1. Det har vært informasjoneri Outokumpu for aktuelleprosessmennog kontakt med prosessmenni Nord-finland. Har dessutenhett kontakt med el.ingeniorog elektrikerei Einland. KOSTNADER Kostnader(NOK 1.000) MANED HITTIL I PROSJEKTET HELE PROSJEKTET Brukt Budsjett Brukt Budsjett Revidert Budsjett

7 Side2 Av det som er brukthittilutgjørubetaltefakturaernok 4,5 mill. Dessutenhar vi vareri ordrefor NOK 1,1mill.Kassa-analyse, se bilag2. Gruvaslån pr. 31. marser: Langsiktiglån NOK 6,1 mill. Kortsiktiglån NOK 0,7 mill. OverførtNOK 2,6 mill fra byggelåni SparebankenNordi sluttenav mars. FREMDRIFTSPLAN Endeligavtaleom dambyggingog grubebrytingvil bli gjort byggingav ny avfallsledning er utsatttil sommeren.rør til denne blirbestilti løpetav aprilfor monteringtil sommeren.den gamle blirreparertfobbruk inntilden nye kommeri drift,se bilag3. DIVERSE Vi er nå medlemav NorskArbeidsgiverforening. Anbudspapirerfor renholdog matserveringi Bidjovagger sendtut. Møtemed Fylkesarbeidskontoret i Vadsø(TØ,RA) angåendeopplæring. Planlagtoppstårti prosessteknikkfor 10 mannden Fåttavslagpå søknadom 12 timersskift.ny revidertsøknadsendes ca Bidjovagge,03. april1985 (01-..)a-eig2 TorvaldØstby Fordeling:OKHI/J.Tanila, H.Solin,K.Vaajoensuu,J.Jrvinen,P.Kerola KTR/PSV OKLA/P.Huhta BG/TØ,RA, KB, KS I.M.Mathiassen E.M.Ullebø

8 A/S BIDJOVAGEGRUBER Bilag1 BEMANNING PR Adm.direktør Norsk arbeidstaker Finsk arbeidstaker Oppredningsverket Stab Time- Totalt arb.ledelselønnede Teknisk direktør Arbeidsledelse Prosessoperatører,, Dagskift Laboratoriet 1 agbrudd Gruveplanlegger Geolog gruvetekniker,dagbrudd dministrasjon- Vedlikehold Kontorsjef Sekretær Innkjøp Lagerforvalter ekanisk vedlikehold Arbeidsleder Oppredningsverk øvrig Elektrisk Totalt Arbodcindnr Elektrikere (j) 15 4

9 A/S BI6JOVAGGEGRUBER Bilag 2 MARS 1985 Fra investeringsstart NOK Beviloet lån Kassekreditt Saldo pr (Disponibelt) Forpliktelser Kassestrøm Gjeld til OutokumpuOy pr Vudert gjeld til OutokumpuOy (ufakturert)pr Bet, og ubet. fakturaertil OutokumpuOy Andre bet, og ubet. fakturaeri Finland Vurdert m.v.a. av utenlandskevarefakturaer 350 Ubetalte fakturaeri Norge Kassestrømforandring Forbruk fra 9/1984 til 3/ Budsjettertfra 9/1984 til og med 3/ Differanse Det er ikke tatt hensyn til proformafakturaerog tilbakebetalingav m.v.a. Bidjovagge, KalervoBfånnare

10 BQQ BIDJOVAGGE T I.DSPLAN 1 84 Sept. Okt. Nov s. an. Febr. ars pril Mai Juni Juli Aug. ept. S : BESLILJNING OPPSTART GEOLOGISKEARBEIDER D1AMANTPROFILER 1:500 BERGMEKANIKK TILLEGGSBORING GRUVEPLANLEGGING PLANLEGGEA-MAIM PLANLEGG EI-MALM PLANLEGGEAu/C-MALM PLANLEGGEANBUDSPAP/RER DAMBYGGING DAM - MATERIALRAPPORT DAM - PLANER OPPREDNINGSVERKET PROSESSPLANLEGGING III"L FE.Nr I 1 jr.. i 1DP113TOGVIAL I I1 :FCR TI II II II I t ' I I I UTSTYRSPLANLE6GING ANSKAFFELSERORDRER ONTERINGIAVMAKINER ELEKTRISITET tl' I I II r I EL.PLANLEGGING ARBEIDER.'6ELYSAIlikG 1NG 39 I I I I ij tj M NTERTNGR I I I AVGANG-OG RETURVANNSYSTEM BYGGREPARASJONER Trpl r PFPG ' ; I I I >LIZPI "(EGET PRO:R.):. ' 11 ILLENyur MATER1aL: :..(MAL1NG, ET I LEDELSE.FORTS.PROSJEKT v I I I I I CKPA FORANDINGEROG REPARASJONER II UNDERDRIFT ' I I II I I; ILLENYTT ; 1 INGNYCRIFTSVAN LINJE I I I NWYUGINE I 1 1 ; 1 T 1111 REP.AVTAK I I I I I EL.ENTRVOSEEI CRILFISFERSCNELL VERK II I MOTE,KIR PROSJEKTGRUPPE 48 OVRIGEARBEIDER: r v rr r, VFPIMPR le II (ÆP I IIIII III III; It II J ni Il u.

11 A/S BIDJOVAGGEGRUBER BG 8/85 QR MANEDSRAPPORTAPRIL 1985 TEKNISK 1.1 Geologi Avtale er gjort med finsk firma for diamantboringi Bidjovagge.Start i uke 19. Totaltca. 800 m i A-, C- og D-brudd. 1.2 Grube, bryting Avtale er gjort.med Leonard Nilsen & Sønner om dambyggingog malmbryting i Bidjoyagge.De starter rigging i uke 19. Detaljdiskusjoner med entreprenørenfortsetter. 1.3 Oppredningsverket Monteringengår bra. Følgende utstyr er nå montert:transportbelte utenfra og inn i verket, store møllemotor,sykloner,grovflotasjonscellen, store OK-16 flotasjonsceller(2 stk-), drivmekanismentil konsentratfortykkeren,larox-pressfilterog avgangspumper. Foringer store møllen er under montering.arbeidetmed gods- og vannledningerfortsetter.elektriskearbeidermed lavspent(firma Tore Bang) og høyspent (firma Siemens) pågår. Instrumenteringener bestilt og montasjenvil bli utført av montør fra OKP. PERSONAL snekker.vi Bemanningener økt med 5 mann, flotasjonsformannpluss 4 timelønnede. Av de timelønnedeer en ansatt på korttidskontrakt(2-3 måneder) som er nå totalt 20 ansatte,sebilag 1. Startet intern opplæringav 10 mann i prosessteknikk. Ansvarligdriftslederfor elektriskeanlegg er ansatt fra (norsk).elektroteknikerer ansatt fra (finsk).Han vil være på opplæringi Finland frem til midten av mai. Annonserti norske aviser etter gruveovervåkeruten å fått noen. Prøver nå å skaffe en fra Finland.

12 / 2 3. KOSTNADER Kostnader(NOK 1.000) MANEDEN HITTIL I PROSJEKTET HELE PROSJEKTET Brukt Budsjett Brukt Budsjett*) Revidert Budsjett *) Månedsfordelingener revidert. Av det som er,brukthittil utgjør ubetalte fakturaernok 5,2 mill, i tillegghar vi varer i ordre for NOK 1,2 mill. Kassa-analyse,se bilag 2 Finansiering: Bevilget lån fra SparebankenNord, NOK 7,5 mill Bevilgetkassakredittfra SparebankenNord, NOK 1,0 mill Bevilgetbyggelån fra D.U.F., NOK 6,1 mill Disponibeltpr : Langsiktigelån NJK 5,6 mill Kortsiaige lån NOK 0,5 mill FREMDRIFTSPLAN Instrumentering-og skivefiltermontasjeni verket er forsinket,slik at vi er 1 uke etter planen. Prøvekjøringenstartersom planlagttil tross for dette. Planene for avgangs-og returvannsystemer revidert.benyttergamle systemet frem til sommeren.bestilt materielltil nye systemet.også endret planene for Reisavannlinjen.Den gamle vil bli reparerttil sommeren,dvs, ingen nybygging.se bilag 3. Bygningsmessigearbeidervil foregå kontinuerligi tiden utover. Må også leie inn arbeidskraftfor å få reparerthybler og fellesrom. DIlERSE KautokeinoIndostriservicefortsettersom entreprenorfor renholdog matservering. Sent ny soknad om 12 timers skift. Forhåndsbestilthotellromi Kautokeinoi forbindelsemed åpning av A/S BidjovaggeGruber.

13 /3 - Natt juni: 5 rom - Natt juni: 20 rom - Natt juni: 5 rom - Natt august: 20 rom Bidjovagge,8, mai 1985 Torvald østby adm.dir. Fordeling: OKHI/J.Tanila,H.Solin,K.Vaajoensuu,J.Jrvinen, P.Kerola KTR/PSV OKLA/P.Huhta BG/TO,RA,KB,KS,TV I.M.Mathiassen E.M.Ullebø

14 I A/S BIDJOVAGGE SRUBER REIJO ANTTONEN/KALERVO BRÄNNARE BEMANNING PR stab arb.led. norsk/finsk time lbnn. norsk/finsk Totalt norsk/finsk TOTALT NORSK+ FINSK 11 Adm.direktbr Gruve Dagbrudd - Knusing Gruveplanlegger Geolog Gruveovervakare Oppredn.verk/vedl.hold Teknisk sjef OppredningsvenEet Arbeidsledelse Prosessoperatdrer Daoskift , Laboratorium Mekanisk vedlikehold 6 Elektrisk vedlikehold Elektrosie+ Arbeidsleder C) 0 () Elektrikere (1 0 0 Administrasion Kontorsjef Sekrefär Innkidp C) Lagerforvalter 1 1 Totalf

15 A/S BIDJOVAGGE GRUBER KALERVO BRANNARE Bilag 2 APRIL 1985 Fra investeringsstart NOK 1000 Bevilget lån fra Sparebankin Nord 7500 Bevilget kassekredit fra Sparebanken Nord 1000 Bevilget bygoelån fra DUF Saldo pr pisponibelt) 6111 Kassestrdm pr Forpliktelser Kassestrdm pr Gjeld til Outok,umpu Oy pr Vurdert gjeld til Outokumpu Oy (ufakturert) pr Ubet. fakturaer til Outokumpu oy *) Andre ubet. fakturaer i Finland *) 1886 Ubetalte fakturaer i Norge *) 836 Vurdert m.v.a. av utenlandske varefakturaer 187 -vurdert m.v.a tilbakebet. av januar-februar 506 -Vurdert m.v.a. tilbakebet. av mars-april 699 Forbruk fra 9/1984 t 1 4/ Budsjettert fra 9/1984 til og med 4/ D fferanse 503 *) Inkluderer 3056 TNOK betalinger (SWIFT-betalinter) til Finland og 606 TNOK betalinger til Norge, som vihar sendet til banken i mars, men banken har ikke belastet vår konto.

16 2,U 3 B9Q BIDJOVAGGE TI.D5PLAN BESWININCOBPSTART GECIOGISKEARBEIDER DIAMANTPROEILER 1: Sept. Okt. Nov. es. kion. Feer.Lars biprh Mai Juni Jull Aug. Sept. csia,5:::1"r1-41'1"i"141141' s'is"-" " 'I l"1':?."04"i"tsi"trs.t'"i'l'r!"121` TTI11111 II. I,!I IH I 111.II I fl!, I!li III II I BEROMEKANINK I,,4114,4,1I TILLEGGSBORINS I I H I I GROtEPLANILEGGING PLANIEGGEA-MALM I if PLANLEGGE8-MALM I I 11 I!!!' "n, PLANLEGGEAu/C-MALM I PLANLEDOEANBUDSPAPIBER II DAMBYGGING I DAM - MATERIALRAPPORT DikM- PLANER OBBBED:IINGSVERKET PPOSES5PtANLEGGING UTSTYRSPLANLEGGINO I 111,11!!HIIIII!, 11 '44 I i I I! illagiv"wie;t3''''''''''`7-ri 1 I I I I Ill!..<1 II 1,1I,HIIHI!! III 11 1 WIII ti iir r ' 1,1 rr. Hir 11.1-t, I HI III. III I I I ',-1,4:±'.1; I Il ' 11.1,! 1, I I Hs1 wit, I I I.9dif-'" III I I III I 1-1 I I I! 11 r ANOBAFFELSEP. ORDPER Ii I 1, WHH! ; j 11 I ELEKTRISIIET ;9 EL.PLA\LECCir,r, ' I ULI 2.3..k 11 ii!j;1! r MOTE,v.1KPr,05jEKTGRUPPE 3VRICEARBE1DCR: il!!' L!!!!!!!!,!!..LII,!!1,..,,il'., 1 in,, r I, [j:11. ' Ibu,,,,,,,,, 1 _., i ,, ' I I II! Ij j 1H H I i ; { LL rn, T -, _-_,-----,--., r._hr 1

17 A/S BIDJOVAGGEGRUBER BG 9/85 Q4 MANEDSRAPPORTMAI TEKNISK Sommerener forsinket2-3 uker. Dette skaper problem for entreprenøren p.g.a.mye snø og is og tele i bakken. Avgangsdammenekan ennå ikke benyttesda isen fortsattligger der. 1.1 Geologi Det er diamantboreti A-, C,- og D-malmene,tilsammenca. 900 bormeter. Fått noen resultaterfor A-mlamen,de øvrige er ennå ikke kommet. 1.2 Grube, bryting Etter diamantboringener adkomstentil A-bruddetflyttetlitt lengremot nord. Brytingener 1 uke forsinketp.g.a. den sene sommeren. 1.3 Oppredningsverket Noe forsinket.ioppredningsverketp.g.a. uforutsatttearbeider: Bunnen i de gamle flotasjonscellene(8 stk.) var rustethull i og måtte skiftesut. De gamle vannledningeri verket var ubrukbare.nytt er under montasje. Nødvendiginstrumenteringfor prøvekjøringer montert,men øvrige er forsinketp.g.a. sene leveranserog vil bli montert etter oppstart. Slartetprøvekjøringav enkelte maskiner som transportbånd,finknuser, begge møllene og flotasjonscellene.står igjen å ferdigstillekonsentratlager,diverse instrumenteringog litt el.arbeideri verket. Noe elektriskearbeiderute er ikke utført. Venter til bakken er blitt telefri. 2. PERSONAL Bemanningener økt med 4 mann, arbeidslederog 3 timelønnede.vi er nå 24 ansatte,se bilag 1. I begynnelsenav juni vil bemanningenøke betraktelig (finskeprosessoperatører).det forhandlesom ansettelseav elektrikere. Geolog og adm.dir.vil i fellesskapta seg av gruveovervåkingeninntil videre.forhandlermed bergingeniør(yrjø Huhtamki) om ansettelefra Han vil også kunne foreta gruveplanlegging.

18 3. KOSTNADER Kostnader(NOK 1.000) MANED HITTIL I PROSJEKTET HELE PROSJEKTET Brukt* Budsjett* Brukt* Buds'et Revidert* Budsjett* ) ) InkludertNOK 0,7 mill som er budsjettert,men ikke utført ennå. 1) InkludertNOK 0,4 mill. diamantboringsom ikke er i investeringsbudsjettet. Av det som er brukt utgjør ubetalte fakturaernok 3,5 mill, i tillegg har vi varer i ordre for NOK 0,6 mill. Kassaanalyse,se bilag 2. Finansiering: Bevilget lån fra SparebankenNord, NOK 7,5 mill. Bevilgetkassakredittfra SparebankenNord, NOK 1,0 mill. bevilgetbyggelån fra DUF, NOK 6,1 mill. Bedriftsinnternopplæring,NOK 1,0 mill. Lånene fra NordiskaInvesteringsbanken(NIB) er forsinket,da lisens fra Norges Bank mangler.for å hjelpe vår likviditethar inntil lånene fra NIB er i orden, SparebankenNord gitt tillatelsetil å overtrekkebyggelånskontoenmed inntil NOK 3,0 mill. Disponibeltpr : Langsiktigelån NOK 0,01 mill Kortsiktigelån NOK 1,00 mill Pluss mulighetentil å overtrekkebyggelånetmed NOK 3,0 mill. FREMDRIFTSPLAN Instrumenteringenog prøvekjøringav verket er forsinket.regner alikevelmed å starte produksjoneni uke 24. Fast gruveovervåkerkommer fra Fortsattproblemå skaffe elektrikere,men det forhandlesmed el.firmaom leie av folk inntil videre. Se bilag 3. Reviderteplaner for avgangs-og returvannsystemog for Reisavannlinjen, se april rapport. DIVERSE Fått muntlig beskjedom at både søknadenom 12-timersskift og utslippstillatelsener i orden.

19 /3 Fåtttilsagnom tilskuddtil bedriftsintern opplæringut året1985. Det blirproblematiskå få ut NOK 3,0 milltil opplæringdetteåret. Bidjovagge,10. juni1985 (--- TorvaldØstby Fordeling:OKHI/J.Tanila, H.Solin,K.Vaajoensuu,J.Jarvinen,P.Kerola KTR/PSV OKLA/P.Huhta BG/TØ,RA, KB, KS, TVa I.M.Mathiassen E.M.Ullebø

20 A/S RIWOVAGGE GRUPER KALERVO BR.4NNARE/6ERD b.stby 10.E, Bilag 1 PEMANNING RR.31 LpH ArbeidslEde

21 A/S BIDJOVASGE GRUBER KALERVO BR4NNARE ' 10.6,1985 Bilag 2. MAI 1985 Revidert Fra investeringsstart Bevilget lan fra Sparebanken Nord Bevileet kassekredit fra Sarebanken Nord Bevilget byggelen fra DUF Oppläringstilskudd Saido pr (disponibelt) NOK (111 Kassestrdm pr Forpliktelser Kassestrdm pr Gjeld til OutokUmpu Oy pr Vurriert gjelb til 02;tbkumpu (ufakturert) pr Ubet. fakturaer til Outokumpu dy *) (1.ndre ubn*. fakturaer i Finland *) faktureer Norge *) (1111 Budsjettert, men ikke itffdrte arbeidene Vurdert Ltem:b;deke varefakturaer -vurbey* a tilbakebet. ev mai -v.;;rdec.,lid=,cebnt. fprendribc; frn ' 101_4 Forbruk fra 9/1784 til 5/1985 Bude;jettert fra 9/1784 til og med 5/ Differanse -164 ="" *) Inkluderer 651 TNOK netalinger (SWIFT-betalinger) til finland og 984 TNOK betalinger til Norge, som vi har sendet til banken i mai, men banken har ikke belastet konto. r

22 BIDJOVAGGE T IDSPLAN BESLIUNING OPPSTART GEOLOGISKE ARBEIDER DIAMANIPROFTLER 1:500 BERGMEKANIKK TILIEGGSBORINC GRUVEPLANLECDING PLANIEGDE A-MALM FIANIEGGE B-MAIM PLANLECCE Au/C-MAIM PIANLEGGE ANCUGSPAPIRER DAMENEG: \ G DSM- msieriatpappcrt CAM - PIANER PPCSESSPLANIECEI\D Sept. Okt. Nov. es. - an. febr. ars pril Mai Juni Juli Aug. ept. ST 3.32titi STO" 245G" 2' " s 1T" :o 2cint25 1)22L22' ot312 '36 1: M i III il IJICI.A-AAJI I r I I ji i ' 'i < I r I r ' I I 1..,...85 i i i. I r - HI L 1,1 I I i,i: II I II I : i 1 i i. 1'-, ' I ' " 1,1 I '-u.'' 1L 101.Er'''', I I :I I II! II!,, Iill 11,1'' 1 I Il I i WHi. i II 1.',,,111111,,Illi- 1 I 1 '', _,' ' aptic,c oc;,811;,:'.d-t ALE 11 1 I 1 ' I 111" I!ITGTNEGFIANIEGGI\G DNSKAFFEISER ORDRER T.E?" TET,: E:FEIRISi1E1 kg'a' LMSKtkET? DINE 1: ' i..dntfp ' EEL1 NDER I " L ' I, INUSiL KlER L 111:IVI,H1j, III!! I I 11, 1I I 1I I I I I 7071:,7 J: 7, Je::e.).;t 79:0.

23 A/S BIDJOVAGGE GRUBER GEOLOGENS MANEDSRAPPORI MAJ Geologiska undersbkningar Kalajoen Timanttikauraus Ky utforde diamantborrningar i Bidjovagge under tiden Sammanlagt borrades ca. 906 m i A-, D- och guldmalmen enligt føljande: Malm Profiler Borrhål Meter guldmalm Tilsammans I A-malmen borrades två extra hål eftersom malmen fortsatter långre ån beråknat mot norr. Val av god entreprenbr, 1Smplig utrustning (Toram II) och rått diameter på hålen (T 56) gjorde att resultatet, ca. 20 m/skift, nårmar sig rekord i arktiska forhållanden. Diamantborrningsrakningen blev på ca FIM ( 20 % moms r FIM) FIM ; 906 M r 282 FIM/m. Råkningen blev altså som beraknat trots att ca. 76 m extra borrades. Spjalkning av borrkårnorna, krossning och malning av proven har gjorts på Bidjovagge, analyserna i Fsbo (Outokumpu Oy, Malminetsinta). De forsta resultaten kom inom en vecka med telefax: Bl.a. i profil N 160 i A-malmen; 5,2 m med 1,4 % Cu och 4,80 g/t Au (2,75 red). A/S Bidjovagge Gruber kopte en "minidrill" for undersbkning av malmgrånserna på ytan. Dammborrningen och "minidrill"- borrningen påbbrjas i juni i A- och i Guldmalmen forutsatt att bergavtåckningen har gjorts i tid. Ett halvt års kontrakt rbrande gruvmatning har gjorts med Mittamiehet Oy. 2. Brytning Brytningsplanerna har delvis reviderats bl.a. har vagen till A-dagbrottet flyttats mot norr. Gammal bruten malm ligger utspridd runt Bidjovagge Gruber, tillsammans några tusen ton delvis rik malm. En del av denna malm samlades i slutet av maj på hbg for anrikningsforsgken i borjan av juni.

24 side 2 BrytningsentreprenOren, Leonhard Nilsen & Sønner från Risøyhamn, flyttade en del av sin maskinpark till Bidjovagge sista dagarna i maj. Bidjovagge, 30. maj 1985 F )4.»Et- Krister Søderholm c/ UKP/H.Wennerwirta, P.Kerola KTR/J.Reino -PSV -EAR - TTK -PSS -MS - J.Reino BG/TØ, RA, KS

Oversendt fra Per Sandvik

Oversendt fra Per Sandvik Bergvesenet rapport"nr tntern i-nurna Internt arkiv nr RapP rt lokalisering G\raderinN 6946 Kommer..arkiv,1 Ekstern rapportnr Oversendt fra Per Sandvik TFortroligfra dato: Tittel Om utbyggingen av Bidjovagge

Detaljer

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Rapportarkivet 5tPosihoks 302. N-744 Trondheim Bergvesenet rapport nr 7249 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

5ePostboks3021, N-744I Trondheim

5ePostboks3021, N-744I Trondheim Bergvesenet 5ePostboks3021, N-744I Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 2390 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

NGU. Skilleark. 11)11!l115[11611 111111 1801 -Kvarts Salten IIFa0 1 19f. Geomatikk

NGU. Skilleark. 11)11!l115[11611 111111 1801 -Kvarts Salten IIFa0 1 19f. Geomatikk Geomatikk IKT er en av landets ledende leverandører av løsninger knyttet til implementering av elektronisk dokumenthåndtering, forvaltning av eiendomsskatteloven, mobile løsninger og geografisk IT. NGU

Detaljer

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012 1302 1901 US-SAK NR: 23/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1194 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2015 11691/2015 2015/1009 202 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/48 Formannskapet 22.04.2015 Bystyret 07.05.2015 Søknad om sluttfinansiering til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 912 158/88 Trondheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

. 1. Rødfjellet Mossgruven Areens gruve Reinfjellet

. 1. Rødfjellet Mossgruven Areens gruve Reinfjellet 9Eia 5t Bergvesenet Posihoks3071. N-744I Trondheim Rapportarkivet. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7268 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Rapportarkivet Bergvesenet

Rapportarkivet Bergvesenet X Pw.thokr, Rapportarkivet Bergvesenet ;Ir' I. N-7.1-1I I rondbeim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7290 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 24. april 2013 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 252 - Barbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 10/2013 MØTEPROTOKOLL

Detaljer

5ttBergvesenet. Rapportarkivet. Urif. Flere forfattere. Samlet av Karl Ingvaldsen. Finnmark

5ttBergvesenet. Rapportarkivet. Urif. Flere forfattere. Samlet av Karl Ingvaldsen. Finnmark Urif 5ttBergvesenet Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 6468 Kommer fra..arkiv Ekstern raonort nr Oversendt fra Fortrolie oea Fortrolig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Protokoll. NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Protokoll. NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion Protokoll NORGES FLERIDRETTSFORBUND Styremøte nr 02/2011-13 Tid og sted Til stede Forfall Øvrig delt. Tirsdag 13. september 2011, Idrettens Hus, Ullevål Stadion Hedi Anne Birkeland, president Freddy S.

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 05.05.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune -

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune - Tannhelsetjenesten Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700031 2012/2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 09.06.2015, kl 14:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2014 Formannskapet holder møte den 16.10.2014 klokka 16:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/10 10/268 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/10 10/268 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 17.06.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

...side 4. ...side 13. Ekstra bilag: Nye tabeller og veiledende verdier for sprengning i dagen. Verdensrekord i tunneldriving...

...side 4. ...side 13. Ekstra bilag: Nye tabeller og veiledende verdier for sprengning i dagen. Verdensrekord i tunneldriving... Nr. 2 november 2003-14. årgang Ekstra bilag: Nye tabeller og veiledende verdier for sprengning i dagen Verdensrekord i tunneldriving......side 4 Ikke så langt fra Tipperary...side 13 Fjellsprengern 2-2003

Detaljer

Årsmelding 2009 Selbu kommune

Årsmelding 2009 Selbu kommune 2010/93-8 Årsmelding 2009 Selbu kommune Årsmelding 2009 Side 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 KAP. 1 ÅRSBERETNINGEN...4 Politisk og administrativ organisering... 4 Driftsregnskapet... 11 Økonomisk vurdering...

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SAKSLISTE. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SAKSLISTE. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening Til husstandene i Askjellrud Huseierforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING Dato: 5. juni 2008 Tid: Klokken 18:30 Sted: Kantina på Røyslimoen Skole SAKSLISTE 1. Opprop og fastsetting

Detaljer