AN VANA A ANW ANNWANYNANNANYANAN. Dato Ar. -- Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad Nordreisa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AN VANA A ANW ANNWANYNANNANYANAN. Dato Ar. -- Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad 18334 Nordreisa"

Transkript

1 Bergvesenet agth Postboks3021, N-7441Trondheim Rapportarkivet AN VANA A ANW ANNWANYNANNANYANAN rbergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokafisering Gradering 7004 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Bidjovauee Gruber A S Bidjot.anszeGruber a.s. Tittel HANANANN. -- Månedsrapport februar, mars, april og mai 1985 Forfatter Østby, Torvald r Kommune Fylke autokeino Finnmark Dato Ar 1985 Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Bidjovagge Gruber A/S -- Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad Nordreisa I Fagområde.....WAN, AVANWANANYAW A AW Geologi, i Geokjemi Bidjovagge E i 1 Råstoffgruppe Råstofftype Malm/metall Cu,Au Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) WAWNYA..WANNY Sammendrag, innholdsfortegnelseeller innholdsbeskrivelse eskriver den driftsmessige aktiviteten i perioden februar-mai Inkludert er resultatet av diamantboring i mai. Rapportene beskriver behandling av anbud på oppstart av gruve driften, oppbygging av oppredningsverket, personellsituasjonen og den finansielle situsjon i forhold til utbyggingens budsjett.

2 I. A/S BIDJOVAGGEGRUBER MANEDSRAPPORTFEBRUAR TEKNISK 1.1 Geologi Ingenaktivitet. 1.2 Grube,bryting Anbudspapirerfor dambyggingog gruvebrytingble sendtut i uke 7. Apningav anbudenevil skje 18. mars.endeligavtale for dambygging og brytingskalifølgeplanengjøresi uke 12. Tvilsomom dettekan la seg gjørefør etterpåske,dvs,i uke Oppredningsverket ToreW.BangfraAlta vil utføreelektriskearbeideri oppredningsverket (lavspent)i tiden Klargjortformontasjeav overhaltavskraperi konsentratfortykker. Fundamentfor pressfilterog skivefilterer ferdige.montertpumper og sykloner.omlastingsbelte montert.sløptmotorfundament for den storemøllen. 1.4 Annet 2 PERSONAL Sammebemanningsom tidligerei Bidjovagge,11 personer,se bilag 1. Vi har hattmøte i Kautokeinomed elektroingeniør som kan væredriftsansvarlig.møteri Finland For å skaffe elektrikere. 3 KOSTNADER Kostnader(1.000NOK) Maned Hittil i prosj. Heleprosj. Brukt Buds'ett Brukt Budsjett kevidert Rudsjett c, ( Av det Gcm er brukt hittil utgjor uhetalte fakturaernok 3,15 mill. Dessutenhar vi vareri ordre for NOK 3,10 min. Kassa-analyse,se bilag 2. Det er søktom å få overførtnok 2,6 mill av lånet i SparebankenNord.

3 Gruvaslån pr. 28. februar1985er: - Langsiktigelån NOK 3,5 mill - Kortsiktigelån NOK 0,644mill. FREMDRIFTSPLAN Endeligavtaleom dambyggingog gruvebrytingvil bli noe forsinket. Forøvrigfølgestidsplanen. DIVERSE Det er søktom medlemsskapi NorskArbeidsgiverforening. Alleansatte som er interessert(frivillig)har tattpoliovaksine(1.sprøyte). Bidjovagge,08. mars 1985 TorvaldØstby adm.dir. Fordeling:OKHI/J.Tanila, H.Solin,K.Vaajoensuu,J.Jårvinen,P.Kerola KTR/PSV, OKLA/P.Huhta BIDJO/TØ,RA, KB I.M.Mathiassen E.M.Ullebø

4 . AIS BIDJOVAGEGRUBER Bilag 1 BEMANNING PP () = Norsk nrheidstaker x Finsk arbeidstaker Stab Time- Totalt arb.ledelselønnede Adm.direktør uh,..redningsverket Teknic* direk ør Arbeidsledelse Prosessoperatører Dagskift Laboratoriet Dagbrudd Gruveplanlegger Geolog gruvetekniker,dagbrudd dministrasjon- Vedlikehold Kontorsjef Sekretær Innkjøp Lagerforvalter ekanisk vedlikehold Arbeidsleder Oppredningsverk øvrig Elektrisk Arbeidsleder Elektrikere Totalt 04-1=4

5 A/S BIDJOVAGGEGRUBER Bilag2 FEBRUAR1985 Fra investeringsstart 1.000NOK Bevilgetlån Kassekreditt Saldopr (Disponibelt) Kassestrøm FIM Kurs 0, Gjeldtil OutokumpuOy pr Vurdertgjeldtil OutokumpuOy (ufakturert)pr Ubetaltefakturaertil OutokumpuOy Andre ubetaltefakturaeri Finland 165 Vurdertm.v.a.av utenlandskevarefakturaer Forbrukfra 9/1984til og med 2/ Budsjettertfra 9/1984til og med 2/ Differanse Bidjovagge, Valervo Brnnare

6 A/S BIDJOVAGGEGRUBER BG 5/85 MANEDSRAPPORTMARS TEKNISK 1.1. Geologi Krister Soderholmhar besokt BidjovaggeGruber. Han vil være BG's geolog sommeren Grube, bryting Anbudene for dambyggingog grubebrytinger åpnet. Diskutertmed to aktuelleentreprenorer.planlagt mote med den ene av disse den for endelig kontrakt. 1.3 Opprednihgsverket Montasjenegår godt, horisontalsikteter ferdig og finknuserer prøvekjørt (uten malm). Salas vertikalegodspumperer ferdigmontert(inkl. el.arbeider).reguleringav vibrasjonsmatereunder siloer er ikke installertennå. Vulkaniseringav transportbånder nesten ferdig. Den store mollen er nå klar for montasje av nye foringer. Syklonpumpe}-(2stk.), avgangspumper(2 stk.), OK 16 flotasjonsceller, grovflotasjonscelleog LAROX pressfilterer ankommetbidjovagge. Av storre maskinerer ikke store møllemotorlevert ennå (kommeri uke 15). Skivefilterog konsentratfortykkerensdriftsmekanism er demonterti Outokumpuog klar for transporttil Bidjovagge(planlogtca. uke 16). Elektriskearbeiderutført av f rma Tore W. Bang fortsetterog folger programmet. Til elektriskehøyspentarbeiderhar vi fått tilbud fra Norske Siemens (ca. NOK ,-). PERSONAL Bemanningener øket med 4 mann, teknisk sjef pluss 3 timelonnede.vi er nå 15 menn totalt,se bilag 1. Det har vært informasjoneri Outokumpu for aktuelleprosessmennog kontakt med prosessmenni Nord-finland. Har dessutenhett kontakt med el.ingeniorog elektrikerei Einland. KOSTNADER Kostnader(NOK 1.000) MANED HITTIL I PROSJEKTET HELE PROSJEKTET Brukt Budsjett Brukt Budsjett Revidert Budsjett

7 Side2 Av det som er brukthittilutgjørubetaltefakturaernok 4,5 mill. Dessutenhar vi vareri ordrefor NOK 1,1mill.Kassa-analyse, se bilag2. Gruvaslån pr. 31. marser: Langsiktiglån NOK 6,1 mill. Kortsiktiglån NOK 0,7 mill. OverførtNOK 2,6 mill fra byggelåni SparebankenNordi sluttenav mars. FREMDRIFTSPLAN Endeligavtaleom dambyggingog grubebrytingvil bli gjort byggingav ny avfallsledning er utsatttil sommeren.rør til denne blirbestilti løpetav aprilfor monteringtil sommeren.den gamle blirreparertfobbruk inntilden nye kommeri drift,se bilag3. DIVERSE Vi er nå medlemav NorskArbeidsgiverforening. Anbudspapirerfor renholdog matserveringi Bidjovagger sendtut. Møtemed Fylkesarbeidskontoret i Vadsø(TØ,RA) angåendeopplæring. Planlagtoppstårti prosessteknikkfor 10 mannden Fåttavslagpå søknadom 12 timersskift.ny revidertsøknadsendes ca Bidjovagge,03. april1985 (01-..)a-eig2 TorvaldØstby Fordeling:OKHI/J.Tanila, H.Solin,K.Vaajoensuu,J.Jrvinen,P.Kerola KTR/PSV OKLA/P.Huhta BG/TØ,RA, KB, KS I.M.Mathiassen E.M.Ullebø

8 A/S BIDJOVAGEGRUBER Bilag1 BEMANNING PR Adm.direktør Norsk arbeidstaker Finsk arbeidstaker Oppredningsverket Stab Time- Totalt arb.ledelselønnede Teknisk direktør Arbeidsledelse Prosessoperatører,, Dagskift Laboratoriet 1 agbrudd Gruveplanlegger Geolog gruvetekniker,dagbrudd dministrasjon- Vedlikehold Kontorsjef Sekretær Innkjøp Lagerforvalter ekanisk vedlikehold Arbeidsleder Oppredningsverk øvrig Elektrisk Totalt Arbodcindnr Elektrikere (j) 15 4

9 A/S BI6JOVAGGEGRUBER Bilag 2 MARS 1985 Fra investeringsstart NOK Beviloet lån Kassekreditt Saldo pr (Disponibelt) Forpliktelser Kassestrøm Gjeld til OutokumpuOy pr Vudert gjeld til OutokumpuOy (ufakturert)pr Bet, og ubet. fakturaertil OutokumpuOy Andre bet, og ubet. fakturaeri Finland Vurdert m.v.a. av utenlandskevarefakturaer 350 Ubetalte fakturaeri Norge Kassestrømforandring Forbruk fra 9/1984 til 3/ Budsjettertfra 9/1984 til og med 3/ Differanse Det er ikke tatt hensyn til proformafakturaerog tilbakebetalingav m.v.a. Bidjovagge, KalervoBfånnare

10 BQQ BIDJOVAGGE T I.DSPLAN 1 84 Sept. Okt. Nov s. an. Febr. ars pril Mai Juni Juli Aug. ept. S : BESLILJNING OPPSTART GEOLOGISKEARBEIDER D1AMANTPROFILER 1:500 BERGMEKANIKK TILLEGGSBORING GRUVEPLANLEGGING PLANLEGGEA-MAIM PLANLEGG EI-MALM PLANLEGGEAu/C-MALM PLANLEGGEANBUDSPAP/RER DAMBYGGING DAM - MATERIALRAPPORT DAM - PLANER OPPREDNINGSVERKET PROSESSPLANLEGGING III"L FE.Nr I 1 jr.. i 1DP113TOGVIAL I I1 :FCR TI II II II I t ' I I I UTSTYRSPLANLE6GING ANSKAFFELSERORDRER ONTERINGIAVMAKINER ELEKTRISITET tl' I I II r I EL.PLANLEGGING ARBEIDER.'6ELYSAIlikG 1NG 39 I I I I ij tj M NTERTNGR I I I AVGANG-OG RETURVANNSYSTEM BYGGREPARASJONER Trpl r PFPG ' ; I I I >LIZPI "(EGET PRO:R.):. ' 11 ILLENyur MATER1aL: :..(MAL1NG, ET I LEDELSE.FORTS.PROSJEKT v I I I I I CKPA FORANDINGEROG REPARASJONER II UNDERDRIFT ' I I II I I; ILLENYTT ; 1 INGNYCRIFTSVAN LINJE I I I NWYUGINE I 1 1 ; 1 T 1111 REP.AVTAK I I I I I EL.ENTRVOSEEI CRILFISFERSCNELL VERK II I MOTE,KIR PROSJEKTGRUPPE 48 OVRIGEARBEIDER: r v rr r, VFPIMPR le II (ÆP I IIIII III III; It II J ni Il u.

11 A/S BIDJOVAGGEGRUBER BG 8/85 QR MANEDSRAPPORTAPRIL 1985 TEKNISK 1.1 Geologi Avtale er gjort med finsk firma for diamantboringi Bidjovagge.Start i uke 19. Totaltca. 800 m i A-, C- og D-brudd. 1.2 Grube, bryting Avtale er gjort.med Leonard Nilsen & Sønner om dambyggingog malmbryting i Bidjoyagge.De starter rigging i uke 19. Detaljdiskusjoner med entreprenørenfortsetter. 1.3 Oppredningsverket Monteringengår bra. Følgende utstyr er nå montert:transportbelte utenfra og inn i verket, store møllemotor,sykloner,grovflotasjonscellen, store OK-16 flotasjonsceller(2 stk-), drivmekanismentil konsentratfortykkeren,larox-pressfilterog avgangspumper. Foringer store møllen er under montering.arbeidetmed gods- og vannledningerfortsetter.elektriskearbeidermed lavspent(firma Tore Bang) og høyspent (firma Siemens) pågår. Instrumenteringener bestilt og montasjenvil bli utført av montør fra OKP. PERSONAL snekker.vi Bemanningener økt med 5 mann, flotasjonsformannpluss 4 timelønnede. Av de timelønnedeer en ansatt på korttidskontrakt(2-3 måneder) som er nå totalt 20 ansatte,sebilag 1. Startet intern opplæringav 10 mann i prosessteknikk. Ansvarligdriftslederfor elektriskeanlegg er ansatt fra (norsk).elektroteknikerer ansatt fra (finsk).Han vil være på opplæringi Finland frem til midten av mai. Annonserti norske aviser etter gruveovervåkeruten å fått noen. Prøver nå å skaffe en fra Finland.

12 / 2 3. KOSTNADER Kostnader(NOK 1.000) MANEDEN HITTIL I PROSJEKTET HELE PROSJEKTET Brukt Budsjett Brukt Budsjett*) Revidert Budsjett *) Månedsfordelingener revidert. Av det som er,brukthittil utgjør ubetalte fakturaernok 5,2 mill, i tillegghar vi varer i ordre for NOK 1,2 mill. Kassa-analyse,se bilag 2 Finansiering: Bevilget lån fra SparebankenNord, NOK 7,5 mill Bevilgetkassakredittfra SparebankenNord, NOK 1,0 mill Bevilgetbyggelån fra D.U.F., NOK 6,1 mill Disponibeltpr : Langsiktigelån NJK 5,6 mill Kortsiaige lån NOK 0,5 mill FREMDRIFTSPLAN Instrumentering-og skivefiltermontasjeni verket er forsinket,slik at vi er 1 uke etter planen. Prøvekjøringenstartersom planlagttil tross for dette. Planene for avgangs-og returvannsystemer revidert.benyttergamle systemet frem til sommeren.bestilt materielltil nye systemet.også endret planene for Reisavannlinjen.Den gamle vil bli reparerttil sommeren,dvs, ingen nybygging.se bilag 3. Bygningsmessigearbeidervil foregå kontinuerligi tiden utover. Må også leie inn arbeidskraftfor å få reparerthybler og fellesrom. DIlERSE KautokeinoIndostriservicefortsettersom entreprenorfor renholdog matservering. Sent ny soknad om 12 timers skift. Forhåndsbestilthotellromi Kautokeinoi forbindelsemed åpning av A/S BidjovaggeGruber.

13 /3 - Natt juni: 5 rom - Natt juni: 20 rom - Natt juni: 5 rom - Natt august: 20 rom Bidjovagge,8, mai 1985 Torvald østby adm.dir. Fordeling: OKHI/J.Tanila,H.Solin,K.Vaajoensuu,J.Jrvinen, P.Kerola KTR/PSV OKLA/P.Huhta BG/TO,RA,KB,KS,TV I.M.Mathiassen E.M.Ullebø

14 I A/S BIDJOVAGGE SRUBER REIJO ANTTONEN/KALERVO BRÄNNARE BEMANNING PR stab arb.led. norsk/finsk time lbnn. norsk/finsk Totalt norsk/finsk TOTALT NORSK+ FINSK 11 Adm.direktbr Gruve Dagbrudd - Knusing Gruveplanlegger Geolog Gruveovervakare Oppredn.verk/vedl.hold Teknisk sjef OppredningsvenEet Arbeidsledelse Prosessoperatdrer Daoskift , Laboratorium Mekanisk vedlikehold 6 Elektrisk vedlikehold Elektrosie+ Arbeidsleder C) 0 () Elektrikere (1 0 0 Administrasion Kontorsjef Sekrefär Innkidp C) Lagerforvalter 1 1 Totalf

15 A/S BIDJOVAGGE GRUBER KALERVO BRANNARE Bilag 2 APRIL 1985 Fra investeringsstart NOK 1000 Bevilget lån fra Sparebankin Nord 7500 Bevilget kassekredit fra Sparebanken Nord 1000 Bevilget bygoelån fra DUF Saldo pr pisponibelt) 6111 Kassestrdm pr Forpliktelser Kassestrdm pr Gjeld til Outok,umpu Oy pr Vurdert gjeld til Outokumpu Oy (ufakturert) pr Ubet. fakturaer til Outokumpu oy *) Andre ubet. fakturaer i Finland *) 1886 Ubetalte fakturaer i Norge *) 836 Vurdert m.v.a. av utenlandske varefakturaer 187 -vurdert m.v.a tilbakebet. av januar-februar 506 -Vurdert m.v.a. tilbakebet. av mars-april 699 Forbruk fra 9/1984 t 1 4/ Budsjettert fra 9/1984 til og med 4/ D fferanse 503 *) Inkluderer 3056 TNOK betalinger (SWIFT-betalinter) til Finland og 606 TNOK betalinger til Norge, som vihar sendet til banken i mars, men banken har ikke belastet vår konto.

16 2,U 3 B9Q BIDJOVAGGE TI.D5PLAN BESWININCOBPSTART GECIOGISKEARBEIDER DIAMANTPROEILER 1: Sept. Okt. Nov. es. kion. Feer.Lars biprh Mai Juni Jull Aug. Sept. csia,5:::1"r1-41'1"i"141141' s'is"-" " 'I l"1':?."04"i"tsi"trs.t'"i'l'r!"121` TTI11111 II. I,!I IH I 111.II I fl!, I!li III II I BEROMEKANINK I,,4114,4,1I TILLEGGSBORINS I I H I I GROtEPLANILEGGING PLANIEGGEA-MALM I if PLANLEGGE8-MALM I I 11 I!!!' "n, PLANLEGGEAu/C-MALM I PLANLEDOEANBUDSPAPIBER II DAMBYGGING I DAM - MATERIALRAPPORT DikM- PLANER OBBBED:IINGSVERKET PPOSES5PtANLEGGING UTSTYRSPLANLEGGINO I 111,11!!HIIIII!, 11 '44 I i I I! illagiv"wie;t3''''''''''`7-ri 1 I I I I Ill!..<1 II 1,1I,HIIHI!! III 11 1 WIII ti iir r ' 1,1 rr. Hir 11.1-t, I HI III. III I I I ',-1,4:±'.1; I Il ' 11.1,! 1, I I Hs1 wit, I I I.9dif-'" III I I III I 1-1 I I I! 11 r ANOBAFFELSEP. ORDPER Ii I 1, WHH! ; j 11 I ELEKTRISIIET ;9 EL.PLA\LECCir,r, ' I ULI 2.3..k 11 ii!j;1! r MOTE,v.1KPr,05jEKTGRUPPE 3VRICEARBE1DCR: il!!' L!!!!!!!!,!!..LII,!!1,..,,il'., 1 in,, r I, [j:11. ' Ibu,,,,,,,,, 1 _., i ,, ' I I II! Ij j 1H H I i ; { LL rn, T -, _-_,-----,--., r._hr 1

17 A/S BIDJOVAGGEGRUBER BG 9/85 Q4 MANEDSRAPPORTMAI TEKNISK Sommerener forsinket2-3 uker. Dette skaper problem for entreprenøren p.g.a.mye snø og is og tele i bakken. Avgangsdammenekan ennå ikke benyttesda isen fortsattligger der. 1.1 Geologi Det er diamantboreti A-, C,- og D-malmene,tilsammenca. 900 bormeter. Fått noen resultaterfor A-mlamen,de øvrige er ennå ikke kommet. 1.2 Grube, bryting Etter diamantboringener adkomstentil A-bruddetflyttetlitt lengremot nord. Brytingener 1 uke forsinketp.g.a. den sene sommeren. 1.3 Oppredningsverket Noe forsinket.ioppredningsverketp.g.a. uforutsatttearbeider: Bunnen i de gamle flotasjonscellene(8 stk.) var rustethull i og måtte skiftesut. De gamle vannledningeri verket var ubrukbare.nytt er under montasje. Nødvendiginstrumenteringfor prøvekjøringer montert,men øvrige er forsinketp.g.a. sene leveranserog vil bli montert etter oppstart. Slartetprøvekjøringav enkelte maskiner som transportbånd,finknuser, begge møllene og flotasjonscellene.står igjen å ferdigstillekonsentratlager,diverse instrumenteringog litt el.arbeideri verket. Noe elektriskearbeiderute er ikke utført. Venter til bakken er blitt telefri. 2. PERSONAL Bemanningener økt med 4 mann, arbeidslederog 3 timelønnede.vi er nå 24 ansatte,se bilag 1. I begynnelsenav juni vil bemanningenøke betraktelig (finskeprosessoperatører).det forhandlesom ansettelseav elektrikere. Geolog og adm.dir.vil i fellesskapta seg av gruveovervåkingeninntil videre.forhandlermed bergingeniør(yrjø Huhtamki) om ansettelefra Han vil også kunne foreta gruveplanlegging.

18 3. KOSTNADER Kostnader(NOK 1.000) MANED HITTIL I PROSJEKTET HELE PROSJEKTET Brukt* Budsjett* Brukt* Buds'et Revidert* Budsjett* ) ) InkludertNOK 0,7 mill som er budsjettert,men ikke utført ennå. 1) InkludertNOK 0,4 mill. diamantboringsom ikke er i investeringsbudsjettet. Av det som er brukt utgjør ubetalte fakturaernok 3,5 mill, i tillegg har vi varer i ordre for NOK 0,6 mill. Kassaanalyse,se bilag 2. Finansiering: Bevilget lån fra SparebankenNord, NOK 7,5 mill. Bevilgetkassakredittfra SparebankenNord, NOK 1,0 mill. bevilgetbyggelån fra DUF, NOK 6,1 mill. Bedriftsinnternopplæring,NOK 1,0 mill. Lånene fra NordiskaInvesteringsbanken(NIB) er forsinket,da lisens fra Norges Bank mangler.for å hjelpe vår likviditethar inntil lånene fra NIB er i orden, SparebankenNord gitt tillatelsetil å overtrekkebyggelånskontoenmed inntil NOK 3,0 mill. Disponibeltpr : Langsiktigelån NOK 0,01 mill Kortsiktigelån NOK 1,00 mill Pluss mulighetentil å overtrekkebyggelånetmed NOK 3,0 mill. FREMDRIFTSPLAN Instrumenteringenog prøvekjøringav verket er forsinket.regner alikevelmed å starte produksjoneni uke 24. Fast gruveovervåkerkommer fra Fortsattproblemå skaffe elektrikere,men det forhandlesmed el.firmaom leie av folk inntil videre. Se bilag 3. Reviderteplaner for avgangs-og returvannsystemog for Reisavannlinjen, se april rapport. DIVERSE Fått muntlig beskjedom at både søknadenom 12-timersskift og utslippstillatelsener i orden.

19 /3 Fåtttilsagnom tilskuddtil bedriftsintern opplæringut året1985. Det blirproblematiskå få ut NOK 3,0 milltil opplæringdetteåret. Bidjovagge,10. juni1985 (--- TorvaldØstby Fordeling:OKHI/J.Tanila, H.Solin,K.Vaajoensuu,J.Jarvinen,P.Kerola KTR/PSV OKLA/P.Huhta BG/TØ,RA, KB, KS, TVa I.M.Mathiassen E.M.Ullebø

20 A/S RIWOVAGGE GRUPER KALERVO BR.4NNARE/6ERD b.stby 10.E, Bilag 1 PEMANNING RR.31 LpH ArbeidslEde

21 A/S BIDJOVASGE GRUBER KALERVO BR4NNARE ' 10.6,1985 Bilag 2. MAI 1985 Revidert Fra investeringsstart Bevilget lan fra Sparebanken Nord Bevileet kassekredit fra Sarebanken Nord Bevilget byggelen fra DUF Oppläringstilskudd Saido pr (disponibelt) NOK (111 Kassestrdm pr Forpliktelser Kassestrdm pr Gjeld til OutokUmpu Oy pr Vurriert gjelb til 02;tbkumpu (ufakturert) pr Ubet. fakturaer til Outokumpu dy *) (1.ndre ubn*. fakturaer i Finland *) faktureer Norge *) (1111 Budsjettert, men ikke itffdrte arbeidene Vurdert Ltem:b;deke varefakturaer -vurbey* a tilbakebet. ev mai -v.;;rdec.,lid=,cebnt. fprendribc; frn ' 101_4 Forbruk fra 9/1784 til 5/1985 Bude;jettert fra 9/1784 til og med 5/ Differanse -164 ="" *) Inkluderer 651 TNOK netalinger (SWIFT-betalinger) til finland og 984 TNOK betalinger til Norge, som vi har sendet til banken i mai, men banken har ikke belastet konto. r

22 BIDJOVAGGE T IDSPLAN BESLIUNING OPPSTART GEOLOGISKE ARBEIDER DIAMANIPROFTLER 1:500 BERGMEKANIKK TILIEGGSBORINC GRUVEPLANLECDING PLANIEGDE A-MALM FIANIEGGE B-MAIM PLANLECCE Au/C-MAIM PIANLEGGE ANCUGSPAPIRER DAMENEG: \ G DSM- msieriatpappcrt CAM - PIANER PPCSESSPLANIECEI\D Sept. Okt. Nov. es. - an. febr. ars pril Mai Juni Juli Aug. ept. ST 3.32titi STO" 245G" 2' " s 1T" :o 2cint25 1)22L22' ot312 '36 1: M i III il IJICI.A-AAJI I r I I ji i ' 'i < I r I r ' I I 1..,...85 i i i. I r - HI L 1,1 I I i,i: II I II I : i 1 i i. 1'-, ' I ' " 1,1 I '-u.'' 1L 101.Er'''', I I :I I II! II!,, Iill 11,1'' 1 I Il I i WHi. i II 1.',,,111111,,Illi- 1 I 1 '', _,' ' aptic,c oc;,811;,:'.d-t ALE 11 1 I 1 ' I 111" I!ITGTNEGFIANIEGGI\G DNSKAFFEISER ORDRER T.E?" TET,: E:FEIRISi1E1 kg'a' LMSKtkET? DINE 1: ' i..dntfp ' EEL1 NDER I " L ' I, INUSiL KlER L 111:IVI,H1j, III!! I I 11, 1I I 1I I I I I 7071:,7 J: 7, Je::e.).;t 79:0.

23 A/S BIDJOVAGGE GRUBER GEOLOGENS MANEDSRAPPORI MAJ Geologiska undersbkningar Kalajoen Timanttikauraus Ky utforde diamantborrningar i Bidjovagge under tiden Sammanlagt borrades ca. 906 m i A-, D- och guldmalmen enligt føljande: Malm Profiler Borrhål Meter guldmalm Tilsammans I A-malmen borrades två extra hål eftersom malmen fortsatter långre ån beråknat mot norr. Val av god entreprenbr, 1Smplig utrustning (Toram II) och rått diameter på hålen (T 56) gjorde att resultatet, ca. 20 m/skift, nårmar sig rekord i arktiska forhållanden. Diamantborrningsrakningen blev på ca FIM ( 20 % moms r FIM) FIM ; 906 M r 282 FIM/m. Råkningen blev altså som beraknat trots att ca. 76 m extra borrades. Spjalkning av borrkårnorna, krossning och malning av proven har gjorts på Bidjovagge, analyserna i Fsbo (Outokumpu Oy, Malminetsinta). De forsta resultaten kom inom en vecka med telefax: Bl.a. i profil N 160 i A-malmen; 5,2 m med 1,4 % Cu och 4,80 g/t Au (2,75 red). A/S Bidjovagge Gruber kopte en "minidrill" for undersbkning av malmgrånserna på ytan. Dammborrningen och "minidrill"- borrningen påbbrjas i juni i A- och i Guldmalmen forutsatt att bergavtåckningen har gjorts i tid. Ett halvt års kontrakt rbrande gruvmatning har gjorts med Mittamiehet Oy. 2. Brytning Brytningsplanerna har delvis reviderats bl.a. har vagen till A-dagbrottet flyttats mot norr. Gammal bruten malm ligger utspridd runt Bidjovagge Gruber, tillsammans några tusen ton delvis rik malm. En del av denna malm samlades i slutet av maj på hbg for anrikningsforsgken i borjan av juni.

24 side 2 BrytningsentreprenOren, Leonhard Nilsen & Sønner från Risøyhamn, flyttade en del av sin maskinpark till Bidjovagge sista dagarna i maj. Bidjovagge, 30. maj 1985 F )4.»Et- Krister Søderholm c/ UKP/H.Wennerwirta, P.Kerola KTR/J.Reino -PSV -EAR - TTK -PSS -MS - J.Reino BG/TØ, RA, KS

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995.

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995. 5it Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 4583 Rapportarkivet Trondheim Apen Kommer fra..arkiv

Detaljer

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området.

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området. Rapportarkivet 22/5tBergvesenet Postboks 3021 N-7441 Trondhem Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 3236 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

26.01. 1960. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Andørja lbestad

26.01. 1960. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Andørja lbestad 221Bergvesenet 5I e Postboks3021,N-7441Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4748 Åpen Kommer fra.srldv Ekstem rapport nr Oversendtfra

Detaljer

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Rapportarkivet 5tPosihoks 302. N-744 Trondheim Bergvesenet rapport nr 7249 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Prøvetaking av avgangen fra flotasjonsverket i Bidjovagge Gruber. Dato

Prøvetaking av avgangen fra flotasjonsverket i Bidjovagge Gruber. Dato wiv 5(k Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1047 Trondheim Kommer fra Ekstern rapport nr

Detaljer

Dato Ar. Bergdistrikt. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Skiftesmyr

Dato Ar. Bergdistrikt. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Skiftesmyr U11) Bergvesenet Rapportarkivet 5(t Postboks3021. N-7441Trondheim Bergvesenetrapport nr 2439 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering. Gradering Kommer fra..arkiv Grong Gruber AS Ekstern

Detaljer

Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Ridjovagge Gruber a.s...,,

Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Ridjovagge Gruber a.s...,, P. Bergvesenet Postboks 3021, N-7441 Trondbeirn, Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7045 Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra.arkiv t Kautokeino kubberfelter

Detaljer

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna 51 Bergvesenet ti Postboks3021 N-744I Trondheim Bergvesenetrapport nr 6440 Rapportarkivet Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Nordlandske Ekstern rapport

Detaljer

78 000 tonn å 0,90%Cu og 5,52%Zn, samt et tillegg på 0,2 g/t Au og 20 g/t Ag.

78 000 tonn å 0,90%Cu og 5,52%Zn, samt et tillegg på 0,2 g/t Au og 20 g/t Ag. ist Bergvesenet Postboks 3021 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1311 Trondheim Apen Kommer fra..arkivekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet 4)t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr Rapportlokalisering Gradering BV 851 197119FB T& F455 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapponnr

Detaljer

Rapportarkivet, Bergvesenet. Rauharnmer kisforekomst. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir

Rapportarkivet, Bergvesenet. Rauharnmer kisforekomst. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir Bergvesenet Postboks302,_N-744 "I'rondbeim Rapportarkivet, Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir 5368 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisering Gradering BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Færden, Johs Dato År Sydvaranger AS ' 15.11 1974

Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Færden, Johs Dato År Sydvaranger AS ' 15.11 1974 5I t Bergvesenet Posiboks3021,N-7441Trondheim Rapportarkivet I (B-e7gvesenet rapport nr InternJoumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4718 1971/98 Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Rapport vedr.: Flotasjon av prøver fra Råna med høye nikkel og sulfidgehalter. Dato Ar. Jan 1977. 1: 50000 karlblad 1: 250 000 kartblad 13311

Rapport vedr.: Flotasjon av prøver fra Råna med høye nikkel og sulfidgehalter. Dato Ar. Jan 1977. 1: 50000 karlblad 1: 250 000 kartblad 13311 5I Bergvesenet e Posthoks 3021. N-744I.I.rondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7244 Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Rapportarkivet Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Internt arkiv nr. Oversendt fra Raffinerin2sverket A. Dato Ar. Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad I Mandal

Internt arkiv nr. Oversendt fra Raffinerin2sverket A. Dato Ar. Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad I Mandal Bergvesenet Po;thoks 50'1. N-7141 Trondhel m Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 7171 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr tal? Bergvesenet Rapportarkivet 5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 2409,, i Ekstern rapport nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering 1 1 Kommer fra..arkiv

Detaljer

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra. Forekomster

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra. Forekomster Bergvesenet Posffloks3021,7002 Trondhehn Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr BV 201 1 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Fortrolig. Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen

Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen Kommerfra..arktv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

5ePosthoks 3021. N-7441 Trondheim

5ePosthoks 3021. N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet 5ePosthoks 3021. N-7441 Trondheim 00.a. Jeala.31 Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokaliserine Gradering 5576 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS Jst Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3592 Trondhcim Kommer fra..arkiv Ntenngsdcpartcmentet

Detaljer

Bidjovagge Gruber. Vest for Namsen Grondalsvatnet Kjærfjellet skjerp

Bidjovagge Gruber. Vest for Namsen Grondalsvatnet Kjærfjellet skjerp Uni Bergvesenet Postboks 3071, N-7441 Trondheirn Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Arve Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 5154 Kommer

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1454 Intern Journal nrinternt arkiv nr Rapport lokalisennggradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr NGU

Detaljer

Oversendtfra l'olldal Verk o.s. -- Tittel DYPMALMLETING INNENFOR HJERKINNFELTET, Vurdering av resultater og forslag til videre I undersøkelser

Oversendtfra l'olldal Verk o.s. -- Tittel DYPMALMLETING INNENFOR HJERKINNFELTET, Vurdering av resultater og forslag til videre I undersøkelser '1j91 Bergvesenet Posthoks 3021, N-744I Trondlieim Rapportarkivet 7 Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradefing 5924 Kassenr. 74 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig 5t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 13V3559 Intern Journal nr Internt anov nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig Kommer fra arkiv Ekstern

Detaljer

Dato Ar 30.3. 1968. Bergdistrikt 1. 50 900 karthlad 1935 I. Repparriord

Dato Ar 30.3. 1968. Bergdistrikt 1. 50 900 karthlad 1935 I. Repparriord 5tk Posthoks Bergvesenet (1.1 I N-7-1.11 Trondheim 1tertttsesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkis nr Rapport lokalisennit Orade 5689 Rapportarkivet Kommer fra..arkiv 11kstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Tittel Undersøkelsesarbeideri Ringnes gruve, Flesberg, Årsrapport 1995 og 1996. 1: 50 000 kartblad I 1: 250 000 kartblad 17144 Skien.

Tittel Undersøkelsesarbeideri Ringnes gruve, Flesberg, Årsrapport 1995 og 1996. 1: 50 000 kartblad I 1: 250 000 kartblad 17144 Skien. Bergvesenet Postboks3021, N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4688 235695 83/97 Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr

Detaljer

IKommune Ballangen Nordland

IKommune Ballangen Nordland * X Posthoks Rapportarkivet Bergvesenet 3021. N-744 Trondheim.... aasa ana Bergvesenet rapport nr ntern Journal nr nternt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7214 Kommer fra.arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 1943. Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen / fortsettelse vest. Meldal.

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 1943. Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen / fortsettelse vest. Meldal. 2 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1943 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokahsering Gradering Trondheim Kommer 1ra..arkar Ekstern rapport nr

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet BV 4960. ratel Økonomisk vurdering av flerfarget marmor - Hattfjelldal Avsluttende rapport. Bergvesenet rapport nr

Rapportarkivet. Bergvesenet BV 4960. ratel Økonomisk vurdering av flerfarget marmor - Hattfjelldal Avsluttende rapport. Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Postboks 3021. N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 4960 Intern Journal nr Internt arkiv nr 1 Rapport lokalisering I Gradering 17/90 Nordlandske ' Apen Kommer fra..arkiv

Detaljer

Rapport vedr.: Kraftforbruk ved konvensjonell kulemøllemaling, autogenmaling med forskjellig kornfordeling på møllemaling.

Rapport vedr.: Kraftforbruk ved konvensjonell kulemøllemaling, autogenmaling med forskjellig kornfordeling på møllemaling. X Postboks Bergvesenet 3021. N-7441 Trondbeim aleleb Rapportarkivet,115 11.. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7234 Kommer fra.arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Rapport vedrørende Molybdenprospektering

Rapportarkivet. Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Rapport vedrørende Molybdenprospektering Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr \ 5122 Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Arve Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer

Detaljer

net Magnetisk undersøkelse Suovrarappat/Kautokeino, april ,k,7441;ir\oodheim intemt arkw nr . 13'9r0vaietmit rants

net Magnetisk undersøkelse Suovrarappat/Kautokeino, april ,k,7441;ir\oodheim intemt arkw nr . 13'9r0vaietmit rants net 3021,k,7441;ir\oodheim.....1BÆRBAR:MAS,K,.. 13'9r0vaietmit rants 7020 ' intemt arkw nr KoMMat tre''errirq:&> Kautokeino Kobberfelter AIS rapportynt GM 305 B.. Magnetisk undersøkelse Suovrarappat/Kautokeino,

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Div korrespondanse fra/til NGU om geokjemiske og geofysiske undersøkelser. Nordlandske

Rapportarkivet. Bergvesenet. Div korrespondanse fra/til NGU om geokjemiske og geofysiske undersøkelser. Nordlandske Bergvesenet Postboks 3021 N-744I Trondheun Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr 6411 Kommerfra..arkiv Nordlandske Internloumal nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering Eksternrapport nr Oversendt

Detaljer

/44-1,t 4I CeA7ri99 ( I S GULLUNDERSØKELSE I BIDJOVAGGE. Et prospekt det er bevilget prospekteringsstøttetil i 1980 NJ BIDJOVAGGE GRUBER

/44-1,t 4I CeA7ri99 ( I S GULLUNDERSØKELSE I BIDJOVAGGE. Et prospekt det er bevilget prospekteringsstøttetil i 1980 NJ BIDJOVAGGE GRUBER /44-1,t 4I CeA7ri99 ( I S GULLUNDERSØKELSE I BIDJOVAGGE Et prospekt det er bevilget prospekteringsstøttetil i 1980 NJ BIDJOVAGGE GRUBER, - - 2 - Videre igjen er det prøvetatt av en ikke - kopper - mineralisert

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Bergvesenet Postboks01, 700 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1881 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

utv 5(k Bergvesenet Rapportarkivet Beregninger av Au-innholdet i avgangsdammene i Bidjovagge Gruber BV 819 493/81 FB TaF691 Trondheim Forlrolig

utv 5(k Bergvesenet Rapportarkivet Beregninger av Au-innholdet i avgangsdammene i Bidjovagge Gruber BV 819 493/81 FB TaF691 Trondheim Forlrolig utv 5(k Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr Rapportlokalisering Gradering BV 819 493/81 FB TaF691 Trondheim Forlrolig Kommerfra..arkiv

Detaljer

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arldv nr Rapport lokalisenng Gradering I3V 3.557 Trondheim Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokallsering Gradering BV 189 Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. BV It,-13L9. Stavanger Staal A./S.Prosjekt Råna. Stavanger Staal A/S. 1.Dybdahl, Titania A/S.

Rapportarkivet. Bergvesenet. BV It,-13L9. Stavanger Staal A./S.Prosjekt Råna. Stavanger Staal A/S. 1.Dybdahl, Titania A/S. X Postboks3021 Bergvesenet N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering 6436 BV It,-13L9 Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 3709 I

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 3709 I Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3709 I Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Internt arkiv nr Rapport lokalisering. Dato År. Bergdistrikt

Internt arkiv nr Rapport lokalisering. Dato År. Bergdistrikt fut2 Bergvesenet Posthoks 3071, N-7441 Trondbeim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7136 Internt arkiv nr Rapport lokalisering Kommer fra arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig

Detaljer

Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering. Oversendt fra F.M. Vokes. Dato Ar. Bergdistrikt. Knaben Gursli Flottorp

Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering. Oversendt fra F.M. Vokes. Dato Ar. Bergdistrikt. Knaben Gursli Flottorp tug.t Bergvesenet Postboks 302 I. N-744 I I rondheim, Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7348 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Rapportarkivet. Undersøkelser i Råna nikkelmalmfelt *am Bergvesenet. Forfatter Karl Ingvaldsen. Dato. Stavanger Staal A/S

Rapportarkivet. Undersøkelser i Råna nikkelmalmfelt *am Bergvesenet. Forfatter Karl Ingvaldsen. Dato. Stavanger Staal A/S 5t Postboks *am Bergvesenet Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr LnternJournal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 6418 3021 N-744I Trondheim Kommerfra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Rapportarkivet. i Bergvesenet 4)( 4755 Åpen. Postboks3021, N-7441Trondheim

Rapportarkivet. i Bergvesenet 4)( 4755 Åpen. Postboks3021, N-7441Trondheim why 4)( i Bergvesenet Postboks3021, N-7441Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt aridv nr Rapport lokalisedng Gradering 4755 Åpen Kommer fra..arldv Ekstern rapport nr

Detaljer

Oversendt fra Folldal Verk a.s. Bergdistrikt

Oversendt fra Folldal Verk a.s. Bergdistrikt Bergvesenet Postboks 3021, N-7441 liondbeim Bergvesenetrapport nr Intern Journal nr 5885 Kasse nr. 42 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Folldal Verk AS Ekstern

Detaljer

Bergvesenet. FiV 239 Trondbeim. APen. Bedrift Bergyesenet. Dato ( 16.05 1» Nordsteien, Ole Ese, Harald. Kommune Steinkjer

Bergvesenet. FiV 239 Trondbeim. APen. Bedrift Bergyesenet. Dato ( 16.05 1» Nordsteien, Ole Ese, Harald. Kommune Steinkjer Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr RapponlokalIseting GraderIng FiV 239 Trondbeim APen Kommerfra..arklv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Bergvesenet. 5(k BV 1122. Diamantboring for fjelltunnel ved Holmestrand. S. Svinndal 22.11. 1968 Norges statsbaner

Bergvesenet. 5(k BV 1122. Diamantboring for fjelltunnel ved Holmestrand. S. Svinndal 22.11. 1968 Norges statsbaner 5(k Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1122 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen Kommer fra..arkivekstern rapport

Detaljer

Dato 06.08 1981. Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad. Østlandske 1713218133 Oslo Skien

Dato 06.08 1981. Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad. Østlandske 1713218133 Oslo Skien Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rappon nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 663 1564/81 Trondheim APen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Dato År. Bergdistrikt

Dato År. Bergdistrikt 5th Postboks Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradenng 7131 Bergvesenet 3071, N-744I Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapp ortarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapp ortarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapp ortarkivet Bergvesenet rapport nrintern Journal nr BV 2197 Kommer fra Ekstern rapport nr Sulitjelma Bergverk A/S "525000004" Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering

Detaljer

Internt arkiv nr Rapport Iokabsering Gradering. Oversendt fra \ 5. Dato Ar. Bergdistrikt

Internt arkiv nr Rapport Iokabsering Gradering. Oversendt fra \ 5. Dato Ar. Bergdistrikt X Posthok. Bergvesenet 3021. N-7-111 I rondhchn Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 2387 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport Iokabsering Gradering Kommer fra..arkiv Norsul AS Ekstern rappon nr

Detaljer

Notat med befaringsrapport 1974 og synspunkter om forekomstene ved Gullverket i Eidsvoll. Dato Ar

Notat med befaringsrapport 1974 og synspunkter om forekomstene ved Gullverket i Eidsvoll. Dato Ar Bergvesenet Postbok, I. -"4-4I I rondhenn Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 4678 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradehng Apen Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr Oversendt

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga FortrMig fra dato: Dato

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga FortrMig fra dato: Dato Bergvesenet Posiboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3593 Kommer fra..arkiv Næringsdepan.ementa Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim

Detaljer

Rapport fra borhullsmblings eksperiment i Dbh.198 C. Sigrid. PP. SP Borhullsgeofysikk

Rapport fra borhullsmblings eksperiment i Dbh.198 C. Sigrid. PP. SP Borhullsgeofysikk Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapp ortarkivet r Bergvesenet rapport nr BV 2059 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokaltsering Gradering Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr

Detaljer

å x Bergvesenet Astrup sjakt - Tekniske spesifikasjoner Trondheimske 1972 Orka Grube- Aktilebolag ( Meldal Sør- Trøndelag Trondheimske

å x Bergvesenet Astrup sjakt - Tekniske spesifikasjoner Trondheimske 1972 Orka Grube- Aktilebolag ( Meldal Sør- Trøndelag Trondheimske å x Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokalisering GraderIng BV 193 rroodheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

5tPostboks3021 N-7441Trondheim

5tPostboks3021 N-7441Trondheim Bergvesenet 5tPostboks3021 N-7441Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering 5703 Kommerfra..arkiv Ekstemrapportnr Oversendtfra Fortroligpga

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kasse nr Oversendt fra Folldal Verk a.s. mai 1978

Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kasse nr Oversendt fra Folldal Verk a.s. mai 1978 Bergvesenet Postboks 3021, N-7441Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 5946 Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kasse nr. 142 Kommer fra..arkiv Folldal Verk AS Ekstern

Detaljer

Rappodarkivet. Vind Bergvesenet. nikkelmalmforekomster

Rappodarkivet. Vind Bergvesenet. nikkelmalmforekomster Vind Bergvesenet Rappodarkivet Po.thoks 31P'I, N-7441 Trondheim bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr 7176 Rapport lokalisenng Gradering Kommer fra. arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Dato Ar. Bergdistrikt 1 50 000 kartblad 17202. Feragenfeltet

Dato Ar. Bergdistrikt 1 50 000 kartblad 17202. Feragenfeltet VilB Bergvesenet Rapportarkivet Posthok> 3021. N- T4-II I rondhein) Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 2378 Kommer fra arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

5ePostboks3021, N-744I Trondheim

5ePostboks3021, N-744I Trondheim Bergvesenet 5ePostboks3021, N-744I Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 2390 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet 473 Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering BV 250 Trondheim Forlrolig Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

KULTURVERN VED BERGVERK 2015

KULTURVERN VED BERGVERK 2015 KULTURVERN VED BERGVERK 2015 Kisgruver og kisindustri KISGRUVENES NEDGANG I ETTERKRIGSTIDA v/arve Slørdahl Arve Slørdahl 1970 1975 Prosjektingeniør - Orkla Grube Aktiebolag/Orkla Industrier 1977 1987

Detaljer

GEOLOGISKE UNDERSØKELSER

GEOLOGISKE UNDERSØKELSER li GEOLOGSKE UNDERSØKELSER BDJOVAGGE GRUVEOMRÅDE 1985-1990 1-)4)!»4 S>4V o le a se BDJOVAGGE GRUBER 4.5 GRUVEGEOLOGENS ARSRAPPORT 1990 GENERELT Bemanning i geologi var i løpet av 1990-Samme som tidligere.

Detaljer

Internt arkiv nr. Kommune FylkeBergdistrikt1: 50 000 kartblad1: 250 000 kartblad

Internt arkiv nr. Kommune FylkeBergdistrikt1: 50 000 kartblad1: 250 000 kartblad Bergvesenet rapport nrntern BV2084 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Journal nr nternt arkiv nr Rapportarkivet Rapport lokaliseringgradering Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendtfra Folldal Verk a.s.

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendtfra Folldal Verk a.s. Bergvesenet 5t Postboks3021, N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 5832 Rapportarkivet innlegging av nye rapporter ved: Peter Kommer

Detaljer

Bergvesenet. BV 141 Dondheim. Apen. Tittel Notat fra befaring av 3 kvartaforekomater i Flora, Selbu. Mikalsen, Trygve

Bergvesenet. BV 141 Dondheim. Apen. Tittel Notat fra befaring av 3 kvartaforekomater i Flora, Selbu. Mikalsen, Trygve Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkivnr Rapporttokalisering Gradering BV 141 Dondheim Apen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1718 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Økonomisk geologi og prospektering i Vaddas-Rieppefeltet. Del I: Geologi, malmgeologi. Del II: Prospektering. Del III: Plansjer til del I og del II

Økonomisk geologi og prospektering i Vaddas-Rieppefeltet. Del I: Geologi, malmgeologi. Del II: Prospektering. Del III: Plansjer til del I og del II Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr BV 629 A-C C. Kommerfra..addv Troms & Fmnmark InternJournalnr Interntarkiv nr Rapportlokallsering GraderIng T & F 1060A-C Trondheim

Detaljer

Bergvesenet BV 3784. Geologisk feltarbeide i Oddevassheia-området, øst for Knaben. Ikugebostad Vest -Agder Vestlandske. Bergvesenet rapport nr

Bergvesenet BV 3784. Geologisk feltarbeide i Oddevassheia-området, øst for Knaben. Ikugebostad Vest -Agder Vestlandske. Bergvesenet rapport nr xt Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3784 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapporl lokalisering Gradering Trondhcim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 376. Bergvesenet rapponnr InternJournalnr Interntarklvnr Rapportlokallsering Gradering

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 376. Bergvesenet rapponnr InternJournalnr Interntarklvnr Rapportlokallsering Gradering Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapponnr nternjournalnr nterntarklvnr Rapportlokallsering Gradering BV 376 Oslo Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra Fortrollgpga

Detaljer

Bergvesenet. BV 3261 Boks nr 5 Nordland. Undersøkelser utenfor kjentmalm i Mofjellet Gruber. Nordlandske. Rana Nordland. Gradering

Bergvesenet. BV 3261 Boks nr 5 Nordland. Undersøkelser utenfor kjentmalm i Mofjellet Gruber. Nordlandske. Rana Nordland. Gradering Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3261 Boks nr 5 Nordland Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 11/7465 I Arkiv sakid.: 1111073 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 067/11 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 29.08.2011

Detaljer

5t1l'ostboks N-7441 'Frondheim

5t1l'ostboks N-7441 'Frondheim 5t1l'ostboks 3021. N-7441 'Frondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7246 Bergvesenet Internt arkly nr Rapport lokalisering Gradering Rapportarkivet Kommer fra..arkly Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen 5t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondhcim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1159 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet. BV 4224 Kasse55 Trondheim Åpen

Bergvesenet. BV 4224 Kasse55 Trondheim Åpen Bergvesenet Postboks 3021. 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 4224 Kasse55 Trondheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Dato Ar Bergdistrikt 1: kartblad 19241

Dato Ar Bergdistrikt 1: kartblad 19241 Bergvesenet Posthoks307I, N-7441 Trondheim Rapportarkivet ^ n^, V AV Vfl fl W V ; Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 6937 Kommer fra Ekstern rapport

Detaljer

Erfaring med bruk av elementer fra Lean Mining Vårmøte 6.-7. Mai 2015 Stein-Tore Bogen - Produksjonssjef

Erfaring med bruk av elementer fra Lean Mining Vårmøte 6.-7. Mai 2015 Stein-Tore Bogen - Produksjonssjef Erfaring med bruk av elementer fra Lean Mining Vårmøte 6.-7. Mai 2015 Stein-Tore Bogen - Produksjonssjef Vår gruve og hva vi legger vekt på innen Lean Vårt prosjekt, og vår fremgangsmåte Resultater så

Detaljer

Oversendt fra. Dato Ar. 1 Bergdistrikt kartblad 18234

Oversendt fra. Dato Ar. 1 Bergdistrikt kartblad 18234 U1J3 Bergvesenet X posibok. $021. N-7441 4rondheim..... Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 2386 Rapportarkivet Internt arkw nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Kva er klokka? Kva er klokka? Kva er klokka?

Kva er klokka? Kva er klokka? Kva er klokka? er to er eitt er tolv er fem er fire er tre er åtte er sju er seks er elleve er ti er ni halv to halv eitt halv tolv halv fem halv fire halv tre halv åtte halv sju halv seks halv elleve halv ti halv ni

Detaljer

Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersokelsesfelt) Ørsdalen Schaaning Grube Wolframsynken Gudlen

Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersokelsesfelt) Ørsdalen Schaaning Grube Wolframsynken Gudlen Bergvesenet l't,-,thoks 3021- N--44 I I rondhenn Rapportarkivet -- -- Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering 7135 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet. BV 3567 Trondheim. Geofysisk undersøkelse Dverberg kisfelt, 22 sept. - 25.okt. 1954

Bergvesenet. BV 3567 Trondheim. Geofysisk undersøkelse Dverberg kisfelt, 22 sept. - 25.okt. 1954 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergyesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3567 Trondheim Kommer tra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 912 158/88 Trondheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Høy ledig kapasitet for mange små og mellomstore bedrifter Flere større konkurser i 212 enn i 211 Norge på vannlekkasjetoppen i Europa Juni 212 Betydelig

Detaljer

Råna nikkelmalm - Renseforsøk og forsøk på fremstilling av separate Ni og Cu konsentrater.

Råna nikkelmalm - Renseforsøk og forsøk på fremstilling av separate Ni og Cu konsentrater. * U:12g X Bergvesenet Postboks 3021. N-7441 Trondheini Bergvesenet rapport nr 7227 Intern Journal nr Rapportarkivet +obb. Se... :.1, Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Utstillingshall A. Utstillingshall B

Utstillingshall A. Utstillingshall B Utstillingshall A Konferanse resepsjon Utstillingshall B Konferanse sal A Konferanse sal B Utstilling: Påmeldingsavgift NOK 2 890 Pris pr kvadratmeter NOK 1 590 Priser eksl mva. Prisene inkluderer hvite

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg.

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg. ,- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I I Arkiv J0ura1postID: saki.: 12/2304 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 158/12 FORMANSKAP Dato: 26.11.2012 164/12 FORMANNSKAP

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: 04.

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: 04. ise Bergvesenet Posihoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1146 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim itpen Kommer fra..arkivekstern USBNGU

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

Rapportarkivet. tiu Bergvesenet. Apen. Ie Postboks3021, N-7441 Trondheim. ELKEM AS Gruvedivisjonen Haugesund

Rapportarkivet. tiu Bergvesenet. Apen. Ie Postboks3021, N-7441 Trondheim. ELKEM AS Gruvedivisjonen Haugesund rån.. tiu Bergvesenet 51 Ie Postboks3021, N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 4725 1971 98 Internt arkiv nr Rapportarkivet Rapport lokalisering Gradering Apen Kommer fra..arkiv Ekstem

Detaljer

Bergvesenet BV955. Befaringsrapport fra Bidjovagge gruber, Kautokeino. PerSandvik. Tittel. Foriatter Gudmund Grammeltvedt. Dato Bedrift 19.

Bergvesenet BV955. Befaringsrapport fra Bidjovagge gruber, Kautokeino. PerSandvik. Tittel. Foriatter Gudmund Grammeltvedt. Dato Bedrift 19. Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr BV955 Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Interntarkivnr Oversendtfra PerSandvik Rapportlokallsering GraderIng

Detaljer

Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (02/05).

Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (02/05). Dato: 4. april 2006 Fullmaktssak /06 Bergen Bygg og Eiendom KF Inventar skoleprosjekter 2005. Søknad om bevilgning (02/05). PEAD BBE-1632-200401430-97 Hva saken gjelder: De omsøkte midler skal benyttes

Detaljer

Bil.dato Bilagsnr. Bil.art Tekst Avd Prosj Prod Mva Avg.kl. 1530 Fordring HS Inngående balanse: 0,00

Bil.dato Bilagsnr. Bil.art Tekst Avd Prosj Prod Mva Avg.kl. 1530 Fordring HS Inngående balanse: 0,00 Mandag 22. Feb 2016 12:34 Side: 1/6 1530 Fordring HS Inngående balanse: 0,00 01.01.15 600000 6 Inngående balanse 2015 0 0 0 0 1 32 359,00 31.01.15 32 359,00 25.02.15 600016 6 Betaling for Lystmast ove

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 25.11.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Arrangör: Ambulanseforum AS Ladeveien 13, 7041 Trondheim, Norge Telefon +47 73964434

Arrangör: Ambulanseforum AS Ladeveien 13, 7041 Trondheim, Norge Telefon +47 73964434 Arrangör: Ambulanseforum AS Ladeveien 13, 7041 Trondheim, Norge Telefon +47 73964434 Konferanse resepsjon Utstillingshall A Utstillingshall B Konferanse sal A Konferanse sal B Utstilling: Påmeldningsavgift..

Detaljer

Det ble gjennomført to ulike tilbud i tett samarbeid med Vitensenteret i Arendal; «Bestas skattekiste» og «En spennende matematisk reise (ESMR)».

Det ble gjennomført to ulike tilbud i tett samarbeid med Vitensenteret i Arendal; «Bestas skattekiste» og «En spennende matematisk reise (ESMR)». " Søgne kommune VestAgder Fylkeskommune v/fylkesbiblioteket Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S ADMINISTRASJONSAVDELINGEN VESTAGDER FYLKESKMMUNE Saksnr: Emnekode: Mottatt: 0 ' ' Deknr: 27 OKT 2014 Obj.kc,,de:

Detaljer

Rapportarkivet. 5t Bergvesenet. Rapport over befaring av Mo - Cu mineraliseringer i området omkring Fremstfiellet i Sanddøla området, Grong-feltet

Rapportarkivet. 5t Bergvesenet. Rapport over befaring av Mo - Cu mineraliseringer i området omkring Fremstfiellet i Sanddøla området, Grong-feltet ,... 5t Bergvesenet Rapportarkivet... Positlxiks29ab..lt7ii),.1:t9z!bs,izt......--------------------% Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 5729 Kommer

Detaljer