Dato År. Bergdistrikt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato År. Bergdistrikt"

Transkript

1 5th Postboks Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradenng 7131 Bergvesenet 3071, N-744I Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Ves0andske Vestlandske Tittel Ørsdalen Forfatter Drogseth Arne Dato År Bedrift (Oppdragsgiver og/eller oppdragstaker) NS Norsk Bergverk Kommune Fylke Bierkreim Rogaland Bergdistrikt 1: kartblad kartblad Mandal Fagområde Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Økonomisk ørsdalen Råstoffgruppe Råstofftype Malm/metall W, Mo Sammendrag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse Brev fra A/S Norsk Bergverk til Industridepartementetved starsråd Lars Evensen. Utdyping av et tidl. brev ( ) vedr. igangsetting av drift og finansiering, det går inn for behov og bruk av wolframkarbid i Norge, samt i NATO. Det gjelder å komme i gang i den rådende høykonjektur. Det drøftes 2 muligheter for finansiering: Bevilgning fra Staten Låne- og salgsavtale med E.C.A.

2 bot Y.%:.1$!ra:rice ';.Y1Q!ted.cipaitment, Artn2Iny!wzgt, 5, et %,.:LJU AWRA Ossemher øreidetiope, VI Yieer til n skriv de, og ekal 3. det folgende fl enkoltetilleggeopplyeri4nger og samtidig drsfle eperamiålet vedrerende igengcatting av drift ag fina.i.raering. er såvidt bakjent bare to 114nenlardeke avtagere av walfrømm..konsexatrat StavangerEleetro-Stealverk A/S og NorekStåltrådtrøkkerl4/8, TrQuaheillh 14 VI her idas hatt en telefonkonferenee med direktør Andresen4 StavangerSløetro-StaalverkA/S, som oppgirat hans behov for wolfram utgjørea. 30 tomn pr. år, rei!:net eammetall1ekwolfram. Dette behovvil kunnevarlere andelavhengigav prieerog konjunkturer. Hans firma ør interesserti å kjøpewolframkoneentret, dele tor å bruke koneentratetdirektetil fremetilling av ferro.. wolfram,dele for fremetillingev wolframokeydv/ selskapete engelekeforblndelse. På apersmåletam Stavaneerfleetro-Staalverkeventueltvilleveire interessert1 selv å fremstillerent wolframokeydog metalliek wolfram,evarte han at detteer en spealellprosese eom hane firma ikke er interessert1 å ta oppo AngenC,eeitua2jonenidag applyetehan at det var megetvemnkelig, neeten umullg,å få kjøptwolfram.kjop hv woitramer evhenglgav all3keringi WP,3h1ngtonof,deretterllsens.I lepet av det elete ;4rhar, ithvimger ber2 intt dekkoten meget d.rjr "t rt at.jvt '71.13: s.

3 2. forte. skriv tll StaterådIareSveneen,/ndaistridenErtenenteti wolfrankonsentrat,og han er vliligtil 4 betaleden gjeldendeheye Internaejonaleprle. råapøramåleton det kanne tenksaat StavangerStaalvilleviere Intereseert1,å dalta$ flnamaiåringenav øredelezaevarte.hanat ain11 så langtatenfaratålverketanatmr11geramme,at det knane han vanekellittenke V1 har Ideg agså hatt en telefoakonferanas sied kaptsin 11ohaeleen asn representant,for Norak Ståltrådtrekkerl A/S, Wroadhelm. Ran oppgirat hane f1rnaaforbtekdreieraeg om 3 tonn wolfrasa karbid pr. år. På baala av foranstående kan det noreke behov analagavis settea til tonn wolfrankonaentrat å 60 e/:. wolframokeydpr. år. Re&Aer v1 med dagenapris kr pr. tonn koneentrat,evarer alted dette1 verdl til eaa 2 å 21 m111, kranerpr. år. De nerake forbrukerehar ikkenevnt atørrebehov.vi er laidlertid tilbeyellgetil å anta at hvis wolfranfortsatter mangalvare,v11 norake forbraker eke eitt forbrukav wolframfor å nytte dea gun.. atige posiajonde får ved å kunne få størreleveransefra ørsdalen, dette under forutsetningav at øredeleneproduksjon lkke blir landerkasteten strenginternasjonalallokering. Vi sør det alik at det er 3 grunner ace gjør det ønskelig at T1 kaa komme i gang med produksjonav wolframkonsentrats4 hurtigsom naligs Det er for vårt selskan ønskellg å nytte den rådendehaykonjunktar, aom skulle ei vart selskap mullaheter for god fortjenest med forholdavishartig.nedskrianing av anleggene. Derved vil anleggeneha sterresjansefor å være konkarransedyktige senere, selvomprieeneakullefalle,hva en antagellgmå regnemed. Det er 1 hey grad enakeligå kunne tilfredastillede norake forbrukres behav for wolframkoasentrat. S,rodnkrairt et wolfranah eetrekteenom et verd1fulltledd 1 lea2rbralaetarj4leg

4 Alf II it forts. skriv til Stateråd Lars Evensen1Industridepartementet. Det forelieger otter vårt skjønn 2 aktuelle muligheter for finansis. erint: Ved bevi1gning fra Statens side. Det gir oss en fri stilling ved salg av produksjonen. Det medfører imidlertid større risiko for vårt selskap, fordi vi ikke på forhånd kan vite om den kapital som setses på under,- søkelser, senere ma avekrives som tapt, fordi reaultatetblir negativt. Hvie det blir krevet som basis for beviluning at en på forhånd må ha et anleggsoverslagoe driftsoverslag,vil vi møte på betydellue vanskelieneter.et anlegsoverslag må baseres på en viss produksjonssterrelse,og skal vi fasteette en produksjonsstørrels må vl ha noenlunde oversikt over den maimbasis vi kan regne med. En slik oversikt hsr vi ikke, og den kan heller ikke skaffes uten investerineav adskillig kapital i undereeksise.det vil også kreve adskillie tid. Det se-mme-jelderbare i ennu høyere grad hvis det kraves en driftekalkyle.skal utbyeging av ørodalen baserea på bevilening fra Statens side, må Staten vmre villig til å gi denne beviigninguten å ha ene sikkert grunnlag i anleggao driftgoverslag.staten m& m.a.o. være villig til å ta en viss rieiko. Hvis 3taten ikke finner å ikunrteta en Glik ridiko, vil det vmre meaet vaaskelig!.få byget ut ersdalen i dtt hurtige tem,o Gom tehjvet for wilfram oj de :unstiee konjanktorerskulle tilai. L'eLf,rcIi T:srnuli:;h2tfor å finsniore ørsdalen ved hjelp av 2- o aal:savt:/c :At_r ionre mr.rlaaaa, -Vtale kijrxjiba:icres f31,r*ilde riii ILner vtrt de - n&dvetluijekz..j.ital for undtrsm:41e o_ deretter i.vçnd1 a2ita1 :11 di:.;9osi- 2JD:1 for -atbyj,in;l Lv har,sittet poeitivt Y.viuwidtregkelene,ir jrunh: for drift, c.:s1iast btales tilbse L:ediolframiconetret. Hvie unders4kelene gir nef2stiv-t resfltct, lånet strfles uten noen f)rplikteler for 069. Forutoetulei: cr videre at det norske markealsbehov for -;4o1framko:1oontrat skal dekkes, før leveringsr fianer sted til far tilb.f.akeb(,taiing sv 1ånet.

5 AD/LEA Vi hlr ikke nz,tt irpeninnic.nde dreftelse&v prillni men vi antar vi kan få avtalen basert pris3n idag, som er meget forde1aktiç for osa. Det in enlandskeforbr...k er r2e. et heskjedent,cc.ar må derfor anta at hvie undersøkelseneføret Eir grunniag for drlft, vil produksjonenbåde dekke det innenlandskemarked o6 en tonnasje til disposiejon for hurtig avbetaling av lånet. WEI I En ordning med lån fra gir isynefallendefordelcr til vårt selskap. Med denne avtale eliminerervi Oen risiko som ligger undersøeln:r, hvis resultet på forklandnødvendictisrl v:ereusiickerte Det vil på dette grunnlag være 1.ettereå 3jennomføre omfattende kapitalkrevendeundersøkelser,slik ut mlinfår bect mu116 grunnleg for planlegging og utbyging av nn1.;;jetcor oroduksjon. Vi vil de.-;noforbindelsepeke på at undejrsoke13ene,atter samet:mmie uttaleleer fra de sakkyndige soinhts sott ps feltct, ferst 07 fremst nå bnsere SQC på stolldrift.diamantboriner antas ikke 2 kumne særlig veileduict. Det vil Ki øket.:311:kt:rhet om vi i til Lil.ev:fftuell kan o2prette en 3a19:3avta1,& roe ler:,cre Ikt, hvis dettek; Lvtale L:a2res prlen 111 Vi vil tilslutt n3vne at vi hr fitt henve,idc13r: fra fixo utc,n lv,ndske?rod-jec,nter 33m ;,nr.ke;rs. wolfranlevs,.r. YrO'S

5tl'osthoks 3021. N-7441 Trondheim

5tl'osthoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet 5tl'osthoks 3021. N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7130 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS Jst Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3592 Trondhcim Kommer fra..arkiv Ntenngsdcpartcmentet

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Søkemotorer. - en guide for en bedre rangering. Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1

Søkemotorer. - en guide for en bedre rangering. Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1 Søkemotorer - en guide for en bedre rangering Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1 Innledning Har du endelig fått deg et nettsted med bra design og oppdatert innhold MEN så oppdager

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

å vite om husleieloven: Feil ved boligen hva kan leier gjøre?

å vite om husleieloven: Feil ved boligen hva kan leier gjøre? 07 Nyttig å vite om husleieloven: Feil ved boligen hva kan leier gjøre? Feil ved boligen Hva er en feil ved boligen? Feil ved boligen kan for eksempel være: Du er på visning og utleier forteller at det

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hovedpunkt: Noen begrep til å begynne med Når kan Vegvesenet erverve grunn? Skjematisk oversikt over hvordan grunnervervet skjer

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

En studie av bildeling. Bildeling som miljøtiltak. Bilkollektivet i Oslo. Sammendrag: Bilkollektivet i Oslo

En studie av bildeling. Bildeling som miljøtiltak. Bilkollektivet i Oslo. Sammendrag: Bilkollektivet i Oslo Sammendrag: Bilkollektivet i Oslo TØI notat 1095/1998 Forfatter: Guro Berge Oslo 1998, 49 sider + vedlegg En studie av bildeling I prinsippet har bildeling blitt praktisert blant venner og familiemedlemmer

Detaljer

Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no

Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no Dette dokumentet beskriver hvordan du går frem for å melde på lag til de Lokale/Regionale seriene for sesongen 0506. Påmelding til NHFs serier (Gilde

Detaljer

Sammendrag kapittel 8

Sammendrag kapittel 8 Oppgave 1) Sammendrag kapittel 8 Det finansielle system er komplekst i både struktur og funksjon over hele verden og inkluderer mange ulike typer institusjoner. Her har man alt fra banker, forsikringsselskaper,

Detaljer

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011 EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG Arbeidet blant Rom 2011 INNLEDNING OMDIRIGERING AV MIDLER - FRA HELHETLIG PROSJEKT TIL OFFENTLIGE SYSLER STATISTIKKER RESULTATER DEN LANGE VEIEN PROSESSEN INNAD I MILJØET

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 17 Innholdsfortegnelse: De ulike sidemalene... side 4 Pålogging... side 5 Administrasjonsforsiden...

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010. Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien. www.legcareub.

FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010. Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien. www.legcareub. FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010 Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien www.legcareub.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning.......2 1.1 Sammendrag........2 1.2

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 18. OKTOBER 2013 FOR SVEIN ARILD NILSEN BYGG & ANLEGGS SERVICE

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 18. OKTOBER 2013 FOR SVEIN ARILD NILSEN BYGG & ANLEGGS SERVICE D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 18. OKTOBER 2013 FOR SVEIN ARILD NILSEN BYGG & ANLEGGS SERVICE 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Næringsinteresser

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2012

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2012 EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG Arbeidet blant Rom 2012 INNLEDNING OMDIRIGERING AV MIDLER - FRA HELHETLIG PROSJEKT TIL OFFENTLIGE SYSLER STATISTIKKER KOMMENTARER TIL STATISTIKKENE RESULTATER DEN LANGE

Detaljer

Sammendrag: Bilers alder og risiko. Bakgrunn. Formål. Metode

Sammendrag: Bilers alder og risiko. Bakgrunn. Formål. Metode Sammendrag: Bilers alder og risiko TØI rapport 386/1998 Forfattere: Stein Fosser, Peter Christensen Oslo 1998, 28 sider Bakgrunn I de senere år er det ofte blitt fremholdt at den norske bilparken er forholdsvis

Detaljer

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel.

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel. Brøk Hvis vi spør voksne mennesker som ikke har spesiell interesse for matematikk om hva de syntes var vanskelig i matematikk på skolen, får vi ofte svaret: Brøk. Vår påstand er at hvis innføring av brøk

Detaljer

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23436/2012 2012/2904 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/5 Råd for funksjonshemmede 30.04.2012 12/5 Ruspolitisk råd 02.05.2012

Detaljer

BACK 2 BASIC PROGRAMMERINGS- VEILEDNING

BACK 2 BASIC PROGRAMMERINGS- VEILEDNING QT-6100/6000/6600 BACK 2 BASIC PROGRAMMERINGS- VEILEDNING Januar 2010 Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS Ravnsborgveien 52 1395 Hvalstad TELEFON: 66 77 80 30 TELEFAX: 66 77 80 31 E-post: Web:

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne

Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne Kvinne med nedsatt funksjonsevne hevder at arbeidsgiver B sin regel om at firmabil

Detaljer