5ePostboks3021, N-744I Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5ePostboks3021, N-744I Trondheim"

Transkript

1 Bergvesenet 5ePostboks3021, N-744I Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 2390 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Norsulfld AS Norsulfid AS Tittel Diverse månedsrapporter for Sanddøla-prospekteringen: Des 1989, mai 1990, nov 1990, jan/feb 1991, okt/nov/des 1991 Forfatter Buer, Kjell Dato Ar 1991 Bedrift (Oppdragsgiver og/eller oppdragstaker) Norsulfid AS ommune Fylke Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad ong Nord-Trøndelag Grong Fagområde Geolog i Geofysikk Boring Råstoffgruppe Råstofftype Malm/metall Cu, Zn Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Storliseter Skiftesmyr Godejord Rosset Finnbur mmendrag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse Beskriver gjennomførte arbeider i de aktuelle periodene. det referesers kort til resultater fra boringer og forskjellige typer geofysiske målinger som eksempel IP/RP på Storliseter samt boring på Storliseter. Studieturer til Kongsvinger og Bidjovagge er også beskrevet.

2 ting Mt,tt. itt 3.1 Etlantr.n. ktem.emt I 55-ifil-,-ne. :nahrtclet i t.ft irttut-: Geofynikk Skif tenmyr. tictette fra et,_ m'er -e, ttnti"tr h,tht-jtit irrlinget t.rtiftanken ttn, tr 1 Boring Skiftenmyr. Huilene elr. tlt. ' tt ti L tt Hosteor li n], Lint. filtrittyyptet :ttfysiske Ftt mt t.j.itt oom avsluttet. Ftet. el Iktte j..oirist ny hen side butr.:.t ttjete:tn.il mektr_in Eittsr.!,:n ttitt _ e jtlt - Ttit.tiCH.r.h:stitm Geofysikk Godejercl. t r.1.1 mali;:gt ti It r c

3 Pprinj Godejord. ±rbusert pa il Høbtenh bulbig I niner L-Srn rrikitirushet. synes være 1. I Hull ' ritplise7h ;111. slutt-er. Ky±'; j: LCrj(jilig 09: kno:_dn.:j ; 110 de Tki er ;»,ni irp.r.(1 L. I t. ; : 1 ).e..!. d

4 fra Storlkcter. (21) Ifeter meti Plinderhgruppen angå:ende Eidj tva ige : ;else :tatlaidet f:r st atl tfl E) Ut,fbeidelse sararierstilifng a-a r frt meta :agående ;It: THtiel t.1110rhtl: : av rapi»frt f tr lc - c'n felt finki,inede ryolitter korrelerer med lave sinkverdier trarfidet over (pft områdere mad høye veri±r. verr'n-r icorrele»r med berg Hter med et hfr yt klarmthold fri-lt der s grrtrraitifere eder haaia 1- ;i,th-j-ra, 1 1 fr.a Skifteamyr er tiduriete (aomnietei 1?9C)) prnvalatt I i;;;; ftyt!1. : fi c.yttlgitt lalter i tilknyttningen til mt knen. Provc 1.(4.i:Iu rn T Iir t -: lnr?' som mal a frarre ut om det J,J1'..H11bil 1 t malmsa:ner, slik at Jet eventuelt ftriar I. : - ':;.. høy rt htr'tijt tariere fra 3torltaeter viser trtaltrjemitten er larut ogdefp-tmert (brekaj fr, te_kr7st 31lia iling; eiere halihfrit ved berfaring på bcrplafaen. Cr-t-tril:en piefr,:rir F'åde tleftrrnasjcri a.c.; trnv:rindling er l ita.aentrett C) I løpet av Januar og februar ble det tatt ;crtaitti nth Posttd, Aasen) for om mulig få et bedre datagrunfilag for v irde ring geil Pairerali?eringene Titijovague. Informasjoner fra falis:te statifti YaiPte virte et d tt r fler,r faff er tr»ineraliferinct, hvtråv der al -eiite gillfcfaerle : Tticrri...re Eegge r s'yc til ticjfie rsor breksjer ittray eit ne trht Ifra. D, E) -trirhnfrict, ctt. ' laget kart og sammenstilling av SandfCs freke stereo trfurt beskrivelre

5 oppsummering av Bidjovagge problematikken (se notat). Etter oppfordring ble det tatt kontakt med NGU for om mulig å definere en samarbeidsavtale med et tre-års perspektiv, hvor finansieringen skal være tredelt, dvs 1/3 på NGU, 1/3 Norsulfid og 1/3 gjennom anndre kilder. NGU var i utgangspunktet interessert, men ønsket Ikke å involvere seg i prosjekter I Finnmark. Objektene som ble valgt gjennom diskusjonen var derfor; Melkedalen, Husvika-Mofjellet og Sandøla. Av disse prosjektene er Sandøla-prosjektet prioritert. Totalt er prosjektet beregnet til å ha en ramme på omkring 25 millioner fordelt på tre år. Rapporten for feltsesongen 1990 er på det nærmeste ferdigstillet, med tilgangen på de siste geokjemiske data. Rapporten er ikke innbundet, men vil inngå I Sandøla-prosjektets mappe. 11) Gjennomlesning av 1990 årgang Economic Geology har gitt mange ideer til tolking av både Bidjovagge-gull, Godejord-Cu-Zn-Au og Kongsvinger sink forekomster. Eget abonnement av Economic Geology er bestillt. Kjell Buer

6

7

8 for igangsatte prosjekter fra denne geolog gjorde det vanskelig å diskutere de enkelte prosjekter samt den plassering av borhull som var foretatt. Likevel var det mulig gjennom samtale og diskusjon med Leif, samt gjennomgang av kjerner og grunnlagsmateriale å danne seg et bilde av enkelte prosjekter. Et av disse prosjekter er Dtelljadas som ligger syd for Bidjovagge gruver. Forgiftningssoner, geokjemiske anomalier, samt radioaktive albitt-aktinolitt-kvarts omvandlingssoner gjør området interessant for videre uundersekelser. Et annet område er Galanito, hvor Bjørlykke ut fra modellbetraktninger, geologi, geokjemi og geokjemiske ville prioritere en boring for bekreftelse eller avkreftelse av modell. Ansvarlig geolog for gruva, ga en god gjennomgang av malmressursene i gruva. Disse viste at det innenfor det kostnadsnivå gruva drives på, kun er få tonn malm som kan tas ut med balanse eller overskudd. Det er heller ikke et lovende potensiale for ny malm i umiddelbar nærhet til gruva. For meg personlig synes jeg oppholdet var en suksess, fordi jeg fant et meget interessant økonomisk potensielt område for videre oppfølging og prospektering, samt fikk en mulighet til å treffe pereoner i miljøet og ved selvsyn se Kautokeino og Bidjovagge gruber. Oppholdet ga også et besøk til Repparfjord, hvor jeg fikk se anlegget, lokalisering av kvartsittmalm og område for mulig ny virksomhet. Ø0

9 v/ Johann G. He= P. bohs 1:154. Moholtan 7002 Trnndhelm K]ell Suer EinerveleE MANEDSRAPPORT 1, - MAI 1990 Prosjekt: Strukturell tolkning samt provetaking i Skiftesmyr- Sandola området. er utfort i mai?t7elgelse av skyfr satelltts.:-.ener f.rashalte 1TH:3" yar?,,t hestillog av stitellittb:lder Dver det ahtuell P]entrunifnr satellittcenent er a.att til SI :ftesmyr om.r:oiet Det e: bestilt LJ.de diji.tole darp, samt eh svahthvot "h3tdrspy" fua et titl=1.). Te:eetr: vil t:ataehe konim ksn av de hærmesre daiiena. ima:ssn;av ilvetrs cp-91mgihke/gec;f7siske rapyr,-te::aamst Oliiiflsert ittseratur oveu S:ohd-fsltet med vert :mtmjsiat lesing v ehsisterehc:e kjeuh.a 'ms's.hriv.alser fra Shof:sityr Godii,j[rd.(NEJ E)soHte:ende rnpporter r g:elder inf=loihn vedrofende relittiv bev+c;e1s--r. (..)c er..il iy-ailfrn :)rnmwmal:dlingsryper cc 7-11-jEr-inhmv hva mon s.ms[n.smielt. ey hny7ttet til Issiisaad m--cfo:ss sj hva smu eh hhy-_-tetttl de m-vjult:sk? spiscder'. - milestii:k van cerpgt, tmimpg"-afl.tan fsre il msad'.-m,u=ial;t:01=r 12.halls.cg t:1 flt st== Som ic til en fel1h.:=, has.lf 1:2(.2ODC:.

10

11 . 7. Vanlige mineraler:kvarts, baritt, fluoritt,kloritt, hematitt,rhodochrositt. * 6

12 Kjell Buer 10 jan Einerveien Vevelstad J. Heim Norsulfid A/s 1954 Moholtan 7000 Trondheim MANEDSRAPPORT FOR DESEMBER UtfCrte arbeidsoppgaver. Oppfelging av boring ved Storliseter, bl.a. ved besck på borplassen. Tolkning og sammenstilling av geokjemiske data fra Kongsvinger. Litteraturstudier med forslag av modell for Kongsvinger. Felttur til Kongsvinger. Sammenstilling av data for objektene Skiftesmyr, Godejord, Rosset og Finnbur. Resultater Fellestur sammen med J. Heim til borlokalitet ved Storliseter. Det var relativt lite sne og lett og ta seg fram. Selve boringen for1cp lett, men kjernen viste forbausende få tegn til omvandling og breksiering tatt i betraktning de tydelige tegn til breksiering og omvandling som kan observeres idagen. Boringen skjærer også gjennom en sterre -V struktur som er knyttet til Langtjern forkastningssystem. Det var ellers generelt lite sulfid i kjernen. Kjernen skal likevel systematisk prcvetas med hensyn på eventuelt gullinnhold. (NB! Logging og prcvetaking vil bli foretatt i januar 1991) De geokjemiske data fra Kongsvinger var forventet å inneholde anomale verdier av både kobber og gull (sclv er ikke analysert). Begge elementer ga forbausende små utslag, dvs med kun noen få punkter med verdier over bakgrunnsverdiene. Dette var uventet da malakitt og bornitt er funnet mange steder i området. Sink ga på den annen side betydelige anomale verdier over store deler av det geokjemiske griddet. De heye.ste verdiene (500 til 2000ppm) var knyttet til en bred sone sentralt i prevetakings griddet. Heyverdisonen leper parallelt med foliasjonen, men synes å vise mindre laterale forskyvninger som felge av mindre N-S til NY-SV forkastninger/bruddsoner. De andre analyserte elementene arsen og bly ga ingen utpregede anomalier utover en svak heving av nivået for arsen. Bergartsassosiasjonene ryolitt, grcnnskifer (vekslende

13 * t

14 cckerikke gullinnholdetover 6Oppb, selv om den forventedeverdien ut fra andre forekomsterville være 10 til 20 ganger heyere. En mulig forklaringpå Finnbur forekomstensmetall fordeling,kan være at gull har blitt remobilisertved tektoniskpåvirkningeller ved metamorfose. Kjell Buer