Rapportarkivet. Bergvesenet. BV It,-13L9. Stavanger Staal A./S.Prosjekt Råna. Stavanger Staal A/S. 1.Dybdahl, Titania A/S.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapportarkivet. Bergvesenet. BV It,-13L9. Stavanger Staal A./S.Prosjekt Råna. Stavanger Staal A/S. 1.Dybdahl, Titania A/S."

Transkript

1 X Postboks3021 Bergvesenet N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering 6436 BV It,-13L9 Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Nordlandske Tittel Stavanger Staal A./S.Prosjekt Råna. Forfatter 1.Dybdahl, Titania A/S Dato,kr jauar 1976 ) Bedrift (oppdragsgiver og/eller oppdragstaker) Stavanger Staal A/S Kommune Fylke Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad Ilangen Nordland Fagområde Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Forprosjekt og grovkalkyle Råna Råstoffgruppe Råstofftype Malm/metall Ni pliportmed bilag 3 og 4. De andre bilagene mengler. Beregninger og planløsninger for dagbruddsdrift, oppredningesverk m.v. t endrag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse

2 * STAVANGERSTAALA/S PROSJEKT RÅNA 0 TITANIA A/S Januor 71975

3 STAVANGERSTAALA/S FROSJEKTRARA Januar1976 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendragside 1-3 Bilagsfbrtegnelse Roveddata Oversiktstegning, nr Dagbrudd,se egenmappe Oppredningsverk, se egenmappe Kapitalinvestering Grovkalkyleav verksted,lager,velferdog kontor Anleggsperiode/kapitalinvestering Driftskostnader Vedlikeholdikkefordelteutgifter Transport- og lastekostnader AdMinistrasjonsutgifter Organisasjonsplan Bemanning

4 StavangerStaalA/S, ProsjektRåna. Innledning. Basisfor overslagener resultatenefra geologiskeundersøkelser, diamantboringer med beskrivelserog analyserutførtav NGU i Stavanger StaalA/S'regi. For prosesseni oppredningsverket har forsøkutførtav dosentsandvikved Bergavdelingen, NTH,dannetgrunnlaget.Ellerser egne erfaringerlagttil grunnfor såvelvalgav utstyrsom driftsdata. I farbindelsemed ka/ky/eneer det ikkeutførtgrunnundersøkelser for bygningeretc. og ingenbefaringerer foretatti området. Supplerende data er gittfra StavangerStaalA/S ved overingeniørt. Grønlie. Kapasitet. Med basisi påvistemalmforrådhar man valgten kapasitetpå 1 mill,tonn råmalmpr. år. Dettevil gi ca. lo års driftfor det planlagtedagbrudd. Den vesentligedel av det valgteutstyrfor dagbruddsdriften skullevare ut dennedriftsperiode.gppredningsverk med maskinerivil ha en teknisk levetidlangtutoverdette.det er derforplassertmed fremtidigunderjordsd. driftfor øye. Hoveddatafor bergverketfremgårav bilag1. I. Planløsning. (sebilag2 - tegningnr ) /. Grubedriften (sebilag3) Den dagnaaremalmener foreslåttutløstved dagbrudd.det alternativsom er valgtomfatteret dagbruddhvordet kan brytes 9,4 mill,tonnmalmmed o,33% Ni. Dettekreveren gråbergsbryting på 18,3mill,tonnhvorav3 mill. tonn regneså bli brutti anleggsperioden av entreprenør.fra dettedagbrudd kan man ytterligereavbyggeved underjordsdrift min. 5 mill.tonnmed 0,4 % Ni. Fremtidigunderjordsdrift på dyperenivåkanforegåfra stollved det planlagteoppredningsverk.denneanalyseomfatterikkenoen vurderingav driftunderford, forts.

5 2. redninsverk. (sebilag4) Plasseringav oppredningsverket er betingetav fhemtidigstollmunning fbr underjordsdrift.transportav malmfra dagbruddtilverketer planlagtmed trucks. For å utjevnevarierendegehalterog for å oppnåen buffereffekter det forutsattet "blandings" -lagerforan grovknuseverk. Oppredningsverket er planlagtfor utvidelsertildobbeltkapasitet. Avgangener forutsattdeponerti fjordenpå størredyp. Driftsvann tas fra Bruvatnet. Øvrigeanlegg. I ti/knytningtil oppredningsverket (sebilag2 - tegningnr ). er berksteder,lager,velferdsanlegg og kontorerlokalisert.. Elektrisiteter forutsattlevertfra kommunal el-verk. Skipningsanlegg fer konsentrater ikkenærmereutredet. Det er forutsatt biltransportfra oppredningsverk til kai. Eventuellbolibyggingforutsettesutførti kommunalregiunntagen 5 boligerfor de høyestefunksjonærer. Investeringer. Det er ikkeinnhentetkonkurrerendeanbudellerpriser. Prisnivåetfbr annethalvår1975er lagttil grunn. For de viktigstekomponenterer det innhentetorienterendepriser. Sammendragav kapitalinvesteringene /. fremgårav bilag5. Spesifikasjoner for grubeog oppredningsverk fremgår av bilag3 og 4. /. Kalkylerfor verksted,lager,velferdog kontorfremgårav bilag6../. Fordelingav kapitalforbruket i anleggsperioden finnesi bilag 7. Det er regnetmed en anleggsperiode på 3 år. I tilleggkommertid for utredningerfor konsesjon,utslippstillatelse etc. Omkostningerfor grunnervervelser etc.er ikkemedtatt. Bergmessigearbeideri ferbindelsemed grubedriftener ikkebelagtmed investeringsavgift. Lasteanleggog kai er ikkenærmereutredet,men en antattsum på kr. 4 mill. er inkludert. fbrts.

6 3. Driftskostnader.(Sebilag8) Driftskostnadene er basertpå dagensprisnivå.detaljerav de rene driftskostnader for grubeog oppredningfremgårav bilag3 og 4. Ikkefbrdeltevedlikeholdskostnader er spesifiserti bilag9, transport og skipslastingav konsentrati bilag10 og adm. kostnaderi bilag 11. Postene3 og 5 i bilag8 omfåtterdriftav verkstedog kontoreri fbrm av vedlikehold,lys,varmeo.l. Driftskostnadene er ikkebelastetmed renterog avskrivninger. Organisasjon- mannskapsbelegg. Organisasjonsplanog spesifikasjonav beleggfremgårav bilag12 og 13. Bemanningener basertpå egneerfaringer. Avsluttendebemerkninger. Data i dennerapportska/som avtaltdannegrunnlagfbr beregningav rentabiliteten av Rånaprosjektet. Avskrivningeneforeslåssatt til maksimum10 år for grubeutstyretog en noe lengertid for oppredningsverk og øvrigeinstallasjoner. Gjeldendeavskrivningsregler vil her ogsåværeavgjørende. Det er regnetmed en konsentratgehalt på 5,5 % Ni og 1,7 % Cu. Verdien av dettekonsentrat,erbasertpå INCO- og LME-priserfor desember1975 og er ifølgetitania's salgskontraktkr. 811,-pr. tonn levert Mantyluoto,Finland. Det er kunngjortat INCO-prisenpå Ni vil stigeca. 1o. % fra januar Haugei Dalane,den 8. januar1976 fbr TITANIÅ A/S I. Dybdahl Bilag.

7 STAVANGERSTAAL BILAG 1. PROSJEKT RÅNA Desember 1975 HOVEDDATA. MALMBASIS Dagbruddmalm : 9,4 nill tonn 0,33 % Ni Dagbrudd gråberg : 18,3mill tonn Underjordsdriftmalm : 5,0 mill tonn 0,4 % Ni ARSPRODUKSJON Malm : tonn 0,33 % Ni Konsentrat: tonn 5,5 % Ni - 1,7 % Cu UTBYTTE Ni : 91 % INVESTERING Kapitalinvestering kr. 130 mill. Inkl.:Brytingav 3 mill t gråberg i anleggsperiodenkr.19,0 " Reservedeler - " - kr. 4,0 mill. " Engineeringog byggeadministrasjon kr. 4,9 " Investeringsavgift - " - kr.12,7 nill. Eksk1.: Grunnervervelseog omkostningerved konsesjonssøknad. DRIFTSOMKOSTNINGER Grube: 15,30 kr/tonn råmalm Oppredning : 8,84 - " - - " - Øvrige " - - " - Total 28.68kr/tonn rimaim Ekskl.: Avskrivningerog renter. BEMANNING Arbeidere : 91 Funksjonærer: 28 Tota1 : 119

8

9 BILAG5. STAVANGERSTAALA/S PROSjEKTRAPA Desember1975 KAPITALINVESTERING Nr kr. Totalt Grunnervervelse og konsesjon Dagbrudd Oppredningsverk Verksted Lager Velferdog kontor Laboratorieutstyr.750 Transportav konsentrat 500 Lasteanleggog kai Boliger ByggeadMinistrasjon Uforutsett Engineering Sum Investeringsavgift 13 % (eks.pos. 7.6og 9 bilag1 gruben) SUM TOTALT ftrerknad: Underpost 2 er der medtattkr for reservedeler. Underpost 3 er der medtattkr for reservedeler. Driftskapitalutenomreservedelerer ikketattmed.

10 BILAG6. PROSJEKTSTAVANGERSTAALA/S PROSJEKTRANA Desember1975 GROVKALKYLEAV VERKSTED,LAGER VELFERDOG KONTOR 10.1 Plasseringi terreng. I. Verksted,lager,Velferdsamtkontorer plassertsom vistpå vedlagtekartnr Kotehøyderog plasseringav bygningerer valgtav hensyntil en eventuellfremtidigtransporttunnel fra underjordsdrift i gruben Verksted. Det planlagteverksteder basertpå et grunnareazpå 1000m2, og en har her benyttetenhetspriserfra TITANIAA/S verksted som ble oppførti henholdsvis1969og 1972,og da med korrigerte prisjusteringer. I enhetspriseneinngårfblgende: Gravingog transport Fyllingog planering Bygningsmessige arbeider Varme-og sanitæranlegg Ventilasjon Vannfbrsyning El.anlegg Maskinerog kraner Kompressorstasjon Prispr. m2 ekskl.avgift kr ,-. Prisfbr verksted:kr x = kr , Lager. Det pzanlagtelagerer basertpå et grunnareazpå 500m2, og en har her benyttetenhetspriserfra TITANIAA/S lagersom ble oppfbrti henholdsvis1969og 1972og damed kormigerteprisjusteringer. I enhetspriseneinngårfølgende: Gravingog transport Fyllingog planering Bygningsmessige arbeider Varme-og sanitmranlegg Ventilasjon El.anlegg Kran Lagerreolerog utstyr Prispr. m2 ekskl.avgift kr ,-. Prisfbr lager: kr x 500 = kr ,-.

11 10.4 Velferdog kontor.. Detplanlagtevelferds-og kontorbyggerbasertpå st grunnarealpå 500 m2, og en har her benyttetenhetspriserfra TITANIAA/S fra 1971,og då med korrigerteprisjusteringer. I enhetspriseneinngårfbigende: Gravingog transport Fylling og planering Bygningsmessige arbeider Ventilasjon Varme-bg sanitæranlegg El.anlegg Prispr. m2 ekskl.avgift kr ,-. Prisfbr velferd-og kontorbygg:kr x 500 = kr ,-.

12 STAVANGERSTAAL A/S PROSJEKT RANA ANLEGGSPERIODE/KAPITALINVESTERING BILAG7. BPSKRIVELSE kr kr kr kr kr. 0 Rigging. Knuseverk Grunnarbeider,knuseverk Transporttunnel Driving av sjakt Strossing av silo Diverse utstrossing/bolting Betongarbeider. Silobunn Bygningsarbeider Maskiner og utstyr Montasje Traverskran Rigging. Mølle- og flotasjon Sprengningsarbeider Betongarbeider Bygningsarbeider Tømmerarbeid Blikkenslagerarbeid Taktekking Innvendigbygningsarb. Konsentratsilo Traverskraner Maskiner og utstyr Montasje Prosesskontroll CZa= S2 120 M=E E= pi === :1 630 zem I forts.

13 LE3KF,I7E:SE 4,lcco k kr.! ; 1000 kr., kr. Bovedvannforsyning Intern vannforsyning El.anlegg Avgangsdeponering Vei: 600 m, 8 m bredde Vei: 150 m, 5 m bredde Vei: 900 m, 8 m bredde Vei: 3250 m, 6 m bredde Vei: 250 m, 6 m bredde Tunnel: 250 m, 148m2 1.0 mill, m grafjell Rot. bormaskin B.E. 45 R. Bormaskin I.R. - D.M. 4 Borrigg I.R. - CM/ECM 350 'Kompressor I.R cuft. Div. matr., ventiler, rør etc. Caterpillar Caterpillar D 8 daterpillar 824 B Caterpillar Nr. 16 Mobilt pukkverk Borrigg. "Ceita" Atlas Copco sprettb.maskin Atlas Copco knematemaskin Kompressor I.R. - DXL seters buss 10-tonns lastebil 280 I 280 i I 437 L. 437 r 1 437, 480 = =====i M.7.7= ' I forts,

14 0 3. BESKRIVELSE l000kr kr kr kr. Småbuss/varevogn Varevogn m/smøreutstyr Slepevogn Pumper m/rør og slanger Lectra Haul M.85 Veibelysning Radiotelefon Telefoner Div. faste innstall.gruben El.innstall.- eks.belysning Landmålinginstrumenteretc. Tomter - Tunnelpåhuggcote 125 Plassbelysning Lastebil m/henger for konsentr. Laboratorieutstyr Verksted Nelferd og kontor Lager Lasteanlegg Boliger Byggeadministrasjon Grunnervervelse Konsesjon 4o ,285 6o = SUM Iforts.

15 kr., kr kr S U M overført fra side Reservedeler Uforutsett Engineering nn5 92'; SUM r 7j »5 35.6y7 Investeringsavgift13 % 16y :18 OTAL SUM Arbeid merket x er ikke medbeafegnet invetteringsagift.

16 BILAG8. SIAVANGERSTAALA/S PROSJEKTRANA Desember1975 DRISTSKOSTNADER Nr. Kr./tonnRdmalm Dagbrudd. Oppredningsverk Yerksted , Yedlikehold,Ikkefardelteutgl:fter. 0,98 Lager,velferdog kontor, 0,21 Transportog lastingav konsentrat. 0,18 AdWmistrasjon. 2,70 Diverse. TOTAL 28.68

17 BILAG9. S1AVANGERSTAALA/S PROSJEKTRANA Desember2975 VEDLIKEHOLDikkefbrdeZteutgifter. Maskiningeniør Planlegger Rep. formannoppredning Rep. fbrmanngrube El. formann Tegner Elektrikere Snekker Deltid(vasketc.)2 x 1/ , , , , , , , , Sum kr Sosialeutgifter25 % " ,- TOTAL kr ,-

18 BILAG 10. STAVANGER STAAL A/S ProsjektRANA Desember1975. TRANSPORT - og LASTEKOSTNADER TRANSPORTKOSTNAD Transportkostnader 0.44kr / tonn Totaltransportlengde Arnes- Råna: 4.5km enkelvei Nettolastpr. tur: 18.4tonn. Transportkostnad fbr konsentrat:kr. 0.44x 4.5= 1.98 kr/tonn. LASTEKG6TNADER Ek ha'rher basertseg på Zastekostnader ved TITANIA A/S. (Magnetitt). Konsentratlasting: 1.30 kr/tonn.

19 BILAG11. STAVANGERSTAALA/S PROSJEKTRANA Desember1975 ADNINISTRASJONSVTGWTER Generelle.utgifter: Forsikringer Persontransportltaxio.Z.1 Rengjøring-lønnogmateriell Velferdtiltak pppuering- kurs Bedriftslege Boliger- veier Telefbn- telex Brann-og industrivern Vannforsyning Vtviklingsarbeider Honorarer Revisjon Xonsulenthonorarer Gavero.Z. Litteratur Medlemskontigent Kommisjonero.i. Trykksaker Xontorutstyr Reimer Representasjon liøterog div.utgifter kr. 11 fl fl 11 fl fl fl " n ,- J00.000, ,- 30,000, , , ,- 30,000, , , , , , , ,- 20,000,- _150,000, ,- 20,000, kr Lønnsutgifter: Direktør kr ,- Driftsjef ,- Xontorsjef ,- Innkjøper fl ,- Lagerekspeditører ,- Bokholder fl ,- Xasserer/kontorist fl ,- Duta ,- Sekretxrer ,- Personalsekretzr ,- Verneleder.n Sum kr ,- Sosialeutgifter30 % " ,- Sum kr ,- kr ,- TOTAL kr ,- m In. ==

20 STAVANGER STAAL A/S PROSJEKT RÅNA DESEMBER 1975 BILAG 12. ORGANISASJONSPLAN DIREKTOR KONTORSJEF ORIFTSSJEF PERSONAL SEKR, BOKHOLDERI INNKJDP SEKREfERIAT GRUBE OPPREDNING VEDUKEHOLD VERNELEDER DRIETSING. DRIFTSING. MASKIN ING i ARBEIDERE 81. FUNKSJONÆRER 28 DELTID ( VASK ETC.) 2 FRAVÆR ( 6% ) TOTAL ANSATTE 119

21 STAVANGERSTAALA/S PROSJEKTRANA Desember1975 BILAG13. BEMANNING GRUBEN OPPREDNING VEDLIKEHOLD A I TOTAL Driftsingeniør I 1 Planleggingsingeniør 1 Geolog/Bergingeniør 1 Overstiger 1 Grubemåler 1 Skiftstigere 2 Vedlikeholdsarbeidere 15 Grubearbeidere Driftsingeniør 1 Prosessformann 1 Laboranter 2 Vedlikeholdsarbeidere 9 Operatører Vedlikeholdmaskining. 1 Planlegger 1 Rep.formann(Oppredning ) 1 Rep.formann(grube) 1 El.fbrmann 1 Tegner 1 Eléktrikere 2 Snekker 1 Deltid(vasketc.) 2 11 ADMINISTRASJON DIVERSE Direktør 1 Kontorsjef 1 Driftssjef 1 Personalsekretc-r Verneleder 1 1 Bokholder 1 Kasserer 1 Kontordamer 2 Innkjøper 1 Ekspeditører Data Fravær 5 5 TOTALANSATTE

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Rapportarkivet 5tPosihoks 302. N-744 Trondheim Bergvesenet rapport nr 7249 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS Jst Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3592 Trondhcim Kommer fra..arkiv Ntenngsdcpartcmentet

Detaljer

Rapportarkivet Bergvesenet

Rapportarkivet Bergvesenet X Pw.thokr, Rapportarkivet Bergvesenet ;Ir' I. N-7.1-1I I rondbeim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7290 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 912 158/88 Trondheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

AN VANA A ANW ANNWANYNANNANYANAN. Dato Ar. -- Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad 18334 Nordreisa

AN VANA A ANW ANNWANYNANNANYANAN. Dato Ar. -- Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad 18334 Nordreisa Bergvesenet agth Postboks3021, N-7441Trondheim Rapportarkivet AN VANA A ANW ANNWANYNANNANYANAN rbergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokafisering Gradering 7004 Kommer fra..arkiv

Detaljer

5ePostboks3021, N-744I Trondheim

5ePostboks3021, N-744I Trondheim Bergvesenet 5ePostboks3021, N-744I Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 2390 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Dato År. Bergdistrikt

Dato År. Bergdistrikt 5th Postboks Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradenng 7131 Bergvesenet 3071, N-744I Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

0 outokumpu mining NORSULFID A.S PROSJEKT RØSTVANGEN FOLLDAL VERK A.S. Trerrfjellet, januar 1991

0 outokumpu mining NORSULFID A.S PROSJEKT RØSTVANGEN FOLLDAL VERK A.S. Trerrfjellet, januar 1991 0 outokumpu mining NORSULFID A.S PROSJEKT RØSTVANGEN Trerrfjellet, januar 1991 FOLLDAL VERK A.S , OLL:AL VERK FORORD. Hensikten med dette arbeidet har vært å vurdere mulighetene for drift av Vakkerlien

Detaljer

Om Magnetotelluriske målinger og resultater fra testmålinger i Sulitjelma. Bergdistrikt. 21292 Bodø. Sulitjelmafeltet Mons Petter Charlotta

Om Magnetotelluriske målinger og resultater fra testmålinger i Sulitjelma. Bergdistrikt. 21292 Bodø. Sulitjelmafeltet Mons Petter Charlotta 51 Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7224 Bergvesenet t1 Posthoks3021. N-7441Trondheim Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Rapportarkivet Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet. Rapportarkivet. BV 911 158/88 Trondheim Apen. Lidal Skiferindustri AJS Del 4, av større rapportbunke. (BV 908-915)

Bergvesenet. Rapportarkivet. BV 911 158/88 Trondheim Apen. Lidal Skiferindustri AJS Del 4, av større rapportbunke. (BV 908-915) Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering GraderIng BV 911 158/88 Trondheim Apen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering ist Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3943 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

5I e Postboks3021 N-744I Trondheim

5I e Postboks3021 N-744I Trondheim st Bergvesenet 5I e Postboks3021 N-744I Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 5788 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Karl Ingvaldsen. ommune Fylke Bergdistrikt I: 50 000 kartblad 1:250000kartblad Kaotokeino Finnmark 18334.

Rapportarkivet. Bergvesenet. Karl Ingvaldsen. ommune Fylke Bergdistrikt I: 50 000 kartblad 1:250000kartblad Kaotokeino Finnmark 18334. Bergvesenet Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr InternJournal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 6471 Kommer fra..arkiv Ekstern ranoort nr Oversendt fra Fortrolie pea Fortrolig fra dato:

Detaljer

Oversendt fra Per Sandvik

Oversendt fra Per Sandvik Bergvesenet rapport"nr tntern i-nurna Internt arkiv nr RapP rt lokalisering G\raderinN 6946 Kommer..arkiv,1 Ekstern rapportnr Oversendt fra Per Sandvik TFortroligfra dato: Tittel Om utbyggingen av Bidjovagge

Detaljer

5it Bergvesenet. ub,ic BV 1573. Befaringer av malmforekomster, Rogaland 1977. Korneliussen, Are NGU. Rogaland. Vestlandske.

5it Bergvesenet. ub,ic BV 1573. Befaringer av malmforekomster, Rogaland 1977. Korneliussen, Are NGU. Rogaland. Vestlandske. ub,ic 5it Bergvesenet Po.rhoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1573 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Åpen Kommer fra..arktv Ekstern

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.06.2005 223 U33 05/00722 3 Odd Egil Nilsen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET

Detaljer

uki Bergvesenet r 14.05 1976 Bleikvassli Gruber AJS BV 3731 Geologisk undersøkelse i Bleikvassli Gruvefelt 1976.

uki Bergvesenet r 14.05 1976 Bleikvassli Gruber AJS BV 3731 Geologisk undersøkelse i Bleikvassli Gruvefelt 1976. uki Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3731 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondhcim Kommer fra Ekstern rappon nr Oversendt

Detaljer

. 1. Rødfjellet Mossgruven Areens gruve Reinfjellet

. 1. Rødfjellet Mossgruven Areens gruve Reinfjellet 9Eia 5t Bergvesenet Posihoks3071. N-744I Trondheim Rapportarkivet. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7268 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

NGU. Skilleark. 11)11!l115[11611 111111 1801 -Kvarts Salten IIFa0 1 19f. Geomatikk

NGU. Skilleark. 11)11!l115[11611 111111 1801 -Kvarts Salten IIFa0 1 19f. Geomatikk Geomatikk IKT er en av landets ledende leverandører av løsninger knyttet til implementering av elektronisk dokumenthåndtering, forvaltning av eiendomsskatteloven, mobile løsninger og geografisk IT. NGU

Detaljer

5tl'osthoks 3021. N-7441 Trondheim

5tl'osthoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet 5tl'osthoks 3021. N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7130 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Veileder utfylling driftsrapport 2014 med eksempler og blanke skjema bakerst. OM DRIFTSRAPPORTEN

Veileder utfylling driftsrapport 2014 med eksempler og blanke skjema bakerst. OM DRIFTSRAPPORTEN Veileder utfylling driftsrapport 2014 med eksempler og blanke skjema bakerst. OM DRIFTSRAPPORTEN FORMÅLET MED DRIFTSRAPPORTEN Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) og

Detaljer

Budsjett 2015. Tall og verbaldel

Budsjett 2015. Tall og verbaldel Budsjett 2015 Tall og verbaldel Skrevet av: Stine Gran Dato: 06.10.14 Oppdatert av: Stine Gran Dato: 23.10.14 Godkjent av: Styret Dato: 27.10.14 Godkjent av: Representantskapet Dato: Versjon: Nr. 0.10

Detaljer

Regnskap Enklere årsavslutning med datax

Regnskap Enklere årsavslutning med datax Mamut Kunnskapsserie Regnskap Enklere årsavslutning med datax Utgitt 2010 DTX.BKL.ÅRSAV.2010.1 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning med datax 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR... 3 2 HVA MÅ JEG GJØRE SELV?... 4

Detaljer

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR ETABLERING AV GRUVEDRIFT I BIEDJOVÁGGI KAUTOKEINO OG NORDREISA KOMMUNER

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR ETABLERING AV GRUVEDRIFT I BIEDJOVÁGGI KAUTOKEINO OG NORDREISA KOMMUNER REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR ETABLERING AV GRUVEDRIFT I BIEDJOVÁGGI KAUTOKEINO OG NORDREISA KOMMUNER FORSLAG TIL PLANPROGRAM 23.09.11 PLANPROGRAM BIEDJOVÁGGI Oppdragsnr.: 7110385A Oppdragsnavn:

Detaljer

Selskapet har utarbeidet økonomiplan for årene 2012-2014 og et detaljbudsjett for 2011.

Selskapet har utarbeidet økonomiplan for årene 2012-2014 og et detaljbudsjett for 2011. 1 Budsjett 2011 for NRV IKS Økonomiplan for 2012-2014 Innledning Selskapet har utarbeidet økonomiplan for årene 2012-2014 og et detaljbudsjett for 2011. Selskapets formål Selskapets formål er å sørge for

Detaljer

Nussir ASA. Reguleringsplan med konsekvensutredning for planlagt gruvedrift i Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune

Nussir ASA. Reguleringsplan med konsekvensutredning for planlagt gruvedrift i Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune Nussir ASA Reguleringsplan med konsekvensutredning for planlagt gruvedrift i Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune Forord Tiltakshaver for prosjektet er Nussir ASA, et gruveselskap som ble etablert

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 05. Regningsarbeider Side 40 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Regningsarbeider ORIENTERING

Detaljer

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående. Ansvar Ansvar: Berlevåg skole byggeprosjekt (04920)

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående. Ansvar Ansvar: Berlevåg skole byggeprosjekt (04920) Kapittel : DRIFT BERLEVÅG SKOLE NYBYGG Nye Berlevåg skole budsjetteres med 60 000 000,. I den ligger skole for trinnene 110 samt barnehage med plass til 65 barn. Riving av gamle Berlevåg skole er budsjettert

Detaljer

Årsberetning 2009 alltid til stede på 71 nord alltid til st

Årsberetning 2009 alltid til stede på 71 nord alltid til st Årsberetning 2009 alltid til stede på 71 nord 2 3 1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Innholdsfortegnelse 2 1.2 Innledning 3 1.3 Kraftlagets formål 4 1.4 Selskapsstruktur og organisasjon 4 1.5 Representantskapet

Detaljer

ÅRSMELDING 2005 ABV. Asker og Bærum Vannverk IKS

ÅRSMELDING 2005 ABV. Asker og Bærum Vannverk IKS ÅRSMELDING 2005 ABV Asker og Bærum Vannverk IKS Vann - vårt viktigste næringsmiddel 2 ÅRSMELDING 2005 Innhold Innledning 3 Dette er ABV 4 Styrets beretning 4,5 Organisasjon 6 Årets virksomhet 6 Resultatregnskap

Detaljer