ULLERN / MONTEBELLO SPENNENDE UTVIKLINGSEIENDOM MED FLOTT UTSIKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ULLERN / MONTEBELLO SPENNENDE UTVIKLINGSEIENDOM MED FLOTT UTSIKT"

Transkript

1 ULLERN / MONTEBELLO SPENNENDE UTVIKLINGSEIENDOM MED FLOTT UTSIKT SALG AV OFFENTLIG BYGNING Petter W. Christensen Telefon: MONTEBELLO TERRASSE 15 Epost: Foss & Co Næringsmegling AS tilbyr rådgivnings- og meglertjenester for alle typer nærings-eiendom innen kjøp- og salg, verdivurdering, utleie, fremleie, leietakerrådgivning og reforhandling.

2 INNHOLD Nøkkelinformasjon Utviklingspotensial Eiendommen Standard Annet Kontrakt Vedlegg

3 NØKKELINFORMASJON SALGSOBJEKT For Oslo Universitetssykehus HF har vi for salg Montebello terrasse 15 i Oslo kommune. EIENDOMSBETEGNELSE Gnr. 29, bnr. 82 i Oslo kommune SAMMENDRAG Bygningen er det tidligere Ullern tuberkulosehjem fra 1934 tegnet av arkitekt Ole Øvergaard. Eiendommen er beliggende like bak Radiumhospitalet i enden av trafikkstille villavei på Montebello/Ullern. Tomten har et areal på m² hvor fotavtrykket til dagens bebyggelse utgjør 480 m² og det totale bygningsarealet er beregnet til ca m² BTA. Eiendommen er regulert til offentlig bygning/allmennyttig formål (institusjon for helse/ omsorgsformål). Tillatt utnyttelsesgrad (TU) er 50 %. Bygningsmassen er vernet i verneklasse 2. Eiendommen antas å ha et uavklart utviklingspotensial og i forbindelse med salg av eiendommen har arkitektselskapet CF Møller utarbeidet et mulighetsstudie for boligkonvertering. Studie følger som vedlegg til denne salgsoppgave. I det følgende beskrives eiendommen og forutsetninger for salget

4 BELIGGENHET Eiendommen har en attraktiv beliggenhet like nord for Radiumhospitalet, med gode solforhold og flott utsikt over byen og Oslofjorden. Fra etasjene er det fri utsikt og gaten har ingen gjennomgangstrafikk utenom øvrige beboere. Eiendommen grenser mot Mærrabekken i vest med fine turmuligheter i Mærradalen og videre oppover mot Husebyskogen og Sørkedalen. Det er nærbutikker i området og gode kommunikasjonsmuligheter med kort vei til påkjøringsrampe til Ringveien og T-bane fra Montebello Skoler i området: Bestum skole (1-7 kl.), Bjørnslette skole (8-10 kl.), Øraker skole (8-10 kl.), Ullern Videregående Skole. Barnhager: Mærradalen Barnehage - Hasselkroken barnehage og Rødstrupen barnehage. Bydel Ullern er en administrativ bydel i Oslo, hvor antall innbyggere per utgjorde Bydel Ullern har et areal på 9,4 km². Kart hentet fra

5

6

7 UTVIKLINGSPOTENSIAL UTVIKLINGSPOTENSIAL Eiendommens beliggenhet og bygningens størrelse gjør eiendommen attraktiv med tanke på videre utvikling. MULIGHETSSTUDIE Det er utført et mulighetsstudie av CF Møller, som belyser transformasjon fra vernet institusjon til boliger. Studiet beskriver fire alternativ med utgangspunkt i eksisterende bebyggelse samt et nybygg til erstatning for påkoblet trebygning. Alternativ 1: Beholde Eksisterende 5 Rekkehus / Townhouse 3 Større Leiligheter Parkeringskjeller Samlet bruttoareal: 1 436,2 m². BYA 19,6 % Alternativ 2: Beholde Eksisterende 5 Rekkehus / Townhouse med oppbygg og tilbygg 3 Større Leiligheter Parkeringskjeller Samlet bruttoareal: 1 649,2 m². BYA 19,6 % Alternativ 3: Beholde eksisterende bygningsmasse. 14 mindre leiligheter. 3 større leiligheter. Parkeringskjeller. Samlet bruttoareal: 1 436,2 m². BYA: 19,6 % - 7 -

8 UTVIKLINGSPOTENSIAL MULIGHETSSTUDIE Alternativ 4: Beholde eksisterende bygningsmasse 5 rekkehus/ Townhouse 3 større leiligheter Parkeringskjeller Samlet bruttoareal: 1 906,2 m². BYA 24 %. Mulighetsstudie følger salgsprospekt som vedlegg 1. BYGNINGSVERN Eiendommen er registrert på Byantikvarens gul liste som bevaringsverdig, verneklasse 2. Dette innebærer at Riksantikvaren må konsulteres i forbindelse med arbeider og eventuell utvikling av eiendommen og bygningsmassen. FORVALTNINGSPLAN Kjøper av eiendommen forplikter seg til i samarbeid med Riksantikvaren å utarbeide en forvaltningsplan for eiendommen. Ved overdragelse av eiendommen vil forpliktelsen tinglyses av selger som en servitutt på eiendommen. Eiendommen selges som den står og risiko i forbindelse med fremtidig anvendelse og utvikling av eiendommen tilligger etter dette kjøper

9

10

11 EIENDOMMEN BEBYGGELSEN På eiendommen står oppført et tidligere institusjonshjem bygget i 1934, senere påbygget i Bebyggelsen består av to hoveddeler i tegl med en «påkoblet» trestruktur mot vest. Mot Nord ligger bygningene inn mot en kolle, med bygningens bi-innganger, samt et heistårn oppført på et senere tidspunkt. Nordfasaden forbinder også bygget til kollen med en bro. Mot vest ligger en påkoblet trebygning, som i årenes løp har blitt transformert, både i form og funksjon. Opprinnelig var dette en luftehall for tuberkulosepasientene, dagens trebygning har lite til felles med denne. Bebyggelsen er fundamentert i betong på fast grunn/fjell. Bygningsmassen er oppført i betong- og teglstein. Plasstøpte konstruksjoner, dekker med dragere. Betong i opprinnelig hovedbygg, trebjelkelag i tilbygg. Flate tak, tekket med papp, oppbygget trekonstruksjon på betongdekke på den eldste delen. På byggets nordside er det oppført en enkel garasje

12 - Montebello terrasse 15 - EIENDOMMEN AREALER Areal og innholdsbeskrivelse er hentet fra takstdokument utarbeidet av Siv.ing Erik H. Larsen august På grunn av bygningens spesielle form er nøyaktig arealbestemmelse vanskelig. Areal i BTA: Etasje: BTA Anvendelse: U. etasje etasje etasje etasje 160 Verkstedboder, lagerrom, garderober, dusjbad, vaskerom, wc, fyrrom, kjølerom, korridorer, 2 trapperom, tidligere søppelrom. Dels ikke utgravd kjeller. Vindfang, resepsjon, tv-rom, vaktrom, kontorer, bøttekott, korridorer, 2 dusjrom, wc, legekontor, 10 beboerrom, skyllerom. 7 beboerrom, lagerrom, bøttekott, 1 dusjbad, kjøkken,, anretningskjøkken hoveddel, legekontor, personalkontor. Korridor, wc, dusjbad, 7 kontorer, heisoppbygg, dels inntrukket balkong Sum m² Det tas forbehold om arealene, som ikke er kontrollmålt av selger, og evt. avvik vil ikke føre til avslag til kjøpesum. Kjøper oppfordres til å foreta egen oppmåling

13 EIENDOMMEN TOMT Naturtomt med et tomteareal på 6 126,6 m². Skrånende terreng mot sør og bratt skråning ned mot Mærradalen. Karakteristiske furutrær, dels gjengrodde turstier, fjell i dagen og vegetasjon dominerer tomten. Asfaltert adkomst med parkeringsplasser foran inngangspartiet og inn på baksiden av bebyggelsen. Deler av tomten må påregnes naturvernet og det biologiske mangfoldet langs Merrabekken må kartlegges. Grunnforhold er ikke kjent REGULERING Eiendommen er regulert i reguleringsbestemmelser "S- 3574» vedtatt Formål: Byggeområde for offentlige bygninger/allmennyttig formål herunder institusjon for helse og omsorgsformål TU 50 %, maks 3 etasjer. Bygningen er vernet i verneklasse 2. Utsnitt reguleringskart

14

15 STANDARD STANDARD Eiendommen er tilpasset dagens formål, men har et generelt vedlikeholdsslep og behov for oppgradering. For utfyllende informasjon vedr. eiendommens standard vises det til vedlegg 3, takst. OPPVARMING Vannbåren sentralvarme. Fyrrom med eldre oljefyr/brenner og el-kassett. Disse veksler i bruk, men oljefyren skal utfases og derfor inneholder den nedgravde oljetanken lite olje i dag. Radiatorer av varierende årgang. Anlegget er fra byggeår, kontroll, service og oppgradering må påregnes. Forurensningsforskriften gir regler for kontroll av brensel tanker. VANN OG AVLØP Private stikkledninger til offentlig nett i gate. Kart over bunnledninger for avløpsvann og vanntilførsel følger som vedlegg 5. ELEKTRISK Eldre og utdatert el. anlegg. Hovedinntaksskap er fortsatt delvis i bruk, et skap med automatsikringer. PARKERING Oppstillingsplasser i front av tomten. ØKONOMI Kommunale avgifter for 2013: kr ,

16 ANNET HEFTELSER/SERVITUTTER Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen: BESTEMMELSE OM VEG. Bestemmelse om gjerde Bestemmelse om benyttelse Med flere bestemmelser BESTEMMELSE OM VEG Bestemmelse om gjerde BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN: Bestemmelse omanlegg og vedlikehold av ledninger BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN: BEST. OM VANN/ KLOAKKLEDN. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen ERKLÆRING/AVTALE Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven ved. Garasje Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet ERKLÆRING/AVTALE Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. Bruksendring fra sykehjem til avrusningsstasjon. Kan ikke slettes uten samtykke fra Byutviklingskomiteen v/plan og bygningsetaten ERKLÆRING/AVTALE Bestemmelse om adkomstrett og parkering Bestemmelse om vann/kloakkledning Bestemmelse om gjerde Med flere bestemmelser GJELDER DENNE MATRIKKELEN MED FLERE

17 ANNET GRUNNDATA REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet er utskilt fra: 0301/29/2// REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0301/29/307// REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 031/29/790// Det forutsettes at kjøper setter seg inn i eiendommens grunnbok, og overtar denne slik den fremstår. Interessenter oppfordres til å gjøre de undersøkelser man finner nødvendig knyttet til heftelser/rettigheter forbundet med eiendommen. Selger fraskriver seg ansvaret for innholdet i disse samt for servitutter påheftet eiendommen denne er utskilt fra

18 ANNET HJEMMELSHAVER Oslo Universitetssykehus HF SELGER Oslo Universitetssykehus HF ENERGIMERKING Eiendommen er ikke energimerket av nåværende eier og selges med denne forskriftsmangelen. VISNING Etter avtale. OVERTAGELSE Eiendommen står ledig for ny eier og overtas etter nærmere avtale. Interessenter bes notere ønsket overtagelse i deres bud

19 KONTRAKT KONTRAKT/FORBEHOLD Eiendommen overdras as is dog med ytterligere fravikelser fra Avhendingsloven. Reklamasjonsfristen er 1 år fra overtakelse. Dersom kjøper ønsker å reservere seg mot en eller flere av de bestemmelser som fremkommer i kjøpekontrakten, ber vi om at dette uttrykkelig fremkommer av budet. Selger er ikke ansvarlig for at nøkkelsystemet er intakt og vil ikke dekke kostnader ved et nytt nøkkelsystem. Kjøper oppfordres til å besiktige salgsobjektet sammen med kompetent fagfolk, og at disse på interessentenes vegene vurdere om det er behov for å gjennomføre egne undersøkelser før det inngis eventuelle tilbud. Det er viktig at eventuelle interessenter setter seg grundig inn i kontraktsvilkårene. Det gjøres oppmerksom på at reglene i avhendingsloven er fraveket på flere punkter. Det er ikke foretatt kontrollmålinger av oppgitte arealer i forbindelse med salgsforberedelsene av verken selger eller megler. Kjøper oppfordres til å kontrollmåle arealet i den grad det tillegges vekt. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere arealmålinger og et slikt eventuelt arealavvik kan ikke gjøres gjeldende som mangel. Det vil ikke bli foretatt noen ytterligere form for opprydding, rengjøring eller lignende på eiendommen fra Selgers side. Det som evt. ikke fungerte av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr med mer og/eller at det var manglende brannsikringsutstyr, m.m. v/besiktelse, vil ikke bli istandsatt og/eller fremskaffet av selger før overtagelse

20 Informasjon i prospektet er innhentet fra selger og offentlige myndigheter, og bearbeidet etter beste skjønn av Foss & Co. Næringsmegling AS. Foss & Co Næringsmegling AS tar ikke ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. En kjøper må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene er korrekte. Foss & Co. Næringsmegling AS fraskriver seg ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige. Det tas for øvrig forbehold om evt. skrivefeil. Eiendomsmeglingsloven 6-7 Eiendomsmeglerens undersøkelses- og opplysningsplikt og 4-4 og 6-2 vedr. eiendomsmegleres organisering fravikes. Særskilte bestemmelser om budgivning gitt i medhold av Eiendomsmeglingsloven 6.10 kommer ikke til anvendelse på dette oppdraget. Tvister er ikke gjenstand for nemndsbehandling etter Eiendomsmeglingsloven 8-8. Ovennevnte elementer bes hensyntatt ved avgivelse av bud på eiendommen. BUD Selger forbeholder seg retten til å anta eller forkaste ethvert bud. Det forutsettes en åpen budrunde mellom budgivere som har innlevert tilbud innen definert budfrist. Budene må avgis skriftlig og leveres meglers kontor, alternativt sendes per e-post der budet er signert og scannet i pdf-format. Budgivere må ringe opp megler idet budet sendes/mailes, som forsikring på at dette er mottatt. Bud med forbehold om finansiering, eller betinget av myndigheters handling med mer vil ikke bli akseptert. Bud avgitt per telefonsvarer eller (utover det som er beskrevet ovenfor), vil ikke bli hensyntatt

21 PRISANTYDNING Kr omk BUDFRIST Budfrist: tirsdag 10. desember kl Selger forbeholder seg retten til å utvide fristen for budgivning. OMKOSTNINGER Ved eiendomsoverdragelser påløper følgende kostnader for kjøper: - Dokumentavgift til staten: 2,5 % av kjøpesum - Tingl.gebyr, skjøte: kr Attestgebyr: kr Tingl. gebyr pantobligasjon: kr Det tas forbehold om endringer i offentlige gebyrer og avgifter. MEGLER Telefon: Telefaks: Hjemmeside: Kontaktpersoner: Petter Wøien Christensen tlf: / mail Gøril Bergh tlf: / mail:

22 VEDLEGG FØLGENDE VEDLEGG SKAL VÆRE EN DEL AV PROSPEKTET: VEDLEGG 1 Mulighetsstudie av CF Møller Transformasjon fra vernet institusjon til boligprosjekt Reguleringsbestemmelser og reguleringskart. VEDLEGG 2 Notat vedr. vern, bygningens historie med tilhørende plantegninger. VEDLEGG 3 Opplysninger Oslo kommune: Arealbekreftelse, situasjonskart og oversiktskart Oversiktskart over vann og avløp VEDLEGG 4 Grunnboksutskrift med kopi av tinglyste servitutter. VEDLEGG 5 Takst av takstmann Erik Larsen fra august VEDLEGG 6 Utkast til kjøpekontrakt VEDLEGG 7 Budskjema

23 Foss & Co Næringsmegling AS ble etablert i 1999, og er en uavhengig næringsmegler og rådgiver for det norske næringseiendomsmarkedet. Selskapet tilbyr tjenester knyttet til alle typer næringseiendom innenfor: Kjøp- og salgsrådgivning og verdivurdering Utleie og fremleie Leietakerrådgivning og reforhandling Miljøet er engasjert og uformelt, samtidig som det faglige og profesjonelle vektlegges sterkt. Selskapet har velkvalifiserte medarbeidere, med høy eiendomsfaglig, juridisk og finansiell kompetanse. Selskapet dekker følgende segmenter: Kontorbygg Logistikk, lager og kombinasjonslokaler Bygårder Handel og servering Tomt Våre oppdragsgivere omfatter alt fra private til børsnoterte selskaper, offentlig virksomhet, samt stat og kommune. Dette prospektet er utarbeidet av Foss & Co Næringsmegling AS (FCN) og er basert på opplysninger fra oppdragsgiver, samt øvrige kilder som anses å være pålitelige. FCN innestår ikke for at informasjonen i prospektet er presis eller fullstendig, og fraskriver seg et hvert ansvar (økonomisk og juridisk) for ufullstendige opplysninger og/eller eventuelle feil. Prospektet skal betraktes som markedsføringsmateriale. Petter Wøien Christensen Telefon: Epost:

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 SALG Sent ralt og nært Ski To næringstomter for salg Haugenveien, t omt 4 & 5 Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 Solberg Næringspark, ved innkjøringen til Ski.. Ås kommune

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Delebukta 53, 1390 Vollen Adresse: Delebukta 53, 1390 Vollen Type eiendom: Fritidshus/enebolig Areal bygninger: Anslått ca. 156 m 2 BRA Tomteareal: Ca.

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T N æ r i n g s e i en d o m Hans Møller Gasmanns vei 9 @lfa-bygget selges S A L G S P R O S P E K T Selges av Anthon B Nilsen Investor AS ved Hadrian Eiendom AS 1 SAMMENDRAG Hans Møller Gasmanns vei 9 representerer

Detaljer

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Oppdragsnr: 42140047 OPPDAL Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Prisant. kr 1 550 000 + omk. Totalt inkl. andel fellesgjeld kr 1 554 925 Andel fellesgjeld kr 4 925 Omkostninger kr 39 800 Totalpris inkl. omk.

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T Boligutviklingseiendom selges Grenseveien 91 Ensjø/Helsfyr S A L G S P R O S P E K T Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til

Detaljer

Salgsoppgave. Slettaveien 12 3403 Lier

Salgsoppgave. Slettaveien 12 3403 Lier Salgsoppgave Slettaveien 12 3403 Lier OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Kontorbygg kombinert med 4 stk. utleieleiligheter i Lierbyen. Selger: Rerob Eiendom AS, org.nr. 979 980 264. Adresse: Slettaveien

Detaljer

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom Oppdragsnummer: 58090 Mjøndalen Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Adresse: Hermanbakken 22 P-rom/BRA: Ca. 128 kvm/167 kvm Prisantydning: Kr 2 900 000,- + omkostninger Fast eiendom Hermanbakken

Detaljer

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,-

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- VALNESFJORD Berglia 3 BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- Her kan vi presentere en romslig enebolig på et plan beliggende i attraktive Valnesfjord. Boligen ligger fint og fritt med

Detaljer

SALGSPROSPEKT. For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personen under. Under

Detaljer

Egganveien 1, Trondheim

Egganveien 1, Trondheim Egganveien 1, Trondheim SALG AV 100% AV AKSJENE I EGGANVEIEN 1 EIENDOM AS KONTAKT MEGLER Stein Tollin M: 928 16 688 stein.tollin@norion.no Sammendrag Norion Næringsmegling AS bistår ICA Eiendom Norge

Detaljer

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL. BLOMMENHOLM Generasjonsbolig Lillehagveien 52 PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.: 09999 Lillehagveien 52 Oppdragsansvarlig: Gro Kirchoff Mobil: 930 23

Detaljer

Søre bydel. Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND. Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus

Søre bydel. Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND. Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus Søre bydel Pernillevegen 3G, 5538 HAUGESUND Fastpris.: kr 4 190 000 + omk. Primærrom: 133 m² Eiendomstype: Rekkehus Innhold 04 Kort om eiendommen 06 Velkommen inn 08 Informasjon om eiendommen 11 Andre

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

Bergen-Arna Terminalvegen 4. Vi megler frem dine verdier

Bergen-Arna Terminalvegen 4. Vi megler frem dine verdier Bergen-Arna Terminalvegen 4 Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi ble etablert i 1985 og er en av Norges største eiendomsmeglerkjeder, målt i antall formidlinger. Aktiv Eiendomsmegling

Detaljer

ATTRAKTIVT PÅ MAJORSTUEN

ATTRAKTIVT PÅ MAJORSTUEN ADVOKAT TOM STAVNES MNA TULLINS GT. 6 0166 OSLO www.stavnes.no ATTRAKTIVT PÅ MAJORSTUEN Lys og praktisk treroms selveier i femte etasje. Heis, balkong, peis og mulighet for parkering Adresse: Sorgenfrigaten

Detaljer

NANSET - LARVIK. www.smartmegling.no

NANSET - LARVIK. www.smartmegling.no NANSET - LARVIK Stor utleiebolig på Nanset - Larvik, med et mulig utviklingspotensial! Prisant.: 3 990 000,- Adresse: Jerpeveien 13 BRA/P-rom: 487/385 kvm Tomteareal: 785 kvm Oppdragsnr: 2150014 www.smartmegling.no

Detaljer

Bærums Verk Rekkehus over 2 plan med utgang til balkong og hage. Oppussingsobjekt. Garasje.

Bærums Verk Rekkehus over 2 plan med utgang til balkong og hage. Oppussingsobjekt. Garasje. Bærums Verk Rekkehus over 2 plan med utgang til balkong og hage. Oppussingsobjekt. Garasje. Selveier Prisantydning: kr 2.600.000,- BRA: 110 m 2 / P-rom: 104 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med

Detaljer

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien Frittliggende enebolig i borettslag med beliggenhet i barnevennlige omgivelser. Prisantydning 750 000,- Fellesgjeld 121 950,- Totalpris: 871 950,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien 1 Bolig

Detaljer

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m²

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² ANDENES MRKEVEIEN 96 4 roms atriumsbolig ved Merket Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DNB Eiendom Odd

Detaljer

Pent rekkehus over 3 plan på Bestum

Pent rekkehus over 3 plan på Bestum www.webtop.no Pent rekkehus over 3 plan på Bestum Nedre Skogvei 8 A Eiendomsmegler MNEF: John Steen Fax: 22 50 69 10, mobil: 936 93 381, e-post: jes@eie.no Saqlain Qayyum Fax: 22 50 69 10, mobil: 9340

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt på Bjørnstad/Grålum Sarpsborg. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt på Bjørnstad/Grålum Sarpsborg. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Boligutviklingstomt på Bjørnstad/Grålum Sarpsborg Selges ved Hadrian Eiendom AS MANDAT Hadrian Eiendom AS har et eksklusivt mandat til å forberede og forestå salg av eiendommen med gnr 2047

Detaljer

Prisantydning: 1.690.000, Flott 2 roms selveierleilighet med fjordutsikt. VV/fyring inkl. i felleskost.

Prisantydning: 1.690.000, Flott 2 roms selveierleilighet med fjordutsikt. VV/fyring inkl. i felleskost. Båhusveien 14, 0573 Oslo P rom/bra: 41/42 m 2 Prisantydning: 1.690.000, Flott 2 roms selveierleilighet med fjordutsikt. VV/fyring inkl. i felleskost. Innholdsfortegnelse 5 Nøkkeltall 6 Bilde av stue 7

Detaljer

SANDVIKA/JONG. Måneveien 32, 1337 Sandvika - 33 m² BTA/ 30 m² p-areal

SANDVIKA/JONG. Måneveien 32, 1337 Sandvika - 33 m² BTA/ 30 m² p-areal SANDVIKA/JONG PEN 1 ROMS ANDELSLEILIGHET MED 6 KVM BALKONG. Måneveien 32, 1337 Sandvika - 33 m² BTA/ 30 m² p-areal Prisantydning kr 1 250 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 334 943,- Totalt kr. 1 584 943,-

Detaljer

ÅMOT. Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard i Åmot. Lettstelt med alt på en flate og få min gange til sentrum. Doktorveien 32, 3340 ÅMOT

ÅMOT. Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard i Åmot. Lettstelt med alt på en flate og få min gange til sentrum. Doktorveien 32, 3340 ÅMOT Oppdragsnr: 1813049 ÅMOT Doktorveien 32, 3340 ÅMOT Prisant. kr 2 050 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 2 103 542 P-rom/bra ca. 82/88 kvm. Eierform Eier Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard

Detaljer

nnhold Informasjon om eiendommen Nabolagsprofil Plantegning Viktig informasjon / Ord og uttrykk Råd til deg på boligjakt Budreglement Finansiering

nnhold Informasjon om eiendommen Nabolagsprofil Plantegning Viktig informasjon / Ord og uttrykk Råd til deg på boligjakt Budreglement Finansiering I nnhold Informasjon om eiendommen Nabolagsprofil Plantegning Viktig informasjon / Ord og uttrykk Råd til deg på boligjakt Budreglement Finansiering K irkegata 6, 9600 Hammerfest Eiendommen ligger sentralt

Detaljer

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315. Oppdragsnummer: 206147 Trevatn Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.000,- Fritid Trevatn Attraktiv beliggenhet ved Vasenden i

Detaljer

HAUGESUND. Påkostet rekkehus - nydelig utsikt - delikate bad takterrasse - veldig kjekk endetomt. Pernillevegen 3 C, 5538 HAUGESUND

HAUGESUND. Påkostet rekkehus - nydelig utsikt - delikate bad takterrasse - veldig kjekk endetomt. Pernillevegen 3 C, 5538 HAUGESUND Oppdragsnr: 70140121 Fastpris. kr 4 490 000 + omk. HAUGESUND Pernillevegen 3 C, 5538 HAUGESUND Påkostet rekkehus - nydelig utsikt - delikate bad takterrasse - veldig kjekk endetomt Totalpris inkl. omk.

Detaljer

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO 4-roms andelsleilighet med stor terrasse og garasje Oppussingsbehov Prisantydning: 1 650 000,- Andel leilighet BTA: 113 m² / P-rom: 97 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

STRAND. www.strandbolig.no

STRAND. www.strandbolig.no STRAND Sørvendt boligområde med romslige tomter. Dette er felt beliggende høyere oppe i feltet. Natur på alle kanter og byen som nabo. Nærhet. Trygg skoleveg og et aktivt nærmiljø. Panoramautsikt www.strandbolig.no

Detaljer