SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: Espen Larsen Tlf:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65"

Transkript

1 SALG Sent ralt og nært Ski To næringstomter for salg Haugenveien, t omt 4 & 5 Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: Espen Larsen Tlf: Solberg Næringspark, ved innkjøringen til Ski.. Ås kommune Tomt 4: kvm. Tomt 5: kvm.

2 SALG Salgsobjektet: For Kjeldsberg Eiendom Sør AS har vi for salg selskapet Solberg Næringsbygg II AS med org.nr , som eier eiendommen Haugenveien 25 tomt 4 og Solberg Næringsbygg I AS med org. nr Haugenveien 27 tomt 5. I det følgende beskrives eiendommene, som er selskapenes hovedaktivum. Selskapene selges med kjøpekontrakt som følger vedlagt dette prospekt. Dette er to nabotomter og egner seg godt til å bli slått sammen. Tomtene er regulert f or næring (N) ligger i etablert næringspark, og best år i hovedsak av t idligere jordbruksareal. Området ligger f lot t eksponert ut mot Søndre Tverrvei, som er den nye hovedinnf art såren til Ski sent rum og ligger i området f ra E18 t il Nordbyveien. Adresse: Haugenveien, tomt 4 & 5, 1400, SKI. Eiendomsbetegnelse: Gnr. 102, bnr. 397,401 i Ås kommune. Selger: Hjemmelshaver: Regulering: Kjeldsberg Eiendom Sør AS. Kjeldsberg Eiendom Sør AS, er et datterselskap av R. Kjeldsberg AS. Kjeldsberg Eiendoms aktivitet omfatter i overkant av m2 næringsareal for ut leie, hovedsakelig innenf or segmentene lager/ logist ikk og kontor, og eiendommene ligger i Ski, Bodø og Trondheim kommune. Solberg Næringsbygg I AS, tomt4. Solberg næringsbygg II AS, tomt 5. Eiendommene ligger i et område regulert for næringsformål med tillatt bebygd areal (BYA) som ikke skal overstige 30% av tomtens nettoareal. Ref. reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for et område mellom Haugenveien og Søndre Tverrvei pr , sist revidert Oppdrag nr av 8

3 SALG Utviklingspotensial: Selger ønsker i utgangspunktet å selge tomtene som råtomt. Det kan også være interessant å se på andre konsepter, som for eksempel å bygge opp et tilpasset bygg for nye eiere eller leietakere. Bebyggelse kan oppføres i inntil 2 etasjer på inntil 9 meter målt fra ferdig gjennomsnittlig planert terreng, og tomtene kan utnyttes til det enkelte prosjektets behov. Det skal dog legges vekt på at bebyggelsen får en harmonisk utforming ved valg av bebyggelsens dimensjoner, høyder, materialbruk og farger. Det skal tas hensyn til terrengtilpassing og tilpassing til eksisterende miljø og bebyggelse. Det tillates ikke virksomhet som medfører sjenerende støy, lukt, røyk eller liknende. Det tillates heller ikke oppført boligbebyggelse. Jfr. reguleringsbestemmelser. Se vedlagte skisseprosjekter for tenkt bebyggelse på tomten. Beliggenhet: Follo ligger i Akershus fylke og består av kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Follo har til sammen en befolkning på litt under personer og har et areal på ca. 820 km2. Solberg Næringspark ligger svært sentralt i denne regionen, særlig sentralt i forhold til Ski Kommune. Det er ca. 2,5 km til Ski stasjon og sentrum, men det er spesielt adkomsten til både E 18 og E 6 som gjøre dette området sentralt for mange brukere. Eiendommen ligger i Ås kommune ved nye Søndre Tverrvei, som kan bet rakt es som den nye Ski Port alen. Tog fra Oslo og videre til Østfold og kontinentet har stasjon i Ski sentrum. Det er god bussforbindelse fra området til blant annet Ski sentrum og Oslo sentrum. Et planlagt nytt dobbeltspor vil redusere togreisen Ski - Oslo til 12 minutter. Fra Solberg Næringspark til Oslo sentrum beregner vi ca 20 minutters kjøring. Oppdrag nr av 8

4 SALG Arealer for nytt regionsykehus, boliger og næringsområder innpasses i Ski Kommunens planlegging for videre utvikling. Det er ca arbeidstakere som er pendlere inn til Ski Kommune, mens ca pendler ut daglig. Kommunen er en «grønn» nærings- og industrikommune uten spesielle miljøproblemer. Ski har også tradisjonsrike fagmiljøer innen hydraulikk, pneumatikk og mekanisk industri. Ski med sine innbyggere blir betraktet som det nye regionsenteret i Follo. Ås er vertskommune for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), tidligere Norges Landbrukshøgskole. Institusjonen med tilhørende forskningsmiljøer preger kommunesenteret og representerer en av de viktigste arbeidsplassene. I Vinterbro/ Nordbyområdet i nord er det et betydelig handels- og næringsområde. Her ligger også Norges største fornøyelsespark; Tusenfryd. Det gir verdifulle impulser til næringer og handel å ha nærheten til landbruksvitenskapen på Norges Landbrukshøyskole og til sentrale institusjoner i Oslo. Adkomst: Beskrivelse: Adkomst på felles privat stikkvei fra Haugenveien som er offentlig vei. Tomtene ligger i lett skrånende terreng mot øst, med flott eksponering ut mot nye Søndre Tverrvei. Tomtene ligger inne i et næringsområde, og består hovedsakelig av tidligere jordbruksareal. Det er foretatt grunnboring på tomtene, det anbefales likevel at man før utbygging/ valg av løsning starter undersøker disse forholdene selv. Foret at te undersøkelser viser at det er normale forhold. Tomt: Tomt 4 har et areal på kvm. Tomt 5 har et areal på kvm. Arealene er hentet fra offentlige kart. Oppdrag nr av 8

5 SALG Vei, vann og avløp: Haugenveien er offentlig. Stikkveien som er felles for eiendommene skal opparbeides til kommunal standard, noe som må gjøres for veier som skal overtas av kommunen. Det ligger vei, vann, avløp og el. fram til tomtegrensen. Parkering: Visning: Heftelser/ Servitutter: Spesielle forhold: Overtakelse: Kontrakt/ forbehold: Parkering skal opparbeides etter normen som er: 1 bilplass pr. 50 kvm til salgs og kontorlokale. 1 bilplass pr. 100 kvm. for produksjons og lagerlokale. Eiendommene er tilgjengelige for egne befaringer, eller etter avtale med Espen Larsen. For kjøreanvisning kontakt megler Se vedlagte grunnboksutskrift. Det vises til vedlagte rettighetserklæring og adkomsterkæring. Dette oppdraget forutsetter salg av et selskap. Kjøper vil dermed overta balansen til selskapet. Interessenter bes om å undersøke dette og andre praktiske forhold rundt eiendommen som kan ha betydning for budgiver nøye, før bud inngis. Etter nærmere avtale. Eiendommen vil bli solgt i henhold til vedlagte kjøpekontrakt. Eiendommen overdras as is dog med yt t erligere fravikelser f ra Avh.loven. Reklamasjonsfristen er ett år. Dersom kjøper ønsker å reservere seg mot en eller flere av de bestemmelser som fremkommer i kjøpekontrakten, ber vi om at dette uttrykkelig fremkommer av budet. Kjøper oppfordres til å besiktige salgsobjektet sammen med kompetent fagfolk, og at disse på interessentenes vegne vurdere Oppdrag nr av 8

6 SALG om det er behov for å gjennomføre egne undersøkelser før det inngis eventuelle tilbud. Det er viktig at eventuelle interessenter setter seg grundig inn i kontraktsvilkårene. Det gjøres oppmerksom på at reglene i avhendingsloven er fraveket på flere punkter. Det er ikke foretatt kontrollmålinger av oppgitte arealer i forbindelse med salgsforberedelsene av verken selger eller megler. Kjøper oppfordres til å kontrollmåle arealet i den grad det tillegges vekt. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte fremkomme ved senere arealmålinger og et slikt eventuelt arealavvik kan ikke gjøres gjeldende som mangel. Det vil ikke bli foretatt noen form for opprydding eller lignende på eiendommen fra Selgers side. Informasjon i prospektet er innhentet fra selger og offentlige myndigheter, og bearbeidet et t er beste skjønn av Foss & Co. Næringsmegling AS, men Foss & Co Næringsmegling AS kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er riktig eller fullstendig. En kjøper må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene er korrekte. Foss & Co. Næringsmegling AS fraskriver seg ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige. Det tas for øvrig forbehold om evt. skrivefeil. Bud: Ovennevnte elementer bes hensyn tatt ved avgivelse av bud på eiendommen. Det tas forbehold om at det kan kreves sikkerhet for det bud som blir antatt. Selger vil etter endt budprosess ta stilling til de bud som foreligger. Selger forbeholder seg retten til å anta eller forkaste ethvert bud. Dette salget forutsettes gjennomført med profesjonelle parter. Forskrift om budgivning mht frister gjelder ikke. Interessenter oppfordres til å foreta nødvendige undersøkelser før innsendelse av bud. Oppdrag nr av 8

7 SALG Omkostninger: Megler: Kjøper bærer alle sine kostnader ved overtakelse av selskapet, herunder kostnader forbundet med registrering av endringer i Brønnøysundregisteret. Selger bærer kostnader for regnskap og revisjon frem til Overtakelse Opplysninger i prospektet er basert på informasjon fra selger, diverse kommunale etater/bedrifter, samt takst. Det tas for øvrig forbehold om evt. skrivefeil. For ytterligere informasjon og visning, vennligst kontakt: Foss & Co Næringsmegling AS v/ Jacob A. L'Orsa Haakon VIIsgt 10 PB 1796 Vika, 0122 OSLO Telefon: Telefaks: Direkte: Mobil: Hjemmeside: Oppdrag nr av 8

8 SALG FØLGENDE VEDLEGG SKAL VÆRE EN DEL AV PROSPEKTET: Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Vedlegg 4: Vedlegg 5: Vedlegg 6: Vedlegg 7: Vedlegg 8: Vedlegg 9: Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Grunnboksutskrift Målebrevskart Erklæringer Skisseprosjekter Rapport om grunnboring Kjøpekontrakt Budskjema DETTE ER ET FORELØPIG PROSPEKT OG SALGSINFORMASJON KAN ENDRES. INTERESSENTER OPPFORDRES TIL Å PÅSE AT MAN HAR OPPDATERT/ENDELIG PROSPEKT FØR BUD PÅ EIENDOMMEN INNGIS. Oppdrag nr av 8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Budgiver: Org. nr/pers. nr: Sendes til fax Adresse: Tlf/faks: Mobil: E-post: Jeg /vi inngir herved bud på selskapet Solberg Nærings Bygg I AS Haugenveien 27 tomt 5 der eiendomsverdien settes til kr. Skriver kr Regulering av kjøpesum vil foregå iht kjøpekontrakt vedlagt prospektet. Omkostninger kommer i tillegg. Selger dekker omkostninger for regnskap og revisjon frem til Overtagelse Vi er kjent med at det skal innbetales 10% av kjøpesum (eiendomsverdi) ved kontrakt. Jeg/vi er klar over at dette budet er bindende, dersom det ikke er tatt spesielle forbehold nedenfor. Et angitt bud kan ikke trekkes tilbake. Vi har lest prospektet, med alle vedlegg, og har forvisset oss om at vi har mottatt fullt prospekt i siste versjon. Videre bekrefter vi at eiendommen er besiktiget, og at alle leiekontrakter er gjennomgått. Videre er jeg/vi inneforstått med at selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Eventuelle forbehold: Vedr. virksomhetsoverdragelse: Dato, sted: Signatur:

22 Budgiver: Org. nr/pers. nr: Sendes til fax Adresse: Tlf/faks: Mobil: E-post: Jeg /vi inngir herved bud på selskapet Solberg Næringsbygg II, Haugenveien 25, tomt 4 der eiendomsverdien settes til kr. Skriver kr Regulering av kjøpesum vil foregå iht kjøpekontrakt vedlagt prospektet. Omkostninger kommer i tillegg. Selger dekker omkostninger for regnskap og revisjon frem til Overtagelse Vi er kjent med at det skal innbetales 10% av kjøpesum (eiendomsverdi) ved kontrakt. Jeg/vi er klar over at dette budet er bindende, dersom det ikke er tatt spesielle forbehold nedenfor. Et angitt bud kan ikke trekkes tilbake. Vi har lest prospektet, med alle vedlegg, og har forvisset oss om at vi har mottatt fullt prospekt i siste versjon. Videre bekrefter vi at eiendommen er besiktiget, og at alle leiekontrakter er gjennomgått. Videre er jeg/vi inneforstått med at selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Eventuelle forbehold: Vedr. virksomhetsoverdragelse: Dato, sted: Signatur:

Stor næringstomt ved RV-40 i Hvittingfoss Selges samlet eller som enkelttomter. Totalareal: 92644 kvm. Regulert areal: Ca. 40000 kvm.

Stor næringstomt ved RV-40 i Hvittingfoss Selges samlet eller som enkelttomter. Totalareal: 92644 kvm. Regulert areal: Ca. 40000 kvm. TIL SALGS Stor næringstomt ved RV-40 i Hvittingfoss Selges samlet eller som enkelttomter. Totalareal: 92644 kvm. Regulert areal: Ca. 40000 kvm. Prisantydning: Samlet Kr. 8.000.000,- + off. omkostninger

Detaljer

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk trenger neppe noen forklaring på hvorfor det er

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha!

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! BYGGETRINN 2 Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! Alle bilder er av illustrativ karakter, endringer vil forekomme KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk

Detaljer

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM AdvokatOppgjør AS (Selgboligselv.no/AO.no) Sist oppdatert 29.04.2014 VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM VED BRUK AV ADVOKATOPPGJØR AS TJENESTER 1- AO S ROLLE, KJØPESUM OG BETALINGER AdvokatOppgjør

Detaljer

Fremstilling av de faktiske forhold

Fremstilling av de faktiske forhold Fremstilling av de faktiske forhold 1. KORT OM LISTA FLYSTASJON 1.1. Lista flystasjon ble anlagt og brukt av den tyske okkupasjonsmakt under andre verdenskrig. Etter krigen, i perioden 1954 til 1959, ble

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område). UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom...(senere kalt utbygger) NO *** MVA og Songdalen kommune (senere kalt kommunen) NO 963 296 746 MVA er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

Detaljer

Bransjenorm for markedsføring av bolig. September 2013

Bransjenorm for markedsføring av bolig. September 2013 Bransjenorm for markedsføring av bolig September 2013 Innholdsfortegnelse 1. Forord 2. Formål 3. Generell del 3.1. Eierforhold 3.2. Pris 3.2.1. Generelle krav til prismarkedsføring 3.2.2. Særkrav til markedsføring

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

OPS som mulighet for gjennomføring

OPS som mulighet for gjennomføring Ruterrapport 2011:12 Rapport utarbeidet av KPMG på vegne av Ruter AS Juni 2011 OPS som mulighet for gjennomføring av Fornebubanen Forord Når Fornebu utviklingsområde står ferdig, vil det bestå av ca 20.000

Detaljer

PERSAUNET REKKEHUS 14 nye rekkehus på Persaunet Leir BYGGETRINN 1 Oppdragnr. 046-2005-00018 Selger/ utbygger Megler Aasen Bygg AS Notar Nybygg Midt Norge AS tlf: 73 83 33 00 Megler: Guro Humberset Hilde

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Grunnlagsdata for VAR-tjenester Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: mai - november 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften

Detaljer

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA.

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.05.2014 35722/2014 2013/4084 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/132 Formannskapet 25.06.2014 Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

AGENDA EIENDOMSMARKEDET TILPASSER SEG UTENLANDSKE KJØPERE TEMA: EIENDOM

AGENDA EIENDOMSMARKEDET TILPASSER SEG UTENLANDSKE KJØPERE TEMA: EIENDOM AGENDA ET MAGASIN FRA WIERSHOLM - NUMMER 1, 2015 TEMA: EIENDOM EIENDOMSMARKEDET TILPASSER SEG UTENLANDSKE KJØPERE Et økende antall utenlandske investorer i det norske eiendomsmarkedet har presset frem

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: S06/165 16.02.2010 2010/4130 FM-J Henrik Liane Johansen 06.01.2011 VEDTAK I KLAGESAK OM REGULERINGSPLAN

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer