Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag 2016"

Transkript

1 aiii Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Noerhte-Troondelagen fylhkenalma Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag 2016 Regionalt miljøprogram Retningslinjer og forskrift søknadsfrist 20. august Lin;.4, u. A u ' «Hmm

2 Retningslinjer for miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag Hele miljøprogrammet og informasjon om miljøtilskuddet og andre miljøtiltak i jordbruket finnes på: \\ \\ \\.f\ lkcsrrrarrnermrorl Nord-'lrorrdelrrg/Larrtllrrrrk-rrg-rrrzlt/ Formål, virkeområde og grunnvilkår (til 1, 2 og 3) Miljøtilskuddet har sin bakgrunn i Regionalt miljøprogram forjordbruket i Nord-Trøndelag". som er godkjent av Landbruksdirektoratet i samråd med avtalepartene ijordbruket. Vilkår: Rett til Miljøtilskudd forutsetter en miljøinnsats ut over det som kan forventes ved vanlig jordbruksdrift, og som er i samsvar med forutsetninger og krav i forskrifter og retningslinjer. Miljøtilskuddet beregnes etter satser. definisjoner og vilkår som fastsettes av Fylkesmannen i samråd med næringsorganisasjonene i landbruket på fylkesnivå. og kan innvilges til: a) foretak som er berettiget produksjonstilskudd. jf. forskrift 19. desember 2014 nr om produksjonstilskudd mv. ijordbruket. b) beitelag som er godkjent av kommunen og som er registrert i Enhetsregisteret, jf. enhetsregisterloven av , nr. 15 Forurensing og avfallshandtering: Foretak som mottar miljøtilskudd skal ikke forurense rniljøet utover det som kan forventes fra vanlig jordbruksdrift. jfr forurensingslova. Gjødselvareforskrifta skal følges. Det skal ikke forekomme ulovlige avfallsdeponier på arealer foretaket disponerer. Landbruksplast, utrangerte biler, maskiner og annet avfall skal fjemes og leveres til godkjent mottak. Organisk avfall som fôrrester og rundballer som ikke er egna som fôr skal resirkuleres som plantenaering Kulturminner og biologisk mangfold: Kulturminner og biologisk mangfold i jordbmkslandskapel skal i varetas jfr kulturminnelova, naturmangfoldlova og vannressurslova. Det skal ikke brukes kjemiske plantevernmidler i kantsoner og åkerholmer. med mindre dette er godkjent av kommunen som ledd i skjøtselerr av kulturlandskapet. Skjøtselsplan: For miljøtilskudd til skjøtselstiltak etter , 14 og 15 skal det foreligge skjøtselsplan som beskriver objektet eller arealet som skal skjøttes. viser beliggenhet på kart og beskriver hva skjøtselen går ut på. For slått angis slåttetidspunkt og handtering av avling, for beiting oppgis beiteperiode. dyreslag og antall beitedyr. For objekter eller områder som har dokumenterte rniljøverdier. og som derfor er underlagt vem eller fredning. skal skjøtselsplanen forelegges vedkommende forvaltningsmyndighet' dersom skjøtselen går ut over det som veme-/ fredningsbestemmelsene sier. Dokumentasjon av skjøtsel og drift: For alle tiltak som omsøkes miljøtilskudd skal det ved kontroll kunne framlegges dokumentasjon på at disse er gjennomført i henhold til regelverk. l For kulturminner; Fylkeskommunen, for samiske kulturminner; Sametinget. for fredning etter miljøvernloven: Fylkesmannens miljøvernavdeling 2

3 Flere miljøtilskudd på samme areal: Som hovedregel kan det bare gis ett miljøtilskudd til samme areal. I tilfeller hvor flere miljøtilskudd kan kombineres så er dette beskrevet under den enkelte ordning. Øvre avgrensing av tilskudd: Fylkesmannen kan for de ulike tilskuddsordninger sette øvre grense per foretak. Søkeren skal uansett føre opp alle dyr eller dekar for den aktuelle tilskuddsordning i søknadsskjemaet. Eventuell avgrensing foretas ved beregning av tilskudd. Tilskuddssatsene som er oppgitt er for de ulike tilskuddsordningene foreløpige satser. Hvert fylke blir tildelt ei ramme, og før utbetaling kan det bli nødvendig med endringer i satsene avhengig av søknadsmengden. Areal avrundes etter vanlige avrundingsregler. Er totalarealet mindre enn ett dekar avrundes arealet oppover til ett dekar. Søknad sendes kommunen elektronisk i Altinn. Søknadspapirer kan også fås hos kommunen og kan sendes dit sammen med nødvendige vedlegg. Søknadsfrist for regionalt miljøtilskudd er 20. august, med unntak av Miljøtilskudd til organisert beitebruk, der søknadsfristen er l.november. 3

4 De enkelte tilskuddsordningene i «Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i N ord-trøndelag».n 4 Miljøtilskudd til regionalt prioriterte kulturlandskap 0 Slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap (øyer/holmer/veiløse områder) 0 Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap o Øyer/holmer/veiløse områder o Arealer med spesielle verdier Foreløpig satser: 0 kr 250 per dekar for slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap (øyer/holmer/veiløse områder) 0 kr 160 per daa eller dyreenhetz for beite av lokalt verdifulle jordbmkslandskap (øyer/ holmer/veiløse områder) 0 kr 250 per daa eller dyreenhet for beite av jordbruksarealer med spesielle verdier Foretak som gjør en ekstra innsats for å holde særlig gjengromgstrua_jordbruksarealer i hevd kan oppnå iniljøtilskudd til: Slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap, øyer/holmer/vegløse områder. Ordninga gjelder for fulldyrka og overflatedyrka areal som er større enn 5 daa og er uten veg-, bm- eller fergeforbindelse. og høstes gjennom slått. Det skal ikke være kjørbar forbindelse til arealet. Mulig adkomst med traktor regnes som kjørbar forbindelse. Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap, øyer/holmer/vegløse områder. Ordninga gjelder for fulldyrka og overflatedyrka areal som er storre enn 5 daa og er uten veg-, bru- eller fergeforbindelse. og høstes gjennom beiting. Det skal ikke være k_jørbar forbindelse til arealet. Mulig adkomst med traktor regnes som kjørbar forbindelse. Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap, arealer med spesielle verdier: jordbruksarealer med spesielle verdier som kan være berettiget tniljøtilskudd til beiting er: l. Områder som inngår i «Verneplan for kulturmiljø i Nord-Trøndelag Andre særlig viktige jordbruksarealer med dokumenterte iniljøverdier. 3. Naturbeitemark med verdi A eller B i Miljødirektoratet sin Naturbase. 4. Områder verna som landskapsvernområde. naturreservat eller nasjonalpark Miljøtilskuddet kan gis til jordbruksarealer for å ivareta spesielle verdier. Dette kan være fredede områder og/eller kulturlandskap eller kulturmiljø som på grunn av estetiske. biologiske eller kulturhistoriske kvaliteter er spesielt viktige å ta vare på. Områdene skal være godkjent av Fylkesmannen etter forslag fra kommunen og skal ha skjøtselsplan godkjent av Fylkesmannen etter anbefaling fra kommunen. Skjøtselsplanen skal beskrive de spesielle verdiene og hvordan disse skal ivaretas. Arealet skal være registrert på kart og avgrensa til det som har direkte tilknytning til ntiljøverdiene. Med jordbruksarealer menes full- eller overflatedyrka arealer og innmarksbeite. Skjøtselen skal gjøres i henhold til godkjent skjøtselsplan. 2 l dyreenhet : l sau/geit, lmjølkeku : 5 dyreenheter, l hest og ungdyr av storfè : 3 dyreenheter 4

5 Vilkår for alle tiltak 0 Ved slått skal avlinga samles opp og nyttes til for. 0 Ved beiting skal antall beitedyr om våren og forsommeren oppgis på søknadsskjemaet. Antall dyr på beite kan reduseres når grasveksten avtar seinere på sommeren. Dersom beitebelegget er for lite, det vil si mindre enn 1 dyreenhet per dekar blir tilskuddet avkortet i forhold til dette. Det laveste beregnede tilskudd utfra areal eller dyreenheter blir det endelige tilskuddet. 0 Ved kontroll av opplysninger om beitinga må søkeren kunne dokumentere at beitinga har skjedd ved â legge fram noteringer over antall dyr og datoer for når beitinga har foregått. Flere tilskudd for samme areal: Arealer som får tilskudd til «Slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap (øyer/holmer/veilose områder) kan også få tilskudd til «slått av biologisk verdifulle arealer» dersom reglene for denne oppfylles. 5 Miljøtilskudd for skjøtsel av bratt areal 0 Skjøtsel av bratt areal (åker eller slått) Foreløpig sats: kr 160 per dekar. For å holde særlig gjengroingstrua arealer i hevd kan det gis miljøtilskudd til: Bratt jordbruksareal: Fulldyrka eller overflatedyrka areal med helning på minst 1:5, som brukes som åker eller høstes ved slått til dyrefôr. Vilkår: Det bratte arealet må utgjøre minst 50 % av foretakets samla fulldyrka og overflatedyrka areal. Flere tilskudd for samme areal: Arealer som får tilskudd til «skjøtsel av bratt areal» ved slått kan også få tilskudd til «slått av biologisk verdifulle arealer» dersom reglene for denne oppfylles. 6 Miljøtilskudd til organisert beitebruk Søknadsfrist 1. nov. Foreløpig satser: Drift av beitelag, storfè, kr 27 per dyr Drift av beitelag, sau/geit, kr 17 per dyr Beitelag kan soke om tilskudd til drift av laget og utgifter knytta til beitevirksomheten. Tilskuddet beregnes utfra antall sanka dyr. Dersom et beitelag har medlemmer fra to fylker. skal antall beitedyr fordeles etter hvor de horer heime. og søknad sendes til fylkesmannen i de respektive fylker via landbrukskontoret i kommunen der laget har adresse. Vilkår: 0 Beitelaget skal ha eget organisasjonsnummer 0 Beitelaget skal ha minst 3 medlemmer 5

6 7 Miljøtilskudd til skjøtsel av utvalgte naturtyper Skjøtsel av slåttemark (slått) Skjøtsel av slåttemyr (slått) Foreløpige sats: kr 1000 per dekar Foretak som utfører slått på de utvalgte naturtypene «slåttemark» og «slåtteinyr» kan få miljøtilskudd. Vilkår: 0 Arealene skal være registrert som naturtype slåttemark eller slåttemyr med verdi A eller B i Miljødirektoratet sin <<naturbase>>. Arealene skal ha skjøtselsplan godkjent av Fylkesmannen Det må ikke anvendes kjemiske plantevernmidler. mineralgjødsel eller husdyrgjødsel på arealet. med mindre dette tillates i skjøtselsplanen. Slåtten skal gjøres i henhold til skjøtselsplanen Avlinga skal samles opp og fjemes fra arealet s Miljøtilskudd til beite av kystlynghei Foreløpigsats: 200 kr. per sau for inntil l00 sau per foretak. Det kan gis tniljotilskudd til skjøtsel av kystlyttghei gjennom hold av utgangersau på vinterbeite i kommunene Flatanger. Fosnes. Nærøy. Vikna og Leka. samt Otterøya i Namsos kommune. Tilskuddet beregnes ut fra antall sau pá vinterbeite og kan ikke overstige godkjent antall per Ljanuari søknad om produksjonstillegg. Tilskudd kan gis for inntil l00 dyr per foretak. Vilkår: 0 Lyngheiarealet skal være registrert og beskrevet. og det skal foreligge skjotselsplan som viser at både kystlyngltei og dyrevelferd blir ivaretatt på en god tnåte. Dyretallet må være tilpassa beitegrunnlaget. og i samsvar med skjøtselsplanen. Det skal foreligge dispensasjon fra krav om husdyrrom fra Mattilsynet, og rapporteringsplikten til Mattilsynet skal overholdes. Kopi av rapport og dokumentasjon for omsetning skal framlegges ved eventuell kontroll. 9 Miljøtilskudd til skjøtsel av biologisk verdifulle arealer Slått av biologisk verdifulle arealer Beite av biologisk verdifulle arealer Foreløpige satser slått kr 250 per dekar beiting krl 55 per dekar Det kan gis tilskudd til skjøtsel av regionalt eller lokalt viktige biologiske arealer. Tilskuddet gis til skjøtsel med slått eller beiting. Tilskuddet blir gitt til tradisjonell skjøtsel i form av beiting eller slått i samsvar med skjøtselsplan for arealet 6

7 Vilkår: 0 Arealet er registrert som jordbruksareal (fulldyrka og overflatedyrka jord eller innmarksbeite) som gir rett til areal- og kulturlandskapstilskudd. 0 Arealet har ikke vært sprøyta med kjemiske plantevernmidler, eller tilført mineral gjødsel eller husdyrgjødsel, verken forrige eller inneværende år. 0 Arealet er ikke pløyd ellerjordarbeidd på annen måte i løpet av de siste 10 år. Ved behov kan fornying eller utbedring av enga skje ved direktesåing 0 Arealet er prega av lang tids bruk til slått og/eller beite. og har innslag av planter som er karakteristiske for gammel kulturmark. 0 Arealet har skjøtselsplan med kort beskrivelse av verdier og skjøtsel av området 0 Arealet er avmerka på kart Ekstra vilkår ved beiting: 0 Beitearealet skal fremstå som et godt brukt beite uten nevneverdig gammelgras, slik at arealtilstanden på sikt opprettholdes eller bedres. 0 Beitinga bør starte tidlig i beitesesongen 0 Det må det ikke foregå tilleggsfôring som forer til tråkkskader, tap av biologisk inangfold og erosjon på arealet det søkes tilskudd for. 0 Ved kontroll av opplysninger om beitinga må søkeren kunne dokumentere at beitinga har skjedd ved å legge fram noteringer over antall dyr og datoer for når beitinga har foregått. Ekstra vilkår ved slått: 0 Slåtten skal utføres med skjærende redskap (ikke slaghøster eller beitepusser). Slåtten skal skje etter blomstring, ca. 10. juli, og avlinga skal tas hand om og fjemes fra arealet. 10 Miljøtilskudd til friareal for gås i Nord-Trøndelag Foreløpig satser: 0 Høyt beitetrykk kr 800 per daa (Kun i «prioriterte områder» og med skriftlig avtale med Fylkesmannen) 0 Middels beitetrykk kr 400 per daa 0 Lavt beitetrykk kr 180 per daa Det kan i utvalgte områder i kommunene Verdal. Levanger, Steinkjer. Verran. Inderøy, Steinkjer. Snåsa og Overhalla gis miljøtilskudd for tilrettelegging. slik at kortnebbgås på full- eller overflatedyrka grasarealer med flerårig gras. kommende år kan beite fritt uten å bli jaga. Gjødsling, kan gjøres som normalt på friarealene. Tilskuddene gis etter hvor stort beitetrykk kortnebbgåsa har på arealene. De utvalgte områdene vises i kartet «gås friareal» som finnes på I_1_1_1_p: \ _;\ \_\igign no landlpgiltik Kommunene Overhalla. Snåsa og Verran er ikke kartlagt for gåsebeiting og har derfor ikke avmerka områder i kartet. l disse kommunene kan miljøtilskudd gis til områdene: 0 Overhalla: gåsas kvileområder ned mot Namsen 0 Snåsa: områdene ned mot Seemsøra 0 Verran: Malm, ned mot Beistadfjorden 7

8 Fylkesmannen kan etter anbefaling fra kommunen ta inn nye geografiske områder for friarealtilskudd. Miljøtilskuddet utmåles etter hvor mye gåsa i søknadsåret har beita på det aktuelle friarealet. og har tre tilskuddssatser, høyt beitetrykk, middels beitetrykk og lavt beitetrykk. Høyt beitetgykk gis i «prioriterte områder» til foretak som har skriftlig avtale med Fylkesmannen, anbefalt av kommunen, der søker forplikter seg til å utføre definerte tiltak som øker grastilgangen for gåsa i beiteperioden. Avtalen er toårig og må inngås innen 10. mai i søknadsåret. Søknad om avtale sendes kommunen innen 14. april. Det forutsettes at arealene, der det inngås avtale. tidligere år har vært heilt nedbeita av gåsa og av den grunn har fått stor avlingsreduksjon. Middels beitetrvkk er det når arealene er heilt nedbeita av gåsa og en får av den grunn stor avlingsreduksj on. 0 Graset 15. mai er beita av gås ned til < 5 cm 0 Grasavlinga er redusert på grunn av gåsebeiting til < 1,3 rundball eller 220 kg ts per dekar Lavt beitetrykk er det når arealene har hatt betydelig gåsebeiting. men er ikke beita heilt nedåt. Her fører gåsebeitinga til noe avlingsreduksjon. 0 Graset 15. mai er beita av gås ned til 5-10 cm 0 Grasavlinga er redusert på grunn av gåsebeiting til mellom 1,3-2.2 rundball eller kg ts per dekar Underkultur i kom Det kan for «prioriterte områder» gis tilskuddet «lavt beitetrykk» til kornarealer med godt etablert underkultur av vanlig grasgienlegg eller andre flerårige grasarter Vilkår underkultur i kom: 0 Underkulturen skal ha en dekningsgrad på minimum 75 % innen utgangen av oktober i såingsåret. 0 Arealene bør vårgjødsles påfølgende år for å gi bedre vekst av «Underkulturen» 0 Arealene skal påfølgende år ikke pløyes ellerjordarbeides på annen måte før etter 17. mai. Flere tilskudd for samme areal: Areal som får tilskudd til «Underkultur i korn» kan også få tilskudd til «ingen/utsattjordarbeiding». Dokumentasjon Søkere skal kunne dokumentere/sannsynliggiøre størrelsen på beitetrykket som har vært på de omsøkte arealene. Dette kan gjores ved foto. uttalelse fra veiledningstjenesteti/konttitune eller notater om avlingsinengde. Arealer som har hatt lite beiting av gås, og dermed lite avlingstap, er ikke berettiga tilskudd til friareal. Kontakt kommunen før 15. mai De som ønsker å søke om friareal for kortnebbgås bes ta kontakt med kommunen før 15. mai i søknadsåret. Dette for at kommunen skal ha mulighet til å vurdere beitetrykket 11 Miljøtilskudd til bevaringsverdige husdyrraser Ikke tilskudd i 2016 Ordninga ble tatt bort i jordbiuksavtalen 2016, overført til søknad om Produksjonstillegg 8

9 12 Miljøtilskudd til setring Foreløpige Drift av enkeltseter med melkeproduksjon 4-6 uker Drift av fellesseter med melkeproduksjon 4-6 uker Drift av enkeltseter med foredling (besøksseter) Drift av fellesseter med foredling (besøksseter) satser per seter: Melkeproduksjon 4-6 uker kr med foredling kr Foretak som har hele eller deler av sin melkeproduksjon på seter. og der melka leveres til meieri eller videreforedles på setra. kan søke om miljøtilskudd til seterdrifi. Med seter menes i denne sammenheng anlegg der det tidligere har vært drevet setring. og der det finnes permanent husvære for personell. fjøs for dyra og egna rom for lagring og handtering av produkter. Anlegg der det ikke har vært drevet setring tidligere kan godkjennes av kommunen. Vilkår for begge tilskuddssatser (for høyeste sats er det tilleggsvilkår, se lenger ned): Det skal foregå melkeproduksjon på setra i minst 4 uker Det skal melkes minst 2 kyr eller 10geiter to ganger daglig. Kyr som går med diende kalv (aminekyr) regnes ikke som melkekyr og tilfredsstiller ikke kravet om melkeproduksjon på setra. Melka fra setra skal i hovedsak leveres til meieri eller videreforedles lokalt Setra skal ha hus for opphold og overnatting, fjøs og rom for håndtering av melka Drifta skal ha klar tilknytning til tradisjonell, lokal seterkultur, og produksjonen skal i hovedsak være basert på beite på setervoller (innmarksbeite) og/eller i utmark. Beitetrykket skal være tilstrekkelig til å vedlikeholde kulturlandskapet knytta til setra, om nødvendig ved hjelp av ungdyr eller andre dyreslag. Tilskuddet gis per seter og fordeles mellom involverte foretak dersom det er fellesseter. Det forutsettes at det foreligger nødvendig godkjenning eller tillatelse for den virksomheten som foregår på setra. Det skal føres noteringer over setersesongens varighet. beitepraksis og antall dyr, og det skal føres logg for leveranse og foredling. Tilleggsvilkâr for seter med foredling (besøksseter): Setra skal være bebodd minst 4 uker i seterperioden. Mengde daglig produsert melk på setra skal loggføres. Melka fra setra skal videreforedles på setra. Setrer som leverer til meieri kan videreforedle en andel av melka på setra. All bruk av melka skal loggføres med angivelse av mengde og produkttype, og i samsvar med krav fra Mattilsynet Setra skal være åpen for besøkende. Det skal kunngjøres på hensiktsmessig måte gjennom annonse, eller på annen måte når setra er i drift, og at besøkende ønskes velkommen. Det skal føres gjestebok som ved eventuell kontroll skal framlegges sammen med noteringer om drifta, logg for melkeproduksj on, foredling og Mattilsynets godkjenning. Flere tilskudd for samme areal: Det kan gis tilskudd både til melkeproduksjon og foredling på samme seter 13 Miljøtilskudd til hesjing Ikke tilskudd i 2016 Denne ordninga er tatt bort i j ordbruksavtalen

10 14 Miljøtilskudd til freda kulturminner 0 Skjøtsel av gravfelt o Slått o Beite 0 Skjøtsel av andre automatisk freda kulturminner o Slått o Beite Foreløpige satser: 0 Beite, kr 250 per dekar 0 Slått, kr 1000 per dekar Det kan gis iniljøtilskudd til skjøtsel av automatisk freda kultunninner. Skjøtselen kan gjennomføres i form av manuell og maskinell slått. eller ved hjelp av beitedyr. og skal være i samsvar med forvaltningsinyndighetens anbefalinger. Tilskuddet beregnes ut fra antall dekar med ulik sats for slått og beiting. Freda kulturminner er kulturminner som er freda etter kulturminneloven. Det er en forutsetning at kulturminnene er registrerte i offentlige register/arkiverl. Det skal foreligge en enkel skjøtselsplan for tiltaket og arealet skal være registrert på kart og avgrensa til det som har direkte tilknytning til de registrerte miljoverdiene. Vilkår ved skjøtsel: 0 Skjøtselen må skje i samråd med forvaltnirigsniyridigheten dersom skjotselstiltakene går ut over det som er tradisjonell bruk av arealetl. 0 Der det gis tilskudd til skjøtsel av fredete kulturminner skal disse være tilgjengelige for allmennheten. Tilgjengeligheteri kan avgrenses dersom særlige hensyn tilsier dette. Slike forhold kan være hensyn til beitedyr og sikkerhet. særlig sårbare iniljøverdier. driftsmessige ulemper eller privatlivets fred. 0 Det må ikke anvendes kjemiske plantevernmidler. rnineralgjødsel eller husdyrgjødsel på arealet, med mindre dette er godkjent av kommunen og forvaltningsmyndigheten. Ekstra vilkår ved beiting: 0 Kulturminner som er skjotta ved beiting skal framstå som godt skjøtta. Det skal ikke være nevneverdig gammelgras og annet som gir inntrykk av gjengroing. Skjøtselen skal være slik at ntiljøverdiene på sikt opprettholdes eller bedres. 0 Ved beiting må det ikke forgå tilleggsfôring inne på arealet. 0 Ved kontroll av opplysninger om beitinga må søkeren kunne dokumentere at beitinga har skjedd ved å legge fram noteringer over antall dyr og datoer for når beitinga har foregått. Ekstra vilkår ved slått: 0 Ved slått skal avlinga samles opp og fjemes fra arealet 3 Riksantikvarens database Askeladden (httpz//askeladden.rano/sok/ ) eller Vitenskapsmuseets arkeologiske arkiv. Arkeologiske kulturminner i Askeladden med status navle/arr er ikke tilskuddsberettiget. Freda kulturminner på den enkelte eiendom finnes også på gårdskart for den enkelte eiendom (httpz//wnfwnskogoglandskap.no/temaer/gardskart) 4 Nord-Trøndelag fylkeskommune. Riksantikvarens informasjonsblader (losbladserie) kan bestilles fra rjksarjiikx men t: itrntg _ tlf eller hentes fra Internett \\ \\;.\,,gi_l3;_;;_uu}\ g1i:ci_1_._ig. 10

11 15 Miljøtilskudd til skjøtsel av viktige kulturhistoriske områder (slått) Foreløpige sats: kr 1000 per dekar Det kan gis iniljøtilskudd til slått av viktige kulturhistoriske områder, det vil si kulturlandskap eller kulturmiljø som på grunn av estetiske. biologiske eller kulturhistoriske verdier har særskilt verdi. Dette kan være: 1. Jordbruksarealer som inngår i «Verneplan for kulturmiljø i Nord-Trøndelag 2. Andre særlig viktige j ordbruksarealer med dokumentene iniljoverdier. Områdene skal være godkjent av Fylkesmannen etter forslag fra kommunen. 3. Områder vema som landskapsvernområde. naturreservat eller nasjonalpark Områdene skal ha skjotselsplan godkjent av Fylkesmannen etter anbefaling fra kommunen. Skjotselsplanen skal beskrive verdiene og hvordan disse skal ivaretas. Arealet skal være registrert på kart og avgrensa til det som har direkte tilknytning til iniljoverdiene. Skjotselen skal gjores i henhold til godkjent skjotselsplan. ll

12 16 Miljøtilskudd til ingen eller utsatt jordarbeiding Tiltak Erosjonsrisikoklasser Foreløpige satser kr. per dekar Andre Prioriterte områder om råder Liten erosjonsrisiko O O Arealer som ikke jordarbeides om,,, Middels erosjonsrisiko O 75 høsten. Se godkjente vekster... nedenfor Stor erosjonsrisiko Svært stor erosjonsrisiko Det kan det gis tilskudd til endra/utsattjordarbeiding på areal med ettårige vekster som ikke hostployes. Formålet er å redusere tap av inatjord og næringsstoff fra dyrka mark til vassdrag. Tilskuddet differensieres mellom «andre områder» og «prioriterte områder». Godkjente vekster: Kom. oljevekster. erter. karve. gronngjodsling. og gronnfôrvekster sådd med liten radavstand og der bare overjordiske deler hostes. Eng omfattes ikke av ordningen. Korn med gjenlegg er å betrakte som engareal når kornet er hosta. Erosjonsrisikoklasser: Tilskudd kan gis når arealet har middels, stor og svært stor erosjonsrisiko. Temakart for erosjonsrisiko utarbeidet av Skog og landskap skal brukes for arealer som dekkes av disse kartene. Kartene er lagt inn som temakart under «Gårdskart på internett» på tu m._;::_1,lsi_>,1:g1i1 :1»'ge>g_lu11sl:Ex:Ip.nu Og på him: _u» \,\,-g1l1..l.-wt,l1i_1«i17w}\ Kommunen skal i tvilstilfelle og for arealer som ikke dekkes av temakartene, benytte Jordforsk/Landbruksdepartetnentet sin " l'cílt'zt'el'_ftzi'prioritering ut' urea/crfor I."/.s'/<1m'd lí/ cnrlrcl _jordarbez'ding " (1993) ved beregning av erosjonsrisiko. Vilkår: 0 Omsøkte arealer skal være avmerka på kart i søknaden (digitalt) 0 Søknaden skal omfatte de mest erosjonsutsatte åpenåkerarealene som foretaket disponerer. Dersom andre vesentlig mer erosjonsutsatte arealer høstpløyes, kan søknaden avslås 0 Arealer som gis tilskudd skal ikkejordarbeides før 1.mars året etter høsting av hovedveksten 0 Halmen på areal som gis tilskudd skal ikke brennes på åkeren Andre områder «Andre områder» omfatter arealer som ikke har særlige utfordringer med utslipp til vann. I disse områdene gis tilskudd kun til arealer med stor og svært stor erosjonsrisiko noe som ble bestemt i jordbruksavtalen Det kan ikke gis tilskudd til vinderosjon i «andre områder». Prioriterte områder «Prioriterte områder» omfatter arealer med middels, stor og svært stor erosjonsrisiko, som ligger i nedbørfeltet til vannforekomster med dårlig eller svært dårlig tniljøtilstand, i kommunene: Frosta Levanger Nam sos Steinkjer Verran Grong Meråker Overhalla Stjørdal Inderøy Namdalseid Snåsa Verdal Detaljert kart over elver og bekker i «prioriterte områder» i den enkelte kommune ligger i den digitale søknadsløsningen for RMP-tilskudd og på I prioriterte områder kan vinderosjonsutsatte arealer settes til middels erosjonsrisiko. 12

13 Flere tilskudd for samme areal: Areal som får tilskudd til «ingen eller utsatt jordarbeiding» kan også få tilskudd til «grasdekt vannvei», «ugrasharving» og «miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel» og for underkultur i korn til friareal for gås i prioriterte område, dersom reglene for disse oppfylles. 17 Miljøtilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel i nedbørsfeltet til Hotranvassdraget i Levanger 0 Spredning i vår/ vekstsesong 0 Bruk av tilførselsslanger Foreløpige satser: v kr 50 per dekar for spredning i vår /vekstsesong v kr 50 per dekar for bruk av tilførselsslanger Spredning i vår /vekstsesong l Hotranvassdragets nedbørsfelt kan det gis tilskudd til foretak som sprer all sin ltusdyrgjødsel om våren og i vekstsesongen, for 10. august. Vilkår: v Siste frist for spredning av husdyrgjødsel fr_a eller p_å foretaket er 10. august. v Foretaket kan ikke gi eller selge husdyrgjødsel til andre foretak dersom denne gjødsla bli spredd etter 10. august. v Engarealet der det er spredd husdyrgjødsel skal høstes med slått eller beiting etter siste spredning. Bruk av tilførselsslanger i tillegg til «spredning i vår/vekstsesong» I Hotranvassdragets nedbørsfelt kan det til arealer som får tilskudd til spredning i vår/vekstsesong i tillegg gis tilskudd bruk av tilførselsslanger i stedet for tankvogn for å transportere husdyrgjødsla fra lager til spreder på dyrkaj orda. Vilkår: v Bruke tilførselsslanger med spredeutstyr. v Siste frist for spredning av husdyrgjødsel fr_a eller ti foretaket er 10. august. v Foretaket kan ikke gi eller selge husdyrgjødsel til andre foretak dersom denne gjødsla bli spredd etter 10. august. v Engarealet der det er spredd husdyrgjødsel skal høstes med slått eller beiting etter siste spredning. Flere tilskudd for samme areal: Areal som får tilskudd til miljøvennlig spredning kan også få tilskudd til ingen/utsattjordarbeiding, grasdekt vannvei og ugrasharving dersom reglene for disse oppfylles. 18 Miljøtilskudd til grasdekt vannvei i åpenåker - og grasbelter mellom åker og vassdrag Foreløpig sats: kr 20 per løpemeter Det kan gis iniljøtilskudd til grasdekte vannveger og grasbelter i åker. Godkjente vekster: Kom, oljevekster, erter, karve, grønngjødsling, og grønnforvekster sådd med liten radavstand og der bare overjordiske deler høstes.

14 Grasdekt vannvei med formål å redusere erosjon: Med grasdekt vannvei menes det at det på jordbruksareal er grasdekke i terrengsenkninger/daler der overflateavrenning samles, og arealer som oversvømmes fra tilliggende vassdrag. Grasbelte mellom åker og vassdrag for å holde tilbake jordpartikler i prioriterte områder Med grasbelte menes at en har et innmarksareal med gras som et vegetasjonsbelte mellom åkerkant og vassdrag som skjottes med slått eller beite. Der det er naturlig et vegetasjonsbelte bredere enn 10 meter mellom åker og vassdrag, gis det ikke tilskudd. Med vassdrag menes elv. bekk. kanal/åpengroft og innsjø/vatn Vilkår for grasdekt vannvei og grasbelte: 0 Tilsådd vannvei/grasbelte må være minst IO m bred. 0 Grasveksten må være godt etablert om hosten 0 Tilskudd kan gis til ettårig eller flerårig vannvei/grasbelte o Vannvei/grasbelte skal ikke gjodsles. bortsett fra i anleggsåret 0 Jordarbeiding kan bare skje i forbindelse med fornying 0 Vannvei/grasbelte skal ikke sprøytes ned ved fornying Vilkår særskilt for grasbelte: Ordninga gjelder for prioriterte områder som i l6 Skal hostes enten ved slått eller beiting. Eventuell beiting skal skje uten unødig opptrákking som øker erosjonsrisikoen. Flere tilskudd for samme areal: Areal som får tilskudd til «grasdekt vannvei i åpenåker>> kan også få tilskudd til utsatt jordarbeiding. 19 Miljøtilskudd til ugrasharving i konvensjonell kornproduksjon Foreløpig sats 40 kr. per dekar. Tiltaket har som formål å redusere faren for tap av plantevernmiddelrester til grunnvann og vassdrag. Gjelder ikke areal som DEBIO har klassifisert som karensareal eller som økologisk drevet. Vilkår: 0 Arealet skal ugrasharves mot frougras minst en gang i vekstsesongen 0 Arbeidet må foregå på en slik måte og på et slikt tidspunkt at det har tilfredsstillende effekt på ugraset 0 Del skal ikke brukes kjemiske ugrasmidler på arealet før hosting. Ordningen er ikke til hinder for sprøyting mot sopp i vekstsesongen eller mot kveke etter innhosting. Flere tilskudd for samme areal: Areal som får tilskudd til ugrasharving kan også få tilskudd til utsattjordarbeiding. 14

15 1 Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nord- Trøndelag Fastsatt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag l.juni 2015 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 3 o1n jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak i brev av l4. desember 2004 fra Landbruks- og matdepartementet. Kap. 1 Innledende bestemmelser I Formål Formålet med miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag er å stimulere til drifisformer og driftstilpasninger som fremmer og tar vare på miljøverdier knytta til kulturlandskapet. eller reduserer forurensing fra jordbruket. 2 Virkeområde Forskrifta gjelder for tiltak i Nord-Trøndelag fylke. 3 Grunnvilkår Tilskudd til miljøtiltak etter denne forskrifta kan bare gis til - foretak som er berettiget produksjonstilskudd, jf. forskrift 19. desember 2014 nr om produksjonstilskudd mv. i jordbruket, og/eller, - beitelag som er godkjent av kommunen og som er registrert i Enhetsregisteret, jf. enhetsregisterloven av , nr. 15. Ved bruk av gjødsel er det et vilkår at foretaket oppfyller kravene til gjødslingsplan i forskrift l.juli 1999 nr. 791 om gjødslingsplanlegging 3. Ved bruk av plantevernmidler er det et vilkår at foretaket oppfyller kravene til føring og oppbevaring avjournal i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler 20 og 26, og føring og oppbevaring av register over planteveminidler i samme forskrift, artikkel 67. Fylkesmannen utformer utfyllende retningslinjer med spesifisering av foreløpige satser. krav og vilkår for tilskuddsordningene. l retningslinjene kan Fylkesmannen også fastsette sonevis differensiering av tilskudd eller øvre grense for tilskudd per foretak. Retningslinjene rulleres årlig. Kap. 2 Miliatilskuddsordninger 4 Miljatilskudd til regionalt prioriterte kulturlandskap Det kan gis miljøtilskudd til beite eller slått av marginale og særlig gjengroingstrua arealer. Tilskuddet gis for fulldyrka. overflatedyrkajord og innmarksbeite. Arealet må være uten veg-, bru- eller fergeforbindelse eller ha andre spesielle verdier. Tilskuddet gis per dekar for slått og per dyreenhet for beite. 5 Miljøtilskudd for skjøtsel av bratt areal Det kan gis miljøtilskudd til fulldyrka eller overflatedyrka areal med helning på minst 1:5 som brukes som åker eller høstes ved slått til høy eller surfôr. dersom dette arealet utgjør minst 50 % av foretakets samla fulldyrka og overflatedyrka areal. Tilskuddet gis per dekar.

16 6 Miljøtilskudd til organisert beitebruk Organiserte beitelag med organisasjonsnummer kan gis tilskudd til drift av laget og utgifter knytta til beitevirksomheten. Ordninga omfatter beiting med sau, geit og storfe i utmark. og beiteperioden skal være minst 5 uker. Tilskuddet gis enten per slippet eller per sanka dyr. 7 Miljøtilskudrl til skjøtsel av utvalgte naturtyper Det kan gis miljøtilskudd til skjøtsel av slåttemark og slåttemyr som er registrert som naturtype med nasjonal (A) og regional (B) verdi i Miljødirektoratets naturbase. Tilskuddet gis per dekar. 8 Miljøtilskudd til beite av kvstlyrzghei Det kan gis miljøtilskudd til beiting av k_vstl_vnghei gjennom hold av utgangersau på vinterbeite i kommunene Flatanger. Fosnes. Nærøy. Vikna og Leka. samt Otteroya i Namsos kommune. Tilskuddet gis per sau på vinterbeite. 9 Miljøtilskudd til skjøtsel av biologisk verdifulle arealer Det kan gis miljøtilskudd til slått eller beiting av ugjødsla innmarksarealer som ikke fornyes ved pløying. Tilskuddet gis per dekar. med ulik sats for slått og beiting. 10 Miljotilskudøl til friareal for gås Det kan gis iiiiljotilskudd for tilrettelegging slik at gås kan beite på dyrka mark uten å bli jaga. Tilskuddet gis per dekar. 11 Miljotilskullll til bevaringsverdige husdyr-raser' Det kan gis miljotilskudd til hold av bevaringsverdige raser av storfe og grå trøndersau. Tilskuddet gis per dyr. 12 Miljotilskulld til setring Det kan gis miljotilskudd til foretak som har hele eller deler av sin iiielkeproduksjon på seter i minst fire uker i sommerhalvåret. og leverer til meieri eller driver foredling og salg av produkter fra setra. Tilskuddssatsen graderes med høgere sats til setre der det drives foredling av melk. og oppfyller kravene til besoksseter. Tilskuddet gis per seter. og fordeles mellom deltakerne dersom det er flere foretak som bruker setra. 13 Miljotílskuzlll til hesjing Det kan gis niiljotilskudd til foretak som pà tradisjonelt vis konserverer gras ved å torke det på hesjer. Ordninga gjelder for areal som er registrert som «utvalgt naturtype. slåttemark» med verdi A eller B. Tilskuddet gis per dekar. 14 Miljotilskudd til skjøtsel av freda kulturminner Det kan gis iniljotilskudd til skjotsel av gravfelt og andre freda kulturminner. Skjøtselen kan gjennomføres i form av manuell og maskinell rydding og slått. eller ved hjelp av beitedyr. og skal være i samsvar med forvaltningsmyndighetens anbefalinger. Tilskuddet gis per dekar med ulik sats for manuell/maskinell skjøtsel og for beiting. 15 Miljotilskuzlzl til skjøtsel av viktige kulturhistoriske områder Det kan gis miljotilskudd til slått av viktige kulturhistoriske områder. det vil si kulturlandskap eller kulturmiljø som på grunn av estetiske. biologiske eller kulturhistoriske verdier har annen særskilt status. Slåtten kan gjøres manuelt og/eller maskinelt. Tilskuddet gis per dekar. 16 Miljøtilskudd til ingen eller utsatt jordarbeiding. Miljotilskudd kan gis til erosjonsutsatte arealer som ikkejordarbeides om høsten. Erosjonsrisikogrupper. vekster og nærmere definisjoner og vilkår beskrives i retningslinjene. Tilskuddet graderes etter arealenes erosjonsrisiko. Arealer med stor og svært stor erosjonsrisiko. og 16

17 som ligger i nedbørfeltet til vannforekomster med dårlig eller svært dårlig miljøtilstand (klassifisert i forbindelse med Vannforskriftarbeidet). kan gis forhøyet tilskuddssats. Tilskuddet gis per dekar. I 7 Miljøtilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel i nedbørfeltet til sterkt belasta vassdrag. Miljøtilskudd kan gis til særskilt husdyrgjødselhandteringi samsvar med vilkår gitt i retningslinjene. Tilskuddet gis per dekar. 18 Miljøtilskudd til grasdekt vannvei i åpenåker. Miljøtilskudd for å hindre erosjon og avrenning til vassdrag kan gis til: l. Grasbelte i terrengsenkninger som samler og fører overflatevann på åkerarealer 2. Grasbelte mellom vassdrag og åkerarealer i nedbørfeltet til vannforekomster med dårlig eller svært dårlig miljøtilstand (klassifisert i forbindelse med Vannforskriftarbeidet) Krav til bredde og andre vilkår beskrives i retningslinjene. Tilskuddet gis per løpemeter. 19 Miljøtilskudd til ugrasharving i konvensjonell kornproduksjon. Miljøtilskudd kan gis til arealer hvor bekjempelsen av frøugras skjer ved harving i stedet for bruk av kj etniske ugrasmidler. Harvinga skal skje i samsvar med retningslinjene. Tilskuddet gis per dekar. Kap. 3. Generelle bestemmelser 20 Retningslinjer og satser Tilskudd utbetales etter utfyllende retningslinjer, satser, definisjoner inv. fastsatt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 21 Søknad og utbetaling Søknad frainsettes på søknadsskjema fastsatt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Søknadsfristen er 20. august. For tilskudd til beitelag er søknadsfristen 1. november. Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssentrum ligger. For søknad om organisert beitebruk sendes søknaden til kommunen der beitelaget har adresse. Ved for sent framsatt søknad vil det tildelte tilskuddet bli redusert med kroner per virkedag etter fristens utløp og opp til 20 virkedager. Søknader som innkommer senere enn 20 virkedager etter fristen vil ikke bli behandlet. Innvilget tilskudd utbetales til det foretaket eller beitelaget som fremsatte søknaden. Tilskuddet kan ikke overdras til eie eller pant.. 22 Administrasjon, dispensasjon og klage Vedtak om tilskudd fattes av kommunen. Fylkesmannen kan etter søknad i særlige tilfelle dispensere fra reglene i denne forskrifta. Vedtak fattet av kommunen kan påklagesl til Fylkesmannen. Vedtak fattet av Fylkesmannen i første instans kan påklages til Landbruksdirektoratet. 23 Opplysningsplikt og kontroll Søker av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som kommunen, Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen. Kommunen, Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kontrollerer at utbetaling av tilskudd er riktige. Søker plikter å utlevere all bokføring. korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. Opplysninger gitt i forbindelse med søknad om tilskudd kan også kontrolleres ved telling og måling på de eiendommer som foretaket benytter i driften. ' Jf. lov av l0. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VI 17

18 24 Avkortning ved regelverksbrudd Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig driver eller har drevet sin virksomhet i strid med annet regelverk for jordbruksvirksomhet, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes. Tilskuddet kan avkortes eller helt bortfalle dersom foretaket ikke oppfyller, eller bare delvis oppfyller kravene stilt i 3, andre og tredje ledd. Av samme grunner kan utbetalt tilskudd delvis eller helt kreves tilbakebetalt,jf Avkortning ved feilopplysninger Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig har gitt feil opplysninger i soknaden som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet for seg selv eller andre, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes. Tilskuddet kan også avkortes dersom foretaket ikke overholder de frister som kommunen, Fylkesmannen eller Landbruksdirektoratet har satt for å kunne utføre sine kontrolloppgaver i medhold av Tilbakebetaling og renter mv. Dersom foretaket som følge av manglende oppfyllelse av vilkår i denne forskrifta eller av andre grunner har mottatt en utbetaling som ikke er berettiget, kan det feilutbetalte beløpet kreves tilbakebetalt fra mottakeren eller motregnes i senere tilskuddsutbetaling. Tilsvarende gjelder differansen tnelloin utbetalt beløp og redusert tilskudd som folge av vedtak om avkortning etter 24 og 25. For tilbakebetalingskrav kan det kreves renter når kravet ikke innfris ved forfall. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet. Størrelsen på renten følger rentesatsen fastsatt med hjetninel i lov l7. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. Krav fra offentlig myndighet som utspringer av foretakets jordbruksvirksoniliet kan motregnes i senere tilskuddsutbetalinger til foretaket. 2 7 ikrafttredelse Forskrifta treri kraft l.juni 2015 Samtidig oppheves forskrift av 7. juni «Forskrift om tniljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag». 18

Kap. I Innledende bestemmelser. Kap. II Ordninger for tiltak innen kulturlandskap

Kap. I Innledende bestemmelser. Kap. II Ordninger for tiltak innen kulturlandskap Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark dd.mm.2015 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak

Detaljer

Kap. I Generelle bestemmelser

Kap. I Generelle bestemmelser Forskrift om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark dd.mm.2013 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 6. september 2017 28.08.2017 nr. 1297 Forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 12.20 PDF-versjon 7. juni 2017 16.05.2017 nr. 593 Forskrift om miljøtilskudd

Detaljer

Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland

Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland den 25.06 2013 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegeringsvedtak 14. desember

Detaljer

Langs åpne grøfter og kanaler: Tilskudd kan gis for årlig skjøtsel av kantarealer langs åpne grøfter og kanaler knyttet til innmark.

Langs åpne grøfter og kanaler: Tilskudd kan gis for årlig skjøtsel av kantarealer langs åpne grøfter og kanaler knyttet til innmark. Forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Troms Fastsatt av Fylkesmannen i Troms 06. juni 2013 med hjemmel i lov av 12. mai nr 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak i brev av 14. desember

Detaljer

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter Fylkesmannen i Østfold - Tilskudd til regionale miljøtiltak 2012 Regionale miljøtilskudd Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd og gis til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme

Detaljer

Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark

Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Veiledningshefte 2014 Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Søknadsfrist 1. oktober 2014 2 Regionalt miljøprogram Husk søknadsfrist 1. OKTOBER 2014 REGIONALT MILJØPROGRAM

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Dato FOR-2014-12-19-1817 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 7. juli 2017 kl. 16.10 PDF-versjon 10. august 2017 01.07.2017 nr. 1157 Forskrift om

Detaljer

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. 1. Formål

Detaljer

Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag 2017

Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag 2017 Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag 2017 Regionalt miljøprogram Retningslinjer og forskrift søknadsfrist 15. oktober 2017 Forslag xx. xx. 2017 Retningslinjer for miljøtilskudd til jordbruket

Detaljer

Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag, 2015

Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag, 2015 Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag, 2015 Retningslinjer og forskrift søknadsfrist 20. august 2015 15. juni 2015 Retningslinjer for miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag Hele miljøprogrammet

Detaljer

Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag, 2014

Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag, 2014 Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag, 2014 Retningslinjer og forskrift søknadsfrist 20. august 2014 2. mai 2014 Retningslinjer for miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag Hele miljøprogrammet

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder av

Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder av Rundskriv 1/2017 01.09.2017 Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder av 01.09.2017 Kap. 1 Innledende bestemmelser Til 2 og 3 Hvem kan søke om

Detaljer

Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag. Retningslinjer og forskrift

Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag. Retningslinjer og forskrift FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Landbruksavdelingen Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag Retningslinjer og forskrift søknadsfrist 20. august 2013 Retningslinjer for miljøtilskudd til jordbruket

Detaljer

Høringsforslag. Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag. Retningslinjer og forskrift. utsendt 24. mars 2014 høringsfrist 8.

Høringsforslag. Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag. Retningslinjer og forskrift. utsendt 24. mars 2014 høringsfrist 8. Høringsforslag utsendt 24. mars 2014 høringsfrist 8. april 2014 Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag Retningslinjer og forskrift søknadsfrist 20. august 2014 Bilder Retningslinjer for miljøtilskudd

Detaljer

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Sør-Trøndelag fyike

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Sør-Trøndelag fyike Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Sør-Trøndelag fyike Fastsatt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 21.mai 2015 med hjemmel i lov av 12.mai 1995 nr. 23 omjord (/ordlova) 18 og delegasjonsvedtak

Detaljer

FOR nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

FOR nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket FOR 2002-03-22 nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket DATO: FOR-2002-03-22-283 Gjelder fra: 2008-07 HISTORISK VERSJON DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk

Detaljer

Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket Dato 22.03.2002 nr. 283 Departement Avd/dir Gjelder fra: 01.01.2012 - HISTORISK VERSJON Landbruks- og matdepartementet Landbrukspolitisk avd. Publisert I 2002 hefte 3 Ikrafttredelse 01.07.2002 Sist endret

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 Må jeg har levert søknad om produksjonstilskudd før jeg kan søke regionalt miljøtilskudd? Nei. Du trenger ikke å ha søkt om produksjonstilskudd

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Vestfold

Tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Vestfold 2012 Tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Vestfold Veiledning og forskrift Søknadsskjema og maler for miljøplan trinn 2 se bakerst i heftet Søknadsfrist 12. oktober 2012 Miljøsatsing og miljøvirkemidler

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019

TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019 TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019 BAKGRUNN: Tilskudd som bevilges i henhold til Forskrift om miljøtiltak i jordbruket kommer fra bevilgninger over jordbruksavtalen. Tilskudd

Detaljer

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2014

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2014 Veileder for søknad om: Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2014 Søknadsfrist 20. september Endret jordarbeiding, kulturlandskap, setertilskudd m.m. 2 Fylkesmannen i Buskerud. Regionale miljøtilskudd

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak Kulturlandskap, forurensing og klima

Tilskudd til regionale miljøtiltak Kulturlandskap, forurensing og klima Tilskudd til regionale miljøtiltak Kulturlandskap, forurensing og klima Marit Ness Kjeve 6. mars 2013 RMP-tilskudd Årlig tilskudd til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme verdiene

Detaljer

Revidert regionalt miljøprogram

Revidert regionalt miljøprogram Revidert regionalt miljøprogram Hovedmål Jordvern Bidra til et sterkt jordvern som grunnlag for økt matproduksjon nå og i framtida. Kulturlandskap Forvalte kulturlandskapet på en miljømessig god måte gjennom

Detaljer

Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket

Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket LANDBRUKSAVDELINGEN Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket Trond Løfsgaard fmoatrl@fylkesmannen.no Høring Høringsfrist 20. oktober Fylkesmannen og kommunene er

Detaljer

KANTSONE FORVALTNING ETTER JORDLOVEN

KANTSONE FORVALTNING ETTER JORDLOVEN KANTSONE FORVALTNING ETTER JORDLOVEN 21.12.2015 JORDLOVENS FORMÅL OMFATTER MILJØ Lov om jord (jordlova) av 12. mai 1995 nr. 23 1.Føremål Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Aust-Agder av

Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Aust-Agder av Rundskriv 1/2016 17.06.2016 Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Aust-Agder av 01.07.2015 Kap. 1 Innledende bestemmelser Til 2 og 3 Hvem kan søke om

Detaljer

Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2015

Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2015 Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2015 Søknadsfrist 20. september 2015 Landbruksavdelingen VEILEDER OM TILSKUDD TIL MILJØTILTAK FOR JORDBRUKET I TELEMARK 2015 Generelle opplysninger

Detaljer

Ny forskrift fra Erfaringer med regelverket så langt Spørsmål og diskusjon

Ny forskrift fra Erfaringer med regelverket så langt Spørsmål og diskusjon Ny forskrift fra 1.1.2017 Erfaringer med regelverket så langt Spørsmål og diskusjon Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap

Detaljer

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Planen er utarbeidet i samarbeid mellom Halsa kommune og faglaga i Halsa kommune. 2 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Nasjonale

Detaljer

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket -SMIL. Alminnelige bestemmelser Utfordringer. Stortingsmeldingen om Landbruks- og matpolitikken Velkommen

Detaljer

Saksbehandlerveileder for Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag 2016

Saksbehandlerveileder for Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag 2016 Landbruksavdelingen kommunene i Nord-Trøndelag Vår dato: 07.09.2016 Deres dato: Vår ref.: 2016/5554 Arkivkode: Deres ref.: Saksbehandlerveileder for Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag 2016 1.

Detaljer

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune 1 Innholdsfortegnelse RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I... 3 JORDBRUKET I AURE KOMMUNE... 3 1. Formål....

Detaljer

Denne forskriften er hjemlet i forskrift om produksjonstilskudd 8.

Denne forskriften er hjemlet i forskrift om produksjonstilskudd 8. Rundskriv 3/2014 Kommunene i Østfold Landbruksavdelingen Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 24.09.2014 Rundskriv 3/2014 Kommentarer til forskrift (FOR 2013-06-04 nr 602) om regionale miljøkrav i Haldenvassdraget,

Detaljer

Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2014

Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2014 Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2014 Søknadsfrist 20. september 2014 Landbruksavdelingen VEILEDER OM TILSKUDD TIL MILJØTILTAK FOR JORDBRUKET I TELEMARK 2014 Generelle opplysninger

Detaljer

Vannkvalitet - produksjonstilskudd og miljøplan. Vannseminar Stiklestad 6.-7.mars 2013 Inger Skjerve Bjartnes

Vannkvalitet - produksjonstilskudd og miljøplan. Vannseminar Stiklestad 6.-7.mars 2013 Inger Skjerve Bjartnes Vannkvalitet - produksjonstilskudd og miljøplan Vannseminar Stiklestad 6.-7.mars 2013 Inger Skjerve Bjartnes Forskriften om produksjonstilskudd (PT) 8 8. Miljøkrav Med mindre kommunen samtykker, kan foretak

Detaljer

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland LANDBRUKSAVDELINGEN Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland Veileder 2014 Søknadsprosedyre, vilkår og foreløpige tilskuddssatser 1 REGIONAL ALE MILJØTILSKUDD 2014 Vilkår og foreløpige satser for

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL - REGIONALE MILJØTILSKUDD I BUSKERUD

OFTE STILTE SPØRSMÅL - REGIONALE MILJØTILSKUDD I BUSKERUD OFTE STILTE SPØRSMÅL - REGIONALE MILJØTILSKUDD I BUSKERUD Må jeg ha levert søknad om produksjonstilskudd før jeg kan søke regionalt miljøtilskudd? Nei. Du trenger ikke å ha søkt om produksjonstilskudd

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak 2010. for jordbruket i Østfold. Regionalt miljøprogram Veiledning og forskrift Søknadsfrist 1.

Tilskudd til regionale miljøtiltak 2010. for jordbruket i Østfold. Regionalt miljøprogram Veiledning og forskrift Søknadsfrist 1. Ikke bruk mer fosfor enn det plantene trenger! Redusert fosfor-gjødsling er en vinn-vinn situasjon for både bonden og vassdraget. Velg gjødselslag med riktig fosforinnhold. Les mer på side 4. Tilskudd

Detaljer

Inger Skjerve Bjartnes, fylkesagronom

Inger Skjerve Bjartnes, fylkesagronom Tiltak i kantvegetasjon Sanksjonsmuligheter etter forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd (PT) og Forskrift om regionalt miljøtilskudd(rmp) Inger Skjerve Bjartnes, fylkesagronom Kantvegetasjon

Detaljer

Miljøtilskudd for beiteskade av gjess: Vesterålen og Nord- Trøndelag

Miljøtilskudd for beiteskade av gjess: Vesterålen og Nord- Trøndelag Miljøtilskudd for beiteskade av gjess: Fordeling og administrasjon av miljøtilskudd Erfaringer for beiteskader fra i Vesterålen Vesterålen og Nord- Trøndelag Antall søknader Nordland Alstadhaug 2006 2007

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo og Akershus 2013

Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo og Akershus 2013 Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo Akershus 2013 Informasjon om tilskudd søking til regionale miljøtiltak i landbruket i Oslo Akershus Søknadsfrist 21. oktober Rett miljøtiltak på

Detaljer

Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fagsamling med kommunene Lars Martin Hagen

Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fagsamling med kommunene Lars Martin Hagen Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark 2014 Fagsamling med kommunene 10.09.14 Lars Martin Hagen Viktig grunnprinsipp for forvaltningen; Det er bare de som oppfyller grunnvilkårene

Detaljer

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET RMP -Regionale miljøtiltak i landbruket. SMIL -Spesielle miljøtiltak i jordbruket. REGIONALE MILJØTILTAK I LANDBRUKET Formålet med ordningen: Å sikre et aktivt og bærekraftig

Detaljer

Digitalisering av miljøtiltak hva kan vi få ut av dataene? Landskapsovervåkning, 27.november 2013 Turid Trötscher

Digitalisering av miljøtiltak hva kan vi få ut av dataene? Landskapsovervåkning, 27.november 2013 Turid Trötscher Digitalisering av miljøtiltak hva kan vi få ut av dataene? Landskapsovervåkning, 27.november 2013 Turid Trötscher Dette skal jeg snakke om Ny nasjonal meny for regionalt miljøtilskudd De ulike miljøtemaene

Detaljer

Miljø- og Klimasamling. Erfaringer fra 2015 Nytt i Lars Martin Hagen

Miljø- og Klimasamling. Erfaringer fra 2015 Nytt i Lars Martin Hagen Miljø- og Klimasamling Erfaringer fra 2015 Nytt i 2016 31.08.2016 Lars Martin Hagen Erfaring fra forvaltningskontroll RMP2015 - Delagasjon av myndighet - Habilitet - søknad behandlet av sideordnet - Flere

Detaljer

Sjekkliste ved foretakskontroll - søknad om tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP)

Sjekkliste ved foretakskontroll - søknad om tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP) Sjekkliste ved foretakskontroll - søknad om tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP) Innledning Detaljert informasjon om bakgrunn for kontrollen, varsel og gjennomføring av kontrollen finnes i Landbruksdirektoratets

Detaljer

KOMMUNESAMLING I NORDLAND 15. APRIL 2016

KOMMUNESAMLING I NORDLAND 15. APRIL 2016 KOMMUNESAMLING I NORDLAND 15. APRIL 2016 Tema 1. Avkorting ved brudd på annet regelverk 2. Ny forvaltningsmodell AVKORTING VED BRUDD PÅ ANNET REGELVERK 11 første ledd Videre gjennomgang Hva er avkorting?

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Alf Anders Øwre Innbygda 104 7629 YTTERØY Deres ref: Vår ref: AILWIG 2016/5676 Dato: 03.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:1719/330/1

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - endringer i 2015, forvaltning og prioritering Kommunesamling i Telemark, 12. mai 2015 Cecilie Askhaven HVA SKAL VI INNOM? SMIL en del av nasjonalt miljøprogram

Detaljer

Veileder for søknad om: Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2016

Veileder for søknad om: Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2016 Veileder for søknad om: Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2016 Søknadsfrist 20. september Endret jordarbeiding, kulturlandskap, setertilskudd m.m. 2 Fylkesmannen i Buskerud. Regionale miljøtilskudd

Detaljer

Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2013-2016

Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2013-2016 Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2013-2016 Foreløpig versjon med forbehold om mindre endringer etter høring av følgende forskrifter: Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak

Detaljer

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. Velkomen. Fagkveld om miljøspørsmål i jordbruket. 8. November 2016

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. Velkomen. Fagkveld om miljøspørsmål i jordbruket. 8. November 2016 Velkomen Fagkveld om miljøspørsmål i jordbruket 8. November 2016 Program Korleis utnytte husdyrgjødsel Ny plantevernforskrift og plantevernjournalar Regelverk for lagring og bruk av husdyrgjødsel Regelverk

Detaljer

RUNDSKRIV OG REGELVERK

RUNDSKRIV OG REGELVERK RUNDSKRIV OG REGELVERK 22.9.2017 TEMA Nytt i regelverket Endringer/presiseringer som følge av ny forvaltningsmodell Behandling av klage- og omgjøringssaker Avkorting ved brudd på annet regelverk for jordbruksvirksomhet

Detaljer

Høringsnotat til ny PTforskrift. - Kort gjennomgang av hovedtrekkene i forslaget - Gjennomgang av tidsplan

Høringsnotat til ny PTforskrift. - Kort gjennomgang av hovedtrekkene i forslaget - Gjennomgang av tidsplan Høringsnotat til ny PTforskrift - Kort gjennomgang av hovedtrekkene i forslaget - Gjennomgang av tidsplan Bakgrunn for revidering av forskriften Forskrift om produksjonstilskudd er fra 2002, noen forskriftsendringer

Detaljer

For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd

For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Rundskriv 26/11 Kontaktperson: Fylkesmannen Kommunen For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Vår dato: 07.07.2011 Vår referanse: 201100001-26/001 Rundskrivet erstatter:

Detaljer

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Anne Kari Birkeland / Kjellfrid Straume Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøter høst 2016 Forvaltning av jordbruksavtalemidlene Riksrevisjonen

Detaljer

Kunngjort 28. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli 2017

Kunngjort 28. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 3. juli 2017 23.06.2017 nr. 985 Forskrift om endring

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder 2017

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder 2017 Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder 2017 Regionalt miljøprogram Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder landbruksavdelingen Innhold Kort om regionalt miljøprogram 2013 2017... 3 Generelle

Detaljer

Forskrift om erstatning ved katastrofetap i husdyrhold

Forskrift om erstatning ved katastrofetap i husdyrhold Forskrift om erstatning ved katastrofetap i husdyrhold Innledning De viktigste endringene i forskrift om erstatning ved katastrofetap i husdyrhold er omlegging av forskriftsstrukturen, slik at bestemmelsene

Detaljer

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Informasjon om estil PT Søknad Tilskudd til avløsning Krav og vilkår til søker, kontroll Eidsberg og Trøgstad 10. mai 2017 Egil Kolberg Fylkesmannens

Detaljer

Miljøtilskudd til jordbruket i Sør-Trøndelag

Miljøtilskudd til jordbruket i Sør-Trøndelag FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING Miljøtilskudd til jordbruket i Sør-Trøndelag Forskrift og retningslinjer 2012 Innledning Tilskuddssystemet for regionale miljøtilskudd,

Detaljer

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 21. mars 5. april 2017 Anne Kari Birkeland, Solfrid Mygland og Kjellfrid Straume Fylkesmannen i Aust-

Detaljer

Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark

Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Foto: Eiliv Sandberg Regionalt miljøprogram Veiledning Forskrift Søknadsfrist 20. august 2010 2 Regionalt

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 1 - Generelle krav til gården Navn: Adresse: Org.nr.: Produsentnr.: Dato for utført egenrevisjon: Underskrift: KSL EGENREVISJON:

Detaljer

Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark

Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Søknadsfrist 20. august 2012 Veiledning Forskrift 2 Regionalt miljøprogram Husk søknadsfrist 20. august 2012 REGIONALT MILJØPROGRAM SKAL RULLERES

Detaljer

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning Rundskriv «2015-31» Fylkesmennene og kommunene Kontaktperson: Vår dato: 14.07.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 2012/8 Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning

Detaljer

Fagsamling tilskotsforvaltning. 4 - jordbruksareal

Fagsamling tilskotsforvaltning. 4 - jordbruksareal Fagsamling tilskotsforvaltning 4 - jordbruksareal Produksjonstilskot, 4, jordbruksareal Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite Minst 50 % av arealet skal vere dekka av grasartar og beitetålande

Detaljer

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud Endringer i veilederen. Per Rønneberg Hauge Landbruks- og næringsavdelingen

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud Endringer i veilederen. Per Rønneberg Hauge Landbruks- og næringsavdelingen Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2014. Endringer i veilederen Per Rønneberg Hauge Landbruks- og næringsavdelingen 4.9.2014 Forsiden Skyer over fjellandbruket? Nytt bilde, - fra Grøthe

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE FOR LANDBRUKET I SIGDAL KOMMUNE

TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE FOR LANDBRUKET I SIGDAL KOMMUNE TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE FOR LANDBRUKET I SIGDAL KOMMUNE 2016-2019 Sigdal 24.11.2015 BAKGRUNN: Tilskudd som bevilges i henhold til Forskrift om miljøtiltak i jordbruket kommer

Detaljer

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Nasjonal konferanse om forvaltning av biologiske og genetiske verdier i kulturlandskapet 12. juni 2007 Per Harald Grue Landbruket

Detaljer

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 Lov og forskrift om regulering av svine- og fjørfèproduksjon Slaktedyr: - kylling: 120 000/år - kalkun: 30 000/år - gris: 2 100/år Antall

Detaljer

Rundskriv 19/ Kommentarer og retningslinjer til forskrift om kompensasjonstilskudd til deltakere i prosjektet Friskere geiter

Rundskriv 19/ Kommentarer og retningslinjer til forskrift om kompensasjonstilskudd til deltakere i prosjektet Friskere geiter Rundskriv 2014-19 Fylkesmenn, kommuner Kontaktperson: For kommunen; fylkesmann. For fylkesmann; Landbruksdirektoratet Vår dato: 01.07.2014 Vår referanse: 14/1 Rundskriv erstatter: Rundskriv 13/1-3 Rundskriv

Detaljer

Vanlig jordbruksproduksjon, avkorting og salg av grovfôr. Sole, 2.9.2015 Ragnhild Skar

Vanlig jordbruksproduksjon, avkorting og salg av grovfôr. Sole, 2.9.2015 Ragnhild Skar Vanlig jordbruksproduksjon, avkorting og salg av grovfôr Sole, 2.9.2015 Ragnhild Skar Produksjonstilskudd vanlig jordbruksproduksjon 2 Grunnvilkår Tilskudd etter forskriften kan gis til foretak som driver

Detaljer

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015.

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015. Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015. Dette er tiltaksstrategiplan for spesielle miljøtiltak i jordbruket i Balsfjord kommune. Planen er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Hvordan kan vi bruke overvåkingsdata om gjengroing og hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bruke overvåkingsdata om gjengroing og hvordan kan vi bli enda bedre? Landskapsovervåkning nå og framover Hvordan kan vi bruke overvåkingsdata om gjengroing og hvordan kan vi bli enda bedre? Kristin Ø. Bryhn seniorrådgiver Fylkesmannen i Hedmark, Landbruksavdelingen Lillestrøm,

Detaljer

Høring forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Høring forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 12/1193-19.04.2013 Høring forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord Med henvisning til Prop. 122 S (2011 2012) Jordbruksoppgjøret 2012 endringer i statsbudsjettet

Detaljer

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Informasjon om estil PT Tilskudd til avløsning Søknad Krav og vilkår til søker, kontroll Spydeberg 4. april 2017 Egil Kolberg Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: SLF v/sdt

For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: SLF v/sdt Rundskriv 13/1-3 Fylkesmenn, kommuner Kontaktperson: Vår referanse: Rundskriv erstatter: For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: SLF v/sdt Vår dato: 05.07.2013 Kommentarer og retningslinjer til forskrift

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder 2016

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder 2016 Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder 2016 Regionalt miljøprogram Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder landbruksavdelingen Innhold Kort om regionalt miljøprogram 2013 2017... 3 Generelle

Detaljer

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. http://www.lovdata.no/for/sf/ld/td-20040204-0447-0.html#3 Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet 4. februar 2004 med hjemmel i lov 27.

Detaljer

Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan Jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme off. krav Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak Miljøplankart

Detaljer

Tiltaksdel LANDBRUK 2012-2021

Tiltaksdel LANDBRUK 2012-2021 Tiltaksdel LANDBRUK 2012-2021 Tiltaksplan for vannkvalitetsforbedring i et bærekraftig skog- og landbruk. del av Forvaltningsplan for vannforekomster i Klæbu kommune 2012-2021 HENSIKT MED TILTAKSDEL Tiltaksdel

Detaljer

Utvikling av OBB i Regionalt miljøprogram

Utvikling av OBB i Regionalt miljøprogram Utvikling av OBB i Regionalt miljøprogram 2005: Tilskudd til lønnet tilsyn: 60 %, opptil maks. 40 000 2009: Tilskudd til vedlikehold av sperregjerder: kr 1/meter Siden 2004: Dyretilskuddet økt fra 5 kr/småfe

Detaljer

Søknad om regionalt miljøtilskudd i Sør-Trøndelag Side 1 av 5

Søknad om regionalt miljøtilskudd i Sør-Trøndelag Side 1 av 5 Søknad o regionalt iljøtilskudd i Sør-Trøndelag - 2016 Søknaden kan sendes fra og ed 01.08.2016. Søknadsfrist 20.08.2016. Fyll ut skjeaet og send det til kounen der driftssenteret ligger. Derso foretaket

Detaljer

Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester

Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester S. 25-43 -Miljøplan på gårdsbruk Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester -Miljøprogram for landbruket i Nordland d -Nasjonalt miljøprogram -Lokale tiltaksstrategier/smil Mobilisering og

Detaljer

Miljøplan. Grendemøter 2013

Miljøplan. Grendemøter 2013 Miljøplan Grendemøter 2013 Inga Holt Rådgiver Miljøplan Hva skal vi gjennom? Målsetninger Innhold trinn 1 Gjødselplan Plantevernjournal Sjekkliste Kart med registreringer Trinn 2 Men først hva er? KSL

Detaljer

Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni

Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Linn Marstrander 77642131 14.12.2015 2015/5048-6 521.1 Deres dato Deres ref. Jan Hugo Haugslett Lakselvdal 9040 NORDKJOSBOTN

Detaljer

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud Endringer i veilederen. Per Rønneberg Hauge Landbruks- og miljøvernavdelingen

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud Endringer i veilederen. Per Rønneberg Hauge Landbruks- og miljøvernavdelingen Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2015. Endringer i veilederen Per Rønneberg Hauge Landbruks- og miljøvernavdelingen 2.9.2015 Forsiden Spadeprøve fra Steinssletta Nytt bilde i anledning

Detaljer

FORSKRIFT OM TILSKOT TIL REGIONALE MILJØTILTAK I HORDALAND

FORSKRIFT OM TILSKOT TIL REGIONALE MILJØTILTAK I HORDALAND FORSKRIFT OM TILSKOT TIL REGIONALE MILJØTILTAK I HORDALAND Heimel: Fastsett av Fylkesmannen i Hordaland 9.juni.2016 med heimel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegeringsvedtak 14. desember

Detaljer

Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark. Søknadsfrist 1. oktober 2017

Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark. Søknadsfrist 1. oktober 2017 VEILEDNINGSHEFTE 2017 Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Søknadsfrist 1. oktober 2017 Foto Eiliv Sandberg 2 REGIONALT MILJØPROGRAM HUSK SØKNADSFRIST 1. OKTOBER Regionalt

Detaljer

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i Side 1 av 5 FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. DATO: FOR-2004-02-04-447 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Avd. for skog- og

Detaljer

Regionale miljøtilskot. Arnold Hoddevik, Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Regionale miljøtilskot. Arnold Hoddevik, Fylkesmannen i Møre og Romsdal Regionale miljøtilskot Arnold Hoddevik, Fylkesmannen i Møre og Romsdal Virkemiddel og samarbeid i landbruket i Møre og Romsdal Tidleg spreiing av husdyrgjødsel, felles «gjødselbank» Generelt målstruktur

Detaljer

Vedlegg: Tilskuddsordninger

Vedlegg: Tilskuddsordninger Vedlegg: Tilskuddsordninger Miljøverndepartementet (via Riksantikvaren eller fylkeskommunen) se www.odin.dep.no for det årlige rundskrivet for tilskuddsordninger under miljøverndepartementet Tilskudd til

Detaljer

Nytt søknadssystem Produksjonstilskudd. Blæstad 28.mars 2017

Nytt søknadssystem Produksjonstilskudd. Blæstad 28.mars 2017 Nytt søknadssystem Produksjonstilskudd Blæstad 28.mars 2017 Endringer i bemanningen Anton I. Tøsti sluttet 28.2.17 (50 %) Anne Hval slutter 31.3.17 (50 %) Ny rådgiver i 100 % fra 1.4.2017: Ane Wormdal

Detaljer

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein Saksframlegg Arkivnr. 12/1 Saksnr. 2013/2354-10 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare

Detaljer

Kommentarer til forskrift om regionale miljøkrav i vannområdene Glomma sør for Øyeren, Haldenvassdraget og Morsa, Oslo, Akershus og Østfold

Kommentarer til forskrift om regionale miljøkrav i vannområdene Glomma sør for Øyeren, Haldenvassdraget og Morsa, Oslo, Akershus og Østfold Rundskriv 4/2013 Kommunene i Østfold Landbruksavdelingen Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 24.09.13 Rundskriv 4/2013 Kommentarer til forskrift om regionale miljøkrav i vannområdene Glomma sør for Øyeren,

Detaljer

Klage på avkorting av produksjonstilskudd i jordbruket Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø

Klage på avkorting av produksjonstilskudd i jordbruket Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FA-V13 15/723 16/1741 Lisbet Nordtug 18.02.2016 Klage på avkorting av produksjonstilskudd i jordbruket 31.07.15 Utvalg Møtedato

Detaljer