Tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Vestfold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Vestfold"

Transkript

1 2012 Tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Vestfold Veiledning og forskrift Søknadsskjema og maler for miljøplan trinn 2 se bakerst i heftet Søknadsfrist 12. oktober

2 2012 Miljøsatsing og miljøvirkemidler for landbruket Regionalt miljøprogram for landbruket i Vestfold Det regionale miljøprogrammet er en del av en målrettet satsing for å ivareta miljøhensyn og videreutvikle og synliggjøre de positive miljøeffektene landbruket produserer. Fylkesmannen har i samarbeid med Vestfold Bondelag, Vestfold Bonde- og Småbrukerlag, Viken Skog, Vestfold fylkeskommune og Kommunenes sentralforbund Vestfold utarbeidet Regionalt miljøprogram for landbruket i Vestfold. Miljøprogrammet skal rulleres i Programmet tar for seg miljøutfordringer og miljømål. Det er utformet tilskuddsordninger for å nå miljømålene i Vestfold. Fokus er rettet mot forurensning og kulturlandskap. En rekke sentrale tilskuddsordninger er fjernet og fylket er over jordbruksavtalen tildelt midler for å rette miljøinnsatsen mot de utfordringer vi ser i Vestfold. Følgende mål er satt opp for miljøinnsatsen for landbruket i Vestfold Hovedmål Vestfold skal ha et aktivt og bærekraftig landbruk som drives innenfor miljømessige forsvarlige rammer og som ivaretar viktige verdier knyttet til landbrukets kulturlandskap. Delmål kulturlandskap Sikre Vestfolds egenart og styrke og videreutvikle natur- og kulturhistoriske verdier i kulturlandskapet, og motvirke gjengroing av verdifulle områder for kulturlandskap og friluftsliv. Delmål forurensning Redusere forurensning og tap av næringsstoffer for å bidra til å sikre en god økologisk tilstand i vannforekomstene. Delmål jordvern Arbeide for å sikre produksjonsgrunnlaget for fremtidige generasjoner ved vern av jordsmonnet, samt ved å redusere omdisponeringstakten av verdifulle jordbruksareal. Delmål klima Begrense utslippene til luft fra produksjon, foredling og forbruk av mat. Foto: Simen Gjerseth Forsidefoto: Til venstre John Ingar Øverland, øverst Ove Bergersen, nederst Per Weiby 2

3 Miljøsatsing og miljøvirkemidler for landbruket Miljøprogrammer Formål og innhold Virkemidler Nasjonalt miljøprogram Overordnet politikk Landsdekkende areal- og kulturlandskapstilskudd Forskrift om produksjonstilskudd (årlige tilskudd) Areal- og kulturlandskapstilskudd Tilskudd til dyr på beite Tilskudd til økologisk landbruk Regionalt miljøprogram Synliggjøre landbrukets miljøinnsats og utfordringer i regionen Regionale tilskuddsordninger Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket (årlige tilskudd) Tilskudd til tiltak: mot forurensning innen kulturlandskap Kommunal strategisk tiltaksplan Bondens kvalitetssystem (KSL) - Miljøplan - levende skog standarder Synliggjøre landbrukets miljøinnsats og utfordringer i kommunen Kommunale planer for bruk av tildelte tilskuddsmidler Synliggjøre gårdens miljøverdier og utfordringer Planer for å øke miljøverdiene og løse miljøutfordringene Vannforskriften fører til økt fokus på miljøtiltak Stortinget har besluttet at Norge skal delta i et felles løft i Europa for å oppnå god vannkvalitet i alle vassdrag og kystfarvann. I Vestfold startet arbeidet i vannområde Numedalslågen først. Miljøtilstanden er kartlagt, og det er utarbeidet tiltaksplan for de ulike sektorene (avløp, landbruk mv). I de andre vannområdene er de vesentlige utfordringene kartlagt, og tiltaksprogram skal utarbeides Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) (engangstilskudd) Tilskudd til investeringer knyttet til tiltak innen kulturlandskap og mot forurensning Forskrift om miljøplan Registrering, planlegging og dokumentasjon av miljøtiltak i løpet av Dette gjelder Aulivassdraget, kysten Horten-Larvik, Siljan-Farrisvassdraget, Eikernvassdraget og Vestre Breiangen. Landbruket representeres i arbeidet i vannområdene av næringsorganisasjoner, kommuner og fylkesmannen. Det regionale miljøprogrammet er et viktig virkemiddel for å stimulere til effektive jordbrukstiltak som reduserer avrenning av jord og næringsstoffer til vassdragene. Mer info: no - se Vannregion Vest-Viken. 3Tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Vestfold

4 2012 Årlige tilskudd Tilskudd til regionale tiltak er årlige tilskudd og gis til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og for å fremme kulturlandskapsverdiene i landskapet. Det kan søkes tilskudd til drift av arealer og til beitedyr innenfor rammene av hver enkelt tilskuddsordning som er omtalt i denne veilederen. For investeringer i miljøtiltak som går ut over årlig drift/skjøtsel av arealer og områder og som ikke omfattes av de regionale tilskuddsordningene, henvises det til tilskuddsordningene Spesielle miljøtiltak i jordbruket og Nærings- og miljøtiltak i skogbruket som forvaltes av kommunene. Når tiltakene omfatter dyrka arealer, kommer tilskuddet i hovedregel i tillegg til produksjonstilskuddet. Det vises til veiledningsheftet for Produksjonstilskudd i jordbruket når det gjelder føring av arealer. Hvem kan søke tilskudd Foretak som er berettiget produksjonstilskudd, kan søke tilskudd. Det er den som disponerer arealet/dyra som har rett til å søke tilskudd. Søknad og søknadsfrist Søknadsskjema bakerst i veilederen skal benyttes. Flere skjemaer kan fås i kommunen eller ved nedlastning fra Fylkesmannens hjemmeside. Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter ligger. Kart og miljøplan trinn 2 skal leveres sammen med søknadsskjemaet. Søknadsfrist: 12. oktober Ved oversittelse av søknadsfrist blir det foretatt en reduksjon i tilskudd med kr 300 per foretak og virkedag etter fristens utløp. (Se Generelle bestemmelser bak i veiledningen) Miljøplan og kart - et vilkår for tildeling av tilskudd Tilskudd skal gis til de arealer og objekter der en oppnår størst miljøeffekt innen foretaket. Miljøplan er derfor et viktig verktøy for søkeren når tiltak skal planlegges og dokumenteres. Miljøplan trinn 1 med kartfesting av arealer det søkes på, er obligatorisk for alle tiltak. Kopi av kartet skal følge som vedlegg til søknaden, mens miljøplan trinn 1 beholdes av søker og fremvises ved eventuell kontroll. Miljøplan trinn 2 kreves for alle kulturlandskapstiltakene og enkelte tiltak mot forurensning. Miljøplan trinn 2 skal hvert år legges ved søknadsskjemaet. I mange tilfelle vil det kun være behov for mindre endringer på de flerårige skjøtselsplanene. Det er utarbeidet maler for flerårige skjøtselsplaner, beiteplaner og beiterapport, se vedlegg i heftet. Disse ligger også på Fylkesmannens nettsider. Malene kan eventuelt skaffes ved henvendelse til landbruksforvaltningen i kommunen. Foto: Raymond Golden 4

5 Regionale miljøtiltak i landbruket i Vestfold i 2012 Det kan søkes tilskudd til følgende tiltak: Tiltak mot forurensning Åker i stubb Fulldyrka grasarealer Direktesådd høstkorn Høstkorn sådd etter lett harving Fangvekster i korn Fangvekster etter tidligkulturer Flerårige erosjonsforebyggende grassoner i åpen åker Vedlikehold av fangdammer Ugrasharving Tiltak innen kulturlandskap Tilskudd til dyr på beite i skjærgården Ferdsel stier og turveier Kulturminner/kulturmiljøer Skjøtsel av verdifulle og særegne elementer i Vestfoldlandskapet Vegetasjonssoner og gårdsdammer Verdifull kulturmark, areal med verdifullt biologisk mangfold og innmarksbeite Ordninger for tiltak mot forurensning Formål: Redusert avrenning av jord, næringsstoffer (særlig fosfor og nitrogen) og plantevernmidler. Vilkår for søkere for alle ordningene: Halmen på de arealer som foretaket disponerer, kan ikke brennes om høsten. Åker i stubb Formål: Redusert avrenning av jord og næringsstoffer (særlig fosfor). Bakgrunn: Åker i stubb er det viktigste tiltaket mot avrenning av jord og næringsstoffer. Vilkår: Tilskudd kan gis til korn, oljevekster, erter, åkerbønner, grønngjødsling og grønnfôrvekster sådd med liten radavstand og der en bare høster overjordiske deler. Arealet skal ikke jordarbeides før 1. mars året etter høsting av hovedveksten. Det er tillatt å sprøyte mot ugras om høsten (ikke i fangvekster). Det gis ikke tilskudd til arealer med grasgjenlegg. Miljøplan trinn 1 kartfesting. Foreløpige satser: Erosjonsrisikoklasser Kr/dekar Liten erosjonsrisiko 40 Middels erosjonsrisiko 60 Stor erosjonsrisiko 150 Svært stor erosjonsrisiko 250 5Tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Vestfold

6 2012 Fulldyrka grasarealer Formål: Redusert avrenning av jord og næringsstoffer (særlig fosfor). Bakgrunn: Et flerårig grasdekke på de mest erosjonsutsatte arealene vil forebygge erosjon mer effektivt enn å dyrke korn eller andre vekster på disse arealene. Det gis tilskudd til alt grasareal på fulldyrka jord det siste høstingsåret. For å redusere erosjonen er det en stor fordel at alle grasarealer ligger upløyd gjennom vinteren. Vilkår: Tilskudd kan gis for flerårig eng (inkl. engfrø) på fulldyrka arealer klassifisert som stor og svært stor erosjonsrisiko i alle høsteårene. Det gis ikke tilskudd i gjenleggsåret. Tilskudd kan gis til alle fulldyrka grasarealer (også engfrø) siste høsteår før avslutning/omlegging av enga. Det skal ikke jordarbeides før 1. mars året etter. Det er tillatt å sprøyte ned graset om høsten. Foreløpige satser: Erosjonsrisikoklasser Kr/dekar Liten erosjonsrisiko 40 Middels erosjonsrisiko 60 Stor erosjonsrisiko 150 Svært stor erosjonsrisiko 250 Direktesådd høstkorn Formål: Redusert avrenning av jord og næringsstoffer (særlig fosfor). Bakgrunn: Det dyrkes mye høstkorn i Vestfold med høye avlinger. Forskning viser at over flere år er det like mye erosjon fra høstkornarealer som fra høstpløyde arealer. Det skyldes enkeltepisoder med ekstrem erosjon. Direktesåing av høstkorn er effektivt for å unngå slik stor erosjon. Vilkår: Ordningen gjelder for høstkorn og høstoljevekster som sås i stubbåker med direktesåmaskin uten forutgående jordarbeiding. Det er ikke tillatt med jordarbeiding i forbindelse med såingen. Miljøplan trinn 1 kartfesting. Foreløpig sats: Kr 90 per dekar Høstkorn sådd etter lett harving Formål: Redusert avrenning av jord og næringsstoffer (særlig fosfor). Bakgrunn: Lett harving før såing av høstkorn reduserer avrenningen av jord vesentlig i forhold til å pløye disse arealene. Direktesåing er imidlertid et bedre tiltak og har derfor en høyere tilskuddssats. Vilkår: Ordningen gjelder for høstkorn og høstoljevekster som sås i stubbåker etter kun lett harving. Det skal være minimum 25 % halmdekking etter såing. Miljøplan trinn 1 kartfesting. Foreløpig sats: Kr 40 per dekar 6

7 Fangvekster i korn Formål: Redusert avrenning av nitrogen og jord. Vilkår: Ordningen gjelder for såing av fangvekster i korn, oljevekster, erter og åkerbønner. Fangveksten må være så godt etablert at den dekker jordoverflaten tidlig på høsten. Fangveksten skal ikke pløyes, jordarbeides eller sprøytes om høsten (ikke før 1. mars året etter) og heller ikke gjødsles etter normalt gjødslingstidspunkt for hovedveksten. Det vil derfor normalt bli utbetalt tilskudd til åker i stubb i tillegg til tilskuddet for fangvekster. Det skal være maksimalt 15 % kløver og andre belgvekster i frøblandingen for at den kan godkjennes som fangvekst. Fangveksten må være en annen art enn hovedveksten og kan ikke være hovedvekst året etter. Fangvekster kan høstes ved slått eller beiting. Kjøreskader og for hardt beitetrykk må unngås. Miljøplan trinn 1 - kartfesting Foreløpig sats: Kr 90 per dekar Fangvekster etter tidligkulturer Formål: Redusert avrenning av nitrogen og mindre sandflukt. Bakgrunn: Sterkt gjødslet tidligkulturer på lett jord er svært utsatt for utvasking av næringsstoffer og sandflukt. Spesielt siden det høstes tidlig på sommeren og jorda ligger bar uten vekster utover hele høsten. Fangvekster på disse arealene er svært viktig. Tilskuddssatsen er derfor høyere enn til fangvekster i andre vekster. Vilkår: Ordningen gjelder for såing av fangvekster etter tidligkulturer. Fangveksten må være sådd før 1. august. Fangveksten må være så godt etablert at den dekker jordoverflaten tidlig på høsten. Fangveksten skal ikke pløyes eller jordarbeides før 1. november. Fangveksten kan sprøytes ned etter 20. oktober. Fangveksten skal ikke gjødsles. Fangveksten kan ikke være hovedvekst året etter. Fangvekster kan høstes ved slått eller beiting. Kjøreskader og for hardt beitetrykk må unngås. Miljøplan trinn 1 - kartfesting. Foreløpig sats: Kr 250 per dekar 7Tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Vestfold

8 2012 Flerårige erosjonsforebyggende grassoner i åpen åker Formål: Redusert avrenning av jord, næringsstoffer (særlig fosfor) og plantevernmidler. Bakgrunn: Forskning viser at flerårige grassoner kan være et svært effektivt erosjonsvern og dessuten redusere utvaskingen av plantevernmidler til vassdrag betydelig. Det skyldes at moderne plantevernmidler bindes sterkt til jordpartikler. Eroderte jordpartikler fanges opp av grasdekket lenge nok til at mye av plantevernmiddelet blir nedbrutt. Grassonene må være minst 5 m breie for å ha god virkning. Vilkår: Tilskudd gis for varig grasdekke som er minimum 5 m breit i forsenkninger og i striper på tvers inne på jordet. Tilskudd gis for varig grasdekke som er minimum 5 m breit i nedkant av åpen åker mot grøft, bekk, elv eller sjø. Bredden beregnes fra jordekanten. Tilskudd gis for lengden av grassonen (antall meter). Tilskuddet kan gis i gjenleggsåret forutsatt at grassonen er planlagt å være varig, er sådd om våren og har god erosjonsforebyggende virkning i gjenleggsåret. Arealet jordarbeides kun ved fornying av grasdekket. Nedsprøyting eller jordarbeiding er ikke tillatt før 1. mars året etter. Grassonen kan høstes ved slått eller beiting, forutsatt at dette ikke medfører dårligere effekt på grunn av kjøreskader eller betydelige skader etter hard beiting og tråkk. Det tillates ikke at grassonen vokser til med stort ugras som burot og tistel og kratt og trær. Det gis ikke tilskudd til åker i stubb og fangvekster for arealet i grassonen. AK-tilskudd kan gis hvis grassonen høstes eller beites. Ellers gis ikke AK-tilskudd. Kravene til AK-tilskudd må være oppfylt. Det gis ikke tilskudd til flerårige grassoner i år der det er gras ellers på jordet. Miljøplan trinn 1 kartfesting. Foreløpig sats: Kr 7 per meter grassone Vedlikehold av fangdammer Formål: Redusert avrenning av jord, næringsstoffer (særlig fosfor) og plantevernmidler. Bakgrunn: Det er anlagt en rekke fangdammer i fylket. De viser seg effektive i å fange jordpartikler og dermed fosfor og plantevernmidler bundet til jordpartiklene. En del gårdsdammer og vanningsdammer fungerer også som fangdammer. Fangdammene krever skjøtsel og tømming hvert år. Tilskudd gis til å vedlikeholde fangdammer. Vilkår: Årlig tilskudd gis til vannspeilet (samlet areal av sedimentasjonskammer og våtmarksfilter). Tilskudd kan også gis i år uten vedlikehold dersom planen for vedlikehold følges og fangdammen fungerer godt. For gårdsdammer og vanningsdammer beregnes tilskuddsberettiget vannspeil ut fra fangdameffekt. Kommunen skal beregne arealet i slike tilfeller. Miljøplan trinn 1 kartfesting Miljøplan trinn 2 beskrivelse av vedlikehold (plan over flere år). Foreløpig sats: Kr 1000 per dekar 8

9 Ugrasharving Formål: Redusert bruk av kjemiske plantevernmidler. Bakgrunn: Det er et ønske fra myndighetene om å redusere bruken av kjemisk plantevern i norsk landbruk. Så mye som 1/3 av det totale forbruket av kjemiske plantevernmidler er midler mot frøugras. Ugrasharving i korn, erter og åkerbønner viser seg å være effektivt. Radrensing og flamming uten bruk av kjemisk plantevernmidler mot frøugras vil også tjene formålet. Vilkår: Minst en gangs ugrasharving, radrensing eller flamming etter såing/planting i korn og andre kulturer. Tilskuddet gis ikke til høstsådde vekster. Det skal ikke benyttes kjemiske ugrasmidler mellom såing/planting og høsting. Arealer som mottar omleggingstilskudd eller arealtilskudd for økologisk drift, er ikke tilskuddsberettiget. Miljøplan trinn 1 kartfesting. Miljøplan trinn 2 - rapportering av tiltaket (skifte, dato, type harv/redskap og hvem som har utført jobben). Foreløpig sats: Kr 80 per dekar Ordninger for tiltak innen kulturlandskap Formålet er å opprettholde et åpent og tilgjengelig kulturlandskap, bevare det biologiske mangfoldet og å ivareta kulturminner og kulturmiljøer. Innen kulturlandskap vil det i enkelte tilfeller være behov for å etablere en sti, ta vare på gammel kulturmark eller gjennomføre investeringer ut over det som kan forventes gjennom den vanlige drifta. Den type investeringer kan det søkes støtte til gjennom de kommunale tilskuddsordningene (SMIL), mens tilskudd til årlig vedlikehold og drift omfattes av ordningene i denne veilederen. Tilskudd til dyr på beite i skjærgården Formål: Opprettholde et åpent og variert landskapsbilde i skjærgården. Bakgrunn: Beiting er effektivt middel i kampen mot gjengroing. Spesielt ønsker en å stimulere til beiting av øyer uten landforbindelse i skjærgården. Tilskudd gis for å øke bruken av beite som fôr, både på innmark og utmark og for å opprettholde og stimulere til økning i antall beitedyr. Tilskuddet kommer i tillegg til tilskudd til beiting og beitedyr i søknad om produksjonstilskudd. Foretaket kan få tilskudd til dyr som leies inn fra andre. Vilkår: Miljøplan trinn 1 (kartfesting) og trinn 2 (flerårig beiteplan og årlig beiterapport). Tilskuddsordningen gjelder øyer i skjærgården uten fastlandsforbindelse. Beiting minimum 8 uker før 15. september eller i samsvar med godkjent beiteplan. Antall dyr må være tilpasset arealet. Tråkkskader skal unngås og det skal tilstrebes jevn beiting. Tilsyn med dyrene i samsvar med regelverket for dyrehold: Tilsyn på beite i utmark minimum 2 g/uke for storfe og 1 g/uke for småfe og hest. Det skal føres loggbok for tilsynet. Beiteområdet skal være inngjerdet eller ha en naturlig avgrensning. Det skal foreligge skriftlig avtale ved innleie av beitedyr. Foreløpige satser: Driftstilskudd: Kr 500 per storfe og hest Kr 250 per småfe 9Tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Vestfold

10 2012 Ferdsel, stier og turveier Formål: Øke allmennhetens muligheter for ferdsel i jordbrukslandskapet. Bakgrunn: For å knytte sammen sti/veinett og rydde opp i villferdsel, kan det være aktuelt å sette av innmarksarealer til ferdsel. Tilskuddet skal være en årlig kompensasjon for avstått areal og til vedlikehold av stier og turveier Vilkår: Miljøplan trinn 1 (kartfesting) og trinn 2 (flerårig skjøtselsplan). Kun sti/turvei på dyrka mark kan være tilskuddsberettiget. Stien/turveien skal merkes og være åpen for allmenn ferdsel. Stien skal knyttes opp mot eksisterend sti- eller veinett og tilrettelegges slik at den brukes Stien skal slås og holdes ryddig for søppel. Foreløpige sats: Kr 10 per meter sti/turvei Foto: Simen Gjerseth Kulturminner/kulturmiljøer Formål: Synliggjøre og skjøtte freda og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i landbruksområder. Bakgrunn: Landbruket forvalter et stort antall kulturminner og kulturmiljøer. Tilskudd kan gis for å synliggjøre og skjøtte automatisk freda og verneverdig kulturminner og kulturmiljøer i landbruksområder. Vilkår: Miljøplan trinn 1 (kartfesting) og trinn 2 (flerårig skjøtselsplan). Skjøtsel skal skje etter antikvariske prinsipper i samarbeid med kulturminnemyndigheten. Kulturminnet skal være tilgjengelig for allmennheten. Kulturminnet skal holdes ryddig, søppel og uønsket vegetasjon skal ryddes. Foreløpig sats: Kr 800 per dekar 10

11 Skjøtsel av verdifulle og særegne elementer i Vestfoldlandskapet Formål: Bevare elementer som alléer, trær, åkerholmer og steingjerder som har stor betydning for landskapsbildet. Bakgrunn: Linje- og punktelementer er med på å sette preg på jordbrukslandskapet og er viktige for Vestfolds særpreg. Elementene kan også være viktige for biologisk mangfold. Tilskudd gis til rydding, slått og skjøtsel. Vilkår: Miljøplan trinn 1 (kartfesting) og trinn 2 (flerårig skjøtselsplan). Det skal ikke gjødsles eller sprøytes ved eller på disse elementene. Trær kan beskjæres, men ikke fjernes uten at det er en del av skjøtselsplanen for objektet eller området. Kommunen godkjenner arealer/objekter Foreløpig sats: Kr 400 per dekar/objekt Vegetasjonssoner og gårdsdammer Formål: Skjøtte og utvikle naturlige vegetasjonssoner mellom dyrka mark og vassdrag og vedlikeholde dammer i jordbrukslandskapet. Bakgrunn: Vassdrag i det åpne jordbrukslandskapet har stor betydning for kulturlandskapet og det generelle Foto: Bent Braskerud landskapsbildet. I tillegg er mange av de små vassdragene svært viktige for å opprettholde en god bestand av sjøørret langs Vestfoldkysten. Det er restaurert og anlagt dammer der formålet er å ivareta og øke det biologiske mangfoldet. Dette er tiltak som krever skjøtsel og vedlikehold. Tilskudd kan gis til å vedlikeholde gårdsdammer med tilhørende kantvegetasjon. I sjøørretførende vassdrag kan tilskudd gis til å utvikle og skjøtte viktige vegetasjonssoner langs mindre vassdrag og bekker i jordbrukslandskapet. Tilskudd kan også gis i år uten vedlikehold dersom skjøtselsplanen følges og vegetasjonssonen fungerer etter hensikten. Vilkår: Miljøplan trinn 1 (kartfesting) og trinn 2 (flerårig skjøtselsplan) Tilskudd gis til skjøtsel av gårdsdammer og kantsoner rundt gårdsdammer og fangdammer Tilskudd gis til skjøtsel av kantsone mellom dyrka mark og sjøørretbekker. Ta kontakt med kommunen. Foreløpig sats: Kr 400 per dekar Tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Vestfold 11

12 2012 Verdifull kulturmark, areal med verdifullt biologisk mangfold og innmarksbeite Formål: Opprettholde et åpent og variert landskapsbilde og ta vare på arealer med verdifullt biologisk mangfold. Bakgrunn: Tilskudd kan gis for å sikre skjøtsel av arealer med verdifull kulturmark og arealer med verdifullt biologisk mangfold som er støttet med SMIL eller arealer med tilsvarende miljøkvaliteter. Forskrift og veileder til SMIL-forskriften og miljøplanens temahefte Miljøtiltak i jordbruket beskriver arealkategorier som kan være aktuelle. Eksempler: Slåttemarker, naturbeitemarker, hagemarker og strandenger. Tilskudd kan også gis i år uten vedlikehold dersom det er i samsvar med skjøtselsplanen. Det kan gis tilskudd til innmarksbeite for å stimulere til bruk av disse arealene. Tilskuddet omfatter de arealene som er tilskuddsberettiget i henhold til Produksjonstilskudd i jordbruket. Vilkår: Miljøplan trinn 1 (kartfesting) og trinn 2 (flerårig skjøtselsplan). Arealene skal ikke gjødsles eller behandles med kjemiske plantevernmidler med mindre det inngår som en del av en godkjent skjøtselsplan. Innmarksbeite kan gjødsles. Kommunen godkjenner arealer. Arealer klassifisert som innmarksbeite kan ikke tildeles tilskudd for verdifull kulturmark. Foreløpige satser: Kr 350 per dekar for verdifull kulturmark Kr 100 per dekar for innmarksbeite Foto: Simen Gjerseth 12

13 Generelle bestemmelser Søknad og aktuelle søkere Alle foretak som oppfyller vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket kan søke tilskudd. Søkere som ikke mottar produksjonstilskudd på grunn av bunnfradrag, kan likevel motta tilskudd til regionale miljøtiltak. De regionale miljøtilskuddene er generelle ordninger, og alle som oppfyller vilkårene for den enkelte tilskuddsordning, har dermed rett på tilskudd. Det søkes kun for ett år om gangen. Mange foretak omfatter leiejord. Ved endringer i jordleieavtaler for arealer som det søkes tilskudd til, plikter søker å underrette eier og ny leier om det er gitt miljøtilskudd til arealet og hvilke følger dette har for driften av arealet. Søknadsfrist er 12. oktober. Søknaden sendes kommunen der foretakets driftsenter ligger. Søknader innsendt etter søknadsfristen Ved oversittelse av søknadsfrist blir det foretatt en reduksjon i tilskudd med kr 300 per virkedag etter fristens utløp. Det er søkers eget ansvar at søknaden leveres i rett tid. For at den kan regnes som å være levert i rett tid, må søknaden være poststemplet senest datoen for søknadsfristen eller levert kommunen før åpningstidens slutt på datoen for søknadsfristen. Vedtak og adgang til å klage Kommunen fatter vedtak om tilskudd. Kommunens vedtak kan påklages og Fylkesmannen er klageinstans. Klagen stiles til Fylkesmannen og klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt. Vedtaket står i brev fra Statens landbruksforvaltning i forbindelse med utbetaling av tilskuddet i februar/mars Tilskuddsatser og utbetaling Fylkesmannen fastsetter satsene for de enkelte tilskudd. Satsene som er oppgitt, er foreløpige. Fylket får tildelt et visst beløp til regionale miljøtilskudd. Satsene vil derfor kunne bli redusert dersom det er større søkermasse enn forventet. Tilskudd utbetales til det foretaket som har søkt. Utbetaling skjer fra Statens landbruksforvaltning i februar/ mars Minstebeløp for utbetaling er kr 300. Kontonummer må oppgis på søknaden. Kontonummerert skal være det samme som i søknad om produksjonstilskudd. For øvrig vises det til forskriften når det gjelder dispensasjoner, kontroll, avkortinger og tilbakebetaling. Foto: Simen Gjerseth Tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Vestfold 13

14 Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Vestfold Fastsatt av Fylkesmannen i Vestfold med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak av 14. desember 2004 nr fra Landbruks- og matdepartementet. 1 Formål Formålet med tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Vestfold er å sikre et aktivt og bærekraftig landbruk som drives innenfor miljømessige forsvarlige rammer og som ivaretar viktige verdier knyttet til landbrukets kulturlandskap. 2 Virkeområde Forskriften gjelder for Vestfold fylke. Tilskudd kan gis til foretak som er berettiget produksjonstilskudd i jordbruket. Tilskudd kan gis til arealer og dyr foretaket disponerer ved registreringstidspunkt for søknad om produksjonstilskudd. 3 Tilskudd til kulturlandskapstiltak og tiltak mot forurensning Det kan gis tilskudd til drift av dyrka arealer der det gjennomføres tiltak eller tas spesielle hensyn for å hindre eller redusere forurensning og erosjon. Det kan gis tilskudd til drift av arealer med kulturminner, kulturmiljøer, verdifull kulturmark, arealer med verdifullt biologisk mangfold eller andre verdifulle elementer i kulturlandskapet. Det kan også gis tilskudd til dyrka arealer for å legge til rette for ferdsel og for å hindre utilsiktet gjengroing. Det kan gis tilskudd til dyr på beite i skjærgården. 4 Generelle vilkår Det stilles krav om miljøplan trinn1 1 og trinn 2 for tiltak der det kreves prioritering av arealer og tiltak og der tiltakene krever skjøtselsplan. Tiltak på arealer med kulturminner/kulturmiljøer skal være avklart med kulturminnemyndighetene. 5 Søknad og utbetaling Søknad skal fremsettes på søknadsskjema fastsatt av fylkesmannen. Søknadsfristen er 12. oktober. Innvilget tilskudd utbetales til det foretak eller som fremsatte søknaden. Tilskuddet kan ikke overdras til eie eller pant. Tilskudd blir gitt etter satser, soner, definisjoner m.v. fastsatt av fylkesmannen. Minstebeløp for utbetaling fastsettes av fylkesmannen. Ved for sent levert søknad gjennomføres reduksjon i tilskudd på tilsvarende måte som for produksjonstilskudd, jf. Forskrift 22. mars 2003 nr. 283 om produksjonstilskudd i jordbruket 9. 6 Vedtaksmyndighet Vedtak om tilskudd fattes av kommunen. Fylkesmannen kan i særlige tilfeller dispensere fra reglene i denne forskriften. Vedtak fattet av kommunen kan påklages til fylkesmannen. Vedtak fattet av fylkesmannen i dispensasjonssaker kan påklages til Statens landbruksforvaltning. 7 Opplysningsplikt og kontroll Foretak som mottar tilskudd plikter å gi alle nødvendige opplysninger som kommunen, fylkesmannen og Statens landbruksforvaltning krever. Kommunen, fylkesmannen og Statens landbruksforvaltning fører tilsyn med at utbetaling av tilskudd er riktig, og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskudd etter denne forskriften. Kontroll kan også foretas ved telling og måling. 8 Avkorting ved feilopplysninger Dersom foretaket uaktsomt eller forsettelig har gitt feil opplysninger i søknaden som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet, kan hele eller deler av tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes. 9 Avkorting ved brudd på regelverk Dersom foretaket driver eller har drevet sin virksomhet i strid med regelverk for jordbruksvirksomhet, kan hele eller deler av tilskuddet holdes tilbake inntil forholdet er rettet. Er det ved overtredelsen av slikt regelverk utvist grov uaktsomhet eller forsett, kan hele eller deler av tilskuddet avkortes. 10 Beregning og innkreving av avkortingsbeløp mv. Differansen mellom utbetalt beløp og redusert tilskudd som følge av vedtak om avkorting etter 8 og 9, kan kreves tilbakebetalt fra mottakeren eller motregnes i senere tilskuddsutbetalinger. Tilsvarende gjelder der foretaket som følge av manglende oppfyllelse av vilkår i denne forskriften eller av andre grunner har mottatt en utbetaling som ikke er berettiget. Til avkortingsbeløpet som nevnt i første ledd kan det legges rente tilsvarende gjeldende forsinkelsesrente 2. Der mottakeren ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, kan renter kreves fra det tidspunkt tilbakebetalingskravet er kommet fram til foretaket. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet. Krav fra offentlig myndighet som utspringer av foretakets jordbruksvirksomhet kan motregnes i senere utbetalinger av tilskudd til regionale miljøtiltak til foretaket. 11 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft Samtidig oppheves forskrift 1. juli 2005 nr.768 om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Vestfold. 1 ) Jf. Forskrift av 15. januar 2003 nr 23 om miljøplan. 2 ) Jf. forskrift av 15. desember 2004 nr om renter ved forsinket betaling. 14

15 Riv her Maler Miljøplan trinn 2 DYR PÅ BEITE I SKJÆRGÅRDEN beiteplan og beiterapport Tilskudd til tiltak innen kulturlandskap RMP regionalt miljøprogram i jordbruket Navn på øy: Kommune: Dyreholder (foretak): Kommune: Post-adresse: Epost-adresse: Mobiltelefon: Gbnr: Mål for tiltakene: Spesielle hensyn (biologisk mangfold, kulturminner, friluftsinteresser mv): Avtale med grunneier: Gjerding, skilting og skjøtselstiltak: Fylkesmannen i Vestfold 2012

16 Maler Beiterapport: Miljøplan trinn 2 Riv her Dyreslag Antall dyr Beiteperiode Kommentarer Tilsyn med dyrene - loggbok: (det er krav i forskrifter om dyrehold/dyrevelferd om tilsyn på beite i utmark minimum to ganger i uka for storfe en gang i uka for sau og hest) Dato Merknader Andre kommentarer: Dokumentasjon: Avtale med grunneier Loggbok for tilsyn dersom det ikke er ført her Kart over øyene Sted/dato: Underskrift: Fylkesmannen i Vestfold 2012

17 Riv her Maler FERDSEL, STIER OG TURVEIER Miljøplan trinn 2 Tilskudd til tiltak innen kulturlandskap RMP regionalt miljøprogram i jordbruket Foretak (navn): Kommune: Post-adresse: Epost-adresse: Mobiltelefon: Gbnr: Mål for tiltakene: Beskrivelse av turveien og antall meter: Plan for skjøtsel, tilrettelegging, skilting, turkart mv: Vedlegg: Kart over området Sted/dato: Underskrift: Fylkesmannen i Vestfold 2012

18 Maler KULTURMINNER / KULTURMILJØER Miljøplan trinn 2 Riv her Tilskudd til tiltak innen kulturlandskap RMP regionalt miljøprogram i jordbruket Foretak (navn): Kommune: Post-adresse: Epost-adresse: Mobiltelefon: Gbnr: Vernestatus: Mål for tiltakene: Beskrivelse av kulturminnene / kulturmiljøene: Plan for skjøtsel, økt tilgjengelighet mv (i samarbeid med kulturminnemyndighetene Vestfold fylkeskommune): Vedlegg: Kart over området Sted/dato: Underskrift: Fylkesmannen i Vestfold 2012

19 Riv her Maler Ugrasharving Miljøplan trinn 2 Tilskudd til tiltak mot forurensing RMP regionalt miljøprogram i jordbruket Foretak (navn): Kommune: Post-adresse: Epost-adresse: Mobiltelefon: Gbnr: Mål med ugrasharvingen: Rapportering: Skifte Dato Type harv/redskap Hvem som har utført jobben Vedlegg: Kart over arealet som er ugrasharvet Sted/dato: Underskrift: Fylkesmannen i Vestfold 2012

20 Maler VEDLIKEHOLD AV F ANGDAMMER Miljøplan trinn 2 Riv her Tilskudd til tiltak mot forurensing RMP regionalt miljøprogram i jordbruket Foretak (navn): Kommune: Post-adresse: Epost-adresse: Mobiltelefon: Gbnr: Mål med fangdammen: Beskrivelse av fangdammen: Størrelse av nedbørsfeltet (dekar): Størrelse av jordbruksarealet i nedbørsfeltet (dekar): Størrelse av sedimentasjonskammeret (m 2 ): Størrelse av våtmarkskammeret (m 2 ): Samlet størrelse av fangdammen (m 2 ): Fangdammen ble anlagt (år): Fangdammen ble sist tømt (år): Kommentarer: Flerårig plan for skjøtsel og vedlikehold av fangdammen: Vedlegg: Kart over fangdammen Sted/dato: Underskrift: Fylkesmannen i Vestfold 2012

21 Riv her Maler VEGETASJONSSONER OG GÅRDSDAMMER Miljøplan trinn 2 Tilskudd til tiltak innen kulturlandskap RMP regionalt miljøprogram i jordbruket Foretak (navn): Kommune: Post-adresse: Epost-adresse: Mobiltelefon: Gbnr: Mål for tiltakene: Beskrivelse av vegetasjonssonene, gårdsdammene mv: Plan for skjøtsel, vedlikehold mv Vedlegg: Kart over området Sted/dato: Underskrift: Fylkesmannen i Vestfold 2012

22 Maler Miljøplan trinn 2 VERDIFULL KULTURMARK / BIOLOGISK MANGFOLD / INNMARKSBEITE Riv her Tilskudd til tiltak innen kulturlandskap RMP regionalt miljøprogram i jordbruket Foretak (navn): Kommune: Post-adresse: Epost-adresse: Mobiltelefon: Gbnr: Mål for tiltakene: Beskrivelse av kulturmarka, det biologiske mangfoldet og innmarksbeitet: Plan for skjøtsel, rydding, slått, beiting mv: Vedlegg: Kart over området Sted/dato: Underskrift: Fylkesmannen i Vestfold 2012

23 Riv her Maler Miljøplan trinn 2 VERDIFULLE ELEMENTER I VESTFOLDLANDSKAPET Tilskudd til tiltak innen kulturlandskap RMP regionalt miljøprogram i jordbruket Foretak (navn): Kommune: Post-adresse: Epost-adresse: Mobiltelefon: Gbnr: Mål for tiltakene: Beskrivelse av de verdifulle elementene: Plan for skjøtsel, rydding, slått mv: Vedlegg: Kart over området Sted/dato: Underskrift: Fylkesmannen i Vestfold 2012

24 2012

25 Søknadsskjema Riv her Søknad om tilskudd regionale miljøtiltak i Vestfold Søknadsfrist 12. oktober 2012 (Kr 300 i trekk per virkedag ved innsending/levering etter søknadsfristen 12. oktober.) FELT 1 Grunnopplysninger Etternavn på innehaver/kontaktperson Adresse Postnummer Foretakets navn For- og mellomnavn Poststed Kommunenr. Gardsnr. Bruksnr. Søknad sendes kommunen der foretakets driftssenter ligger (for areal/tiltak i Vestfold). Gjennomfører foretaket tiltak i annet fylke skal det søkes på ordninger og søknadsskjema gjeldene for det aktuelle fylket og sendes den kommunen der tiltaket gjennomføres. Foretakets org. nummer (9 siffer) Foretakets kontonummer Telefon: Mobil: Mottatt av kommunen (dato): Kommunens stempel og underskrift: FELT 2 Kommunens kontroll Kontroll er utført: Ja Nei Dato for kontroll : Eventuelle merknader: Sted: Dato: Kommunens stempel og underskrift: Veileder for utfylling av skjema om tilskudd til regionale miljøtiltak i Vestfold Tiltakene som ordningen omfatter, er omtalt i veiledningsheftet om tilskudd til regionale miljøtiltak i Vestfold Felt 1 Søker skal fylle ut dette feltet. Organisasjonsnummer må oppføres. Kontonummer skal oppgis, og skal være det samme som oppgis for søknad om produksjonstilskudd i jordbruket. Felt 2 For kommunen. Ved kontroll skal kommunen underskrive i dette feltet. Felt 3 (se baksiden) Søker skal fylle ut dette feltet. Søknaden skal vedlegges utsnitt av økonomisk kartverk for omsøkte areal. Det skal på kartet angis hvor stort arealet er på det enkelte skifte og hva tiltaket gjelder. Søker skal fylle ut kontrollsum. Dette er summering av alle tall som er oppført ovenfor, uansett enhet. Det er ingen summering av antall dekar eller antall dyr, men kun en kontrollsum. Søker skal skrive under. Felt 4 (se baksiden) Kommunen skal fylle ut dette feltet. Kodene er til hjelp for fylkesmannen under registrering av søknaden i fagsystemet. Kommunen skal fylle inn godkjent areal. For de søkere som blir kontrollerte skal feltet «areal etter kontroll» også fylles ut. Kontrollsum skal fylles ut. Dette er summering av alle tall ovenfor, uansett enhet. Kommunen skal krysse av om søknaden er godkjent/klar for videre behandling, avslått eller avvist.

26 Søknadsskjema FELT 3 Søkerens oppgaver FELT 4 For kommunen Tiltak mot forurensning Tiltak mot forurensning Kontroll Tiltak Åker i stubb som ikke jordarbeides om høsten i følgende vekster: Korn, oljevekster, erter, åkerbønner, grønngjødsling/ grønnfôrvekster sådd med liten avstand. Fulldyrka grasarealer siste høsteår (når enga skal tas opp neste vår) Fulldyrka grasarealer med stor og svært stor erosjonsrisiko (alle høsteår) Dekar, (meter) Krav miljøp.2 Kode Erosjonsrisiko og tiltak 601 Liten erosjonsrisiko 602 Middels erosjonsrisiko 603 Stor erosjonsrisiko 604 Svært stor erosjonsrisiko 613 Liten erosjonsrisiko 614 Middels erosjonsrisiko 611 Stor erosjonsrisiko 608 Svært stor erosjonsrisiko Direktesådd høstkorn 605 Direktesådd høstkorn Høstkorn sådd etter lett harving 612 Høstkorn sådd etter lett harving Fangvekster i korn 606 Fangvekster i korn Fangvekster etter tidligkulturer 607 Fangvekster etter tidligkulturer Flerårige erosjonsforebyggende Flerårige erosjonsforebyggende grassoner i åpen åker (lengde i meter) 610 grassoner i åpen åker (lengde i meter) Vedlikehold av fangdammer Vedlikehold av fangdammer X (areal av samlet vannspeil) 609 (areal av samlet vannspeil) Ugrasharving (areal med mekanisk ugrasbekjempelse som ikke er ugrassprøytet) bekjempelse som ikke er Ugrasharving (areal med mekanisk ugras- X ugrassprøytet) Tiltak innen kulturlandskap Dyr på beite på øyer i skjærgården Antall dyr Krav miljøp Storfe X 704 Storfe Hest X 705 Hest Småfe X 706 Småfe Kode Dyr på beite på øyer i skjærgården Dekar, (meter) Antall dyr Dekar, (meter) KULTURLANDSKAPSAREALER Antall Kode KULTURLANDSKAPSAREALER Antall Antall Ferdsel, stier og turveier Ferdsel, stier og turveier X 710 (lengde i meter) (lengde i meter) Kulturminner og kulturmiljøer Kulturminner og kulturmiljøer X 720 (skjøttet areal i dekar) (skjøttet areal i dekar) Verdifulle og særegne elementer Verdifulle og særegne elementer X 721 (skjøttet areal i dekar/ antall objekter) (skjøttet areal i dekar/ antall objekter) Vegetasjonssoner og gårdsdammer X 730 Vegetasjonssoner og gårdsdammer (skjøttet areal dekar) (skjøttet areal i dekar) Verdifull kulturmark og areal med verdifullt biologisk mangfold (skjøttet areal i dekar) X 740 Verdifull kulturmark og areal med verdifullt biologisk mangfold (skjøttet areal i dekar) Innmarksbeite (areal i dekar) X 741 Innmarksbeite (areal i dekar) KONTROLLSUM Tiltak innen kulturlandskap KONTROLLSUM Antall dyr Riv her Jeg har miljøplan trinn 1 Søknaden er Kopi av miljøplan trinn 2 skal leveres inn til kommunen Avslått Jeg forsikrer at opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte og at jeg er kjent med forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i Vestfold. Sted dato Søkers underskrift Dato Godkjent for videre behandling Avvist Kommunens stempel og underskrift

27 Søknadsskjema Riv her Søknad om tilskudd regionale miljøtiltak i Vestfold Søknadsfrist 12. oktober 2012 (Kr 300 i trekk per virkedag ved innsending/levering etter søknadsfristen 12. oktober.) FELT 1 Grunnopplysninger Etternavn på innehaver/kontaktperson Adresse Postnummer Foretakets navn For- og mellomnavn Poststed Kommunenr. Gardsnr. Bruksnr. Søknad sendes kommunen der foretakets driftssenter ligger (for areal/tiltak i Vestfold). Gjennomfører foretaket tiltak i annet fylke skal det søkes på ordninger og søknadsskjema gjeldene for det aktuelle fylket og sendes den kommunen der tiltaket gjennomføres. Foretakets org. nummer (9 siffer) Foretakets kontonummer Telefon: Mobil: Mottatt av kommunen (dato): Kommunens stempel og underskrift: FELT 2 Kommunens kontroll Kontroll er utført: Ja Nei Dato for kontroll : Eventuelle merknader: Sted: Dato: Kommunens stempel og underskrift: Veileder for utfylling av skjema om tilskudd til regionale miljøtiltak i Vestfold Tiltakene som ordningen omfatter, er omtalt i veiledningsheftet om tilskudd til regionale miljøtiltak i Vestfold Felt 1 Søker skal fylle ut dette feltet. Organisasjonsnummer må oppføres. Kontonummer skal oppgis, og skal være det samme som oppgis for søknad om produksjonstilskudd i jordbruket. Felt 2 For kommunen. Ved kontroll skal kommunen underskrive i dette feltet. Felt 3 (se baksiden) Søker skal fylle ut dette feltet. Søknaden skal vedlegges utsnitt av økonomisk kartverk for omsøkte areal. Det skal på kartet angis hvor stort arealet er på det enkelte skifte og hva tiltaket gjelder. Søker skal fylle ut kontrollsum. Dette er summering av alle tall som er oppført ovenfor, uansett enhet. Det er ingen summering av antall dekar eller antall dyr, men kun en kontrollsum. Søker skal skrive under. Felt 4 (se baksiden) Kommunen skal fylle ut dette feltet. Kodene er til hjelp for fylkesmannen under registrering av søknaden i fagsystemet. Kommunen skal fylle inn godkjent areal. For de søkere som blir kontrollerte skal feltet «areal etter kontroll» også fylles ut. Kontrollsum skal fylles ut. Dette er summering av alle tall ovenfor, uansett enhet. Kommunen skal krysse av om søknaden er godkjent/klar for videre behandling, avslått eller avvist.

28 Søknadsskjema FELT 3 Søkerens oppgaver FELT 4 For kommunen Tiltak mot forurensning Tiltak mot forurensning Kontroll Tiltak Åker i stubb som ikke jordarbeides om høsten i følgende vekster: Korn, oljevekster, erter, åkerbønner, grønngjødsling/ grønnfôrvekster sådd med liten avstand. Fulldyrka grasarealer siste høsteår (når enga skal tas opp neste vår) Fulldyrka grasarealer med stor og svært stor erosjonsrisiko (alle høsteår) Dekar, (meter) Krav miljøp.2 Kode Erosjonsrisiko og tiltak 601 Liten erosjonsrisiko 602 Middels erosjonsrisiko 603 Stor erosjonsrisiko 604 Svært stor erosjonsrisiko 613 Liten erosjonsrisiko 614 Middels erosjonsrisiko 611 Stor erosjonsrisiko 608 Svært stor erosjonsrisiko Direktesådd høstkorn 605 Direktesådd høstkorn Høstkorn sådd etter lett harving 612 Høstkorn sådd etter lett harving Fangvekster i korn 606 Fangvekster i korn Fangvekster etter tidligkulturer 607 Fangvekster etter tidligkulturer Flerårige erosjonsforebyggende Flerårige erosjonsforebyggende grassoner i åpen åker (lengde i meter) 610 grassoner i åpen åker (lengde i meter) Vedlikehold av fangdammer Vedlikehold av fangdammer X (areal av samlet vannspeil) 609 (areal av samlet vannspeil) Ugrasharving (areal med mekanisk ugrasbekjempelse som ikke er ugrassprøytet) bekjempelse som ikke er Ugrasharving (areal med mekanisk ugras- X ugrassprøytet) Tiltak innen kulturlandskap Dyr på beite på øyer i skjærgården Antall dyr Krav miljøp Storfe X 704 Storfe Hest X 705 Hest Småfe X 706 Småfe Kode Dyr på beite på øyer i skjærgården Dekar, (meter) Antall dyr Dekar, (meter) KULTURLANDSKAPSAREALER Antall Kode KULTURLANDSKAPSAREALER Antall Antall Ferdsel, stier og turveier Ferdsel, stier og turveier X 710 (lengde i meter) (lengde i meter) Kulturminner og kulturmiljøer Kulturminner og kulturmiljøer X 720 (skjøttet areal i dekar) (skjøttet areal i dekar) Verdifulle og særegne elementer Verdifulle og særegne elementer X 721 (skjøttet areal i dekar/ antall objekter) (skjøttet areal i dekar/ antall objekter) Vegetasjonssoner og gårdsdammer X 730 Vegetasjonssoner og gårdsdammer (skjøttet areal dekar) (skjøttet areal i dekar) Verdifull kulturmark og areal med verdifullt biologisk mangfold (skjøttet areal i dekar) X 740 Verdifull kulturmark og areal med verdifullt biologisk mangfold (skjøttet areal i dekar) Innmarksbeite (areal i dekar) X 741 Innmarksbeite (areal i dekar) KONTROLLSUM Tiltak innen kulturlandskap KONTROLLSUM Antall dyr Riv her Jeg har miljøplan trinn 1 Søknaden er Kopi av miljøplan trinn 2 skal leveres inn til kommunen Avslått Jeg forsikrer at opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte og at jeg er kjent med forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i Vestfold. Sted dato Søkers underskrift Dato Godkjent for videre behandling Avvist Kommunens stempel og underskrift

29 Notater

30 2012 Notater 30

31 Notater Tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Vestfold Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu 31

32 2012 Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen Postboks 2076, 3103 Tønsberg Telefon: Print Konsult, /12 32

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter Fylkesmannen i Østfold - Tilskudd til regionale miljøtiltak 2012 Regionale miljøtilskudd Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd og gis til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 6. september 2017 28.08.2017 nr. 1297 Forskrift

Detaljer

Kap. I Generelle bestemmelser

Kap. I Generelle bestemmelser Forskrift om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark dd.mm.2013 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak

Detaljer

Kap. I Innledende bestemmelser. Kap. II Ordninger for tiltak innen kulturlandskap

Kap. I Innledende bestemmelser. Kap. II Ordninger for tiltak innen kulturlandskap Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark dd.mm.2015 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak

Detaljer

Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland

Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland den 25.06 2013 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegeringsvedtak 14. desember

Detaljer

Skognærings- og miljøvirkemidler i landbruket Rapport for 2010 og aktiviteter i 2011

Skognærings- og miljøvirkemidler i landbruket Rapport for 2010 og aktiviteter i 2011 Skognærings- og miljøvirkemidler i landbruket Rapport for 2010 og aktiviteter i 2011 Møteleder: Jon Randby Program Regionalt miljøprogram RMP 09:00 11:00 Tilskuddsforvaltning 2010 Hilde, Bente, Jon Tilslutning

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 12.20 PDF-versjon 7. juni 2017 16.05.2017 nr. 593 Forskrift om miljøtilskudd

Detaljer

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket -SMIL. Alminnelige bestemmelser Utfordringer. Stortingsmeldingen om Landbruks- og matpolitikken Velkommen

Detaljer

Langs åpne grøfter og kanaler: Tilskudd kan gis for årlig skjøtsel av kantarealer langs åpne grøfter og kanaler knyttet til innmark.

Langs åpne grøfter og kanaler: Tilskudd kan gis for årlig skjøtsel av kantarealer langs åpne grøfter og kanaler knyttet til innmark. Forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Troms Fastsatt av Fylkesmannen i Troms 06. juni 2013 med hjemmel i lov av 12. mai nr 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak i brev av 14. desember

Detaljer

Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket Dato 22.03.2002 nr. 283 Departement Avd/dir Gjelder fra: 01.01.2012 - HISTORISK VERSJON Landbruks- og matdepartementet Landbrukspolitisk avd. Publisert I 2002 hefte 3 Ikrafttredelse 01.07.2002 Sist endret

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Dato FOR-2014-12-19-1817 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak Kulturlandskap, forurensing og klima

Tilskudd til regionale miljøtiltak Kulturlandskap, forurensing og klima Tilskudd til regionale miljøtiltak Kulturlandskap, forurensing og klima Marit Ness Kjeve 6. mars 2013 RMP-tilskudd Årlig tilskudd til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme verdiene

Detaljer

FOR nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

FOR nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket FOR 2002-03-22 nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket DATO: FOR-2002-03-22-283 Gjelder fra: 2008-07 HISTORISK VERSJON DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk

Detaljer

Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark

Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Veiledningshefte 2014 Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Søknadsfrist 1. oktober 2014 2 Regionalt miljøprogram Husk søknadsfrist 1. OKTOBER 2014 REGIONALT MILJØPROGRAM

Detaljer

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. 1. Formål

Detaljer

Vannkvalitet - produksjonstilskudd og miljøplan. Vannseminar Stiklestad 6.-7.mars 2013 Inger Skjerve Bjartnes

Vannkvalitet - produksjonstilskudd og miljøplan. Vannseminar Stiklestad 6.-7.mars 2013 Inger Skjerve Bjartnes Vannkvalitet - produksjonstilskudd og miljøplan Vannseminar Stiklestad 6.-7.mars 2013 Inger Skjerve Bjartnes Forskriften om produksjonstilskudd (PT) 8 8. Miljøkrav Med mindre kommunen samtykker, kan foretak

Detaljer

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Planen er utarbeidet i samarbeid mellom Halsa kommune og faglaga i Halsa kommune. 2 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Nasjonale

Detaljer

Miljøplan. Grendemøter 2013

Miljøplan. Grendemøter 2013 Miljøplan Grendemøter 2013 Inga Holt Rådgiver Miljøplan Hva skal vi gjennom? Målsetninger Innhold trinn 1 Gjødselplan Plantevernjournal Sjekkliste Kart med registreringer Trinn 2 Men først hva er? KSL

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder av

Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder av Rundskriv 1/2017 01.09.2017 Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder av 01.09.2017 Kap. 1 Innledende bestemmelser Til 2 og 3 Hvem kan søke om

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak 2010. for jordbruket i Østfold. Regionalt miljøprogram Veiledning og forskrift Søknadsfrist 1.

Tilskudd til regionale miljøtiltak 2010. for jordbruket i Østfold. Regionalt miljøprogram Veiledning og forskrift Søknadsfrist 1. Ikke bruk mer fosfor enn det plantene trenger! Redusert fosfor-gjødsling er en vinn-vinn situasjon for både bonden og vassdraget. Velg gjødselslag med riktig fosforinnhold. Les mer på side 4. Tilskudd

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019

TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019 TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019 BAKGRUNN: Tilskudd som bevilges i henhold til Forskrift om miljøtiltak i jordbruket kommer fra bevilgninger over jordbruksavtalen. Tilskudd

Detaljer

Tiltaksdel LANDBRUK 2012-2021

Tiltaksdel LANDBRUK 2012-2021 Tiltaksdel LANDBRUK 2012-2021 Tiltaksplan for vannkvalitetsforbedring i et bærekraftig skog- og landbruk. del av Forvaltningsplan for vannforekomster i Klæbu kommune 2012-2021 HENSIKT MED TILTAKSDEL Tiltaksdel

Detaljer

Sjekkliste ved foretakskontroll - søknad om tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP)

Sjekkliste ved foretakskontroll - søknad om tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP) Sjekkliste ved foretakskontroll - søknad om tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP) Innledning Detaljert informasjon om bakgrunn for kontrollen, varsel og gjennomføring av kontrollen finnes i Landbruksdirektoratets

Detaljer

Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2015

Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2015 Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2015 Søknadsfrist 20. september 2015 Landbruksavdelingen VEILEDER OM TILSKUDD TIL MILJØTILTAK FOR JORDBRUKET I TELEMARK 2015 Generelle opplysninger

Detaljer

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune 1 Innholdsfortegnelse RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I... 3 JORDBRUKET I AURE KOMMUNE... 3 1. Formål....

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - endringer i 2015, forvaltning og prioritering Kommunesamling i Telemark, 12. mai 2015 Cecilie Askhaven HVA SKAL VI INNOM? SMIL en del av nasjonalt miljøprogram

Detaljer

KANTSONE FORVALTNING ETTER JORDLOVEN

KANTSONE FORVALTNING ETTER JORDLOVEN KANTSONE FORVALTNING ETTER JORDLOVEN 21.12.2015 JORDLOVENS FORMÅL OMFATTER MILJØ Lov om jord (jordlova) av 12. mai 1995 nr. 23 1.Føremål Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene

Detaljer

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein Saksframlegg Arkivnr. 12/1 Saksnr. 2013/2354-10 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare

Detaljer

Denne forskriften er hjemlet i forskrift om produksjonstilskudd 8.

Denne forskriften er hjemlet i forskrift om produksjonstilskudd 8. Rundskriv 3/2014 Kommunene i Østfold Landbruksavdelingen Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 24.09.2014 Rundskriv 3/2014 Kommentarer til forskrift (FOR 2013-06-04 nr 602) om regionale miljøkrav i Haldenvassdraget,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 7. juli 2017 kl. 16.10 PDF-versjon 10. august 2017 01.07.2017 nr. 1157 Forskrift om

Detaljer

Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester

Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester S. 25-43 -Miljøplan på gårdsbruk Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester -Miljøprogram for landbruket i Nordland d -Nasjonalt miljøprogram -Lokale tiltaksstrategier/smil Mobilisering og

Detaljer

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015.

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015. Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015. Dette er tiltaksstrategiplan for spesielle miljøtiltak i jordbruket i Balsfjord kommune. Planen er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2014

Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2014 Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2014 Søknadsfrist 20. september 2014 Landbruksavdelingen VEILEDER OM TILSKUDD TIL MILJØTILTAK FOR JORDBRUKET I TELEMARK 2014 Generelle opplysninger

Detaljer

Vannmiljø og Matproduksjon

Vannmiljø og Matproduksjon Vannmiljø og Matproduksjon 29. oktober 2014 Bjørn Gimming, styremedlem i Norges Bondelag Vi får Norge til å gro! 02.11.2014 1 Målrettet jobbing med vann i jordbruket 1970-tallet: Mjøsaksjonen miljø kom

Detaljer

Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2013-2016

Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2013-2016 Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2013-2016 Foreløpig versjon med forbehold om mindre endringer etter høring av følgende forskrifter: Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak for jordbruket i Vestfold

Tilskudd til regionale miljøtiltak for jordbruket i Vestfold 2015 Tilskudd til regionale miljøtiltak for jordbruket i Vestfold Regionalt miljøprogram RMP Veiledning og foreløpige satser Søknadsfrist 20. oktober Innhold Hvordan søker du RMP-tilskudd?... 3 Regionale

Detaljer

Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag 2016

Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag 2016 aiii Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Noerhte-Troondelagen fylhkenalma Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag 2016 Regionalt miljøprogram Retningslinjer og forskrift søknadsfrist 20. august 2016 1

Detaljer

Hvilke verktøy har vi i jordbruket?

Hvilke verktøy har vi i jordbruket? Hvilke verktøy har vi i jordbruket? Norges Bondelag 13.10.2014 Johan Kollerud, Landbruksdirektoratet Kort om status mht påvirkning fra jordbruk (Vann-Nett mm) Utfordringer mht avrenning landbruk(bl.a.

Detaljer

MILJØPLANER TORMOD SOLEM LANDBRUKSKONTORET I FOLLO. www.follolandbruk.no

MILJØPLANER TORMOD SOLEM LANDBRUKSKONTORET I FOLLO. www.follolandbruk.no MILJØPLANER TORMOD SOLEM LANDBRUKSKONTORET I FOLLO BAKGRUNN FOR MILJØPLANER FORSKRIFT OM MILJØPLAN FASTSATT AV LANDBRUKSDEPARTEMENTET 15. JANUAR 2003 MED HJEMMEL I JORDLOVEN AV 12. MAI 1995. ENDRET I FORSKRIFT

Detaljer

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET RMP -Regionale miljøtiltak i landbruket. SMIL -Spesielle miljøtiltak i jordbruket. REGIONALE MILJØTILTAK I LANDBRUKET Formålet med ordningen: Å sikre et aktivt og bærekraftig

Detaljer

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2014

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2014 Veileder for søknad om: Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2014 Søknadsfrist 20. september Endret jordarbeiding, kulturlandskap, setertilskudd m.m. 2 Fylkesmannen i Buskerud. Regionale miljøtilskudd

Detaljer

For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd

For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Rundskriv 26/11 Kontaktperson: Fylkesmannen Kommunen For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Vår dato: 07.07.2011 Vår referanse: 201100001-26/001 Rundskrivet erstatter:

Detaljer

Forskrift om erstatning ved katastrofetap i husdyrhold

Forskrift om erstatning ved katastrofetap i husdyrhold Forskrift om erstatning ved katastrofetap i husdyrhold Innledning De viktigste endringene i forskrift om erstatning ved katastrofetap i husdyrhold er omlegging av forskriftsstrukturen, slik at bestemmelsene

Detaljer

Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket

Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket LANDBRUKSAVDELINGEN Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket Trond Løfsgaard fmoatrl@fylkesmannen.no Høring Høringsfrist 20. oktober Fylkesmannen og kommunene er

Detaljer

Nytt regionalt miljøprogram utforming av RMP-tilskuddene Møte i Statens Park onsdag 27. februar 2013

Nytt regionalt miljøprogram utforming av RMP-tilskuddene Møte i Statens Park onsdag 27. februar 2013 Nytt regionalt miljøprogram utforming av RMP-tilskuddene Møte i Statens Park onsdag 27. februar 2013 Møteleder: Jon Randby Program 08:45 09:00 Kaffe 09:00 11:30 Tiltak kulturlandskap, biologisk mangfold,

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Aust-Agder av

Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Aust-Agder av Rundskriv 1/2016 17.06.2016 Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Aust-Agder av 01.07.2015 Kap. 1 Innledende bestemmelser Til 2 og 3 Hvem kan søke om

Detaljer

Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni

Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Linn Marstrander 77642131 14.12.2015 2015/5048-6 521.1 Deres dato Deres ref. Jan Hugo Haugslett Lakselvdal 9040 NORDKJOSBOTN

Detaljer

RegionaltMiljøProgram for landbruket i Oslo og Akershus

RegionaltMiljøProgram for landbruket i Oslo og Akershus RegionaltMiljøProgram for landbruket i 2013-2016 Trond Løfsgaard Bærekraftig landbruk Bærekraft på flere nivåer, ikke bare miljø! Miljømessig bærekraft: Miljø- og ressursforvaltning Arealer, kulturlandskap,

Detaljer

Tilskudd til drenering

Tilskudd til drenering Tilskudd til drenering Nytt 2016 Revidert forskrift omfatter planerte arealer som tidligere ikke er grøftet Landbruksdirektoratet rundskriv 2016-10: Noen endringer og presiseringer etter erfaringene som

Detaljer

Inger Skjerve Bjartnes, fylkesagronom

Inger Skjerve Bjartnes, fylkesagronom Tiltak i kantvegetasjon Sanksjonsmuligheter etter forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd (PT) og Forskrift om regionalt miljøtilskudd(rmp) Inger Skjerve Bjartnes, fylkesagronom Kantvegetasjon

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE FOR LANDBRUKET I SIGDAL KOMMUNE

TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE FOR LANDBRUKET I SIGDAL KOMMUNE TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE FOR LANDBRUKET I SIGDAL KOMMUNE 2016-2019 Sigdal 24.11.2015 BAKGRUNN: Tilskudd som bevilges i henhold til Forskrift om miljøtiltak i jordbruket kommer

Detaljer

Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av "Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket, Vestfold"

Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket, Vestfold Kommunene i Vestfold Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Jon Randby 2016/1112 23.09.2016 33372365 Arkivnr: 520 Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av "Forskrift om

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2012 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2012 Send søknaden på www.slf.dep.no eller via

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo og Akershus 2013

Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo og Akershus 2013 Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo Akershus 2013 Informasjon om tilskudd søking til regionale miljøtiltak i landbruket i Oslo Akershus Søknadsfrist 21. oktober Rett miljøtiltak på

Detaljer

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Tiltaksstrategi for Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Lyngdalsku på beite Innledning: Fra 01.01.2004 er ansvaret for flere oppgaver innen landbruksforvaltningen

Detaljer

Høring. Forskrift om kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite pga rovvilt

Høring. Forskrift om kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite pga rovvilt Høringsinstansene, jf liste Vår dato: 24.03.2010 Vår referanse: 201000896-4/380 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: 3 Kopi til: Landbruks- og matdepartementet Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 1 - Generelle krav til gården Navn: Adresse: Org.nr.: Produsentnr.: Dato for utført egenrevisjon: Underskrift: KSL EGENREVISJON:

Detaljer

Hydrotekniske tiltak i SMIL-ordningen. Praktisering i Alvdal og Tynset 2013 Fagsamling på Hamar 3. september 2013

Hydrotekniske tiltak i SMIL-ordningen. Praktisering i Alvdal og Tynset 2013 Fagsamling på Hamar 3. september 2013 Hydrotekniske tiltak i SMIL-ordningen Praktisering i Alvdal og Tynset 2013 Fagsamling på Hamar 3. september 2013 Situasjonen våren 2013 Stort behov for drenering Dreneringstilskudd uavklart Trolig større

Detaljer

Høring forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Høring forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 12/1193-19.04.2013 Høring forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord Med henvisning til Prop. 122 S (2011 2012) Jordbruksoppgjøret 2012 endringer i statsbudsjettet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK I JORDBRUKETS KULTURLANDSKAP FOR 2016.

RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK I JORDBRUKETS KULTURLANDSKAP FOR 2016. VIKNA KOMMUNE: RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK I JORDBRUKETS KULTURLANDSKAP FOR 2016. Vedtatt av hovedutvalget for Næring, Miljø og Kultur i møte den?. I henhold

Detaljer

Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan Jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme off. krav Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak Miljøplankart

Detaljer

Miljø- og Klimasamling. Erfaringer fra 2015 Nytt i Lars Martin Hagen

Miljø- og Klimasamling. Erfaringer fra 2015 Nytt i Lars Martin Hagen Miljø- og Klimasamling Erfaringer fra 2015 Nytt i 2016 31.08.2016 Lars Martin Hagen Erfaring fra forvaltningskontroll RMP2015 - Delagasjon av myndighet - Habilitet - søknad behandlet av sideordnet - Flere

Detaljer

Miljøkrav, feil i søknad om produksjonstilskudd m.m.

Miljøkrav, feil i søknad om produksjonstilskudd m.m. Miljøkrav, feil i søknad om produksjonstilskudd m.m. Gjennomgang av informasjonsskriv til bonden Kompetansesamling for landbruksforvaltningen i Vestfold 9.3.2016 Informasjon til bonden Nr. 1 mars 2016

Detaljer

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. http://www.lovdata.no/for/sf/ld/td-20040204-0447-0.html#3 Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet 4. februar 2004 med hjemmel i lov 27.

Detaljer

Høy andel dyrka mark i vannområdet Naturgitte forhold samt mye åpen åker fører til jorderosjon Høy andel høstkorn Gjennomgående høye fosforverdier i

Høy andel dyrka mark i vannområdet Naturgitte forhold samt mye åpen åker fører til jorderosjon Høy andel høstkorn Gjennomgående høye fosforverdier i Temagruppe landbruk Høy andel dyrka mark i vannområdet Naturgitte forhold samt mye åpen åker fører til jorderosjon Høy andel høstkorn Gjennomgående høye fosforverdier i jord Det er stor variasjon, tilfeldige

Detaljer

Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket. (SMIL-midler) Båtsfjord kommune

Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket. (SMIL-midler) Båtsfjord kommune Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler) 2009 til 2011 Båtsfjord kommune Båtsfjord, desember 2008 Behandles Båtsfjord formannskap 01.12.2008, sak /08 1. Bakgrunn Fra

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: Jannicke Larsen V10 xx.xx.xxxx

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: Jannicke Larsen V10 xx.xx.xxxx MERÅKER KOMMUNE Sektor kommunal utvikling Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: Jannicke Larsen V10 xx.xx.xxxx Retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak

Detaljer

KOMMUNESAMLING I NORDLAND 15. APRIL 2016

KOMMUNESAMLING I NORDLAND 15. APRIL 2016 KOMMUNESAMLING I NORDLAND 15. APRIL 2016 Tema 1. Avkorting ved brudd på annet regelverk 2. Ny forvaltningsmodell AVKORTING VED BRUDD PÅ ANNET REGELVERK 11 første ledd Videre gjennomgang Hva er avkorting?

Detaljer

Kunngjort 28. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli 2017

Kunngjort 28. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 3. juli 2017 23.06.2017 nr. 985 Forskrift om endring

Detaljer

SMIL 2015: endringer i forskriften nytt rundskriv fra Landbruksdirektoratet

SMIL 2015: endringer i forskriften nytt rundskriv fra Landbruksdirektoratet SMIL 2015: endringer i forskriften nytt rundskriv fra Landbruksdirektoratet Presentasjon på fagsamlinger for kommunene, Mosjøen 17. juni og Bodø 18. juni Forskrift om endring av forskrift 4. februar 2004

Detaljer

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i Side 1 av 5 FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. DATO: FOR-2004-02-04-447 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Avd. for skog- og

Detaljer

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Nasjonal konferanse om forvaltning av biologiske og genetiske verdier i kulturlandskapet 12. juni 2007 Per Harald Grue Landbruket

Detaljer

For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: SLF v/sdt

For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: SLF v/sdt Rundskriv 13/1-3 Fylkesmenn, kommuner Kontaktperson: Vår referanse: Rundskriv erstatter: For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: SLF v/sdt Vår dato: 05.07.2013 Kommentarer og retningslinjer til forskrift

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SMIL- OG SKOGMIDLER I FOLLO 2015

RETNINGSLINJER FOR SMIL- OG SKOGMIDLER I FOLLO 2015 Retningslinjer for SMIL-midler (Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap) og NMSK-midler (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket) i Follo (Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård) 2015 Innhold

Detaljer

Høringsnotat til ny PTforskrift. - Kort gjennomgang av hovedtrekkene i forslaget - Gjennomgang av tidsplan

Høringsnotat til ny PTforskrift. - Kort gjennomgang av hovedtrekkene i forslaget - Gjennomgang av tidsplan Høringsnotat til ny PTforskrift - Kort gjennomgang av hovedtrekkene i forslaget - Gjennomgang av tidsplan Bakgrunn for revidering av forskriften Forskrift om produksjonstilskudd er fra 2002, noen forskriftsendringer

Detaljer

RMP og SMIL Kompetansesamling Hilde Marianne Lien

RMP og SMIL Kompetansesamling Hilde Marianne Lien RMP og SMIL Kompetansesamling 31.08.2015 Hilde Marianne Lien Fotoutstilling Ole Christian Torkildsen - Stokke Bygdetun + kalender for 2016 med tema kulturlandskap RMP kulturlandskap - endringer 2015 Tilskudd

Detaljer

Fagsamling tilskotsforvaltning. 4 - jordbruksareal

Fagsamling tilskotsforvaltning. 4 - jordbruksareal Fagsamling tilskotsforvaltning 4 - jordbruksareal Produksjonstilskot, 4, jordbruksareal Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite Minst 50 % av arealet skal vere dekka av grasartar og beitetålande

Detaljer

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Anne Kari Birkeland / Kjellfrid Straume Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøter høst 2016 Forvaltning av jordbruksavtalemidlene Riksrevisjonen

Detaljer

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSORDNINGEN I SMØLA KOMMUNE 2009-2012 - 1 - RETNINGSLINJER Ugiver: SMØLA KOMMUNE RÅDHUSET 6570 SMØLA Telefon 71 54 46 00 Telefax 71 54 46 01

Detaljer

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Informasjon om estil PT Tilskudd til avløsning Søknad Krav og vilkår til søker, kontroll Spydeberg 4. april 2017 Egil Kolberg Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning Rundskriv «2015-31» Fylkesmennene og kommunene Kontaktperson: Vår dato: 14.07.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 2012/8 Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning

Detaljer

Tilpasning til klimaendringer for jordbruket i Hedmark

Tilpasning til klimaendringer for jordbruket i Hedmark Tilpasning til klimaendringer for jordbruket i Hedmark Kristin Ødegård Bryhn seniorrådgiver Fylkesmannen i Hedmark, landbruksavdelingen Foto: Kristin Ø. Bryhn Fakta om Hedmark Landets største jordbruksfylke

Detaljer

Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan og jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme o

Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan og jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme o Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan og jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme off. krav Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak 2011-2012

Detaljer

Kommentarer til forskrift om regionale miljøkrav i vannområdene Glomma sør for Øyeren, Haldenvassdraget og Morsa, Oslo, Akershus og Østfold

Kommentarer til forskrift om regionale miljøkrav i vannområdene Glomma sør for Øyeren, Haldenvassdraget og Morsa, Oslo, Akershus og Østfold Rundskriv 4/2013 Kommunene i Østfold Landbruksavdelingen Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 24.09.13 Rundskriv 4/2013 Kommentarer til forskrift om regionale miljøkrav i vannområdene Glomma sør for Øyeren,

Detaljer

Rundskriv regionalt miljøtilskudd for landbruket i Oslo og Akershus

Rundskriv regionalt miljøtilskudd for landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen e i Oslo og Akershus Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Søknad om regionalt miljøtilskudd i Oslo og Akershus - 2015 Side 1 av 5

Søknad om regionalt miljøtilskudd i Oslo og Akershus - 2015 Side 1 av 5 Søknad o regionalt iljøtilskudd i Oslo og Akershus - 2015 Søknaden kan sendes fra og ed 01.08.2015. Søknadsfrist 20.10.2015. Fyll ut skjeaet og send det til kounen der driftssenteret ligger. Derso foretaket

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ 2015-2018 Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Planleggings og tilretteleggingsprosjekter

Detaljer

Ny forskrift fra Erfaringer med regelverket så langt Spørsmål og diskusjon

Ny forskrift fra Erfaringer med regelverket så langt Spørsmål og diskusjon Ny forskrift fra 1.1.2017 Erfaringer med regelverket så langt Spørsmål og diskusjon Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap

Detaljer

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søknaden sendes kommunen der prosjektet/tiltaket skal utføres. Kommunen kan fastsette søknadsfrist. 1. Grunnopplysninger Organisasjonsnr. (9 siffer)

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Formannskap - Næringssaker Møtested: Rådhuset Dato: 06.12.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. Velkomen. Fagkveld om miljøspørsmål i jordbruket. 8. November 2016

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. Velkomen. Fagkveld om miljøspørsmål i jordbruket. 8. November 2016 Velkomen Fagkveld om miljøspørsmål i jordbruket 8. November 2016 Program Korleis utnytte husdyrgjødsel Ny plantevernforskrift og plantevernjournalar Regelverk for lagring og bruk av husdyrgjødsel Regelverk

Detaljer

Status i arbeidet med vann

Status i arbeidet med vann Status i arbeidet med vann Kompetansesamling 15. februar 2011 Hilde Marianne Lien Fylkesmannen landbruksavdelingen Vannområder i Vestfold - Del av vannregion Vest-Viken Fasene i vannarbeidet FASE 1 2008-2010

Detaljer

Hva mener SLF om kontroll

Hva mener SLF om kontroll Hva mener SLF om kontroll Kommunesamling i Vestfold, 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll, SLF Kommunal landbruksforvaltning Kommunal landbruksforvaltning innebærer kommunenes arbeid

Detaljer

TILTAKSSTRATEGIER OG FELLES RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE RINGEBU OG SØR-FRON 2014-2017

TILTAKSSTRATEGIER OG FELLES RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE RINGEBU OG SØR-FRON 2014-2017 TILTAKSSTRATEGIER OG FELLES RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE RINGEBU OG SØR-FRON 2014-2017 PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Retningslinjene er forankret i:

Detaljer

Litt redusert tildeling til Vestfold i år: Redusert fra 17,6 mill. til 17,2 mill. kr

Litt redusert tildeling til Vestfold i år: Redusert fra 17,6 mill. til 17,2 mill. kr Litt redusert tildeling til Vestfold i år: Redusert fra 17,6 mill. til 17,2 mill. kr Viktige datoer Søkere 31.7 Registreringstidspunkt (areal og dyretall blir kontrollert mot PT) 1.8 Søker kan begynne

Detaljer

Kommunesamling miljøtiltak. Regionalt miljøprogram Lars Martin Hagen

Kommunesamling miljøtiltak. Regionalt miljøprogram Lars Martin Hagen Kommunesamling miljøtiltak Regionalt miljøprogram 23.09.15 Lars Martin Hagen Erfaring fra forvaltningskontroll RMP - Delagasjon av myndighet NB! Nytt kommunestyre fra oktober - Habilitet, OK viktig med

Detaljer

Digitalisering av miljøtiltak hva kan vi få ut av dataene? Landskapsovervåkning, 27.november 2013 Turid Trötscher

Digitalisering av miljøtiltak hva kan vi få ut av dataene? Landskapsovervåkning, 27.november 2013 Turid Trötscher Digitalisering av miljøtiltak hva kan vi få ut av dataene? Landskapsovervåkning, 27.november 2013 Turid Trötscher Dette skal jeg snakke om Ny nasjonal meny for regionalt miljøtilskudd De ulike miljøtemaene

Detaljer

Klage på avkorting av produksjonstilskudd i jordbruket Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø

Klage på avkorting av produksjonstilskudd i jordbruket Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FA-V13 15/723 16/1741 Lisbet Nordtug 18.02.2016 Klage på avkorting av produksjonstilskudd i jordbruket 31.07.15 Utvalg Møtedato

Detaljer

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud Endringer i veilederen. Per Rønneberg Hauge Landbruks- og miljøvernavdelingen

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud Endringer i veilederen. Per Rønneberg Hauge Landbruks- og miljøvernavdelingen Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2015. Endringer i veilederen Per Rønneberg Hauge Landbruks- og miljøvernavdelingen 2.9.2015 Forsiden Spadeprøve fra Steinssletta Nytt bilde i anledning

Detaljer

Fastsettelsesbrev forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Fastsettelsesbrev forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord I følge adresseliste Deres ref Vår ref Dato 12/1193 25.06.2013 Fastsettelsesbrev forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord Vi viser til vårt høringsbrev av 19. april 2013. Landbruks- og matdepartementet

Detaljer