Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag, 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag, 2014"

Transkript

1 Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag, 2014 Retningslinjer og forskrift søknadsfrist 20. august mai 2014

2 Retningslinjer for miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag Hele miljøprogrammet og informasjon om miljøtilskuddet og andre miljøtiltak i jordbruket finnes på: Bakgrunn, vilkår, målgruppe og grunnopplysninger (til 1 og 2) Miljøtilskuddet har sin bakgrunn i Regionalt miljøprogram for jordbruket i Nord-Trøndelag, som er godkjent av Statens landbruksforvaltning i samråd med avtalepartene i jordbruket. Rett til Miljøtilskudd forutsetter en miljøinnsats ut over det som kan forventes ved vanlig jordbruksdrift, og som er i samsvar med forutsetninger og krav i forskrift og retningslinjer! Det er derfor viktig å merke seg vilkårene for hver delordning. Miljøtilskuddet beregnes etter satser, definisjoner og vilkår som fastsettes av Fylkesmannen i samråd med næringsorganisasjonene i landbruket på fylkesnivå, og kan innvilges til: a) Foretak som driver jordbruksvirksomhet i Nord-Trøndelag, og er berettiget produksjonstilskudd i jordbruket og har miljøplan trinn 1 b) Til organiserte beitelag som oppfyller de vilkår som er gitt i 3 i Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag Miljøplan: Alle foretak som mottar miljøtilskudd skal ha Miljøplan trinn 1. For miljøtilskudd til skjøtselstiltak etter 7, 8, 9, 12, 14 og 15 i Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nord- Trøndelag kreves oppdatert Miljøplan trinn 2. Avfallshandtering: Foretak som mottar miljøtilskudd skal ta hand om alt avfall på forsvarlig vis (Jfr. 3). Dette innebærer at: Det skal ikke forekomme ulovlige avfallsdeponier på arealer foretaket disponerer Landbruksplast, utrangerte biler og maskiner og annet som er estetisk skjemmende skal fjernes og leveres til godkjent mottak Organisk avfall som fôrrester og rundballer som ikke er egna som fôr skal komposteres og resirkuleres som plantenæring Kantsoner og åkerholmer: Foretak som mottar miljøtilskudd skal ikke bruke kjemiske plantevernmidler i kantsoner og åkerholmer, med mindre dette er godkjent som ledd i skjøtselen av kulturlandskapet. Skjøtselsplan: For miljøtilskudd til skjøtselstiltak etter 7, 8, 9, 14 og 15 skal det foreligge skjøtselsplan som beskriver objektet eller arealet som skal skjøttes, viser beliggenhet på kart og beskriver hva skjøtselen går ut på. For slått angis slåttetidspunkt og handtering av avling, for beiting oppgis beiteperiode, dyreslag og antall beitedyr. For skjøtsel av de objekter eller områder som har dokumenterte miljøverdier etter 8, og som er underlagt vern eller fredning, skal planen forelegges vedkommende forvaltningsmyndighet 1 dersom skjøtselen går ut over det som er tradisjonell bruk eller aktivitet. Dokumentasjon av skjøtsel og drift: For alle tiltak som omfatter slått eller beiting, herunder seterdrift, skal det føres noteringer om dato, omfang eller varighet som framlegges ved eventuell kontroll. 1 For kulturminner; Fylkeskommunen, for samiske kulturminner; Sametinget, for fredning etter miljøvernloven; Fylkesmannens miljøvernavdeling 2

3 Flere miljøtilskudd på samme areal: Som hovedregel kan det bare gis ett miljøtilskudd til samme areal. I tilfeller hvor flere miljøtilskudd kan kombineres så er dette beskrevet under den enkelte ordning. Øvre avgrensing av tilskudd: Fylkesmannen kan for de ulike tilskuddsordninger sette øvre grense per foretak. Søkeren skal uansett føre opp alle dyr eller dekar for den aktuelle tilskuddsordning i søknadsskjemaet. Eventuell avgrensing foretas ved beregning av tilskudd. Tilskuddssatsene som er oppgitt er for de ulike tilskuddsordningene er foreløpige satser. Hvert fylke blir tildelt ei ramme, og før utbetaling kan det bli nødvendig med endringer i satsene avhengig av søknadsmengden. Areal avrundes etter vanlige avrundingsregler. Er totalarealet mindre enn ett dekar avrundes arealet oppover til ett dekar. Søknad lages og sendes kommunen elektronisk i Altin. Søknadspapirer kan også fås hos kommunen og kan sendes dit sammen med nødvendige vedlegg. Søknadsfrist for regionalt miljøtilskudd er 20. august, med unntak av Miljøtilskudd til organisert beitebruk, der søknadsfristen er 1.november. 3

4 De enkelte tilskuddsordningene i «Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag» 4 Miljøtilskudd til regionalt prioriterte kulturlandskap - Slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap (øyer/holmer/veiløse områder) - Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap o Øyer/holmer/veiløse områder o Arealer med spesielle verdier Foreløpig satser: - kr 250 per dekar for slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap (øyer/holmer/veiløse områder) - kr 150 per daa eller dyreenhet 2 for beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap (øyer/ holmer/veiløse områder) - kr 250 per daa eller dyreenhet for jordbruksarealer med spesielle verdier Foretak som gjør en ekstra innsats for å holde særlig gjengroingstrua jordbruksarealer i hevd kan oppnå miljøtilskudd til: Slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap, øyer/holmer/vegløse områder. Ordninga gjelder for fulldyrka og overflatedyrka areal som er større enn 5 daa og er uten veg-, bru- eller fergeforbindelse, og høstes gjennom slått. Det skal ikke være kjørbar forbindelse til arealet. Mulig adkomst med traktor regnes som kjørbar forbindelse. Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap, øyer/holmer/vegløse områder. Ordninga gjelder for fulldyrka og overflatedyrka areal som er større enn 5 daa og er uten veg-, bru- eller fergeforbindelse, og høstes gjennom beiting. Det skal ikke være kjørbar forbindelse til arealet. Mulig adkomst med traktor regnes som kjørbar forbindelse. Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap, arealer med spesielle verdier: Det kan gis miljøtilskudd til beite av jordbruksarealer med spesielle verdier, det vil si kulturlandskap eller kulturmiljø som på grunn av estetiske, biologiske eller kulturhistoriske kvaliteter er spesielt viktige å ta vare på. Områdene skal være godkjent av Fylkesmannen etter forslag fra kommunen og skal ha skjøtselsplan godkjent av Fylkesmannen etter anbefaling fra kommunen. Skjøtselsplanen skal beskrive de spesielle verdiene og hvordan disse skal ivaretas. Arealet skal være registrert på kart og avgrensa til det som har direkte tilknytning til miljøverdiene. Med jordbruksarealer menes full- eller overflatedyrka arealer og innmarksbeite. Arealer med spesielle verdier som kan være berettiget støtte er: 1. Jordbruksarealer som inngår i «Verneplan for kulturmiljø i Nord-Trøndelag 2. Andre særlig viktige jordbruksarealer med dokumenterte miljøverdier. 3. Naturbeitemark med verdi A eller B i DN sin Naturbase. Skjøtselen skal gjøres i henhold til godkjent skjøtselsplan. Foretak som mottar støtte skal ha miljøplan trinn dyreenhet = 1 sau/geit, 1mjølkeku = 5 dyreenheter, 1 hest og ungdyr av storfè = 3 dyreenheter 4

5 Vilkår for alle tiltak Ved slått skal avlinga samles opp og nyttes til fòr. Ved beiting skal antall beitedyr om våren og forsommeren oppgis på søknadsskjemaet. Antall dyr på beite kan reduseres når grasveksten avtar seinere på sommeren. Dersom beitebelegget er for lite, det vil si mindre enn 1 dyreenhet per dekar blir tilskuddet avkortet i forhold til dette. Det laveste beregnede tilskudd utfra areal eller dyreenheter blir det endelige tilskuddet. Ved kontroll av opplysninger om beitinga må søkeren kunne dokumentere at beitinga har skjedd ved å legge fram noteringer over antall dyr og datoer for når beitinga har foregått. Skjemaene Dyr på beite, som finnes på Statens landbruksforvaltnings heimeside, «Beitekalender» utvikla av NLR på NLR NT si heimeside, eller tilsvarende, kan brukes som dokumentasjonsverktøy. Flere tilskudd for samme areal: Arealer som får tilskudd til «Slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap (øyer/holmer/veiløse områder) kan også få tilskudd til «slått av biologisk verdifulle arealer» dersom reglene for denne oppfylles. 5 Miljøtilskudd for skjøtsel av bratt areal - Skjøtsel av bratt areal (åker eller slått) Foreløpig sats: kr 150 per dekar. For å holde særlig gjengroingstrua arealer i hevd kan det gis miljøtilskudd til: Bratt jordbruksareal: Fulldyrka eller overflatedyrka areal med helning på minst 1:5, som brukes som åker eller høstes ved slått til dyrefôr. Det bratte arealet må utgjøre minst 50 % av foretakets samla fulldyrka og overflatedyrka areal. Flere tilskudd for samme areal: Arealer som får tilskudd til «skjøtsel av bratt areal» ved slått kan også få tilskudd til «slått av biologisk verdifulle arealer» dersom reglene for denne oppfylles. 6 Miljøtilskudd til organisert beitebruk Søknadsfrist 1. nov. Foreløpig satser: Drift av beitelag, storfè, kr 25 per dyr Drift av beitelag, forsterka tilsyn, sau/geit, kr 15 per dyr Beitelag kan søke om tilskudd til drift av laget og utgifter knytta til beitevirksomheten. Det er to ulike ordninger: For storfe skal ordninga drift av beitelag nyttes, her beregnes tilskuddet utfra antall dyr sanka. For sau/geit brukes ordninga forsterka tilsyn som har antall sluppet dyr som beregningsgrunnlag. Dersom et beitelag har medlemmer fra to fylker, skal antall beitedyr fordeles etter hvor de hører heime, og søknad sendes til fylkesmannen i de respektive fylker via landbrukskontoret i kommunen der laget har adresse. Beitelaget skal ha eget organisasjonsnummer Beitelaget skal ha minst 3 medlemmer 5

6 7 Miljøtilskudd til skjøtsel av utvalgte naturtyper - Skjøtsel av slåttemark (slått) - Skjøtsel av slåttemyr (slått) Foreløpige sats: kr 1000 per dekar Foretak som utfører slått på de utvalgte naturtypene «slåttemark» og «slåttemyr» kan få miljøtilskudd. Arealene skal være registrert som naturtype slåttemark eller slåttemyr med verdi A eller B i Direktoratet for naturforvaltnings naturbase. Arealene skal ha skjøtselsplan godkjent av Fylkesmannen Det må ikke anvendes kjemiske plantevernmidler, mineralgjødsel eller husdyrgjødsel på arealet, med mindre dette tillates i skjøtselsplanen. Slåtten skal gjøres i henhold til skjøtselsplanen Avlinga skal samles opp og fjernes fra arealet Foretak som mottar støtte skal ha miljøplan trinn 2. Flere tilskudd for samme areal: Areal som får tilskudd til «skjøtsel av utvalgte naturtyper» kan også få tilskudd til «hesjing» dersom reglene for denne oppfylles. 8 Miljøtilskudd til beite av kystlynghei Foreløpig sats: 400 kr. per sau for inntil 100 sau per foretak. Det kan gis miljøtilskudd til skjøtsel av kystlynghei gjennom hold av utgangersau på vinterbeite i kommunene Flatanger, Fosnes, Nærøy, Vikna og Leka, samt Otterøya i Namsos kommune. Tilskuddet beregnes ut fra antall sau på vinterbeite. Øvre grense for tilskuddsberegning er 100 dyr per foretak. Lyngheiarealet skal være registrert og beskrevet, og det skal foreligge plan for skjøtsel. For å gi rett til tilskudd må sauene være registrert som utgangersau i søknad om produksjonstilskudd med telledato (kode 133, antall dyr på vinterbeite 1.januar). Dyretallet må være tilpassa beitegrunnlaget, og i samsvar med plan for skjøtsel. Det skal foreligge dispensasjon fra krav om husdyrrom fra Mattilsynet, og rapporteringsplikten til Mattilsynet skal overholdes. Kopi av rapport og dokumentasjon for omsetning skal framlegges ved eventuell kontroll. Foretak som mottar støtte skal ha miljøplan trinn 2. 9 Miljøtilskudd til skjøtsel av biologisk verdifulle arealer - Slått av biologisk verdifulle arealer - Beite av biologisk verdifulle arealer Foreløpige satser - slått kr 250 per dekar - beiting kr150 per dekar Det kan gis tilskudd til skjøtsel av regionalt eller lokalt viktige biologiske arealer. Tilskuddet gis til skjøtsel med slått eller beiting. Tilskuddet blir gitt til tradisjonell skjøtsel i form av beiting eller slått i samsvar med foretakets Miljøplan: 6

7 Er registrert som jordbruksareal (fulldyrka og overflatedyrka jord eller innmarksbeite) som gir rett til areal- og kulturlandskapstilskudd. Ikke har vært sprøyta med kjemiske plantevernmidler, eller tilført mineralgjødsel eller husdyrgjødsel, verken forrige eller inneværende år. Ikke er pløyd eller jordarbeidd på annen måte i løpet av de siste 10 år. Ved behov kan fornying eller utbedring av enga skje ved direktesåing Er prega av lang tids bruk til slått og/eller beite, og har innslag av planter som er karakteristiske for gammel kulturmark. Er registrert og beskrevet i foretakets miljøplan. Har skjøtselsplan med kort beskrivelse av verdier og skjøtsel av området Arealet er avmerka på kart Foretak som mottar støtte skal ha miljøplan trinn 2. Ekstra vilkår ved beiting: Beitinga må starte tidlig i beitesesongen, helst før løvetanna blomstrer. Der beitearealet grenser mot utmark, må det være avgrensa med gjerde. Det må det ikke foregå tilleggsfôring som fører til tråkkskader, tap av biologisk mangfold og erosjon på arealet det søkes tilskudd for. Beitearealet skal fremstå som et godt brukt beite uten nevneverdig gammelgras, slik at arealtilstanden på sikt opprettholdes eller bedres. Ved kontroll av opplysninger om beitinga må søkeren kunne dokumentere at beitinga har skjedd ved å legge fram noteringer over antall dyr og datoer for når beitinga har foregått. Ekstra vilkår ved slått: Dersom arealet skjøttes som slåtteng, skal slåtten utføres med skjærende redskap (ikke slaghøster eller beitepusser). Slåtten skal skje etter blomstring, ca. 10. juli, og avlinga skal tas hand om og fjernes fra arealet. 10 Miljøtilskudd til friareal for gås i Nord-Trøndelag Foreløpig sats: kr 250 per daa Det kan i utvalgte områder gis miljøtilskudd for tilrettelegging slik at gås kan beite på fulldyrka eller overflatedyrka engarealer (grasarealer med flerårig gras) uten å bli jaga. En skal avstå fra å jage gås på hele skiftet det innvilges tilskudd på. På skifter som ikke mottar tilskudd kan gåsa jages. 11 Miljøtilskudd til bevaringsverdige husdyrraser - Storfe - Sau (grå trøndersau) Foreløpig sats: kr 1000 per storfe, kr 100 per småfe Det kan gis miljøtilskudd til hold av bevaringsverdige raser av storfe og grå trøndersau. Tilskuddet gis per dyr. For storfe gjelder samme vilkår som tilsvarende produksjonstilskudd til bevaringsverdige storferaser med telledato 1. januar samme år. Oppgitt dyretall må stemme overens med antall oppgitt under kode 720 og 721 i søknad om produksjonstilskudd 7

8 For sau gjelder ordninga søyer som er minst 7/8 rasereine og har lukka rasekode for rasen Grå trøndersau (17 R). Telledato 1. januar For sau kreves medlemskap i sauekontrollen, og dokumentasjon (utskrift av individoversikt per 1. januar) må kunne framlegges ved kontroll 12 Miljøtilskudd til setring - Drift av enkeltseter med melkeproduksjon 4-6 uker - Drift av fellesseter med melkeproduksjon 4-6 uker - Drift av enkeltseter med foredling (besøksseter) - Drift av fellesseter med foredling (besøksseter) Foreløpige satser per seter: - Melkeproduksjon 4-6 uker kr med foredling kr Foretak som har hele eller deler av sin melkeproduksjon på seter, og der melka leveres til meieri eller videreforedles på setra, kan søke om miljøtilskudd til seterdrift. Med seter menes i denne sammenheng anlegg der det tidligere har vært drevet setring, og der det finnes permanent husvære for personell, fjøs for dyra og egna rom for lagring og handtering av produkter. Anlegg der det ikke har vært drevet setring tidligere kan godkjennes av kommunen. Foretak som mottar støtte skal ha miljøplan trinn 2. Vilkår for begge tilskuddssatser (for høyeste sats er det tilleggsvilkår, se lenger ned): Det skal foregå melkeproduksjon på setra i minst 4 uker Det skal melkes minst 2 kyr eller 10 geiter to ganger daglig. Kyr som går med diende kalv (ammekyr) regnes ikke som melkekyr og tilfredsstiller ikke kravet om melkeproduksjon på setra. Melka fra setra skal i hovedsak leveres til meieri eller videreforedles lokalt Setra skal ha hus for opphold og overnatting, fjøs og rom for handtering av melka Drifta skal ha klar tilknytning til tradisjonell, lokal seterkultur, og produksjonen skal i hovedsak være basert på beite på setervoller (innmarksbeite) og/eller i utmark. Beitetrykket skal være tilstrekkelig til å vedlikeholde kulturlandskapet knytta til setra, om nødvendig ved hjelp av ungdyr eller andre dyreslag. Tilskuddet gis per seter og fordeles mellom involverte foretak dersom det er fellesseter. Det forutsettes at det foreligger nødvendig godkjenning eller tillatelse for den virksomheten som foregår på setra. Det skal føres noteringer over setersesongens varighet, beitepraksis og antall dyr, og det skal føres logg for leveranse og foredling. Tilleggsvilkår for seter med foredling (besøksseter): Setra skal være bebodd minst 4 uker i seterperioden. Mengde daglig produsert melk på setra skal loggføres. Melka fra setra skal videreforedles på setra. Setrer som leverer til meieri kan videreforedle en andel av melka på setra. All bruk av melka skal loggføres med angivelse av mengde og produkttype, og i samsvar med krav fra Mattilsynet Setra skal være åpen for besøkende. Det skal kunngjøres på hensiktsmessig måte gjennom annonse, eller på annen måte når setra er i drift, og at besøkende ønskes velkommen. Det skal føres gjestebok som ved eventuell kontroll skal framlegges sammen med noteringer om drifta, logg for melkeproduksjon, foredling og Mattilsynets godkjenning. Flere tilskudd for samme areal: Det kan gis tilskudd både til melkeproduksjon og foredling på samme seter 8

9 13 Miljøtilskudd til hesjing Foreløpig sats: kr 400 per daa. Det kan gis miljøtilskudd til foretak som på tradisjonelt vis konserverer gras ved å tørke det på hesjer. Tilskuddet gis per dekar. Gjelder bare for areal som er registrert som utvalgt naturtype slåttemark med verdi A eller B og skjøttes i henhold til regler for skjøtsel av slikt areal (jfr 7 utvalgte naturtyper) Hesjene må ha minst fire tråder Det må være minimum 25 meter hesje per dekar 14 Miljøtilskudd til freda kulturminner - Skjøtsel av gravfelt o Slått o Beite - Skjøtsel av andre automatisk freda kulturminner o Slått o Beite Foreløpige satser: - Beite, kr 250 per dekar - Slått, kr 1000 per dekar Det kan gis miljøtilskudd til skjøtsel av automatisk freda kulturminner. Skjøtselen kan gjennomføres i form av manuell og maskinell slått, eller ved hjelp av beitedyr, og skal være i samsvar med forvaltningsmyndighetens anbefalinger. Tilskuddet beregnes ut fra antall dekar med ulik sats for slått og beiting. Freda kulturminner er kulturminner som er freda etter kulturminneloven. Det er en forutsetning at kulturminnene er registrerte i offentlige register/arkiver 3. Det skal foreligge en enkel skjøtselsplan for tiltaket og arealet skal være registrert på kart og avgrensa til det som har direkte tilknytning til de registrerte miljøverdiene. Foretak som mottar støtte skal ha miljøplan trinn 2. Vilkår ved skjøtsel: Skjøtselen må skje i samråd med forvaltningsmyndigheten dersom skjøtselstiltakene går ut over det som er tradisjonell bruk av arealet 4. Der det gis tilskudd til skjøtsel av fredete kulturminner skal disse være tilgjengelige for allmennheten. Tilgjengeligheten kan avgrenses dersom særlige hensyn tilsier dette. Slike forhold 3 Riksantikvarens database Askeladden ( ) eller Vitenskapsmuseets arkeologiske arkiv. Arkeologiske kulturminner i Askeladden med status uavklart er ikke tilskuddsberettiget. Freda kulturminner på den enkelte eiendom finnes også på gårdskart for den enkelte eiendom ( 4 Nord-Trøndelag fylkeskommune. Riksantikvarens informasjonsblader (løsbladserie) kan bestilles fra tlf eller hentes fra Internett 9

10 kan være hensyn til beitedyr og sikkerhet, særlig sårbare miljøverdier, driftsmessige ulemper eller privatlivets fred. Det må ikke anvendes kjemiske plantevernmidler, mineralgjødsel eller tilført husdyrgjødsel på arealet, med mindre dette er godkjent av kommunen og forvaltningsmyndigheten. Ekstra vilkår ved beiting: Dersom arealet skjøttes ved beiting, må denne starte tidlig om våren, helst før løvetanna blomstrer, og på en slik måte at beitemarkspreget og miljøverdiene ivaretas. Det forutsettes at arealet er inngjerda slik at beitinga blir tilstrekkelig effektiv. Ved beiting må det ikke forgå tilleggsfôring inne på arealet. Ved kontroll av opplysninger om beitinga må søkeren kunne dokumentere at beitinga har skjedd ved å legge fram noteringer over antall dyr og datoer for når beitinga har foregått. Ekstra vilkår ved slått: Ved slått skal avlinga samles opp og fjernes fra arealet 15 Miljøtilskudd til skjøtsel av viktige kulturhistoriske områder (slått) Foreløpige satser: kr 1000 per dekar Det kan gis miljøtilskudd til slått av viktige kulturhistoriske områder, det vil si kulturlandskap eller kulturmiljø som på grunn av estetiske, biologiske eller kulturhistoriske verdier har særskilt verdi. Dette kan være: 4. Jordbruksarealer som inngår i «Verneplan for kulturmiljø i Nord-Trøndelag 5. Andre særlig viktige jordbruksarealer med dokumenterte miljøverdier. Områdene skal være godkjent av Fylkesmannen etter forslag fra kommunen. Områdene skal ha skjøtselsplan godkjent av Fylkesmannen etter anbefaling fra kommunen. Skjøtselsplanen skal beskrive verdiene og hvordan disse skal ivaretas. Arealet skal være registrert på kart og avgrensa til det som har direkte tilknytning til miljøverdiene. Skjøtselen skal gjøres i henhold til godkjent skjøtselsplan. Foretak som mottar støtte skal ha miljøplan trinn 2. 10

11 16 Miljøtilskudd til ingen eller utsatt jordarbeiding Tiltak Erosjonsrisikoklasser Foreløpige satser kr. per dekar Andre områder Prioriterte områder Liten erosjonsrisiko 0 0 Arealer som ikke jordarbeides om Middels erosjonsrisiko høsten. Se godkjente vekster Stor erosjonsrisiko nedenfor Svært stor erosjonsrisiko Det kan det gis tilskudd til endra/utsatt jordarbeiding på areal med ettårige vekster som ikke høstpløyes. Formålet er å redusere tap av matjord og næringsstoff fra dyrka mark til vassdrag. Godkjente vekster: Korn, oljevekster, erter, karve, grønngjødsling, og grønnfôrvekster sådd med liten radavstand og der bare overjordiske deler høstes. Engarealer omfattes ikke av ordningen. Korn med gjenlegg er å betrakte som engareal etter at kornet er høsta. Erosjonsrisikoklasser: Tilskudd kan gis når arealet har middels, stor og svært stor erosjonsrisiko. Temakart for erosjonsrisiko utarbeidet av Skog og landskap skal brukes for arealer som dekkes av disse kartene. Kartene er lagt inn som temakart på Gårdskart på Skog og landskap si hjemmeside. Kommunen skal i tvilstilfelle og for arealer som ikke dekkes av temakartene, benytte Jordforsk/Landbruksdepartementet sin Veileder for prioritering av arealer for tilskudd til endret jordarbeiding (1993) ved beregning av erosjonsrisiko. Vinderosjonsutsatte arealer skal gis middels erosjonsrisiko. Omsøkte arealer skal være avmerka på kart i søknaden (digitalt) Søknaden skal omfatte de mest erosjonsutsatte åpenåkerarealene som foretaket disponerer. Dersom andre vesentlig mer erosjonsutsatte arealer høstpløyes, kan søknaden avslås Arealer som gis tilskudd skal ikke jordarbeides før 1.mars året etter høsting av hovedveksten Halmen på areal som gis tilskudd skal ikke brennes Prioriterte områder Arealer med middels, stor og svært stor erosjonsrisiko, og som ligger i nedbørfeltet til vannforekomster med dårlig eller svært dårlig miljøtilstand, kan gis forhøyet tilskuddssats. Dette gjelder en del elver/bekker i kommunene: Frosta Grong Inderøy Levanger Meråker Namdalseid Namsos Overhalla Snåsa Steinkjer Stjørdal Verdal Verran Detaljert kart over hvilke elver og bekker som er i prioriterte områder i den enkelte kommune ligger i den digitale søknadsløsningen for RMP-tilskudd og på Flere tilskudd for samme areal: Areal som får tilskudd til «ingen eller utsatt jordarbeiding» kan også få tilskudd til «grasdekt vannvei», «ugrasharving» og «miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel» dersom reglene for disse oppfylles. 11

12 17 Miljøtilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel i nedbørsfeltet til Hotranvassdraget i Levanger - Spredning i vår/ vekstsesong - Bruk av tilførselsslanger Foreløpige satser: - kr 50 per dekar for spredning i vår /vekstsesong - kr 50 per dekar for bruk av tilførselsslanger Spredning i vår / vekstsesong I Hotranvassdragets nedbørsfelt kan det gis tilskudd til foretak som sprer all sin husdyrgjødsel om våren og i vekstsesongen, før 10. august. - Siste frist for spredning av husdyrgjødsel fra eller på foretaket er 10. august. - Foretaket kan ikke gi eller selge husdyrgjødsel til andre foretak dersom denne gjødsla bli spredd etter 10. august. - Engarealet der det er spredd husdyrgjødsel skal høstes med slått eller beiting etter siste spredning. Bruk av tilførselsslanger I Hotranvassdragets nedbørsfelt kan det gis tilskudd til foretak som bruker tilførselsslanger i stedet for tankvogn for å transportere husdyrgjødsla fra lager til spreder på dyrkajorda. Tilskuddet kan bare gis til arealer som oppfyller vilkårene for miljøtilskudd for «spredning i vår/vekstsesong». - Bruke tilførselsslanger med spredeutstyr. - Siste frist for spredning av husdyrgjødsel fra eller på foretaket er 10. august. - Foretaket kan ikke gi eller selge husdyrgjødsel til andre foretak dersom denne gjødsla bli spredd etter 10. august. - Engarealet der det er spredd husdyrgjødsel skal høstes med slått eller beiting etter siste spredning. Flere tilskudd for samme areal: Areal som får tilskudd til miljøvennlig spredning kan også få tilskudd til utsatt jordarbeiding, grasdekt vannvei og ugrasharving dersom reglene for disse oppfylles. 12

13 18 Miljøtilskudd til grasdekt vannvei i åpenåker - og grasbelter mellom åker og vassdrag Foreløpig sats: kr 10 per løpemeter Gjennom regionalt miljøprogram for jordbruket i Nord-Trøndelag kan det gis tilskudd til grasdekte vannveger og grasbelter i åker. Godkjente vekster: Korn, oljevekster, erter, karve, grønngjødsling, og grønnforvekster sådd med liten radavstand og der bare overjordiske deler høstes. Grasdekt vannvei med formål å redusere erosjon: Grasdekke i terrengsenkninger/daler der overflateavrenning samles, og arealer som oversvømmes fra tilliggende vassdrag. Grasbelte mellom åker og vassdrag for å holde tilbake jordpartikler i prioriterte områder Der naturlig vegetasjonsbelte mellom åkerkant og vassdrag er bredere enn 10 meter, gis det ikke tilskudd. Med vassdrag menes elv, bekk, kanal/åpengrøft og innsjø/vatn Ordninga gjelder for prioriterte områder som i 16 Tilsådd vannvei/grasbelte må være minst 10 m bred Grasveksten må være godt etablert om høsten Tilskudd kan gis til ettårig eller flerårig vannvei/grasbelte Vannvei/grasbelte skal ikke gjødsles, bortsett fra i anleggsåret Jordarbeiding kan bare skje i forbindelse med fornying Vannvei/grasbelte skal ikke sprøytes ned ved fornying Vilkår særskilt for grasbelte: Skal høstes enten ved slått eller beiting. Eventuell beiting skal skje uten unødig opptråkking som øker erosjonsrisikoen. Flere tilskudd for samme areal: Areal som får tilskudd til «grasdekt vannvei i åpenåker» kan også få tilskudd til utsatt jordarbeiding. 19 Miljøtilskudd til ugrasharving i konvensjonell kornproduksjon Foreløpig sats 40 kr. per dekar. Tiltaket har som formål å redusere faren for tap av plantevernmiddelrester til grunnvann og vassdrag. Gjelder ikke areal som DEBIO har klassifisert som karensareal eller som økologisk drevet. Arealet skal ugrasharves mot frøugras minst en gang i vekstsesongen Arbeidet må foregå på en slik måte og på et slikt tidspunkt at det har tilfredsstillende effekt på ugraset Det skal ikke brukes kjemiske ugrasmidler på arealet før høsting. Ordningen er ikke til hinder for sprøyting mot sopp i vekstsesongen eller mot kveke etter innhøsting. Flere tilskudd for samme areal: Areal som får tilskudd til ugrasharving kan også få tilskudd til utsatt jordarbeiding. 13

14 Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nord- Trøndelag Fastsatt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 7. juni 2013 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 3 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak i brev av 14. desember 2004 fra Landbruks- og matdepartementet. Kap. 1 Innledende bestemmelser 1 Formål Formålet med miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag er å stimulere til driftsformer og driftstilpasninger som fremmer og tar vare på miljøverdier knytta til kulturlandskapet, eller reduserer forurensing fra jordbruket. 2 Virkeområde Forskriften gjelder for tiltak i Nord-Trøndelag fylke. 3 Grunnvilkår Miljøtilskuddet gis etter satser, definisjoner og vilkår som fastsettes av Fylkesmannen i samråd med næringsorganisasjonene i landbruket på fylkesnivå, og kan innvilges til: c) foretak som er berettiget Produksjonstilskudd i jordbruket 1 og har Miljøplan trinn 1 2 d) beitelag som er godkjent av kommunen og som er registrert i Enhetsregisteret Fylkesmannen utformer utfyllende retningslinjer med spesifisering av foreløpige satser, krav og vilkår for tilskuddsordningene. I retningslinjene kan Fylkesmannen også fastsette sonevis differensiering av tilskudd eller øvre grense for tilskudd per foretak. Retningslinjene rulleres årlig. Foretak som mottar miljøtilskudd til skjøtselstiltak etter 7, 8, 9,12 3, 13,14 og 15 i denne forskrift skal ha Miljøplan trinn 2 og skjøtselsplan. Disse skal vedlegges søknaden. Foretak som mottar miljøtilskudd skal ha plan for avfallshandtering og ta hand om alt avfall på forsvarlig vis 4. Foretak som mottar miljøtilskudd skal ikke bruke kjemiske plantevernmidler i kantsoner og åkerholmer, med mindre dette er godkjent som ledd i skjøtselen av kulturlandskapet. Kap. 2 Miljøtilskuddsordninger 4 Miljøtilskudd til regionalt prioriterte kulturlandskap Det kan gis miljøtilskudd til beite eller slått av marginale og særlig gjengroingstrua arealer. Tilskuddet gis for fulldyrka, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Arealet må være uten veg-, bru- eller fergeforbindelse eller ha andre spesielle verdier. Tilskuddet gis per dekar for slått og per dyreenhet for beite. 1 Jf forskrift av 22. mars 2002 om produksjonstilskudd i jordbruket 2 Jf forskrift av 15. januar 2003 om miljøplan 3 Gjelder for besøksseter 4 Jf Lov om vern mot forurensninger og om avfall med forskrifter

15 5 Miljøtilskudd for skjøtsel av bratt areal Det kan gis miljøtilskudd til fulldyrka eller overflatedyrka areal med helning på minst 1:5 som brukes som åker eller høstes ved slått til høy eller surfôr, dersom dette arealet utgjør minst 50 % av foretakets samla fulldyrka og overflatedyrka areal. Tilskuddet gis per dekar. 6 Miljøtilskudd til organisert beitebruk Organiserte beitelag med organisasjonsnummer kan gis tilskudd til drift av laget og utgifter knytta til beitevirksomheten. Ordninga omfatter beiting med sau, geit og storfe i utmark, og beiteperioden skal være minst 5 uker. Tilskuddet gis enten per slippet eller per sanka dyr. 7 Miljøtilskudd til skjøtsel av utvalgte naturtyper Det kan gis miljøtilskudd til skjøtsel av slåttemark og slåttemyr som er registrert som naturtype med nasjonal (A) og regional (B) verdi i Direktoratet for naturforvaltnings naturbase. Tilskuddet gis per dekar. 8 Miljøtilskudd til beite av kystlynghei Det kan gis miljøtilskudd til beiting av kystlynghei gjennom hold av utgangersau på vinterbeite i kommunene Flatanger, Fosnes, Nærøy, Vikna og Leka, samt Otterøya i Namsos kommune. Tilskuddet gis per sau på vinterbeite. 9 Miljøtilskudd til skjøtsel av biologisk verdifulle arealer Det kan gis miljøtilskudd til slått eller beiting av ugjødsla innmarksarealer som ikke fornyes ved pløying. Tilskuddet gis per dekar, med ulik sats for slått og beiting. 10 Miljøtilskudd til friareal for gås Det kan gis miljøtilskudd for tilrettelegging slik at gås kan beite på dyrka mark uten å bli jaga. Tilskuddet gis per dekar. 11 Miljøtilskudd til bevaringsverdige husdyrraser Det kan gis miljøtilskudd til hold av bevaringsverdige raser av storfe og grå trøndersau. Tilskuddet gis per dyr. 12 Miljøtilskudd til setring Det kan gis miljøtilskudd til foretak som har hele eller deler av sin melkeproduksjon på seter i minst fire uker i sommerhalvåret, og leverer til meieri eller driver foredling og salg av produkter fra setra. Tilskuddssatsen graderes med høgere sats til setre der det drives foredling av melk, og oppfyller kravene til besøksseter. Tilskuddet gis per seter, og fordeles mellom deltakerne dersom det er flere foretak som bruker setra. 13 Miljøtilskudd til hesjing Det kan gis miljøtilskudd til foretak som på tradisjonelt vis konserverer gras ved å tørke det på hesjer. Ordninga gjelder for areal som er registrert som «utvalgt naturtype, slåttemark» med verdi A eller B. Tilskuddet gis per dekar. 14 Miljøtilskudd til skjøtsel av freda kulturminner Det kan gis miljøtilskudd til skjøtsel av gravfelt og andre freda kulturminner. Skjøtselen kan gjennomføres i form av manuell og maskinell rydding og slått, eller ved hjelp av beitedyr, og skal være i samsvar med forvaltningsmyndighetens anbefalinger. Tilskuddet gis per dekar med ulik sats for manuell/maskinell skjøtsel og for beiting. 15 Miljøtilskudd til skjøtsel av viktige kulturhistoriske områder Det kan gis miljøtilskudd til slått av viktige kulturhistoriske områder, det vil si kulturlandskap eller kulturmiljø som på grunn av estetiske, biologiske eller kulturhistoriske verdier har annen særskilt status. Slåtten kan gjøres manuelt og/eller maskinelt. Tilskuddet gis per dekar. 15

16 16 Miljøtilskudd til ingen eller utsatt jordarbeiding. Miljøtilskudd kan gis til erosjonsutsatte arealer som ikke jordarbeides om høsten. Erosjonsrisikogrupper, vekster og nærmere definisjoner og vilkår beskrives i retningslinjene. Tilskuddet graderes etter arealenes erosjonsrisiko. Arealer med stor og svært stor erosjonsrisiko, og som ligger i nedbørfeltet til vannforekomster med dårlig eller svært dårlig miljøtilstand (klassifisert i forbindelse med Vannforskriftarbeidet), kan gis forhøyet tilskuddssats. Tilskuddet gis per dekar. 17 Miljøtilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel i nedbørfeltet til sterkt belasta vassdrag. Miljøtilskudd kan gis til særskilt husdyrgjødselhandtering i samsvar med vilkår gitt i retningslinjene. Tilskuddet gis per dekar. 18 Miljøtilskudd til grasdekt vannvei i åpenåker. Miljøtilskudd for å hindre erosjon og avrenning til vassdrag kan gis til: 1. Grasbelte i terrengsenkninger som samler og fører overflatevann på åkerarealer 2. Grasbelte mellom vassdrag og åkerarealer i nedbørfeltet til vannforekomster med dårlig eller svært dårlig miljøtilstand (klassifisert i forbindelse med Vannforskriftarbeidet) Krav til bredde og andre vilkår beskrives i retningslinjene. Tilskuddet gis per løpemeter. 19 Miljøtilskudd til ugrasharving i konvensjonell kornproduksjon. Miljøtilskudd kan gis til arealer hvor bekjempelsen av frøugras skjer ved harving i stedet for bruk av kjemiske ugrasmidler. Harvinga skal skje i samsvar med retningslinjene. Tilskuddet gis per dekar. Kap. 3. Generelle bestemmelser 20 Retningslinjer og satser Tilskudd utbetales etter utfyllende retningslinjer, satser, definisjoner m.v. fastsatt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 21 Søknad og utbetaling Søknad framsettes på søknadsskjema fastsatt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Søknadsfristen er 20. august. For tilskudd til beitelag er søknadsfristen 1. november. Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssentrum ligger. For søknad om organisert beitebruk sendes søknaden til kommunen der beitelaget har adresse. Ved for sent innlevert søknad vil tilskuddet bli redusert med kroner per virkedag etter fristens utløp. Søknader som leveres senere enn 1 måned etter søknadsfristen avvises. Beregnet tilskudd under 300 kroner blir ikke utbetalt. Innvilget tilskudd utbetales til det foretaket eller beitelaget som framsatte søknaden. Tilskuddet kan ikke overdras til eie eller pant. 22 Administrasjon, dispensasjon og klage Vedtak om tilskudd fattes av kommunen. Fylkesmannen kan i særlige tilfelle gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne forskriften. Vedtak fattet av kommunen kan påklages 5 til Fylkesmannen. Vedtak fattet av Fylkesmannen i første instans kan påklages til Statens landbruksforvaltning. 5 Jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VI 16

17 23 Opplysningsplikt og kontroll Foretak og beitelag som ytes tilskudd etter denne forskriften plikter å gi alle nødvendige opplysninger som kommunen, Fylkesmannen eller Statens landbruksforvaltning krever. Kommunen, Fylkesmannen og Statens landbruksforvaltning fører tilsyn med at utbetaling av tilskudd er riktige, og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. Opplysninger gitt i forbindelse med søknad om tilskudd kan også kontrolleres ved telling og måling på de landbrukseiendommer foretaket disponerer. 24 Tilbakehold og avkortning ved regelverksbrudd Dersom søker driver eller har drevet sin virksomhet i strid med regelverk for jordbruksvirksomhet, kan hele eller deler av tilskuddet holdes tilbake inntil forholdet er rettet. Er det ved overtredelsen av slikt regelverk utvist grov uaktsomhet eller forsett, kan hele eller deler av tilskuddet som tilfaller søker avkortes. 25 Tilbakehold og avkortning ved feilopplysninger Dersom søker har gitt feil opplysninger som har ført eller kan føre til urettmessig utbetaling av tilskuddet, kan hele eller deler av tilskuddet holdes tilbake inntil forholdet er avklart. Dersom de feilaktige opplysningene er gitt uaktsomt eller forsettlig, kan hele eller deler av tilskuddet avkortes. 26 Innkreving av avkortingsbeløp Differansen mellom utbetalt beløp og redusert tilskudd som følge av vedtak om avkorting etter 23 og 24, kan kreves tilbakebetalt fra mottakeren. Tilsvarende gjelder der søker som følge av manglende oppfyllelse av vilkår i denne forskriften eller av andre grunner har mottatt en utbetaling som ikke er berettiget. Beløpet kan også motregnes i senere utbetalinger etter denne forskriften, eller i senere tilskuddsutbetalinger til foretaket. Der mottakeren ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, kan renter kreves fra det tidspunkt tilbakebetalingskravet er kommet fram til søker. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet. For renter gjelder ellers lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. 27 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft straks. 17

Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland

Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland den 25.06 2013 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegeringsvedtak 14. desember

Detaljer

Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag 2016

Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag 2016 aiii Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Noerhte-Troondelagen fylhkenalma Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag 2016 Regionalt miljøprogram Retningslinjer og forskrift søknadsfrist 20. august 2016 1

Detaljer

Kap. I Generelle bestemmelser

Kap. I Generelle bestemmelser Forskrift om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark dd.mm.2013 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak

Detaljer

Langs åpne grøfter og kanaler: Tilskudd kan gis for årlig skjøtsel av kantarealer langs åpne grøfter og kanaler knyttet til innmark.

Langs åpne grøfter og kanaler: Tilskudd kan gis for årlig skjøtsel av kantarealer langs åpne grøfter og kanaler knyttet til innmark. Forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Troms Fastsatt av Fylkesmannen i Troms 06. juni 2013 med hjemmel i lov av 12. mai nr 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak i brev av 14. desember

Detaljer

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter Fylkesmannen i Østfold - Tilskudd til regionale miljøtiltak 2012 Regionale miljøtilskudd Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd og gis til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme

Detaljer

Kap. I Innledende bestemmelser. Kap. II Ordninger for tiltak innen kulturlandskap

Kap. I Innledende bestemmelser. Kap. II Ordninger for tiltak innen kulturlandskap Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark dd.mm.2015 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak

Detaljer

Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark

Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Veiledningshefte 2014 Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Søknadsfrist 1. oktober 2014 2 Regionalt miljøprogram Husk søknadsfrist 1. OKTOBER 2014 REGIONALT MILJØPROGRAM

Detaljer

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Sør-Trøndelag fyike

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Sør-Trøndelag fyike Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Sør-Trøndelag fyike Fastsatt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 21.mai 2015 med hjemmel i lov av 12.mai 1995 nr. 23 omjord (/ordlova) 18 og delegasjonsvedtak

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 Må jeg har levert søknad om produksjonstilskudd før jeg kan søke regionalt miljøtilskudd? Nei. Du trenger ikke å ha søkt om produksjonstilskudd

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Dato FOR-2014-12-19-1817 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer

Detaljer

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. 1. Formål

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo og Akershus 2013

Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo og Akershus 2013 Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo Akershus 2013 Informasjon om tilskudd søking til regionale miljøtiltak i landbruket i Oslo Akershus Søknadsfrist 21. oktober Rett miljøtiltak på

Detaljer

Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2015

Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2015 Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2015 Søknadsfrist 20. september 2015 Landbruksavdelingen VEILEDER OM TILSKUDD TIL MILJØTILTAK FOR JORDBRUKET I TELEMARK 2015 Generelle opplysninger

Detaljer

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland LANDBRUKSAVDELINGEN Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland Veileder 2014 Søknadsprosedyre, vilkår og foreløpige tilskuddssatser 1 REGIONAL ALE MILJØTILSKUDD 2014 Vilkår og foreløpige satser for

Detaljer

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET RMP -Regionale miljøtiltak i landbruket. SMIL -Spesielle miljøtiltak i jordbruket. REGIONALE MILJØTILTAK I LANDBRUKET Formålet med ordningen: Å sikre et aktivt og bærekraftig

Detaljer

Miljøplan. Grendemøter 2013

Miljøplan. Grendemøter 2013 Miljøplan Grendemøter 2013 Inga Holt Rådgiver Miljøplan Hva skal vi gjennom? Målsetninger Innhold trinn 1 Gjødselplan Plantevernjournal Sjekkliste Kart med registreringer Trinn 2 Men først hva er? KSL

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Vestfold

Tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Vestfold 2012 Tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Vestfold Veiledning og forskrift Søknadsskjema og maler for miljøplan trinn 2 se bakerst i heftet Søknadsfrist 12. oktober 2012 Miljøsatsing og miljøvirkemidler

Detaljer

Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark

Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Søknadsfrist 20. august 2012 Veiledning Forskrift 2 Regionalt miljøprogram Husk søknadsfrist 20. august 2012 REGIONALT MILJØPROGRAM SKAL RULLERES

Detaljer

Miljøtilskudd til jordbruket i Sør-Trøndelag

Miljøtilskudd til jordbruket i Sør-Trøndelag FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING Miljøtilskudd til jordbruket i Sør-Trøndelag Forskrift og retningslinjer 2012 Innledning Tilskuddssystemet for regionale miljøtilskudd,

Detaljer

Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark

Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Foto: Eiliv Sandberg Regionalt miljøprogram Veiledning Forskrift Søknadsfrist 20. august 2010 2 Regionalt

Detaljer

Veileder for miljøtilskudd i jordbruket. Søknadsomgangen 2013. Versjon nr. 2 per 05.07.13 (For oversikt over endringene, se side 2)

Veileder for miljøtilskudd i jordbruket. Søknadsomgangen 2013. Versjon nr. 2 per 05.07.13 (For oversikt over endringene, se side 2) Veileder for miljøtilskudd i jordbruket Søknadsomgangen 2013 Versjon nr. 2 per 05.07.13 (For oversikt over endringene, se side 2) Oppdateringer: Følgende rettinger er gjort i denne versjonen (05.07.13):

Detaljer

Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan Jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme off. krav Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak Miljøplankart

Detaljer

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Oslo og Akershus

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Oslo og Akershus Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Oslo og Akershus Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 16. mars 2010 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova)

Detaljer

Kommentarer til forskrift om miljøtilskudd i Nordland fylke

Kommentarer til forskrift om miljøtilskudd i Nordland fylke Dato: Vår ref. Vår arkivkode Juni 2012 2012/4462 410 RUNDSKRIV 2/2012 Til: Kommunene i Nordland Kommentarer til forskrift om miljøtilskudd i Nordland fylke Kontaktpersoner: Arne Farup 75 54 78 44 fmnoahe@fylkesmannen.no

Detaljer

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2014

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2014 Veileder for søknad om: Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2014 Søknadsfrist 20. september Endret jordarbeiding, kulturlandskap, setertilskudd m.m. 2 Fylkesmannen i Buskerud. Regionale miljøtilskudd

Detaljer

Høringsuttalelse til Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Oslo og Akershus

Høringsuttalelse til Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Oslo og Akershus 1 av 2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Landbruksavdeling Postboks 8111 Dep 0032 Oslo Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Ståhle Bakstad 25.04.2013 13/00562-1 Deres dato Deres referanse Høringsuttalelse

Detaljer

Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket

Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket LANDBRUKSAVDELINGEN Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket Trond Løfsgaard fmoatrl@fylkesmannen.no Høring Høringsfrist 20. oktober Fylkesmannen og kommunene er

Detaljer

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket -SMIL. Alminnelige bestemmelser Utfordringer. Stortingsmeldingen om Landbruks- og matpolitikken Velkommen

Detaljer

FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING

FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING Miljøtilskudd til jordbruket i Sør-Trøndelag Forskrift og retningslinjer 2014 1 Innledning Tilskuddssystemet for regionale miljøtilskudd

Detaljer

Informasjon om Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2009-2012 Gode miljøtiltak krever god planlegging!

Informasjon om Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2009-2012 Gode miljøtiltak krever god planlegging! Informasjon om Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2009-2012 Gode miljøtiltak krever god planlegging! Foto: Svein Skøien Veileder og planlegger for å sette i gang med miljøtiltak allerede

Detaljer

Høring forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Høring forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 12/1193-19.04.2013 Høring forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord Med henvisning til Prop. 122 S (2011 2012) Jordbruksoppgjøret 2012 endringer i statsbudsjettet

Detaljer

Hvordan kan vi bruke overvåkingsdata om gjengroing og hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bruke overvåkingsdata om gjengroing og hvordan kan vi bli enda bedre? Landskapsovervåkning nå og framover Hvordan kan vi bruke overvåkingsdata om gjengroing og hvordan kan vi bli enda bedre? Kristin Ø. Bryhn seniorrådgiver Fylkesmannen i Hedmark, Landbruksavdelingen Lillestrøm,

Detaljer

Tilskudd til miljøtiltak i jordbruket

Tilskudd til miljøtiltak i jordbruket LANDBRUKSAVDELINGEN Tilskudd til miljøtiltak i jordbruket Veileder for regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland 2013 REGIONALT MILJØPROGRAM FOR JORDBRUKET I OPPLAND Veileder for regionale miljøtilskudd

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014 Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014 Formål Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets

Detaljer

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i Side 1 av 5 FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. DATO: FOR-2004-02-04-447 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Avd. for skog- og

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak for jordbruket i Vestfold

Tilskudd til regionale miljøtiltak for jordbruket i Vestfold 2015 Tilskudd til regionale miljøtiltak for jordbruket i Vestfold Regionalt miljøprogram RMP Veiledning og foreløpige satser Søknadsfrist 20. oktober Innhold Hvordan søker du RMP-tilskudd?... 3 Regionale

Detaljer

UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL. Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug

UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL. Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug TILSKUDD I JORDBRUKET PRODUKSJONSTILSKUDD AVLØSERTILSKUDD ferie og fritid,

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak 2010. for jordbruket i Østfold. Regionalt miljøprogram Veiledning og forskrift Søknadsfrist 1.

Tilskudd til regionale miljøtiltak 2010. for jordbruket i Østfold. Regionalt miljøprogram Veiledning og forskrift Søknadsfrist 1. Ikke bruk mer fosfor enn det plantene trenger! Redusert fosfor-gjødsling er en vinn-vinn situasjon for både bonden og vassdraget. Velg gjødselslag med riktig fosforinnhold. Les mer på side 4. Tilskudd

Detaljer

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune 1 Innholdsfortegnelse RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I... 3 JORDBRUKET I AURE KOMMUNE... 3 1. Formål....

Detaljer

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Planen er utarbeidet i samarbeid mellom Halsa kommune og faglaga i Halsa kommune. 2 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Nasjonale

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019

TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019 TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019 BAKGRUNN: Tilskudd som bevilges i henhold til Forskrift om miljøtiltak i jordbruket kommer fra bevilgninger over jordbruksavtalen. Tilskudd

Detaljer

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 Lov og forskrift om regulering av svine- og fjørfèproduksjon Slaktedyr: - kylling: 120 000/år - kalkun: 30 000/år - gris: 2 100/år Antall

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak 2013 for jordbruket i Østfold

Tilskudd til regionale miljøtiltak 2013 for jordbruket i Østfold Tilskudd til regionale miljøtiltak 2013 for jordbruket i Østfold Regionalt miljøprogram Veiledning og foreløpige satser Søknadsfrist 1. oktober Foto: Svein Skøien 1 Rett miljøtiltak på rett sted! I dette

Detaljer

Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013

Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013 Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013 Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013 1 Bakgrunn Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å

Detaljer

Veileder for søknad om: Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2016

Veileder for søknad om: Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2016 Veileder for søknad om: Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2016 Søknadsfrist 20. september Endret jordarbeiding, kulturlandskap, setertilskudd m.m. 2 Fylkesmannen i Buskerud. Regionale miljøtilskudd

Detaljer

Søknad om regionalt miljøtilskudd i Oslo og Akershus - 2015 Side 1 av 5

Søknad om regionalt miljøtilskudd i Oslo og Akershus - 2015 Side 1 av 5 Søknad o regionalt iljøtilskudd i Oslo og Akershus - 2015 Søknaden kan sendes fra og ed 01.08.2015. Søknadsfrist 20.10.2015. Fyll ut skjeaet og send det til kounen der driftssenteret ligger. Derso foretaket

Detaljer

Avkorting i tilskudd. Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd

Avkorting i tilskudd. Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd Avkorting i tilskudd Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd Tema videre Hva er avkorting? Hvorfor avkorting? Hvordan gjøre en avkorting saksbehandlingsregler

Detaljer

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Tiltaksstrategi for Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Lyngdalsku på beite Innledning: Fra 01.01.2004 er ansvaret for flere oppgaver innen landbruksforvaltningen

Detaljer

Innherred samkommune

Innherred samkommune Innherred samkommune 30. oktober 2008 Fylkesmannens landbruksavdeling Monika S. Luktvasslimo Landbruk og bygdeutvikling Utvikling/status landbruk Lokale muligheter innenfor rammen av nasjonal politikk

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak 2014 for jordbruket i Østfold. Veileder med foreløpige satser Søknadsfrist 20. oktober

Tilskudd til regionale miljøtiltak 2014 for jordbruket i Østfold. Veileder med foreløpige satser Søknadsfrist 20. oktober Tilskudd til regionale miljøtiltak 2014 for jordbruket i Østfold Veileder med foreløpige satser Søknadsfrist 20. oktober 1 Innhold Forord 3 Tiltak for å ivareta biologisk mangfold Om RMP-tilskudd 4 Skjøtsel

Detaljer

Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Midtre Namdal

Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Midtre Namdal Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Midtre Namdal 1. Innledning... 2 2. Tilskuddsregler... 2 2.1 Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter...

Detaljer

SMIL tiltaksstrategi

SMIL tiltaksstrategi SMIL tiltaksstrategi For Tana, Berlevåg, Nesseby, Vadsø og Vardø Kommuner 2014 2017 TANA KOMMUNE UTVIKLINGSAVDELINGEN Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Bakgrunn:... 3 2. Forskrift om tilskudd til spesielle

Detaljer

Tiltaksdel LANDBRUK 2012-2021

Tiltaksdel LANDBRUK 2012-2021 Tiltaksdel LANDBRUK 2012-2021 Tiltaksplan for vannkvalitetsforbedring i et bærekraftig skog- og landbruk. del av Forvaltningsplan for vannforekomster i Klæbu kommune 2012-2021 HENSIKT MED TILTAKSDEL Tiltaksdel

Detaljer

VEDLEGG 2 - REGIONALT MILJØPROGRAM FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2013 2016

VEDLEGG 2 - REGIONALT MILJØPROGRAM FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2013 2016 VEDLEGG 2 - REGIONALT MILJØPROGRAM FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2013 2016 Januar 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram for Buskerud 2013-2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 1.1 Nasjonalt miljøprogram

Detaljer

Mål: God økologisk tilstand innen 2021

Mål: God økologisk tilstand innen 2021 Landbruksavdelingen Mål: God økologisk tilstand innen 2021 Klikk for å legge inn navn / epost / telefon LANDBRUKSAVDELINGEN Vannforskriften og RMP Vannforskriften, -generelt & hva skjer nå? Endringer i

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: Jannicke Larsen V10 xx.xx.xxxx

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: Jannicke Larsen V10 xx.xx.xxxx MERÅKER KOMMUNE Sektor kommunal utvikling Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: Jannicke Larsen V10 xx.xx.xxxx Retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Roar Okkenhaug Grøttingvegen 28 7608 LEVANGER Deres ref: Vår ref: MARHOV 2015/6517 Dato: 09.11.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom: /// Saksnr:

Detaljer

Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2013-2016

Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2013-2016 Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2013-2016 Foreløpig versjon med forbehold om mindre endringer etter høring av følgende forskrifter: Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak

Detaljer

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep N-0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Detaljer

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015.

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015. Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015. Dette er tiltaksstrategiplan for spesielle miljøtiltak i jordbruket i Balsfjord kommune. Planen er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

LEIRBLEKKJA NR.04/15 INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE

LEIRBLEKKJA NR.04/15 INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE LEIRBLEKKJA NR.04/15 INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE Autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler får forlenget gyldighet Autorisasjonsbevis

Detaljer

Avkorting i produksjonstilskudd Hva, hvorfor og hvordan. Kommunesamling - Vestfold 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll

Avkorting i produksjonstilskudd Hva, hvorfor og hvordan. Kommunesamling - Vestfold 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll Avkorting i produksjonstilskudd Hva, hvorfor og hvordan Kommunesamling - Vestfold 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll Temaer Hva er avkorting Hvorfor foreta en avkorting Saksbehandlingsregler

Detaljer

JORDBRUKSOPPGJØRET 2015. PT-samling, Oslo 15.6.2015

JORDBRUKSOPPGJØRET 2015. PT-samling, Oslo 15.6.2015 JORDBRUKSOPPGJØRET 2015 PT-samling, Oslo 15.6.2015 TILSKUDD TIL HUSDYR Husdyrtilskudd for unghest er avviklet Husdyrtilskudd for bikuber: Grensen for hvor mange bikuber det maksimalt kan gis tilskudd for

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL 2014-2018. Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL 2014-2018. Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL 2014-2018 Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Planleggings og tilretteleggingsprosjekter

Detaljer

Miljøenheten. Meldingsblad landbruk nr. 2-2013

Miljøenheten. Meldingsblad landbruk nr. 2-2013 Miljøenheten Meldingsblad landbruk nr. 2-2013 Floghavre 2013 Det nærmer seg igjen tida da floghavren kommer til syne og det er tid for å ta de nødvendige rundene i kornåkeren. Det er like viktig som før

Detaljer

Rundskriv 1/2003. Produksjonstilskudd - krav til begrunnelse, avkorting, motregning og utlegg. Fylkesmennene Kommunene LD, NBS, NB

Rundskriv 1/2003. Produksjonstilskudd - krav til begrunnelse, avkorting, motregning og utlegg. Fylkesmennene Kommunene LD, NBS, NB Rundskriv 1/2003 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Ragnhild Skar (24131151), Håkon Gjerde (24131128) Ole Karsten Kirste (24131102), Monica Tveit (24131169) Synnøve Kjos Frank (24131069) Vår dato:

Detaljer

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking LNDBRUKSDEPRTEMENTET Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Les rettledningen på side 2 før søknaden fylles ut Dette skjema er påbudt brukt ved søknader om godkjenning av plan Til GOL kommune (den

Detaljer

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling Side 1 av 5 FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling DATO: FOR-2009-01-28-75 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk avd. PUBLISERT: I 2009 hefte

Detaljer

Tilskotsordningar i landbruket og litt til - ein guida tur gjennom den offentlege papirmølla

Tilskotsordningar i landbruket og litt til - ein guida tur gjennom den offentlege papirmølla Tilskotsordningar i landbruket og litt til - ein guida tur gjennom den offentlege papirmølla Åshild Hjørnevik Rådgjevar ved landbruksavdelinga «Det var ikkje dette eg hadde tenkt å bruke tida på» Det offentlege

Detaljer

Kommunal tiltaksstrategi for SMIL - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket for 2014-2016

Kommunal tiltaksstrategi for SMIL - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket for 2014-2016 Kommunal tiltaksstrategi for SMIL - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket for 2014-2016 Kommunal tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2014-2016 ble vedtatt

Detaljer

Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap

Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap 1 HØRINGSNOTAT Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn for forslaget...

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 1 - Generelle krav til gården Navn: Adresse: Org.nr.: Produsentnr.: Dato for utført egenrevisjon: Underskrift: KSL EGENREVISJON:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK I JORDBRUKETS KULTURLANDSKAP FOR 2016.

RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK I JORDBRUKETS KULTURLANDSKAP FOR 2016. VIKNA KOMMUNE: RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK I JORDBRUKETS KULTURLANDSKAP FOR 2016. Vedtatt av hovedutvalget for Næring, Miljø og Kultur i møte den?. I henhold

Detaljer

Landbruksnytt JUNI 2014

Landbruksnytt JUNI 2014 Landbruksnytt JUNI 2014 ANSETTELSER Elena Lindstad er nyansatt leder i Plan- og næringsenheten i Østre Toten kommune. Hun er utdannet jurist. De siste fem årene har hun jobbet i politiet som juridisk seniorrådgiver

Detaljer

Overordnede retningslinjer for prioritering av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket på Hadeland 2014-2017

Overordnede retningslinjer for prioritering av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket på Hadeland 2014-2017 Arkivsaksnr.: 14/862-1 Arkivnr.: Saksbehandler: konsulent ved Landbrukskontoret for Hadeland, Jens Olerud Overordnede retningslinjer for prioritering av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Detaljer

STRATEGI FOR SMIL-ORDNINGEN I SØGNE KOMMUNE

STRATEGI FOR SMIL-ORDNINGEN I SØGNE KOMMUNE STRATEGI FOR SMIL-ORDNINGEN I SØGNE KOMMUNE Perioden 2011 2016 (SMIL = SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET) 1 INNHOLD INNLEDNING OG BAKGRUNN:... 3 TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET... 4 1.

Detaljer

HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK

HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK Økonomi Grete Lene Serikstad Martha Ebbesvik Bioforsk Økologisk 2008 Bioforsk Økologisk 2008 Redaktør: Grete Lene Serikstad Alle henvendelser kan rettes til: Bioforsk Økologisk

Detaljer

FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere

FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere DATO: FOR-1999-02-03-190 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk avd. PUBLISERT: I 1999 503 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester

Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester S. 25-43 -Miljøplan på gårdsbruk Kulturlandskapsarbeidet i Vesterålen landbrukstjenester -Miljøprogram for landbruket i Nordland d -Nasjonalt miljøprogram -Lokale tiltaksstrategier/smil Mobilisering og

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 1 - Generelle krav til gården Navn: Adresse: Org.nr.: Produsentnr.: Dato for utført egenrevisjon: Underskrift: KSL EGENREVISJON:

Detaljer

Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr.

Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. 1. Grunnopplysninger (husk å melde endringer til Enhetsregisteret) Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2015. Papirskjema sendes kommunen der

Detaljer

Oslo, 09.06.2015. Notat om høringsinnspill til forskrift om RMP- tilskudd. Sammenstilling av innspill fra høringspartene

Oslo, 09.06.2015. Notat om høringsinnspill til forskrift om RMP- tilskudd. Sammenstilling av innspill fra høringspartene Oslo, 09.06.2015 Notat om høringsinnspill til forskrift om RMP- tilskudd. Sammenstilling av innspill fra høringspartene Fylkesmannen har hatt forskrift om Regionale miljøtilskudd på høring for å gi rom

Detaljer

Miljøtilskudd for beiteskade av gjess: Vesterålen og Nord- Trøndelag

Miljøtilskudd for beiteskade av gjess: Vesterålen og Nord- Trøndelag Miljøtilskudd for beiteskade av gjess: Fordeling og administrasjon av miljøtilskudd Erfaringer for beiteskader fra i Vesterålen Vesterålen og Nord- Trøndelag Antall søknader Nordland Alstadhaug 2006 2007

Detaljer

Hydrotekniske tiltak i SMIL-ordningen. Praktisering i Alvdal og Tynset 2013 Fagsamling på Hamar 3. september 2013

Hydrotekniske tiltak i SMIL-ordningen. Praktisering i Alvdal og Tynset 2013 Fagsamling på Hamar 3. september 2013 Hydrotekniske tiltak i SMIL-ordningen Praktisering i Alvdal og Tynset 2013 Fagsamling på Hamar 3. september 2013 Situasjonen våren 2013 Stort behov for drenering Dreneringstilskudd uavklart Trolig større

Detaljer

Vanlig jordbruksproduksjon, avkorting og salg av grovfôr. Sole, 2.9.2015 Ragnhild Skar

Vanlig jordbruksproduksjon, avkorting og salg av grovfôr. Sole, 2.9.2015 Ragnhild Skar Vanlig jordbruksproduksjon, avkorting og salg av grovfôr Sole, 2.9.2015 Ragnhild Skar Produksjonstilskudd vanlig jordbruksproduksjon 2 Grunnvilkår Tilskudd etter forskriften kan gis til foretak som driver

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Statens landbruksforvaltning, www.slf.dep.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

MILJØPLANER TORMOD SOLEM LANDBRUKSKONTORET I FOLLO. www.follolandbruk.no

MILJØPLANER TORMOD SOLEM LANDBRUKSKONTORET I FOLLO. www.follolandbruk.no MILJØPLANER TORMOD SOLEM LANDBRUKSKONTORET I FOLLO BAKGRUNN FOR MILJØPLANER FORSKRIFT OM MILJØPLAN FASTSATT AV LANDBRUKSDEPARTEMENTET 15. JANUAR 2003 MED HJEMMEL I JORDLOVEN AV 12. MAI 1995. ENDRET I FORSKRIFT

Detaljer

Regionale miljøprogram - hva er oppnådd i O/A og Østf. -tilpasninger til EU s vanndirektiv

Regionale miljøprogram - hva er oppnådd i O/A og Østf. -tilpasninger til EU s vanndirektiv Regionale miljøprogram - hva er oppnådd i O/A og Østf. -tilpasninger til EU s vanndirektiv 1. Miljøtiltak i landbruket historien 2. RMP hva er det? 3. Oppslutning om miljøtiltakene 4. Tilpasning til EU

Detaljer

For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd

For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Rundskriv 26/11 Kontaktperson: Fylkesmannen Kommunen For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Vår dato: 07.07.2011 Vår referanse: 201100001-26/001 Rundskrivet erstatter:

Detaljer

GNR. 42/8 - NYDYRKING VEDTAK OM NYDYRKING

GNR. 42/8 - NYDYRKING VEDTAK OM NYDYRKING GNR. 42/8 - NYDYRKING VEDTAK OM NYDYRKING Arkivsaksnr.: 13/1980 Arkiv: LBR 42/8 Saksnr.: Utvalg Møtedato 115/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.10.2013 Forslag til vedtak: 1. Hovedkomiteen

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Nasjonal konferanse om forvaltning av biologiske og genetiske verdier i kulturlandskapet 12. juni 2007 Per Harald Grue Landbruket

Detaljer

Vedlegg: Tilskuddsordninger

Vedlegg: Tilskuddsordninger Vedlegg: Tilskuddsordninger Miljøverndepartementet (via Riksantikvaren eller fylkeskommunen) se www.odin.dep.no for det årlige rundskrivet for tilskuddsordninger under miljøverndepartementet Tilskudd til

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2012 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2012 Send søknaden på www.slf.dep.no eller via

Detaljer

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Tilskudd til drenering av jordbruksjord LEIRBLEKKJA INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD Utgiver: Landbrukskontoret i Nannestad kommune NR. 2/13 KONTAKTINFO Nannestad kommune Marit Sand Besøksadresse Teknisk Forvaltning Eivind

Detaljer

Hvordan søke RMP - elektronisk

Hvordan søke RMP - elektronisk Hvordan søke RMP - elektronisk 06.07.2016 Søknad om regionalt miljøtilskudd FINN SØKNADSSKJEMA 1. På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet.

Detaljer

ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT

ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT VEILEDNING FOR SØKER Søknadsfrist: 31. oktober. Ordningen har som FORMÅL å yte erstatning for å redusere økonomisk tap som oppstår ved produksjonssvikt forårsaket av klimatiske

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget 12.02.2016. Klage fra Sandhornøy Gård AS

Plan og eiendomsutvalget 12.02.2016. Klage fra Sandhornøy Gård AS Arkivsaknr: 2015/866 Arkivkode: 72/163 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 12.02.2016 Klage fra Sandhornøy Gård AS Rådmannens forslag til vedtak: Plan og eiendomsutvalget

Detaljer

Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Nordhordland. Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur

Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Nordhordland. Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur Tiltak for å redusere avrenning til vassdrag fra landbruket Vassområde Nordhordland Øyvind Vatshelle, Fylkesagronom jord- og plantekultur 1 Avrenning til vann Blågrønnalger i ferskvann Fosfor er minimumsfaktor.

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 12:30

Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer