Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag 2017"

Transkript

1 Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag 2017 Regionalt miljøprogram Retningslinjer og forskrift søknadsfrist 15. oktober 2017 Forslag xx. xx. 2017

2 Retningslinjer for miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag Hele miljøprogrammet og informasjon om miljøtilskuddet og andre miljøtiltak i jordbruket finnes på: Formål, virkeområde og grunnvilkår (til 1, 2 og 3) Miljøtilskuddet har sin bakgrunn i Regionalt miljøprogram for jordbruket i Nord-Trøndelag, som er godkjent av Landbruksdirektoratet i samråd med avtalepartene i jordbruket. Vilkår: Rett til Miljøtilskudd forutsetter en miljøinnsats ut over det som kan forventes ved vanlig jordbruksdrift, og som er i samsvar med forutsetninger og krav i forskrifter og retningslinjer. Miljøtilskuddet beregnes etter satser, definisjoner og vilkår som fastsettes av Fylkesmannen i samråd med næringsorganisasjonene i landbruket på fylkesnivå, og kan innvilges til: a) foretak som er berettiget produksjonstilskudd, jf. forskrift 19. desember 2014 nr om produksjonstilskudd mv. i jordbruket, b) beitelag som er godkjent av kommunen og som er registrert i Enhetsregisteret, jf. enhetsregisterloven av , nr. 15 Forurensing og avfallshandtering: Foretak som mottar miljøtilskudd skal ikke forurense miljøet utover det som kan forventes fra vanlig jordbruksdrift, jfr forurensingslova. Gjødselvareforskrifta skal følges. Det skal ikke forekomme ulovlige avfallsdeponier på arealer foretaket disponerer. Landbruksplast, utrangerte biler, maskiner og annet avfall skal fjernes og leveres til godkjent mottak. Organisk avfall som fôrrester og rundballer som ikke er egna som fôr skal resirkuleres som plantenæring Kulturminner og biologisk mangfold: Kulturminner og biologisk mangfold i jordbrukslandskapet skal i varetas jfr kulturminnelova, naturmangfoldlova og vannressurslova. Det skal ikke brukes kjemiske plantevernmidler i kantsoner og åkerholmer, med mindre dette er godkjent av kommunen som ledd i skjøtselen av kulturlandskapet. Skjøtselsplan: For miljøtilskudd til skjøtselstiltak etter 7, 8, 9, 14 og 15 skal det foreligge skjøtselsplan som beskriver objektet eller arealet som skal skjøttes, viser beliggenhet på kart og beskriver hva skjøtselen går ut på. For slått angis slåttetidspunkt og handtering av avling, for beiting oppgis beiteperiode, dyreslag og antall beitedyr. For objekter eller områder som har dokumenterte miljøverdier, og som derfor er underlagt vern eller fredning, skal skjøtselsplanen forelegges vedkommende forvaltningsmyndighet 1 dersom skjøtselen går ut over det som verne-/ fredningsbestemmelsene sier. Dokumentasjon av skjøtsel og drift: For alle tiltak som omsøkes miljøtilskudd skal det ved kontroll kunne framlegges dokumentasjon på at disse er gjennomført i henhold til regelverk. 1 For kulturminner; Fylkeskommunen, for samiske kulturminner; Sametinget, for fredning etter miljøvernloven; Fylkesmannens miljøvernavdeling 2

3 Flere miljøtilskudd på samme areal: Som hovedregel kan det bare gis ett miljøtilskudd til samme areal. I tilfeller hvor flere miljøtilskudd kan kombineres så er dette beskrevet under den enkelte ordning. Øvre avgrensing av tilskudd: Fylkesmannen kan for de ulike tilskuddsordninger sette øvre grense per foretak. Søkeren skal uansett føre opp alle dyr eller dekar for den aktuelle tilskuddsordning i søknadsskjemaet. Eventuell avgrensing foretas ved beregning av tilskudd. Tilskuddssatsene som er oppgitt er for de ulike tilskuddsordningene foreløpige satser. Hvert fylke blir tildelt ei ramme, og før utbetaling kan det bli nødvendig med endringer i satsene avhengig av søknadsmengden. Areal avrundes etter vanlige avrundingsregler. Er totalarealet mindre enn ett dekar avrundes arealet oppover til ett dekar. Søknad sendes kommunen elektronisk i Altinn. Søknadspapirer kan også fås hos kommunen og kan sendes dit sammen med nødvendige vedlegg. Søknadsfrist for regionalt miljøtilskudd er 15. oktober, med unntak av Miljøtilskudd til organisert beitebruk, der søknadsfristen er 1. november. 3

4 De enkelte tilskuddsordningene i «Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag» 4 Miljøtilskudd til regionalt prioriterte kulturlandskap Slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap (øyer/holmer/veiløse områder) Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap o Øyer/holmer/veiløse områder o Arealer med spesielle verdier Foreløpig satser: kr 250 per dekar for slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap (øyer/holmer/veiløse områder) kr 160 per daa eller dyreenhet 2 for beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap (øyer/ holmer/veiløse områder) kr 250 per daa eller dyreenhet for beite av jordbruksarealer med spesielle verdier Foretak som gjør en ekstra innsats for å holde særlig gjengroingstrua jordbruksarealer i hevd kan oppnå miljøtilskudd til: Slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap, øyer/holmer/vegløse områder. Ordninga gjelder for fulldyrka og overflatedyrka areal som er større enn 5 daa og er uten veg-, bru- eller fergeforbindelse, og høstes gjennom slått. Det skal ikke være kjørbar forbindelse til arealet. Mulig adkomst med traktor regnes som kjørbar forbindelse. Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap, øyer/holmer/vegløse områder. Ordninga gjelder for fulldyrka og overflatedyrka areal som er større enn 5 daa og er uten veg-, bru- eller fergeforbindelse, og høstes gjennom beiting. Det skal ikke være kjørbar forbindelse til arealet. Mulig adkomst med traktor regnes som kjørbar forbindelse. Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap, arealer med spesielle verdier: Jordbruksarealer med spesielle verdier som kan være berettiget miljøtilskudd til beiting er: 1. Områder som inngår i «Verneplan for kulturmiljø i Nord-Trøndelag 2. Andre særlig viktige jordbruksarealer med dokumenterte miljøverdier. 3. Naturbeitemark med verdi A eller B i Miljødirektoratet sin Naturbase. 4. Områder verna som landskapsvernområde, naturreservat eller nasjonalpark. Miljøtilskuddet kan gis til jordbruksarealer for å ivareta spesielle verdier. Dette kan være fredede områder og/eller kulturlandskap eller kulturmiljø som på grunn av estetiske, biologiske eller kulturhistoriske kvaliteter er spesielt viktige å ta vare på. Områdene skal være godkjent av Fylkesmannen etter forslag fra kommunen og skal ha skjøtselsplan godkjent av Fylkesmannen etter anbefaling fra kommunen. Skjøtselsplanen skal beskrive de spesielle verdiene og hvordan disse skal ivaretas. Arealet skal være registrert på kart og avgrensa til det som har direkte tilknytning til miljøverdiene. Med jordbruksarealer menes full- eller overflatedyrka arealer og innmarksbeite. Skjøtselen skal gjøres i henhold til godkjent skjøtselsplan. 2 1 dyreenhet = 1 sau/geit, 1mjølkeku = 5 dyreenheter, 1 hest og ungdyr av storfè = 3 dyreenheter 4

5 Vilkår for alle tiltak Ved slått skal avlinga samles opp og nyttes til fòr. Ved beiting skal antall beitedyr om våren og forsommeren oppgis på søknadsskjemaet. Antall dyr på beite kan reduseres når grasveksten avtar seinere på sommeren. Dersom beitebelegget er for lite, det vil si mindre enn 1 dyreenhet per dekar blir tilskuddet avkortet i forhold til dette. Det laveste beregnede tilskudd utfra areal eller dyreenheter blir det endelige tilskuddet. Ved kontroll av opplysninger om beitinga må søkeren kunne dokumentere at beitinga har skjedd ved å legge fram noteringer over antall dyr og datoer for når beitinga har foregått. Flere tilskudd for samme areal: Arealer som får tilskudd til «Slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap (øyer/holmer/veiløse områder) kan også få tilskudd til «slått av biologisk verdifulle arealer» dersom reglene for denne oppfylles. Arealer som får tilskudd til «Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap, øyer/holmer/veiløse områder» kan også få tilskudd til «Beite av biologisk verdifulle arealer» dersom reglene for denne oppfylles 5 Miljøtilskudd for skjøtsel av bratt areal Skjøtsel av bratt areal (åker eller slått) Foreløpig sats: kr 160 per dekar. For å holde særlig gjengroingstrua arealer i hevd kan det gis miljøtilskudd til: Bratt jordbruksareal: Fulldyrka eller overflatedyrka areal med helning på minst 1:5, som brukes som åker eller høstes ved slått til dyrefôr. Vilkår: Det bratte arealet må utgjøre minst 50 % av foretakets samla fulldyrka og overflatedyrka areal. Flere tilskudd for samme areal: Arealer som får tilskudd til «skjøtsel av bratt areal» ved slått kan også få tilskudd til «slått av biologisk verdifulle arealer» dersom reglene for denne oppfylles. 6 Miljøtilskudd til organisert beitebruk Søknadsfrist 1. nov. Foreløpig satser: Drift av beitelag, storfè, kr 27 per dyr Drift av beitelag, sau/geit, kr 17 per dyr Beitelag kan søke om tilskudd til drift av laget og utgifter knytta til beitevirksomheten. Tilskuddet beregnes utfra antall sanka dyr. Dersom et beitelag har medlemmer fra to fylker, skal antall beitedyr fordeles etter hvor de hører heime, og søknad sendes til fylkesmannen i de respektive fylker via landbrukskontoret i kommunen der laget har adresse. Vilkår: Beitelaget skal ha eget organisasjonsnummer. Beitelaget skal ha minst 3 medlemmer. 5

6 7 Miljøtilskudd til skjøtsel av utvalgte naturtyper Skjøtsel av slåttemark (slått) Skjøtsel av slåttemyr (slått) Foreløpige sats: kr 1000 per dekar Foretak som utfører slått på de utvalgte naturtypene «slåttemark» og «slåttemyr» kan få miljøtilskudd. Vilkår: Arealene skal være registrert som naturtype slåttemark eller slåttemyr med verdi A eller B i Miljødirektoratet sin «naturbase». Arealene skal ha skjøtselsplan godkjent av Fylkesmannen. Det må ikke anvendes kjemiske plantevernmidler, mineralgjødsel eller husdyrgjødsel på arealet, med mindre dette tillates i skjøtselsplanen. Slåtten skal gjøres i henhold til skjøtselsplanen. Avlinga skal samles opp og fjernes fra arealet. 8 Miljøtilskudd til beite av kystlynghei Foreløpig sats: 200 kr. per sau for inntil 100 sau per foretak. Det kan gis miljøtilskudd til skjøtsel av kystlynghei gjennom hold av utgangersau på vinterbeite i kommunene Flatanger, Fosnes, Nærøy, Vikna og Leka, samt Otterøya i Namsos kommune. Tilskuddet beregnes ut fra antall sau på vinterbeite og kan ikke overstige godkjent antall per 1. januar i søknad om produksjonstillegg. Tilskudd kan gis for inntil 100 dyr per foretak. Vilkår: Lyngheiarealet skal være registrert og beskrevet, og det skal foreligge skjøtselsplan som viser at både kystlynghei og dyrevelferd blir ivaretatt på en god måte. Dyretallet må være tilpassa beitegrunnlaget, og i samsvar med skjøtselsplanen. Det skal foreligge dispensasjon fra krav om husdyrrom fra Mattilsynet, og rapporteringsplikten til Mattilsynet skal overholdes. Kopi av rapport og dokumentasjon for omsetning skal framlegges ved eventuell kontroll. 9 Miljøtilskudd til skjøtsel av biologisk verdifulle arealer Slått av biologisk verdifulle arealer Beite av biologisk verdifulle arealer Foreløpige satser slått kr 250 per dekar beiting kr155 per dekar Det kan gis tilskudd til skjøtsel av regionalt eller lokalt viktige biologiske arealer. Tilskuddet gis til skjøtsel med slått eller beiting. Tilskuddet blir gitt til tradisjonell skjøtsel i form av beiting eller slått i samsvar med skjøtselsplan for arealet. 6

7 Vilkår: Arealet er registrert som jordbruksareal (fulldyrka og overflatedyrka jord eller innmarksbeite) som gir rett til areal- og kulturlandskapstilskudd. Arealet har ikke vært sprøyta med kjemiske plantevernmidler, eller tilført mineralgjødsel eller husdyrgjødsel, verken forrige eller inneværende år. Arealet er ikke pløyd eller jordarbeidd på annen måte i løpet av de siste 10 år. Ved behov kan fornying eller utbedring av enga skje ved direktesåing. Arealet er prega av lang tids bruk til slått og/eller beite, og har innslag av planter som er karakteristiske for gammel kulturmark. Arealet har skjøtselsplan med kort beskrivelse av verdier og skjøtsel av området. Arealet er avmerka på kart. Ekstra vilkår ved beiting: Beitearealet skal fremstå som et godt brukt beite uten nevneverdig gammelgras, slik at arealtilstanden på sikt opprettholdes eller bedres. Beitinga bør starte tidlig i beitesesongen Det må det ikke foregå tilleggsfôring som fører til tråkkskader, tap av biologisk mangfold og erosjon på arealet det søkes tilskudd for. Ved kontroll av opplysninger om beitinga må søkeren kunne dokumentere at beitinga har skjedd ved å legge fram noteringer over antall dyr og datoer for når beitinga har foregått. Ekstra vilkår ved slått: Slåtten skal utføres med skjærende redskap (ikke slaghøster eller beitepusser). Slåtten skal skje etter blomstring, ca. 10. juli, og avlinga skal tas hand om og fjernes fra arealet. 10 Miljøtilskudd til friareal for gås i Nord-Trøndelag Foreløpig satser: Høyt beitetrykk kr 800 per daa (Kun i «prioriterte områder» og med skriftlig avtale med Fylkesmannen) Middels beitetrykk kr 400 per daa Lavt beitetrykk kr 180 per daa Det kan i utvalgte områder i kommunene Verdal, Levanger, Steinkjer, Verran, Inderøy, Steinkjer, Snåsa og Overhalla gis miljøtilskudd for tilrettelegging, slik at kortnebbgås på full- eller overflatedyrka grasarealer med flerårig gras, kommende år kan beite fritt uten å bli jaga. Gjødsling, kan gjøres som normalt på friarealene. Tilskuddene gis etter hvor stort beitetrykk kortnebbgåsa har på arealene. De utvalgte områdene vises i kartet «gås friareal» som finnes på Kommunene Overhalla, Snåsa og Verran er ikke kartlagt for gåsebeiting og har derfor ikke avmerka områder i kartet. I disse kommunene kan miljøtilskudd gis til områdene: Overhalla: gåsas kvileområder ned mot Namsen Snåsa: områdene ned mot Seemsøra Verran: Malm, ned mot Beistadfjorden 7

8 Fylkesmannen kan etter anbefaling fra kommunen ta inn nye geografiske områder for friarealtilskudd. Miljøtilskuddet utmåles etter hvor mye gåsa i søknadsåret har beita på det aktuelle friarealet, og har tre tilskuddssatser, høyt beitetrykk, middels beitetrykk og lavt beitetrykk. Høyt beitetrykk gis i «prioriterte områder» til foretak som har skriftlig avtale med Fylkesmannen, anbefalt av kommunen, der søker forplikter seg til å utføre definerte tiltak som øker grastilgangen for gåsa i beiteperioden. Avtalen er toårig og må inngås innen 10. mai i søknadsåret. Søknad om avtale sendes kommunen innen 14. april. Det forutsettes at arealene, der det inngås avtale, tidligere år har vært heilt nedbeita av gåsa og av den grunn har fått stor avlingsreduksjon. Middels beitetrykk er det når arealene er heilt nedbeita av gåsa og en får av den grunn stor avlingsreduksjon. Graset 15. mai er beita av gås ned til < 5 cm Grasavlinga er redusert på grunn av gåsebeiting til < 1,3 rundball eller 220 kg ts per dekar Lavt beitetrykk er det når arealene har hatt betydelig gåsebeiting, men er ikke beita heilt nedåt. Her fører gåsebeitinga til noe avlingsreduksjon. Graset 15. mai er beita av gås ned til 5-10 cm Grasavlinga er redusert på grunn av gåsebeiting til mellom 1,3-2,2 rundball eller kg ts per dekar Underkultur i korn Det kan for «prioriterte områder» gis tilskuddet «lavt beitetrykk» til kornarealer med godt etablert underkultur av vanlig grasgjenlegg eller andre flerårige grasarter Vilkår underkultur i korn: Underkulturen skal ha en dekningsgrad på minimum 75 % innen utgangen av oktober i såingsåret. Arealene bør vårgjødsles påfølgende år for å gi bedre vekst av «underkulturen». Arealene skal påfølgende år ikke pløyes eller jordarbeides på annen måte før etter 17. mai. Flere tilskudd for samme areal: Areal som får tilskudd til «underkultur i korn» kan også få tilskudd til «ingen/utsatt jordarbeiding». Dokumentasjon Søkere skal kunne dokumentere/sannsynliggjøre størrelsen på beitetrykket som har vært på de omsøkte arealene. Dette kan gjøres ved foto, uttalelse fra veiledningstjenesten/kommune eller notater om avlingsmengde. Arealer som har hatt lite beiting av gås, og dermed lite avlingstap, er ikke berettiga tilskudd til friareal. Kontakt kommunen før 15. mai De som ønsker å søke om friareal for kortnebbgås bes ta kontakt med kommunen før 15. mai i søknadsåret. Dette for at kommunen skal ha mulighet til å vurdere beitetrykket 8

9 12 Miljøtilskudd til setring Drift av enkeltseter med melkeproduksjon 4-6 uker Drift av fellesseter med melkeproduksjon 4-6 uker Drift av enkeltseter med foredling (besøksseter) Drift av fellesseter med foredling (besøksseter) Foreløpige satser per seter: Melkeproduksjon 4-6 uker kr med foredling kr Foretak som har hele eller deler av sin melkeproduksjon på seter, og der melka leveres til meieri eller videreforedles på setra, kan søke om miljøtilskudd til seterdrift. Med seter menes i denne sammenheng anlegg der det tidligere har vært drevet setring, og der det finnes permanent husvære for personell, fjøs for dyra og egna rom for lagring og handtering av produkter. Anlegg der det ikke har vært drevet setring tidligere kan godkjennes av kommunen. Vilkår for begge tilskuddssatser (for høyeste sats er det tilleggsvilkår, se lenger ned): Det skal foregå melkeproduksjon på setra i minst 4 uker. Det skal melkes minst 2 kyr eller 10 geiter to ganger daglig. Kyr som går med diende kalv (ammekyr) regnes ikke som melkekyr og tilfredsstiller ikke kravet om melkeproduksjon på setra. Melka fra setra skal i hovedsak leveres til meieri eller videreforedles lokalt. Setra skal ha hus for opphold og overnatting, fjøs og rom for handtering av melka. Drifta skal ha klar tilknytning til tradisjonell, lokal seterkultur, og produksjonen skal i hovedsak være basert på beite på setervoller (innmarksbeite) og/eller i utmark. Beitetrykket skal være tilstrekkelig til å vedlikeholde kulturlandskapet knytta til setra, om nødvendig ved hjelp av ungdyr eller andre dyreslag. Tilskuddet gis per seter og fordeles mellom involverte foretak dersom det er fellesseter. Det forutsettes at det foreligger nødvendig godkjenning eller tillatelse for den virksomheten som foregår på setra. Det skal føres noteringer over setersesongens varighet, beitepraksis og antall dyr, og det skal føres logg for leveranse og foredling. Tilleggsvilkår for seter med foredling (besøksseter): Setra skal være bebodd minst 4 uker i seterperioden. Mengde daglig produsert melk på setra skal loggføres. Melka fra setra skal videreforedles på setra. Setrer som leverer til meieri kan videreforedle en andel av melka på setra. All bruk av melka skal loggføres med angivelse av mengde og produkttype, og i samsvar med krav fra Mattilsynet. Setra skal være åpen for besøkende. Det skal kunngjøres på hensiktsmessig måte gjennom annonse, eller på annen måte når setra er i drift, og at besøkende ønskes velkommen. Det skal føres gjestebok som ved eventuell kontroll skal framlegges sammen med noteringer om drifta, logg for melkeproduksjon, foredling og Mattilsynets godkjenning. Flere tilskudd for samme areal: Det kan gis tilskudd både til melkeproduksjon og foredling på samme seter 9

10 14 Miljøtilskudd til freda kulturminner Skjøtsel av gravfelt o Slått o Beite Skjøtsel av andre automatisk freda kulturminner o Slått o Beite Foreløpige satser: Beite, kr 250 per dekar Slått, kr 1000 per dekar Det kan gis miljøtilskudd til skjøtsel av automatisk freda kulturminner. Skjøtselen kan gjennomføres i form av manuell og maskinell slått, eller ved hjelp av beitedyr, og skal være i samsvar med forvaltningsmyndighetens anbefalinger. Tilskuddet beregnes ut fra antall dekar med ulik sats for slått og beiting. Freda kulturminner er kulturminner som er freda etter kulturminneloven. Det er en forutsetning at kulturminnene er registrerte i offentlige register/arkiver 3. Det skal foreligge en enkel skjøtselsplan for tiltaket og arealet skal være registrert på kart og avgrensa til det som har direkte tilknytning til de registrerte miljøverdiene. Vilkår ved skjøtsel: Skjøtselen må skje i samråd med forvaltningsmyndigheten dersom skjøtselstiltakene går ut over det som er tradisjonell bruk av arealet 4. Der det gis tilskudd til skjøtsel av fredete kulturminner skal disse være tilgjengelige for allmennheten. Tilgjengeligheten kan avgrenses dersom særlige hensyn tilsier dette. Slike forhold kan være hensyn til beitedyr og sikkerhet, særlig sårbare miljøverdier, driftsmessige ulemper eller privatlivets fred. Det må ikke anvendes kjemiske plantevernmidler, mineralgjødsel eller husdyrgjødsel på arealet, med mindre dette er godkjent av kommunen og forvaltningsmyndigheten. Ekstra vilkår ved beiting: Kulturminner som er skjøtta ved beiting skal framstå som godt skjøtta. Det skal ikke være nevneverdig gammelgras og annet som gir inntrykk av gjengroing. Skjøtselen skal være slik at miljøverdiene på sikt opprettholdes eller bedres. Ved beiting må det ikke forgå tilleggsfôring inne på arealet. Ved kontroll av opplysninger om beitinga må søkeren kunne dokumentere at beitinga har skjedd ved å legge fram noteringer over antall dyr og datoer for når beitinga har foregått. Ekstra vilkår ved slått: Ved slått skal avlinga samles opp og fjernes fra arealet. 3 Riksantikvarens database Askeladden ( ) eller Vitenskapsmuseets arkeologiske arkiv. Arkeologiske kulturminner i Askeladden med status uavklart er ikke tilskuddsberettiget. Freda kulturminner på den enkelte eiendom finnes også på gårdskart for den enkelte eiendom ( 4 Nord-Trøndelag fylkeskommune. Riksantikvarens informasjonsblader (løsbladserie) kan bestilles fra tlf eller hentes fra Internett 10

11 15 Miljøtilskudd til skjøtsel av viktige kulturhistoriske områder (slått) Foreløpige sats: kr 1000 per dekar Det kan gis miljøtilskudd til slått av viktige kulturhistoriske områder, det vil si kulturlandskap eller kulturmiljø som på grunn av estetiske, biologiske eller kulturhistoriske verdier har særskilt verdi. Dette kan være: 1. Jordbruksarealer som inngår i «Verneplan for kulturmiljø i Nord-Trøndelag 2. Andre særlig viktige jordbruksarealer med dokumenterte miljøverdier. Områdene skal være godkjent av Fylkesmannen etter forslag fra kommunen. 3. Områder verna som landskapsvernområde, naturreservat eller nasjonalpark Områdene skal ha skjøtselsplan godkjent av Fylkesmannen etter anbefaling fra kommunen. Skjøtselsplanen skal beskrive verdiene og hvordan disse skal ivaretas. Arealet skal være registrert på kart og avgrensa til det som har direkte tilknytning til miljøverdiene. Skjøtselen skal gjøres i henhold til godkjent skjøtselsplan. 11

12 16 Miljøtilskudd til ingen eller utsatt jordarbeiding Tiltak Erosjonsrisikoklasser Foreløpige satser kr. per dekar Andre områder Prioriterte områder Liten erosjonsrisiko 0 50 Arealer som ikke jordarbeides om Middels erosjonsrisiko 0 75 høsten. Se godkjente vekster Stor erosjonsrisiko nedenfor Svært stor erosjonsrisiko Det kan det gis tilskudd til endra/utsatt jordarbeiding på areal med ettårige vekster som ikke høstpløyes. Formålet er å redusere tap av matjord og næringsstoff fra dyrka mark til vassdrag. Tilskuddet differensieres mellom «andre områder» og «prioriterte områder». Godkjente vekster: Korn, oljevekster, erter, karve, grønngjødsling, og grønnfôrvekster sådd med liten radavstand og der bare overjordiske deler høstes. Eng omfattes ikke av ordningen. Korn med gjenlegg er å betrakte som engareal når kornet er høsta. Erosjonsrisikoklasser: Tilskudd kan gis når arealet har middels, stor og svært stor erosjonsrisiko. Temakart for erosjonsrisiko utarbeidet av Skog og landskap skal brukes for arealer som dekkes av disse kartene. Kartene er lagt inn som temakart under «Gårdskart på internett» på og på Kommunen skal i tvilstilfelle og for arealer som ikke dekkes av temakartene, benytte Jordforsk/Landbruksdepartementet sin Veileder for prioritering av arealer for tilskudd til endret jordarbeiding (1993) ved beregning av erosjonsrisiko. Vilkår: Omsøkte arealer skal være avmerka på kart i søknaden (digitalt) Søknaden skal omfatte de mest erosjonsutsatte åpenåkerarealene som foretaket disponerer. Dersom andre vesentlig mer erosjonsutsatte arealer høstpløyes, kan søknaden avslås Arealer som gis tilskudd skal ikke jordarbeides før 1.mars året etter høsting av hovedveksten Halmen på areal som gis tilskudd skal ikke brennes på åkeren Andre områder «Andre områder» omfatter arealer som ikke har særlige utfordringer med utslipp til vann. I disse områdene gis tilskudd kun til arealer med stor og svært stor erosjonsrisiko noe som ble bestemt i jordbruksavtalen Det kan ikke gis tilskudd til vinderosjon i «andre områder». Prioriterte områder «Prioriterte områder» omfatter arealer med middels, stor og svært stor erosjonsrisiko, som ligger i nedbørfeltet til vannforekomster med dårlig eller svært dårlig miljøtilstand, i kommunene: Frosta Grong Inderøy Levanger Meråker Namdalseid Namsos Overhalla Snåsa Steinkjer Stjørdal Verdal Verran Detaljert kart over elver og bekker i «prioriterte områder» i den enkelte kommune ligger i den digitale søknadsløsningen for RMP-tilskudd og på I prioriterte områder kan vinderosjonsutsatte arealer settes til middels erosjonsrisiko. 12

13 Flere tilskudd for samme areal: Areal som får tilskudd til «ingen eller utsatt jordarbeiding» kan også få tilskudd til «grasdekt vannvei», «ugrasharving» og «miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel» og for underkultur i korn til friareal for gås i prioriterte område, dersom reglene for disse oppfylles. 17 Miljøtilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel i nedbørsfeltet til Hotranvassdraget i Levanger Spredning i vår/ vekstsesong Bruk av tilførselsslanger Foreløpige satser: kr 50 per dekar for spredning i vår /vekstsesong kr 50 per dekar for bruk av tilførselsslanger Spredning i vår / vekstsesong I Hotranvassdragets nedbørsfelt kan det gis tilskudd til foretak som sprer all sin husdyrgjødsel om våren og i vekstsesongen, før 10. august. Vilkår: Siste frist for spredning av husdyrgjødsel fra eller på foretaket er 10. august. Foretaket kan ikke gi eller selge husdyrgjødsel til andre foretak dersom denne gjødsla bli spredd etter 10. august. Engarealet der det er spredd husdyrgjødsel skal høstes med slått eller beiting etter siste spredning. Bruk av tilførselsslanger i tillegg til «spredning i vår/vekstsesong» I Hotranvassdragets nedbørsfelt kan det til arealer som får tilskudd til spredning i vår/vekstsesong i tillegg gis tilskudd bruk av tilførselsslanger i stedet for tankvogn for å transportere husdyrgjødsla fra lager til spreder på dyrkajorda. Vilkår: Bruke tilførselsslanger med spredeutstyr. Siste frist for spredning av husdyrgjødsel fra eller på foretaket er 10. august. Foretaket kan ikke gi eller selge husdyrgjødsel til andre foretak dersom denne gjødsla bli spredd etter 10. august. Engarealet der det er spredd husdyrgjødsel skal høstes med slått eller beiting etter siste spredning. Flere tilskudd for samme areal: Areal som får tilskudd til miljøvennlig spredning kan også få tilskudd til ingen/utsatt jordarbeiding, grasdekt vannvei og ugrasharving dersom reglene for disse oppfylles. 18 Miljøtilskudd til grasdekt vannvei i åpenåker - og grasbelter mellom åker og vassdrag Foreløpig sats: kr 20 per løpemeter Det kan gis miljøtilskudd til grasdekte vannveger og grasbelter i åker. Godkjente vekster: Korn, oljevekster, erter, karve, grønngjødsling, og grønnforvekster sådd med liten radavstand og der bare overjordiske deler høstes. 13

14 Grasdekt vannvei med formål å redusere erosjon: Med grasdekt vannvei menes det at det på jordbruksareal er grasdekke i terrengsenkninger/daler der overflateavrenning samles, og arealer som oversvømmes fra tilliggende vassdrag. Grasbelte mellom åker og vassdrag for å holde tilbake jordpartikler i prioriterte områder Med grasbelte menes at en har et innmarksareal med gras som et vegetasjonsbelte mellom åkerkant og vassdrag som skjøttes med slått eller beite. Der det er naturlig et vegetasjonsbelte bredere enn 10 meter mellom åker og vassdrag, gis det ikke tilskudd. Med vassdrag menes elv, bekk, kanal/åpengrøft og innsjø/vatn Vilkår for grasdekt vannvei og grasbelte: Tilsådd vannvei/grasbelte må være minst 10 m bred. Grasveksten må være godt etablert om høsten Tilskudd kan gis til ettårig eller flerårig vannvei/grasbelte Vannvei/grasbelte skal ikke gjødsles, bortsett fra i anleggsåret Jordarbeiding kan bare skje i forbindelse med fornying Vannvei/grasbelte skal ikke sprøytes ned ved fornying Vilkår særskilt for grasbelte: Ordninga gjelder for prioriterte områder som i 16 Skal høstes enten ved slått eller beiting. Eventuell beiting skal skje uten unødig opptråkking som øker erosjonsrisikoen. Flere tilskudd for samme areal: Areal som får tilskudd til «grasdekt vannvei i åpenåker» kan også få tilskudd til utsatt jordarbeiding. 19 Miljøtilskudd til ugrasharving i konvensjonell kornproduksjon Foreløpig sats 50 kr. per dekar. Tiltaket har som formål å redusere faren for tap av plantevernmiddelrester til grunnvann og vassdrag. Gjelder ikke areal som DEBIO har klassifisert som karensareal eller som økologisk drevet. Vilkår: Arealet skal ugrasharves mot frøugras minst en gang i vekstsesongen Arbeidet må foregå på en slik måte og på et slikt tidspunkt at det har tilfredsstillende effekt på ugraset Det skal ikke brukes kjemiske ugrasmidler på arealet før høsting. Ordningen er ikke til hinder for sprøyting mot sopp i vekstsesongen eller mot kveke etter innhøsting. Flere tilskudd for samme areal: Areal som får tilskudd til ugrasharving kan også få tilskudd til utsatt jordarbeiding. 14

15 Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nord- Trøndelag Fastsatt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 1. juni 2015 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 3 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak i brev av 14. desember 2004 fra Landbruks- og matdepartementet. Kap. 1 Innledende bestemmelser 1 Formål Formålet med miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag er å stimulere til driftsformer og driftstilpasninger som fremmer og tar vare på miljøverdier knytta til kulturlandskapet, eller reduserer forurensing fra jordbruket. 2 Virkeområde Forskrifta gjelder for tiltak i Nord-Trøndelag fylke. 3 Grunnvilkår Tilskudd til miljøtiltak etter denne forskrifta kan bare gis til - foretak som er berettiget produksjonstilskudd, jf. forskrift 19. desember 2014 nr om produksjonstilskudd mv. i jordbruket, og/eller, - beitelag som er godkjent av kommunen og som er registrert i Enhetsregisteret, jf. enhetsregisterloven av , nr. 15. Ved bruk av gjødsel er det et vilkår at foretaket oppfyller kravene til gjødslingsplan i forskrift 1. juli 1999 nr. 791 om gjødslingsplanlegging 3. Ved bruk av plantevernmidler er det et vilkår at foretaket oppfyller kravene til føring og oppbevaring av journal i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler 20 og 26, og føring og oppbevaring av register over plantevernmidler i samme forskrift, artikkel 67. Fylkesmannen utformer utfyllende retningslinjer med spesifisering av foreløpige satser, krav og vilkår for tilskuddsordningene. I retningslinjene kan Fylkesmannen også fastsette sonevis differensiering av tilskudd eller øvre grense for tilskudd per foretak. Retningslinjene rulleres årlig. Kap. 2 Miljøtilskuddsordninger 4 Miljøtilskudd til regionalt prioriterte kulturlandskap Det kan gis miljøtilskudd til beite eller slått av marginale og særlig gjengroingstrua arealer. Tilskuddet gis for fulldyrka, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Arealet må være uten veg-, bru- eller fergeforbindelse eller ha andre spesielle verdier. Tilskuddet gis per dekar for slått og per dyreenhet for beite. 5 Miljøtilskudd for skjøtsel av bratt areal Det kan gis miljøtilskudd til fulldyrka eller overflatedyrka areal med helning på minst 1:5 som brukes som åker eller høstes ved slått til høy eller surfôr, dersom dette arealet utgjør minst 50 % av foretakets samla fulldyrka og overflatedyrka areal. Tilskuddet gis per dekar.

16 6 Miljøtilskudd til organisert beitebruk Organiserte beitelag med organisasjonsnummer kan gis tilskudd til drift av laget og utgifter knytta til beitevirksomheten. Ordninga omfatter beiting med sau, geit og storfe i utmark, og beiteperioden skal være minst 5 uker. Tilskuddet gis enten per slippet eller per sanka dyr. 7 Miljøtilskudd til skjøtsel av utvalgte naturtyper Det kan gis miljøtilskudd til skjøtsel av slåttemark og slåttemyr som er registrert som naturtype med nasjonal (A) og regional (B) verdi i Miljødirektoratets naturbase. Tilskuddet gis per dekar. 8 Miljøtilskudd til beite av kystlynghei Det kan gis miljøtilskudd til beiting av kystlynghei gjennom hold av utgangersau på vinterbeite i kommunene Flatanger, Fosnes, Nærøy, Vikna og Leka, samt Otterøya i Namsos kommune. Tilskuddet gis per sau på vinterbeite. 9 Miljøtilskudd til skjøtsel av biologisk verdifulle arealer Det kan gis miljøtilskudd til slått eller beiting av ugjødsla innmarksarealer som ikke fornyes ved pløying. Tilskuddet gis per dekar, med ulik sats for slått og beiting. 10 Miljøtilskudd til friareal for gås Det kan gis miljøtilskudd for tilrettelegging slik at gås kan beite på dyrka mark uten å bli jaga. Tilskuddet gis per dekar. 11 Miljøtilskudd til bevaringsverdige husdyrraser Det kan gis miljøtilskudd til hold av bevaringsverdige raser av storfe og grå trøndersau. Tilskuddet gis per dyr. 12 Miljøtilskudd til setring Det kan gis miljøtilskudd til foretak som har hele eller deler av sin melkeproduksjon på seter i minst fire uker i sommerhalvåret, og leverer til meieri eller driver foredling og salg av produkter fra setra. Tilskuddssatsen graderes med høgere sats til setre der det drives foredling av melk, og oppfyller kravene til besøksseter. Tilskuddet gis per seter, og fordeles mellom deltakerne dersom det er flere foretak som bruker setra. 13 Miljøtilskudd til hesjing Det kan gis miljøtilskudd til foretak som på tradisjonelt vis konserverer gras ved å tørke det på hesjer. Ordninga gjelder for areal som er registrert som «utvalgt naturtype, slåttemark» med verdi A eller B. Tilskuddet gis per dekar. 14 Miljøtilskudd til skjøtsel av freda kulturminner Det kan gis miljøtilskudd til skjøtsel av gravfelt og andre freda kulturminner. Skjøtselen kan gjennomføres i form av manuell og maskinell rydding og slått, eller ved hjelp av beitedyr, og skal være i samsvar med forvaltningsmyndighetens anbefalinger. Tilskuddet gis per dekar med ulik sats for manuell/maskinell skjøtsel og for beiting. 15 Miljøtilskudd til skjøtsel av viktige kulturhistoriske områder Det kan gis miljøtilskudd til slått av viktige kulturhistoriske områder, det vil si kulturlandskap eller kulturmiljø som på grunn av estetiske, biologiske eller kulturhistoriske verdier har annen særskilt status. Slåtten kan gjøres manuelt og/eller maskinelt. Tilskuddet gis per dekar. 16 Miljøtilskudd til ingen eller utsatt jordarbeiding. Miljøtilskudd kan gis til erosjonsutsatte arealer som ikke jordarbeides om høsten. Erosjonsrisikogrupper, vekster og nærmere definisjoner og vilkår beskrives i retningslinjene. Tilskuddet graderes etter arealenes erosjonsrisiko. Arealer med stor og svært stor erosjonsrisiko, og 16

17 som ligger i nedbørfeltet til vannforekomster med dårlig eller svært dårlig miljøtilstand (klassifisert i forbindelse med Vannforskriftarbeidet), kan gis forhøyet tilskuddssats. Tilskuddet gis per dekar. 17 Miljøtilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel i nedbørfeltet til sterkt belasta vassdrag. Miljøtilskudd kan gis til særskilt husdyrgjødselhandtering i samsvar med vilkår gitt i retningslinjene. Tilskuddet gis per dekar. 18 Miljøtilskudd til grasdekt vannvei i åpenåker. Miljøtilskudd for å hindre erosjon og avrenning til vassdrag kan gis til: 1. Grasbelte i terrengsenkninger som samler og fører overflatevann på åkerarealer 2. Grasbelte mellom vassdrag og åkerarealer i nedbørfeltet til vannforekomster med dårlig eller svært dårlig miljøtilstand (klassifisert i forbindelse med Vannforskriftarbeidet) Krav til bredde og andre vilkår beskrives i retningslinjene. Tilskuddet gis per løpemeter. 19 Miljøtilskudd til ugrasharving i konvensjonell kornproduksjon. Miljøtilskudd kan gis til arealer hvor bekjempelsen av frøugras skjer ved harving i stedet for bruk av kjemiske ugrasmidler. Harvinga skal skje i samsvar med retningslinjene. Tilskuddet gis per dekar. Kap. 3. Generelle bestemmelser 20 Retningslinjer og satser Tilskudd utbetales etter utfyllende retningslinjer, satser, definisjoner m.v. fastsatt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 21 Søknad og utbetaling Søknad framsettes på søknadsskjema fastsatt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Søknadsfristen er 20. august. For tilskudd til beitelag er søknadsfristen 1. november. Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssentrum ligger. For søknad om organisert beitebruk sendes søknaden til kommunen der beitelaget har adresse. Ved for sent framsatt søknad vil det tildelte tilskuddet bli redusert med kroner per virkedag etter fristens utløp og opp til 20 virkedager. Søknader som innkommer senere enn 20 virkedager etter fristen vil ikke bli behandlet. Innvilget tilskudd utbetales til det foretaket eller beitelaget som fremsatte søknaden. Tilskuddet kan ikke overdras til eie eller pant.. 22 Administrasjon, dispensasjon og klage Vedtak om tilskudd fattes av kommunen. Fylkesmannen kan etter søknad i særlige tilfelle dispensere fra reglene i denne forskrifta. Vedtak fattet av kommunen kan påklages 1 til Fylkesmannen. Vedtak fattet av Fylkesmannen i første instans kan påklages til Landbruksdirektoratet. 23 Opplysningsplikt og kontroll Søker av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som kommunen, Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen. Kommunen, Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kontrollerer at utbetaling av tilskudd er riktige. Søker plikter å utlevere all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. Opplysninger gitt i forbindelse med søknad om tilskudd kan også kontrolleres ved telling og måling på de eiendommer som foretaket benytter i driften. 1 Jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VI 17

18 24 Avkortning ved regelverksbrudd Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig driver eller har drevet sin virksomhet i strid med annet regelverk for jordbruksvirksomhet, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes. Tilskuddet kan avkortes eller helt bortfalle dersom foretaket ikke oppfyller, eller bare delvis oppfyller kravene stilt i 3, andre og tredje ledd. Av samme grunner kan utbetalt tilskudd delvis eller helt kreves tilbakebetalt, jf Avkortning ved feilopplysninger Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig har gitt feil opplysninger i søknaden som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet for seg selv eller andre, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes. Tilskuddet kan også avkortes dersom foretaket ikke overholder de frister som kommunen, Fylkesmannen eller Landbruksdirektoratet har satt for å kunne utføre sine kontrolloppgaver i medhold av Tilbakebetaling og renter mv. Dersom foretaket som følge av manglende oppfyllelse av vilkår i denne forskrifta eller av andre grunner har mottatt en utbetaling som ikke er berettiget, kan det feilutbetalte beløpet kreves tilbakebetalt fra mottakeren eller motregnes i senere tilskuddsutbetaling. Tilsvarende gjelder differansen mellom utbetalt beløp og redusert tilskudd som følge av vedtak om avkortning etter 24 og 25. For tilbakebetalingskrav kan det kreves renter når kravet ikke innfris ved forfall. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet. Størrelsen på renten følger rentesatsen fastsatt med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. Krav fra offentlig myndighet som utspringer av foretakets jordbruksvirksomhet kan motregnes i senere tilskuddsutbetalinger til foretaket. 27 Ikrafttredelse Forskrifta trer i kraft 1.juni 2015 Samtidig oppheves forskrift av 7. juni 2013, «Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag», 18

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 6. september 2017 28.08.2017 nr. 1297 Forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 12.20 PDF-versjon 7. juni 2017 16.05.2017 nr. 593 Forskrift om miljøtilskudd

Detaljer

Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag, 2015

Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag, 2015 Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag, 2015 Retningslinjer og forskrift søknadsfrist 20. august 2015 15. juni 2015 Retningslinjer for miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag Hele miljøprogrammet

Detaljer

Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag 2016

Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag 2016 aiii Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Noerhte-Troondelagen fylhkenalma Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag 2016 Regionalt miljøprogram Retningslinjer og forskrift søknadsfrist 20. august 2016 1

Detaljer

Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag, 2014

Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag, 2014 Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag, 2014 Retningslinjer og forskrift søknadsfrist 20. august 2014 2. mai 2014 Retningslinjer for miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag Hele miljøprogrammet

Detaljer

Kap. I Innledende bestemmelser. Kap. II Ordninger for tiltak innen kulturlandskap

Kap. I Innledende bestemmelser. Kap. II Ordninger for tiltak innen kulturlandskap Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark dd.mm.2015 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak

Detaljer

Høringsforslag. Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag. Retningslinjer og forskrift. utsendt 24. mars 2014 høringsfrist 8.

Høringsforslag. Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag. Retningslinjer og forskrift. utsendt 24. mars 2014 høringsfrist 8. Høringsforslag utsendt 24. mars 2014 høringsfrist 8. april 2014 Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag Retningslinjer og forskrift søknadsfrist 20. august 2014 Bilder Retningslinjer for miljøtilskudd

Detaljer

Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland

Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland den 25.06 2013 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegeringsvedtak 14. desember

Detaljer

Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag. Retningslinjer og forskrift

Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag. Retningslinjer og forskrift FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Landbruksavdelingen Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag Retningslinjer og forskrift søknadsfrist 20. august 2013 Retningslinjer for miljøtilskudd til jordbruket

Detaljer

Kap. I Generelle bestemmelser

Kap. I Generelle bestemmelser Forskrift om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark dd.mm.2013 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak

Detaljer

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter Fylkesmannen i Østfold - Tilskudd til regionale miljøtiltak 2012 Regionale miljøtilskudd Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd og gis til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme

Detaljer

Langs åpne grøfter og kanaler: Tilskudd kan gis for årlig skjøtsel av kantarealer langs åpne grøfter og kanaler knyttet til innmark.

Langs åpne grøfter og kanaler: Tilskudd kan gis for årlig skjøtsel av kantarealer langs åpne grøfter og kanaler knyttet til innmark. Forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Troms Fastsatt av Fylkesmannen i Troms 06. juni 2013 med hjemmel i lov av 12. mai nr 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak i brev av 14. desember

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 7. juli 2017 kl. 16.10 PDF-versjon 10. august 2017 01.07.2017 nr. 1157 Forskrift om

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder av

Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder av Rundskriv 1/2017 01.09.2017 Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder av 01.09.2017 Kap. 1 Innledende bestemmelser Til 2 og 3 Hvem kan søke om

Detaljer

Saksbehandlerveileder for Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag 2016

Saksbehandlerveileder for Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag 2016 Landbruksavdelingen kommunene i Nord-Trøndelag Vår dato: 07.09.2016 Deres dato: Vår ref.: 2016/5554 Arkivkode: Deres ref.: Saksbehandlerveileder for Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag 2016 1.

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Dato FOR-2014-12-19-1817 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer

Detaljer

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Sør-Trøndelag fyike

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Sør-Trøndelag fyike Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Sør-Trøndelag fyike Fastsatt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 21.mai 2015 med hjemmel i lov av 12.mai 1995 nr. 23 omjord (/ordlova) 18 og delegasjonsvedtak

Detaljer

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. 1. Formål

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Aust-Agder av

Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Aust-Agder av Rundskriv 1/2016 17.06.2016 Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Aust-Agder av 01.07.2015 Kap. 1 Innledende bestemmelser Til 2 og 3 Hvem kan søke om

Detaljer

Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark

Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Veiledningshefte 2014 Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Søknadsfrist 1. oktober 2014 2 Regionalt miljøprogram Husk søknadsfrist 1. OKTOBER 2014 REGIONALT MILJØPROGRAM

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak Kulturlandskap, forurensing og klima

Tilskudd til regionale miljøtiltak Kulturlandskap, forurensing og klima Tilskudd til regionale miljøtiltak Kulturlandskap, forurensing og klima Marit Ness Kjeve 6. mars 2013 RMP-tilskudd Årlig tilskudd til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme verdiene

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 Må jeg har levert søknad om produksjonstilskudd før jeg kan søke regionalt miljøtilskudd? Nei. Du trenger ikke å ha søkt om produksjonstilskudd

Detaljer

Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2015

Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2015 Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2015 Søknadsfrist 20. september 2015 Landbruksavdelingen VEILEDER OM TILSKUDD TIL MILJØTILTAK FOR JORDBRUKET I TELEMARK 2015 Generelle opplysninger

Detaljer

Revidert regionalt miljøprogram

Revidert regionalt miljøprogram Revidert regionalt miljøprogram Hovedmål Jordvern Bidra til et sterkt jordvern som grunnlag for økt matproduksjon nå og i framtida. Kulturlandskap Forvalte kulturlandskapet på en miljømessig god måte gjennom

Detaljer

Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fagsamling med kommunene Lars Martin Hagen

Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fagsamling med kommunene Lars Martin Hagen Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark 2014 Fagsamling med kommunene 10.09.14 Lars Martin Hagen Viktig grunnprinsipp for forvaltningen; Det er bare de som oppfyller grunnvilkårene

Detaljer

Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2014

Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2014 Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2014 Søknadsfrist 20. september 2014 Landbruksavdelingen VEILEDER OM TILSKUDD TIL MILJØTILTAK FOR JORDBRUKET I TELEMARK 2014 Generelle opplysninger

Detaljer

Sjekkliste ved foretakskontroll - søknad om tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP)

Sjekkliste ved foretakskontroll - søknad om tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP) Sjekkliste ved foretakskontroll - søknad om tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP) Innledning Detaljert informasjon om bakgrunn for kontrollen, varsel og gjennomføring av kontrollen finnes i Landbruksdirektoratets

Detaljer

FOR nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

FOR nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket FOR 2002-03-22 nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket DATO: FOR-2002-03-22-283 Gjelder fra: 2008-07 HISTORISK VERSJON DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk

Detaljer

Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket Dato 22.03.2002 nr. 283 Departement Avd/dir Gjelder fra: 01.01.2012 - HISTORISK VERSJON Landbruks- og matdepartementet Landbrukspolitisk avd. Publisert I 2002 hefte 3 Ikrafttredelse 01.07.2002 Sist endret

Detaljer

KANTSONE FORVALTNING ETTER JORDLOVEN

KANTSONE FORVALTNING ETTER JORDLOVEN KANTSONE FORVALTNING ETTER JORDLOVEN 21.12.2015 JORDLOVENS FORMÅL OMFATTER MILJØ Lov om jord (jordlova) av 12. mai 1995 nr. 23 1.Føremål Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL - REGIONALE MILJØTILSKUDD I BUSKERUD

OFTE STILTE SPØRSMÅL - REGIONALE MILJØTILSKUDD I BUSKERUD OFTE STILTE SPØRSMÅL - REGIONALE MILJØTILSKUDD I BUSKERUD Må jeg ha levert søknad om produksjonstilskudd før jeg kan søke regionalt miljøtilskudd? Nei. Du trenger ikke å ha søkt om produksjonstilskudd

Detaljer

Ny forskrift fra Erfaringer med regelverket så langt Spørsmål og diskusjon

Ny forskrift fra Erfaringer med regelverket så langt Spørsmål og diskusjon Ny forskrift fra 1.1.2017 Erfaringer med regelverket så langt Spørsmål og diskusjon Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo og Akershus 2013

Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo og Akershus 2013 Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo Akershus 2013 Informasjon om tilskudd søking til regionale miljøtiltak i landbruket i Oslo Akershus Søknadsfrist 21. oktober Rett miljøtiltak på

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder 2017

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder 2017 Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder 2017 Regionalt miljøprogram Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder landbruksavdelingen Innhold Kort om regionalt miljøprogram 2013 2017... 3 Generelle

Detaljer

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland LANDBRUKSAVDELINGEN Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland Veileder 2014 Søknadsprosedyre, vilkår og foreløpige tilskuddssatser 1 REGIONAL ALE MILJØTILSKUDD 2014 Vilkår og foreløpige satser for

Detaljer

Miljø- og Klimasamling. Erfaringer fra 2015 Nytt i Lars Martin Hagen

Miljø- og Klimasamling. Erfaringer fra 2015 Nytt i Lars Martin Hagen Miljø- og Klimasamling Erfaringer fra 2015 Nytt i 2016 31.08.2016 Lars Martin Hagen Erfaring fra forvaltningskontroll RMP2015 - Delagasjon av myndighet - Habilitet - søknad behandlet av sideordnet - Flere

Detaljer

Denne forskriften er hjemlet i forskrift om produksjonstilskudd 8.

Denne forskriften er hjemlet i forskrift om produksjonstilskudd 8. Rundskriv 3/2014 Kommunene i Østfold Landbruksavdelingen Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 24.09.2014 Rundskriv 3/2014 Kommentarer til forskrift (FOR 2013-06-04 nr 602) om regionale miljøkrav i Haldenvassdraget,

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Alf Anders Øwre Innbygda 104 7629 YTTERØY Deres ref: Vår ref: AILWIG 2016/5676 Dato: 03.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:1719/330/1

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder 2016

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder 2016 Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder 2016 Regionalt miljøprogram Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder landbruksavdelingen Innhold Kort om regionalt miljøprogram 2013 2017... 3 Generelle

Detaljer

Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket

Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket LANDBRUKSAVDELINGEN Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket Trond Løfsgaard fmoatrl@fylkesmannen.no Høring Høringsfrist 20. oktober Fylkesmannen og kommunene er

Detaljer

Digitalisering av miljøtiltak hva kan vi få ut av dataene? Landskapsovervåkning, 27.november 2013 Turid Trötscher

Digitalisering av miljøtiltak hva kan vi få ut av dataene? Landskapsovervåkning, 27.november 2013 Turid Trötscher Digitalisering av miljøtiltak hva kan vi få ut av dataene? Landskapsovervåkning, 27.november 2013 Turid Trötscher Dette skal jeg snakke om Ny nasjonal meny for regionalt miljøtilskudd De ulike miljøtemaene

Detaljer

Vannkvalitet - produksjonstilskudd og miljøplan. Vannseminar Stiklestad 6.-7.mars 2013 Inger Skjerve Bjartnes

Vannkvalitet - produksjonstilskudd og miljøplan. Vannseminar Stiklestad 6.-7.mars 2013 Inger Skjerve Bjartnes Vannkvalitet - produksjonstilskudd og miljøplan Vannseminar Stiklestad 6.-7.mars 2013 Inger Skjerve Bjartnes Forskriften om produksjonstilskudd (PT) 8 8. Miljøkrav Med mindre kommunen samtykker, kan foretak

Detaljer

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET RMP -Regionale miljøtiltak i landbruket. SMIL -Spesielle miljøtiltak i jordbruket. REGIONALE MILJØTILTAK I LANDBRUKET Formålet med ordningen: Å sikre et aktivt og bærekraftig

Detaljer

Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark

Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Foto: Eiliv Sandberg Regionalt miljøprogram Veiledning Forskrift Søknadsfrist 20. august 2010 2 Regionalt

Detaljer

Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark

Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Søknadsfrist 20. august 2012 Veiledning Forskrift 2 Regionalt miljøprogram Husk søknadsfrist 20. august 2012 REGIONALT MILJØPROGRAM SKAL RULLERES

Detaljer

Miljøplan. Grendemøter 2013

Miljøplan. Grendemøter 2013 Miljøplan Grendemøter 2013 Inga Holt Rådgiver Miljøplan Hva skal vi gjennom? Målsetninger Innhold trinn 1 Gjødselplan Plantevernjournal Sjekkliste Kart med registreringer Trinn 2 Men først hva er? KSL

Detaljer

Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark. Søknadsfrist 1. oktober 2017

Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark. Søknadsfrist 1. oktober 2017 VEILEDNINGSHEFTE 2017 Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Søknadsfrist 1. oktober 2017 Foto Eiliv Sandberg 2 REGIONALT MILJØPROGRAM HUSK SØKNADSFRIST 1. OKTOBER Regionalt

Detaljer

FORSKRIFT OM TILSKOT TIL REGIONALE MILJØTILTAK I HORDALAND

FORSKRIFT OM TILSKOT TIL REGIONALE MILJØTILTAK I HORDALAND FORSKRIFT OM TILSKOT TIL REGIONALE MILJØTILTAK I HORDALAND Heimel: Fastsett av Fylkesmannen i Hordaland 9.juni.2016 med heimel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegeringsvedtak 14. desember

Detaljer

Søknad om regionalt miljøtilskudd i Sør-Trøndelag Side 1 av 5

Søknad om regionalt miljøtilskudd i Sør-Trøndelag Side 1 av 5 Søknad o regionalt iljøtilskudd i Sør-Trøndelag - 2016 Søknaden kan sendes fra og ed 01.08.2016. Søknadsfrist 20.08.2016. Fyll ut skjeaet og send det til kounen der driftssenteret ligger. Derso foretaket

Detaljer

FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING

FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Sør-Trøndelag Forskrift og retningslinjer 2016 1 Innledning Tilskuddssystemet for

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - endringer i 2015, forvaltning og prioritering Kommunesamling i Telemark, 12. mai 2015 Cecilie Askhaven HVA SKAL VI INNOM? SMIL en del av nasjonalt miljøprogram

Detaljer

Regionale miljøtilskot. Arnold Hoddevik, Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Regionale miljøtilskot. Arnold Hoddevik, Fylkesmannen i Møre og Romsdal Regionale miljøtilskot Arnold Hoddevik, Fylkesmannen i Møre og Romsdal Virkemiddel og samarbeid i landbruket i Møre og Romsdal Tidleg spreiing av husdyrgjødsel, felles «gjødselbank» Generelt målstruktur

Detaljer

RMP og SMIL Kompetansesamling Hilde Marianne Lien

RMP og SMIL Kompetansesamling Hilde Marianne Lien RMP og SMIL Kompetansesamling 31.08.2015 Hilde Marianne Lien Fotoutstilling Ole Christian Torkildsen - Stokke Bygdetun + kalender for 2016 med tema kulturlandskap RMP kulturlandskap - endringer 2015 Tilskudd

Detaljer

Veileder for miljøtilskudd i jordbruket. Søknadsomgangen 2013. Versjon nr. 2 per 05.07.13 (For oversikt over endringene, se side 2)

Veileder for miljøtilskudd i jordbruket. Søknadsomgangen 2013. Versjon nr. 2 per 05.07.13 (For oversikt over endringene, se side 2) Veileder for miljøtilskudd i jordbruket Søknadsomgangen 2013 Versjon nr. 2 per 05.07.13 (For oversikt over endringene, se side 2) Oppdateringer: Følgende rettinger er gjort i denne versjonen (05.07.13):

Detaljer

Rundskriv regionalt miljøtilskudd for landbruket i Oslo og Akershus

Rundskriv regionalt miljøtilskudd for landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen e i Oslo og Akershus Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Kommunesamling miljøtiltak. Regionalt miljøprogram Lars Martin Hagen

Kommunesamling miljøtiltak. Regionalt miljøprogram Lars Martin Hagen Kommunesamling miljøtiltak Regionalt miljøprogram 23.09.15 Lars Martin Hagen Erfaring fra forvaltningskontroll RMP - Delagasjon av myndighet NB! Nytt kommunestyre fra oktober - Habilitet, OK viktig med

Detaljer

Miljøtilskudd til jordbruket i Sør-Trøndelag

Miljøtilskudd til jordbruket i Sør-Trøndelag FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING Miljøtilskudd til jordbruket i Sør-Trøndelag Forskrift og retningslinjer 2012 Innledning Tilskuddssystemet for regionale miljøtilskudd,

Detaljer

Høringsuttalelse til Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Oslo og Akershus

Høringsuttalelse til Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Oslo og Akershus 1 av 2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Landbruksavdeling Postboks 8111 Dep 0032 Oslo Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Ståhle Bakstad 25.04.2013 13/00562-1 Deres dato Deres referanse Høringsuttalelse

Detaljer

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Oslo og Akershus

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Oslo og Akershus Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Oslo og Akershus Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 16. mars 2010 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova)

Detaljer

FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING

FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Sør-Trøndelag Forskrift og retningslinjer 2017 1 Innledning Tilskuddssystemet for

Detaljer

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2014

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2014 Veileder for søknad om: Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2014 Søknadsfrist 20. september Endret jordarbeiding, kulturlandskap, setertilskudd m.m. 2 Fylkesmannen i Buskerud. Regionale miljøtilskudd

Detaljer

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud Endringer i veilederen. Per Rønneberg Hauge Landbruks- og miljøvernavdelingen

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud Endringer i veilederen. Per Rønneberg Hauge Landbruks- og miljøvernavdelingen Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2015. Endringer i veilederen Per Rønneberg Hauge Landbruks- og miljøvernavdelingen 2.9.2015 Forsiden Spadeprøve fra Steinssletta Nytt bilde i anledning

Detaljer

Fagsamling tilskotsforvaltning. 4 - jordbruksareal

Fagsamling tilskotsforvaltning. 4 - jordbruksareal Fagsamling tilskotsforvaltning 4 - jordbruksareal Produksjonstilskot, 4, jordbruksareal Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite Minst 50 % av arealet skal vere dekka av grasartar og beitetålande

Detaljer

Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark

Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark VEILEDNINGSHEFTE 2015 Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Søknadsfrist 1. oktober 2015 2 REGIONALT MILJØPROGRAM HUSK SØKNADSFRIST 1. OKTOBER 2015 REGIONALT MILJØPROGRAM

Detaljer

Miljøtilskudd til jordbruket i Sør-Trøndelag

Miljøtilskudd til jordbruket i Sør-Trøndelag FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING Miljøtilskudd til jordbruket i Sør-Trøndelag Forskrift og retningslinjer 2013 Innledning Tilskuddssystemet for regionale miljøtilskudd

Detaljer

Inger Skjerve Bjartnes, fylkesagronom

Inger Skjerve Bjartnes, fylkesagronom Tiltak i kantvegetasjon Sanksjonsmuligheter etter forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd (PT) og Forskrift om regionalt miljøtilskudd(rmp) Inger Skjerve Bjartnes, fylkesagronom Kantvegetasjon

Detaljer

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. Velkomen. Fagkveld om miljøspørsmål i jordbruket. 8. November 2016

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. Velkomen. Fagkveld om miljøspørsmål i jordbruket. 8. November 2016 Velkomen Fagkveld om miljøspørsmål i jordbruket 8. November 2016 Program Korleis utnytte husdyrgjødsel Ny plantevernforskrift og plantevernjournalar Regelverk for lagring og bruk av husdyrgjødsel Regelverk

Detaljer

Ny rapporteringsstruktur for jordbrukets miljøinnsats. Samling utvalgte kulturlandskap

Ny rapporteringsstruktur for jordbrukets miljøinnsats. Samling utvalgte kulturlandskap Ny rapporteringsstruktur for jordbrukets miljøinnsats Samling utvalgte kulturlandskap 19.04.2012 Mandat og avgrensinger Partssammensatt arbeidsgruppe, SLF sekretær, prosesser mot fagmiljø og miljøforvaltning

Detaljer

Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan Jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme off. krav Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak Miljøplankart

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Vestfold

Tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Vestfold 2012 Tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Vestfold Veiledning og forskrift Søknadsskjema og maler for miljøplan trinn 2 se bakerst i heftet Søknadsfrist 12. oktober 2012 Miljøsatsing og miljøvirkemidler

Detaljer

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. http://www.lovdata.no/for/sf/ld/td-20040204-0447-0.html#3 Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet 4. februar 2004 med hjemmel i lov 27.

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING

FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Sør-Trøndelag Forskrift og retningslinjer 2015 1 Innledning Tilskuddssystemet for

Detaljer

Krav til gjødslingsplanlegging. Fagsamling om gjødslingsplanlegging for kommuner og Norsk Landbruksrådgiving. 29. mars 2017

Krav til gjødslingsplanlegging. Fagsamling om gjødslingsplanlegging for kommuner og Norsk Landbruksrådgiving. 29. mars 2017 Krav til gjødslingsplanlegging Fagsamling om gjødslingsplanlegging for kommuner og Norsk Landbruksrådgiving 29. mars 2017 Lars Martin Hagen Fylkesmannen i Hedmark REGELVERK VEDR. GJØDSLINGSPLANLEGGING:

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Tilskudd til drenering

Tilskudd til drenering Tilskudd til drenering Nytt 2016 Revidert forskrift omfatter planerte arealer som tidligere ikke er grøftet Landbruksdirektoratet rundskriv 2016-10: Noen endringer og presiseringer etter erfaringene som

Detaljer

Regionalt miljøprogram. Landbruksmøte Spydeberg 4. April 2017 Svein Skøien Fylkesmannens landbruksavdeling

Regionalt miljøprogram. Landbruksmøte Spydeberg 4. April 2017 Svein Skøien Fylkesmannens landbruksavdeling Regionalt miljøprogram Landbruksmøte Spydeberg 4. April 2017 Svein Skøien Fylkesmannens landbruksavdeling 2 Grunnvilkår for søknad Til foretak som er berettiget produksjonstilskudd Oppfylle krav til gjødslingsplan

Detaljer

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i Side 1 av 5 FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. DATO: FOR-2004-02-04-447 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Avd. for skog- og

Detaljer

Kommentarer til forskrifter om regionale miljøkrav i jordbruket i Østfold

Kommentarer til forskrifter om regionale miljøkrav i jordbruket i Østfold Kommunene i Østfold Landbruksavdelingen Vår ref.: 2015/6861 NAA Vår dato: 22.10.2015 Rundskriv 2/2015 Kommentarer til forskrifter om regionale miljøkrav i jordbruket i Østfold Dette rundskrivet gjelder

Detaljer

Hvordan kan vi bruke overvåkingsdata om gjengroing og hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bruke overvåkingsdata om gjengroing og hvordan kan vi bli enda bedre? Landskapsovervåkning nå og framover Hvordan kan vi bruke overvåkingsdata om gjengroing og hvordan kan vi bli enda bedre? Kristin Ø. Bryhn seniorrådgiver Fylkesmannen i Hedmark, Landbruksavdelingen Lillestrøm,

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak for jordbruket i Vestfold

Tilskudd til regionale miljøtiltak for jordbruket i Vestfold 2015 Tilskudd til regionale miljøtiltak for jordbruket i Vestfold Regionalt miljøprogram RMP Veiledning og foreløpige satser Søknadsfrist 20. oktober Innhold Hvordan søker du RMP-tilskudd?... 3 Regionale

Detaljer

KOMMUNESAMLING I NORDLAND 15. APRIL 2016

KOMMUNESAMLING I NORDLAND 15. APRIL 2016 KOMMUNESAMLING I NORDLAND 15. APRIL 2016 Tema 1. Avkorting ved brudd på annet regelverk 2. Ny forvaltningsmodell AVKORTING VED BRUDD PÅ ANNET REGELVERK 11 første ledd Videre gjennomgang Hva er avkorting?

Detaljer

Informasjon om Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2009-2012 Gode miljøtiltak krever god planlegging!

Informasjon om Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2009-2012 Gode miljøtiltak krever god planlegging! Informasjon om Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2009-2012 Gode miljøtiltak krever god planlegging! Foto: Svein Skøien Veileder og planlegger for å sette i gang med miljøtiltak allerede

Detaljer

Høringsnotat til ny PTforskrift. - Kort gjennomgang av hovedtrekkene i forslaget - Gjennomgang av tidsplan

Høringsnotat til ny PTforskrift. - Kort gjennomgang av hovedtrekkene i forslaget - Gjennomgang av tidsplan Høringsnotat til ny PTforskrift - Kort gjennomgang av hovedtrekkene i forslaget - Gjennomgang av tidsplan Bakgrunn for revidering av forskriften Forskrift om produksjonstilskudd er fra 2002, noen forskriftsendringer

Detaljer

Kommentarer til forskrift om miljøtilskudd i Nordland fylke

Kommentarer til forskrift om miljøtilskudd i Nordland fylke Dato: Vår ref. Vår arkivkode Juni 2012 2012/4462 410 RUNDSKRIV 2/2012 Til: Kommunene i Nordland Kommentarer til forskrift om miljøtilskudd i Nordland fylke Kontaktpersoner: Arne Farup 75 54 78 44 fmnoahe@fylkesmannen.no

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Bjørn Stormo Sandneset 106 7660 VUKU Deres ref: Vår ref: AILWIG 2016/5677 Dato: 10.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom: 1721/233/4 Saksnr:

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ 2015-2018 Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Planleggings og tilretteleggingsprosjekter

Detaljer

FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING

FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING Miljøtilskudd til jordbruket i Sør-Trøndelag Forskrift og retningslinjer 2014 1 Innledning Tilskuddssystemet for regionale miljøtilskudd

Detaljer

RUNDSKRIV OG REGELVERK

RUNDSKRIV OG REGELVERK RUNDSKRIV OG REGELVERK 22.9.2017 TEMA Nytt i regelverket Endringer/presiseringer som følge av ny forvaltningsmodell Behandling av klage- og omgjøringssaker Avkorting ved brudd på annet regelverk for jordbruksvirksomhet

Detaljer

Krav til gjødselplan og kontroll av gjødselplan. Ole Steffen Gusdal Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøte for bønder

Krav til gjødselplan og kontroll av gjødselplan. Ole Steffen Gusdal Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøte for bønder Krav til gjødselplan og kontroll av gjødselplan Ole Steffen Gusdal Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøte for bønder Formål med dette innlegget Se hva som er de vanligste grunnene til at gjødslingsplan

Detaljer

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Anne Kari Birkeland / Kjellfrid Straume Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøter høst 2016 Forvaltning av jordbruksavtalemidlene Riksrevisjonen

Detaljer

Veileder for miljøtilskudd i jordbruket

Veileder for miljøtilskudd i jordbruket Veileder for miljøtilskudd i jordbruket Søknadsomgangen 2014 Versjon nr. 01 Foto: Forsidebilde fra Tjøtta i Alstahaug kommune: Gunnar Nygaard Øvrige foto: Ingvild Gabrielsen, Gunnar Nygaard, Bioforsk Kvithamar,

Detaljer

Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan og jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme o

Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan og jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme o Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan og jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme off. krav Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak 2011-2012

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019

TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019 TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019 BAKGRUNN: Tilskudd som bevilges i henhold til Forskrift om miljøtiltak i jordbruket kommer fra bevilgninger over jordbruksavtalen. Tilskudd

Detaljer

Tilskudd til miljøtiltak i jordbruket

Tilskudd til miljøtiltak i jordbruket LANDBRUKSAVDELINGEN Tilskudd til miljøtiltak i jordbruket Veileder for regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland 2013 REGIONALT MILJØPROGRAM FOR JORDBRUKET I OPPLAND Veileder for regionale miljøtilskudd

Detaljer

LANDBRUKSAVDELINGEN. Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland

LANDBRUKSAVDELINGEN. Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland LANDBRUKSAVDELINGEN Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland Veileder med retningslinjer for 2017 1 2017 Søknadsprosedyre, vilkår og foreløpige satser for regionale miljøtilskudd for jordbruket

Detaljer

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket -SMIL. Alminnelige bestemmelser Utfordringer. Stortingsmeldingen om Landbruks- og matpolitikken Velkommen

Detaljer

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud Endringer i veilederen. Per Rønneberg Hauge Landbruks- og næringsavdelingen

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud Endringer i veilederen. Per Rønneberg Hauge Landbruks- og næringsavdelingen Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2014. Endringer i veilederen Per Rønneberg Hauge Landbruks- og næringsavdelingen 4.9.2014 Forsiden Skyer over fjellandbruket? Nytt bilde, - fra Grøthe

Detaljer

Rundskriv 3/ Forvaltningsrutiner - Regionalt miljøprogram (RMP) for Aust-Agder og Vest-Agder

Rundskriv 3/ Forvaltningsrutiner - Regionalt miljøprogram (RMP) for Aust-Agder og Vest-Agder Rundskriv 3/2016 06.07.2016 Forvaltningsrutiner - Regionalt miljøprogram (RMP) for Aust-Agder og Vest-Agder 2013-2017 Retningslinjer for saksbehandlingen Innhold Innledning... 2 Frister... 2 Forutsetninger

Detaljer

Naturmangfoldloven - utvalgte naturtyper

Naturmangfoldloven - utvalgte naturtyper Naturmangfoldloven - utvalgte naturtyper Med «artsrike slåttemarker» som eksempel Bestemmelser, skjøtsel og tilskuddsordning Landbrukskonferansen 2013 Ingvild Gabrielsen, Miljøvernavdelinga Utvalgte naturtyper

Detaljer