PROSJEKTBESKRIVELSE OLJEFRI.NO I HORDALAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTBESKRIVELSE OLJEFRI.NO I HORDALAND"

Transkript

1 PROSJEKTBESKRIVELSE OLJEFRI.NO I HORDALAND MÅLSETTING: Oljefri.no skal bidra til at klimagassutslippene fra oljefyring i Hordaland reduseres med 90 prosent innen 2014 og være pådriver for lavere klimagassutslipp fra byggsektoren. STRATEGI: Tilby nøytral og uavhengig informasjon om forholdet mellom energiforbruk i bygg og utslipp av klimagasser. Vise eksempler på gjennomførte tiltak, gi råd, hente inn og dele kompetanse og erfaringer. Bidra til at kunnskap enklere omsettes til konkrete klimatiltak ved at husholdninger kan bestille tilbud på klimavennlig oppvarming fra mange lokale leverandører. BAKGRUNN: Oljefri.no ble startet i mars 2008 og lansert i Bergensområdet i september I samme periode har klimagassutslippene fra oppvarming av bygg i Hordaland gått ned fra tonn i 2007 til tonn i Hovedårsaken til nedgangen i utslippene er sannsynligvis økte energipriser. 2 I tillegg har det vært økt fokus på klimaendringer, og sammenhengen mellom energiforbruk i byggsektoren, spesielt i forbindelse med oljefyring, og utslipp av klimagasser. Oljefri.no har hatt over besøk og 455 personer har bedt om tilbud på klimavennlig oppvarming gjennom nettsiden i Bergen. I tillegg er det kommet inn bestillinger fra mange som ønsker oljefritjenesten utenfor Bergen. POTENSIALE: Hordaland fylkeskommune kan gjennom oljefri.no gjøre det enklere for innbyggere i Hordaland å redusere sine klimagassutslipp. Dette blir det første skrittet i prosessen med å gjøre oljefri tilgjengelig over hele landet. Dette arbeidet følges opp fra Norges Naturvernforbund og er foreslått som en del av Miljøverndepartementets prosjekt Framtidens byer. En satsning på oljefri i Hordaland vil styrke Vestlandets bidrag til å gjøre Norge mer klimavennlig, fornybart og energieffektivt. Overgangen fra fossile til fornybare energikilder kan også bidra til økt næringsutvikling i Hordaland. Innføring av nye energiløsninger og -tiltak krever lokale produsenter, installatører og leverandører av disse løsningene. Bygg- og anleggesektoren er helt sentral i gjennomføringen av de ulike tiltakene i oljefri. I tillegg kan prosjektet være med på å øke etterspørselen etter en lokal bioenerginæring. HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE I BERGEN: Bergen kommune ved Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling og BKK er hovedsamarbeidspartnere i prosjektet. Andre støttespillere har vært Hordaland fylkeskommune gjennom LA 21 og TrygVesta. I HORDALAND: Ønsker å samarbeide med Hordaland fylkeskommune og kommunene i Hordaland. Søker dessuten støtte fra VisjonVest. OM OLJEFRI.NO Fjerning av oljefyr og energisparing i bygg er noen av de mest virkningsfulle og minst konfliktfylte klimatiltakene som kan gjennomføres. Samtidig er det vanskelig å finne nøytral informasjon om klimavennlig oppvarming, krav til kompetanse hos husholdningene er høyt og leverandørmarkedet er 1 I 2008 ble det solgt rundt 5 millioner liter fyringsparafin og 39 millioner liter fyringsolje i Hordaland (SSB 2009). I henhold til SSB og SFTs utslippstabeller legges det til grunn et utslipp på 2,47 kg CO 2 pr liter parafin og 2,78 kg CO 2 pr liter fyringsolje ved forbrenning. Nedgangen i salget av fyringsolje var på 13 prosent, mens salget av fyringsparafin gikk ned med hele 36 prosent. Dette kan bety at nedgangen i etterspørselen er størst i private husholdninger, som har vært prosjektets hovedmålgruppe.

2 uoversiktlig og fragmentert. For å gjøre veien fra informasjon til gjennomføring av tiltak så kort som mulig, kombinerer oljefri.no nøytral og uavhengig informasjon om tiltak i byggsektoren (i form av klimavennlige oppvarmingsløsninger, energifrigjøringstiltak, gode eksempler og aktuelle støtteordninger) med mulighet for å bestille tilbud på gjennomføring av tiltakene fra mange lokale leverandører. Store deler av kommunenes klimagassutslipp kommer fra stasjonær forbrenning. Samtidig har kommunene få verktøy for å hjelpe innbyggerne sine til å redusere klimagassutslippene. Utslipp fra en enkelt oljefyr kan tilsvare flere års gjennomsnittlig bilbruk. Selv om det finnes fullgode, klimavennlige erstatningsløsninger som på sikt vil være lønnsomme, står oljefyring for betydelige klimagassutslipp i Hordaland. Oljefri.no er et nyttig verktøy for kommuner som ønsker å hjelpe sine innbyggere i gang med gjennomføringen av klimatiltak. INFORMASJON: Oljefri.no gir nøytral og oppdatert informasjon om tiltak for å redusere energiforbruk og alternative oppvarmingsløsninger. Nettsiden gir også informasjon om kostnader og støtteordninger forbundet med gjennomføringen, og viser frem konkrete eksempler på og erfaringer ved gjennomføring av tiltak. SAMARBEID MED KOMMUNENE: Kommunene mangler positive klimatiltak rettet mot husholdninger. Oljefri.no er et verktøy som kan utløse reduksjon i klimagassutslippene fra husholdningene. og er en tjeneste som kommunene i Hordaland kan tilby sine innbyggere for å gjøre det lettere for dem å redusere klimagassutslippene sine. I samarbeid med kommunene kan det utvikles og sendes det ut informasjon (brev/brosjyre) om utslipp fra oljefyring i kommunen og om mulige erstatningsløsninger, basert på kommunens registre over nedgravde oljetanker/oljefyrte anlegg/ildsteder. Samarbeidet med kommunene skal også legge til rette for at eldre og andre uten internettilgang kan få informasjon om, og kan bestille tilbud på tiltak over telefon. TJENESTER: Gjennom oljefri.no kan husholdninger bestille tilbud på klimavennlig oppvarming og energisjekk av huset. Husholdningene fyller ut et skjema på nettsiden om bolig og oppvarmingssystem og bestiller tilbud fra mange lokale leverandører. I dag kan det bestilles tilbud på: - Installasjon av punktoppvarmingskilder: luft/luft varmepumper, rentbrennende vedovner og pelletskaminer - Installasjon av oppvarmingsløsninger for sentralvarmeanlegg: luft/vann varmepumper, væske/vann varmepumper, pelletskjeler/-brennere og solfangere. - Fjerning og rens av oljetank. - Energisjekk: Trykktesting og termografering av boligen som finner varmelekkasjene og prioriterer isolasjons- og energifrigjøringstiltak. Alle de nevnte tjenestene tilbys av flere leverandører. Dette for å skape konkurranse som sikrer at brukerne får de beste og rimeligste løsningene. LEVERANDØRER: Leverandørene er de selskapene som mottar forespørsler fra brukerne av oljefrisystemet, og som gir tilbud på gjennomføringen av klimatiltakene. Tjenesten er åpen for alle leverandører som tilbyr aktuelle tjenester i de områdene prosjektet gjennomføres i. For å redusere 2 I 2008 steg prisen på fyringsolje med 32 % (SSB/KPI 2009).

3 sjansen for at brukere av tjenesten rammes av useriøse aktører, må alle leverandører innfri følgende krav: Generelle krav: Leverandørene skal levere oppdatert skatteattest og fremvise positiv kredittvurdering, 3 ha gode referanser fra tidligere arbeid, levere anerkjente produkter og ha gode referanser fra importør, svare på alle relevante forespørsler og behandle alle seriøst, samt bidra med økonomisk støtte til prosjektet slik at prosjektet på sikt kan bli selvfinansiert. 4 I tillegg er det utviklet godkjenningskriterier for de enkelte tjenesteområdene: Varmeinstallasjon: Installasjonen skal utføres av selskaper som innehar sentral godkjenning for ansvarsrett innenfor aktuelle fagområder, og skal følge angitte lover og regler for de aktuelle installasjonene. Energisjekk: Må utvikle energirapport som prioriterer hvilke energitiltak som gir størst effekt og gir nødvendig informasjon til håndverkere som skal utføre utbedringene, må anvende automatisk trykktestingsutstyr med programstyrt avlesning, og kunne teste både over- og undertrykk i bygningen Rens og fjerning av oljetank: må overholde forurensingsloven og avfallsforskriften, og inneha tillatelse til å utstedte oljetanker med vaske-/renhetssertifikat. Godkjenning av leverandørene i oljefri.no forutsetter at disse kravene er oppfylt, og bidrar til å sikre kvalitetsmessige og økonomiske tilstanden til leverandørene når de godkjennes. Prosjektet kan ikke garantere at leverandørenes økonomi på et hvert tidspunkt er optimal. Derfor oppfordres brukerne av oljefri.no til å kontrollere leverandørens økonomiske situasjon før de gjennomfører tiltaket. GJENNOMFØRING AV OLJEFRI.NO I HORDALAND I 2009 Om prosjektet ikke fullfinansieres, prioriteres drift av prosjektet, innhenting av leverandører fra hele Hordaland, videreutvikling av nettidens husholdningsdel og utviklingen av en nettløsning for større bygg, i denne rekkefølgen. TILTAK PERIODE KOSTNAD SAMARBEID MED KOMMUNER I HORDALAND Samarbeide med kommunene i Hordaland om klimatiltak og gjøre oljefri tilgjengelig. Samarbeide med kommunene om å få til ordninger som integrerer prosjektet i kommunens eget klimaarbeid. Bistå kommunene med kunnskap og veiledning om klima og energibruk i bygg Høsten Bedriftenes regnskap blir også vurdert i denne prosessen. 4 For ikke å ekskludere mindre, men dyktige bedrifter beregnes den økonomiske støtten som leverandørene yter til prosjektet etter virksomhetens størrelse og omsetning. Virksomheter med inntil en million i omsetning bidrar med kr. Virksomheter med omsetning fra 1 til 10 millioner bidrar med kroner, mens virksomheter med omsetning på mellom 10 til 50 millioner bidrar med kr. De som har omsetning over 50 millioner bidrar med kr til prosjektet.

4 VIDEREUTVIKLE NETTSIDEN OLJEFRI.NO HUSHOLDNINGER: Videreutvikle nettsiden og søketjenesten. Gjøre nettsøket for husholdninger mer direkte og mer tjenesteorientert, videreutvikle nettsystemet slik at det blir mulig å måle prosjektets direkte påvirkning i form av reduksjon i klimagassutslippene. Vår kr Samt prosjektmedarbeidere STØRRE BYGG: Utvikle et automatisk tjeneste- og leverandørsøk som er tilpasset behovene til forskjellige typer næringsbygg og borettslag. Høst 2009 og utover kr Samt prosjektmedarbeidere KARTLEGGING OG OPPFØLGING AV LEVERANDØRER Oppsøke og invitere leverandører til oljefri.no slik at tjenestene blir tilgjengelig i hele Hordaland. Vår og høst 2009 Innhente dokumentasjon og referanser. Godkjenne/avvise leverandører i henhold til prosjektets kvalitetskrav Kontrollere at leverandørene besvarer forespørslene SYNLIGGJØRING AV OLJEFRI.NO BREV OG BROSJYRE: Utvikling av brev og brosjyremateriell Høst kr Utsending av informasjonsmateriell til alle oljefyrte anlegg eller ildsteder registrert i Hordaland utenfor Bergen. Høst kr STAND: Utvikle en mobil stand samt standmateriell Vår kr HUSHOLDNINGER: Synliggjøring av oljefri på steder der folk ferdes i områder rundt Bergen, med stand og direkte bestilling av klimavennlig oppvarming på oljefri.no Annonsering i lokalmedier Synliggjøre prosjekt og tiltak ved å vise frem lokale eksempler på nett og gjennom media/presseoppslag. BORETTSLAG: Samarbeide for gjennomføring av byggrelaterte klimatiltak og synliggjøring av oljefri.no i borettslag med boligbyggelagene i Hordaland. Høst 09 Høst 09 og utover kr og egeninnsats kr

5 Synliggjøre prosjekt og tiltak ved å vise frem lokale eksempler på nett og gjennom media/presseoppslag NÆRINGSLIV: Synliggjøring av prosjektet på arenaer der næringslivsaktører i Hordaland møtes. Synliggjøre prosjekt og tiltak på nett og gjennom media/presseoppslag KOMPETANSE OG NETTVERKSBYGGING: Bidra i utviklingen av tverrfaglige, lokale kompetansemiljøer for en mer klimavennlig og energieffektiv dreining innenfor byggsektoren. STØTTEORDNINGER OG FINANSIERING AV TILTAK ENOVA: Synliggjøre dagens støtteordninger på nett, i media og i brosjyrer. Jobbe for at støtten til energifrigjøringstiltak øker. KOMMUNER: Invitere til å etablere egne panteordninger for utfasing av oljefyrer i kommunen koordinert med innføring av prosjektet. BANKER: Jobbe for å få til samarbeid med banker som kan tilby rimeligere betingelser på lån til klima og energitiltak i samarbeid med oljefri.no. PROSJEKTORGANISERING REFERANSEGRUPPE: Prosjektet og framdriften evalueres og planlegges i referansegruppemøter bestående av hovedsamarbeidspartnere. Referansegruppen skal bidra til at prosjektets hovedmål nås, i tillegg til å være kompetanseressurs, rådgivende forum og motivasjonsfaktor for prosjektet. Bidra til at prosjektet på sikt kan bli selvfinansiert, og styrke prosjektets gjennomslagskraft og ressurser, ved å tilknytte seg flere inntektskilder, samarbeidspartnere og støttespillere. Referansegruppen skal også integrere prosjektet i eget klimaarbeid, og bidra til bevissthet om og gjennomføring av flere klimatiltak i privat og offentlig sektor. EVALUERING hver andre måned Referansegruppe og

6 KOMMUNER: Gjennomføring av evalueringsmøter Høst 09 og utover LEVERANDØRER: Gjennomføring av evalueringsmøter. BRUKERE: Utvikling og utsending av et enkelt evalueringsskjema. Vår 09 og hvert halvår fremover Vår 2009 og Vår 2010 FINANSIERING 2009 I 2009 vil Bergen kommune støtte oljefri.no med kroner, mens BKK vil støtte prosjektet med kroner. Det foreslås at Hordaland fylkeskommune går inn med en støtte på kroner til prosjektet i Det beregnes også at utvidelsen av prosjektet gjennom samarbeid med flere oljefrileverandører vil gi til sammen kroner til prosjektet. I tillegg søkes det støtte på til sammen kroner fra andre samarbeidspartnere. BUDSJETTER FOR 2009 OG ÅRLIG FOR PERIODEN Budsjett for 2009 Utgifter Videreutvikle nettløsning husholdning Utvikle automatisk nettløsning for større bygg Utvikling stands og standsmateriell Gjennomføring av 5 stands Opptrykking av brosjyre (ca stk) Trykking, konvoluttering og utsending av brev (ca stk) Annonsering i lokalmedier Annen profilering Prosjektmedarbeiderstillinger 1 år - Se gjennomføring (omfatter bl.a. organisering av samarbeid med kommuner, utvikling av nettside, oppfølging av leverandører, samt synliggjøring og evaluering av prosjektet) Kontorleie/telefon Prosjektadministrasjon Totalt

7 Inntekter Bergen kommune - bevilget BKK - bevilget Hordaland fylkeskommune - foreslått Støtte fra forhandlere i Oljefri Andre samarbeidspartnere - ikke innvilget Naturvernforbundets egeninnsats Totalt Resultat 0 Budsjett for (utkast) Pr. år i perioden Utgifter Videreutvikle nettløsning husholdning og borettslag/næringsbygg Gjennomføring av 10 stands Andre trykksaker Annonsering i lokalmedier Annen profilering Lønn 2 prosjektstillinger Kontorleie/telefon Prosjektadministrasjon Totalt Inntekter Bergen kommune - Foreslått BKK - Foreslått Støtte fra forhandlere i Oljefri Andre samarbeidspartnere - ikke innvilget Naturvernforbundets egeninnsats Totalt Resultat 0

Erfaring fra energi og klimaarbeid i Bergen og oljefri.no

Erfaring fra energi og klimaarbeid i Bergen og oljefri.no Erfaring fra energi og klimaarbeid i Bergen og oljefri.no Energi og klimaseminar 14. november 2010 Nils Tore Skogland daglig leder Naturvernforbundet Hordaland Naturvernforbundet Hordaland Stiftet i 1918

Detaljer

Utslippene fra oljefyring stuper

Utslippene fra oljefyring stuper Resultater 2014 Utslippene fra oljefyring stuper I året som har gått har vi sett mange positive signaler, både hos det offentlige og det private. Vi har sett en vilje til å endre på gamle vaner og et ønske

Detaljer

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Sammendrag I klimaforliket fra 2012 (Innst. 390 S (2011-2012)) ba Stortinget regjeringen om å innføre et forbud mot

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

OPPFØLGING AV ENERGI & KLIMAPLAN 2014 Utarbeidet av Rambøll ved Marius Monsen Ragnøy i samarbeid med Ringerike kommune

OPPFØLGING AV ENERGI & KLIMAPLAN 2014 Utarbeidet av Rambøll ved Marius Monsen Ragnøy i samarbeid med Ringerike kommune Oppfølging av energi- og klimaplan. Årsrapport for 2013. i Februar 2014. OPPFØLGING AV ENERGI & KLIMAPLAN 2014 Utarbeidet av Rambøll ved Marius Monsen Ragnøy i samarbeid med Ringerike kommune RINGERIKE

Detaljer

FORORD. Ordfører. Thore Vestby

FORORD. Ordfører. Thore Vestby MÅ10 1 INNHOLD FORORD... 3 KAP. 1 INNLEDNING... 4 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 4 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 5 1.3 LESEVEILEDNING TIL PLANEN... 8 KAP. 2 DAGENS SITUASJON I FROGN KOMMUNE

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

Fylkesdelplan Energi- og klimaplan for Hedmark

Fylkesdelplan Energi- og klimaplan for Hedmark HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesdelplan Energi og klimaplan for Hedmark Del II Mål, tiltak og aktiviteter Godkjent i Hedmark fylkesting 29. september 2009 Energi og klimaplan for Hedmark fylke Innholdsfortegnelse

Detaljer

En grønnere Normisjon. En rapport om hvordan Normisjon kan ta miljøhensyn på alvor

En grønnere Normisjon. En rapport om hvordan Normisjon kan ta miljøhensyn på alvor En grønnere Normisjon En rapport om hvordan Normisjon kan ta miljøhensyn på alvor 2 Utvalget som har utarbeidet rapporten ble nedsatt av generalsekretæren våren 2007. Utvalget har bestått av: Olav Moe

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

Skattefradrag for enøk

Skattefradrag for enøk Forslag til Skattefradrag for enøk Oslo, 24. februar 2014 Organisasjonen som står bak Oppsummering av forslag til Skattefradragsordning for enøk-tiltak 24. februar 2014 Nordmenn bruker hvert år over 60

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Vedtatt i kommunestyret 20.september 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt

Detaljer

En miljøbevisst. Fremtidens oppvarming. familie. 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe. Varmepumpen. Gir bedre Bergensluft

En miljøbevisst. Fremtidens oppvarming. familie. 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe. Varmepumpen. Gir bedre Bergensluft Fremtidens oppvarming Hele dette bilaget er en annonse for Novap 500 000 nordmenn har allerede innstallert varmepumpe Hvilken varmepumpe passer for deg? Vi gir deg tipsene Side 12 En miljøbevisst familie

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Høringsversjon 23.04.10 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt energiforbruk utenom

Detaljer

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1036/13 STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Sammendrag: Oslo kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2013 til 2016 skal

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Elverum kommune. Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta

Elverum kommune. Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta Elverum kommune Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta Vedlegg 11.1 Kriterier for lokalt klimafond i Elverum kommune 2. april 28 1. KAPITAL Avsetningen er kr 1.5.,- i henhold

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Klima og energiplan 2009 2013

Klima og energiplan 2009 2013 Klima og energiplan 2009 2013 Vedtatt av Lenvik kommunestyre 29.10.09 (sak 80/09) Forside: Maleri av Svein-Arild Berntsen. Innkjøpt av Lenvik kommune. Innhold Generell del Innledning Krav til planen Rullering

Detaljer

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6 2014 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2014 Innhold I LEDERS BERETNING 3 Energi for et bedre klima 4 IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 Styring og kontroll i virksomheten 58 II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN

Detaljer

Klima- og energiplan for Verdal kommune. Versjon 1.0-2010-03-09

Klima- og energiplan for Verdal kommune. Versjon 1.0-2010-03-09 Klima- og energiplan for Verdal kommune Versjon 1.0-2010-03-09 Vedlegg 2 A.1 Foredling av kalk i Verdal Hvorfor behandle dette spesielt? Klima- og energiregnskapene for Verdal skiller seg vesentlig ut

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER 1. Innledning KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER Utgangspunktet for planarbeidet er at Norge gjennom Kyoto-protokollen, med utgangspunkt i utslippsberegninger for året 1990, har forpliktet

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer