KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 051/12 MELHUS KIRKELIGE FELLESRÅD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 051/12 MELHUS KIRKELIGE FELLESRÅD"

Transkript

1 Espen Selbæk Steigabakkan LØKKEN VERK Melhus kirkelige fellesråd Rådhuset 7224 MELHUS KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 051/12 MELHUS KIRKELIGE FELLESRÅD INNLEDNING Jeg ser meg nødt til å klage på fellesrådets vedtak i sak 051/12, da det er flere forhold i saksbehandlingen som er i strid med norsk lovgivning. Det er dessuten uriktige påstander som kommer opp i fellesrådets behandling av min klage, som jeg senere i dette dokument skal tilbakevise. ORIENTERING OM SAKEN I forbindelse med fellesrådssak 036/12, sendte jeg inn en klage på vedtaket, da jeg mener vedtaket var fattet på et uriktig grunnlag, samt at forvaltningsloven ikke var fulgt i saksforberedelsen. I sak 051/12 skulle min klage behandles av fellesrådet. Fellesrådet fikk tilsendt saksframlegget til sak 051/12 senere enn saksframlegg for resten av møtet. Saksframlegget til sak 051/12 ble sendt ut kun 24 timer før møtet, det inneholder en rekke nye momenter, som ikke er dokumentert gjennom nye vedlegg i saken. Kun tidligere vedlegg er vedlagt, og ingen ny dokumentasjon er lagt til grunn. Undertegnede har rettet flere forespørsler til kirkevergen (med kopi til Sigmund Gråbak og Knut Berg) for å få en begrunnelse for vedtaket som ble fattet i sak 051/12, slik fellesrådet plikter jf. Forvaltningslovens 24, 25 og 27. Ingen av e-postene av henholdsvis 5. og 6. desember er besvart. I og med at fellesrådet ikke ønsker å gi noen begrunnelse, må undertegnede basere sin klage på saksframlegget. I konklusjonen i min klage av skriver jeg: Denne måten å lage et saksframlegg på, er et helt klart brudd på Lov om offentlig forvaltning 17 første ledd: Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Jeg mener saksframlegget er formulert på en slik måte at det framstiller en helt annen sannhet enn den som faktisk er tilfelle altså ikke godt opplyst slik det skal Side 1 av 7

2 være i følge loven. Her burde saken vært bedre - og ikke minst korrekt opplyst. Rådsmedlemmene går jo ut i fra at jeg allerede har trukket meg, når det blir lagt fram på denne måten. Dessuten er det vanskelig etter en slik saksfremstilling å komme fram til, og se, årsakssammenhenger ut ifra de vedlagte dokumenter i saken. Saksfremlegget og den del av vedtak 036/12 som angår undertegnede, må derfor med hjemmel i Lov om offentlig forvaltning kjennes ugyldig grunnet feil i saksframlegg. Kirkevergen skriver følgende i sin vurdering i saksframlegg til sak 051/12: Daglig leder erkjenner at det i saksframlegget ville være mer presist å skrive: Tidligere leder i orgelkomiteen, Espen Selbæk, har signalisert at han ønsker å trekke seg fra komiteen. Her erkjenner kirkevergen at han ikke har vært presis i sin framstilling av saken. Med dette bekrefter han at saken ikke har vært godt nok opplyst, slik den skal jf. Forvaltningslovens 17. Dette er det klaget på i min klage av Kirkevergens erkjennelse burde gi et godt grunnlag for fellesrådets medlemmer, til å kunne vedta at klagen tas til følge og at vedtak i sak 036/12 oppheves. Hvorfor rådets medlemmer - etter at kirkevergen bekrefter at en feil i saksframlegget har funnet sted - vedtar enstemmig at dette skal forbigås, er for meg uforståelig. I tillegg til det ovennevnte, har ikke fellesrådet tilbakevist min påstand om at det ikke var grunnlag for mitt ønske om fratreden. Fellesrådet skal ved behandling av en klage, samt i begrunnelsen for vedtaket, bevise at grunnlaget for klagen ikke er til stede. Her er intet tilbakevist eller bevist. I stedet for og på en ryddig måte, gjennomgå punktene i min klage, legges det nye momenter til grunn i saken, som brukes som argument for ikke å gi min klage medhold. Disse nye momentene, vil jeg her gjennomgå og tilbakevise. Kirkevergen skriver: I perioden f.o.m april d.å til oktober, ble det gjennomført 5 møter i orgelkomiteen. Selbæk møtte ikke opp til disse møtene, og han meldte heller ikke avbud til møtene. I samme periode var det ingen muntlig eller skriftelig kontakt mellom Selbæk og orgelkomiteen. Selbæk har mottatt møtereferat fra alle møtene, der det bl.a sto at han som fagperson var savnet. Det meste i ovennevnte avsnitt er uriktig, men det kan stemme at det har vært gjennomført 5 møter i orgelkomiteen i den aktuelle periode, uten at jeg vet noe om det (se under). Etter en gjennomgang av møteinnkallinger og referat, ønsker jeg å begrunne min påstand om at dette er uriktige opplysninger. Side 2 av 7

3 I forbindelse med møtet den 02.mai 2012, er det tydelig at det har skjedd en svikt som har ført til at komiteen ikke har fått beskjed om at jeg ikke kunne komme. Det har uansett ikke noen form for relevans til ikke å gi min klage medhold. Møtet den 18.juni 2012 ble gjennomført uten Bjørn Vevang og undertegnede til stede. Dette var avtalt med Kjellrun Mosdal på forhånd. Det kommer dessuten fram av e-post med referat etter møtet, at leder i komiteen var inneforstått med at vi var forhindret i å delta på møtet. Mosdal skriver: Dere som var forhindret ser hva vi drøfta.. Vi snakkes ved behov. Hadde jeg vært borte uten å varsle, burde dette blitt påpekt i e- posten, eller årsaken til at jeg ikke deltok, etterspurt. Møtet den 15.august er kanskje enda mer interessant. Der står det klart i referatet både fra komiteens leder, samt supplerende e-post fra Vevang til kirkevergen, at jeg ønsker å trekke meg fra komiteen med de grunner som er grunngitt i min e-post av , samt beskrevet nøye i min klage av Komiteen var orientert om at jeg ikke kom på møtet, samt at jeg ikke kom til å delta på flere møter, før fellesrådet fattet et vedtak i forhold til faglig retning på orgelprosjektet, slik at jeg ikke sto i fare for å være inhabil. De øvrige to møtene som har blitt holdt, har jeg ikke mottatt noen innkalling til. Jeg kjenner derfor ikke til disse møtene, ut over det som har kommet fram i ettertid gjennom fellesrådets saksframlegg. Jeg har dessuten ikke mottatt noen referat fra orgelkomitémøter siden junimøtet. Kirkevergen påstår at Selbæk har mottatt møtereferat fra alle møtene,.... Dette er feil! Jeg har mottatt referat fra 2 av 5 møter. I tillegg har jeg kun mottatt innkalling til 3 av 5 møter. Det er svært alvorlig når kirkevergen framsetter slike uriktige opplysninger, det gir ikke noe godt inntrykk av meg som komitémedlem, og oppfattes av meg som et forsøk på å sverte min person. At jeg som fagperson var savnet under et av disse 5 møtene, er et signal om at orgelsaken/orgelkomiteen trenger min fagkompetanse. Kirkevergen skriver videre: Selbæk har også en gang tidligere vært helt fraværende. Dette resulterte i en negativ stemning i orgelkomiteen og konflikt med en av komiteens medlemmer. Her ber jeg fellesrådet eller kirkevergen om å framlegge dokumentasjon på at jeg har vært helt fraværende. Dette er en usann påstand og et svært alvorlig forsøk på manipulering av fellesrådets medlemmer! Det har imidlertid vært én konflikt mellom to medlemmer i komiteen, som kirkevergen selv hjalp til med å rydde opp i. Konklusjonen etter kirkevergens meglingsmøte, ble at man hadde vært for upresis i de e-postkorrespondanser som hadde vært i september 2011 mellom disse to medlemmene. Begge medlemmene beklaget sine utspill og saken ble ryddet opp i på en fin måte. At kirkevegen nå i ettertid velger å ta dette ut av kontekst - mot bedre viten - for å skade undertegnedes omdømme og person, er svært lite konstruktivt for saken, samt at det er en personforfølgelse av dimensjoner. Dette forholdet og øvrige framsatte usannheter, vurderes anmeldt jf. Straffelovens 247. Medlemmene i fellesrådet fikk e-post fra undertegnede den kl 1500, der medlemmene ble varslet om at det ble framsatt usannheter i saksframlegget, og ble i tillegg informert om at jeg kunne framlegge dokumentasjon på dette. Her følger et utdrag fra min e- post: Side 3 av 7

4 Jeg kan på kort tid, fremskaffe dokumentasjon på at daglig leder, Kurt Rylandsholm, i saksframlegget til dagens møte, kommer med usannheter og påstander det ikke finnes rot i virkeligheten i. Dagens saksframlegg er å anse som et forsøk på å villede fellesrådet, og jeg legger gjerne fram den dokumentasjon som trengs overfor rådet for å dokumentere dette. Innholdet i denne e-posten ble presentert og gjennomgått på møtet i fellesrådet, men fellesrådsmedlemmene valgte likevel å stole på usannheter fra kirkevergen. Dette gjør alle medlemmene i fellesrådet (i tillegg til kirkevergen) like skyldige i personforfølgelsen av meg. Straffelovens 247 rammer da også de øvrige medlemmer av rådet, som også er ansvarlige for at vedtak og saksbehandling blir fattet og gjennomført på et lovlig grunnlag. Fellesrådet var enstemmig i denne saken. Det er dessuten et rådsmedlems plikt, å ta ordet hvis man er usikker på et vedtak og lovligheten ved det. Videre i kirkevergens begrunnelse, står følgende: På grunn av manglende oppmøte i orgelkomiteen, mangelen på kommunikasjon, samt e-post fra Selbæk datert , mener daglig leder at Selbæk ikke kan få medhold i klagen. Å referere til e-post av og bruke dette som argument for at min klage ikke skal få medhold, blir usaklig. Denne e-posten blir behørig utdypet i min klage av og argumenterer for fortsettelse i komiteen - ikke fratreden. Videre er alle de øvrige argumentene til kirkevergen tydelig tilbakevist av undertegnede - argumentene er derfor ikkeeksisterende. Kirkevergen skriver videre: Slik daglig leder ser det, så gjelder ikke saken hvor vidt daglig leder har fremstilt saken galt, eller om Bjørn Vevang har skrevet e-posten på vegne av orgelkomiteen, eller ikke. Saken handler mer om hvem som skal ha styringen på prosessen i forbindelse med orgelinvesteringen i Melhus, og hvem som skal avgjøre størrelsen og type orgel som skal bygges. For det første: Saken gjelder i aller høyeste grad daglig leders gale framstilling i sitt saksframlegg. At saken gjelder dette bekrefter daglig leder selv, gjennom sitt saksframlegg. Dette er et av forholdene jeg har klaget på i min klage av Jeg mener at kirkevergen synser i hva han mener saken dreier seg om, for å få fokus bort fra sine egne feil. For det andre: Saken har intet med hvem som skal ha styringen i orgelsaken og gjøre. Det har ikke vært nevnt noe i min klage som omhandler hvem som skal ha styringen. Det er derfor merkelig at denne synsingen kommer inn i behandlingen av min klage. Det er ingen som har sådd tvil om at fellesrådet er leder for prosjektet. Det som er sikkert, er at fellesrådet trenger fagfolk for å kunne gjennomføre prosjektet og da særlig kirkens egen kantor, og hans fagfolk. Kirkevergen påpeker at undertegnede... har tung faglig kompetanse i forbindelse med en orgelsak.. Det er derfor underlig at han to avsnitt lenger ned skriver: På tross av Selbæks Side 4 av 7

5 faglige kompetanse, og innsatsen han har lagt ned i orgelsaken så langt, mener daglig leder at Selbæk, sammen med Vevang, ikke har nok kompetanse alene til å drive frem prosessen med nyinvestering. Jeg har to spørsmål til fellesrådet, som jeg ønsker svar på: 1. Hvem har vurdert min faglige kompetanse? 2. Hva er det som mangler ved min fagkompetanse, som gjør at jeg ikke - sammen med Vevang - alene kan drive frem prosessen med nyinvestering av orgel? Behandlingen av min klage av ble behandlet for lukkede dører, og unntatt offentlighet, mot undertegnedes vilje. Til orientering finnes det ikke hjemmel for at denne saken skulle unntas offentlighet. Jeg vil her redegjøre for min påstand: Offentlighetslovens 14 gir hjemmel for unntak av innsyn når dokumentet er utarbeidet for egen saksforberedelse i organet selv - såkalte organinterne dokument/notat. Hva som faller inn under denne karakteristikken kan variere - det er ikke sjeldent at en bruker betegnelsen for å avvise innsyn uten at det egentlig er et slikt internt dokument. I denne saken er ikke saksframlegg eller andre dokumenter organinterne dokument/notat, da dokumentene (saksframlegget) på forhånd ble sendt ut til undertegnede. Dokumentet er da å anse som et offentlig dokument. Det forstås - siden fellesrådet ikke har gitt en begrunnelse for vedtaket - (selv etter flere henvendelser) som at saksframlegget er en del av det vedtak som er fattet. Et vedlegg er jo vanligvis en medfølgende forklaring til noe som inngår i saken. Når forholdet er slik, gjelder ikke unntaksretten i 14, 1. ledd. Bestemmelsens 2. ledd har følgende ordlyd: Første ledd gjelder ikke: a) dokument eller del av dokument som inneholder den endelige avgjørelse til organet i ei sak. Som nevnt ovenfor må et vedlegg til en sak anses å være en del av dokumentet. Forvaltningslovens 13 gir hjemmel for taushetsplikt for informasjon om noens personlige forhold. Det er ikke noen forhold her, som kan anses å falle inn under dette begrepet. Undertegnede ønsket ikke saken unntatt offentlighet jf. e-post av , som ble sendt hele fellesrådet. Det ser ut som et forsøk på å misbruke lovverket som middel for å hindre at allmennheten får innsyn. Det foreligger ikke holdbar hjemmel for å unnta saken og dens tilhørende dokumenter offentlig innsyn. Det virker på undertegnede som at kirkevergen her - ved å unnta saken offentlighet - forsøker å kjøpe seg mulighet til å hetse med undertegnede, samt komme med usannheter, for å villede fellesrådets medlemmer uten at dette skal få konsekvenser for ham. Uavhengig av om saken er unntatt offentlighet eller ei, er både hetsen og usannhetene å anse som straffbare handlinger, da de er skriftlig offentliggjort. Kirkevergen skriver i e-post av : Side 5 av 7

6 Selv om ikke du ønsker at saken skal unntas offentlighet, så har jeg med hjemmel i offentleglova 14 og forvaltningsloven 13 likevel valgt å gjøre det. Her kommer det tydelig fram at dette er kirkevergens eget ønske. Hvorfor han ønsker saken unntatt offentlighet - selv om jeg ikke ønsker det - bør kirkevergen kunne svare på i detalj. Jeg har to spørsmål til dette: 1. Hvilke forhold i kirkevergens saksframlegg, gir ham hjemmel for å unnta saken offentlighet? 2. Har dette med å unnta saken offentlighet, vært vurdert av resten av fellesrådet, eller dets arbeidsutvalg? KONKLUSJON 1. Ingen av undertegnedes argumenter for at Melhus kirkelige fellesråd skulle gi min klage medhold, er tilbakevist eller sådd tvil om av fellesrådet. Snarere tvert imot; kirkevergen erkjenner at det er begått en feil i saksframlegget. Undertegnedes bevis for brudd på forvaltningslovens 17, samt kirkevegens bekreftelse av samme forhold, gjør at min klage av skal få medhold. Påstand: Vedtak i sak 036/12 oppheves, grunnet feil i saksframlegg. 2. I sak 051/12 finnes det ingen hjemmel i lovverket som gir grunnlag for å behandle saken unntatt offentlighet. Påstand: Vedtak i sak 051/12 oppheves, grunnet manglende hjemmel i loven, for behandling unntatt offentlighet. 3. I kirkevergens Vurdering i saksframlegget til sak 051/12, ser man tydelig at momentene som brukes som argument mot min klage av , ikke har relevans til klagesaken, samt at påstandene er tilbakevist i ovenstående klage. Det framkommer ingen forhold i saksframlegget som gir grunnlag for ikke å ta min klage av til følge. Påstand: Vedtak i sak 051/12 oppheves, da det ikke er sannsynliggjort årsaker til ikke å gi medhold. 4. Saksframlegget til sak 051/12 inneholder påstander som er tilbakevist i ovenstående klage av undertegnede. Det er svært alvorlig når et offentlig forvaltningsorgan bevisst benytter usannheter som grunnlag for et vedtak, når medlemmene før og under møtet var varslet om at det kunne fremlegges dokumentasjon på at momenter i saksframlegget var basert på usannheter. Påstand: Vedtak i sak 051/12 oppheves, da det er basert på tilbakeviste påstander. Side 6 av 7

7 SLUTTORD Til slutt vil jeg på det sterkeste beklage at fellesrådet har skapt denne vanskelige, fastlåste situasjonen, som har stanset orgelprosjektets framdrift. Nå virker det som om saken dreier seg om å få fjernet de som kan jobbe konstruktivt med å få prosjektet i havn. Bjørn Vevang har vært sykemeldt i lengre tid, tilsynelatende gjør fellesrådets medlemmer ingenting som arbeidsgiver for å få ham tilbake. Fellesrådet lytter heller ikke til Vevangs faglige råd og konstruktive løsningsforslag i orgelsaken. Mye tyder på at det ene og alene er kirkevergen sin mangel på økonomisk styring som har gjort at orgelprosjektet stoppet opp. Prosjektet var faglig sett i havn, på det tidspunkt kirkevergen - bak orgelkomiteens rygg og mot dens vilje - stoppet anbudskonkurransen. Både Vevang og undertegnede har fått invitasjon til opptak i Norsk orgelkonsulentforening, på grunnlag av vår kompetanse som orgelkonsulenter. Vikarierende - grunnløse - argumenter om at vi mangler kompetanse må man se bort fra. Det virker som det forsøkes fra kirkevergens side, å bli kvitt både Vevang og undertegnede. Glem ikke: Orgelprosjektet var ferdig utarbeidet i desember 2011 da anbudet ble lyst ut. Det har siden den gang ikke blitt vist til en eneste feil ved det faglige arbeid som er utført av Vevang og meg. Snarere tvert om, vi har fått skryt fra flere hold, der i blant kirkevergen selv og orgelbyggerne som leverte anbud på orgelprosjektet i Melhus. Det er synd å se at orgelprosjektet nå mest sannsynlig ikke lar seg gjennomføre, da man nå står i fare for å miste all bevilgning fra kommunen. Rentekompensasjonsordingen som man i Melhus har fått innvilget, krever byggestart på det nye orgelet innen juli 2013 og ferdigstillelse innen utgangen av november Dette synes mer og mer umulig å få gjennomført. Verken fellesrådet eller daglig leder har gjort noen synlige forsøk på å få endret eller forlenget disse fristene. Viljen til å forsøke og komme i mål med prosjektet, synes ikke tilstedeværende hos fellesrådet. Min motivasjon for å fortsette arbeidet med å få nytt orgel i Melhus kirke, ligger i det fantastiske engasjement som folket i bygda har vist til det prosjektet som har blitt utarbeidet. Det frivillige arbeid som er lagt ned i å få pipene fra Beechgrove church i Skottland til Melhus, viser også engasjementet til folket her i bygda. Jeg har hørt pipene klinge før og vet hvilken mektig opplevelse disse pipene vil kunne bli, i samspill med de øvrige piper i Gauldalskatedralen. Jeg håper å kunne samarbeide med et fellesråd som er villig til å stå på videre for å få fullført orgelprosjektet i Melhus kirke, samt å stå på litt ekstra for og komme i mål med finansieringen - Jeg tror det er mulig! Løkken Verk den Espen Selbæk Side 7 av 7

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Sak: 2006/1616 INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Saken gjelder innsyn i tre dokumenter knyttet til Forsvarsdepartementets gjennomgang av regnskapene til Lista Flypark AS.

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7056 7.1.2008 IF MOTORVOGN

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7056 7.1.2008 IF MOTORVOGN FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7056 7.1.2008 IF MOTORVOGN Kollisjon ifm. brukstyveri uriktige opplysninger om sjåføren sviks hensikt? FAL 8-1. Den 19.2.05 var sikrede på fest hos A. Han ble tilbudt

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

Fakultetsoppgave i forvaltningsrett, innlevering 25. april 2010

Fakultetsoppgave i forvaltningsrett, innlevering 25. april 2010 Fakultetsoppgave i forvaltningsrett, innlevering 25. april 2010 Gjennomgang 21. mai 2010 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Det angis ikke hvilke rettsspørsmål som skal drøftes og avgjøres, bare at dette

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22.01.02 og revidert i styremøte den 01.03.06 Innholdsfortegnelse Innledning 2 1. Møteplan 2 2. Innkalling 2 3. Saksforberedelse m.m. 2 4. Saker

Detaljer

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 1 Valg og sammensetning 1. Hovedutvalget består av 9 medlemmer som velges av blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22. januar 2002. Revidert i styremøte den 1. mars 2006, jf. styresak 13-2006. Revidert i styremøte den 27. september 2012, jf. styresak 100-2012.

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - Forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved konstituering som avdelingssykepleier

Anonymisert versjon av uttalelse - Forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved konstituering som avdelingssykepleier Anonymisert versjon av uttalelse - Forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved konstituering som avdelingssykepleier Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A (A) av 29. september

Detaljer

Møtereferat. Melhus kirkelige fellesråd

Møtereferat. Melhus kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Melhus kirkelige fellesråd Melhus 09.02.2012 Møtereferat etter møte i Melhus kirkelige fellesråd Melhus rådhus den 9.2.2012 kl. 1700 Møte ble styrt av: Leder Sigve Tjora Fremmøtte: Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring HÅ KOMMUNE Møtestad: Hå rådhus Møtedato: 18.01.2005 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING Utval for tekniske saker og næring Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793114/51793012. Vararepresentantar får eiga

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling)

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Agenda - forvaltningskompetanse Lovtolkning og juridisk metode Litt om forvaltningsloven Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Krav til saksbehandling

Detaljer

RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT

RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT LOGO RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT Rutineskrivets anvendelsesområde Dette rutineskrivet gjelder kommunens behandling av klager over parkeringsgebyr og tilleggsavgift

Detaljer

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rica hotell - Varangerfjord Møtedato: 25.04.2013 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Jan Helge Jacobsen Postboks 55 7601 LEVANGER Deres ref: Vår ref: TSI 2012/7495 Dato: 24.06.2013 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 267/14/6/0

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt...

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

Snefrid Møllersen SANKS. snefrid.mollersen@finnmarkssykehuset.no. Vår ref.: 2014/169 Deres ref.: 2012/412/REK nord Dato:10.11.2014

Snefrid Møllersen SANKS. snefrid.mollersen@finnmarkssykehuset.no. Vår ref.: 2014/169 Deres ref.: 2012/412/REK nord Dato:10.11.2014 Snefrid Møllersen SANKS snefrid.mollersen@finnmarkssykehuset.no NEM Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag Kongens gate 14 0153 Oslo Telefon 23 31 83 00 post@etikkom.no www.etikkom.no

Detaljer

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Den rettslige problemstillingen i denne oppgaven går ut på om Peder Ås har akseptert tilbudet som Marte Kirkerud gir i henhold til

Detaljer

Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for. Sør-Trøndelag fylkeskommune Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for Sør-Trøndelag fylkeskommune SØR- TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Varslerproblematikken ble satt på dagsorden våren 2005 med bl.a. krav om lovvern mot represalier

Detaljer

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting 1 [Godkjent av] [Revideres av] Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting Formål og omfang Sikre korrekt tilsettingsprosess ved interne og eksterne utlyste stillinger 1. Tilsettingsmyndighet Kommunestyret

Detaljer

Fødselsnummer 1 - et nummer til besvær

Fødselsnummer 1 - et nummer til besvær Fødselsnummer 1 - et nummer til besvær Dette er historien om 11 sifre til besvær, kokt sammen gjennom 30 år av Justisdepartementet, Finansdepartementet, Datatilsynet og Sentralkontoret for folkeregistrering,

Detaljer

Hva er en krenkelse/ et overgrep?

Hva er en krenkelse/ et overgrep? Samtaler og forbønn Hva er en krenkelse/ et overgrep? Definisjon: Enhver handling eller atferd mellom personer i et asymmetrisk maktforhold, hvor den som har større makt utnytter maktubalansen, seksualiserer

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Retura Helgeland AS Konvertorveien 16 Postboks 48 8601 Mo i Rana Faks 75198210 Deres referanse Vår referanse Dato 2008/82 30.06.2008 Avvisningsbeslutning i klagesak

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i Sak nr: Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: 16/14 (arkivnr: 201400107-16) og 17/14 (arkivnr: 201400108-16)

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 02/ 2016 Sak 11/ 2015 (forts) Sak 03/2016 04/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Heggenes Møtedato: Tirsdag 08.03. 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Følgende deltok

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7384 26.9.2008 White Label Insurance AS MOBILTELEFON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7384 26.9.2008 White Label Insurance AS MOBILTELEFON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7384 26.9.2008 White Label Insurance AS MOBILTELEFON Utjenelig forsøk FAL 8-1 annet ledd. Sikredes telefon, en Sony Ericsson W850i, ble stjålet 23.2.07. Sikrede kontaktet

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

TILLEGG TIL SAKSLISTE

TILLEGG TIL SAKSLISTE Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN- OG NÆRINGSUTVALGET Møtested: formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10.00 TILLEGG TIL SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 43/14 14/25 GBNR 112/007

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. desember 2013 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. desember 2013 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. desember 2013 truffet vedtak i Sak nr: 70/13 (arkivnr: 201300450-23) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for nasjonalpark-/verneområdeforvalter

Stillingsbeskrivelse for nasjonalpark-/verneområdeforvalter Stillingsbeskrivelse for nasjonalpark-/verneområdeforvalter Denne stillingsbeskrivelsen gjelder for nasjonalpark-/verneområdeforvaltere i utvalgte verneområder som forvaltes av et statlig politisk sammensatt

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget 12.02.2016. Klage fra Sandhornøy Gård AS

Plan og eiendomsutvalget 12.02.2016. Klage fra Sandhornøy Gård AS Arkivsaknr: 2015/866 Arkivkode: 72/163 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 12.02.2016 Klage fra Sandhornøy Gård AS Rådmannens forslag til vedtak: Plan og eiendomsutvalget

Detaljer

Reguleringsplan for Nerbyen, kvartalene 21, 22, 24 og 25 - klage på vedtak, Sameiet Havnetoppen

Reguleringsplan for Nerbyen, kvartalene 21, 22, 24 og 25 - klage på vedtak, Sameiet Havnetoppen Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2010 15980/2010 2010/194 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/27 Planutvalget 13.04.2010 Reguleringsplan for Nerbyen, kvartalene 21, 22, 24

Detaljer

Varslingsrutiner ved HiST

Varslingsrutiner ved HiST Varslingsrutiner ved HiST Innledning Denne rutinebeskrivelsen tar utgangspunkt i Fornyings- og administrasjonsdepartementets retningslinjer for utarbeidelse av lokale varlingsrutiner i statlige virksomheter.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

Klage på Innherred samkommunes avslag på søknad om ettergodkjenning

Klage på Innherred samkommunes avslag på søknad om ettergodkjenning z, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag T" a» 4 - ~ Noerhte-Trööndelagen fylhkenålma Innherred samkommune postboks 130 Vår dato: 23.02.2015 Vår ref.: 2015/904 7601 Deres dato: Arkivkode:423.1 Deres ref.: LEVANGER

Detaljer

Videre følger det av offentleglova 3 at alle kan "krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ.

Videre følger det av offentleglova 3 at alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ. Side 1 av 5 Hei! Jeg viser til avslag på innsyn datert 29. mars 2016, som ligger ved som hale til denne eposten. Innsynet gjelder en rapport om to fastleger i kommunen, datert 21. mars 2016. I avslaget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/14 Møtedato: 12.02.2014 Tid: kl 12.00 kl 15.45 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 01/14 07/14 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging Arkiv: 201313 Arkivsaksnr: 2013/3571-42 Saksbehandler: Rolf Brovold/Frank Johansen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging Klage etter andre gangs behandling av

Detaljer

Bortvisning av romfolk fullmakt og likebehandling. INTERPELLASJON TIL BYSTYRETS MØTE 13/9

Bortvisning av romfolk fullmakt og likebehandling. INTERPELLASJON TIL BYSTYRETS MØTE 13/9 Bortvisning av romfolk fullmakt og likebehandling. INTERPELLASJON TIL BYSTYRETS MØTE 13/9 Det vises til mine spørsmål datert 31/7-2012 rettet til ordfører og rådmannn angående beslutningen om å vise bort

Detaljer

Nr. Vår ref Dato 13/1565 1. januar 2014

Nr. Vår ref Dato 13/1565 1. januar 2014 Rundskriv M-1/2014 Kommunene Fylkesmennene Statens landbruksforvaltning Nr. Vår ref Dato 13/1565 1. januar 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Definisjoner... 2 3. Søknad om odelsfrigjøring... 2 3.1 Hvem

Detaljer

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.02.2016 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett (1) Kommunen skal frata ansvarlig foretak ansvarsrett når foretaket: a. i vesentlig

Detaljer

Forvaltningslovens 17 sier at forvaltningsorganet skal påse at sakene er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.

Forvaltningslovens 17 sier at forvaltningsorganet skal påse at sakene er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Bystyrets kontor Registrert 290409 Bksaknr. 200819239/30 BYST-03 Kopi: Ordfører Notat 27.04.09 Til: Fra: Ordføreren i Bergen Knut R. Nergaard, nestleder Kontrollutvalget 1. Bakgrunn Det er krevd lovlighetskontroll

Detaljer

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.)

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.) NGFs behandling av klager 1. Generelt 1.1 Hvordan klage Dersom en klient av en gestaltterapeut som er medlem av NGF mener gestaltterapeuten har brutt NGFs etiske prinsipper eller vedtekter, kan klienten

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

Deres ref Vår ref dato 2014/01056-9 84-14 08.09.2014

Deres ref Vår ref dato 2014/01056-9 84-14 08.09.2014 Forsvarsdepartementet Avdeling for sikkerhetspolitikk, Pb 8126 Dep, 0032 Oslo «201401056» sih@fd.dep.no Deres ref Vår ref dato 2014/01056-9 84-14 08.09.2014 Forsvarsundersøkelsesloven - høringsuttalelse

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-291 18.8.2010 Gjensidige Forsikring Husdyr Misdannede valper omfattet av forsikringen avtalt dekning? informasjon/culpa. Sikrede drev med hundeoppdrett.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Ekstraordinært møte Arkivsak: 11/100-3 Møtedato/tid: 21.03.2011, kl. 12:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Deltagere: Geir Rostad (leder) Eldbjørg

Detaljer

Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet

Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet Kvinne hevder at arbeidsgiver forskjellsbehandlet henne på grunn av graviditet, da hun ikke fikk forlenget vikariat, til tross for at det var usikkert

Detaljer

Klage på avslag på begjæring om innsyn i søkerliste på stilling som næringssjef i Lenvik kommune

Klage på avslag på begjæring om innsyn i søkerliste på stilling som næringssjef i Lenvik kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Tine Larsen 77 64 20 59 15.04.2015 2015/1461-8 326.1 Deres dato Deres ref. 24.03.2015 11/2242 4130/15 FDATO 120451 Lenvik kommune Postboks 602 9306 FINNSNES

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-113 (arkivnr: 17/1375) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/350 Deres dato: Deres referanse: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole ved styrets leder Folke Bernadottes Gate 8 1511

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse

Anonymisert versjon av uttalelse Til rette vedkommende Anonymisert versjon av uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse av 21. mai 2007 fra A. A hevder at B kommune v/etaten handler i strid med likestillingsloven

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 16.11.2010 kl. 1600 STED: DOKKA BARNESKOLE Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

Detaljer

- Orgelprosjektet - Kostnader og finansiering - Håndteringen av orgelsaken så langt. - Samtale og spørsmål. Servering

- Orgelprosjektet - Kostnader og finansiering - Håndteringen av orgelsaken så langt. - Samtale og spørsmål. Servering Åpent folkemøte om orgelsaken i Melhus tors. 31. jan. kl. 19.00 - Orgelprosjektet - Kostnader og finansiering - Håndteringen av orgelsaken så langt - Samtale og spørsmål. Servering Det planlagte orglet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3195-21.12.1998 MOTORVOGN/RETTSHJELP oppsigelse, FAL 4-3,1 jfr. 3-3 + urimelige

Detaljer

Lovlighetskontroll i kommunestyresak 84 / 13 budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 - klagen tas ikke til følge

Lovlighetskontroll i kommunestyresak 84 / 13 budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 - klagen tas ikke til følge FYLKESMANNEN I FINNMARK Justis- og samfunnsavdeling FINNMARKKU FYLKKAMANNI Justiisa- ja servodatossodat Deanu gieldaftana kommune Rådhusveien 3 9845 Tana Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 2014/51 18.06.2014

Detaljer

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen Internserien 6/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen Målgruppe: Helsepersonell som påtar seg oppdrag som sakkyndig i

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Petter Sødal) mot A (advokat

Detaljer

MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE

MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE Vedlegg 1 MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE Målene for elevenes sosiale kompetanse tar utgangspunkt i en utviklingstrapp med 4 trappetrinn. Målene innenfor de 4 trappetrinnene kan elevene arbeide med

Detaljer

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse)

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) 3. Februar 2011 LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) En skoleomfattende innsats et skoleutviklingsprosjekt. Stimulere til mentalitetsendring som gjør det mulig å tenke nytt om kjente problemer

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 15. oktober 2008. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Rundskriv Udir -05-2013 Dato: 04.07.2013. Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning. Kommuner Fylkesmenn

Rundskriv Udir -05-2013 Dato: 04.07.2013. Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning. Kommuner Fylkesmenn Kommuner Fylkesmenn Udir-05-2013 - Om privat hjemmeundervisning 1. Innledning Dette rundskrivet omhandler privat hjemmeundervisning og det kommunale tilsynet med den private hjemmeundervisningen. Utdanningsdirektoratet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av Næringsrådet ved Odd Arvid Bjørnstad (1 time)

MØTEINNKALLING. Presentasjon av Næringsrådet ved Odd Arvid Bjørnstad (1 time) MØTEINNKALLING Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 12.9.2013 Tid: 18:30 SAKSLISTE Folkets spørretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag 10. september

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Klage på gebyr for igangsetting uten tillatelse - 134/7, Straumsnes

Klage på gebyr for igangsetting uten tillatelse - 134/7, Straumsnes Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2011 10370/2011 2010/16316 134/7 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/29 Planutvalget 15.03.2011 Klage på gebyr for igangsetting uten tillatelse

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-069 (arkivnr: 14/6) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på jordskifterettsleder B ved X jordskifterett Ragnhild

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for dølehest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for dølehest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for dølehest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 14.15 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer:

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-324 4.10.2010 If Skadeforsikring AS Rettshjelp Tvist om overformynderiets vedtak om overføring av eiendom sammenheng med arv? Sikrede fikk overført en fritidseiendom

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra Utdanningsforbundet av 29.06.06 på vegne av A.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra Utdanningsforbundet av 29.06.06 på vegne av A. NOTAT Til: Ann Helen Aarø Fra: Ragnar Lie opplysni Unntatt Offentlighet Offl. 5a jfr. fvl. 13 Taushetsbelagte Dok. ref. Dato: 06/513-20/LDO-//RLI 07.05.2007 WEBVERSJON AV UTTALELSE I SAK NR 06/513 Likestillings-

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Det var ikke merknader til innkalling og saksliste utover at ref. 04 ble satt opp som sak 5.

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK. Det var ikke merknader til innkalling og saksliste utover at ref. 04 ble satt opp som sak 5. AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/16 Dato: 28.01.16 kl. 14.00 16.15. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Rakel Håland, nestleder Marita Fiddan Bø, medlem

Detaljer

Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter fra Konkurransetilsynet relatert til søknad om lempning

Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter fra Konkurransetilsynet relatert til søknad om lempning Advokatfirma Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen v/harald K. Selte PB 1524 Vika 0117 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201001416-/TMO 27.10.2010 Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter

Detaljer

VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE

VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE 1 VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE Innledning Formålet med denne veilederen: Formålet med denne veilederen er å veilede ansatte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold og å veilede dem

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Tinn kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Tinn kirkelige fellesråd Den norske kirke Kirkerådet Postboks 799 Sentrum Rådhusgata 1-3 0106 OSLO E-post: post.kirkeradet@kirken.no Rjukan 1. juni 2015 Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringsuttalelse Det vises til høringsnotat

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994. GRUPPELIV - Spørsmål om forsikringens varighet - FAL 19-6. Forsikrede ble 1.5.92 utmeldt av arbeidsgiverens gruppelivsforsikring etter at han i februar

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 20/587 - Klage på avvisningsvedtak - klage på saksbehandlingsfeil

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 20/587 - Klage på avvisningsvedtak - klage på saksbehandlingsfeil Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2014/3666-66 Saksbehandler: Hanne Marthe Breivik Saksframlegg 20/587 - Klage på avvisningsvedtak - klage på saksbehandlingsfeil Utvalg Utvalgssak

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS Lommebok forsvunnet på reise sannsynliggjort forsikringstilfelle - unntak for mistet. Sikrede var i perioden 14.4.04 16.4.04 på reise

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-083 (arkivnr: 14/387-35) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på lagdommer B og ekstraordinær lagdommer C ved

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 09/855 GNR 136 BNR 5 REGULERINGSPLAN FOR SØLAND-LANGSETERMARK KLAGE PÅ VEDTAK

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 09/855 GNR 136 BNR 5 REGULERINGSPLAN FOR SØLAND-LANGSETERMARK KLAGE PÅ VEDTAK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 09/855 GNR 136 BNR 5 REGULERINGSPLAN FOR SØLAND-LANGSETERMARK KLAGE PÅ VEDTAK Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune viser til

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 KRITISK SYKDOM Syk innen tre mnd. etter tegning uklar informasjon - symptomklausul FAL 13-5. Forsikrede (f. 67) tegnet i okt. 96 forsikring mot kritisk

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

Lovlighetskontroll - forskrift om hundehold delvis oppheving av bystyrets vedtak

Lovlighetskontroll - forskrift om hundehold delvis oppheving av bystyrets vedtak S Bodø kommune Postboks 319 8001 Bodø Saksb.: Grethe Breimo e-post: fmnogbr@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 16 17 Vår ref: 2013/5226 Deres ref: Vår dato: 1 14.02.2014 Deres dato: Arkivkode: 323 Lovlighetskontroll

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som produsent 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996. Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996. UFØREKAPITAL/PREMIEFRITAK - Mangelfulle helseopplysninger -

Detaljer