Styresak 61/08. Prehospital observasjons- og behandlingsenhet. Dato: Saksnr.: 2008/4459

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 61/08. Prehospital observasjons- og behandlingsenhet. Dato: 09.12.2008. Saksnr.: 2008/4459"

Transkript

1 Seksjon for fagutvikling og analyse Styresak 61/08 Prehospital observasjons- og behandlingsenhet Saksbehandler: Helge Søråsdekkanog Elisabeth Mentzoni Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksbehandlers kommentar : 1. Sammendrag Saksnr.: 2008/4459 Dato: Steigen kommune har utviklet en tradisjon som gjør det mulig å ivareta mange pasienter lokalt i stedet for å sende dem til sykehusinnleggelse. Eventuelt kan pasienten stabiliseres før transport til sykehus. Utgangspunktet var sykestue, senere ble det kalt akuttplass. Problemet for kommunen er at merkostnaden ikke dekkes av noen finansieringsordninger i helsetjenesten. Nordlandssykehuset HF har imidlertid i flere år gitt delvis kostnadsdekning for akuttplassen, regulert ved en egen avtale. Kommunen og sykehuset samarbeider om å beskrive og systematisere tiltaket på en slik måte at andre kommuner kan utvikle noe tilsvarende - ut fra sine spesielle forutsetninger. Prehospital observasjons- og behandlingsenhet (PreOB) er en moderne sykestue for pasienter med en sykdom eller skade som gjør det vanskelig eller umulig å klare seg i eget hjem, men hvor det faglig sett ikke er behov for sykehusinnleggelse. Desentralisert radiologi skal kunne fungere som en diagnostisk støttefunksjon til PreOB og bidra generelt til at flere sykdomstilstander og skader kan avklares lokalt. Med bakgrunn i erfaringene fra Steigen er det ønskelig å prøve ut en driftsmodell som omfatter både PreOB og desentralisert røntgentjeneste i kommunene Steigen, Meløy og Saltdal. I samarbeid med disse kommunene ønsker NLSH å fremme en søknad til Helse- og omsorgsdepartementet om prosjektstøtte til dekning av direkte kostnader i en prosjektperiode på 2 år med start i Det er innledet et samarbeid med Senter for samhandling og telemedisin (UNN) og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (UiTø) med sikte på faglig samarbeid om videre utvikling av modellen. Prosjektet forutsettes evaluert av uavhengig ekstern instans; både ut i fra helsefaglig og samfunnsøkonomisk perspektiv, men også med tanke på finansieringsmodellens potensial for videre utbredelse. 2. Bakgrunn Nasjonale føringer Samhandlingsreformen i 2009 medfører et sterkt fokus på samarbeidsmuligheter mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det ligger i dette også et behov for å utarbeide modeller for finansiering og driftsorganisering av slike samhandlingsarenaer. De beskrevne samhandlingsprosjektene mellom Nordlandssykehuset og kommunene, vil kunne representere slike modeller med overføringsverdi til nye etableringer. Styresak 61/08 17 desember 1

2 Lokale forhold Nordlandssykehusets lokalsykehusområde omfatter flere kommuner med lang reiseavstand (opptil 300 km) til sykehus. Disse reiseavstandene innebærer til tider en stor belastning for pasienten. Samtidig påløper høye kostnader til transport, selv om denne nå er langt bedre samordnet enn før. Både ut fra et faglig og samfunnsøkonomisk perspektiv er det et mål å optimalisere pasientforløp ved å observere/behandle på lavest effektive omsorgsnivå. Andelen eldre i befolkningen øker. I høy alder er det høyere forekomst av sammensatte og kroniske sykdommer. Eldregruppen vil derfor trenge en større andel av helse- og omsorgstjenestene. Fremtidens helsetjenestetilbud må planlegges for å møte også disse utfordringene. De beskrevne prosjektene anses å være i overensstemmelse med nasjonale føringer og det som er beskrevet i rapporten Skrøpelige eldre utgitt av Helse Nord 2008, tilpasset lokale forhold i kommunen. 3. Nærmere om Steigen kommune, Steigentunet og prehospital observasjons- og behandlingsenhet Steigen kommune har et innbyggertall på og en reiseavstand til sykehus på minimum 3 timer i bil. 2 ambulansebiler er stasjonert i kommunen. Steigen ble samlet til et helserike i Gjennom bygging av Steigentunet, ble kommunens sykehjemsplasser samlet på et sted. 40 sykehjemsplasser ble samlokalisert med omsorgsboliger, legetjeneste, helsestasjon, fødeplass, hjemmetjeneste, fysioterapi, psykisk helse, trygdekontor, tannlege, aktivitetstilbud etc. På Steigentunet ble det også etablert en akuttplass som nå er definert som Prehospital observasjons- og behandlingsenhet (PreOB). Beliggenhet PreOB har èn seng på dobbeltrom i en av bogruppene på Steigentunet. Bogruppen har noe styrket bemanning for å kunne ivareta sin funksjon som PreOB-enhet. Organisering Enheten eies og drives av Steigen kommune. Inn- og utskriving gjøres av vakthavende lege som også har daglige visitter. Personalet ved bogruppen har den kontinuerlige oppfølgingen. Behandlingsplan lages av lege som også har ansvar for at medisinlisten er oppdatert. Ved utskriving lages avtaler for videre oppfølging fra for eksempel fastlege eller hjemmesykepleien. Liggetid Pasienten kan være innlagt i PreOB inntil 3 dager. Hvis behov for opphold etter dette overføres pas til korttidsopphold. Selvsagt overføres pasienten til sykehus dersom dette er nødvendig. Diagnostikk og behandling Alle pasienter som blir innlagt PreOB får utført somatisk undersøkelse og det tas en del standardprøver og - målinger. For laboratorieprøver som ikke kan analyseres ved PreOB, mottas normalt elektronisk svar fra sykehuset i løpet av 1-2 dager. Sykehjemmet har et utvalg av medisiner som er tilgjengelig for PreOB. Det er medisinskteknisk utstyr for de fleste akuttsituasjoner. Helsepersonellets kompetanse er godt oppdatert. Kvalitetssystemet DocMap er tilgjengelig for behandlere i Steigen på samme måte som i sykehuset. Nærmere faglige prosedyrer for PreOB er under utvikling. Aktivitet/seleksjonskriterier Elektiv innleggelse på akuttplassen skjer alltid på bakgrunn av en vurdering av alvorlighetsgrad og forsvarlighet. Alder, tilstand før den aktuelle sykdom, behov for medisinsk teknisk utstyr for diagnostikk og behandling - samt hvor akutt tilstanden har utviklet seg, vil være avgjørende for om pasienter skal innlegges sykehus eller PreOB. Utgangspunktet er helhetlig forståelse og kjennskap til pasienten i et allmennmedisinsk perspektiv. Styresak 61/08 17 desember 2

3 Pasienter som innlegges kommer enten fra hjemmet eller fra en omsorgsbolig/ omsorgshjem. Disse pasientene utgjør en heterogen gruppe i forhold til diagnose, men felles for dem er at det har oppstått en sykdom eller ett funksjonstap som gjør at de trenger et høyere omsorgsnivå, men ikke innleggelse i spesialavdeling i sykehus. Her forutsettes nært samarbeid med hjemmesykepleien som ofte kjenner disse pasientene godt. Det kreves årvåkenhet fra personalet for å følge med på eventuelle endringer hos pasientene som kan kreve revurdering av tidligere diagnostikk og behandlingsplan. Aktiviteten ved PreOB kan inndeles i observasjon, diagnostikk og behandling. Behandling kan inndeles i stabilisering før transport til sykehus, kurativ behandling eller palliativ/terminal behandling. Av til sammen 118 innleggelser i 2007, ble 22 overført til sykehus, 11 ble utskrevet som mors, 8 utskrevet til sykehjem og resten til hjemmet. 97 av 118 innleggelser gjaldt personer >70 år. 74 av innleggelsene gjaldt personer >80 år. Det oppleves som en stor svakhet ikke å ha tilgang på røntgen i Steigen; både for de pasienter som i dag observeres/behandles i PreOB, men også for utredning/kontroll av andre pasienter. 4. Meløy og Saltdal Saltenmodellen Både i Steigen kommune og i Nordlandssykehuset er man av den formening at prehospital observasjons- og behandlingsenhet har stor overføringsverdi. Det er nå ønskelig å videreutvikle tilbudet samt etablere noenlunde tilsvarende tilbud i to andre Saltenkommuner som av flere grunner har pekt seg ut. Det er derfor, som et ledd i utarbeidelsen av en prosjektsøknad, avholdt forberedende møter med politikere, kommuneadministrasjon og helsepersonell i Steigen, Meløy og Saltdal kommune. Det ble gitt uttrykk for stor interesse for prosjektet og ønske om å delta både fra Meløy og Saltdal. På denne bakgrunn planlegges den forestående prosjektsøknaden å omfatte nevnte tre kommuner. Denne såkalte Saltenmodellen er et forsøksprosjekt i begrenset omfang, som kan gi erfaringsgrunnlag for innføring av tilsvarende tiltak i andre kommuner. Meløy kommune har et innbyggertall på ca Reiseavstand (bil) mellom kommunesenteret og sykehus er i underkant av 2 timer. Kommunen er langstrakt med flere sterke sentra. Fra deler av kommunen må det brukes både båt og bil for å komme til sykehus. Det er 3 ambulansebiler stasjonert i Meløy. Kommunen har for øvrig omfattende industrivirksomhet. Saltdal kommune har et innbyggertall på ca Reiseavstand (bil) mellom kommunesenteret og sykehus er i underkant av 1,5 timer. Det er stasjonert 2 ambulansebiler i kommunen. 5. Prosjektsøknad og prosjektorganisering Med bakgrunn i erfaringene fra Steigen og samarbeidet mellom Steigen kommune og NLSH, er det ønskelig å prøve ut en driftsmodell som omfatter både PreOB og desentralisert røntgentjeneste i kommunene Steigen, Meløy og Saltdal. I samarbeid med disse kommunene er det nå ønskelig å fremme en søknad via Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet om prosjektstøtte og evt. andre instanser om dekning av direkte kostnader for en prosjektperiode på 2 år. Prosjekteiere for PreOB-delen av prosjektet vil være kommunene Steigen, Meløy og Saltdal, med Nordlandssykehuset som samarbeidspartner. For desentraliserte røntgenenheter vil Nordlandssykehuset være eier av prosjektet, og Nordlandssykehuset ved Radiologisk avdeling vil være ansvarlig for denne tjenesten i kommunene. Det vil bli etablert styringsgruppe og prosjektkoordinator for prosjektet. Nordlandssykehuset vil være representert i styringsgruppen. Det tas sikte på ekstern evaluering. Styresak 61/08 17 desember 3

4 6. Prosjektets målsetting Hovedmål med prosjektet er: Å videreutvikle samarbeidet mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste gjennom tilrettelegging for gode pasientforløp på lavest effektive omsorgsnivå (LEON-prinsippet). I praksis innebærer dette å etablere / videreutvikle tilbudet til pasienter som ikke kan følges opp optimalt hjemme eller i sykehjem, men hvor sykehusinnleggelse ikke er medisinsk nødvendig. Gjennom kompetanseoppbygging, styrking av nettverket mellom nivåene i helsetjenesten og videreutvikling av rutiner; å vurdere hva som er riktig å observere / behandle innenfor Prehospital observasjons- og behandlingsenhet. Å etablere en desentralisert radiologitjeneste hvor målet er å redusere reisekostnader og belastning for pasienten knyttet til lange reiseavstander og gjennom utvidelse av de diagnostiske mulighetene lokalt, bidra til videre utvikling av kommunehelsetjenesten. Et slikt styrket tilbud i kommunehelsetjenesten bygger opp under målsettingen for PreOB-enhetene ved å etablere et bedre grunnlag for tidlige diagnostiske vurderinger. Å utvikle modell for finansiering av helsetjenester på halvannenlinjenivå som både kan overføres i tid og geografi. 7. Nærmere om PreOB-prosjektet Med henvisning til målsettinger, jfr. pkt 6, vil en gjennom PreOB-prosjektet søke å: a) Etablere prinsipper for - og avtaler knyttet til systemansvar i sykehus for PreOB b) Utarbeide og implementere prosedyrer for seleksjon og samhandling knyttet til PreOB. Heri ligger også å avgrense hvilke oppgaver som ikke skal håndteres innenfor PreOB. c) Beskrive hvilket tilbud PreOB i de tre kommunene skal kunne gi i ulike faser av prosjektet (avhengig av kompetansebygging, rekruttering etc.). d) Analysere bruken av sykehustjenester i forhold til ønsket praksis PreOB e) Formalisere prosedyrer knyttet til inntak og liggetider for hhv. PreOB, kommunens korttidsplasser, sykehjemsplasser og hjemmebasert omsorg f) Utvikle og prøve ut en modell for finansiering av helsetjenester på halvannenlinjenivå Prosjektet vil bli evaluert så langt som mulig mot målbare og objektive kriterier og mot de målsettinger som er satt for prosjektet. En vil vurdere å legge inn evaluering underveis, dette med tanke på om forløpige resultater tilsier justeringer av prosjektet. 8. Nærmere om desentralisert radiologi Det lokale radiologitilbudet er tenkt å omfatte øyeblikkelig hjelp-diagnostikk ved for eksempel spørsmål om bruddskader, akutt lungesykdom mm. Det er også tenkt å bruke røntgenlaboratoriet til planlagt virksomhet ved utredning av ulike tilstander som slitasjeforandringer i ledd, ryggplager osv. Dersom pasienten ikke opplagt skal henvises til spesialisthelsetjenesten av andre årsaker, vil lokalt utført billeddiagnostikk øke pasientkomfort, spare reiseutgifter og gi mulighet for et mer helhetlig lokalt tilbud. Røntgentilbudet vil begrenses til konvensjonell radiologi - og således ikke omfatte CT, ultralyd eller MR. En etablering i Steigen, Meløy og Saltdal må skje gjennom et nært faglig samarbeid med Nordlandssykehuset Bodø. Billedopptaket foregår lokalt, noe som forutsetter radiograffaglig, kvalifisert personell på stedet (radiograf tilsatt ved NLSH). Billedopptaket vil være digitalt slik at overføring av bilder kan skje fortløpende og granskes av radiolog ved Nordlandssykehuset. Man vil Styresak 61/08 17 desember 4

5 også kunne benytte seg av sykehusets vakttjeneste for veiledning mht billedopptak - og for å få granskningsresultatene raskt der dette er nødvendig. 9. Budsjett Budsjettet og prosjektsøknaden omfatter en Prehospital observasjons- og behandlingsenhet og en radiologisk enhet i hver av de tre kommunene. Kommunene sørger for lokaler og utstyr for PreOB, samt lokaler for røntgen (spesielle krav til strålebeskyttelse). Søknaden vil bli fremmet innen følgende rammer: Engangs investeringskostnad Røntgenutstyr forutsettes finansiert gjennom prosjektmidler, enten ved kjøp eller leasing. Samlet kjøpesum for 3 røntgenapparater anslås til 5.4 mkr. Avskrivning er innarbeidet i årlige driftskostnader (se tabell nedenfor). Årlig driftskostnad (basert på driftsmodell og pasientsammensetning lik PreOB Steigen 2008 (her er lagt inn noe høyere driftskostnader for Meløy og Saltdal enn for Steigen ut i fra at høyere folketall trolig vil generere høyere aktivitet). STEIGEN MELØY SALTDAL Lønn, inkl sosiale kostnader Driftskostnader inkl service Koordinator/ overheadskostnader Evalueringskostnader / PreOB Røntgen drift SUM PreOB Røntgen drift SUM PreOB Røntgen drift SUM SUM Lønns- og prisnivå Tall i hele 1000 kr. Styresak 61/08 17 desember 5

6 Innstilling til vedtak: Styret inviteres til å fatte følgende: VEDTAK Styret gir sin tilslutning til: - at det etableres et samarbeidsprosjekt mellom Nordlandssykehuset HF og kommunene Steigen, Meløy og Saltdal om prehospital observasjon/behandling og desentralisert radiologi som beskrevet i saksframlegget - at det søkes Helse- og omsorgsdepartementet om prosjektmidler til nødvendige investeringer og drift i prosjektperioden, evt. også søknad om delfinansiering fra andre kilder. - prosjektets organisering hvor vedkommende kommune eier og driver den prehospitale observasjons- og behandlingsenheten, mens Nordlandssykehuset HF eier og driver desentral radiologi. NLSH HF forutsettes å være representert i prosjektets styringsgruppe. Styret ber om tilbakemelding om prosjektets utvikling, bl.a. gjennom avleggelse av årlige regnskap for prosjektet og tilbakemelding gjennom evalueringsrapporter. Avstemming : Vedtak : Styresak 61/08 17 desember 6

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen Rapport fra prosjektgruppen 2 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 1.1 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 5 1.1.1 Mandat 6 1.1.2 Fremdriftsplan 6 2 3 4 HVA ER DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP? 7 FINANSIERING AV DØGNOPPHOLD

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Referent: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Møterom/sted: Vår ref.:2010/2306 /SPP

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 - Tillit, tilgjengelighet og omsorg Rapport fra en arbeidsgruppe Prosjektgruppen November 2009 FORORD Helse Nord RHF har som mål å tilby befolkningen i Nord-Norge

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg Midt-Norge 2011-2014

Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg Midt-Norge 2011-2014 Versjon: 1.0 Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg i Midt-Norge 2011-2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning...2 Del 1 Svangerskaps-, fødsels og barselsomsorg...2

Detaljer

Et prosjekt knyttet opp mot avstand til sykehus og en pågående faglig oppdatering av sykestuevirksomheten i fylket.

Et prosjekt knyttet opp mot avstand til sykehus og en pågående faglig oppdatering av sykestuevirksomheten i fylket. Desentralisert terminal omsorg og kreftbehandling i Finnmark Et prosjekt knyttet opp mot avstand til sykehus og en pågående faglig oppdatering av sykestuevirksomheten i fylket. 1. Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Rapport fra Den norske legeforening og KS Mai 2014 1 Innhold RAPPORT OM KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNTILBUD... 3 BAKGRUNN... 3 Partssammensatt arbeidsgruppe...

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014.

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014. VEDLEGG 1 UTREDNING RULLERING AV PLAN FOR DRIFT OG INVESTERING 2015-2022 1 Innledning Helse Nords vedtatte investeringsplan og plan 2015-2018 skal rulleres i styremøte i Helse Nord RHF 18. juni 2014. Vedtatt

Detaljer

Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV)

Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV) www.pwc.no Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV) Rapporten ser nærmere på muligheten for et samarbeid om etablering av et lokalmedisinsk senter mellom kommunene

Detaljer

STANDARD FOR PALLIASJON

STANDARD FOR PALLIASJON NORSK FORENING FOR PALLIATIV MEDISIN STANDARD FOR PALLIASJON Tatt til orientering av Den norske lægeforenings sentralstyre 20.10.2004 1 Innhold INNHOLD 2 INNLEDNING 5 Bakgrunn 5 Standarder, kvalitet 7

Detaljer

VEDLEGG 2. Samlokalisering av helsetjenester

VEDLEGG 2. Samlokalisering av helsetjenester VEDLEGG 2 Samlokalisering av helsetjenester UTREDNING SAMLOKALISERING AV HELSETJENESTER I OPPDAL KOMMUNE Leidulf Skarbø, Arne Opdahl, Inga Snøve, Ellinor Larsdotter Svisdal og Frøydis Lindstrøm 07.04.2014

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL KREFTPLAN 2011-2020

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL KREFTPLAN 2011-2020 Høylandet kommune Arkiv: 122 Arkivsaksnr.: 12/562 Saksbehandler: Liss Tone Engan Dato: 25.05.2012 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 Vedlagte dokumenter: 1.

Detaljer