^^ for et enkelt og enheuig regelvesr, ' "^ Om& " Eet» 22 JUKI2006 g/0 Saksh. Statens vegvese ri n Arkivnr. liksp.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "^^ for et enkelt og enheuig regelvesr, ' "^ Om& " Eet» 22 JUKI2006 g/0 Saksh. Statens vegvese ri n Arkivnr. liksp."

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Likelydende brev Se vedlagt liste Statens vegvese ri n Arkivnr. Saknr.i^/? J 6 0 y/gj. Dok.nr. liksp. U. of f. 22 JUKI2006 g/0 Saksh. / Behandlende enhet: Vegdirektoratet Saksbehandler/innvalgsnr: Morten Welde Vår referanse: Deres referanse: 2003/ /972 Vår dato: Forskrift om bomavgifter på 0«enWg tfeg. høringsbrev 1. Innledning bompengeprosje k,er regelverkets rettslige status. veg * '" ogsa ebære en endring av Fors!ag til f orskrift samt takstretnings injer 2. Bakgrunn ^^ for et enkelt og enheuig regelvesr, ' "^ Om& " Eet» m dagiige drift og sin k ikke inn likebehandlin regelverk ndling som blant ikke innebærer annet med for hensvn store u iktter orolh J " VVeg " e mellom «som s ' b * ettet behov for forwrrende for brukerne og som m e e r at forvaltning av re H' "^ har medfert attaks «"8 B St r grad ' noe som «Postadresse Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Telefon: Telefaks: Org.nr: Kontoradresse Abelsgate 5 TRONDHEIM Fakturaadresse Statens vegvesen Regnskap Båtsfjordveien VADSØ Telefon: Telefaks:

2 administrative vanskeligheter med å håndtere de ulike operatørers takst- og rabattsystemer. Dette er kostnadsdrivende. Vegdirektoratet mener derfor at forslaget til ny forskrift vil medføre et enklere og mer enhetlig regelverk som også kan legge til rette for kostnadsbesparelser for Statens vegvesen, for bompengeselskapene og for brukerne. 3. Forholdet til EU regelverket Rådsdirektiv 2004/54/EØS av 29. april 2006 (EFC-direktivet) har som mål å sikre interoperabilitet mellom elektroniske bompengesystem for innkreving av vegavgifter innen EU. For å nå målet skal det opprettes en "europeisk bompengetjeneste". Norge skal fra 2009 tilby tjenesten til eiere av tunge kjøretøy. Dette innebærer at det må legges til rette for at innkreving av bompenger for tunge kjøretøy skal være interoperabelt med de øvrige europeiske systemene. Fra 2011 skal dette være tilgjengelig for alle typer kjøretøy. Tjenesten vil ikke påvirke det enkelte lands avgiftspolitikk, avgiftsnivå eller anvendelsesformål for inntektene, men vil utelukkende berøre innkreving av avgiftene eller gebyrene. Direktiv 2006/38/EC av 17. mai 2006 om endringer av direktiv 1997/62/EØS om innkreving av avgifter på tunge kjøretøy for bruk av visse typer infrastruktur (Eurovignett-direktivet) vil imidlertid kunne påvirke medlemslandenes avgiftspolitikk, blant annet størrelsen på de rabatter som skal tilbys. Målsetningen i direktivet er å få en harmonisering av betaling for bruk av infrastruktur for å sikre en enklere avvikling av den internasjonale transporten og for å sikre like konkurranseforhold mellom operatørene i fellesskapet. Forslaget til forskrift har ikke fullt ut tatt høyde for de endringer som kan komme med fremtidig implementering av Eurovignettdirektivet. 4. Nærmere om bestemmelsene Til l Formål Forskriften gir bestemmelser for takstvedtak og forvaltningen av takstsystemet i bompengeprosj ekter. Alle trafikanter som har nytte av et bompengeprosjekt skal betale bompenger med mindre de er unntatt etter 4. Likeledes skal alle som betaler bompenger ha nytte av utbyggingen. Vegdirektoratet vil derfor være restriktiv med godkjenning av innkreving fra trafikanter som ikke har direkte nytte av vegutbyggingen og kan også gi generelt fritak etter 2 hvor dette slår svært urimelig ut. Alle nye bompengeprosj ekter skal forholde seg til denne forskriften. Dagens bompengeprosj ekter er vedtatt på bakgrunn av dagens takstretningslinjer. Som offentlig myndighet er Statens vegvesen forpliktet til å påse at det eksisterende regelverk etterleves. Dette innebærer at det må arbeides for at dagens bompengeavtaler reforhandles og konverteres til nytt regelverk. Hensiktsmessigheten av dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle, blant annet ut i fra gjenstående nedbetalingstid i prosjektet. Til 2 Taksgrupper for bompengeprosjekter Uten kostnadskrevende tilpasninger støtter ikke AutoPASS brikken flere enn to kjøretøyklasser. Det forutsettes at innkrevingen i alle nye bompengeprosjekter baserer seg på AutoPASS brikketeknologi.

3 Til 3 Innkreving av bompenger på ferje Grupper som er fritatt for bompengebetaling skal heller ikke betale bompenger på ferje. For øvrig skal ferjetakstregulativet benyttes av praktiske hensyn. Til 4 Unntak fra betalingsplikt Unntak fra betalingsplikt for syklende og gående og for MC/moped er hovedsaklig begrunnet ut fra hensynet til en effektiv innkreving av bompengene. Fritak for gående/syklende er selvforklarende. Bruk av AutoPASS-brikker og en fornuftig trafikkavvikling gjør det umulig å kreve betaling fra passasjerer. Betaling fra MC/mopeder er vanskelig pga. manglende registreringsnummer foran. Erfaring har også vist at krav om bompengebetaling fra MC/moped er tidkrevende og vanskelig også i bemannede bomstasjoner. I all innkreving av bompenger er det et hovedprinsipp at de som har nytte av en vegutbygging også skal betale bompenger. Fritak for en rekke ulike trafikantgrupper er således i strid med dette prinsippet. Fritak svekker prosjektets inntekter, øker administrasjons- og innkrevingskostnadene og medfører at de øvrige trafikantene må betale høyere takster. Erfaring fra dagens bompengeprosjekter, hvor fritak i enkelte tilfeller medfører inntektstap på opptil 5 %, viser dette. Hvis samfunnet ønsker å tilgodese enkelte grupper i samfunnet bør dette i prinsippet gjøres med andre og mer målrettede tiltak enn gjennom fritak for bompenger. Vegdirektoratet har likevel valgt å opprettholde flertallet av dagens fritaksordninger. Det foreslås at fritak for begravelsesfølger bortfaller da omfanget av dette er lite og ettersom det vanskelig lar seg kombinere med elektroniske betalingsløsninger. Det foreslås også at fritaket for utrykningskjøretøy bortfaller idet disse kjøretøyene uansett ikke behøver å stoppe hvis de er utstyrt med AutoPASS brikke. Til 5 Avtale om bruk av elektronisk betaling Innføringen av AutoPASS Samordnet betaling fra februar 2004 innebar at det nå kun er nødvendig å inngå en avtale med en utsteder for å kunne reise elektronisk gjennom bomstasjoner som er tilrettelagt for brikkebetaling. Næringsdrivende som kan identifiseres med et organisasjonsnummer skal kunne knytte flere kjøretøy til en avtale. Til 6 Rabatter Rabatter svekker et prosjekts inntekter og innebærer at bompengetaksten må settes høyere for å kompensere for en lav gjennomsnittstakst. I enkelte prosjekter er gjennomsnittlig bompengetakst per kjøretøy under halvparten av takst for liten bil på grunn av at opptil 90 % av brukerne har rabatt eller fritak for bompengebetaling. Dette fører blant annet til at det må betales bompenger lengre enn det som ville ha vært nødvendig hvis rabattene hadde vært lavere. Rabatter påvirker også kostnaden ved administrasjon av innkrevingssystemet. Rabattsystemet slik det i dag er utformet er basert på at brukerne tegner lokale avtaler med hvert enkelt bompengeselskap for på den måten å kunne oppnå høye rabatter på opptil 50 %. Dette innebærer at det i tillegg til de om lag 1,1 millioner kontraktene som er inngått med brukere av AutoPASS brikken også er inngått om lag 0,5 mill. lokale avtaler. Disse lokale avtalene

4 medfører en årlig ekstrakostnad på om lag 15 årsverk. I tillegg kommer faste kostnader knyttet til lokaler, datautstyr, telefonlinjer etc. for disse årsverkene. Vegdirektoratet anser derfor at en omlegging av rabattsystemet i retning av en flat rabatt for alle brikkebrukere på % ville kunne medføre en reduksjon av bompengeselskapenes kostnader idet de lokale avtalene da vil kunne bortfalle i sin helhet. Rabattsystemet medfører også kostnader for andre grupper. Enkelte næringsdrivende har inngått lokale kontrakter med opptil 15 ulike bompengeselskap og benytter i enkelte tilfeller 2-3 årsverk til administrasjon av disse kontraktene. Også Statens vegvesen benytter betydelige ressurser til ankesaker, kontraktshåndtering og -utvikling, koordinering av bompengeselskapenes kundebehandling med mer. Vegdirektoratet har likevel, etter en helhetsvurdering, valgt å i hovedsak opprettholde dagens rabattstruktur som innebærer at brukere ved forskuddsbetaling av et bestemt beløp får tilgang til rabatter i størrelsen %. Beløpet som skal forskuddsbetales (hvis man ønsker rabatt) skal være likt i alle bompengeprosjekt. I tillegg foreslås det at alle brikkebrukere skal få 5 % rabatt uavhengig av om man har avtale med det lokale bompengeselskapet eller ikke. Denne rabatten skal ikke gis i tillegg til annen rabatt. Hvis man ikke ønsker å betale inn et forskuddsbeløp så skal det være anledning til å inngå en etterskuddsavtale som gir 5 % rabatt i alle anlegg. Årsaken til at det foreslås å opprettholde en rabattstruktur som sannsynligvis er nier ressurskrevende enn et alternativ basert på bortfall av lokale avtaler og en flat brikkerabatt til alle er at dagens rabattstruktur er innarbeidet blant brukerne og skjermer brukere som kjører ofte og mye. Med rabatter opptil 50 % og i tillegg en flat brikkerabatt til alle så har vi ikke funnet det naturlig å opprettholde ordningen med passeringstak som praktiseres i enkelte bompengeringer. Det ville ført til et inntektstap som måtte ha blitt kompensert for på annen måte. I motsetning til i dag hvor ny faktura for forskuddsbeløp sendes ut når det innbetalte beløpet er oppbrukt, foreslås det at ny faktura skal sendes ut minst en gang hver 12. måned. Ved slik fornyelse av avtale skal det ikke innbetales fullt forskuddsbeløp, men et beløp tilsvarende differanse mellom opprinnelig avtalebeløp og saldo ved fakturering. Dette gir større forutsigbarhet for brukerne i forhold til i dag hvor fakturautsendelse i enkelte tilfeller først skjer etter 2-3 år, og man unngår unødvendig lagring av passeringsopplysninger over tid. Dette tar også hensyn til momsproblematikk. Det er i dag moms på ferjer og på bompenger i andre nordiske land. Transportører som ønsker momsrefusjon må sende inn oversikt over betalt moms senest en gang hver 12. måned. Til 7 Betalingsansvarlig Det er føreren av kjøretøyet som er ansvarlig for at riktig takst blir betalt. Hvis føreren ikke kan identifiseres kan bompengeselskapet rette kravet til eieren. Dette er en problemstilling som spesielt er aktuell i bomstasjoner uten mulighet for kontant betaling verken til myntautomat eller til betjening. Til 8 Takstvedtak Førstegangs takstvedtak kunngjøres av bompengeselskapet i samarbeid med regionvegkontoret. For å kunne foreta en siste kvalitetssikring og sjekke at takstene er i tråd med gjeldene regler, er det Vegdirektoratet som foretar endelig godkjenning av takstene.

5 Takstvedtaket er å anse som en lokal forskrift og kan derfor ikke påklages. Nye takster skal kunngjøres lokalt. Til 9 Takstendringer Til bokstav a): Takstene i bompengeprosj ekter skal i utgangspunktet justeres årlig. På den måten vil prisnivået i stortingsproposisjonen opprettholdes og belastningen for trafikantene over tid være lik. Av praktiske hensyn, dvs. enkle kronebeløp i bomstasjonen, behøver ikke takstene justeres årlig så lenge takstnivået over tid følger prisutviklingen. Til bokstav b): Hvis økonomien i prosjektet utvikler seg i negativ retning, og det er sannsynlig at innkrevingstiden kan overstige 15 år, kan takstene økes med inntil 20 prosent ut over prisstigningen eller øke innkrevingstiden med inntil fem år. Slike endringer skal skje etter at lokale myndigheter har fått anledning til å uttale seg. Lokale myndigheters holdning skal tillegges vekt, men det stilles ikke krav om lokal enighet til en omlegging av takstsystemet. Takstendringer etter denne bokstav skal kun skje ved inntektssvikt og ikke på grunn av at utbyggingskostnadene i prosjektet har blitt høyere enn forutsatt. Slik risiko skal ikke bæres av trafikantene. Til bokstav c): Økte inntekter/bedret økonomi i bompengeprosj ektet skal komme trafikantene til gode i form av kortere nedbetalingstid og ikke i form av lavere takster. Vegdirektoratet ønsker likevel å holde muligheten for takstfrysning åpen for prosjekter der økonomien har forbedret seg vesentlig i forhold til forutsetningene og der belastningen for trafikantene i form av høye takster er stor. Takstfrysning bør ikke skje før minst halvparten av beregnet innkrevingstid er passert. Til 10 Endring av innkrevingsordning Underveis i bompengeinnkrevingen kan det oppstå behov for en endring av innkrevingsordningen, f.eks. flytting av bomstasjoner, nedlegging av en (av flere) bomstasjoner, reduksjon/økning av bemanning etc. Hvis endringene er av en slik art at det kan være behov for politisk avklaring, skal saken forelegges Samferdselsdepartementet. Normalt vil de fleste slike saker kunne avgjøres uten noen politisk avklaring. Forvaltningens frie skjønn bør gå relativt langt i saker som angår endringer av innkrevingssystemet. TiU 11 Betaling Til bokstav a): Elektroniske betalingsmidler skal av kontrollhensyn knyttes til kjøretøyets registreringsnummer. Ved å knytte hver brikke til en person/kjøretøy vil man kunne isolere hvert enkelt kjøretøy med hensyn til passeringshistorikk, svartelisting, avvikshåndtering etc. Vegdirektoratet legger til grunn at det skal tilbys en sporfri avtale som sikrer anonym passering for de som ønsker det. Dette er særlig aktuelt i bomstasjoner uten mulighet til kontant betaling på stedet. I bomstasjoner med kontant betaling kan anonym passering sikres ved å betale kontant. Til bokstav b): I bomstasjoner med betjening skal det kunne betales med vanlige norske betalingsmidler. Kontant betaling, samt betaling med bank- og kredittkort, må derfor kunne skje.

6 Betalingssystemet skal ikke medføre noen økte kostnader for trafikanten. Det innebærer at det ikke skal ilegges tilleggsavgift ved manglende kontanter og ved mangel på riktig beløp. Til bokstav c): Myntautomater skal utformes slik at betaling av et større beløp enn taksten skal kunne veksles inn i ettertid. Til bokstav d): I bomstasjoner uten betjening eller myntautomat (automatiske bomstasjoner) vil bruker uten brikke motta faktura for sine passeringer. Vegdirektoratet foreslår at det gjøres til et krav at faktura sendes ut innen 2 måneder etter siste passering. Manglende betaling av faktura regnes som irregulær passering og skal medføre ileggelse av tilleggsavgift. Det skal ikke ilegges mer enn en tilleggsavgift per faktura i slike bomstasjoner. Til bokstav e): Bruker skal ha mulighet til å betale bomavgiften uten å motta tilleggsavgift for irregulær passering hvis betaling skjer innen tre virkedager. Derte skjer normalt ved at man kontakter bompengeselskapet eller driftsselskapet og får opplyst hvordan innbetaling kan skje og hvilke opplysninger man må gi ved innbetaling. Idet dette vil kreve et visst merarbeid for brukeren antas de økonomiske konsekvensene for bompengeselskapene ved en slik rettighet å være små. Til bokstav f): Depositum for AutoPASS brikke er i dag 200 kr. Ettersom kostnaden for innkjøp av brikker avhenger av antall brikker i en bestilling og til en viss grad også type brikke foreslås det at det ikke fastsettes et fast depositumsbeløp, men at dette kan variere i henhold til utsteders kostnader ved brikkeanskaffelse. Til 12 Tilleggsavgift Bestemmelsen om tilleggsavgift er utformet i henhold til forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsavgift av 30. april 2004 nr Vegdirektoratet vil inkludere den forskriften i den foreslåtte forskrift om bompengetakster. Dagens bompengeringer er i økende grad komplekse og kan bestå av et høyt antall bomstasjoner. De vil etter hvert kunne bestå av soner. Dette kan være problematisk for trafikanten å forholde seg til og det vil derfor ikke bli innkrevet mer enn en tilleggsavgift per time. Vegdirektoratet kan tillate (etter søknad) at det ikke ilegges mer enn en tilleggsavgift per uke. Tilleggsavgiften har vært uendret i lang tid. Det foreslås at tilleggsavgiften økes til 500 kr.

7 5. Høringen Vegdirektoratet ønsker høringsinstansenes tilbakemeldinger på ovennevnte forslag. Vi anmoder høringsinstansene om eventuelt å forelegge forslaget til forskrift for sine underliggende etater. Vi ber om at eventuelle uttalelser i saken sendes Vegdirektoratet innen Av hensyn til det videre arbeidet med saken, kan uttalelser etter høringsfristen ikke påregnes å bli tatt hensyn til. Høringsbrev er også gjort tilgjengelig på under menypunktet "aktuelt" og underpunktet "høringer". Veg- og trafikkavdelingen Med hilsen w\s v Eva Sblvi f^~ trafikkdirektør \j ^tf^t^j^6le Tor-Sverre Thomassen l vedlegg

8 Eksterne mottakere: Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0033 OSLO American Car Club of Norway Postboks TRONDHEIM Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO Konkurransetilsynet Postboks 8132 Dep 0033 OSLO MC-rådet Lilloseterveien OSLO Norges Handikapforbund Postboks 9217 Grønland 0134 OSLO Norges Naturvernforbund Postboks 342 Sentrum 0101 OSLO Næringslivets Hovedorganisasjon Postboks 5250 Majorstuen 0303 OSLO Statens vegvesen region øst Postboks 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Elbil Norge AS Sandakervegen 110 C 0483 OSLO Funksj onshemmedes Fellesorganisasjon Postboks 4568 Nydalen 0404 OSLO Landsorganisasjonen Norge Youngs gate OSLO Motorførernes Avholdsforbund Postboks 80 Alnabru 0614 OSLO Norges Lastebileier-Forbund Postboks 4568 Sofienberg 0506 OSLO Norges Taxiforbund Postboks 6754 Rodeløkka 0503 OSLO Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Statens vegvesen region sør Serviceboks ARENDAL Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Vagverket Sverige Røda vegen l 78187Borlange Sverige Forbrukerombudet Postboks 5497 Nydalen 0404 OSLO Kongelig Norsk Automobilklubb Postboks 2425 Solli 0201 OSLO Logistikk- og ransportindustriens Landsforening Postboks 5489 Majorstuen 0305 OSLO Norges Automobilforbund Postboks 6682 Etterstad 0609 OSLO Norges Motorsykkelforbund Postboks 2311 Strømsø 3003 DRAMMEN Norsk Caravan Club Postboks SØRUMSAND Rådet for Funksjonshemmede Postboks 8192 Dep 0034 OSLO Statens vegvesen region vest Askedalen LEIKANGER

9 Statens vegvesen region midt 6404 MOLDE Statens vegvesen region nord Nordstrandvegen BODØ Transportbedriftenes landsforening Postboks 5477 Majorstuen 0305 OSLO Transportbrukernes Fellesorganisasjon Postboks 5494 Majorstuen 0305 OSLO Trygg Trafikk Opplysningsrådet for Postboks 2610 St Hanshaugen Veitrafikken 0131 OSLO Postboks 88 Sentrum 0101 OSLO Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Namdal Bomvegselskap AS Postboks NAMSOS Oslofjordtunnelen A/S Dronninggt DRAMMEN Sunnhordland bru og tunnelselskap A/S Postboks BREMNES Bergen Bompengeselskap AS Postboks BERGEN Setesdal vegfinans AS Serviceboks ARENDAL El8 Vestfold as Dronninggt DRAMMEN Østfold Bompengeselskap as Postboks MOSS Kristansand Bompengeselskap AS Markens gate KRISTIANSAND S Sykkylvsbrua AS Bergåsen 6222 IKORNNES Tønsberg Hovedvegfinans AS Rådhusgata l 3016 DRAMMEN Aust-Agder Vegfinans AS Serviceboks ARENDAL AS Hvalertunnelen Bukkholmen 1670 KRÅKERØY Fjellinjen AS Boks 459 Sentrum 0105 OSLO Trøndelag bomvegselskap A/S Postboks 6052 Sluppen 7434 TRONDHEIM Nord-Jæren Bompengeselskap AS Postboks STAVANGER Lister Bompengeselskap AS Serviceboks KRISTIANSAND S Hadelandsvegen AS c/o Bompengerådgivning Lanbertsetervegen OSLO Bompengeselskapet E39 AS Postboks BØRSA Gjesdal Bompengeselskap AS Askøybrua AS Rettedalen Postboks ÅLGÅRD 5323 KLEPPESTØ Skodjebrua AS 6222 IKORNNES QFree Th Owesens gate 35c 7044 TRONDHEIM Agder Bomdrift AS Serviceboks KRISTIANSAND S Bru & Tunnelselskapet AS Postboks 2623 Møhlenpris 5836 BERGEN Legio Data AS Postboks TRONDHEIM Vegamot AS Postboks TRONDHEIM

10 10 Østfold Fylkeskommune Postboks SARPSBORG Buskerud Fylkeskommune 3020 DRAMMEN Hedmark Fylkeskommune Parkgata HAMAR Rogaland Fylkeskommune Postboks STAVANGER Møre og Romsdal fylke 6404 MOLDE Nordland Fylkeskommune 8048 BODØ Fredrikstad kommune Postboks FREDRIKSTAD Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Re kommune Regata REVETAL Kristiansand kommune Serviceboks KRISTIANSAND S Karmøy kommune Rådhuset 4250 KOPERVIK Gjesdal kommune Rettedalen l 4330 ÅLGÅRD Vestfold Fylkeskommune Svend Foynsgt TØNSBERG Telemark Fylkeskommune 3706 SKIEN Vest-Agder Fylkeskommune Serviceboks KRISTIANSAND S Hordaland Fylkeskommune Pb BERGEN Sør-Trøndelag fylkeskommune Postuttak 7004 TRONDHEIM Troms Fylkeskommune Postboks TROMSØ Moss kommune Postboks MOSS Lunner kommune Sandsvegen l 2740 ROA Drammen kommune Engene l 3008 DRAMMEN Finnøy kommune 4160 FINNØY Haugesund kommune Postboks HAUGESUND Bergen kommune Postboks BERGEN Akershus fylkeskommune Schweigaardsgt OSLO Oppland Fylkeskommune Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Aust-Agder Fylkeskommune Serviceboks ARENDAL Sogn og Fjordane Fylkeskommune Askedalen LEIKANGER Nord-Trøndelag Fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER Finnmark Fylkeskommune 9815 VADSØ Halden kommune Svenskegata H ALDEN Tønsberg kommune Postboks TØNSBERG Arendal kommune Serviceboks ARENDAL Rennesøy kommune Postboks RENNESØY Stavanger kommune Postboks STAVANGER Stord kommune Postboks STORD

11 11 Kvinnherad kommune Askøy kommune Osterøy kommune 5470 ROSENDAL Postboks LONEVÅG 5323 KLEPPESTØ Austevoll kommune Sogndal kommune Kristiansund kommune 5392 STOREBØ Postboks KRISTIANSUND N 6851 SOGNDAL Malvik kommune Namsos kommune Bømlo kommune 7550 HOMMELVIK Serviceboks BREMNES 7809 NAMSOS Trondheim kommune Sykkylven kommune Skaun kommune 7004 TRONDHEIM 6230 SYKKYLVEN 7353 BØRSA Norvegfinans Postboks BREMNES Interne mottakere: Veg- og ferjeforvaltning

Statens vegvesen. Julie Runde Krogstad - 22073378. Høring av utkast til bestemmelse om tidsdifferensiering av bompenger i vegloven 27

Statens vegvesen. Julie Runde Krogstad - 22073378. Høring av utkast til bestemmelse om tidsdifferensiering av bompenger i vegloven 27 IHØRHALAMU F^LKESKUMMUNEI Likelydende brev Se vedlagt liste Sakm.QoliOoQ 2r3ok.nT. /,,.2 3 m 1011 Arkivnr. (^,, OO fsaksh. Eksp. U.off. I Behandlende enhet: Vegdirektoratet Saksbehandler/innvalgsnr: Julie

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/484-04.03.2016 Alminnelig høring - Forslag til endring i lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar - nytt kapittel om statlig tilsyn med riksveginfrastrukturen for offentlig

Detaljer

Statens vegvesen. Stamvegutredninger - behov for utvikling av stamvegnettet

Statens vegvesen. Stamvegutredninger - behov for utvikling av stamvegnettet HO RD A L A N D FY L KES KOMM Li NE Statens vegvesen.fylkeskommunene m.fl. i henhold til distribusjonsliste 6 OKT. 008 Dok.nr. Arkivar. $. TØ? Saksh. Eksp. U.off. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen.

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen. Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1520 Dato 12. juli 2017 Høring - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften - Forslag knyttet til bindende pristilbud

Detaljer

Omlegging av takst og rabattsystemet for Halsnøysambandet

Omlegging av takst og rabattsystemet for Halsnøysambandet Kvinnherad kommune 5470 ROSENDAL Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Kristian Bauge / 55516337 16/28476-67 31.03.2017 Omlegging av takst og rabattsystemet

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Statens vegvesen. Forslag til gebyrendringer i forskrifter om førerkort, bruk av kjøretøy og kjøretøykontroll

Statens vegvesen. Forslag til gebyrendringer i forskrifter om førerkort, bruk av kjøretøy og kjøretøykontroll Statens vegvesen Høringsinstansene iht. vedlegg 5 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Walther Redisch - 22073316 2003/79591-022 11.05.2004

Detaljer

Høring - Forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner

Høring - Forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner Iflg. høringsliste Deres ref Vår ref Dato 11/1732 13.06.2014 Høring - Forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner Samferdselsdepartementet sender med dette på høring

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

[ololoqoic^ - /a. MO i TATT. Bøm1 o^^^vegsel ska p. Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER. Bremnes, 14.

[ololoqoic^ - /a. MO i TATT. Bøm1 o^^^vegsel ska p. Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER. Bremnes, 14. MO i TATT 1 -åokt 2ei1 Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER Z^ < n'.''t ' 2011 [ololoqoic^ - /a Bøm1 o^^^vegsel ska p Bremnes, 14. oktober 2011 TAKSTSØKNAD FOR BØMLOPAKKEN Vi viser til

Detaljer

iht. liste Med hilsen Yngve Torgersen (e.f.) avdelingsdirektør Lone Gustavsen førstekonsulent 17/ Deres ref Vår ref Dato

iht. liste Med hilsen Yngve Torgersen (e.f.) avdelingsdirektør Lone Gustavsen førstekonsulent 17/ Deres ref Vår ref Dato iht. liste Deres ref Vår ref Dato 17/3462-1 23.06.17 Forslag til endring av forskrifter om akvakultur for tilpasning til transport, oppbevaring, bruk og produksjon av rensefisk Vedlagt følger utkast til

Detaljer

Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner

Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner Ifølge adresseliste Deres ref Vår ref 16/2415 Dato 09.06.2017 Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner Klima- og miljødepartementet

Detaljer

19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen

19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen Logo autopasss Orig 19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen Blå. CMYK 100c 100m 40k Bomstasjonene er automatiske Du skal ikke stoppe ved passering,

Detaljer

Nye regionale bompengeselskaper. Status i arbeidet med bompengereformen. Åge K. Jensen Seksjon for brukerfinansiering

Nye regionale bompengeselskaper. Status i arbeidet med bompengereformen. Åge K. Jensen Seksjon for brukerfinansiering Nye regionale bompengeselskaper Status i arbeidet med bompengereformen Åge K. Jensen Seksjon for brukerfinansiering 23.06.2017 Bompengereformen - Meld. St. 25 (2014-2015) Bompengereformens elementer Bompengereformen

Detaljer

Helgeland Veiutvikling AS Horten bompengeselskap Rv 19 AS Huseiernes Landsforbund Hålogalandsbrua AS Jondalstunnelen AS Kollektivtrafikkforeningen

Helgeland Veiutvikling AS Horten bompengeselskap Rv 19 AS Huseiernes Landsforbund Hålogalandsbrua AS Jondalstunnelen AS Kollektivtrafikkforeningen Høyringsliste Arbeids- og sosialdepartementet Finansdepartementet Forsvarsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Klima-

Detaljer

E6 Øyer Tretten. 17. desember kl 12 starter innkreving av bompenger på. autopass.no

E6 Øyer Tretten. 17. desember kl 12 starter innkreving av bompenger på. autopass.no 17. desember kl 12 starter innkreving av bompenger på E6 Øyer Tretten Bomstasjonene er automatiske Du skal ikke stoppe ved passering, men kjøre rett igjennom. Det finnes ingen myntmaskiner eller boder

Detaljer

Samarbeidet mellom miljøvernmyndighetene og fiskeri- og kystmyndighetene når det gjelder vannforvaltningsplanarbeid

Samarbeidet mellom miljøvernmyndighetene og fiskeri- og kystmyndighetene når det gjelder vannforvaltningsplanarbeid Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/3553 15.07.2013 Samarbeidet mellom miljøvernmyndighetene og fiskeri- og kystmyndighetene når det gjelder vannforvaltningsplanarbeid Miljøverndepartementet vil i samråd

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2017/2992-2 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Omlegging av takst og rabattstruktur Namdal bompengeselskap Utvalg

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen «Adresselinje_1» «Adresselinje_2» «Adresselinje_3» «Adresselinje_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Detaljer

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1212-3 07.04.2017 Informasjon om videre prosess for r som skal slå seg sammen 22. februar ble det lagt fram en avtale mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene

Detaljer

Er veien videre klar?

Er veien videre klar? Er veien videre klar? Norvegkonferansen 2012 Trondheim 18. september 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Tall i mill. 2012 kr Veginvesteringer 2002-2012 30 000 2002 og 2003: Fylke 15 % Stat 85 % 2007,

Detaljer

Omlegging av takst- og rabattstruktur E6 Trondheim-Stjørdal

Omlegging av takst- og rabattstruktur E6 Trondheim-Stjørdal Arkiv: Q33 Arkivsaksnr: 2017/1212-2 Saksbehandler: Ole Christian Iversen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Omlegging av takst- og rabattstruktur E6 Trondheim-Stjørdal

Detaljer

Statens vegvesen. Forslag om omlegging av takst og rabattstruktur på strekningen fv 255 Jørstad Segelstad bru

Statens vegvesen. Forslag om omlegging av takst og rabattstruktur på strekningen fv 255 Jørstad Segelstad bru Statens vegvesen Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Knut Wilberg /

Detaljer

AutoPASS betaling i riksvegferjedriften. Morten Welde, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Ferjekonferansen 2012, Bodø, 1.-2.

AutoPASS betaling i riksvegferjedriften. Morten Welde, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Ferjekonferansen 2012, Bodø, 1.-2. AutoPASS betaling i riksvegferjedriften Morten Welde, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Ferjekonferansen 2012, Bodø, 1.-2.november Bakgrunn for prosjektet Målsetning om et felles betalingssystem for veg

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene

Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene Saknr. 17/305-2 Saksbehandler: Rune Hoff Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

2 2 MÅ! 2008. Statens vegvesen

2 2 MÅ! 2008. Statens vegvesen HORDALAND FYLKESKOMMUNE Dok.nr, Statens vegvesen 2 2 MÅ! 2008 Saksh. Se adresseliste Eksp. U.off. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet

Detaljer

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010)

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200602349-/IMN 30.03.2006 Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Det vises til vårt brev datert 14.03.2006 hvor departementet

Detaljer

Høring - forslag til endring av Forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsavgift

Høring - forslag til endring av Forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsavgift Saknr. 16/6128-2 Saksbehandler: Rune Hoff Høring - forslag til endring av Forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsavgift Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet mener at inntektene som Vegfinans AS

Detaljer

Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud. Veileder for kommunale frisklivssentraler - Høring

Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud. Veileder for kommunale frisklivssentraler - Høring Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud Deres ref.: Saksbehandler: EBL Vår ref.: 10/6724 Dato: 07.12.2010 Veileder for kommunale frisklivssentraler

Detaljer

Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeskommunene Akershus fylkeskommune Nordland fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeskommunene Akershus fylkeskommune Nordland fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunene Akershus fylkeskommune Postadresse: Postboks 1200 Sentrum 0107 Oslo Besøksadresse: Schweigaards gate 4, Galleriet Sentralbord: 22 05 50 00 Telefaks: 22 05 50 55 Internett: www.akershus.no

Detaljer

Ifølge liste 15/1230 16.03.2015. Deres ref Vår ref Dato. Postadresse Kontoradresse Telefon* Saksbehandler 22 24 90 90 Tone Førland Org no.

Ifølge liste 15/1230 16.03.2015. Deres ref Vår ref Dato. Postadresse Kontoradresse Telefon* Saksbehandler 22 24 90 90 Tone Førland Org no. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/1230 16.03.2015 Ny organisering av bompengevirksomheten - Videre arbeid etter møte 24. februar 2015 Vi viser til møtet med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Detaljer

Høring Utkast til Riksantikvarens retningslinjer for privat bruk av metallsøker

Høring Utkast til Riksantikvarens retningslinjer for privat bruk av metallsøker SAKSBEHANDLER Jostein Gundersen VÅR REF. 12/00583-9 ARK. Forvaltningsarkivet 311.1 DERES REF. INNVALGSTELEFON 98202848 DERES DATO VÅR DATO 16.08.2016 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 15/1408-5 29.06.2015 Fylkesvise skjønnsrammer 2016 1. Innledning I dette brevet sender departementet ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

E6 Gardermoen Kolomoen

E6 Gardermoen Kolomoen Logo autopasss Orig 19. oktober klokken 1.00 starter innkrevingen av bompenger på Gardermoen Kolomoen Blå. CMYK 100c 100m 0k På oppdrag fra Stortinget, er Statens vegvesen i gang med å utvide til en firefelts

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Endringer i oppfølging av krav om plantevernjournal i regionale miljøprogram

Endringer i oppfølging av krav om plantevernjournal i regionale miljøprogram Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder Postboks 788, Stoa 4809 ARENDAL Vår dato: 06.07.2016 Vår referanse: 16/28656-1 Deres dato: Deres referanse: Endringer i oppfølging av krav om plantevernjournal i regionale

Detaljer

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer 2015

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer 2015 Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 14/3665-5 08.07.2014 Fylkesvise skjønnsrammer 2015 1. Innledning I dette brevet sender departementet ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/458 12.01.2015 Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Departementet viser

Detaljer

Fosenpakken. 1. januar 2012 starter innkreving av bompenger i. autopass.no

Fosenpakken. 1. januar 2012 starter innkreving av bompenger i. autopass.no Logo autopasss Orig 1. januar 2012 starter innkreving av bompenger i Fosenpakken lå. CMYK 100c 100m 40k Innkreving av bompenger i Fosenpakken vil skje på tre punkter: Fergesambandet rekstad Valset Fergesambandet

Detaljer

Tildeling av tilskudd til «kommersielle» eller «ideelle» barnehager

Tildeling av tilskudd til «kommersielle» eller «ideelle» barnehager Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1003 Dato 12.06.2017 Tildeling av tilskudd til «kommersielle» eller «ideelle» barnehager Kunnskapsdepartementet er gjort kjent med at det har oppstått spørsmål om kommunens

Detaljer

Fylkesvise skjønnsrammer 2018

Fylkesvise skjønnsrammer 2018 Ifølge liste Unntatt offentlighet, offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref 17/1640-3 Dato 15.06.2017 Fylkesvise skjønnsrammer 2018 1. Innledning Departementet sender her ut den fylkesvise fordelingen av

Detaljer

psi^. Statens vegvesen

psi^. Statens vegvesen psi^. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Likelydende brev Se vedlagt liste Statens vegvesen Saknr. 2., trd^o ^52b E»ok.nr. "5 Arkivnr.^/Q Eksp. I U.off. I? MÅRS 2010 Sakih. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER Vår dato: 20.02.2017 Vår referanse: 17/19700-1 Deres dato: Deres referanse: Foryngelseskontrollen 2017 Årets foryngelseskontroll skal gjennomføres

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I KYSTFARTØYGRUPPENS FISKE FOR 2015

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I KYSTFARTØYGRUPPENS FISKE FOR 2015 Adresseliste Saksbehandler: Håvard Holder Telefon: 97432127 Seksjon: Fartøy- og deltakerseksjonen Vår referanse: 14/10564 Deres referanse: Vår dato: 03.09.2014 Deres dato: Att: HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT

Detaljer

Statens vegvesen. Saksbehandler/telefonz Knut Erik Bjerkan / OMLEGGING AV TAKST OG RABATTSTRUKTUR NAMDAL BOMPENGBELSKAP

Statens vegvesen. Saksbehandler/telefonz Knut Erik Bjerkan / OMLEGGING AV TAKST OG RABATTSTRUKTUR NAMDAL BOMPENGBELSKAP W/smz Statens vegvesen Likelydende brev se vedlagt Iiste Behandlende enhet: Region midt Saksbehandler/telefonz Knut Erik Bjerkan / 71274210 Vår referanse: 16/28476-83 Deres referanse: Vår dato: 22.03.201

Detaljer

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer Innledning

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer Innledning Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 16/1250-6 01.07.2016 Fylkesvise skjønnsrammer 2017 1. Innledning Departementet sender her ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

Rundskriv N-4/2017 om reviderte retningslinjer for offentliggjøring av ruteopplysninger for persontransport

Rundskriv N-4/2017 om reviderte retningslinjer for offentliggjøring av ruteopplysninger for persontransport Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1081 Dato 28. juni 2017 Rundskriv N-4/2017 om reviderte retningslinjer for offentliggjøring av ruteopplysninger for persontransport REVIDERTE RETNINGSLINJER TIL FORSKRIFT

Detaljer

HØRINGSLISTE Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, postmottak@bld.dep.no Finansdepartementet, postmottak@fin.dep.no Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, postmottak@fad.dep.no

Detaljer

Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner grense - Jaren

Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner grense - Jaren Arkivsaksnr.: 06/169 Lnr.: 312/17 Ark.: PLAN 84 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner

Detaljer

M o T T A T T HEL_ILE 1

M o T T A T T HEL_ILE 1 Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Brikkeutstedere Oppdatert 2014-09-08

Brikkeutstedere Oppdatert 2014-09-08 Oslo Taxi 3 Gardermoen Taxi P.B. 153 2061 Gardermoen Schibsted 4 Schibsted Trykk AS Sandakerveien 121 0483 Oslo OSL Buss 5 Oslo Lufthavn AS P.B. 100 2060 Gardermoen FJL 7 Fjellinjen AS P.B. 459 Sentrum

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q33 Arkivsaksnr: 2016/8252-3 Saksbehandler: Klas Kolden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Bompengeprosjekter i Nord- og Sør-Trøndelag - omlegging av takst- og

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 16/564-08.03.2016 Høyring - Endringar i jernbanelova og einskilde andre lover som følgje av jernbanereforma Samferdselsdepartementet sender med dette på alminneleg

Detaljer

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler HORDALAND FYLKESKOMMUNE.nr. / Fylkeskommuner Bykommuner Pilotkommuner universell utforming Statens vegvesen 16 JAN. 2008 Arkivar. >3/ Saksh. Eksp. U.off. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår

Detaljer

Ifølge liste 12/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 12/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/3060 16.12.2013 Instruks om tidsfrister i saker knyttet til rovvilt fastsatt av Miljøverndepartementet 16. desember 2013. I kraft fra 1. januar 2014. Miljøverndepartementet

Detaljer

Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene

Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene Saknr. 17/306-3 Saksbehandler: Rune Hoff Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Statens vegvesen. Implementering av direktiv 2007/38/EF - ettermontering av speil på tunge kjøretøy - høring

Statens vegvesen. Implementering av direktiv 2007/38/EF - ettermontering av speil på tunge kjøretøy - høring Statens vegvesen Høringsinstansene Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Asbjørn Hagerupsen - 22073743 2007/139145-002 22.02.2008 Implementering

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009)

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009) YLKESKOMMUNE S^ Dok.nr. l Statens vegvesen hk. M,. Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i henhold til adresseliste O 5 UtS 2008 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven.

Deres ref Vår ref Dato. Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1039-2 17.03.2017 Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven. Innledning Endring og fastsetting

Detaljer

Høring - endring av landingsforskriften til også å omfatte landterritoriet på Svalbard

Høring - endring av landingsforskriften til også å omfatte landterritoriet på Svalbard Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/5892-1 Dato 27. november 2017 Høring - endring av landingsforskriften til også å omfatte landterritoriet på Svalbard Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette

Detaljer

Svar - Innføring av EETS - høring

Svar - Innføring av EETS - høring Saknr. 14/7655-2 Saksbehandler: Rune Hoff Svar - Innføring av EETS - høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende som Hedmark fylkeskommunes uttalelse til høringen: Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Statens vegvesens strategi for AutoPASS Robert Fjelltun Bøe Seksjon for transportinformatikk 7. oktober 2009

Statens vegvesens strategi for AutoPASS Robert Fjelltun Bøe Seksjon for transportinformatikk 7. oktober 2009 Statens vegvesens strategi for AutoPASS 2009-2019 Robert Fjelltun Bøe Seksjon for transportinformatikk 7. oktober 2009 Hva er AutoPASS? Samordnet betalingstjeneste for bompenger i Norge Idriftsatt 1. februar

Detaljer

Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters innkjøpsordning

Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters innkjøpsordning Vår dato Vår referanse 11.1.2017 16/00732-12 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Barbro Bottheim Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Likelydende brev Se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Unni Augland Eik - 22073026 2009/243867-001 17.12.2009

Detaljer

"\"3`\`i ~\'? 7468TRONDHEIM

\3`\`i ~\'? 7468TRONDHEIM i \\le.::}. 3ol:5: ue :. 3j::sfl IiT(t mannen i Sør-Trøndelag \\\.ä Postboks 4710, Sluppen "\"3`\`i ~\'? 7468TRONDHEIM Vår dato: 20.02.2017 Vårreferanse: 17/ 19700-1 Deres dato: Deres referanse: Foryngelseskontrollen

Detaljer

// \\\\\\ /// Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER Retningslinjer for avsetting av bundne rentemidler

// \\\\\\ /// Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER Retningslinjer for avsetting av bundne rentemidler Landbruksdirektoratet \\ :anandoauodirekto. :Hua // \\\\\\ /// i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER Vår dato: Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: 26.09.2016 16/38865-3 Vi viser til vårt

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

NAVN ADRESSER POSTSTED

NAVN ADRESSER POSTSTED Høringsliste NAVN ADRESSER POSTSTED Akademikerne Fridtjof Nansensplass 6 0160 Oslo Akvaplan-niva Hjalmar Johansens gate 14, Polarmiljøsenteret 9007 Tromsø Apotekerforeningen Postboks 5070 Majorstuen 0301

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet stiller kr ,- til råde i 2016 over vårt kapittel 500 post 21. Midlane må nyttast i år.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet stiller kr ,- til råde i 2016 over vårt kapittel 500 post 21. Midlane må nyttast i år. Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 BERGEN 14/2150-48 21.03.2016 Belastningsfullmakt til forsøk om samordning av motsegn i 2016 Kap. 500, post 21 Vi viser til fylkesmannen si deltaking i forsøk

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 205 Arkivsaksnr.: 12/2878. Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 205 Arkivsaksnr.: 12/2878. Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 205 Arkivsaksnr.: 12/2878 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 29.05.2017 Kommunestyret 19.06.2017 OMLEGGING AV TAKST- OG RABATTSYSTEM FOR T-FOBINDELSEN Rådmannens

Detaljer

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring.

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/2635-15.07.2013 Høring av forslag til veilederen Grad av utnytting T-1530 Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. En arbeidsgruppe

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Statens vegvesen. Søknad frå Bømlo Vegselskap AS om løyve til å justere takst- og rabattsystemet i Bømlopakken

Statens vegvesen. Søknad frå Bømlo Vegselskap AS om løyve til å justere takst- og rabattsystemet i Bømlopakken Statens vegvesen Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Helge Oddvin Sandvik / 15/219342-5 11.01.2016

Detaljer

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte.

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord Trafikksikkerhetsseksjonen Saksbehandler/innvalgsnr: Liv Marie Nygaard - 22073742

Detaljer

Statens vegvesen. Informasjon om høring - etablering av hjemmel for å kunne ilegge gebyr for manglende fremstilling av kjøretøy til hallkontroll

Statens vegvesen. Informasjon om høring - etablering av hjemmel for å kunne ilegge gebyr for manglende fremstilling av kjøretøy til hallkontroll Statens vegvesen Høringsinstansene Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Kurt Ottesen - 22073334 2010/136164-021 24.04.2013 Informasjon

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Omlegging av takst og rabattstruktur Fosenvegene AS, Krinsvatnet bomstasjon

Omlegging av takst og rabattstruktur Fosenvegene AS, Krinsvatnet bomstasjon Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Knut Erik Bjerkan / 71274210 16/28476-80 24.03.2017 Omlegging av

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Høringsliste NAVN ADRESSER POSTSTED

Høringsliste NAVN ADRESSER POSTSTED Høringsliste NAVN ADRESSER POSTSTED Akademikerne Fridtjof Nansensplass 6 0160 Oslo Akupunkturforeningen Kongens gate 12 0153 Oslo Akvaplan-niva Hjalmar Johansens gate 14, 9007 Tromsø Polarmiljøsenteret

Detaljer

Private grunnskoler og private videregående skoler sør for Sør-Trøndelag MQTTATT. Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato

Private grunnskoler og private videregående skoler sør for Sør-Trøndelag MQTTATT. Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato ü FYLKESMANNEN I FINNMARK HNNMÁRKKU FYLKKAMANNl Oppvekst- og Utdanningsavdelingen Bajássaddan- ja oahpahusossodat Kommuner i fylker sør for Sør -Trøndelag Fylkeskommunen i fylker sør for Sør-Trøndelag

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/844-14.03.2016 Høringsbrev- Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Høring - forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner

Høring - forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner Byrådssak 1326 /14 Høring - forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner NIHO ESARK-03-201400030-212 Hva saken gjelder: Samferdselsdepartementet har ved brev datert

Detaljer

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten?

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Tom Refsum Aatlo og Kristin Skorpen Nasjonal valgkonferanse 12. april 2012 Innhold Utfordringer valget 2013 Prinsipper for opplæringen Innholdet

Detaljer

Teknologisk utvikling i bransjen, henger vi med i svingene? Direktør for styringsstaben i Statens vegvesen Vegdirektoratet, Lars Aksnes

Teknologisk utvikling i bransjen, henger vi med i svingene? Direktør for styringsstaben i Statens vegvesen Vegdirektoratet, Lars Aksnes Teknologisk utvikling i bransjen, henger vi med i svingene? Direktør for styringsstaben i Statens vegvesen Vegdirektoratet, Lars Aksnes Færre bompengeselskap? Færre bompengeselskap Ønske om færre bompengeselskap

Detaljer

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2 Oversikt - eiendommer som berøres av fredningen Helse Sør-øst RHF Kompleksets navn Kommune Halden sykehus Kolstad

Detaljer