^^ for et enkelt og enheuig regelvesr, ' "^ Om& " Eet» 22 JUKI2006 g/0 Saksh. Statens vegvese ri n Arkivnr. liksp.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "^^ for et enkelt og enheuig regelvesr, ' "^ Om& " Eet» 22 JUKI2006 g/0 Saksh. Statens vegvese ri n Arkivnr. liksp."

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Likelydende brev Se vedlagt liste Statens vegvese ri n Arkivnr. Saknr.i^/? J 6 0 y/gj. Dok.nr. liksp. U. of f. 22 JUKI2006 g/0 Saksh. / Behandlende enhet: Vegdirektoratet Saksbehandler/innvalgsnr: Morten Welde Vår referanse: Deres referanse: 2003/ /972 Vår dato: Forskrift om bomavgifter på 0«enWg tfeg. høringsbrev 1. Innledning bompengeprosje k,er regelverkets rettslige status. veg * '" ogsa ebære en endring av Fors!ag til f orskrift samt takstretnings injer 2. Bakgrunn ^^ for et enkelt og enheuig regelvesr, ' "^ Om& " Eet» m dagiige drift og sin k ikke inn likebehandlin regelverk ndling som blant ikke innebærer annet med for hensvn store u iktter orolh J " VVeg " e mellom «som s ' b * ettet behov for forwrrende for brukerne og som m e e r at forvaltning av re H' "^ har medfert attaks «"8 B St r grad ' noe som «Postadresse Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Telefon: Telefaks: Org.nr: Kontoradresse Abelsgate 5 TRONDHEIM Fakturaadresse Statens vegvesen Regnskap Båtsfjordveien VADSØ Telefon: Telefaks:

2 administrative vanskeligheter med å håndtere de ulike operatørers takst- og rabattsystemer. Dette er kostnadsdrivende. Vegdirektoratet mener derfor at forslaget til ny forskrift vil medføre et enklere og mer enhetlig regelverk som også kan legge til rette for kostnadsbesparelser for Statens vegvesen, for bompengeselskapene og for brukerne. 3. Forholdet til EU regelverket Rådsdirektiv 2004/54/EØS av 29. april 2006 (EFC-direktivet) har som mål å sikre interoperabilitet mellom elektroniske bompengesystem for innkreving av vegavgifter innen EU. For å nå målet skal det opprettes en "europeisk bompengetjeneste". Norge skal fra 2009 tilby tjenesten til eiere av tunge kjøretøy. Dette innebærer at det må legges til rette for at innkreving av bompenger for tunge kjøretøy skal være interoperabelt med de øvrige europeiske systemene. Fra 2011 skal dette være tilgjengelig for alle typer kjøretøy. Tjenesten vil ikke påvirke det enkelte lands avgiftspolitikk, avgiftsnivå eller anvendelsesformål for inntektene, men vil utelukkende berøre innkreving av avgiftene eller gebyrene. Direktiv 2006/38/EC av 17. mai 2006 om endringer av direktiv 1997/62/EØS om innkreving av avgifter på tunge kjøretøy for bruk av visse typer infrastruktur (Eurovignett-direktivet) vil imidlertid kunne påvirke medlemslandenes avgiftspolitikk, blant annet størrelsen på de rabatter som skal tilbys. Målsetningen i direktivet er å få en harmonisering av betaling for bruk av infrastruktur for å sikre en enklere avvikling av den internasjonale transporten og for å sikre like konkurranseforhold mellom operatørene i fellesskapet. Forslaget til forskrift har ikke fullt ut tatt høyde for de endringer som kan komme med fremtidig implementering av Eurovignettdirektivet. 4. Nærmere om bestemmelsene Til l Formål Forskriften gir bestemmelser for takstvedtak og forvaltningen av takstsystemet i bompengeprosj ekter. Alle trafikanter som har nytte av et bompengeprosjekt skal betale bompenger med mindre de er unntatt etter 4. Likeledes skal alle som betaler bompenger ha nytte av utbyggingen. Vegdirektoratet vil derfor være restriktiv med godkjenning av innkreving fra trafikanter som ikke har direkte nytte av vegutbyggingen og kan også gi generelt fritak etter 2 hvor dette slår svært urimelig ut. Alle nye bompengeprosj ekter skal forholde seg til denne forskriften. Dagens bompengeprosj ekter er vedtatt på bakgrunn av dagens takstretningslinjer. Som offentlig myndighet er Statens vegvesen forpliktet til å påse at det eksisterende regelverk etterleves. Dette innebærer at det må arbeides for at dagens bompengeavtaler reforhandles og konverteres til nytt regelverk. Hensiktsmessigheten av dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle, blant annet ut i fra gjenstående nedbetalingstid i prosjektet. Til 2 Taksgrupper for bompengeprosjekter Uten kostnadskrevende tilpasninger støtter ikke AutoPASS brikken flere enn to kjøretøyklasser. Det forutsettes at innkrevingen i alle nye bompengeprosjekter baserer seg på AutoPASS brikketeknologi.

3 Til 3 Innkreving av bompenger på ferje Grupper som er fritatt for bompengebetaling skal heller ikke betale bompenger på ferje. For øvrig skal ferjetakstregulativet benyttes av praktiske hensyn. Til 4 Unntak fra betalingsplikt Unntak fra betalingsplikt for syklende og gående og for MC/moped er hovedsaklig begrunnet ut fra hensynet til en effektiv innkreving av bompengene. Fritak for gående/syklende er selvforklarende. Bruk av AutoPASS-brikker og en fornuftig trafikkavvikling gjør det umulig å kreve betaling fra passasjerer. Betaling fra MC/mopeder er vanskelig pga. manglende registreringsnummer foran. Erfaring har også vist at krav om bompengebetaling fra MC/moped er tidkrevende og vanskelig også i bemannede bomstasjoner. I all innkreving av bompenger er det et hovedprinsipp at de som har nytte av en vegutbygging også skal betale bompenger. Fritak for en rekke ulike trafikantgrupper er således i strid med dette prinsippet. Fritak svekker prosjektets inntekter, øker administrasjons- og innkrevingskostnadene og medfører at de øvrige trafikantene må betale høyere takster. Erfaring fra dagens bompengeprosjekter, hvor fritak i enkelte tilfeller medfører inntektstap på opptil 5 %, viser dette. Hvis samfunnet ønsker å tilgodese enkelte grupper i samfunnet bør dette i prinsippet gjøres med andre og mer målrettede tiltak enn gjennom fritak for bompenger. Vegdirektoratet har likevel valgt å opprettholde flertallet av dagens fritaksordninger. Det foreslås at fritak for begravelsesfølger bortfaller da omfanget av dette er lite og ettersom det vanskelig lar seg kombinere med elektroniske betalingsløsninger. Det foreslås også at fritaket for utrykningskjøretøy bortfaller idet disse kjøretøyene uansett ikke behøver å stoppe hvis de er utstyrt med AutoPASS brikke. Til 5 Avtale om bruk av elektronisk betaling Innføringen av AutoPASS Samordnet betaling fra februar 2004 innebar at det nå kun er nødvendig å inngå en avtale med en utsteder for å kunne reise elektronisk gjennom bomstasjoner som er tilrettelagt for brikkebetaling. Næringsdrivende som kan identifiseres med et organisasjonsnummer skal kunne knytte flere kjøretøy til en avtale. Til 6 Rabatter Rabatter svekker et prosjekts inntekter og innebærer at bompengetaksten må settes høyere for å kompensere for en lav gjennomsnittstakst. I enkelte prosjekter er gjennomsnittlig bompengetakst per kjøretøy under halvparten av takst for liten bil på grunn av at opptil 90 % av brukerne har rabatt eller fritak for bompengebetaling. Dette fører blant annet til at det må betales bompenger lengre enn det som ville ha vært nødvendig hvis rabattene hadde vært lavere. Rabatter påvirker også kostnaden ved administrasjon av innkrevingssystemet. Rabattsystemet slik det i dag er utformet er basert på at brukerne tegner lokale avtaler med hvert enkelt bompengeselskap for på den måten å kunne oppnå høye rabatter på opptil 50 %. Dette innebærer at det i tillegg til de om lag 1,1 millioner kontraktene som er inngått med brukere av AutoPASS brikken også er inngått om lag 0,5 mill. lokale avtaler. Disse lokale avtalene

4 medfører en årlig ekstrakostnad på om lag 15 årsverk. I tillegg kommer faste kostnader knyttet til lokaler, datautstyr, telefonlinjer etc. for disse årsverkene. Vegdirektoratet anser derfor at en omlegging av rabattsystemet i retning av en flat rabatt for alle brikkebrukere på % ville kunne medføre en reduksjon av bompengeselskapenes kostnader idet de lokale avtalene da vil kunne bortfalle i sin helhet. Rabattsystemet medfører også kostnader for andre grupper. Enkelte næringsdrivende har inngått lokale kontrakter med opptil 15 ulike bompengeselskap og benytter i enkelte tilfeller 2-3 årsverk til administrasjon av disse kontraktene. Også Statens vegvesen benytter betydelige ressurser til ankesaker, kontraktshåndtering og -utvikling, koordinering av bompengeselskapenes kundebehandling med mer. Vegdirektoratet har likevel, etter en helhetsvurdering, valgt å i hovedsak opprettholde dagens rabattstruktur som innebærer at brukere ved forskuddsbetaling av et bestemt beløp får tilgang til rabatter i størrelsen %. Beløpet som skal forskuddsbetales (hvis man ønsker rabatt) skal være likt i alle bompengeprosjekt. I tillegg foreslås det at alle brikkebrukere skal få 5 % rabatt uavhengig av om man har avtale med det lokale bompengeselskapet eller ikke. Denne rabatten skal ikke gis i tillegg til annen rabatt. Hvis man ikke ønsker å betale inn et forskuddsbeløp så skal det være anledning til å inngå en etterskuddsavtale som gir 5 % rabatt i alle anlegg. Årsaken til at det foreslås å opprettholde en rabattstruktur som sannsynligvis er nier ressurskrevende enn et alternativ basert på bortfall av lokale avtaler og en flat brikkerabatt til alle er at dagens rabattstruktur er innarbeidet blant brukerne og skjermer brukere som kjører ofte og mye. Med rabatter opptil 50 % og i tillegg en flat brikkerabatt til alle så har vi ikke funnet det naturlig å opprettholde ordningen med passeringstak som praktiseres i enkelte bompengeringer. Det ville ført til et inntektstap som måtte ha blitt kompensert for på annen måte. I motsetning til i dag hvor ny faktura for forskuddsbeløp sendes ut når det innbetalte beløpet er oppbrukt, foreslås det at ny faktura skal sendes ut minst en gang hver 12. måned. Ved slik fornyelse av avtale skal det ikke innbetales fullt forskuddsbeløp, men et beløp tilsvarende differanse mellom opprinnelig avtalebeløp og saldo ved fakturering. Dette gir større forutsigbarhet for brukerne i forhold til i dag hvor fakturautsendelse i enkelte tilfeller først skjer etter 2-3 år, og man unngår unødvendig lagring av passeringsopplysninger over tid. Dette tar også hensyn til momsproblematikk. Det er i dag moms på ferjer og på bompenger i andre nordiske land. Transportører som ønsker momsrefusjon må sende inn oversikt over betalt moms senest en gang hver 12. måned. Til 7 Betalingsansvarlig Det er føreren av kjøretøyet som er ansvarlig for at riktig takst blir betalt. Hvis føreren ikke kan identifiseres kan bompengeselskapet rette kravet til eieren. Dette er en problemstilling som spesielt er aktuell i bomstasjoner uten mulighet for kontant betaling verken til myntautomat eller til betjening. Til 8 Takstvedtak Førstegangs takstvedtak kunngjøres av bompengeselskapet i samarbeid med regionvegkontoret. For å kunne foreta en siste kvalitetssikring og sjekke at takstene er i tråd med gjeldene regler, er det Vegdirektoratet som foretar endelig godkjenning av takstene.

5 Takstvedtaket er å anse som en lokal forskrift og kan derfor ikke påklages. Nye takster skal kunngjøres lokalt. Til 9 Takstendringer Til bokstav a): Takstene i bompengeprosj ekter skal i utgangspunktet justeres årlig. På den måten vil prisnivået i stortingsproposisjonen opprettholdes og belastningen for trafikantene over tid være lik. Av praktiske hensyn, dvs. enkle kronebeløp i bomstasjonen, behøver ikke takstene justeres årlig så lenge takstnivået over tid følger prisutviklingen. Til bokstav b): Hvis økonomien i prosjektet utvikler seg i negativ retning, og det er sannsynlig at innkrevingstiden kan overstige 15 år, kan takstene økes med inntil 20 prosent ut over prisstigningen eller øke innkrevingstiden med inntil fem år. Slike endringer skal skje etter at lokale myndigheter har fått anledning til å uttale seg. Lokale myndigheters holdning skal tillegges vekt, men det stilles ikke krav om lokal enighet til en omlegging av takstsystemet. Takstendringer etter denne bokstav skal kun skje ved inntektssvikt og ikke på grunn av at utbyggingskostnadene i prosjektet har blitt høyere enn forutsatt. Slik risiko skal ikke bæres av trafikantene. Til bokstav c): Økte inntekter/bedret økonomi i bompengeprosj ektet skal komme trafikantene til gode i form av kortere nedbetalingstid og ikke i form av lavere takster. Vegdirektoratet ønsker likevel å holde muligheten for takstfrysning åpen for prosjekter der økonomien har forbedret seg vesentlig i forhold til forutsetningene og der belastningen for trafikantene i form av høye takster er stor. Takstfrysning bør ikke skje før minst halvparten av beregnet innkrevingstid er passert. Til 10 Endring av innkrevingsordning Underveis i bompengeinnkrevingen kan det oppstå behov for en endring av innkrevingsordningen, f.eks. flytting av bomstasjoner, nedlegging av en (av flere) bomstasjoner, reduksjon/økning av bemanning etc. Hvis endringene er av en slik art at det kan være behov for politisk avklaring, skal saken forelegges Samferdselsdepartementet. Normalt vil de fleste slike saker kunne avgjøres uten noen politisk avklaring. Forvaltningens frie skjønn bør gå relativt langt i saker som angår endringer av innkrevingssystemet. TiU 11 Betaling Til bokstav a): Elektroniske betalingsmidler skal av kontrollhensyn knyttes til kjøretøyets registreringsnummer. Ved å knytte hver brikke til en person/kjøretøy vil man kunne isolere hvert enkelt kjøretøy med hensyn til passeringshistorikk, svartelisting, avvikshåndtering etc. Vegdirektoratet legger til grunn at det skal tilbys en sporfri avtale som sikrer anonym passering for de som ønsker det. Dette er særlig aktuelt i bomstasjoner uten mulighet til kontant betaling på stedet. I bomstasjoner med kontant betaling kan anonym passering sikres ved å betale kontant. Til bokstav b): I bomstasjoner med betjening skal det kunne betales med vanlige norske betalingsmidler. Kontant betaling, samt betaling med bank- og kredittkort, må derfor kunne skje.

6 Betalingssystemet skal ikke medføre noen økte kostnader for trafikanten. Det innebærer at det ikke skal ilegges tilleggsavgift ved manglende kontanter og ved mangel på riktig beløp. Til bokstav c): Myntautomater skal utformes slik at betaling av et større beløp enn taksten skal kunne veksles inn i ettertid. Til bokstav d): I bomstasjoner uten betjening eller myntautomat (automatiske bomstasjoner) vil bruker uten brikke motta faktura for sine passeringer. Vegdirektoratet foreslår at det gjøres til et krav at faktura sendes ut innen 2 måneder etter siste passering. Manglende betaling av faktura regnes som irregulær passering og skal medføre ileggelse av tilleggsavgift. Det skal ikke ilegges mer enn en tilleggsavgift per faktura i slike bomstasjoner. Til bokstav e): Bruker skal ha mulighet til å betale bomavgiften uten å motta tilleggsavgift for irregulær passering hvis betaling skjer innen tre virkedager. Derte skjer normalt ved at man kontakter bompengeselskapet eller driftsselskapet og får opplyst hvordan innbetaling kan skje og hvilke opplysninger man må gi ved innbetaling. Idet dette vil kreve et visst merarbeid for brukeren antas de økonomiske konsekvensene for bompengeselskapene ved en slik rettighet å være små. Til bokstav f): Depositum for AutoPASS brikke er i dag 200 kr. Ettersom kostnaden for innkjøp av brikker avhenger av antall brikker i en bestilling og til en viss grad også type brikke foreslås det at det ikke fastsettes et fast depositumsbeløp, men at dette kan variere i henhold til utsteders kostnader ved brikkeanskaffelse. Til 12 Tilleggsavgift Bestemmelsen om tilleggsavgift er utformet i henhold til forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsavgift av 30. april 2004 nr Vegdirektoratet vil inkludere den forskriften i den foreslåtte forskrift om bompengetakster. Dagens bompengeringer er i økende grad komplekse og kan bestå av et høyt antall bomstasjoner. De vil etter hvert kunne bestå av soner. Dette kan være problematisk for trafikanten å forholde seg til og det vil derfor ikke bli innkrevet mer enn en tilleggsavgift per time. Vegdirektoratet kan tillate (etter søknad) at det ikke ilegges mer enn en tilleggsavgift per uke. Tilleggsavgiften har vært uendret i lang tid. Det foreslås at tilleggsavgiften økes til 500 kr.

7 5. Høringen Vegdirektoratet ønsker høringsinstansenes tilbakemeldinger på ovennevnte forslag. Vi anmoder høringsinstansene om eventuelt å forelegge forslaget til forskrift for sine underliggende etater. Vi ber om at eventuelle uttalelser i saken sendes Vegdirektoratet innen Av hensyn til det videre arbeidet med saken, kan uttalelser etter høringsfristen ikke påregnes å bli tatt hensyn til. Høringsbrev er også gjort tilgjengelig på under menypunktet "aktuelt" og underpunktet "høringer". Veg- og trafikkavdelingen Med hilsen w\s v Eva Sblvi f^~ trafikkdirektør \j ^tf^t^j^6le Tor-Sverre Thomassen l vedlegg

8 Eksterne mottakere: Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0033 OSLO American Car Club of Norway Postboks TRONDHEIM Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO Konkurransetilsynet Postboks 8132 Dep 0033 OSLO MC-rådet Lilloseterveien OSLO Norges Handikapforbund Postboks 9217 Grønland 0134 OSLO Norges Naturvernforbund Postboks 342 Sentrum 0101 OSLO Næringslivets Hovedorganisasjon Postboks 5250 Majorstuen 0303 OSLO Statens vegvesen region øst Postboks 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Elbil Norge AS Sandakervegen 110 C 0483 OSLO Funksj onshemmedes Fellesorganisasjon Postboks 4568 Nydalen 0404 OSLO Landsorganisasjonen Norge Youngs gate OSLO Motorførernes Avholdsforbund Postboks 80 Alnabru 0614 OSLO Norges Lastebileier-Forbund Postboks 4568 Sofienberg 0506 OSLO Norges Taxiforbund Postboks 6754 Rodeløkka 0503 OSLO Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Statens vegvesen region sør Serviceboks ARENDAL Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Vagverket Sverige Røda vegen l 78187Borlange Sverige Forbrukerombudet Postboks 5497 Nydalen 0404 OSLO Kongelig Norsk Automobilklubb Postboks 2425 Solli 0201 OSLO Logistikk- og ransportindustriens Landsforening Postboks 5489 Majorstuen 0305 OSLO Norges Automobilforbund Postboks 6682 Etterstad 0609 OSLO Norges Motorsykkelforbund Postboks 2311 Strømsø 3003 DRAMMEN Norsk Caravan Club Postboks SØRUMSAND Rådet for Funksjonshemmede Postboks 8192 Dep 0034 OSLO Statens vegvesen region vest Askedalen LEIKANGER

9 Statens vegvesen region midt 6404 MOLDE Statens vegvesen region nord Nordstrandvegen BODØ Transportbedriftenes landsforening Postboks 5477 Majorstuen 0305 OSLO Transportbrukernes Fellesorganisasjon Postboks 5494 Majorstuen 0305 OSLO Trygg Trafikk Opplysningsrådet for Postboks 2610 St Hanshaugen Veitrafikken 0131 OSLO Postboks 88 Sentrum 0101 OSLO Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Namdal Bomvegselskap AS Postboks NAMSOS Oslofjordtunnelen A/S Dronninggt DRAMMEN Sunnhordland bru og tunnelselskap A/S Postboks BREMNES Bergen Bompengeselskap AS Postboks BERGEN Setesdal vegfinans AS Serviceboks ARENDAL El8 Vestfold as Dronninggt DRAMMEN Østfold Bompengeselskap as Postboks MOSS Kristansand Bompengeselskap AS Markens gate KRISTIANSAND S Sykkylvsbrua AS Bergåsen 6222 IKORNNES Tønsberg Hovedvegfinans AS Rådhusgata l 3016 DRAMMEN Aust-Agder Vegfinans AS Serviceboks ARENDAL AS Hvalertunnelen Bukkholmen 1670 KRÅKERØY Fjellinjen AS Boks 459 Sentrum 0105 OSLO Trøndelag bomvegselskap A/S Postboks 6052 Sluppen 7434 TRONDHEIM Nord-Jæren Bompengeselskap AS Postboks STAVANGER Lister Bompengeselskap AS Serviceboks KRISTIANSAND S Hadelandsvegen AS c/o Bompengerådgivning Lanbertsetervegen OSLO Bompengeselskapet E39 AS Postboks BØRSA Gjesdal Bompengeselskap AS Askøybrua AS Rettedalen Postboks ÅLGÅRD 5323 KLEPPESTØ Skodjebrua AS 6222 IKORNNES QFree Th Owesens gate 35c 7044 TRONDHEIM Agder Bomdrift AS Serviceboks KRISTIANSAND S Bru & Tunnelselskapet AS Postboks 2623 Møhlenpris 5836 BERGEN Legio Data AS Postboks TRONDHEIM Vegamot AS Postboks TRONDHEIM

10 10 Østfold Fylkeskommune Postboks SARPSBORG Buskerud Fylkeskommune 3020 DRAMMEN Hedmark Fylkeskommune Parkgata HAMAR Rogaland Fylkeskommune Postboks STAVANGER Møre og Romsdal fylke 6404 MOLDE Nordland Fylkeskommune 8048 BODØ Fredrikstad kommune Postboks FREDRIKSTAD Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Re kommune Regata REVETAL Kristiansand kommune Serviceboks KRISTIANSAND S Karmøy kommune Rådhuset 4250 KOPERVIK Gjesdal kommune Rettedalen l 4330 ÅLGÅRD Vestfold Fylkeskommune Svend Foynsgt TØNSBERG Telemark Fylkeskommune 3706 SKIEN Vest-Agder Fylkeskommune Serviceboks KRISTIANSAND S Hordaland Fylkeskommune Pb BERGEN Sør-Trøndelag fylkeskommune Postuttak 7004 TRONDHEIM Troms Fylkeskommune Postboks TROMSØ Moss kommune Postboks MOSS Lunner kommune Sandsvegen l 2740 ROA Drammen kommune Engene l 3008 DRAMMEN Finnøy kommune 4160 FINNØY Haugesund kommune Postboks HAUGESUND Bergen kommune Postboks BERGEN Akershus fylkeskommune Schweigaardsgt OSLO Oppland Fylkeskommune Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Aust-Agder Fylkeskommune Serviceboks ARENDAL Sogn og Fjordane Fylkeskommune Askedalen LEIKANGER Nord-Trøndelag Fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER Finnmark Fylkeskommune 9815 VADSØ Halden kommune Svenskegata H ALDEN Tønsberg kommune Postboks TØNSBERG Arendal kommune Serviceboks ARENDAL Rennesøy kommune Postboks RENNESØY Stavanger kommune Postboks STAVANGER Stord kommune Postboks STORD

11 11 Kvinnherad kommune Askøy kommune Osterøy kommune 5470 ROSENDAL Postboks LONEVÅG 5323 KLEPPESTØ Austevoll kommune Sogndal kommune Kristiansund kommune 5392 STOREBØ Postboks KRISTIANSUND N 6851 SOGNDAL Malvik kommune Namsos kommune Bømlo kommune 7550 HOMMELVIK Serviceboks BREMNES 7809 NAMSOS Trondheim kommune Sykkylven kommune Skaun kommune 7004 TRONDHEIM 6230 SYKKYLVEN 7353 BØRSA Norvegfinans Postboks BREMNES Interne mottakere: Veg- og ferjeforvaltning

Statens vegvesen. Julie Runde Krogstad - 22073378. Høring av utkast til bestemmelse om tidsdifferensiering av bompenger i vegloven 27

Statens vegvesen. Julie Runde Krogstad - 22073378. Høring av utkast til bestemmelse om tidsdifferensiering av bompenger i vegloven 27 IHØRHALAMU F^LKESKUMMUNEI Likelydende brev Se vedlagt liste Sakm.QoliOoQ 2r3ok.nT. /,,.2 3 m 1011 Arkivnr. (^,, OO fsaksh. Eksp. U.off. I Behandlende enhet: Vegdirektoratet Saksbehandler/innvalgsnr: Julie

Detaljer

Statens vegvesen. Stamvegutredninger - behov for utvikling av stamvegnettet

Statens vegvesen. Stamvegutredninger - behov for utvikling av stamvegnettet HO RD A L A N D FY L KES KOMM Li NE Statens vegvesen.fylkeskommunene m.fl. i henhold til distribusjonsliste 6 OKT. 008 Dok.nr. Arkivar. $. TØ? Saksh. Eksp. U.off. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Høring - Forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner

Høring - Forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner Iflg. høringsliste Deres ref Vår ref Dato 11/1732 13.06.2014 Høring - Forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner Samferdselsdepartementet sender med dette på høring

Detaljer

Statens vegvesen. Forslag til gebyrendringer i forskrifter om førerkort, bruk av kjøretøy og kjøretøykontroll

Statens vegvesen. Forslag til gebyrendringer i forskrifter om førerkort, bruk av kjøretøy og kjøretøykontroll Statens vegvesen Høringsinstansene iht. vedlegg 5 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Walther Redisch - 22073316 2003/79591-022 11.05.2004

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

[ololoqoic^ - /a. MO i TATT. Bøm1 o^^^vegsel ska p. Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER. Bremnes, 14.

[ololoqoic^ - /a. MO i TATT. Bøm1 o^^^vegsel ska p. Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER. Bremnes, 14. MO i TATT 1 -åokt 2ei1 Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER Z^ < n'.''t ' 2011 [ololoqoic^ - /a Bøm1 o^^^vegsel ska p Bremnes, 14. oktober 2011 TAKSTSØKNAD FOR BØMLOPAKKEN Vi viser til

Detaljer

19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen

19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen Logo autopasss Orig 19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen Blå. CMYK 100c 100m 40k Bomstasjonene er automatiske Du skal ikke stoppe ved passering,

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen «Adresselinje_1» «Adresselinje_2» «Adresselinje_3» «Adresselinje_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Detaljer

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010)

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200602349-/IMN 30.03.2006 Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Det vises til vårt brev datert 14.03.2006 hvor departementet

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

2 2 MÅ! 2008. Statens vegvesen

2 2 MÅ! 2008. Statens vegvesen HORDALAND FYLKESKOMMUNE Dok.nr, Statens vegvesen 2 2 MÅ! 2008 Saksh. Se adresseliste Eksp. U.off. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Er veien videre klar?

Er veien videre klar? Er veien videre klar? Norvegkonferansen 2012 Trondheim 18. september 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Tall i mill. 2012 kr Veginvesteringer 2002-2012 30 000 2002 og 2003: Fylke 15 % Stat 85 % 2007,

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Fosenpakken. 1. januar 2012 starter innkreving av bompenger i. autopass.no

Fosenpakken. 1. januar 2012 starter innkreving av bompenger i. autopass.no Logo autopasss Orig 1. januar 2012 starter innkreving av bompenger i Fosenpakken lå. CMYK 100c 100m 40k Innkreving av bompenger i Fosenpakken vil skje på tre punkter: Fergesambandet rekstad Valset Fergesambandet

Detaljer

Ifølge liste 15/1230 16.03.2015. Deres ref Vår ref Dato. Postadresse Kontoradresse Telefon* Saksbehandler 22 24 90 90 Tone Førland Org no.

Ifølge liste 15/1230 16.03.2015. Deres ref Vår ref Dato. Postadresse Kontoradresse Telefon* Saksbehandler 22 24 90 90 Tone Førland Org no. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/1230 16.03.2015 Ny organisering av bompengevirksomheten - Videre arbeid etter møte 24. februar 2015 Vi viser til møtet med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Detaljer

E6 Gardermoen Kolomoen

E6 Gardermoen Kolomoen Logo autopasss Orig 19. oktober klokken 1.00 starter innkrevingen av bompenger på Gardermoen Kolomoen Blå. CMYK 100c 100m 0k På oppdrag fra Stortinget, er Statens vegvesen i gang med å utvide til en firefelts

Detaljer

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/458 12.01.2015 Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Departementet viser

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HØRINGSLISTE Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, postmottak@bld.dep.no Finansdepartementet, postmottak@fin.dep.no Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, postmottak@fad.dep.no

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009)

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009) YLKESKOMMUNE S^ Dok.nr. l Statens vegvesen hk. M,. Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i henhold til adresseliste O 5 UtS 2008 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 16/564-08.03.2016 Høyring - Endringar i jernbanelova og einskilde andre lover som følgje av jernbanereforma Samferdselsdepartementet sender med dette på alminneleg

Detaljer

Brikkeutstedere Oppdatert 2014-09-08

Brikkeutstedere Oppdatert 2014-09-08 Oslo Taxi 3 Gardermoen Taxi P.B. 153 2061 Gardermoen Schibsted 4 Schibsted Trykk AS Sandakerveien 121 0483 Oslo OSL Buss 5 Oslo Lufthavn AS P.B. 100 2060 Gardermoen FJL 7 Fjellinjen AS P.B. 459 Sentrum

Detaljer

Svar - Innføring av EETS - høring

Svar - Innføring av EETS - høring Saknr. 14/7655-2 Saksbehandler: Rune Hoff Svar - Innføring av EETS - høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende som Hedmark fylkeskommunes uttalelse til høringen: Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

NAVN ADRESSER POSTSTED

NAVN ADRESSER POSTSTED Høringsliste NAVN ADRESSER POSTSTED Akademikerne Fridtjof Nansensplass 6 0160 Oslo Akvaplan-niva Hjalmar Johansens gate 14, Polarmiljøsenteret 9007 Tromsø Apotekerforeningen Postboks 5070 Majorstuen 0301

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Høring - forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner

Høring - forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner Byrådssak 1326 /14 Høring - forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner NIHO ESARK-03-201400030-212 Hva saken gjelder: Samferdselsdepartementet har ved brev datert

Detaljer

Kristiansund. 6.september 2010

Kristiansund. 6.september 2010 Kristiansund. 6.september 2010 Antall prosjekter og selskaper vokser Vi blir målt på kostnader Til nå har det vært stor oppmerksomhet knyttet til spørsmål og utfordring mht. hvor mye kostnader det Til

Detaljer

Teknologisk utvikling i bransjen, henger vi med i svingene? Direktør for styringsstaben i Statens vegvesen Vegdirektoratet, Lars Aksnes

Teknologisk utvikling i bransjen, henger vi med i svingene? Direktør for styringsstaben i Statens vegvesen Vegdirektoratet, Lars Aksnes Teknologisk utvikling i bransjen, henger vi med i svingene? Direktør for styringsstaben i Statens vegvesen Vegdirektoratet, Lars Aksnes Færre bompengeselskap? Færre bompengeselskap Ønske om færre bompengeselskap

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring.

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/2635-15.07.2013 Høring av forslag til veilederen Grad av utnytting T-1530 Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. En arbeidsgruppe

Detaljer

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2 Oversikt - eiendommer som berøres av fredningen Helse Sør-øst RHF Kompleksets navn Kommune Halden sykehus Kolstad

Detaljer

Statens vegvesen. Endring av krav til synlighetstøy og stoppspak i håndbok N301 og R310

Statens vegvesen. Endring av krav til synlighetstøy og stoppspak i håndbok N301 og R310 Statens vegvesen Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon:

Detaljer

Vedlegg. 1) Forslag - ny forskrift om sykkelritt på veg. 1. Formål

Vedlegg. 1) Forslag - ny forskrift om sykkelritt på veg. 1. Formål Vedlegg 1) Forslag - ny forskrift om sykkelritt på veg Fastsatt av Vegdirektoratet med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 4 4, jfr. kgl.res. av 21. mars 1985 nr. 750 om delegering av myndighet

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Arkivsaksnr.: 06/169-181 Arkivnr.: PLAN 84 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner

Detaljer

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/7624-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Overtid defineres som graviditet > 294 dager (= WHO definisjon).

Overtid defineres som graviditet > 294 dager (= WHO definisjon). Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL Deres ref.: Saksbehandler: JEGRO Vår ref.: 11/3542 Dato: 29.06.2012 Overtidige svangerskap - ulik håndtering i praksis Helsedirektoratet sendte 7. juli 2011

Detaljer

DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT. Vår ret Dato 2007/06293 SIA W 19.10.2007

DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT. Vår ret Dato 2007/06293 SIA W 19.10.2007 DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT INNHERRED SAfv1KOfv MUNE 3 OKT. 2007 Høringsinstanser ifølge vedlagte liste Deres ret Vår ret Dato 2007/06293 SIA W 19.10.2007 Høring: Forslag til endringer i

Detaljer

Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 11. mai 2015

Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 11. mai 2015 Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 11. mai 2015 Møtetidspunkt: 11.mai 2015, kl. 0930-1100 Møtested: Rogaland Fylkeskommune Møterom: Fylkesutvalgssalen Deltakere Statens vegvesen Lars Aksnes Fungerende

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Statens vegvesen. E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen - klager på takstvedtaket

Statens vegvesen. E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen - klager på takstvedtaket Statens vegvesen Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Konstantin Stensbak-Friesen / 15/211445-34

Detaljer

Høringsliste NAVN ADRESSER POSTSTED

Høringsliste NAVN ADRESSER POSTSTED Høringsliste NAVN ADRESSER POSTSTED Akademikerne Fridtjof Nansensplass 6 0160 Oslo Akupunkturforeningen Kongens gate 12 0153 Oslo Akvaplan-niva Hjalmar Johansens gate 14, 9007 Tromsø Polarmiljøsenteret

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - TIL FORSKRIFT SOM GJENNOMFØRER EUROVIGNETTDIREKTIV 2006/38/EF I NORSK RETT

HØYRINGSUTTALE - TIL FORSKRIFT SOM GJENNOMFØRER EUROVIGNETTDIREKTIV 2006/38/EF I NORSK RETT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201302820-2 Arkivnr. 833 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 17.4.2013 24.4.2013-25.4.2013 HØYRINGSUTTALE

Detaljer

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte.

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord Saksbehandler/innvalgsnr: Liv Marie Nygaard - 22073742 Vår dato: 27.06.2012 Vår

Detaljer

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte.

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Bodil Rønning Dreyer, Jane Bordal, Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord Trafikksikkerhetsseksjonen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for autentisering i EVA

Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for autentisering i EVA Kommunene v/valgstyret Fylkeskommunene v/valgstyret Deres ref. Vår ref. Dato 12/2749-1 13.11.2012 Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for

Detaljer

FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV

FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV FISKERIDIREKTORATET Fiskeridirektøren Til høringsinstansene Saksbehandler: Vidar Baarøy Telefon: 99104954 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 10/8554 Deres referanse: Vår dato: 01.07.2010 Deres

Detaljer

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte.

Statens vegvesen. Undersøkelsen viser hvor stor andel av førerne som bruker bilbelte og hvor stor andel av forsetepassasjerene som bruker bilbelte. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord, Bodil Rønning Dreyer, Jane Bordal Trafikksikkerhetsseksjonen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Anleggsutvalget Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Hensikt med Anleggspolitisk Plan Som del av NCF s strategiarbeid, har anlegg blitt definert som et av de viktigste satsningsområdene Hensikten med Anleggspolitisk

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Vår ref 200501786. Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge.

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Vår ref 200501786. Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Ihht adresseliste 0 1 DES, 2008 Arkivnr. fv/ Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 200501786 Dato 2 7 NOV Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

Statens vegvesen. Presiserende notat om kontroll av vinterdekk etter utvidet påbud om vinterdekk fra 1. januar 2015

Statens vegvesen. Presiserende notat om kontroll av vinterdekk etter utvidet påbud om vinterdekk fra 1. januar 2015 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 0.Postmottak Vegdirektoratet, Vegdirektoratet Postmottak, Region øst Postmottak, Region sør Postmottak, Region vest Postmottak, Region midt Postmottak, Region nord

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien Saint-Gobain vår eier Saint-Gobain, et av verdens 100 ledende industriselskap Virksomhet i 64 land Mer enn 190 000 ansatte Historie BRØDRENE

Detaljer

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel:

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 11/2200 Lnr.: 17827/15 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Statens vegvesen. Trafikale effekter og endrede inntekter i Bergensprogrammet tre måneder etter innføring av tidsdifferensierte takster

Statens vegvesen. Trafikale effekter og endrede inntekter i Bergensprogrammet tre måneder etter innføring av tidsdifferensierte takster Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 67342 Kontor for bompengeforvaltning Statens vegvesen, Region vest Brita Bye Saksbehandler/telefon: Kristian Bauge / 55516337 Vår dato: 23.05.2016 Vår referanse:

Detaljer

statens vegvesen Forskrift om endring av forskrift av 26. mars 2003 nr. 403 om transport med ferje

statens vegvesen Forskrift om endring av forskrift av 26. mars 2003 nr. 403 om transport med ferje HORDALAND FYLKESKOMMUNE Saknr. ej^-d, /^^/^ ^! Dok.nr. J statens vegvesen NAfiS 2010 Likelydende brev Se vedlagt liste Aikivnr. gh. Behandlende enhet: Vegdirektoratet Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Presentasjonens innhold:

Presentasjonens innhold: Presentasjonens innhold: -Bompengefinansiering i Norge -Kostnader ved bompengefinansiering -Kostnadsstudie/modell for driftskostnader -Konklusjoner/anbefalinger -Videre arbeid Bompengefinansiering i Norge

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Løselig seksverdig krom i sement

Løselig seksverdig krom i sement best. nr. 489 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 25. januar 2005 Løselig seksverdig krom i sement ARBEIDSTILSYNET Utgitt mars 2005 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS

NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Saknr. 11/3230-1 Ark.nr. Saksbehandler: Per Olav Bakken NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide 08.01.2015 1 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/419-23.03.2016 Høring Utredning om dokumentasjons- og formidlingskonsept for historien om den kalde krigen På oppdrag fra Kulturdepartementet gjennomførte OPAK AS/Expology

Detaljer

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

01JAN2014. 11407"rATT DET KONGELIGEBARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT

01JAN2014. 11407rATT DET KONGELIGEBARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT DET KONGELIGEBARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 11407"rATT Ifølge liste 01JAN2014 Deresref Vårref Dato 13/4162 18.12.2013 Ikrafttredelseav lov- og forskriftsendringeretterstortingetsbehandlingav

Detaljer

Bompengefinansiering over stokk og stein?

Bompengefinansiering over stokk og stein? Bompengefinansiering over stokk og stein? Norvegkonferansen 20. september Bergen Knut Arild Hareide Leder i Stortingets Transportkomité Eg er glad for kvar krone til veg Magnhild Meltveit Kleppa Han sprenger

Detaljer

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Regionalenheten Søndre Land kommune Rådhuset, Hovsbakken 1 2860 HOV Vår ref.: 201200153-30 Lillehammer, 4. juni 2015 Deres ref.: Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Vedlagt følger forslag til innstilling

Detaljer

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der En enkel vurdering av de viktigste føringene for utforming av bompengeordninger i byområdet er foretatt

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Bømlopakken. Informasjon. 2. mai 2013 startar innkrevjing av bompengar i. autopass.no. Du kan teikne avtale frå 1. april

Bømlopakken. Informasjon. 2. mai 2013 startar innkrevjing av bompengar i. autopass.no. Du kan teikne avtale frå 1. april Informasjon 2. mai 2013 startar innkrevjing av bompengar i Logo autopasss Orig Blå. CMYK 100c 100m 40k Bømlopakken Bomstasjonen er automatisk Bomstasjonen står på Spissøy. Du skal ikkje stoppe ved passering,

Detaljer

Høringsnotat om endringer i barnehageloven - endringer i barnehageloven som følge av ny formålsbestemmelse

Høringsnotat om endringer i barnehageloven - endringer i barnehageloven som følge av ny formålsbestemmelse ITTT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Se vedlagte liste over høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 200900767-/CAG 10.11.2009 Høringsnotat om endringer i barnehageloven - endringer i barnehageloven

Detaljer

Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - invitasjon til å søke om midler for 2016

Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - invitasjon til å søke om midler for 2016 26 FEir-,^ Statens vegvesen Balsfiord kommune Rådhusgt. 11 9050 STORSTEINNES Behandlende Region nord enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Lars Christensen - 75552836 Vår referanse:deres referanse:vår dato:

Detaljer

Kunnskapsdepartementet(KD)senderpå høringnou2012:1 Til barnas beste Ny

Kunnskapsdepartementet(KD)senderpå høringnou2012:1 Til barnas beste Ny DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Sevedlagtehøringsliste Deres ref Vår ref Dato 201200556- HCJ 06.02.2012 Høring av NOU 2012: 1 Til barnas beste Ny lovgivning for barnehagene Kunnskapsdepartementet(KD)senderpå

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 1. Hvordan har befolkningsutviklingen i Innlandet vært? 2. Hvordan ser det

Detaljer

Videre arbeid med kommunereformen

Videre arbeid med kommunereformen Statsråden Alle landets kommunestyrer Deres ref Vår ref Dato 15/4445 28.10.2015 Videre arbeid med kommunereformen Nå er det godt over ett år siden jeg inviterte alle kommuner til å delta i kommunereformen.

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

BOMPENGEAVTALE mellom STATENS VEGVESEN og. BOMPENGESELSKAP AS (heretter Selskapet)

BOMPENGEAVTALE mellom STATENS VEGVESEN og. BOMPENGESELSKAP AS (heretter Selskapet) Mal fra bompengehåndboken av 2001 m/senere tilføyelser pr. 17.11.2008 BOMPENGEAVTALE mellom STATENS VEGVESEN og. BOMPENGESELSKAP AS (heretter Selskapet) Dette er en mal for avtaler mellom bompengeselskaper

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 18.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 18.06. Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 18.06.2013 Tid: 1000 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/13 13/290 FORSLAG TIL TAKSTER PÅ FV

Detaljer

Småsamfunnssatsing - invitasjon til konferanse23. - 24. oktober 2007

Småsamfunnssatsing - invitasjon til konferanse23. - 24. oktober 2007 I hht. adresseliste Deres ref Vår ref Dato 07/1522-2 TIH 07.09.2007 Småsamfunnssatsing - invitasjon til konferanse23. - 24. oktober 2007 Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) inviterer fylkeskommuner,

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

ATP-utvalget vil i møte 07.11.08 gi sin anbefaling til Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune.

ATP-utvalget vil i møte 07.11.08 gi sin anbefaling til Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Søgne kommune Songdalen kommune Vennesla kommune Birkenes kommune Lillesand kommune Aust Agder fylkeskommune Andre høringsinstanser (se høringsliste) Vår ref.: 200705616-184/E: N0 /HOL (Bes oppgitt ved

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 23.04.2015 Fylkestinget 30.04.2015

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 23.04.2015 Fylkestinget 30.04.2015 Saksnr.: 2015/1108 Løpenr.: 35618/2015 Klassering: Q30 Saksbehandler: Lars Husvik Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 23.04.2015 Fylkestinget 30.04.2015 Ny organisering

Detaljer