Utgifter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 53

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgifter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 53"

Transkript

1 Utgifter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 53 Det kongelige hus 0001 H.M. Kongen og H.M. Dronningen: 01 Apanasje Det kongelige hoff Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff Sum kap H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen: 01 Apanasje H.K.H. Kronprinsens og H.K.H. Kronprinsessens stab mv Sum kap Sum Det kongelige hus Regjering 0020 Statsministerens kontor: 01 Driftsutgifter Sum kap Statsrådet: 01 Driftsutgifter Sum kap Regjeringsadvokaten: 01 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Sum kap Sum Regjering Stortinget og underliggende institusjoner 0041 Stortinget: 01 Driftsutgifter, kan nyttes under post Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Tilskudd til partigruppene Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek Kontingenter, internasjonale delegasjoner Sum kap Ombudsmannsnemnda for Forsvaret: 01 Driftsutgifter Sum kap Stortingets ombudsmann for forvaltningen: 01 Driftsutgifter

2 Utgifter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 2 av Sum kap Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste: 01 Driftsutgifter Sum kap Riksrevisjonen: 01 Driftsutgifter Sum kap Sum Stortinget og underliggende institusjoner Høyesterett 0061 Høyesterett: 01 Driftsutgifter Sum kap Sum Høyesterett Utenriksdepartementet Administrasjon av utenrikstjenesten 0100 Utenriksdepartementet: 01 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter, kan overføres Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Erstatning av skader på utenlandske ambassader Diverse tilskudd Hjelp til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn Agio Lån til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn Sum kap Utenriksstasjonene: 01 Driftsutgifter Sum kap Regjeringens fellesbevilgning for representasjon: 01 Driftsutgifter Sum kap Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet: 01 Driftsutgifter Sum kap Sum Administrasjon av utenrikstjenesten Utenriksformål 0115 Kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål: 01 Driftsutgifter, kan nyttes under post

3 Utgifter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 3 av Tilskudd til kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål, kan overføres, kan nyttes under post Sum kap Deltaking i internasjonale organisasjoner: 70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner Finansieringsordningen under EØS-avtalen, kan overføres EØS-finansieringsordningen, kan overføres Den norske finansieringsordningen, kan overføres Bilaterale samarbeidsprogram med Bulgaria og Romania, kan overføres EØS-finansieringsordningen , kan overføres Den norske finansieringsordningen , kan overføres Sum kap Nordområdetiltak mv.: 70 Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres Støtte til utvikling av samfunn, demokrati og mennekerettigheter mv., kan overføres Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak, kan overføres Sum kap Sum Utenriksformål Administrasjon av utviklingshjelpen 0140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen: 01 Driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Agio Sum kap Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad): 01 Driftsutgifter Sum kap Fredskorpset: 01 Driftsutgifter Sum kap Sum Administrasjon av utviklingshjelpen Bilateral bistand 0150 Bistand til Afrika: 78 Regionbevilgning for Afrika, kan overføres Sum kap Bistand til Asia: 72 Bistand til Afganistan og Pakistan, kan overføres Regionbevilgning for Asia, kan overføres Sum kap Bistand til Midtøsten: 78 Regionbevilgning for Midtøsten, kan overføres Sum kap Bistand til Latin-Amerika:

4 Utgifter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 4 av Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres Sum kap Sum Bilateral bistand Globale ordninger 0160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling: 01 Driftsutgifter Sivilt samfunn, kan overføres Tilskudd til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid, kan overføres Demokratistøtte/partier, kan overføres Kultur, kan overføres Internasjonale organisasjoner og nettverk, kan overføres Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres Sum kap Næringsutvikling: 70 Næringsutvikling, kan overføres NORFUND - tapsavsetting NORFUND - grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland Sum kap Overgangsbistand (gap): 70 Overgangsbistand (gap), kan overføres Sum kap Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter: 70 Naturkatastrofer, kan overføres Humanitær bistand, kan overføres Menneskerettigheter, kan overføres Sum kap Fred, forsoning og demokrati: 70 Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres ODA-godkjente land på Balkan, kan overføres Utvikling og nedrustning, kan overføres Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres Sum kap Forskning, kompetanseheving og evaluering: 01 Driftsutgifter Forskning og høyere utdanning, kan overføres Faglig samarbeid, kan overføres Sum kap Miljø og bærekraftig utvikling mv.: 01 Driftsutgifter Ymse tilskudd, kan overføres Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres Klima- og skogsatsingen, kan overføres Sum kap

5 Utgifter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 5 av Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA): 21 Spesielle driftsutgifter Sum kap Kvinner og likestilling: 70 Kvinner og likestilling, kan overføres Sum kap Globale helse- og vaksineinitiativ: 70 Vaksine og helse, kan overføres Andre helse- og aidstiltak, kan overføres Sum kap Sum Globale ordninger Multilateral bistand 0170 FN-organisasjoner mv.: 70 FNs utviklingsprogram (UNDP) FNs befolkningsfond (UNFPA) FNs barnefond (UNICEF) Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres Bidrag andre FN-organisasjoner mv., kan overføres Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, kan overføres Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres Sum kap Multilaterale finansinstitusjoner: 70 Verdensbanken, kan overføres Regionale banker og fond, kan overføres Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres Sum kap Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak: 70 Gjeldsslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overføres Sum kap Sum Multilateral bistand Sum Utenriksdepartementet Kunnskapsdepartementet Administrasjon 0200 Kunnskapsdepartementet: 01 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Sum kap

6 Utgifter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 6 av Sum Administrasjon Grunnopplæringen 0220 Utdanningsdirektoratet: 01 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post Sum kap Foreldreutvalget for grunnopplæringen: 01 Driftsutgifter Sum kap Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat: 01 Driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Sum kap Samisk utdanningsadministrasjon: 50 Tilskudd til Sametinget Sum kap Senter for IKT i utdanningen: 01 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Sum kap Tiltak i grunnopplæringen: 01 Driftsutgifter Tilskudd til landslinjer Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres Tilskudd til opplæring av barn og unge asylsøkere Tilskudd til leirskoleopplæring Tilskudd til opplæring i finsk Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen Kompensasjon for investeringskostnader ved grunnskolereformen Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov Tilskudd til utvikling av musikk- og kulturskolene Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram Tilskudd til studieopphold i utlandet Tilskudd til organisasjoner Sum kap Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen: 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres Sum kap Tilskudd til særskilte skoler: 60 Tilskudd til Moskvaskolen Tilskudd til Fjellheimen leirskole Tilskudd til Den franske skolen i Oslo Tilskudd til internatdriften ved Krokeide videregående skole

7 Utgifter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 7 av Tilskudd til Røde Kors Nordisk United World College Tilskudd til opplæring i Kenya og Etiopia Sum kap Tilskudd til private skoler mv.: 70 Private grunnskoler, overslagsbevilgning Private videregående skoler, overslagsbevilgning Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning Private videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning Andre private skoler, overslagsbevilgning Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning Kompletterende undervisning, overslagsbevilgning Toppidrett Privatskoleorganisasjoner Elevutveksling til utlandet Sum kap Andre tiltak: 01 Driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Sum kap Kompetansesentre for spesialundervisning: 01 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Sum kap Sum Grunnopplæringen Barnehager 0231 Barnehager: 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post Tilskudd til samiske barnehagetilbud Forskning, kan nyttes under post Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning Investeringstilskudd, overslagsbevilgning Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning Skjønnsmidler til barnehager Sum kap Sum Barnehager Tiltak for å fremme kompetanseutvikling 0252 EUs program for livslang læring: 70 Tilskudd Sum kap

8 Utgifter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 8 av Folkehøyskoler: 70 Tilskudd til folkehøyskoler Tilskudd til Folkehøyskolerådet Tilskudd til nordiske folkehøyskoler Sum kap Tilskudd til voksenopplæring: 70 Tilskudd til studieforbund Tilskudd til fjernundervisning Tilskudd til Studiesenteret Finnsnes Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner Sum kap Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv.: 70 Holocaustsenteret Falstadsenteret Stiftelsen Arkivet Norsk Fredssenter Narviksenteret Det europeiske Wergelandsenteret Sum kap Vox - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk: 01 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Sum kap Program for basiskompetanse i arbeidslivet: 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres Sum kap Analyse og utviklingsarbeid: 01 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post Sum kap Sum Tiltak for å fremme kompetanseutvikling Høyere utdanning og fagskoler 0260 Universiteter og høyskoler: 50 Statlige universiteter og høyskoler Private høyskoler Sum kap Studium i utlandet og sosiale formål for studenter: 71 Tilrettelegging av studier i utlandet Tilskudd til velferdsarbeid Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres Sum kap Felles administrative enheter: 01 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter

9 Utgifter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 9 av Sum kap Felles tiltak for universiteter og høyskoler: 01 Driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Tilskudd til Norges forskningsråd Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Tilskudd til internasjonale programmer Tilskudd til UNIS UNINETT Tilskudd til NORDUnet, kan overføres Tilskudd til Universitets- og høgskolerådet Ny universitetsklinikk i Trondheim, kan overføres Sum kap Sum Høyere utdanning og fagskoler Forskning 0283 Meteorologiformål: 50 Meteorologisk institutt Internasjonale samarbeidsprosjekter Sum kap Norges forskningsråd: 52 Forskningsformål Administrasjon Sum kap Forskningsfond: 50 Fondet for forskning og nyskaping - overføring til Norges forskningsråd Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning Fondskapital - Fondet for forskning og nyskaping Sum kap Forskningsinstitutter og andre tiltak: 21 Spesielle driftsutgifter NUPI Ludvig Holbergs forskningspris Grunnbevilgning til samfunnsvitenskaplige forskningsinstitutter Strategisk bevilgning til samfunnsvitenskaplige forskningsinstitutter Tilskudd til andre private institusjoner Niels Henrik Abels matematikkpris Sum kap Internasjonale samarbeidstiltak: 21 Spesielle driftsutgifter Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner EUs rammeprogram for forskning, kan overføres Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres UNESCO Sum kap

10 Utgifter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 10 av Sum Forskning Sum Kunnskapsdepartementet Kulturdepartementet Administrasjon m.m Kulturdepartementet: 01 Driftsutgifter Sum kap Lotteri- og stiftelsestilsynet: 01 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Sum kap Sum Administrasjon m.m Samfunns- og frivillighetsformål 0310 Tilskudd til trossamfunn m.m.: 70 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning Tilskudd til private kirkebygg, kan overføres Tilskudd til råd for tro og livssyn Sum kap Kultur og samfunn: 71 Kultur og næringsprosjekter Kultursamarbeid i nordområdene Kultur i inkluderende arbeidsliv Den kulturelle spaserstokken Sum kap Frivillighetsformål: 70 Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner Tilskudd til frivilligsentraler Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge Tilskudd til sekretariat for frivillige organisasjoners interessepolitiske virksomhet Frivillighetsregister, kan overføres Tilskudd til inkluderings- og fattigdomstiltak Forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Ymse frivillighetsformål Holmenkollen nasjonalanlegg Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, kan overføres Sum kap Sum Samfunns- og frivillighetsformål Kulturformål 0320 Allmenne kulturformål: 01 Driftsutgifter Fond for lyd og bilde

11 Utgifter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 11 av Norges forskningsråd Samiske kulturformål Norsk kulturfond Nasjonale kulturbygg, kan overføres Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres Kulturprogram, kan overføres Ymse faste tiltak Til disposisjon, kan nyttes under post Nobels fredssenter Pilegrimssatsing Sum kap Kunstnerformål: 01 Driftsutgifter Stipend basert på gjennomført kunstutdanning, overslagsbevilgning Kunstnerstipend m.m., kan overføres Garantiinntekter, overslagsbevilgning Vederlagsordninger Sum kap Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom: 01 Driftsutgifter Kunst i offentlige rom Norsk kulturfond Knutepunktinstitusjoner Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Offentlig rom, arkitektur og design Ymse faste tiltak Sum kap Musikkformål: 01 Driftsutgifter Norsk kulturfond Nasjonale institusjoner Region-/landsdelsinstitusjoner Knutepunktinstitusjoner Landsdelsmusikere i Nord-Norge Ymse faste tiltak Sum kap Scenekunstformål: 01 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter, kan overføres Norsk kulturfond Nasjonale institusjoner Region-/landsdelsinstitusjoner Knutepunktinstitusjoner Region- og distriktsopera Dans Ymse faste tiltak Sum kap

12 Utgifter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 12 av Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer: 01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 73, kan nyttes under kap 326 post Spesielle driftsutgifter Prosjekt- og utviklingstiltak, kan nyttes under post Sum kap Språk-, litteratur- og bibliotekformål: 01 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Norsk kulturfond Knutepunktinstitusjoner Noregs Mållag Det Norske Samlaget Språkteknologi, Norsk Ordbok mv Ibsenpris m.m Ymse faste tiltak Sum kap Museums- og andre kulturvernformål: 55 Norsk kulturfond Det nasjonale museumsnettverket Ymse faste tiltak Sum kap Arkivformål: 01 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Ymse faste tiltak Sum kap Sum Kulturformål Film- og medieformål 0334 Film- og medieformål: 01 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Filmfondet, kan nyttes under post Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post Regional filmsatsing Medieprogram, kan overføres Ymse faste tiltak Til disposisjon Sum kap Pressestøtte: 71 Produksjonstilskudd Anvendt medieforskning og etterutdanning Tilskudd til samiske aviser Tilskudd til minoritetsspråklige publikasjoner

13 Utgifter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 13 av Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark Sum kap Kompensasjon for kopiering til privat bruk: 70 Kompensasjon Sum kap Sum Film- og medieformål Sum Kulturdepartementet Justis- og politidepartementet Administrasjon 0400 Justisdepartementet: 01 Driftsutgifter Norges forskningsråd Tilskudd til internasjonale organisasjoner Sum kap Sum Administrasjon Rettsvesen 0410 Tingrettene og lagmannsrettene: 01 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Sum kap Domstoladministrasjonen: 01 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post Sum kap Jordskiftedomstolene: 01 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter, kan overføres Sum kap Forliksråd og andre domsutgifter: 01 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Sum kap Sum Rettsvesen Kriminalomsorg 0430 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning: 01 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres Tilskudd Sum kap

14 Utgifter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 14 av Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS): 01 Driftsutgifter Sum kap Sum Kriminalomsorg Politi og påtalemyndighet 0440 Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten: 01 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post Spesielle driftsutgifter Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål Tilskudd Tilskudd Norsk rettsmuseum Tilskudd til EUs yttergrensefond Sum kap Oslo politidistrikt: 01 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post Sum kap Politihøgskolen: 01 Driftsutgifter Sum kap Den høyere påtalemyndighet: 01 Driftsutgifter Sum kap Den militære påtalemyndighet: 01 Driftsutgifter Sum kap Grensekommissæren: 01 Driftsutgifter Sum kap Sum Politi og påtalemyndighet Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap 0450 Sivile vernepliktige: 01 Driftsutgifter Sum kap Samfunnssikkerhet og beredskap: 01 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter, kan overføres Overføringer til private Sum kap Sentral krisehåndtering: 01 Driftsutgifter Sum kap

15 Utgifter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 15 av Redningstjenesten: 01 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester Sum kap Direktoratet for nødkommunikasjon: 01 Driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Sum kap Sum Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap Andre virksomheter 0460 Spesialenheten for politisaker: 01 Driftsutgifter Sum kap Særskilte ulykkeskommisjoner: 01 Driftsutgifter, kan overføres Sum kap Tinglysing: 01 Driftsutgifter Sum kap Særskilte straffesaksutgifter m.m.: 01 Driftsutgifter Sum kap Norsk Lovtidend: 01 Driftsutgifter Sum kap Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker: 01 Driftsutgifter Sum kap Sum Andre virksomheter Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m Fri rettshjelp: 01 Driftsutgifter Fri sakførsel Fritt rettsråd Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak Sum kap Statens erstatningsansvar: 71 Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning

16 Utgifter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 16 av Sum kap Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre: 01 Driftsutgifter Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning Sum kap Statens sivilrettsforvaltning: 01 Driftsutgifter Sum kap Konfliktråd: 01 Driftsutgifter Sum kap Bobehandling: 01 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter, kan overføres Sum kap Sum Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m Svalbardbudsjettet 0480 Svalbardbudsjettet: 50 Tilskudd Sum kap Sum Svalbardbudsjettet Beskyttelse og innvandring 0490 Utlendingsdirektoratet: 01 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, kan nyttes under post Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling og migrasjon, kan overføres Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, Effekt-programmet, kan overføres Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, kan nyttes under post Retur og tilbakevending for flyktninger, kan overføres Gjenbosetting av flyktninger, støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 post Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres Sum kap Utlendingsnemnda: 01 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Sum kap Sum Beskyttelse og innvandring Sum Justis- og politidepartementet Kommunal- og regionaldepartementet

17 Utgifter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 17 av 53 Administrasjon m.m Kommunal- og regionaldepartementet: 01 Driftsutgifter Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag, kan overføres Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd Sum kap Valgutgifter: 01 Driftsutgifter Sum kap Sum Administrasjon m.m Distrikts- og regionalpolitikk 0551 Regional utvikling og nyskaping: 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres Nordområdetiltak, kan overføres Sum kap Nasjonalt samarbeid for regional utvikling: 21 Kunnskapsutvikling, informasjon, mv., kan overføres Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres Sum kap Kompetansesenter for distriktsutvikling: 01 Driftsutgifter Sum kap Sum Distrikts- og regionalpolitikk Rammeoverføringer til kommunesektoren mv Rammetilskudd til kommuner: 21 Kunnskapsutvikling og drift av inntektssystemet, kan overføres Innbyggertilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Nord-Norge- og Namdalstilskudd Småkommunetilskudd Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post Veksttilskudd Forskudd på rammetilskudd til kommuner Sum kap Rammetilskudd til fylkeskommuner: 60 Innbyggertilskudd Nord-Norge-tilskudd Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post Tilskudd til barnevern/hovedstadstilskudd Sum kap

18 Utgifter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 18 av Ressurskrevende tjenester: 60 Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning Sum kap Sum Rammeoverføringer til kommunesektoren mv Bolig, bomiljø og bygg 0580 Bostøtte: 70 Bostøtte, overslagsbevilgning Sum kap Bolig- og bomiljøtiltak: 21 Kunnskapsutvikling og -formidling Husleietilskudd Program for reduserte byggekostnader, kan overføres Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling, kan overføres Boligtilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger, kan overføres Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet, kan overføres Boligsosialt kompetansetilskudd, kan overføres Sum kap Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg: 60 Rentekompensasjon - skole- og svømmeanlegg, kan overføres Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres Sum kap Husleietvistutvalget: 01 Driftsutgifter Sum kap Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser: 63 Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag Investeringstilskudd, kan overføres Sum kap Statens bygningstekniske etat: 01 Driftsutgifter Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling Sum kap Sum Bolig, bomiljø og bygg Sum Kommunal- og regionaldepartementet Arbeidsdepartementet Administrasjon 0600 Arbeidsdepartementet: 01 Driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Sum kap Utredningsvirksomhet, forskning m.m.:

19 Utgifter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 19 av Spesielle driftsutgifter Norges forskningsråd Tilskudd Tilskudd til Senter for seniorpolitikk m.m Sum kap Sum Administrasjon Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken 0604 NAV-reform og pensjonsreform: 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post Sum kap Arbeids- og velferdsetaten: 01 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte, kan overføres Sum kap Trygderetten: 01 Driftsutgifter Sum kap Sum Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken Pensjoner m.m Pensjoner av statskassen: 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning Sum kap Tilskudd til Statens Pensjonskasse: 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning Sluttoppgjør, overslagsbevilgning For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning Sum kap Arbeidsgiveravgift til folketrygden: 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning Sum kap Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse: 01 Driftsutgifter Tap/avskrivninger Utlån, overslagsbevilgning Sum kap Yrkesskadeforsikring: 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning Sum kap

20 Utgifter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 20 av Gruppelivsforsikring: 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning Sum kap Sum Pensjoner m.m Tiltak for bedrede levekår mv Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering: 21 Spesielle driftsutgifter Kvalifiseringsprogrammet, kan overføres Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres Frivillig arbeid, kan overføres Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner mv Sum kap Sum Tiltak for bedrede levekår mv Arbeidsmarked 0634 Arbeidsmarkedstiltak: 21 Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres Sum kap Ventelønn: 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning Sum kap Sum Arbeidsmarked Arbeidsmiljø og sikkerhet 0640 Arbeidstilsynet: 01 Driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Sum kap Petroleumstilsynet: 01 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Sum kap Statens arbeidsmiljøinstitutt: 50 Statstilskudd Sum kap Regional verneombudsordning i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen: 70 Tilskudd til oppstartskapital Sum kap Pionerdykkere i Nordsjøen: 01 Driftsutgifter, kan overføres Tilskudd til pionerdykkere, overslagsbevilgning

Statsbudsjettet for 2014

Statsbudsjettet for 2014 Statsbudsjettet for 2014 Saldert budsjett vedtatt i Stortinget høsten 2013 Oslo 2014 Stortingets administrasjon Konstitusjonell avdeling Statsbudsjettet for 2014 Saldert budsjett vedtatt i Stortinget høsten

Detaljer

Vedtak 561. Vedtak 562. I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endring:

Vedtak 561. Vedtak 562. I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endring: Vedtak 561 I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endring: Kap. Post Formål Kroner 5521 Merverdiavgift 70 Merverdiavgift, 8 000 000 fra kr 250 953 000 000 til kr 250 961 000 000 Vedtak 562 I statsbudsjettet

Detaljer

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012 Statsbudsjettet Innhold 1 Hovedtrekk i finanspolitikken. 7 1.1 Den økonomiske politikken... 7 1.2 Budsjettpolitikken...

Detaljer

Innhold: KAPITTEL 1. NY RETNING FOR NORGE 7 KAPITTEL 2. INTERNASJONAL POLITIKK 28 KAPITTEL 3. DEN ØKONOMISKE POLITIKKEN 80

Innhold: KAPITTEL 1. NY RETNING FOR NORGE 7 KAPITTEL 2. INTERNASJONAL POLITIKK 28 KAPITTEL 3. DEN ØKONOMISKE POLITIKKEN 80 Innhold: KAPITTEL 1. NY RETNING FOR NORGE 7 Viktige steg på vegen mot Soria Moria 9 KAPITTEL 2. INTERNASJONAL POLITIKK 28 En aktiv nordområdepolitikk 29 En mer offensiv Europapolitikk 37 Fred, forsoning

Detaljer

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapitler: 300 339

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapitler: 300 339 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 300 339 Inntektskapitler: 3300 3330, 5568 Innhold Del I Innledning... 9 1 Kulturløftet...

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Prop. S (202 203) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 203 Statsbudsjettet Innhold..2.2..2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.3.4 2 2. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.0 2. 2.2 3

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Statsbudsjettet Innhold 1 Hovedtrekk i finanspolitikken. 7 1.1 Den økonomiske politikken... 7 1.2 Budsjettpolitikken...

Detaljer

Innhold: KAPITTEL 2. INTERNASJONAL POLITIKK 33 KAPITTEL 3. DEN ØKONOMISKE POLITIKKEN 101 KAPITTEL 4. NÆRINGSPOLITIKK 120 KAPITTEL 5.

Innhold: KAPITTEL 2. INTERNASJONAL POLITIKK 33 KAPITTEL 3. DEN ØKONOMISKE POLITIKKEN 101 KAPITTEL 4. NÆRINGSPOLITIKK 120 KAPITTEL 5. Innhold: Viktige steg på vegen mot Soria Moria 8 KAPITTEL 2. INTERNASJONAL POLITIKK 33 En aktiv nordområdepolitikk 34 En mer offensiv Europapolitikk 47 Fred, forsoning og nedrustning, og et styrket FN

Detaljer

St.prp. nr. 59 (2007 2008) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2008

St.prp. nr. 59 (2007 2008) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2008 St.prp. nr. 59 (2007 2008) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2008 Innhold 1 Hovedinnholdet i proposisjonen................ 5 1.1 Rammer for finanspolitikken...... 5 1.2 Endringer

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 300 342. Inntektskapitler: 3300 3342

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 300 342. Inntektskapitler: 3300 3342 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 Innhold Del I Innledning... 9 1 Kulturløftet gjennomføres... 11 2 Forslag til kultur- og kirkebudsjett...

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 (2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2226 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008 2009) Inntektssystemet for

Detaljer

Satsing på barn og ungdom

Satsing på barn og ungdom Samlet oversikt Satsing på barn og ungdom Regjeringens mål og innsatsområder i statsbudsjettet 2013 Samlet oversikt Satsing på barn og ungdom Regjeringens mål og innsatsområder i statsbudsjettet 2013

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 100-197. Inntektskapitler: 3100-3161

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 100-197. Inntektskapitler: 3100-3161 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 100-197 Inntektskapitler: 3100-3161 Tilråding fra av 19. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 2 St.prp.

Detaljer

St.prp. nr. 1 2005 2006

St.prp. nr. 1 2005 2006 St.prp. nr. 1 2005 2006 FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2427 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5606, 5615 5616 Særskilte vedlegg: H-2178 Mål for inkludering av innvandrere

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 11

Budsjett-innst. S. nr. 11 Budsjett-innst. S. nr. 11 (2008 2009) Budsjettinnstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.prp nr. 1 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 2

Budsjett-innst. S. nr. 2 Budsjett-innst. S. nr. 2 (2003 2004) Budsjettinnstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 1 (2003-2004) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1, 5 og 8 (2003-2004) Innstilling

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009 Dokument 1 (2010 2011) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapitler: 700 783 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3703 3751, 5572 og 5631 Prop. 1 S (2012 2013)

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 300 339

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 300 339 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapitler: 300 339 Inntektskapitler: 3300 3339, 5568 Innhold Del I Innledning... 9 1 Kulturløftet

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2543, 2620 2690. Inntektskapitler: 3600 3690, 5606, 5701 5705

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2543, 2620 2690. Inntektskapitler: 3600 3690, 5606, 5701 5705 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2543, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3690, 5606, 5701 5705 Særskilte vedlegg: A-0019 B Handlingsplan for integrering og

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631

St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631 St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631 2 St.prp. nr. 1 2008 2009 Innhold Del I Innledende del... 1 Helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 11

Budsjett-innst. S. nr. 11 Budsjett-innst. S. nr. 11 (2006-2007) Budsjettinnstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.prp. nr. 1 (2006-2007) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2006-2007) pkt. 3.3 Innstilling fra helse-

Detaljer

Prop. 119 S. Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2014 2015)

Prop. 119 S. Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2014 2015) (Foreløpig utgave) Prop. 119 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2015 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 800 868, 2530. Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 800 868, 2530. Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 800 868, 2530 Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859 Særskilt vedlegg: Q-1092 B Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og

Detaljer

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapitler: 300 339

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapitler: 300 339 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapitler: 300 339 Inntektskapitler: 3300 3339, 5568 Innhold Del I Innledning... 9 1 Kulturløftet

Detaljer

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Utgiftskapitler: 1 2, 500 595, 2412, 2427, 2445, 2465 Inntektskapitler: 3500 3595, 5312, 5445 5446,

Detaljer

VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1

VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1 VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1 Oslo, 3. november 2015 VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 2 1. Et grønnere og varmere statsbudsjett Venstres stortingsgruppe legger med dette fram Venstres

Detaljer

St.prp. nr. 1. Statsbudsjettet (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006

St.prp. nr. 1. Statsbudsjettet (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Innhold 1 Hovedtrekk i finanspolitikken. 7 1.1 Den økonomiske politikken... 7 1.2 Budsjettpolitikken... 7 1.2.1 Hovedelementene i budsjettpolitikken...

Detaljer

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2010 Utgiftskapitler: 700 783 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631 2 Prop. 1 S 2009 2010

Detaljer