( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Prop. 1 S ( ) og Prop. 1 S Tillegg 1 ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Prop. 1 S (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014)"

Transkript

1 Innst. 12 S ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 1 S ( ) og Prop. 1 S Tillegg 1 ( ) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 214, kapitler under Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområde 16)

2 Innst. 12 S ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 1 S ( ) og Prop. 1 S Tillegg 1 ( ) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 214, kapitler under Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområde 16)

3 Innhold 1. Oversikt over regjeringens forslag Komiteens hovedprioriteringer Innledning Folkeparti og Venstre Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti Høyre og Fremskrittspartiet Kristelig Folkeparti Venstre Oversikt over alternative budsjettforslag i finansinnstillingen Merknader til kapitler på utdanningsområdet Kunnskapsdepartementet Administrasjon Kap. 2 Kunnskapsdepartementet Grunnopplæringen Kap. 22 Utdanningsdirektoratet Kap. 221 Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene Kap. 222 Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat Kap. 223 Sametinget Kap. 224 Senter for IKT i utdanningen Kap. 225 Tiltak i grunnopplæringen Kap. 226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen Kap. 227 Tilskudd til særskilte skoler Kap. 228 Tilskudd til private skoler mv Kap. 229 Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Kap. 23 Statlig spesialpedagogisk støttesystem Voksenopplæring m.m Kap. 252 EUs utdannings- og ungdomsprogram Kap. 253 Folkehøyskoler Kap. 254 Tilskudd til voksenopplæring Kap. 255 Tilskudd til freds- og menneskerettssentre Kap. 256 Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Kap. 257 Program for basiskompetanse i arbeidslivet Kap. 258 Tiltak for livslang læring Høyere utdanning og fagskoleutdanning Kap. 26 Universiteter og høyskoler Kap. 27 Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter Kap. 276 Fagskoleutdanning Kap. 28 Felles enheter Kap. 281 Fellestiltak for universiteter og høyskoler Utdanningsfinansiering Kap. 241 Statens lånekasse for utdanning Side

4 Side 4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke Kulturdepartementet tilskudd til tros- og livssynssamfunn Kap. 31 Tilskudd til trossamfunn m.m Kulturdepartementet Den norske kirke Kap. 34 Den norske kirke Kap. 342 Kirkebygg og gravplasser Merknader til kapitler på forskningsområdet Forskning og utvikling i statsbudsjettet som helhet Kunnskapsdepartementet forskning... 7 Kap. 283 Meteorologiformål... 7 Kap. 284 De nasjonale forskningsetiske komiteene Kap. 285 Norges forskningsråd Kap. 287 Forskningsinstitutter og andre tiltak Kap. 288 Internasjonale samarbeidstiltak Nærings- og fiskeridepartementet Forskning, innovasjon og internasjonalisering Kap. 92 Norges forskningsråd Kap. 925 Havforskningsinstituttet Kap. 926 Drift av forskningsfartøyene Kap. 927 NIFES Kap. 928 Marin forskning og utvikling Landbruks- og matdepartementet Forskning og innovasjon Kap Forskning og innovasjon Oversikt over bevilgningsendringer i innstillingen Forslag fra mindretall (rammeuavhengige forslag) Komiteens tilråding... 79

5 Innst. 12 S ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 1 S ( ) og Prop. 1 S Tillegg 1 ( ) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 214, kapitler under Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområde 16) Nedenfor følger en samlet oversikt over regjeringens forslag til statsbudsjett for 214, slik det framgår av Prop. 1 S ( ) og Prop. 1 S Tillegg 1 ( ) poster behandles av finanskomiteen utenfor rammesystemet. Nye departementsbetegnelser gjelder fra 1. januar 214, jf. Prop. 1 S Tillegg 1 ( ). Til Stortinget 1. Oversikt over regjeringens forslag Oversikt over regjeringens forslag under rammeområde 16 Kirke, utdanning og forskning Kap. Post Formål Prop. 1 S med Tillegg 1 Utgifter i hele kroner Kunnskapsdepartementet 2 Kunnskapsdepartementet Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Utdanningsdirektoratet Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene Driftsutgifter

6 6 Innst. 12 S Kap. Post Formål Prop. 1 S med Tillegg Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat Driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Sametinget Tilskudd til Sametinget Senter for IKT i utdanningen Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Tiltak i grunnopplæringen Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Tilskudd til landslinjer Tilskudd til de kommunale sameskolene i Snåsa og Målselv Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres Tilskudd til leirskoleopplæring Tilskudd til opplæring i finsk Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen Kompensasjon for investeringskostnader ved grunnskolereformen Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov Tilskudd til utvikling av musikk- og kulturskolene Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram og organisasjoner Tilskudd til studieopphold i utlandet Tilskudd til organisasjoner Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen Spesielle driftsutgifter, kan overføres Videreutdanning for ledere og skoleledere Nasjonale sentre i grunnopplæringen Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner Tilskudd for økt lærertetthet Tilskudd til NAROM Tilskudd til vitensentre Tilskudd til utviklingsprosjekter i grunnopplæringen Tilskudd til særskilte skoler Tilskudd til Moskvaskolen og Murmanskskolen Tilskudd til voksenopplæring i Andebu kommune Tilskudd til Fjellheimen leirskole Tilskudd til Den franske skolen i Oslo Tilskudd til internatdriften ved Krokeide videregående skole Tilskudd til Røde Kors Nordisk United World College Tilskudd til opplæring i Kenya Tilskudd til Signo og Briskeby Tilskudd til opplæring i rusinstitusjoner... 1

7 Innst. 12 S Kap. Post Formål Prop. 1 S med Tillegg Tilskudd til private skoler mv Private grunnskoler, overslagsbevilgning Private videregående skoler, overslagsbevilgning Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning Private videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning Andre private skoler, overslagsbevilgning Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning Kompletterende undervisning Toppidrett Privatskoleorganisasjoner Elevutveksling til utlandet Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Statlig spesialpedagogisk støttesystem Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres EUs utdannings- og ungdomsprogram Tilskudd Folkehøyskoler Tilskudd til folkehøyskoler Tilskudd til Folkehøgskolerådet Tilskudd til nordiske folkehøyskoler Tilskudd til voksenopplæring Tilskudd til studieforbund Tilskudd til nettskoler Tilskudd til studiesentre Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner Tilskudd til freds- og menneskerettssentre Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter Falstadsenteret Stiftelsen Arkivet Nansen Fredssenter Narviksenteret, kan overføres Det europeiske Wergelandsenteret Raftostiftelsen Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter

8 8 Innst. 12 S Kap. Post Formål Prop. 1 S med Tillegg Program for basiskompetanse i arbeidslivet Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post Tilskudd, kan overføres Tiltak for livslang læring Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post Tilskudd til karriereveiledning Universiteter og høyskoler Statlige universiteter og høyskoler Private høyskoler Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter Tilrettelegging for internasjonal mobilitet Tilskudd til velferdsarbeid Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres Fagskoleutdanning Annen fagskoleutdanning Felles enheter Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Senter for internasjonalisering av utdanning Drift av nasjonale fellesoppgaver Tilskudd til UNIS Tilskudd til UNINETT Tilskudd til NORDUnet, kan overføres Felles tiltak for universiteter og høyskoler Driftsutgifter, kan nyttes under post Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Tilskudd til Norges forskningsråd Andre overføringer, kan nyttes under post Tilskudd til internasjonale programmer Tilskudd til Universitets- og høgskolerådet Meteorologiformål Meteorologisk institutt Internasjonale samarbeidsprosjekter De nasjonale forskningsetiske komiteene Driftsutgifter Norges forskningsråd Forskningsformål Overordnede forskningspolitiske prioriteringer Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse Administrasjon

9 Innst. 12 S Kap. Post Formål Prop. 1 S med Tillegg Forskningsinstitutter og andre tiltak Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post NUPI Ludvig Holbergs minnepris Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning Tilskudd til andre private institusjoner Niels Henrik Abels matematikkpris Internasjonale samarbeidstiltak Spesielle driftsutgifter Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner EUs rammeprogram for forskning, kan overføres Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres UNESCO-kontingent UNESCO-formål Kulturdepartementet 31 Tilskudd til trossamfunn m.m Tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning Tilskudd til private kirkebygg, kan overføres Ymse faste tiltak Den norske kirke Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Tilskudd til kirkelige formål Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes under post Tilskudd til virksomhet i Den norske kirke Til disposisjon Kirkebygg og gravplasser Driftsutgifter, kan nyttes under post Rentekompensasjon kirkebygg, kan overføres Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser Nærings- og fiskeridepartementet 92 Norges forskningsråd Tilskudd Tilskudd til marin forskning Basisbevilgning primærnæringsinstitutter

10 1 Innst. 12 S Kap. Post Formål Prop. 1 S med Tillegg Havforskningsinstituttet Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter, kan overføres Erstatningsutbetaling Drift av forskningsfartøyene Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter, kan overføres Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres NIFES Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter, kan overføres Marin forskning og utvikling Spesielle driftsutgifter, kan overføres Tilskudd Veterinærinstituttet Tilskudd til sjømat- og rekrutteringstiltak, kan overføres Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres Tilskudd Nofima, kan overføres Tilskudd marin bioteknologi mv., kan overføres Tilskudd Akvariet i Bergen Landbruks- og matdepartementet 1137 Forskning og innovasjon Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd Innovasjonsaktivitet m.m Omstillingsmidler instituttsektoren mv Statsbankene 241 Statens lånekasse for utdanning Driftsutgifter, kan nyttes under post Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning Utdanningsstipend, overslagsbevilgning Andre stipend, overslagsbevilgning Rentestøtte, overslagsbevilgning Avskrivninger, overslagsbevilgning Tap på utlån Startstipend for kvotestudenter, overslagsbevilgning Sum utgifter rammeområde

11 Innst. 12 S Kap. Post Formål Prop. 1 S med Tillegg 1 Inntekter i hele kroner Inntekter under departementene 322 Utdanningsdirektoratet Inntekter ved oppdrag Salgsinntekter mv Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat Salgsinntekter mv Senter for IKT i utdanningen Inntekter fra oppdrag mv Tiltak i grunnopplæringen Refusjon av ODA-godkjente utgifter Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Salgsinntekter mv Refusjon fra fylkeskommuner Statlig spesialpedagogisk støttesystem Inntekter ved oppdrag Salgsinntekter mv Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Inntekter ved oppdrag Salgsinntekter mv Felles enheter Eksterne inntekter NOKUT Salgsinntekter mv Felles tiltak for universiteter og høyskoler Salgsinntekter mv Forskningsinstitutter og andre tiltak Avkastning - Regionale forskningsfond Internasjonale samarbeidstiltak Refusjon av ODA-godkjente utgifter Den norske kirke Ymse inntekter Inntekter ved oppdrag Kirkebygg og gravplasser Ymse inntekter Leieinntekter m.m Havforskningsinstituttet Oppdragsinntekter Drift av forskningsfartøyene Oppdragsinntekter NIFES Oppdragsinntekter Statens lånekasse for utdanning

12 12 Innst. 12 S Kap. Post Formål Prop. 1 S med Tillegg 1 4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter Termingebyr Purregebyrer Renter og utbytte mv Renter fra Statens lånekasse for utdanning Renter Sum inntekter rammeområde Netto rammeområde Komiteens hovedprioriteringer 2.1 Innledning Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Christian Tynning Bjørnø, lederen Trond Giske, Martin Henriksen, Tone Merete Sønsterud og Marianne Aasen, fra Høyre, Henrik Asheim, Norunn Tveiten Benestad, Kent Gudmundsen og Kristin Vinje, fra Fremskrittspartiet, Sivert Haugen Bjørnstad og Bente Thorsen, fra Kristelig Folkeparti, Anders Tyvand, fra Senterpartiet, Anne Tingelstad Wøien, fra Venstre, Iselin Nybø, og fra Sosialistisk Venstreparti, Torgeir Knag Fylkesnes, har ved Stortingets vedtak 24. oktober 213 fått tildelt kapitler under rammeområde 16 kirke, utdanning og forskning, jf. Innst. 18 S ( ). Ved vedtak i Stortinget 26. november 213 er netto utgiftsramme fastsatt til kr , jf. Innst. 2 S ( ). K o m i t e e n viser til partienes respektive merknader om rammeområde 16 kirke, utdanning og forskning i finansinnstillingen, jf. Innst. 2 S ( ). Innstillingen omfatter forslag til statsbudsjett for 214 fra regjeringen Stoltenberg II, Prop. 1 S ( ), som ble lagt fram 14. oktober 213, med de endringer regjeringen Solberg la fram 8. november 213, jf. Prop. 1 S Tillegg 1 ( ). Partienes primære alternative budsjettforslag fra finansinnstillingen er gjengitt under punkt 2.8 nedenfor. Punkt 6 oppsummerer hvilke endringsforslag det er flertall for i den foreliggende innstillingen, innenfor den netto utgiftsrammen Stortinget har vedtatt. K o m i t e e n viser for øvrig til merknadene nedenfor, som angir partienes hovedprioriteringer på rammeområde 16 kirke, utdanning og forskning, og til merknadene under de enkelte kapitler. 2.2 Folkeparti og Venstre F o l k e p a r t i o g V e n s t r e, viser til budsjettforliket 15. november 213 inngått mellom disse fire partiene. Budsjettforliket danner grunnlaget for rammene for budsjettet, og de fire partiene fremmer et felles forslag til vedtak i Stortinget. F l e r t a l l e t viser for øvrig til merknadene i innstillingen. 2.3 Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialist i s k V e n s t r e p a r t i viser til svarbrev 22. november 213 fra Finansdepartementet på spørsmål nr. 132 fra Stortingets finanskomité. Det framkommer her at det regjeringen kaller et «taktskifte» innenfor kunnskapspolitikken, i realiteten gir mindre penger til kunnskap enn det regjeringen Stoltenberg IIs forslag ville gjort med budsjetteffekt 215. Satsing på videreutdanning av lærere og yrkesløft finansieres i realiteten av innsparinger på kulturskoletimer i SFO, frukt og grønt i skolen og studentvelferd. Så langt disse medlemmer kjenner til, er Høyre- Fremskrittspartiet-regjeringen den første regjeringen noen sinne som reduserer timetallet til norske skoleelever. D i s s e m e d l e m m e r viser til at den rød-grønne regjeringens forslag til statsbudsjett for 214 var et budsjett for kunnskap, verdiskaping, velferd og fri-

13 Innst. 12 S het. Disse medlemmer merker seg at regjeringen ikke evnet å prioritere innenfor kroner foreslått i Prop. 1 S ( ), men måtte ty til økt oljepengebruk for å dekke inn foreslåtte skattekutt. Økt oljepengebruk for å innfri dyre valgløfter er et høyt spill i en situasjon der norsk næringsliv nyter godt av at kronekursen har falt og rentene er lave. Disse medlemmer går derfor imot regjeringens økte oljepengebruk, med de følgene det også vil ha for rammeområde 16. Disse medlemmer er glad for at norsk skole er på rett vei, og at elevene lærer mer. Dette bekreftes av internasjonale undersøkelser. PISA-resultatene fra 29 viser at norske 1.-klassinger har hatt betydelig framgang siden 26 i både lesing, matematikk og naturfag. Denne nivåøkingen kan man også se i TIMSS- og PIRLS-undersøkelsene fra 212. Ikke minst er det gledelig at mange svake elever har styrket sitt læringsnivå. De internasjonale undersøkelsene tyder på at det ikke bare er de grunnleggende ferdighetene som har økt, men at også trivselen har økt. D i s s e m e d l e m m e r mener at resultatene av de internasjonale undersøkelsene bekrefter at det har vært riktig å legge vekt på tidlig innsats, tilpasset opplæring og gode læringsmiljøer. Forskning viser at gode skoleresultater også henger sammen med blant annet aktivitet og ernæring. Regjeringen Stoltenberg IIs satsing på en mer helhetlig skoledag har bidratt til en bedre skolehverdag for elevene: flere timer i norsk, matematikk og engelsk, fysisk aktivitet, gratis leksehjelp, frukt og grønt og en gratis kulturskoletime i uken i forbindelse med SFO/ skole. Disse medlemmer er sterkt imot at regjeringen avvikler frukt- og grønt-ordningen og kulturskoletimen, og mener det vil svekke den helhetlige skolehverdagen. Regjeringen Stoltenberg II styrket gratisprinsippet i norsk skole. Mens elever i videregående opplæring tidligere hadde store utgifter knyttet til det å gå på videregående opplæring, viser d i s s e m e d l e m - m e r til at det fra 27 trinnvis ble innført gratis læremidler i videregående opplæring, med full effekt fra høsten 29. Disse medlemmer viser til at regjeringen Stoltenberg II har lagt opp til de mest omfattende tiltakene for fag- og yrkesopplæringen på mange år, med blant annet økt fleksibilitet, mer yrkesrettet opplæring, tidligere og hyppigere veksling mellom opplæring i skole og opplæring i bedrift, jf. merknader under kapittel 226. Det er skrevet ny samfunnskontrakt med partene i arbeidslivet med mål om å skaffe flere lærlingeplasser, og det er satt i gang Ny GIV, som er en nasjonal dugnad for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Satsing på økt gjennomføring i videregående og en bedre yrkesopplæring står høyt på den utdanningspolitiske dagsordenen for regjeringen Stoltenberg II. D i s s e m e d l e m m e r følger opp denne satsingen med økt lærlingetilskudd og andre tiltak utover forslagene i budsjettet fra regjeringen Stoltenberg II. D i s s e m e d l e m m e r viser til at vi gjennomfører denne satsingen både uten andre kutt i utdanningsbudsjettet eller økt bruk av oljepenger. Kompetansen til læreren er den enkeltfaktoren som har mest å si for læringen til elevene dersom man ser bort fra sosial bakgrunn. D i s s e m e d l e m - m e r viser til at regjeringen Stoltenberg II har økt den statlige satsingen på etter- og videreutdanning for lærere formidabelt fra 25, da den lå på 2 mill. kroner, til 213 hvor statlig støtte til kompetanseheving lå på nær 5 mill. kroner. D i s s e m e d l e m m e r viser til at de rød-grønne partiene gikk til valg på en videre opptrapping av disse midlene i inneværende periode, og legger derfor inn 312,2 mill. kroner i økt satsing til dette formålet utover forslaget fra regjeringen Stoltenberg II. D i s s e m e d l e m m e r viser til at dette gjøres uten å inndekke denne satsingen med kutt i det øvrige tilbudet på utdanningsområdet slik flertallet legger opp til. Det er skoleeieren som har hovedansvaret for kompetanseutvikling i sektoren. D i s s e m e d l e m - m e r mener det likevel er nødvendig at staten tar ansvar, og øker statens økonomiske bidrag til etter- og videreutdanning, jf. merknader under kapittel 226. D i s s e m e d l e m m e r viser også til at regjeringen Stoltenberg II i 212 etablerte en egen strategi for videreutdanning av lærere, Kompetanse for kvalitet De store utfordringene våre med klima og fattigdom kan bare løses om vi utvikler kunnskap, bruker denne kunnskapen og deler den. Kunnskap er også viktig for å sikre et konkurransedyktig næringsliv. Forskning, kunnskap og vitenskap er nøkkelen til en trygg og bedre framtid. D i s s e m e d l e m m e r er derfor glade for det betydelige forskningsløftet på 32 pst. fra 25 til 213, som tilsvarer 6,7 mrd. kroner, inkludert Skattefunn, under regjeringen Stoltenberg II. D i s s e m e d l e m m e r viser til at tall fra Forskningsbarometeret 213 viser at Norge i de ti siste årene har hatt solid vekst på sentrale indikatorer for forskning og utviklingsarbeid. Evalueringen av Norges forskningsråd i 212 tegner et positivt bilde av norsk forskning. Forskningsresultatene holder jevnt over et godt nivå, men det er fortsatt potensial for å øke kvaliteten. Forutsigbarhet er avgjørende for god kvalitet i forskninger. D i s s e m e d l e m m e r mener det er svært viktig at regjeringen Stoltenberg II sørget for at det nå skal etableres tiårige nasjonale langtidsplaner for forskning og høyere utdanning.

14 14 Innst. 12 S Tall fra Samordna opptak viser til at tallet på søkere til høyere utdanning har steget med om lag 5 pst. fra 2 til 213, og d i s s e m e d l e m m e r viser til at regjeringen Stoltenberg II i perioden har finansiert en økning på om lag 24 8 studieplasser, hvor MNT-fag, helse, skole og barnehage har vært prioriterte områder. Disse medlemmer viser også til at det har i perioden blitt gitt startbevilgninger til totalt 15 bygge- og rehabiliteringsprosjekter. D i s s e m e d l e m m e r viser til at dette er av avgjørende betydning for god forskningsinfrastruktur og gode lærings- og arbeidsmiljø. I et stadig mer presset boligmarked er d i s s e m e d l e m m e r glad for at regjeringen Stoltenberg II oppfylte lovnadene i Soria Moria 2-plattformen, og ga de siste årene tilsagn om bygging og rehabilitering av om lag 7 8 studentboliger, som utgjør om lag 1 boliger i året. I 213 ble det gitt tilsagn på om lag 1 5 boliger. Disse medlemmer viser til at studiestøtten er prisjustert årlig siden 27, og at regjeringen Stoltenberg II har lagt opp til at basisstøtten til studentene skal utbetales over 11 måneder fra studieåret 214/ måneders utbetaling av studiestøtte vil være et viktig bidrag for å øke graden av fullføring på normert tid og redusere det høye frafallet i høyere utdanning. D i s s e m e d l e m m e r mener det ikke er behov for en ytterligere utredning av studentenes levekår, og synes det er svært beklagelig at regjeringen har avlyst denne viktige satsingen. Utdanning er et godt virkemiddel mot arbeidsledighet og utstøting fra arbeidslivet, og d i s s e m e d - l e m m e r er derfor tilfreds med at 36 voksne har fått tilbud om opplæring gjennom Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Tros- og livssynsfrihet er en ukrenkelig menneskerett og en grunnleggende demokratisk verdi. D i s - s e m e d l e m m e r viser til at trosopplæringsreformen skal stimulere til identitetsbygging og forståelse av egen kultur og tradisjoner, noe som også er viktig i møte med andre livssyn, kulturer og tradisjoner. D i s s e m e d l e m m e r viser til at regjeringen Stoltenberg II sørget for en fullfinansiering av reformen, slik at alle menighetene i 214 innlemmes i reformen. D i s s e m e d l e m m e r viser også til at det er satt av midler til flere diakonstillinger og til rentekompensasjonsordningen for istandsetting av kirkebygg. D i s s e m e d l e m m e r viser for øvrig til merknader innenfor det enkelte kapittel. D i s s e m e d l e m m e r viser også til Innst. 2 S ( ) og rød-grønt forslag til bevilgning på rammeområde 16. Innenfor denne rammen ville d i s s e m e d l e m m e r gjort følgende bevilgninger: Kap. Post Formål Prop. 1 S Prop. 1 S med Tillegg 1 A, Sp, SV (Finansinnst.) Utgifter rammeområde 16 2 Kunnskapsdepartementet (-4 7 ) 1 Driftsutgifter (-4 7 ) 21 Spesielle driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 22 Utdanningsdirektoratet Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Tilskudd til læremidler mv Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene 1 Driftsutgifter AP, Sp og SV (Kuf-komité) (-5 3 ) (-5 3 ) (-15 ) (-1 ) (-5 )

15 Innst. 12 S Kap. Post Formål Prop. 1 S Prop. 1 S med Tillegg 1 A, Sp, SV (Finansinnst.) AP, Sp og SV (Kuf-komité) 222 Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat (+111 ) 1 Driftsutgifter (+111 ) 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 223 Sametinget Tilskudd til Sametinget Senter for IKT i utdanningen 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Tiltak i grunnopplæringen ( ) 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Tilskudd til landslinjer Tilskudd til de kommunale sameskolene i Snåsa og Målselv 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere 65 Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg 66 Tilskudd til leirskoleopplæring ( ) ( ) Tilskudd til opplæring i finsk Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen 69 Kompensasjon for investeringskostnader ved grunn- skolereformen 7 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov (-1 ) (+111 ) (+111 ) ( ) (+1 36 ) ( ) (-1 )

16 16 Innst. 12 S Kap. Post Formål Prop. 1 S Prop. 1 S med Tillegg 1 A, Sp, SV (Finansinnst.) AP, Sp og SV (Kuf-komité) 71 Tilskudd til utvikling av musikk- og kulturskolene Tilskudd til internasjonale 5 64 utdanningsprogram og organisasjoner 73 Tilskudd til studieopphold i utlandet 74 Tilskudd til organisasjoner Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen ( ) 21 Spesielle driftsutgifter ( ) 22 Videreutdanning for ledere og skoleledere ( ) 5 Nasjonale sentre i grunnopplæringen (-9 ) 6 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner 62 Tilskudd for økt lærertetthet Tilskudd til NAROM Tilskudd til vitensentre 41 9 (-3 ) 72 Tilskudd til utviklingsprosjekter 2 7 i grunnopplæringen 227 Tilskudd til særskilte skoler 6 Tilskudd til Moskvaskolen og Murmanskskolen 61 Tilskudd til voksenopplæring i Andebu kommune 62 Tilskudd til Fjellheimen leirskole 7 Tilskudd til Den franske skolen i Oslo 71 Tilskudd til internatdriften ved Krokeide videregående skole 72 Tilskudd til Røde Kors Nordisk United World College 73 Tilskudd til opplæring i 1 39 Kenya 74 Tilskudd til Signo og Briskeby 75 Tilskudd til opplæring i rusinstitusjoner ( ) ( ) ( ) (-4 ) (-3 ) (+3 6 ) (+27 6 ) (+3 )

17 Innst. 12 S Kap. Post Formål Prop. 1 S Prop. 1 S med Tillegg 1 A, Sp, SV (Finansinnst.) AP, Sp og SV (Kuf-komité) 228 Tilskudd til private skoler mv (-155 ) 7 Private grunnskoler (+4 37 ) 71 Private videregående skoler Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven 73 Private grunnskoler i utlandet (+255 ) 74 Private videregående skoler i utlandet 75 Private skoler for funksjonshemmede elever 76 Andre private skoler Den tyske skolen i Oslo Kompletterende undervisning Toppidrett (-4 78 ) 8 Privatskoleorganisasjoner Elevutveksling til utlandet Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 1 Driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og 1 96 vedlikehold 23 Statlig spesialpedagogisk støttesystem 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og 8 4 vedlikehold 252 EUs utdannings- og ungdomsprogram 7 Tilskudd (-155 ) (+4 37 ) (+255 ) (-4 78 ) (-1 2 ) (-6 ) (+4 8 )

18 18 Innst. 12 S Kap. Post Formål Prop. 1 S Prop. 1 S med Tillegg 1 A, Sp, SV (Finansinnst.) AP, Sp og SV (Kuf-komité) 253 Folkehøyskoler Tilskudd til folkehøyskoler Tilskudd til Folkehøgskolerådet Tilskudd til nordiske folkehøyskoler Tilskudd til voksenopplæring Tilskudd til studieforbund Tilskudd til nettskoler Tilskudd til studiesentre Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner Tilskudd til freds- og menneskerettssentre 7 Senter for studier av Holocaust 3 17 og livssynsminoriteter 71 Falstadsenteret Stiftelsen Arkivet Nansen Fredssenter Narviksenteret Det europeiske Wergelandsenteret Raftostiftelsen Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Program for basiskompetanse i arbeidslivet (-45 ) 21 Spesielle driftsutgifter Tilskudd (-45 ) (-45 ) (-45 )

19 Innst. 12 S Kap. Post Formål Prop. 1 S Prop. 1 S med Tillegg 1 A, Sp, SV (Finansinnst.) AP, Sp og SV (Kuf-komité) 258 Tiltak for livslang læring (-1 ) 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter (-1 ) 6 Tilskudd til karriereveiledning 3 26 Universiteter og høyskoler ( ) 5 Statlige universiteter og høyskoler ( ) 7 Private høyskoler (-1 96 ) 27 Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter 71 Tilrettelegging for internasjonal mobilitet 74 Tilskudd til velferdsarbeid Tilskudd til bygging av studentboliger 276 Fagskoleutdanning (+4 5 ) 72 Annen fagskoleutdanning (+4 5 ) 28 Felles enheter (-1 9 ) 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter 1 5 Senter for internasjonalisering av utdanning 51 Drift av nasjonale fellesoppgaver (-1 9 ) 71 Tilskudd til UNIS Tilskudd til UNINETT Tilskudd til NORDUnet Felles tiltak for universiteter og høyskoler ( ) 1 Driftsutgifter (-48 1 ) 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold (-5 ) (-1 ) (+1 ) ( ) ( ) (-1 96 ) (+4 5 ) (-4 1 ) (+4 5 ) (-4 1 ) (-1 9 ) (-1 9 ) ( ) (-48 1 ) (-5 )

20 2 Innst. 12 S Kap. Post Formål Prop. 1 S Prop. 1 S med Tillegg 1 A, Sp, SV (Finansinnst.) AP, Sp og SV (Kuf-komité) 5 Tilskudd til Norges forskningsråd ( ) 7 Andre overføringer Tilskudd til internasjonale 71 6 programmer 78 Tilskudd til Universitets- og høgskolerådet 283 Meteorologiformål Meteorologisk institutt Internasjonale samarbeidsprosjekter De nasjonale forskningsetiske komiteene 1 Driftsutgifter Norges forskningsråd (-45 ) 52 Forskningsformål (-2 ) 53 Overordnede forskningspolitiske prioriteringer (-25 ) 54 Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse 55 Administrasjon Forskningsinstitutter og andre tiltak 21 Spesielle driftsutgifter NUPI Ludvig Holbergs minnepris Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter 6 Regionale forskningsfond, 219 tilskudd til forskning 71 Tilskudd til andre private institusjoner 73 Niels Henrik Abels matematikkpris ( ) (-55 ) (-2 ) (-25 ) (-1 )

21 Innst. 12 S Kap. Post Formål Prop. 1 S Prop. 1 S med Tillegg 1 A, Sp, SV (Finansinnst.) AP, Sp og SV (Kuf-komité) 288 Internasjonale samarbeidstiltak Spesielle driftsutgifter Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner EUs rammeprogram for forskning 74 Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi 75 UNESCO-kontingent UNESCO-formål Tilskudd til trossamfunn m.m. (-5 ) 6 Tilskudd til livssynsnøytrale 1 33 seremonirom 7 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn (-5 ) 75 Tilskudd til private kirkebygg Ymse faste tiltak Den norske kirke ( ) 1 Driftsutgifter ( ) 21 Spesielle driftsutgifter ( ) 71 Tilskudd til kirkelige formål ( ) 75 Trosopplæring ( ) 77 Tilskudd til virksomhet i Den norske kirke ( ) 79 Til disposisjon (-5 ) 342 Kirkebygg og gravplasser ( ) 1 Driftsutgifter ( ) 6 Rentekompensasjon kirkebygg (-6 4 ) 7 Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser ( ) (-5 ) (-5 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 5 (-5 ) ( ) ( ) 6 4 (-6 4 ) ( )

22 22 Innst. 12 S Kap. Post Formål Prop. 1 S Prop. 1 S med Tillegg 1 A, Sp, SV (Finansinnst.) AP, Sp og SV (Kuf-komité) 92 Norges forskningsråd ( ) 5 Tilskudd (-7 ) 51 Tilskudd til marin forskning ( ) 52 Basisbevilgning primærnæringsinstitutter ( ) 925 Havforskningsinstituttet ( ) 1 Driftsutgifter ( ) 21 Spesielle driftsutgifter ( ) 7 Erstatningsutbetaling (-6 ) 926 Drift av forskningsfartøyene ( ) 1 Driftsutgifter ( ) 21 Spesielle driftsutgifter ( ) 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold (-3 ) 927 NIFES ( ) 1 Driftsutgifter ( ) 21 Spesielle driftsutgifter ( ) 928 Marin forskning og utvikling ( ) 21 Spesielle driftsutgifter (-151 ) 5 Tilskudd Veterinærinstituttet ( ) 7 Tilskudd til sjømat- og rekrutteringstiltak (-1 35 ) 71 Tilskudd til utviklingstiltak (-6 9 ) 72 Tilskudd Nofima (-85 9 ) 74 Tilskudd marin bioteknologi mv. (-27 ) 75 Tilskudd Akvariet i Bergen (-3 86 ) ( ) (-7 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 6 (-6 ) ( ) ( ) ( ) 3 (-3 ) ( ) ( ) ( ) ( ) 151 (-151 ) ( ) 1 35 (-1 35 ) 6 9 (-6 9 ) 85 9 (-85 9 ) 27 (-27 ) 3 86 (-3 86 )

23 Innst. 12 S Kap. Post Formål Prop. 1 S Prop. 1 S med Tillegg 1 A, Sp, SV (Finansinnst.) AP, Sp og SV (Kuf-komité) 12 Havforskningsinstituttet Driftsutgifter ( ) ( ) 21 Spesielle driftsutgifter ( ) ( ) 7 Erstatningsutbetaling (+6 ) (+6 ) 121 Drift av forskningsfartøyene Driftsutgifter ( ) ( ) 21 Spesielle driftsutgifter ( ) ( ) 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold (+3 ) (+3 ) 122 NIFES Driftsutgifter ( ) ( ) 21 Spesielle driftsutgifter ( ) ( ) 123 Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU (-5 ) 21 Spesielle driftsutgifter (+151 ) (+151 ) 5 Tilskudd Norges forskningsråd ( ) ( ) 51 Tilskudd Veterinærinstituttet ( ) ( ) 52 Basisbevilgning forskningsinstitutter ( ) ( ) 7 Tilskudd til sjømat- og rekrutteringstiltak (+1 35 ) (+1 35 ) 71 Tilskudd til utviklingstiltak (+5 9 ) (+5 9 ) 72 Tilskudd Nofima 95 9 (+95 9 ) 95 9 (+95 9 ) 9 9 (-5 ) 74 Tilskudd marin bioteknologi mv. (+27 ) (+27 ) 75 Tilskudd Akvariet i Bergen (+3 86 ) (+3 86 ) 1137 Forskning og innovasjon (+29 ) (+29 ) 5 Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd (+13 ) (+13 ) 51 Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd (+2 ) (+2 ) 52 Innovasjonsaktivitet m.m. (-5 ) 5 (-5 )

24 24 Innst. 12 S Kap. Post Formål Prop. 1 S Prop. 1 S med Tillegg 1 A, Sp, SV (Finansinnst.) AP, Sp og SV (Kuf-komité) 53 Omstillingsmidler instituttsektoren mv. (+1 ) (+1 ) 159 Den norske kirke Driftsutgifter ( ) ( ) 21 Spesielle driftsutgifter ( ) ( ) 71 Tilskudd til kirkelige formål ( ) ( ) 75 Trosopplæring ( ) ( ) 77 Tilskudd til virksomhet i Den norske kirke ( ) ( ) 1592 Kirkebygg og gravplasser Driftsutgifter ( ) ( ) 7 Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser ( ) ( ) 241 Statens lånekasse for utdanning ( ) ( ) 1 Driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 5 Avsetning til utdanningsstipend ( ) ( ) 7 Utdanningsstipend Andre stipend Rentestøtte (-1 37 ) (-1 37 ) 73 Avskrivninger Tap på utlån Startstipend for kvotestudenter Sum utgifter ( ) ( )

25 Innst. 12 S Kap. Post Formål Prop. 1 S Prop. 1 S med Tillegg 1 A, Sp, SV Inntekter rammeområde Utdanningsdirektoratet Inntekter ved oppdrag Salgsinntekter mv Statlige grunn- og videregående skoler og grunn- skoleinternat 2 Salgsinntekter mv Senter for IKT i utdanningen 1 Inntekter fra oppdrag mv Tiltak i grunnopplæringen ( ) (+47 ) 4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter ( ) (+47 ) 3229 Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 2 Salgsinntekter mv Refusjon fra fylkeskommuner Statlig spesialpedagogisk støttesystem 1 Inntekter ved oppdrag Salgsinntekter mv Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk 1 Inntekter ved oppdrag Salgsinntekter mv Felles enheter Eksterne inntekter NOKUT Salgsinntekter mv AP, SP og SV (Kuf-komité)

26 26 Innst. 12 S Kap. Post Formål Prop. 1 S Prop. 1 S med Tillegg 1 A, Sp, SV AP, SP og SV (Kuf-komité) 3281 Felles tiltak for universiteter og høyskoler 2 Salgsinntekter mv Forskningsinstitutter og andre tiltak 87 Avkastning - Regionale forskningsfond 3288 Internasjonale samarbeidstiltak Refusjon av ODA-godkjente utgifter 334 Den norske kirke ( ) ( ) 2 Ymse inntekter ( ) ( ) 3 Inntekter ved oppdrag ( ) ( ) 3342 Kirkebygg og gravplasser ( ) ( ) 2 Ymse inntekter ( ) ( ) 3 Leieinntekter m.m (-3 46 ) (-3 46 ) 3925 Havforskningsinstituttet ( ) ( ) 3 Oppdragsinntekter ( ) ( ) 3926 Drift av forskningsfartøyene ( ) ( ) 1 Oppdragsinntekter ( ) ( ) 3927 NIFES ( ) ( ) 1 Oppdragsinntekter ( ) ( ) 42 Havforskningsinstituttet Oppdragsinntekter ( ) ( ) 421 Drift av forskningsfartøyene Oppdragsinntekter ( ) ( ) 422 NIFES Oppdragsinntekter ( ) ( ) 86 65

27 Innst. 12 S Kap. Post Formål Prop. 1 S Prop. 1 S med Tillegg 1 A, Sp, SV AP, SP og SV (Kuf-komité) 459 Den norske kirke Ymse inntekter ( ) ( ) 3 Inntekter ved oppdrag ( ) ( ) 4592 Kirkebygg og gravplasser Ymse inntekter ( ) ( ) 3 Leieinntekter m.m (+3 46 ) (+3 46 ) 531 Statens lånekasse for utdanning 4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 29 Termingebyr Purregebyrer Renter av lån til Nofima AS Renter (+94 ) (+94 ) 5617 Renter fra Statens lånekasse for utdanning (-1 37 ) (-1 37 ) 8 Renter (-1 37 ) (-1 37 ) Sum inntekter ( ) Sum netto ( ) (-356 ) ( ) Høyre og Fremskrittspartiet Skole Komiteens medlemmer fra Høyre og F r e m s k r i t t s p a r t i e t viser til at et av Høyre- Fremskrittspartiet-regjeringens hovedprosjekter er å realisere kunnskapssamfunnet. Regjeringen vil gjennomføre en stor satsing på kunnskap. Kunnskap gir fremtidsmuligheter for den enkelte, uansett bakgrunn, og danner grunnlaget for sosial mobilitet i samfunnet. Kunnskap er avgjørende for å styrke norsk konkurransekraft og bygge landet for fremtiden. Disse medlemmer viser til at regjeringen styrker skolen gjennom å satse på læreren. Ingenting betyr mer for elevenes læring enn læreren. D i s s e m e d l e m m e r viser til regjeringens vilje til å gjennomføre et lærerløft. I regjeringens forslag til endringer i Prop. 1 S ( ) styrkes bevilgningene til etter- og videreutdanning av lærere med over 3 mill. kroner. Antallet lærere som fra høsten 214 får videreutdanning innenfor strategien Kompetanse for kvalitet økes med totalt 75, til 2 6 lærere. D i s s e m e d l e m m e r merker seg endringene i kostnadsnøkkelen hvor staten påtar seg en større andel av kostnadene, og at satsene for vikarkostnader øker, noe som gjør det lettere for kommunene å prioritere dette. I tillegg etableres det en stipendordning for lærere som tar videreutdanning på eget initiativ. D i s s e m e d l e m m e r viser også til bevilgningene til universitets- og høyskolesektoren som skal bidra til at utdanningsinstitusjonene har kapasitet til å gjennomføre kompetansetiltakene for lærere i årene fremover. D i s s e m e d l e m m e r viser til at det er bred oppfatning om at Norge trenger flere dyktige fagfolk for å møte arbeidslivets behov for kompetanse. Norge trenger flere fagarbeidere, både innenfor privat og

Innst. 12 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Innst. 12 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innst. 12 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 1 S (2011 2012) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet

Detaljer

(2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

(2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innst. 12 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 1 S (2012 2013) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet

Detaljer

(2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

(2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innst. 12 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 1 S (2009 2010), Prop. 1 S Tillegg nr. 2 og Prop. 1 S Tillegg nr. 3 (2009 2010) Innstilling fra kirke-,

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2013 91 275 Budsjett pr. 2014.01.01 Saldert budsjett 2014 1 794 462 Budsjett pr. 2014.05.14 Prp: p93/13-14 i260/13-14 6

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2011 65 859 Budsjett pr. 2012.01.01 Saldert budsjett 2012 1 749 965 Budsjett pr. 2012.05.16 Prp: p111/11-12 4 000 Sum budsjett

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 12

Budsjett-innst. S. nr. 12 Budsjett-innst. S. nr. 12 (2000-2001) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2001 vedkommende Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Nærings-

Detaljer

(Lovvedtak 28 (2013 2014), jf. Innst. 63 L (2013 2014) og Prop. 5 L (2013 2014)) 12. Stortingets vedtak til lov om endringer i tinglysingsloven

(Lovvedtak 28 (2013 2014), jf. Innst. 63 L (2013 2014) og Prop. 5 L (2013 2014)) 12. Stortingets vedtak til lov om endringer i tinglysingsloven 12. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Karen Sogn 1007 Møte torsdag den 12. desember 2013 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 26): 1. Innstilling fra

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2010 51 309 Budsjett pr. 2011.01.01 Saldert budsjett 2011 1 691 595 Budsjett pr. 2011.05.13 Prp: p120/10-11 i420/10-11 6

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2010 51 309 Budsjett pr. 2011.01.01 Saldert budsjett 2011 1 691 595 Budsjett pr. 2011.05.13 Prp: p120/10-11 i420/10-11 6

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL UTDANNINGSDIREKTORATET FOR BUDSJETTÅRET

TILDELINGSBREV TIL UTDANNINGSDIREKTORATET FOR BUDSJETTÅRET TILDELINGSBREV TIL UTDANNINGSDIREKTORATET FOR BUDSJETTÅRET 2015 1 1. Innledning... 3 2. Direktoratets virksomhetsmål, prioriteringer og særskilte aktiviteter i 2015... 4 3. Tildeling av midler... 6 4.

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014

Statsbudsjettet for 2014 Statsbudsjettet for 2014 Saldert budsjett vedtatt i Stortinget høsten 2013 Oslo 2014 Stortingets administrasjon Konstitusjonell avdeling Statsbudsjettet for 2014 Saldert budsjett vedtatt i Stortinget høsten

Detaljer

Innst. S. nr. 85. (200-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 19 (2004-2005)

Innst. S. nr. 85. (200-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 19 (2004-2005) Innst. S. nr. 85 (200-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 19 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer på

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015

Statsbudsjettet for 2015 Statsbudsjettet for 2015 Saldert budsjett vedtatt i Stortinget høsten 2014 Oslo 2015 Stortingets administrasjon Konstitusjonell avdeling Statsbudsjettet for 2015 Saldert budsjett 2015 vedtatt i Stortinget

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Innst. S. nr. 53 (2001-2002)

Innst. S. nr. 53 (2001-2002) Innst. S. nr. 53 (2001-2002) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2001 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Innst. 192 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Innst. 192 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innst. 192 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.meld. nr. 44 (2008 2009) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om utdanningslinja

Detaljer

Innst. 189 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 189 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 189 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument 8:167 S (2009 2010) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag

Detaljer

Innst. 3 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen

Innst. 3 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Innst. 3 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 1 LS (2012 2013), Prop. 1 S (2012 2013) og Prop. 1 S Tillegg 3 (2012 2013) Innstilling fra finanskomiteen om skatte-, avgifts-

Detaljer

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 121 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument nr. 8:22 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag

Detaljer

Innst. 344 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 344 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 344 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 84 L (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer i privatskolelova

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke

4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke 4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke Når det gjelder kapitler og poster som ikke er omtalt nedenfor, har komiteen ingen merknader og slutter seg til regjeringens forslag. 4.1 Kulturdepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 202. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.meld. nr.

Innst. S. nr. 202. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.meld. nr. Innst. S. nr. 202 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.meld. nr. 14 (2008 2009) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om internasjonalisering

Detaljer

Møte onsdag den 9. desember 2009 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. D a g s o r d e n (nr. 27):

Møte onsdag den 9. desember 2009 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. D a g s o r d e n (nr. 27): 2009 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2010, kapitler under Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet samt forskningskapitler under Nærings-

Detaljer

Innst. 11 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen

Innst. 11 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Innst. 11 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 1 S (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2015, kapitler under

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 11

Budsjett-innst. S. nr. 11 Budsjett-innst. S. nr. 11 (2003 2004) Budsjettinnstilling til Stortinget fra sosialkomiteen St.prp. nr. 1 (2003-2004) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 6 (2003-2004) Innstilling fra sosialkomiteen om bevilgninger

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Statsbudsjettet Innhold 1 Hovedtrekk i finanspolitikken. 7 1.1 Den økonomiske politikken... 7 1.2 Budsjettpolitikken...

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012 Statsbudsjettet Innhold 1 Hovedtrekk i finanspolitikken. 7 1.1 Den økonomiske politikken... 7 1.2 Budsjettpolitikken...

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 11

Budsjett-innst. S. nr. 11 Budsjett-innst. S. nr. 11 (2008 2009) Budsjettinnstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.prp nr. 1 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet

Detaljer