Prop. 24 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prop. 24 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet"

Transkript

1 Prop. 24 S ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 18. november 2011, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Innledning Kunnskapsdepartementet legger i kapittel 2 i denne proposisjonen frem forslag til endringer i enkelte bevilgninger i statsbudsjettet for Departementet foreslår reduserte utgifter med til sammen 228,1 mill. kroner. Inntektene foreslås redusert med til sammen 638,3 mill. kroner. I kapittel 3 foreslås det en merinntektsfullmakt for kap post 05 mot tilsvarende økte utgifter under kap. 200 post Forslag til endringer i statsbudsjettet for 2011 Kap. 200 Kunnskapsdepartementet Post 01 Driftsutgifter Kunnskapsdepartementets bevilgning over kap. 200 post 01 er foreslått økt med 11,9 mill. kroner til dekning av merutgifter etter bombeangrepet 22. juli, jf. Prop. 154 S ( ). Nye anslag indikerer at merutgiftene blir 1,9 mill. kroner høyere enn tidligere antatt. Departementet foreslår på denne bakgrunn å øke bevilgningen på posten med ytterligere 1,9 mill. kroner. Merutgiftene er i hovedsak knyttet til IKT-utstyr og inventar, samt noe til overtid, psykologbistand og velferdstiltak. Det foreslås videre å øke bevilgningen på posten med 0,6 mill. kroner som følge av den foreslåtte endringen over kap post 05 Refusjon utdanningsbistand Norad mv. Samlet foreslår Kunnskapsdepartementet å øke bevilgningen på posten med 2,5 mill. kroner. Kap Kunnskapsdepartementet Post 05 Refusjon utdanningsbistand Norad mv. Det foreslås å øke bevilgningen med 0,6 mill. kroner. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett ble bevilgningen på posten satt til null fordi rammeavtalen med Norad har utløpt og prosjekter som føres på denne posten skal være avsluttet. På grunn av faseforskyvning av inntekter og utgifter knyttet til prosjektet har det likevel blitt refundert om lag 0,6 mill. kroner, som er inntektsført på kap post 05. Kap. 200, 225, 227, 228, 230, 231, 252, 256, 260, 270, 280, 281, 283, 288, 2410, 3200, 3225, 3256, 5310, 5617

2 2 Prop. 24 S Kap. 225 Tiltak i grunnopplæringen Post 01 Driftsutgifter Det er forventet merutgifter knyttet til gjennomføring av sentralt gitt eksamen for grunnskolen og videregående opplæring som følge av økt antall elever som har avlagt eksamen i Departementet foreslår å øke bevilgningen med 3,8 mill. kroner. Post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres Det er i 2011 beregnet et mindrebehov på posten på grunn av lavere elevtall og aktivitet enn tidligere forutsatt. Departementet foreslår å redusere bevilgningen med 5 mill. kroner. Post 64 Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere Det er i 2011 forventet en noe lavere aktivitet enn tidligere anslått på grunn av færre asylsøkere i mottak og omsorgssentre. Departementet foreslår å redusere bevilgningen med 2,2 mill. kroner. Post 67 Tilskudd til opplæring i finsk med 0,9 mill. kroner. Reduksjonen skyldes at færre elever enn tidligere antatt følger opplæring i finsk. Post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov I 2011 er det forventet et mindrebehov som følge av at antall søknader om støtte er redusert i forhold til tidligere prognoser. Departementet foreslår å redusere bevilgningen med 8,8 mill. kroner. Post 72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram Posten skal blant annet dekke Norges tilskudd til Cedefop (EUs utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæringen). På grunn av endring i eurokursen foreslås det at bevilgningen på posten reduseres med 0,4 mill. kroner. Kap. 227 Tilskudd til særskilte skoler Post 73 Tilskudd til opplæring i Kenya og Etiopia på posten med 1,7 mill. kroner fordi færre elever har fått opplæring ved skolene enn tidligere forutsatt. Hoveddelen av reduksjonen skyldes at Den norske skolen i Etiopia ble avviklet i Kap. 228 Tilskudd til private skoler mv. Post 70 Private grunnskoler, overslagsbevilgning Basert på elevtelling 1. oktober 2011 anslås det et merbehov på posten på grunn av høyere elevtall enn det som er lagt til grunn i gjeldende budsjett. Departementet foreslår å øke bevilgningen med 23 mill. kroner. Post 71 Private videregående skoler, overslagsbevilgning Basert på elevtelling 1. oktober 2011 anslås det et mindrebehov på posten som følge av lavere elevtall enn lagt til grunn i gjeldende budsjett. Departementet foreslår å redusere bevilgningen med 27,9 mill. kroner. Post 72 Private videregående skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning Basert på elevtelling 1. oktober 2011 anslås det et merbehov på posten som følge av høyere elevtall enn lagt til grunn i gjeldende budsjett. Departementet foreslår å øke bevilgningen med 1,6 mill. kroner. Post 73 Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning Basert på elevtelling 1. oktober 2011 anslås det et merbehov på posten som følge av høyere elevtall enn det som er lagt til grunn i gjeldende budsjett. Departementet foreslår å øke bevilgningen med 7,6 mill. kroner. Post 74 Private videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning Basert på elevtelling 1. oktober 2011 anslås det et mindrebehov på posten som følge av lavere elevtall enn det som er lagt til grunn i gjeldende budsjett. med 0,4 mill. kroner.

3 Prop. 24 S 3 Post 75 Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning Basert på elevtelling 1. oktober 2011 anslås det et mindrebehov på posten som følge av lavere elevtall enn det som er lagt til grunn i gjeldende budsjett. med 1,5 mill. kroner. Post 77 Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning Det er forventet et mindrebehov på posten som følge av færre elever ved Den tyske skolen enn det som er lagt til grunn i gjeldende budsjett. med 0,1 mill. kroner. Post 78 Kompletterende undervisning, overslagsbevilgning Det er beregnet et merbehov på posten som skyldes høyere aktivitet enn forutsatt i gjeldende budsjett, blant annet som følge av at flere elever har valgt nettskole. Departementet foreslår å øke bevilgningen med 8,3 mill. kroner. Kap Tiltak i grunnopplæringen Post 04 Refusjon av ODA-godkjente utgifter på posten med om lag 15,4 mill. kroner. Mindrebehovet skyldes endrede prognoser for belegg i asylmottak og omsorgsenter, jf. omtale under kap. 225 post 64. Den forholdsmessig store reduksjonen på posten sammenholdt med endringen under kap. 225 post 64, skyldes endringer i beregningsgrunnlaget for ODA-refusjon. Kap. 230 Kompetansesentre for spesialundervisning Post 01 Driftsutgifter Hoveddelen av budsjettposten finansierer driften av Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped). Meld. St. 18 ( ) Læring og fellesskap og Innst. 405 S ( ) legger grunnlaget for omstillingen av Statped fra 12 selvstendige kompetansesentre til et nasjonalt støttesystem med en felles ledelse og flerfaglige sentre i fire regioner. Det er viktig at omstillingen av Statped får en god start og ikke går ut over Statpeds ordinære drift og tjenestene til barn, unge og voksne med behov for særskilt hjelp og støtte i opplæringen. Departementet foreslår å øke bevilgningen med 1 mill. kroner til omstillingen av Statped i Kap. 231 Barnehager Post 60 Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning Driftstilskuddet til barnehager ble innlemmet i rammetilskuddet til kommunene i En del av bevilgningen ble imidlertid holdt utenfor innlemmingen for å ta høyde for at det på grunn av etterslep eller klager ville bli utbetalt tilskudd for 2010 i Fylkesmennenes rapportering av 12. september 2011 indikerer at det i 2011 vil bli utbetalt mindre driftstilskudd for 2010 enn tidligere anslått. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen med 22 mill. kroner. Post 64 Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning Fylkesmennenes rapportering av 12. september 2011 indikerer et noe lavere behov for tilskudd til midlertidige lokaler enn tidligere anslått. Departementet foreslår derfor å redusere bevilgningen med 12 mill. kroner. Kap. 252 EUs program for livslang læring Post 70 Tilskudd Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 8,5 mill. kroner, hovedsakelig som følge av endring i kontingenten og i valutakurs. Kap. 256 Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Post 21 Spesielle driftsutgifter Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 0,9 mill. kroner som følge av den foreslåtte oppjusteringen under kap post 01 Inntekter fra oppdrag, jf. omtale under kap post 01. Kap Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Post 01 Inntekter ved oppdrag Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 0,9 mill. kroner. Vox er vertsorganisasjon for Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL) som ble opp-

4 4 Prop. 24 S rettet av Nordisk ministerråd i Nordisk ministerråd har gitt Vox i oppdrag å være vertsorganisasjon for NVL i perioden 1. juli 2009 til 31. desember For 2011 medfører dette et høyere nivå på inntekter på kap post 01 og utgifter under kap. 256 post 21. det. Flere av studentsamskipnadene har økt sin kapasitet når det gjelder helse- og rådgivningstilbud. For å imøtekomme behovet for en styrking av velferdstilbudet foreslår departementet å øke bevilgningen med 5 mill. kroner. Kap. 260 Universiteter og høyskoler Post 50 Statlige universiteter og høyskoler Universitetet i Bergen (UiB) har i statsbudsjettet for 2011 fått uttelling for studiepoeng avlagt i spesialistutdanningen i odontologi. Spesialistutdanningen i odontologi tilbys imidlertid ikke som ordinær utdanning, og skal ikke gi uttelling i finansieringssystemet. Kunnskapsdepartementet foreslår på denne bakgrunn å nedjustere bevilgningen til UiB over kap. 260 post 50 med 0,5 mill. kroner. I statsbudsjettet for 2011 er det bevilget 50 mill. kroner til samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon (SAK) i universitets- og høyskolesektoren. Midlene er bevilget på kap. 260 post 50 Statlige universiteter og høyskoler. Sektoren har sluttet opp om SAK-politikken og tatt mange initiativ til samarbeid. Noen av samarbeidsprosessene har vært i regi av private høyskoler, Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS) og Universitetsog høgskolerådet (UHR). Kunnskapsdepartementet foreslår derfor å redusere bevilgningen med 13 mill. kroner over kap. 260 post 50 mot en tilsvarende samlet økning på kap. 260 post 70, kap. 280 post 71 og kap. 281 postene 01 og 78, jf. omtale under disse postene. Samlet foreslår Kunnskapsdepartementet å redusere kap. 260 post 50 med 13,5 mill. kroner. Kap. 280 Felles enheter Post 71 Tilskudd til UNIS Det vises til omtale av SAK under kap. 260 post 50. Departementet foreslår å øke bevilgningen med 1 mill. kroner. Kap. 281 Felles tiltak for universiteter og høyskoler Post 01 Driftsutgifter Det vises til omtale av SAK under kap. 260 post 50. Departementet foreslår å øke bevilgningen med 3,5 mill. kroner. Post 73 Tilskudd til internasjonale programmer Kontingenten til Erasmus Mundus er for 2011 satt til om lag 16,4 mill. kroner. Det er et mindrebehov på posten på grunn av endret valutakurs. Departementet foreslår å redusere bevilgningen med 0,6 mill. kroner. Post 78 Tilskudd til Universitets- og høgskolerådet Det vises til omtale av SAK under kap. 260 post 50. Kunnskapsdepartementet foreslår å øke bevilgningen med 7,5 mill. kroner. Post 70 Private høyskoler Det vises til omtale av SAK under kap. 260 post 50. Departementet foreslår å øke bevilgningen med 1 mill. kroner. Kap. 270 Studium i utlandet og sosiale formål for studenter Post 74 Tilskudd til velferdsarbeid I lys av terrorhandlingene 22. juli 2011 vil velferdstilbudene ved studiestedene være ekstra viktige. Det er nødvendig at studiestedene kan legge til rette for å hjelpe de studentene som har behov for Kap. 283 Meteorologiformål Post 72 Internasjonale samarbeidsprosjekter Kunnskapsdepartementet foreslår å redusere bevilgningen på posten med 2,7 mill. kroner. De fleste kontingentene til internasjonale organisasjoner er betalt, og mindrebehovet skyldes i hovedsak at kursen på euro, som er den valutaen som den største delen av kontingentene på posten betales i, var lavere på betalingstidspunktet enn det som ble lagt til grunn i gjeldende budsjett. I tillegg har kontingentene i enkelte av organisasjonene blitt satt noe lavere enn tidligere anslått.

5 Prop. 24 S 5 Kap. 288 Internasjonale samarbeidstiltak Post 72 Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner Departementet foreslår å øke bevilgningen med 2,3 mill. kroner. Merbehovet er knyttet til valutakursutviklingen. Post 73 EUs rammeprogram for forskning med 4,6 mill. kroner. Mindrebehovet er knyttet til valutakursutviklingen. Kap Statens lånekasse for utdanning Post 01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 45 Departementet foreslår at om lag 25,3 mill. kroner som er avsatt til egenfinansiering av moderniseringsprogrammet i Lånekassen i 2011, overføres fra kap post 01 til kap post 45, jf. omtale under kap post 45. Videre foreslås det å overføre 0,4 mill. kroner fra kap Direktoratet for forvaltning og IKT post 22 Betaling av eid til private leverandører. Rammeoverføringen skyldes at kostnaden for bruk av eid på høyt sikkerhetsnivå til innlogging i Lånekassen i 2011 er lavere enn forventet. Samlet foreslår Kunnskapsdepartementet å redusere kap post 01 med 24,9 mill. kroner. Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overførers Departementet foreslår å øke bevilgningen med om lag 25,3 mill. kroner, mot tilsvarende reduksjon på kap post 01, jf. omtale under kap post 01. I Prop. 1 S ( ) for Kunnskapsdepartementet ble det omtalt en risiko for at sluttidspunktet for programmet ville bli forskjøvet fra medio 2013 til ultimo Det viser seg nå at sluttidspunktet vil bli forskjøvet til ultimo Departementet foreslår derfor å redusere bevilgningen til moderniseringsprogrammet i Lånekassen i 2011 med 54 mill. kroner. Mindrebehovet i 2011 skyldes at kostnadene fordeles over en lengre periode, og innebærer ikke en endring av det samlede bevilgningsbehovet til programmet. Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på posten med om lag 28,7 mill. kroner. Post 50 Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning Departementet foreslår å øke bevilgningen på posten med 14,1 mill kroner som følge av økningen i nye utlån på kap post 90. Merbehovet skyldes flere mottakere av utdanningsstipend enn tidligere anslått. Sykestipendordningen i Lånekassen skal bidra til at elever og studenter som blir sykmeldt i løpet av et semester ikke får en ekstra økonomisk belastning på grunn av sykdommen. Berørte etter terrorangrepet 22. juli 2011 vil kunne ønske å gjennomføre den planlagte utdanningen, men risikerer å bli delvis sykemeldt fordi de ikke er i stand til å studere på fulltid. Regjeringen foreslår derfor å innføre rett til gradert sykestipend for inneværende undervisningsår ( ) for elever og studenter som er sykmeldt 50 pst. eller mer. I dagens regelverk må eleven/studenten være 100 pst. sykemeldt for å kunne motta sykestipendet. Endringen skal gjelde for alle elever og studenter, ikke bare for dem som kan anses som berørt etter hendelsen 22. juli. Ordningen opphører ved undervisningsårets slutt. Utgiftene til sykestipend som føres på kap post 70 vil ikke påløpe før i 2012, fordi sykestipend innvilges i etterkant av sykdomsperioden. Regjeringen vil komme tilbake til endret bevilgningsbehov i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for Forslaget medfører en anslått bevilgningsreduksjon i 2011 på kroner på kap post 50 Avsetning til utdanningsstipend. Bevilgningsbehovet reduseres fordi behovet for avsetning til konverteringsfondet reduseres i perioden en søker mottar sykestipend istedenfor basisstøtte. Samlet foreslås det å øke bevilgningen på posten med 13,8 mill. kroner. Post 70 Utdanningsstipend, overslagsbevilgning med 10 mill. kroner. Mindrebehovet skyldes færre mottakere av stipend til søkere med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming enn tidligere anslått. Post 72 Rentestønad, overslagsbevilgning med 62,4 mill. kroner. Mindrebehovet skyldes lavere rente enn tidligere anslått.

6 6 Prop. 24 S Post 73 Avskrivninger, overslagsbevilgning med 80 mill. kroner. Av tekniske årsaker har Lånekassen behandlet færre søknader om avskrivning av utdanningslån enn tidligere anslått. For enkelte søkere vil det ta noe lengre tid å få svar enn tidligere forutsatt. Det er satt i verk tiltak for å sørge for at etterslepet tas igjen i Regjeringen vil komme tilbake til endret bevilgningsbehov som følge av etterslepet i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for Post 90 Økt lån- og rentegjeld, overslagsbevilgning Departementet foreslår å øke bevilgningen med 8 mill. kroner. Merbehovet skyldes i hovedsak flere støttemottakere i høyere utdanning m.m enn tidligere anslått. Kap 5310 Statens lånekasse for utdanning Post 89 Purregebyrer Departementet forslår å redusere bevilgningen med 5 mill. kroner. Andelen påløpte purregebyrer som blir innbetalt har gått ned sammenlignet med tidligere anslag. Post 90 Redusert lån- og rentegjeld med 388,4 mill. kroner. Mindrebehovet skyldes at innbetalte avdrag og renter er lavere enn tidligere anslått. Kap 5617 Renter fra Statens lånekasse for utdanning Post 80 Renter Departementet forslår å redusere bevilgningen med 231 mill. kroner. Endringen skyldes i hovedsak lavere rente enn tidligere anslått. I tillegg er det betalt inn mindre renter fra tidligere perioder enn tidligere antatt. 3 Andre saker Merinntektsfullmakt Det foreslås at Kunnskapsdepartementet i 2011 kan overskride bevilgningen på kap. 200 post 01 mot tilsvarende merinntekt under kap post 05, jf. forslag til vedtak II, nr. 1. Kunnskapsdepartementet tilrår: At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet. Vi HARALD, Norges Konge, stadfester: Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet i samsvar med et vedlagt forslag.

7 Prop. 24 S 7 Forslag til vedtak om endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endringer: I Utgifter: Kap. Post Formål Kroner 200 Kunnskapsdepartementet 01 Driftsutgifter, forhøyes med fra kr til kr Tiltak i grunnopplæringen 01 Driftsutgifter, forhøyes med fra kr til kr Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres, nedsettes med fra kr til kr Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, nedsettes med fra kr til kr Tilskudd til opplæring i finsk, nedsettes med fra kr til kr Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov, nedsettes med fra kr til kr Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram, nedsettes med fra kr til kr Tilskudd til særskilte skoler 73 Tilskudd til opplæring i Kenya og Etiopia, nedsettes med fra kr til kr Tilskudd til private skoler mv. 70 Private grunnskoler, overslagsbevilgning, forhøyes med fra kr til kr

8 8 Prop. 24 S Kap. Post Formål Kroner 71 Private videregående skoler, overslagsbevilgning, nedsettes med fra kr til kr Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning, forhøyes med fra kr til kr Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning, forhøyes med fra kr til kr Private videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning, nedsettes med fra kr til kr Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning, nedsettes med fra kr til kr Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, nedsettes med fra kr til kr Kompletterende undervisning, overslagsbevilgning, forhøyes med fra kr til kr Kompetansesentre for spesialundervisning 01 Driftsutgifter, forhøyes med Barnehager fra kr til kr Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning, nedsettes med fra kr til kr Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning, nedsettes med fra kr til kr EUs program for livslang læring 70 Tilskudd, nedsettes med fra kr til kr Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk 21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med fra kr til kr Universiteter og høyskoler 50 Statlige universiteter og høyskoler, nedsettes med fra kr til kr

9 Prop. 24 S 9 Kap. Post Formål Kroner 70 Private høyskoler, forhøyes med fra kr til kr Studium i utlandet og sosiale formål for studenter 74 Tilskudd til velferdsarbeid, forhøyes med Felles enheter fra kr til kr Tilskudd til UNIS, forhøyes med fra kr til kr Felles tiltak for universiteter og høyskoler 01 Driftsutgifter, forhøyes med fra kr til kr Tilskudd til internasjonale programmer, nedsettes med fra kr til kr Tilskudd til Universitets- og høgskolerådet, forhøyes med fra kr til kr Meteorologiformål 72 Internasjonale samarbeidsprosjekter, nedsettes med fra kr til kr Internasjonale samarbeidstiltak 72 Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med fra kr til kr EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, nedsettes med fra kr til kr Statens lånekasse for utdanning 01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, nedsettes med fra kr til kr Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med fra kr til kr Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med fra kr til kr Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, nedsettes med fra kr til kr

10 10 Prop. 24 S Kap. Post Formål Kroner 72 Rentestønad, overslagsbevilgning, nedsettes med fra kr til kr Avskrivinger, overslagsbevilgning, nedsettes med fra kr til kr Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med fra kr til kr

11 Prop. 24 S 11 Inntekter: Kap. Post Formål Kroner 3200 Kunnskapsdepartementet 05 Refusjon utdanningsbistand NORAD mv., bevilges med Tiltak i grunnopplæringen 04 Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med fra kr til kr Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk 01 Inntekter ved oppdrag, forhøyes med fra kr til kr Statens lånekasse for utdanning 89 Purregebyrer, nedsettes med fra kr til kr Redusert lån og rentegjeld, nedsettes med fra kr til kr Renter fra Statens lånekasse for utdanning 80 Renter, nedsettes med fra kr til kr II Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2011 kan overskride bevilgningen på kap. 200 post 01 mot tilsvarende merinntekt under kap post 05.

12 Trykk: A/S O. Fredr Arnesen. November 2011

Prop. 25 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet

Prop. 25 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet Prop. 25 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 21. november 2014, godkjent

Detaljer

Prop. 14 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet

Prop. 14 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet Prop. 14 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 22. november 2013, godkjent

Detaljer

Innst. 111 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag

Innst. 111 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag Innst. 111 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 37 S (2012 2013), unntatt kap. 231 Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer

Detaljer

Prop. 17 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet

Prop. 17 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet Prop. 17 S (2017 2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 24. november 2017, godkjent

Detaljer

Innst. 109 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag

Innst. 109 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag Innst. 109 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 25 S (2014 2015), kap. 222, 225 228, 230, 252, 256, 270, 276, 280, 283, 284, 287, 288, 2410, 3222,

Detaljer

Innst. S. nr. 98. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 23 ( ) unntatt kap.

Innst. S. nr. 98. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 23 ( ) unntatt kap. Innst. S. nr. 98 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 23 (2008 2009) unntatt kap. 231 Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Detaljer

Innst. 93 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 93 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 93 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 17 S (2015 2016) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer i statsbudsjettet

Detaljer

Innst. S. nr. 70. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Innst. S. nr. 70. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innst. S. nr. 70 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 21 (2006-2007), unntatt kap. 231, og St.prp. nr. 23 (2006-2007), kap. 920 Innstilling fra

Detaljer

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 31 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kommunal- og regionaldepartementet Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Prop. 15 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 15 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 15 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings-

Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings- Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 14 S (2013 2014), unntatt kap. 231 Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer

Detaljer

St.prp. nr. 10 ( )

St.prp. nr. 10 ( ) Utdannings- og forskningsdepartementet St.prp. nr. 10 (2005 2006) Om endringer på statsbudsjettet for 2005 under kapitler administrert av Utdannings- og forskningsdepartementet Tilråding fra Utdannings-

Detaljer

Om endringer på statsbudsjettet for 2006 under kapitler administrert av Kunnskapsdepartementet

Om endringer på statsbudsjettet for 2006 under kapitler administrert av Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet St.prp. nr. 21 (2006 2007) Om endringer på statsbudsjettet for 2006 under kapitler administrert av Kunnskapsdepartementet Tilråding fra Kunnskapsdepartementet av 24. november 2006,

Detaljer

Prop. 59 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016

Prop. 59 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 Prop. 59 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Prop. 28 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet

Prop. 28 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet Prop. 28 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet Tilråding fra Kulturdepartementet 25. november 2016, godkjent

Detaljer

Innst. S. nr. 72. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 7 ( ) unntatt kap.

Innst. S. nr. 72. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 7 ( ) unntatt kap. Innst. S. nr. 72 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 7 (2007-2008) unntatt kap. 231 Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Detaljer

St.prp. nr. 18 ( ) Om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

St.prp. nr. 18 ( ) Om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde St.prp. nr. 18 (2004 2005) Om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 12. november 2004, godkjent

Detaljer

Innst. S. nr. 57. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 10 (2005-2006)

Innst. S. nr. 57. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 10 (2005-2006) Innst. S. nr. 57 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 10 (2005-2006) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer på

Detaljer

Om endringer i statsbudsjettet 2006 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

Om endringer i statsbudsjettet 2006 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde Kommunal- og regionaldepartementet St.prp. nr. 26 (2006 2007) Om endringer i statsbudsjettet 2006 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 7 ( )

St.prp. nr. 7 ( ) Kultur- og kirkedepartementet St.prp. nr. 7 (2005 2006) Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2005 Tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet av 25. november 2005

Detaljer

Prop. 7 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 7 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 7 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Justisog beredskapsdepartementet mv. (Håndtering av terrortrusselen mot Norge sommeren

Detaljer

Prop. 121 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 121 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 121 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2011 mv. Tilråding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 71. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Innst. S. nr. 71. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innst. S. nr. 71 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 24 (2002-2003) og St.prp. nr. 23 (2002-2003) kap. 1020 Innstilling fra kirke-, utdannings-

Detaljer

Prop. 34 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 34 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 34 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2012 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Tilråding fra 16. november 2012,

Detaljer

Prop. 47 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 47 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 47 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kultur- og kirkedepartementet Tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet av

Detaljer

St.prp. nr. 25 ( ) Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2006

St.prp. nr. 25 ( ) Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2006 St.prp. nr. 25 (2006 2007) Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2006 Tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet av 24. november 2006, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 (2002-2003)

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 (2002-2003) St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 (2002-2003) FOR BUDSJETTERMINEN 2003 Endringer av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2003 under Nærings- og Tilråding fra Nærings- og av 8. november 2002, godkjent i statsråd

Detaljer

Prop. 1 S Tillegg 1. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013

Prop. 1 S Tillegg 1. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Prop. 1 S Tillegg 1 (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Endring av Prop. 1 S (2012 2013) om statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet,

Detaljer

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet Prop. 31 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet Tilråding fra Kulturdepartementet 21. november 2014, godkjent

Detaljer

Prop. 21 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag om stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Klima- og miljødepartementet

Prop. 21 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag om stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Klima- og miljødepartementet Prop. 21 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag om stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Klima- og miljødepartementet Tilråding fra Klima- og miljødepartementet 25. november

Detaljer

Innst. S. nr. 85. (200-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 19 (2004-2005)

Innst. S. nr. 85. (200-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 19 (2004-2005) Innst. S. nr. 85 (200-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 19 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer på

Detaljer

St.prp. nr. 94 (2000-2001)

St.prp. nr. 94 (2000-2001) St.prp. nr. 94 (2000-2001) Bevilgningsendring for kapitlene 197, 1542 og 2309 samt salg av aksjer i Arcus AS og endret sats for avgift på campingbiler Tilråding fra Finansdepartementet av 1. juni 2001,

Detaljer

Prop. 30 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 30 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 30 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Tilråding fra 18. november 2011, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg

Detaljer

Prop. 9 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 9 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 9 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Tilråding fra Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2008/ /GE

Deres ref Vår ref Dato 2008/ /GE Utdanningsdirektoratet PB 2924 Tøyen 0608 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2008/405 200705135-/GE 30.05.2008 Statsbudsjettet 2008 Supplerende tildelingsbrev nr. 1 Det vises til hovedtildelingsbrev av 19.12.2007,

Detaljer

Prop. 22 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Miljøverndepartementet

Prop. 22 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Miljøverndepartementet Prop. 22 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Tilråding fra av 19. november 2010, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Innst. S. nr. 83 (2000-2001)

Innst. S. nr. 83 (2000-2001) Innst. S. nr. 83 (2000-2001) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2000 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 23 (2000-2001)

Detaljer

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv.

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. Fornyings- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 88 (2008 2009) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. Tilråding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv.

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv. Prop. 139 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2010 mv. Tilråding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

Prop. 24 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag om stortingsvedtak)

Prop. 24 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag om stortingsvedtak) Prop. 24 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag om stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2016 under Barne- og likestillingsdepartementet Tilråding frå Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Prop. 16 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kulturdepartementet

Prop. 16 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kulturdepartementet Prop. 16 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kulturdepartementet Tilråding fra Kulturdepartementet 22. november 2013, godkjent

Detaljer

St.prp. nr. 19 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Utanriksdepartementet

St.prp. nr. 19 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Utanriksdepartementet St.prp. nr. 19 (2007 2008) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 16. november 2007, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg

Detaljer

Innst. S. nr. 84. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 15 (2003-2004)

Innst. S. nr. 84. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 15 (2003-2004) Innst. S. nr. 84 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 15 (2003-2004) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, om endringer

Detaljer

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7 St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Om modernisering, forenkling og effektivisering av bistandsforvaltningen Tilråding fra Utenriksdepartementet av 7. november 2003, godkjent

Detaljer

Innst. S. nr. 53 (2001-2002)

Innst. S. nr. 53 (2001-2002) Innst. S. nr. 53 (2001-2002) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2001 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 22 ( )

St.prp. nr. 22 ( ) St.prp. nr. 22 (2003 2004) Om endringer i statsbudsjettet 2003 under Kommunal- og regionaldepartementets for valtningsområde Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 14. november 2003, godkjent

Detaljer

Innst. 194 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Forslag om endringer av inntekter og utgifter

Innst. 194 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Forslag om endringer av inntekter og utgifter Innst. 194 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 59 S (2015 2016) Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet for 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Prop. 46 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet

Prop. 46 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet Prop. 46 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 13. november 2009,

Detaljer

Prop. 34 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Kulturdepartementet

Prop. 34 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Kulturdepartementet Prop. 34 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Kulturdepartementet Tilråding fra Kulturdepartementet av 19. november 2010, godkjent

Detaljer

Innst. S. nr. 42. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. St.prp. nr. 13 (2005-2006)

Innst. S. nr. 42. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. St.prp. nr. 13 (2005-2006) Innst. S. nr. 42 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen St.prp. nr. 13 (2005-2006) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i statsbudsjettet

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2010 51 309 Budsjett pr. 2011.01.01 Saldert budsjett 2011 1 691 595 Budsjett pr. 2011.05.13 Prp: p120/10-11 i420/10-11 6

Detaljer

St.prp. nr. 19 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Utanriksdepartementet

St.prp. nr. 19 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Utanriksdepartementet St.prp. nr. 19 (2008 2009) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 14. november 2008, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg

Detaljer

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Samandrag

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Samandrag Innst. 76 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 9 S (2013 2014), unntatt kap. 1, 1562 og 1590 Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om endringar

Detaljer

Innst. 149 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 34 S (2012 2013)

Innst. 149 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 34 S (2012 2013) Innst. 149 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 34 S (2012 2013) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2012 under

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2009 20 245 Budsjett pr. 2010.01.01 Saldert budsjett 2010 1 699 612 Budsjett pr. 2010.05.11 Prp: p125/09-10 i350/09-10 -1

Detaljer

Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013

Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Tredje del. Støtte til søker i høyere utdanning og søker i fagskoleutdanning, folkehøyskole

Detaljer

St.prp. nr. 22 ( )

St.prp. nr. 22 ( ) St.prp. nr. 22 (2005 2006) Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2005 under Landbruks- og matdepartementet Tilråding fra Landbruks- og matdepartementet av 25. november 2005, godkjent i statsråd

Detaljer

Tilleggsbevilgning til utlendingsforvaltningen økt saksbehandlingskapasitet, nedbygging av restanser. om sterkere vektlegging av barns tilknytning

Tilleggsbevilgning til utlendingsforvaltningen økt saksbehandlingskapasitet, nedbygging av restanser. om sterkere vektlegging av barns tilknytning Arbeids og inkluderingsdepartementet St.prp. nr. 56 (2006 2007) Tilleggsbevilgning til utlendingsforvaltningen økt saksbehandlingskapasitet, nedbygging av restanser og sterkere vektlegging Tilråding fra

Detaljer

Prop. 22 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kulturdepartementet

Prop. 22 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kulturdepartementet Prop. 22 S (2017 2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kulturdepartementet Tilråding fra Kulturdepartementet 24. november 2017, godkjent

Detaljer

Innst. S. nr. 86 ( )

Innst. S. nr. 86 ( ) Innst. S. nr. 86 (2000-2001) Innstilling fra sosialkomiteen om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2000 m.v. under Sosial- og helsedepartementet St.prp. nr. 28 (2000-2001) unntatt kap.

Detaljer

Ot.prp. nr. 60 ( )

Ot.prp. nr. 60 ( ) Ot.prp. nr. 60 (1999-2000) Om lov om endringer i kontantstøtteloven og lov om barnetrygd Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 2. juni 2000, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 Ot.prp.

Detaljer

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 3. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 3. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) () Finansdepartementet Prop. 1 S Tillegg 3 (2009-2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv.) Tilråding

Detaljer

Prop. 152 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 152 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 152 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (tilleggsbevilgning som følge av økning i

Detaljer

Innst. 117 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 24 S ( )

Innst. 117 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 24 S ( ) Innst. 117 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 24 S (2012 2013) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i statsbudsjettet 2012 under Miljøverndepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 45 (2001-2002)

Innst. S. nr. 45 (2001-2002) Innst. S. nr. 45 (2001-2002) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2001 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 26 (2001-2002)

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv.)

Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv.) Finansdepartementet Prop. 1 S Tillegg 3 (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv.) Tilråding

Detaljer

Innst. S. nr. 37 ( )

Innst. S. nr. 37 ( ) Innst. S. nr. 37 (2001-2002) Innstilling fra næringskomiteen om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2001 under Landbruksdepartementet St.prp. nr. 25 (2001-2002) Til Stortinget SAMMENDRAG Landbruksdepartementet

Detaljer

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012)

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012) Innst. 136 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 16 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og

Detaljer

St.prp. nr. 43 ( )

St.prp. nr. 43 ( ) St.prp. nr. 43 (2000-2001) Om endringer i statsbudsjettet for 2001 som kompensering for utgiftene til forsøket på å redde mulige overlevende fra den russiske ubåten Kursk Tilråding fra Forsvarsdepartementet

Detaljer

Innst. 124 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Samandrag

Innst. 124 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Samandrag Innst. 124 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 28 S (2015 2016), unntatt kap. 542, 595 og 3595 Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer

Detaljer

Prop. 128 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 128 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 128 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2012 mv. Innhold 1 Innledning... 5 2 Lønnsregulering for

Detaljer

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Svar fra Utdanningsforbundet Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager 1. INNLEDNING I dette høringsnotatet legger Utdanningsdirektoratet fram forslag til

Detaljer

Prop. 28 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 28 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 28 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tilråding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

Prop. 19 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 19 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 19 S (2017 2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestillingsdepartementet Tilråding frå Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2, Regjeringens budsjettforslag

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2, Regjeringens budsjettforslag Innst. 10 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 1 S (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

Endring av Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen)

Endring av Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen) Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen) Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014), Innst. 13 S (2013-2014) Tilhører sak Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet

Detaljer

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge Høringsnotat Forslag til endringer i opplæringsloven (utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet)

Detaljer

St.prp. nr. 71 ( )

St.prp. nr. 71 ( ) St.prp. nr. 71 (2000-2001) Tilråding fra Sosial- og helsedepartementet av 20. april 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kap. 0731 Kapittel 1 St.prp. nr. 71 2 1 Innledning Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Prop. 8 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i kontantstøtteloven

Prop. 8 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i kontantstøtteloven Prop. 8 L (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Tilråding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 4. november 2011, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar

Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar Formål Konverteringsfondet i Lånekassen ble opprettet 1. november 2002. Kunnskapsdepartementet har forvaltningsansvaret for fondet, og forvaltningen

Detaljer

St.prp. nr. 24 (2000-2001)

St.prp. nr. 24 (2000-2001) St.prp. nr. 24 (2000-2001) Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2000 under Landbruksdepartementet Tilråding fra Landbruksdepartementet av 17. november 2000, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Prop. 18 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Klima- og miljødepartementet

Prop. 18 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Klima- og miljødepartementet Prop. 18 S (2017 2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Klima- og miljødepartementet Tilråding fra Klima- og miljødepartementet 24. november

Detaljer

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag Innst. 10 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 1 S (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

Stikkordsliste på statsbudsjettet.no

Stikkordsliste på statsbudsjettet.no Stikkordsliste på statsbudsjettet.no Departement (bruk forkortelse) Stikkord Asylsøkere rett til opplæring for ungdom mellom 16-18 år Tekst Regjeringen vil sende på høring et forslag om lovfestet rett

Detaljer

Prop. 25 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 25 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 25 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2012 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Tilråding frå Barne-, likestillings-

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

Ot.prp. nr. 46 ( )

Ot.prp. nr. 46 ( ) Ot.prp. nr. 46 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 5. mai 2000, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Innst. 128 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 30 S (2011 2012), unntatt kap.

Innst. 128 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 30 S (2011 2012), unntatt kap. Innst. 128 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 30 S (2011 2012), unntatt kap. 1590 Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i statsbudsjettet

Detaljer

St.prp. nr. 75 (2002 2003) Enkelte endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med trygdeoppgjøret mv.

St.prp. nr. 75 (2002 2003) Enkelte endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med trygdeoppgjøret mv. St.prp. nr. 75 (2002 2003) Enkelte endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med trygdeoppgjøret mv. Tilråding fra Finansdepartementet av 6. juni 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Informasjon fra Lånekassen v/ rådgivere Ann-Mari Bønæs og Sissel Skymoen, Bergenskontoret. Lånekassen. Rådgiverseminar 22.10.2013

Informasjon fra Lånekassen v/ rådgivere Ann-Mari Bønæs og Sissel Skymoen, Bergenskontoret. Lånekassen. Rådgiverseminar 22.10.2013 Informasjon fra Lånekassen v/ rådgivere Ann-Mari Bønæs og Sissel Skymoen, Bergenskontoret Lånekassen Rådgiverseminar 22.10.2013 Det er to sett regler i Lånekassen for støtte til utdanning i Norge En ordning

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Innst. 72 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 12 S ( )

Innst. 72 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 12 S ( ) Innst. 72 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 12 S (2013 2014) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Helseog omsorgsdepartementet

Detaljer

Prop. 26 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Klima- og miljødepartementet

Prop. 26 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Klima- og miljødepartementet Prop. 26 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Klima- og miljødepartementet Tilråding fra Klima- og miljødepartementet 21. november

Detaljer

Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Barne- og likestillingsdepartementet

Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Barne- og likestillingsdepartementet Barne- og likestillingsdepartementet Prop. 40 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Barne- og likestillingsdepartementet Tilråding

Detaljer

Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO. Dato /8016. Kontoradresse Kirkeg. 18

Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO. Dato /8016. Kontoradresse Kirkeg. 18 Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO Deres ref Vår ref 16/8016 Dato 24.05.2017 Statsbudsjettet 2017 Tildelingsbrev tillegg 05/17 - Sekretariat for Kompetansebehovsutvalget - oppdrag vedrørende

Detaljer

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Uttalelse - Foreldreutvalget for barnehager Status: Innsendt av: Innsenders e-post: Innsendt til Utdanningsdirektoratet

Detaljer

St.prp. nr. 54 ( )

St.prp. nr. 54 ( ) St.prp. nr. 54 (2000-2001) Om endringer på statsbudsjettet for 2001 i forbindelse overføring av ansvaret for Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen fra Kommunalog regionaldepartementet til Arbeidsog administrasjonsdepartementet

Detaljer

Ot.prp. nr. 4 ( ) Om lov om endringer i folketrygdloven (egenandelstak 2)

Ot.prp. nr. 4 ( ) Om lov om endringer i folketrygdloven (egenandelstak 2) Ot.prp. nr. 4 (2002 2003) Om lov om endringer i folketrygdloven (egenandelstak 2) Tilråding fra Helsedepartementet av 11. oktober 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning

Detaljer