Statsbudsjettet for 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statsbudsjettet for 2007"

Transkript

1 Statsbudsjettet for 2007 Saldert budsjett vedtatt i Stortinget høsten 2006 Oslo 2007 Budsjett- og komitésekretariatet. Det konstitusjonelle kontor Beriktiget

2

3 Statsbudsjettet for 2007 Saldert budsjett vedtatt i Stortinget høsten 2006 Oslo 2007 Budsjett- og komitésekretariatet. Det konstitusjonelle kontor Beriktiget

4

5 INNHOLD Innledning... 5 I. Oversikt over statsbudsjettet... 6 Utgifter... 8 Det kongelige hus... 8 Regjering... 8 Stortinget og underliggende institusjoner... 8 Høyesterett... 9 Utenriksdepartementet... 9 Kunnskapsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet Justis- og politidepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Barne- og likestillingsdepartementet Nærings- og handelsdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet Landbruks- og matdepartementet Samferdselsdepartementet Miljøverndepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Finansdepartementet Forsvarsdepartementet Olje- og energidepartementet Ymse utgifter Statsbankene Statlig petroleumsvirksomhet Statens forretningsdrift Folketrygden Statens pensjonsfond - Utland Inntekter Inntekter under departementene Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv Skatter og avgifter Renter og utbytte mv Folketrygden Statens pensjonsfond - Utland Statslånemidler II. Svalbardbudsjettet III. Skatte-, avgifts- og tollvedtak Stortingets skattevedtak for inntektsåret Fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for CO 2 -avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjetterminen Produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for Avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen Merverdiavgift for budsjetterminen

6 Særavgifter til statskassen for budsjetterminen Avgift på alkohol Avgift på tobakkvarer Avgift på motorvogner mv Avgift på båtmotorer Forbruksavgift på elektrisk kraft Grunnavgift på fyringsolje mv Miljøavgifter på mineralske produkter mv Avgift på sluttbehandling av avfall Avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER) Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv Avgift på utslipp av NO x Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv Avgift på sukker mv Avgifter på drikkevareemballasje Dokumentavgift Avgift på frekvenser Tollavgifter for budsjetterminen Avgift på legemiddelomsetning IV. Andre vedtak Utenriksdepartementet Kunnskapsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet Justis- og politidepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Arbeids og inkluderingsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Barne- og likestillingsdepartementet Nærings- og handelsdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet Landbruks- og matdepartementet Samferdselsdepartementet Miljøverndepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Finansdepartementet Forsvarsdepartementet Olje- og energidepartementet Folketrygden Datoer for behandling av komiteenes budsjettinnstillinger i Stortinget høsten Vedlegg

7 Statsbudsjettet for Innledning Dette dokument inneholder en oppsummering av vedtatte utgifter og inntekter på statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjettåret 2007, gruppert under de ulike departementene. Dokumentet omfatter bare vedtak gjort i Stortinget høsten 2006, ikke senere vedtak. Det er videre tatt inn skatte- og avgiftsvedtak, samt andre vedtak som er fattet i forbindelse med behandlingen av budsjettinnstillingene I og nr. 1 til 15 i Stortinget høsten Dokumentet inneholder derfor også enkelte vedtak som ikke har direkte tilknytning til statsbudsjettet for 2007.

8 6 Stastsbudsjettet for 2007 Samlede utgifter I. Oversikt over utgifter og inntekter for Driftsutgifter Nybygg, anlegg mv. Overføringer til andre Utlån, gjeldsavdrag mv. Det kongelige hus Regjering Stortinget og underliggende institusjoner Høyesterett Utenriksdepartementet Kunnskapsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet Justis- og politidepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Barne- og likestillingsdepartementet Nærings- og handelsdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet Landbruks- og matdepartementet Samferdselsdepartementet Miljøverndepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Finansdepartementet Forsvarsdepartementet Olje- og energidepartementet Ymse utgifter Statsbankene Statlig petroleumsvirksomhet Statens forretningsdrift Folketrygden Statens pensjonsfond - Utland Sum utgifter Statsbudsjettet folketrygden ikke medregnet Folketrygden Statsbudsjettet medregnet folketrygden 1. Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra Statens petroleumsfond) Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.) Driftsutgifter Nybygg, anlegg mv Overføringer til andre Overføringer til Statens petroleumsfond Overskudd før lånetransaksjoner før overføring fra Statens petroleumsfond (1-2) Overføring fra Statens petroleumsfond Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)

9 Stastsbudsjettet for budsjettåret 2007 i 1000 kroner Samlede inntekter Driftsinntekter Inntekter i samband med nybygg, anlegg mv. Skatter, avgifter og andre overføringer Tilbakebetalinger mv. Skatt på formue og inntekt Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift Tollinntekter Merverdiavgift og avgift på investeringer mv Avgifter på alkohol Avgifter på tobakk Avgifter på motorvogner Andre avgifter Sum skatter og avgifter Renter av statens forretningsdrift Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv Sum inntekter av statens forretningsdrift Renter fra statsbankene Renter av kontantbeholdning og andre fordringer Utbytte ekskl. Statoil Renteinntekter og utbytte (ekskl. Statens forretningsdrift og Statoil) Inntekter under departementene Overføring fra Norges Bank Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond Sum andre inntekter Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet Skatt og avgift på utvinning av petroleum Aksjeutbytte fra Statoil Sum petroleumsinntekter Tilbakebetalinger Statens petroleumsfond Sum inntekter Statsbudsjettet folketrygden ikke medregnet Folketrygden Statsbudsjettet medregnet folketrygden Lånetransaksjoner: 6. Utlån gjeldsavdrag, aksjetegning mv. i alt Utlån til statsbankene Gjeldsavdrag Andre utlån, aksjetegning mv Tilbakebetalinger mv Utlån mv. (netto) (6-7) Samlet finansieringsbehov - av kontantbeholdning og lånemidler (8-5)

10 8 Statsbudsjettet for 2007 Kap. Post Formål Kroner Kroner Utgifter Det kongelige hus 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen 1 Apanasje Det Kgl. Hoff Særskilte prosjekter ved Det Kongelige Hoff H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen 1 Apanasje H.K.H. Kronprinsens og H.K.H. Kronprinsessens stab mv Sum Det kongelige hus Regjering 20 Statsministerens kontor 1 Driftsutgifter Statsrådet 1 Driftsutgifter Tilskudd til tidligere statsministere Regjeringsadvokaten 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Sum Regjering Stortinget og underliggende institusjoner 41 Stortinget 1 Driftsutgifter, kan nyttes under post Kjøp av leiligheter, kan overføres Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Tilskudd til partigruppene Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek Forsvarets ombudsmannsnemnd 1 Driftsutgifter Stortingets ombudsmann for forvaltningen 1 Driftsutgifter Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste 1 Driftsutgifter Riksrevisjonen 1 Driftsutgifter Sum Stortinget og underliggende institusjoner

11 Statsbudsjettet for Kap. Post Formål Kroner Kroner Høyesterett 61 Høyesterett 1 Driftsutgifter Sum Høyesterett Utenriksdepartementet Administrasjon av utenrikstjenesten 100 Utenriksdepartementet 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter, kan overføres Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Erstatning av skader på utenlandske ambassader Diverse tilskudd Hjelp til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn Lån til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn Regjeringens fellesbevilgning for representasjon 1 Driftsutgifter Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet 1 Driftsutgifter Sum Administrasjon av utenrikstjenesten Utenriksformål 115 Presse-, kultur- og informasjonsformål 1 Driftsutgifter Tilskudd til presse, kultur- og informasjonsformål, kan overføres Deltaking i internasjonale organisasjoner 70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner Finansieringsordningen under EØS-avtalen, kan overføres Finansieringsordningen i det utvidede EØS, kan overføres Norsk finansieringsordning i det utvidede EØS, kan overføres Nordområdetiltak mv. 70 Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres Fred- og demokratitiltak, kan overføres Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak, kan overføres Sum Utenriksformål

12 10 Statsbudsjettet for 2007 Kap. Post Formål Kroner Kroner Administrasjon av utviklingshjelpen 140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen 1 Driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) 1 Driftsutgifter Sum Administrasjon av utviklingshjelpen Bilateral bistand 150 Bistand til Afrika 70 Bistand til hovedsamarbeidsland i Afrika, kan overføres Regionbevilgning for Afrika, kan overføres Bistand til Asia 70 Bistand til hovedsamarbeidsland i Asia, kan overføres Regionbevilgning for Asia, kan overføres Bistand til Midtøsten 78 Regionbevilgning for Midtøsten, kan overføres Bistand til Latin-Amerika 78 Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres Sum Bilateral bistand Globale ordninger 160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling 1 Driftsutgifter Fredskorpset Sivilt samfunn, kan overføres Tilskudd til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid, kan overføres Demokratistøtte/partier, kan overføres Kultur, kan overføres Internasjonale organisasjoner og nettverk, kan overføres Næringsutvikling 70 Nærings- og handelstiltak, kan overføres Finansieringsordning for utviklingstiltak, kan overføres Institusjonsutvikling i utviklingsland, kan overføres NORFUND - tapsavsetting NORFUND - grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

13 Statsbudsjettet for Kap. Post Formål Kroner Kroner 162 Overgangsbistand (gap) 70 Overgangsbistand (gap), kan overføres Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter 70 Naturkatastrofer, kan overføres Humanitær bistand og menneskerettigheter, kan overføres Fred, forsoning og demokrati 70 Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres ODA-godkjente land på Vest-Balkan, kan overføres Utvikling og nedrustning, kan overføres Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres Forskning, kompetanseheving og evaluering 1 Driftsutgifter Forskning og høyere utdanning, kan overføres Faglig samarbeid, kan overføres Tilskudd til ymse tiltak 70 Ymse tilskudd, kan overføres Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA) 21 Spesielle driftsutgifter Kvinner og likestilling 70 Kvinner og likestilling, kan overføres Sum Globale ordninger Multilateral bistand 170 FN-organisasjoner mv. 70 FNs utviklingsprogram (UNDP) FNs befolkningsprogram (UNFPA) FNs barnefond (UNICEF) Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres Bidrag andre FN-organisasjoner mv., kan overføres Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, kan overføres Bidrag til globale fond, kan overføres

14 12 Statsbudsjettet for 2007 Kap. Post Formål Kroner Kroner 81 Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres Multilaterale finansinstitusjoner 70 Verdensbanken, kan overføres Regionale banker og fond, kan overføres Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak 70 Gjeldsslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overføres Sum Multilateral bistand Sum Utenriksdepartementet Kunnskapsdepartementet Administrasjon 200 Kunnskapsdepartementet 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Foreldreutvalget for grunnskolen 1 Driftsutgifter Samisk utdanningsadministrasjon 50 Tilskudd til Sametinget Sum Administrasjon Grunnopplæringen 220 Utdanningsdirektoratet 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat 1 Driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Tiltak i grunnopplæringen 1 Driftsutgifter Tilskudd til landslinjer Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres Tilskudd til opplæring av barn og unge i statlige asylmottak Tilskudd til opplæring for språklige minoriteter i videregående opplæring Tilskudd til leirskoleopplæring

15 Statsbudsjettet for Kap. Post Formål Kroner Kroner 67 Tilskudd til opplæring i finsk Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen Kompensasjon for investeringskostnader ved grunnskolereformen Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Tilskudd til utvikling av musikk- og kulturskoler Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram Tilskudd til studieopphold i utlandet Tilskudd til organisasjoner Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post IKT-tiltak, kan nyttes under post Tilskudd til særskilte skoler 60 Tilskudd til Moskvaskolen Tilskudd til Nordland kunst- og filmskole Tilskudd til Fjellheimen leirskole Tilskudd til den franske og den tyske skolen i Oslo Tilskudd til internatdrift ved Krokeide yrkesskole Tilskudd til Røde Kors Nordisk United World College Tilskudd til opplæring i Kenya og Etiopia Tilskudd til frittstående skoler mv. 70 Tilskudd til frittstående skoler, overslagsbevilgning Tilskudd til friskoleorganisasjoner Andre tiltak 70 Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere Kompetansesentre for spesialundervisning 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Sum Grunnopplæringen Barnehager 231 Barnehager 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post Tilskudd til samiske barnehagetilbud Forskning, kan nyttes under post Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning Investeringstilskudd, overslagsbevilgning Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage

16 14 Statsbudsjettet for 2007 Kap. Post Formål Kroner Kroner 63 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning Skjønnsmidler til barnehager Sum Barnehager Tiltak for å fremme kompetanseutvikling 252 EUs handlingsprogram for livslang læring 70 Tilskudd Folkehøyskoler 70 Tilskudd til folkehøyskoler Tilskudd til Folkehøyskolerådet Tilskudd til nordiske folkehøyskoler Tilskudd til voksenopplæring 70 Tilskudd til studieforbund Tilskudd til fjernundervisning Tilskudd til kvinneuniversitetene og Studiesenteret Finnsnes Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv. 70 Holocaustsenteret Falstadsenteret Stiftelsen Arkivet Norsk fredssenter Nord-Norsk Fredssenter, Narvik VOX - Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Program for basiskompetanse i arbeidslivet 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres Analyse og utviklingsarbeid 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post Sum Tiltak for å fremme kompetanseutvikling Høyere utdanning og fagskoler 270 Studier i utlandet og sosiale formål for elever og studenter 71 Tilrettelegging av studier i utlandet Tilskudd til velferdsarbeid Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres Universiteter 50 Basisfinansiering statlige universiteter

17 Statsbudsjettet for Kap. Post Formål Kroner Kroner 51 Resultatbasert undervisningsfinansiering statlige universiteter Forskningsfinansiering statlige universiteter Vitenskapelige høyskoler 50 Basisfinansiering statlige vitenskapelige høyskoler Resultatbasert undervisningsfinansiering statlige vitenskapelige høyskoler Forskningsfinansiering statlige vitenskapelige høyskoler Basisfinansiering private vitenskapelige høyskoler Resultatbasert undervisningsfinansiering private vitenskapelige høyskoler Forskningsfinansiering private vitenskapelige høyskoler Høyskoler 50 Basisfinansiering statlige høyskoler Resultatbasert undervisningsfinansiering statlige høyskoler Forskningsfinansiering statlige høyskoler Basisfinansiering private høyskoler Resultatbasert undervisningsfinansiering private høyskoler Forskningsfinansiering private høyskoler Fagskoleutdanning 70 Teknisk fagskoleutdanning Fellesutgifter for universiteter og høgskoler 1 Driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Tilskudd til internasjonale programmer Tilskudd til UNIS Tilskudd til Uninett Tilskudd til NORDUnet, kan overføres Tilskudd til Universitets- og høgskolerådet Ny universitetsklinikk i Trondheim, kan overføres Sum Høyere utdanning og fagskoler Forskning 283 Meteorologiformål 50 Meteorologisk institutt Internasjonale samarbeidsprosjekter Norges forskningsråd 52 Forskningsformål Administrasjon

18 16 Statsbudsjettet for 2007 Kap. Post Formål Kroner Kroner 286 Fondet for forskning og nyskaping 50 Overføring til Norges forskningsråd Fondskapital Forskningsinstitutter og andre tiltak 21 Spesielle driftsutgifter NOVA og NUPI Forskningsstiftelser Ludvig Holbergs forskningspris Tilskudd til andre private institusjoner Niels Henrik Abels matematikkpris Internasjonale samarbeidstiltak 21 Spesielle driftsutgifter Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner EUs rammeprogram for forskning UNESCO Sum Forskning Sum Kunnskapsdepartementet Kultur- og kirkedepartementet Administrasjon m.m. 300 Kultur- og kirkedepartementet 1 Driftsutgifter Lotteri- og stiftelsestilsynet 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Tilskudd til trossamfunn m.m. 70 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning Kirkebygg utenfor Den norske kirke mv Tilskudd til råd for tro og livssyn Frivillighetsformål 70 Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner Tilskudd til frivillighetssentraler Tilskudd til frivillig virksomhet Tilskudd til sekretariat for frivillige organisasjoners interessepolitiske virksomhet Tilskudd til etablering av frivillighetsregister, kan overføres Ymse frivillighetsformål Sum Administrasjon m.m Kulturformål 320 Allmenne kulturformål 1 Driftsutgifter Norsk kulturfond Fond for lyd og bilde Norges forskningsråd

19 Statsbudsjettet for Kap. Post Formål Kroner Kroner 53 Samiske kulturformål Nasjonale kulturbygg, kan overføres Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres Kulturprogram, kan overføres Ymse faste tiltak Til disposisjon Nobels fredssenter Stavanger som europeisk kulturby Kunstnerformål 1 Driftsutgifter Stipend basert på gjennomført kunstutdanning, overslagsbevilgning Kunstnerstipend m.m., kan overføres Garantiinntekter, overslagsbevilgning Vederlagsordninger Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom 1 Driftsutgifter Utsmykking av offentlige bygg Knutepunktinstitusjoner Nasjonalmuseet for kunst Offentlig rom, arkitektur og design Henie Onstad Kunstsenter Ymse faste tiltak Musikkformål 1 Driftsutgifter Nasjonale institusjoner Region-/landsdelsinstitusjoner Knutepunktinstitusjoner Landsdelsmusikere i Nord-Norge Ymse faste tiltak Teater- og operaformål 1 Driftsutgifter Nasjonale institusjoner Region-/landsdelsinstitusjoner Region- og distriktsopera Dans Ymse faste tiltak Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Prosjekt- og utviklingstiltak Språk-, litteratur- og bibliotekformål 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Noregs Mållag Det Norske Samlaget

20 18 Statsbudsjettet for 2007 Kap. Post Formål Kroner Kroner 75 Språkteknologi, Norsk Ordbok mv Ibsenpris m.m Ymse faste tiltak Museums- og andre kulturvernformål 1 Driftsutgifter Arkeologiske og andre oppdrag Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Det nasjonale museumsnettverket Ymse faste tiltak Arkivformål 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Ymse faste tiltak Sum Kulturformål Film- og medieformål 334 Film- og medieformål 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Norsk filmfond, kan nyttes under post Audiovisuelle produksjoner Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post Knutepunktinstitusjoner Regional filmsatsing Medieprogram, kan overføres Ymse faste tiltak Til disposisjon Pressestøtte 52 Norges forskningsråd Produksjonstilskudd Kompensasjon for portoutgifter Anvendt medieforskning og etterutdanning Tilskudd til samiske aviser Tilskudd til ymse publikasjoner Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark Informasjonsberedskap - kringkasting 70 Informasjonsberedskap Kompensasjon for kopiering til privat bruk 70 Kompensasjon Sum Film- og medieformål Den norske kirke 340 Kirkelig administrasjon 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter

21 Statsbudsjettet for Kap. Post Formål Kroner Kroner 71 Tilskudd til kirkelige formål Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene Tilskudd til virksomheten ved Nidaros domkirke Tilskudd til Oslo domkirke Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes under post Tilskudd til forsøks- og utviklingstiltak i Kirken, kan overføres Til disposisjon, kan overføres Presteskapet 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Nidaros domkirke m.m. 1 Driftsutgifter Sum Den norske kirke Sum Kultur- og kirkedepartementet Justis- og politidepartementet Administrasjon 400 Justisdepartementet 1 Driftsutgifter Tilskudd til internasjonale organisasjoner Sum Administrasjon Rettsvesen 410 Tingrettene og lagmannsrettene 1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 412 post Spesielle driftsutgifter Domstoladministrasjonen 1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post Tinglysingsprosjektet 1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post Jordskifterettene 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter, kan overføres Forliksråd og andre domsutgifter 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Sum Rettsvesen Kriminalomsorg 430 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post

22 20 Statsbudsjettet for 2007 Kap. Post Formål Kroner Kroner 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres Tilskudd Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) 1 Driftsutgifter Sum Kriminalomsorg Politi og påtalemyndighet 440 Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten 1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post Spesielle driftsutgifter Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål Tilskudd Tilskudd Norsk rettsmuseum Oslo politidistrikt 1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post Politihøgskolen 1 Driftsutgifter Oppfølging av innsynsloven 1 Driftsutgifter Erstatninger, overslagsbevilgning Den høyere påtalemyndighet 1 Driftsutgifter Den militære påtalemyndighet 1 Driftsutgifter Grensekommissæren 1 Driftsutgifter Sum Politi og påtalemyndighet Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap 450 Sivile vernepliktige 1 Driftsutgifter Samfunnssikkerhet og beredskap 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter, kan overføres Overføringer til private Sentral krisehåndtering 1 Driftsutgifter

23 Statsbudsjettet for Kap. Post Formål Kroner Kroner 455 Redningstjenesten 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester Nødnett - felles radiosamband for nødetatene 1 Driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Sum Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap Andre virksomheter 460 Spesialenheten for politisaker 1 Driftsutgifter Særskilte straffesaksutgifter m.m. 1 Driftsutgifter Norsk Lovtidend 1 Driftsutgifter Kommisjonen for begjæring om gjenopptakelse av straffesaker 1 Driftsutgifter Sum Andre virksomheter Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m. 470 Fri rettshjelp 1 Driftsutgifter Fri sakførsel Fritt rettsråd Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak Statens erstatningsansvar 70 Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning Erstatning for uberettiget straffeforfølging, overslagsbevilgning Administrasjon av særskilte erstatningsordninger m.m. 1 Driftsutgifter Konfliktråd 1 Driftsutgifter Bobehandling 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter, kan overføres Sum Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m

24 22 Statsbudsjettet for 2007 Kap. Post Formål Kroner Kroner Svalbardbudsjettet 480 Svalbardbudsjettet 50 Tilskudd Sum Svalbardbudsjettet Sum Justis- og politidepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Administrasjon m.m. 500 Kommunal- og regionaldepartementet 1 Driftsutgifter Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag, kan overføres Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd Valgutgifter 1 Driftsutgifter Sum Administrasjon m.m Distrikts- og regionalpolitikk 551 Regional utvikling og nyskaping 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres, kan nyttes under post Utviklingsmidler til Oppland fylkeskommune Transportstøtte, kan overføres, kan nyttes under post Nasjonalt samarbeid for regional utvikling 21 Kunnskapsutvikling, informasjon, mv., kan overføres Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres Sum Distrikts- og regionalpolitikk Overføringer gjennom inntektssystemet til kommuner og fylkeskommuner 571 Rammetilskudd til kommuner 21 Kunnskapsutvikling og drift av inntektssystemet, kan overføres Innbyggertilskudd Nord-Norge-tilskudd Regionaltilskudd Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post Kommunal selskapsskatt, kan nyttes under post

25 Statsbudsjettet for Kap. Post Formål Kroner Kroner 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner 60 Innbyggertilskudd Nord-Norge-tilskudd Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post Tilskudd til barnevern/hovedstadstilskudd Sum Overføringer gjennom inntektssystemet til kommuner og fylkeskommuner Bolig, bomiljø og bygg 580 Bostøtte 70 Bostøtte, overslagsbevilgning Bolig- og bomiljøtiltak 21 Kunnskapsutvikling og -formidling Program for reduserte byggekostnader, kan overføres Tilskudd til bolig-, by- og stedsutvikling Boligtilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger, kan overføres Kompetansetilskudd, kan overføres Rentekompensasjon for skoleanlegg og kirkebygg 60 Rentekompensasjon - skoleanlegg, kan overføres Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus 1 Driftsutgifter Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser 60 Oppstartingstilskudd, kan overføres Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag Statens bygningstekniske etat 1 Driftsutgifter Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling Sum Bolig, bomiljø og bygg Sum Kommunal- og regionaldepartementet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Administrasjon 600 Arbeids- og inkluderingsdepartementet 1 Driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Utredningsvirksomhet, forskning m.m. 21 Spesielle driftsutgifter

26 24 Statsbudsjettet for 2007 Kap. Post Formål Kroner Kroner 50 Norges forskningsråd Tilskudd til Senter for seniorpolitikk m.m Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte, kan overføres NAV-reform og pensjonsreform 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post Arbeids- og velferdsetaten 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Trygderetten 1 Driftsutgifter Sum Administrasjon Tiltak for bedrede levekår, forebygging mv. 621 Tilskudd forvaltet av Sosial- og helsedirektoratet 21 Spesielle driftsutgifter, sosialtjenesten Spesielle driftsutgifter, funksjonshemmede Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres Frivillig arbeid, kan overføres Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner mv Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner mv Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne 1 Driftsutgifter Sum Tiltak for bedrede levekår, forebygging mv Arbeidsmarked 634 Arbeidsmarkedstiltak 21 Evaluering, utviklingstiltak mv., kan overføres Ordinære arbeidsmarkedstiltak, kan overføres Spesielle arbeidsmarkedstiltak, kan overføres, kan nyttes under post Investeringer i skjermede tiltak, kan overføres, kan nyttes under post Lønnssubsidium ved reaktivisering, overslagsbevilgning Ventelønn 1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning Sum Arbeidsmarked

27 Statsbudsjettet for Kap. Post Formål Kroner Kroner Arbeidsmiljø og sikkerhet 640 Arbeidstilsynet 1 Driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Petroleumstilsynet 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Statens arbeidsmiljøinstitutt 50 Statstilskudd Pionerdykkere i Nordsjøen 1 Driftsutgifter, kan overføres Tilskudd til pionerdykkere, overslagsbevilgning Tilskudd til Norsk oljemuseum, kan overføres Arbeidsretten, meklingsinstitusjonen m.m. 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter, kan overføres Sum Arbeidsmiljø og sikkerhet Integrering og mangfold 650 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Driftsutgifter Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere 21 Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, integrering og mangfold, kan overføres Integreringstilskudd, kan overføres Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kommunale innvandrertiltak Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene 1 Driftsutgifter Sum Integrering og mangfold Kontantytelser 660 Krigspensjon 70 Tilskudd, militære, overslagsbevilgning Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning

28 26 Statsbudsjettet for 2007 Kap. Post Formål Kroner Kroner 664 Pensjonstrygden for sjømenn 70 Tilskudd Avtalefestet pensjon (AFP) 70 Tilskudd Supplerende stønad til personer over 67 år 70 Tilskudd, overslagsbevilgning Sum Kontantytelser Nasjonale minoriteter 670 Nasjonale minoriteter 70 Tilskudd til nasjonale minoriteter Avkastning på Romanifolkets fond Tiltak for rom Sum Nasjonale minoriteter Samiske formål 680 Sametinget 50 Sametinget Avkastning på Samefolkets fond Tilskudd til samiske formål 72 Samisk språk, informasjon, mv Kompetansesenter for urfolks rettigheter 1 Driftsutgifter Ressurssenter for natur- og reindriftstjenester 1 Driftsutgifter Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift 1 Driftsutgifter Sum Samiske formål Beskyttelse og innvandring 690 Utlendingsdirektoratet 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter, statlige mottak Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse Kunnskapsutvikling, migrasjon, kan overføres Retur og tilbakevending for flyktninger, kan overføres Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres Utlendingsnemnda 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling Sum Beskyttelse og innvandring Sum Arbeids- og inkluderingsdepartementet

29 Statsbudsjettet for Kap. Post Formål Kroner Kroner Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet m.m. 700 Helse- og omsorgsdepartementet 1 Driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Forskning 50 Norges forskningsråd mv Helse- og sosialberedskap 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post Internasjonalt samarbeid 21 Spesielle driftsutgifter Sum Helse- og omsorgsdepartementet m.m Folkehelse 710 Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Bioteknologinemnda 1 Driftsutgifter Statens strålevern 1 Driftsutgifter Oppdragsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Driftsutgifter Alkohol og narkotika 21 Spesielle driftsutgifter Rusmiddeltiltak, kan overføres Frivillig arbeid mv., kan overføres Folkehelse 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post Kommunetilskudd, kan overføres Hivforebygging, smittevern mv., kan overføres, kan nyttes under post Forebygging av uønskede svangerskap og abort, kan overføres Stiftelsen Amathea Fysisk aktivitet, kan overføres

30 28 Statsbudsjettet for 2007 Kap. Post Formål Kroner Kroner 74 Skolefrukt, kan overføres Andre tilskudd, kan overføres Sum Folkehelse Helsetjeneste 720 Sosial- og helsedirektoratet 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Elektroniske resepter, kan overføres Statens helsetilsyn 1 Driftsutgifter Norsk pasientskadeerstatning 1 Driftsutgifter Dekning av advokatutgifter Pasientskadenemnda 1 Driftsutgifter Helsepersonell og tilskudd til personelltiltak 1 Driftsutgifter Forsøk og utvikling i primærhelsetjenesten, kan nyttes under post Tilskudd til turnustjenesten Andre tilskudd, kan nyttes under post Tilskudd til Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap mv Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 1 Driftsutgifter Habilitering, rehabilitering og tiltak for rusmiddelavhengige 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post Tilskudd, kan nyttes under post Kjøp av opptrening og helsetjenester, kan overføres Tannhelsetjenesten 21 Forsøk og utvikling i tannhelsetjenesten, kan nyttes under post Tilskudd, kan nyttes under post Forsøk og utvikling mv. 21 Spesielle driftsutgifter Tilskudd Annen helsetjeneste 1 Driftsutgifter Helsetjeneste til innsatte i fengsel Behandlingsreiser til utlandet Tilskudd til Norsk Pasientforening m.m Sum Helsetjeneste

31 Statsbudsjettet for Kap. Post Formål Kroner Kroner Regionale helseforetak 732 Regionale helseforetak 21 Forsøk og utvikling i sykehussektoren, kan overføres Tilskudd til helseforetakene, kan overføres, kan nyttes under postene 71, 72, 73, 74 og Tilskudd til Helse Øst RHF, kan overføres Tilskudd til Helse Sør RHF, kan overføres Tilskudd til Helse Vest RHF, kan overføres Tilskudd til Helse Midt-Norge RHF, kan overføres Tilskudd til Helse Nord RHF, kan overføres Innsatsstyrt finansiering av sykehus, overslagsbevilgning Refusjon poliklinisk virksomhet ved sykehus mv., overslagsbevilgning Tilskudd til forskning og nasjonale medisinske kompetansesentre, kan overføres Tilskudd til store byggeprosjekter, kan overføres Lån til investeringsformål i helseforetak Opptrekksrenter, overslagsbevilgning Kreftregisteret 70 Tilskudd Sum Regionale helseforetak Psykisk helse 742 Kontrollkommisjonene og andre utgifter under psykisk helsevern 1 Driftsutgifter Tilskudd Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres Tilskudd til psykisk helsearbeid i kommuner, kan overføres Kompetanse, utredninger og utviklingsarbeid, kan overføres Tilskudd til arbeid med vold og traumatisk stress, kan overføres Tilskudd til styrking av psykisk helsevern, kan overføres Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede 70 Fagenhet for tvungen omsorg Sum Psykisk helse Legemidler 750 Statens legemiddelverk 1 Driftsutgifter Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2010 51 309 Budsjett pr. 2011.01.01 Saldert budsjett 2011 1 691 595 Budsjett pr. 2011.05.13 Prp: p120/10-11 i420/10-11 6

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2009 20 245 Budsjett pr. 2010.01.01 Saldert budsjett 2010 1 699 612 Budsjett pr. 2010.05.11 Prp: p125/09-10 i350/09-10 -1

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2010 51 309 Budsjett pr. 2011.01.01 Saldert budsjett 2011 1 691 595 Sum budsjett per post 1 742 904 0100 Utenriksdepartementet

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2011 65 859 Budsjett pr. 2012.01.01 Saldert budsjett 2012 1 749 965 Sum budsjett per post 1 815 824 0100 Utenriksdepartementet

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2013 91 275 Budsjett pr. 2014.01.01 Saldert budsjett 2014 1 794 462 Sum budsjett per post 1 885 737 0100 Utenriksdepartementet

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2011 65 859 Budsjett pr. 2012.01.01 Saldert budsjett 2012 1 749 965 Budsjett pr. 2012.05.16 Prp: p111/11-12 4 000 Sum budsjett

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2010 51 309 Budsjett pr. 2011.01.01 Saldert budsjett 2011 1 691 595 Budsjett pr. 2011.05.13 Prp: p120/10-11 i420/10-11 6

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2010 51 309 Budsjett pr. 2011.01.01 Saldert budsjett 2011 1 691 595 Budsjett pr. 2011.05.13 Prp: p120/10-11 i420/10-11 6

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Driftsutgifter Budsjett pr. 2015.01.01 Saldert budsjett 2015 1 930 000 Sum budsjett per post 1 930 000 0100 Utenriksdepartementet 010021 Spesielle

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2012 87 930 Budsjett pr. 2013.01.01 Saldert budsjett 2013 1 820 686 Budsjett pr. 2013.05.07 Prp: p149/12-13 0-1 450 Sum

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2013 91 275 Budsjett pr. 2014.01.01 Saldert budsjett 2014 1 794 462 Budsjett pr. 2014.05.14 Prp: p93/13-14 i260/13-14 6

Detaljer

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2012 og 2013. 1000 kr.

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2012 og 2013. 1000 kr. Statlige overføringer til kommunesektoren i 2012 og 2013. 1000 kr. Øremerkede tilskudd Kap. Post Navn Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen Nysaldert budsjett 2012 Saldert budsjett 2013

Detaljer

Utgifter januar 2015 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 53

Utgifter januar 2015 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 53 Utgifter januar 2015 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 53 Det kongelige hus 0001 H.M. Kongen og H.M. Dronningen: 01 Apanasje 0 10 829 10 829 2 707 8 122 50 Det kongelige hoff 0 169 386

Detaljer

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2013 og kr.

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2013 og kr. Statlige overføringer til kommunesektoren i 2013 og 2014. 1000 kr. Øremerkede tilskudd Kap. Post Navn Nysaldert budsjett 2013 Saldert budsjett 2014 Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen

Detaljer

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2015. 1000 kr.

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2015. 1000 kr. Statlige overføringer til kommunesektoren i 2015. 1000 kr. Øremerkede tilskudd Kap. Post Navn Nysaldert budsjett 2014 Saldert budsjett 2015 Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen 60 Tilskudd

Detaljer

Statlige overføringer til kommunesektoren i kr. Øremerkede tilskudd Saldert budsjett 2015 RNB 2015 NB2016 Endr

Statlige overføringer til kommunesektoren i kr. Øremerkede tilskudd Saldert budsjett 2015 RNB 2015 NB2016 Endr Statlige overføringer til kommunesektoren i 2016. 1000 kr. Øremerkede tilskudd Kap. budsjett 2015 RNB 2015 NB2016 Endr 201516 Realvekst 2015 Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen 60 Tilskudd

Detaljer

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009 I ALT ETAT/VIRKSOMHET TILSATTE ÅRSVERK Antall reiser innland Antall kilometer innland Antall reiser utland Antall kilometer utland STATSMINISTERENS

Detaljer

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med Vedtak 365 I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende endringer: Kap. Post Kroner Utgifter 21 Statsrådet: 1 Driftsutgifter, forhøyes med 2 770 000 fra kr 158 700 000 til kr 161 470 000 24 Regjeringsadvokaten:

Detaljer

Kap. Post Kroner Kroner Utgifter. Det kongelige hus

Kap. Post Kroner Kroner Utgifter. Det kongelige hus Saldert budsjett 2015 1 Utgifter Det kongelige hus 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen 1 Apanasje... 10 829 000 50 Det kongelige hoff... 169 386 000 51 Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff... 20 000

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Driftsutgifter Budsjett pr. 2012.01.01 Saldert budsjett 2012 1 749 965 Sum budsjett per post 1 749 965 0100 Utenriksdepartementet 010021 Spesielle

Detaljer

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2016. 1000 kr.

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2016. 1000 kr. Statlige overføringer til kommunesektoren i 2016. 1000 kr. Øremerkede tilskudd Kap. Post Navn Nysaldert budsjett 2015 Saldert budsjett 2016 Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen 60 Tilskudd

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 08/280-34

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 08/280-34 DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Rundskriv Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn c,. *.. OtsAis:, l^v Arkivar. ) Eksp. U.off. l O jan 29 Saksh. Nr. H-1/9 Vår ref 8/28-34 Dato OS.1.29 Statsbudsjettet

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015

Statsbudsjettet for 2015 Statsbudsjettet for 2015 Saldert budsjett vedtatt i Stortinget høsten 2014 Oslo 2015 Stortingets administrasjon Konstitusjonell avdeling Statsbudsjettet for 2015 Saldert budsjett 2015 vedtatt i Stortinget

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014

Statsbudsjettet for 2014 Statsbudsjettet for 2014 Saldert budsjett vedtatt i Stortinget høsten 2013 Oslo 2014 Stortingets administrasjon Konstitusjonell avdeling Statsbudsjettet for 2014 Saldert budsjett vedtatt i Stortinget høsten

Detaljer

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9. Antall kilometer utland I ALT 135572 124742. innland

Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9. Antall kilometer utland I ALT 135572 124742. innland Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9 ETAT/VIRKSOMHET Antall Antall Antall TILSATTE ÅRSVERK reiser innland kilometer innland reiser utland Antall kilometer utland I ALT 135572 124742 STATSMINISTERENS

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Arbeidsdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Direktoratet for Arbeidstilsynet Pensjonstrygden for sjømenn

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007 Resirkulerte - Sentral. midler (pkt Sum Kvinrieandeli 2.3.3~2.ledd avsetning 2.3.3, 2. ledd 1) 2 lønnsmassen Forhandlingsomrâde Forhandhngssted STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENES KONTOR 96877 24219

Detaljer

Utgifter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 53

Utgifter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 53 Utgifter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 53 Det kongelige hus 0001 H.M. Kongen og H.M. Dronningen: 01 Apanasje 0 9 031 9 031 9 031 0 50 Det kongelige hoff 0 142 509 142

Detaljer

Vedlegg 1 Endringer etter budsjettframlegget Inntekter 1000 kroner

Vedlegg 1 Endringer etter budsjettframlegget Inntekter 1000 kroner fm 3294 Kirkelig administrasjon (jf. kap. 294) 1 Inntekter ved oppdrag 3 239 - - -3 239 0 2 Salgsinntekter m.v. 1 532 - - -1 532 0 4 Refusjoner 2 269 - - -2 269 0 54 Overføringer fra Opplysningsvesenets

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 93 13. des. Voteringer

Forhandlinger i Stortinget nr. 93 13. des. Voteringer 2007 Forhandlinger i Stortinget nr. 93 13. des. Voteringer 1385 Møte torsdag den 13. desember 2007 kl. 10 President: Thorbjørn Jagland Dagsorden (nr. 33): 1. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Detaljer

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt 2015 2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt Arbeids- og sosialdepartementet 99 96 218 95 126 164 239 168 99 287 103 57 1751 145 Arbeidstilsynet 1434 1635 1118

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 12

Budsjett-innst. S. nr. 12 Budsjett-innst. S. nr. 12 (26-27) Budsjettinnstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 1 (26-27) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (26-27) Innstilling fra kirke,- utdannings-

Detaljer

Representantforslag 135 S

Representantforslag 135 S Representantforslag 135 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Trond Helleland, Knut Arild Hareide, Marit Arnstad, Ola Elvestuen og Rasmus Hansson Dokument nr. 8:135 S (2014 2015)

Detaljer

Innst. 159 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 32 S (2010 2011)

Innst. 159 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 32 S (2010 2011) Innst. 159 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 32 S (2010 2011) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2010 under Helse- og

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider F.o.m. 5 % 25 % Under 5 % t.o.m. 24,9 % eller meir Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 6,0 x 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

Prop. 25 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet

Prop. 25 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet Prop. 25 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 21. november 2014, godkjent

Detaljer

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012)

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012) Innst. 136 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 16 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012)

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Innst. 102 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 23 S ( )

Innst. 102 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 23 S ( ) Innst. 102 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 23 S (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2014 under Helseog

Detaljer

St.prp. nr. 75 (2002 2003) Enkelte endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med trygdeoppgjøret mv.

St.prp. nr. 75 (2002 2003) Enkelte endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med trygdeoppgjøret mv. St.prp. nr. 75 (2002 2003) Enkelte endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med trygdeoppgjøret mv. Tilråding fra Finansdepartementet av 6. juni 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

(2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Prop. 1 S (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014)

(2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Prop. 1 S (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Innst. 12 S (213 214) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 1 S (213 214) og Prop. 1 S Tillegg 1 (213 214) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1 Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1 1 Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Arbeidstilsynet Pensjonstrygden

Detaljer

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Departementene Arbeids- og velferdsdirektoratet Atferdssenteret Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), regionene Barneombudet Barnevernets utviklingssenter

Detaljer

Innst. S. nr. 42. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. St.prp. nr. 13 (2005-2006)

Innst. S. nr. 42. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. St.prp. nr. 13 (2005-2006) Innst. S. nr. 42 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen St.prp. nr. 13 (2005-2006) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i statsbudsjettet

Detaljer

Spørsmål om beregningene rettes til: steinar.johnsen@fad.dep.no

Spørsmål om beregningene rettes til: steinar.johnsen@fad.dep.no Fornyings- og administrasjonsdepartementet 01.07.2008 Sentral STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 328 170 25 244 353 414 44,9 ØVRIGE (REGJERINGSADVOKATEMBETET) STATSMINISTERENS KONTOR 329

Detaljer

Innst. 109 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag

Innst. 109 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag Innst. 109 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 25 S (2014 2015), kap. 222, 225 228, 230, 252, 256, 270, 276, 280, 283, 284, 287, 288, 2410, 3222,

Detaljer

Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings-

Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings- Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 14 S (2013 2014), unntatt kap. 231 Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer

Detaljer

Innst. 7 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen

Innst. 7 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Innst. 7 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 1 S (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Høringsinstanser. Abelia. Akademikerne. Akershus fylkeskommune. Ansgar teologiske høgskole. Arbeids- og sosialdepartementet

Høringsinstanser. Abelia. Akademikerne. Akershus fylkeskommune. Ansgar teologiske høgskole. Arbeids- og sosialdepartementet Høringsinstanser Abelia Akademikerne Akershus fylkeskommune Ansgar teologiske høgskole Arbeids- og sosialdepartementet Arbeidsgiverforeningen spekter Atferdssenteret Aust-agder fylkeskommune Barne- og

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Vedlegg 2 FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Forslag til vedtak om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet medregnet folketrygden 2002

Forslag til vedtak om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet medregnet folketrygden 2002 Forslag til vedtak om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet medregnet folketrygden 2002 I statsbudsjettet medregnet folketrygden 2002 blir bevilget under følgende kapitler: I Kap. Post Formål Utgifter:

Detaljer

Innst. 85 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Samandrag. Prop. 46 S (2009 2010)

Innst. 85 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. Samandrag. Prop. 46 S (2009 2010) Innst. 85 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 46 S (2009 2010) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 12

Budsjett-innst. S. nr. 12 Budsjett-innst. S. nr. 12 (28 29) Budsjettinnstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 1 (28 29), St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (28 29) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr.

Detaljer

Innst. S. nr. 46. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.prp. nr. 12 (2005-2006)

Innst. S. nr. 46. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.prp. nr. 12 (2005-2006) Innst. S. nr. 46 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.prp. nr. 12 (2005-2006) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet

Detaljer

Statsbudsjettet for 2016

Statsbudsjettet for 2016 Statsbudsjettet for 2016 Saldert budsjett vedtatt i Stortinget høsten 2015 Oslo 2016 Stortingets administrasjon Konstitusjonell avdeling Statsbudsjettet for 2016 Saldert budsjett 2016 vedtatt i Stortinget

Detaljer

PRESIDENTSKAPETS TILRÅDING

PRESIDENTSKAPETS TILRÅDING nnst. S. nr. 3 (2005-2006) nnstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap nnstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av de enkelte kapitlene og utkast til romertallsvedtak

Detaljer

Innst. S. nr. 270. (2007 2008) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen

Innst. S. nr. 270. (2007 2008) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen Innst. S. nr. 270 (2007 2008) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen St.prp. nr. 59 (2007 2008) Innstilling frå finanskomiteen om tilleggsløyvingar og omprioriteringar i statsbudsjettet for 2008

Detaljer

1 - Departement 1- Statens kontoplan (rundskriv R-101) 1 - Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket

1 - Departement 1- Statens kontoplan (rundskriv R-101) 1 - Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Innrapportering av anvendt kontoplan for bokføring og regnskapsprinsipp ved utarbeidelse av virksomhetsregnskapet i departementer og underliggende virksomheter 2013 Virksomhetens navn Type virksomhet Hvilken

Detaljer

Innst. S. nr. 230. (2006-2007) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen

Innst. S. nr. 230. (2006-2007) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen Innst. S. nr. 230 (2006-2007) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen St.prp. nr. 69 (2006-2007) Innstilling frå finanskomiteen om tilleggsløyvingar og omprioriteringar i statsbudsjettet 2007 Innst.

Detaljer

Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt

Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 218 249 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet 9 19 4 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0 6 5 Artsdatabanken

Detaljer

Høyesterett. Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 39. Bevilgning 1000 kr. Regnskap 1000 kr

Høyesterett. Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 39. Bevilgning 1000 kr. Regnskap 1000 kr Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 39 Inntekter under departementene Regjering 3020 Statsministerens kontor: 16 Refusjon av foreldrepenger 0 538 538 18 Refusjon

Detaljer

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 Oversendelse av nye retningslinjer for behandling av forslag om igangsetting

Detaljer

44 33 11 25,0 % Barneombodet BLD ja 2006 56 40 16 28,6 %

44 33 11 25,0 % Barneombodet BLD ja 2006 56 40 16 28,6 % Bergvesenet NHD nei 2006 ikkje rapporter Bioforsk ors LMD ja 2006 51 46 5 98% 9,8 Bioteknologinemnda HOD ja nei 8 7 1 12,5 % Brønnøysundregistra NHD ja nei 103 83 20 19,4 % Bunad- og folkedraktrådet KKD

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider Under 5 % F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % 25 % eller meir nynorsk Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 11,1 x 2 Arbeidsretten 0,0 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

Innst. 7 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen

Innst. 7 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Innst. 7 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 1 S (2009 2010) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 vedkommende

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor NY Regjeringsadvokaten Statsministerens

Detaljer

Innst. S. nr. 53 (2001-2002)

Innst. S. nr. 53 (2001-2002) Innst. S. nr. 53 (2001-2002) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2001 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Produksjon av Stortingets dokumenter - O. Fredr. Arnesen - Type -it - Forlengelse av avtale fra 311209-311211 - Sak 200702056 DL. Dok.

Produksjon av Stortingets dokumenter - O. Fredr. Arnesen - Type -it - Forlengelse av avtale fra 311209-311211 - Sak 200702056 DL. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.8.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 05.08.2010 Trykking av Sivilombudsmannens årsmelding Dokument 4 - Stortingets dokumentserie Produksjon av Stortingets

Detaljer

Offentlig journal. Retur av referatprotokoller for tidsrommet 010711-311211

Offentlig journal. Retur av referatprotokoller for tidsrommet 010711-311211 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.6.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 25.06.2012 2012/201-28 6849/2012 Justis- og beredskapsdepartementet 2012/201-29 6850/2012 Kulturdepartementet 2012/201-30

Detaljer

Sammenligning av budsjettall, kapitler og poster. Rammeområde 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23

Sammenligning av budsjettall, kapitler og poster. Rammeområde 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 Utgifter (i tusen kroner) 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen 50 Det kongelige hoff 173 258 173 089 (-169) 51 Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff 2 H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen 50 H.K.H.

Detaljer

Innst. 93 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 93 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 93 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 17 S (2015 2016) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer i statsbudsjettet

Detaljer

4610 Toll- og avgiftsetaten 02 Andre inntekter 2 597 000 2 347 503-249 497 4610 Toll- og avgiftsetaten 03 Refunderte pante- og

4610 Toll- og avgiftsetaten 02 Andre inntekter 2 597 000 2 347 503-249 497 4610 Toll- og avgiftsetaten 03 Refunderte pante- og Tolletaten årsregnskap 2015 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2015 Merutgift (-) og mindreutgift 1610 Toll-

Detaljer

Prop. 21 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2015 under Utanriksdepartementet

Prop. 21 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2015 under Utanriksdepartementet Prop. 21 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2015 under Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet 20. november 2015, godkjend

Detaljer

Dok.dato: 18.06.2009. Invitasjon til åpning av forskningsprosjektet Should States Ratify Human Rights Conventions? - Oslo 180809-200809. Dok.

Dok.dato: 18.06.2009. Invitasjon til åpning av forskningsprosjektet Should States Ratify Human Rights Conventions? - Oslo 180809-200809. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.6.2009, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 29.06.2009 nvitasjon til Nasjonal rovviltkonferanse - Hamar 291009-301009 EMK - nvitasjoner - anmodninger om møte

Detaljer

St.prp. nr. 94 (2000-2001)

St.prp. nr. 94 (2000-2001) St.prp. nr. 94 (2000-2001) Bevilgningsendring for kapitlene 197, 1542 og 2309 samt salg av aksjer i Arcus AS og endret sats for avgift på campingbiler Tilråding fra Finansdepartementet av 1. juni 2001,

Detaljer

Innst. S. nr. 84. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 15 (2003-2004)

Innst. S. nr. 84. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 15 (2003-2004) Innst. S. nr. 84 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 15 (2003-2004) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, om endringer

Detaljer

Innst. S. nr. 57. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 10 (2005-2006)

Innst. S. nr. 57. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 10 (2005-2006) Innst. S. nr. 57 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 10 (2005-2006) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer på

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2008

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2008 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2008 Dokument 1 (2009 2010) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Årsregnskap 2014 - Toll- og avgiftsetaten

Årsregnskap 2014 - Toll- og avgiftsetaten Årsregnskap 2014 - Toll- og avgiftsetaten Toll- og avgiftsetaten 2014 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 2014 Merutgift

Detaljer

KONTOPLAN 2012 0320 ALLMENNE KULTURFORMÅL 03201 DRIFTSUTGIFTER

KONTOPLAN 2012 0320 ALLMENNE KULTURFORMÅL 03201 DRIFTSUTGIFTER KONTOPLAN 2012 0320 ALLMENNE KULTURFORMÅL 03201 DRIFTSUTGIFTER 0320111 Stillinger 03201111 Faste stillinger 03201113 Midlertidige stillinger 03201117 Vikarer 03201118 Overtid 0320112 Ekstrahjelp 03201122

Detaljer

Prop. 20 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Utanriksdepartementet

Prop. 20 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Utanriksdepartementet Prop. 20 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet 18. november 2011, godkjend

Detaljer

Administrasjon og ledelse utdanningskurs i samfunnsmedisin (kurs 2)

Administrasjon og ledelse utdanningskurs i samfunnsmedisin (kurs 2) Oslo kommune Administrasjon og ledelse utdanningskurs i samfunnsmedisin (kurs 2) - forvaltningssystemets oppbygning - organisering avhelsetjenesten - politisk og administrativ styring Henning Mørland bydelsoverlege

Detaljer

Bruk kreftene riktig!

Bruk kreftene riktig! Bruk kreftene riktig! Hvem er vi og hva gjør vi? Senter for statlig økonomistyring (SSØ) ble opprettet i 2004 for å ha ett samlet fagmiljø for statlig økonomistyring. SSØ har som oppgave å styrke den statlige

Detaljer

Innst. S. nr. 85. (200-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 19 (2004-2005)

Innst. S. nr. 85. (200-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 19 (2004-2005) Innst. S. nr. 85 (200-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 19 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer på

Detaljer

Tilskudd til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering av flyktninger i 2016

Tilskudd til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering av flyktninger i 2016 Tilskudd til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering av flyktninger i 2016 Tilskudd (budsjettpost og departement) Kommentar Flyktninger i asylmottak Vertskommunetilskudd (kap 490,

Detaljer

DEN RÅDGIVENDE KOMITE FOR RAMMEKONVENSJONEN OM BESKYTTELSE FOR NASJONALE MINORITETER

DEN RÅDGIVENDE KOMITE FOR RAMMEKONVENSJONEN OM BESKYTTELSE FOR NASJONALE MINORITETER 14 October 2002 GVT/COM/INF/OP/I(2003)003 1 PDF DEN RÅDGIVENDE KOMITE FOR RAMMEKONVENSJONEN OM BESKYTTELSE FOR NASJONALE MINORITETER Den norske regjerings kommentarer til synspunktene til Den rådgivende

Detaljer

Prop. 1 S (2012 2013) og Prop. 1 S Tillegg 3 (2012 2013)

Prop. 1 S (2012 2013) og Prop. 1 S Tillegg 3 (2012 2013) Innst. 7 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 1 S (2012 2013) og Prop. 1 S Tillegg 3 (2012 2013) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 1

Budsjett-innst. S. nr. 1 Budsjett-innst. S. nr. 1 (2007-2008) Budsjettinnstilling til Stortinget fra finanskomiteen St.meld. nr. 1 (2007-2008) og St.prp. nr. 1 (2007-2008) Innstilling fra finanskomiteen om skatte-, avgifts- og

Detaljer

Høringsinstanser Høyringsnotat om rett til kontaktlege m.m.

Høringsinstanser Høyringsnotat om rett til kontaktlege m.m. Høringsinstanser Høyringsnotat om rett til kontaktlege m.m. Departementene Arbeids- og velferdsdirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barneombudet Datatilsynet

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring?

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring? Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Livslang læring Regjeringen vil gjøre det mulig for alle å tilegne seg kunnskap livet gjennom ved å bidra til å styrke opplæringstilbudene

Detaljer

Høyesterett. Inntekter januar 2013 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 32. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr.

Høyesterett. Inntekter januar 2013 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 32. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr. Inntekter januar 2013 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 32 Inntekter under departementene Regjering 3021 Statsrådet: 01 Leieinntekter 300 0-300 0001 Sum kap 3021 300 0-300 3024 Regjeringsadvokaten:

Detaljer

Vedlegg til statsbudsjettet 2009 Publikasjonskode: A - 0024 B/S. Bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet 2009

Vedlegg til statsbudsjettet 2009 Publikasjonskode: A - 0024 B/S. Bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet 2009 Vedlegg til statsbudsjettet 2009 Publikasjonskode: A - 0024 B/S Bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet 2009 Bevilgninger til samiske formål Som urfolk og minoritet i fire stater har samene behov

Detaljer

Innst. 12 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Innst. 12 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innst. 12 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 1 S (2011 2012) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 10

Budsjett-innst. S. nr. 10 Budsjett-innst. S. nr. 10 (2008 2009) Budsjettinnstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen St.prp. nr. 1 (2008 2009) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Trude Thorbjørnsrud. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring

Trude Thorbjørnsrud. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring Curriculum vitae Trude Thorbjørnsrud Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 41 60 74 26 E-post: tt@proba.no Født: 1963 Nøkkelkvalifikasjoner Trude Thorbjørnsrud

Detaljer

573 Kommunereform Rammeområde 18 (rammeoverføringer til kommunesektoren

573 Kommunereform Rammeområde 18 (rammeoverføringer til kommunesektoren nnst. 1 S (2015 2016) nnstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap nnstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak

Detaljer