(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 3. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 3. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)"

Transkript

1 () Finansdepartementet Prop. 1 S Tillegg 3 ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv.) Tilråding fra Finansdepartementet av 6. november 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Endringer i statsbudsjettet for Innledning I denne proposisjonen fremmes tilleggsforslag til Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet Proposisjonen omfatter forslag til endringer i forbindelse med justeringer i departementsstrukturen fra 1. januar I tillegg oppsummeres forslag om bevilgningsendringer som er fremmet i tilleggsnummer til Prop. 1 S ( ) tidligere i høst, og forslag til endring i bevilgningen under kap Tilfeldige utgifter. Forslaget innebærer at det oljekorrigerte budsjettunderskuddet, og dermed bevilgningsforslaget på kap Statens pensjonsfond - Utland, er uendret fra Gul bok Det er ikke fremmet forslag om endringer i lånetransaksjoner. Brutto finansieringsbehovet, og dermed bevilgningsforslaget på kap Statslånemidler, er således uendret fra Gul bok Endringer i departementsstrukturen - budsjettmessig oppfølging I forbindelse med endringene i Regjeringens sammensetning 20. oktober 2009 ble det varslet at det tas sikte på å gjennomføre følgende endringer i departementsstrukturen: - Ansvaret for innvandringssaker overføres fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Justis- og politidepartementet. Dette omfatter

2 ikke ansvaret for arbeidsinnvandring, som i dag ligger i Arbeidsmarkedsavdelingen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. - Det opprettes et nytt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartement. Det nye departementet vil bestå av det nåværende Fornyings- og administrasjonsdepartement med unntak av ansvaret for offentlige tjenestepensjonsordninger, som vil bli overført til det nye Arbeidsdepartementet, og Kirkeavdelingen i Kultur- og kirkedepartementet, samt Same- og minoritetspolitisk avdeling i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. - Det opprettes et nytt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement. Det nye departementet vil bestå av det nåværende Barne- og likestillingsdepartementet og integreringssaker, som overføres fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. - Det opprettes et nytt Arbeidsdepartement. Det nye departementet vil bestå av dagens Arbeids- og inkluderingsdepartementet med unntak av innvandringssaker, som overføres til Justis- og politidepartementet, integreringssaker, som overføres til det nye Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og same- og minoritetspolitiske saker, som overføres til det nye Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. I tillegg overføres ansvaret for offentlige tjenestepensjoner fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet til det nye Arbeidsdepartementet. Dette omfatter ansvaret for all lovgivning som regulerer offentlige tjenestepensjoner, lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn, samt etatsstyringsansvaret for Statens Pensjonskasse. - Det opprettes et nytt Kulturdepartement. Det nye departementet vil bestå av det nåværende Kultur- og kirkedepartementet med unntak av kirkesaker, som overføres til det nye Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. I tråd med overføringene av ansvarsområder omfordeles enkelte bevilgningsforslag fra Gul bok Forslagene til endringer i bevilgningsforslagene i Gul bok 2010 er budsjettnøytral. Nedenfor omtales forslag til endringer der deler av bevilgninger er berørt. Det gjelder i hovedsak driftsutgifter og overføringer til Norges forskningsråd. I tabell 1 og tabell 2 vises endringer hvor hele bevilgninger foreslås flyttet mellom departementene uten at beløp endres. Kulturdepartementet Med virkning fra 1. januar 2010 gjøres det enkelte endringer i departementsstrukturen som får budsjettmessige konsekvenser ved at ansvaret for kirkesaker overføres fra Kultur- og kirkedepartementet til det nye Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Nedenfor følger en kort omtale av de berørte kapitler og poster under Kulturdepartementet hvor det er foretatt en deling av bevilgninger. Øvrige berørte kapitler og poster foreslås flyttet i sin helhet fra Kultur- og kirkedepartementet til det nye Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, jf. tabell 1 og tabell 2 nedenfor. 2

3 Kap. 300 Kulturdepartementet Post 01 Driftsutgifter Bevilgningen foreslås redusert med 13,88 mill. kroner, jf. kap Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, post 01 Driftsutgifter. Utgiftene skal fortsatt være en del av beregningsgrunnlaget for Kulturløftet. Justis- og politidepartementet Med virkning fra 1. januar 2010 gjøres det enkelte endringer i departementsstrukturen som får budsjettmessige konsekvenser ved at ansvaret for innvandringssaker overføres fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Justisog politidepartementet. Nedenfor følger en kort omtale av de berørte kapitler og poster under Justis- og politidepartementet hvor det er foretatt en deling av bevilgninger. Øvrige berørte kapitler og poster foreslås flyttet i sin helhet fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, jf. tabell 1 og tabell 2 nedenfor. Kap. 400 Justisdepartementet Post 01 Driftsutgifter Bevilgningen foreslås økt med 48,101 mill. kroner, jf. kap. 600 Arbeidsdepartementet, post 01 Driftsutgifter og kap. 601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m, post 21 Spesielle driftsutgifter. Post 50 Norges forskningsråd Det foreslås en bevilgning på 4,5 mill. kroner, jf. kap. 601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m., post 50 Norges forskningsråd. Arbeidsdepartementet Med virkning fra 1. januar 2010 gjøres det enkelte endringer i departementsstrukturen som får budsjettmessige konsekvenser. Ansvaret for innvandringssaker, utenom arbeidsinnvandring, overføres til Justis- og politidepartementet. Ansvaret for offentlige tjenestepensjoner samt etatsstyringsansvaret for Statens Pensjonskasse overføres fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet til det nye Arbeidsdepartementet. Ansvaret for integreringssaker overføres til det nye Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement, og ansvaret for same- og minoritetspolitiske saker overføres til det nye Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartement. Nedenfor følger en kort omtale av de berørte kapitler og poster under Arbeidsdepartementet hvor bevilgningene er fordelt mellom de berørte departementer. Øvrige kapitler og poster foreslås flyttet i sin helhet til de nye ansvarlige departementene, jf. tabell 1 og tabell 2 nedenfor. Kap. 600 Arbeidsdepartementet Post 01 Driftsutgifter Som følge av endringene i departementsstrukturen reduseres kap. 600 Arbeidsdepartementet, post 01 Driftsutgifter med 81,978 mill. kroner, jf. kap. 800 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, post 01 Driftsutgifter, kap. 3

4 1500 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, post 01 Driftsutgifter og kap. 400 Justisdepartementet, post 01 Driftsutgifter. I tillegg økes kap. 600 Arbeidsdepartementet, post 01 Driftsutgifter med 5,279 mill. kroner, jf. kap Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, post 01 Driftsutgifter. Samlet foreslås bevilgningen under kap. 600 Arbeidsdepartementet, post 01 Driftsutgifter redusert med 76,699 mill. kroner. Kap. 601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m. Post 21 Spesielle driftsutgifter Som følge av endringene i departementsstrukturen reduseres kap. 601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m., post 21 Spesielle driftsutgifter med 21,48 mill. kroner, jf. kap. 821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere, post 21 Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kap Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter og kap. 400 Justisdepartementet, post 01 Driftsutgifter. I tillegg økes kap. 601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m., post 21 Spesielle driftsutgifter med 1,925 mill. kroner, jf. kap Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter. Samlet foreslås bevilgningen under kap. 601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m., post 21 Spesielle driftsutgifter redusert med 19,555 mill. kroner. Post 50 Norges forskningsråd Som følge av endringene i departementsstrukturen reduseres kap. 601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m., post 50 Norges forskningsråd med 14,879 mill. kroner, jf. kap. 821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere, post 50 Norges forskningsråd, kap Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, post 22 Forskning og kap. 400 Justisdepartementet, post 50 Norges forskningsråd. Bevilgningen under kap. 601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m., post 50 Norges forskningsråd foreslås redusert med 14,879 mill. kroner. Post 70 Tilskudd Som følge av endringene i departementsstrukturen reduseres kap. 601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m., post 70 Tilskudd med 1,98 mill. kroner, jf. kap. 821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere, post 73 Tilskudd og kap Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter. Bevilgningen under kap. 601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m., post 70 Tilskudd foreslås redusert med 1,98 mill. kroner. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Med virkning fra 1. januar 2010 gjøres det enkelte endringer i departementsstrukturen som får budsjettmessige konsekvenser ved at ansvaret for integreringssaker overføres fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til det nye Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement. Nedenfor følger en kort omtale av de berørte kapitler og poster under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet hvor det er foretatt en deling av 4

5 bevilgninger. Øvrige berørte kapitler og poster foreslås flyttet i sin helhet fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, jf. tabell 1 og tabell 2 nedenfor. Kap. 800 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Post 01 Driftsutgifter Bevilgningen foreslås økt med 24,448 mill. kroner, jf. kap. 600 Arbeidsdepartementet, post 01 Driftsutgifter. Kap. 821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere Post 21 Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres Det foreslås bevilget 13,467 mill. kroner som motsvares av reduserte utgifter under kap. 601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m., post 21 Spesielle driftsutgifter. I tillegg flyttes i sin helhet forslaget på 19,6 mill. kroner under kap. 651, post 21 til denne bevilgningen. Utvikling av migrasjons- og innvandrerrelatert statistikk skal skje i samråd med Justisdepartementet og Arbeidsdepartementet. Samlet foreslås det bevilget 33,067 mill. kroner på kap. 821, post 21. Post 50 Norges forskningsråd Det foreslås bevilget 6 mill. kroner, jf. kap. 601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m., post 50 Norges forskningsråd. Post 73 Tilskudd Det foreslås bevilget 1,48 mill. kroner, jf. kap. 601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m., post 70 Tilskudd. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Med virkning fra 1. januar 2010 gjøres det enkelte endringer i departementsstrukturen som får budsjettmessige konsekvenser. Ansvaret for sameog minoritetspolitiske saker overføres fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og ansvaret for kirkesaker overføres fra Kultur- og kirkedepartementet til det nye Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Videre overføres ansvaret for offentlige tjenestepensjoner og etatsstyringen av Statens Pensjonskasse fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet til det nye Arbeidsdepartementet. Nedenfor følger en kort omtale av de berørte kapitler og poster under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet hvor det er foretatt en deling av bevilgninger. Øvrige berørte kapitler og poster foreslås flyttet i sin helhet mellom de berørte departementer, jf. tabell 1 og tabell 2 nedenfor. Kap Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Post 01 Driftsutgifter Bevilgningen foreslås økt med til sammen 22,08 mill. kroner. Økningen motsvares av en reduksjon under kap. 600 Arbeidsdepartementet, post 01 Driftsutgifter med 8,2 mill. kroner og en reduksjon under kap. 300 Kulturdepartementet, post 01 Driftsutgifter med 13,88 mill. kroner. 5

6 Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres Bevilgningen foreslås økt med 2,538 mill. kroner, jf. kap. 601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m., post 21 Spesielle driftsutgifter og post 70 Tilskudd. Post 22 Forskning Bevilgningen foreslås økt med 4,379 mill. kroner, jf. kap. 601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m., post 50 Norges forskningsråd. Forslag til endringer som innebærer flytting av bevilgninger I tabell 1 og tabell 2 nedenfor vises bevilgninger som foreslås flyttet mellom departementer som følge av endringene i departementsstrukturen. I tabellene er bevilgningene kun ført opp under det departementet som har forvaltningsansvaret for bevilgningen fra 1. januar Det innebærer at de motsvarende forslagene til reduksjon av utgiftene og inntektene ikke framkommer i tabell 1 og tabell 2. Tabell 1 Utgiftsbevilgninger som foreslås flyttet (1000 kroner) Fra kap. Til kap. Post Formål Beløp Utgifter Justis- og politidepartementet Utlendingsdirektoratet 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter, statlige mottak Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling og migrasjon Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, Effektprogrammet 60 Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak Retur og tilbakevending for flyktninger Gjenbosetting av flyktninger, støttetiltak Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet Utlendingsnemnda 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Sum endringer Arbeidsdepartementet Pensjoner av statskassen 6

7 Fra kap. Til kap. Post Formål Beløp 1 Driftsutgifter Tilskudd til Statens Pensjonskasse 1 Driftsutgifter For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse Arbeidsgiveravgift til folketrygden 1 Driftsutgifter For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse 1 Driftsutgifter Tap/avskrivninger Utlån Yrkesskadeforsikring 1 Driftsutgifter Gruppelivsforsikring 1 Driftsutgifter Sum endringer Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Driftsutgifter Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere 21 Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling Integreringstilskudd Kommunale innvandrertiltak Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 21 Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap Norskprøver for voksne innvandrere Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene

8 Fra kap. Til kap. Post Formål Beløp 1 Driftsutgifter Sametinget Sum endringer Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 50 Sametinget Avkastning av Samefolkets fond Tilskudd til samiske formål 72 Samisk språk, informasjon mv Dokumentasjon, formidling mv Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter 1 Driftsutgifter Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift 1 Driftsutgifter Nasjonale minoriteter 60 Tiltak for rom Tilskudd til nasjonale minoriteter Avkastning av Romanifolkets/taternes kulturfond Kirkelig administrasjon 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Tilskudd til kirkelige formål Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene Tilskudd til virksomheten ved Nidaros domkirke Tilskudd til Oslo domkirke Trosopplæring Tilskudd til forsøks- og utviklingstiltak i kirken Til disposisjon Presteskapet 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Nidaros domkirke m.m. 1 Driftsutgifter Sum endringer

9 Tabell 2 Inntektsbevilgninger som foreslås flyttet (1000 kroner) Fra kap. Til kap. Post Formål Beløp Inntekter Justisdepartementet 2 Refusjon av ODA-godkjente utgifter Utlendingsdirektoratet 1 Retur og tilbakevending av flyktninger, ODA-godkjente utgifter Gebyrer for nødvisum Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODAgodkjente utgifter Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter Gjenbosetting av flyktninger - støttetiltak, ODAgodkjente utgifter Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse Gebyrinntekter, lån Tilbakebetaling av lån Yrkesskadeforsikring 1 Premieinntekter Gruppelivsforsikring 1 Premieinntekter Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere 1 Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODAgodkjente utgifter Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Sametinget Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter Avkastning av Samefolkets fond Nasjonale minoriteter 71 Avkastning av Romanifolkets fond Kirkelig administrasjon 2 Ymse inntekter Inntekter ved oppdrag Presteskapet 2 Ymse inntekter Inntekter ved oppdrag

10 Fra kap. Til kap. Post Formål Beløp Nidaros domkirke m.m. 2 Ymse inntekter Leieinntekter m.m Sum endringer Saldering av budsjettforslaget Regjeringen fremmer i alt tre tillegg til Prop. 1 S ( ). Til sammen bidrar disse forslagene til bevilgningsendringer til å øke det oljekorrigerte budsjettunderskuddet i 2010 med 12,109 mill. kroner, når det ses bort fra endringer i bevilgningen under kap Tilfeldige utgifter. Utenom bevilgningsendringer i denne proposisjonen, er det foreslått økte utgifter under Kunnskapsdepartementets budsjett med 12,109 mill. kroner til Høgskolen i Nesna, jf. Prop. 1 S Tillegg 2 ( ). I tillegg har Fiskeri- og kystdepartementet fremmet tillegg til Prop. 1 S ( ) som ikke endrer anslaget for det oljekorrigerte budsjettunderskuddet i Det foreslås at bevilgningen under kap Tilfeldige utgifter reduseres slik at det oljekorrigerte underskuddet i 2010, og dermed overføringen fra Statens pensjonsfond - Utland på kap. 5800, holdes uendret fra Gul bok 2010, jf. omtale nedenfor. Det er ikke fremmet forslag om endringer i lånetransaksjoner. Brutto finansieringsbehovet, og dermed bevilgningsforslaget på kap Statslånemidler, er således uendret fra Gul bok Kap Tilfeldige utgifter Post 01 Driftsutgifter I Gul bok 2010 er det foreslått bevilget ,864 mill. kroner under kap Tilfeldige utgifter. Det foreslås at bevilgningen reduseres med 12,109 mill. kroner, til ,755 mill. kroner. 10

11 Finansdepartementet t i l r å r : At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv.). Vi HARALD, Norges Konge, s t a d f e s t e r : Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv.) i samsvar med et vedlagt forslag. 11

12 Forslag til vedtak om endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv.) I statsbudsjettet for 2010 blir bevilget under følgende kapitler: I Utgifter: Kap Post Formål Kroner 300 Kulturdepartementet: 1 Driftsutgifter mot tidligere foreslått kr Kirkelig administrasjon: 1 Driftsutgifter 0 mot tidligere foreslått kr Spesielle driftsutgifter 0 mot tidligere foreslått kr Tilskudd til kirkelige formål 0 mot tidligere foreslått kr Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene 0 mot tidligere foreslått kr Tilskudd til virksomheten ved Nidaros domkirke 0 mot tidligere foreslått kr Tilskudd til Oslo domkirke 0 mot tidligere foreslått kr Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes under post 1 0 mot tidligere foreslått kr Tilskudd til forsøks- og utviklingstiltak i kirken, kan overføres 0 mot tidligere foreslått kr Til disposisjon, kan overføres 0 mot tidligere foreslått kr Presteskapet: 1 Driftsutgifter 0 mot tidligere foreslått kr Spesielle driftsutgifter 0 mot tidligere foreslått kr Nidaros domkirke m.m.: 1 Driftsutgifter 0 mot tidligere foreslått kr Justisdepartementet: 1 Driftsutgifter mot tidligere foreslått kr (NY) 50 Norges forskningsråd Utlendingsdirektoratet: (NY) 1 Driftsutgifter (NY) 21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, kan nyttes under post (NY) 22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse (NY) 23 Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling og migrasjon, kan overføres (NY) 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, Effektprogrammet, kan overføres

13 (NY) 60 Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger (NY) 70 Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak (NY) 72 Retur og tilbakevending for flyktninger, kan overføres (NY) 73 Gjenbosetting av flyktninger, støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 post (NY) 75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres Utlendingsnemnda: (NY) 1 Driftsutgifter (NY) 21 Spesielle driftsutgifter Arbeidsdepartementet: 1 Driftsutgifter mot tidligere foreslått kr Utredningsvirksomhet, forskning m.m.: 21 Spesielle driftsutgifter mot tidligere foreslått kr Norges forskningsråd mot tidligere foreslått kr Tilskudd mot tidligere foreslått kr Pensjoner av statskassen: (NY) 1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning Tilskudd til Statens Pensjonskasse: (NY) 1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning (NY) 70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning Arbeidsgiveravgift til folketrygden: (NY) 1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning (NY) 70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse: (NY) 1 Driftsutgifter (NY) 70 Tap/avskrivninger (NY) 90 Utlån, overslagsbevilgning Yrkesskadeforsikring: (NY) 1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning Gruppelivsforsikring: (NY) 1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning Integrerings- og mangfoldsdirektoratet: 1 Driftsutgifter 0 mot tidligere foreslått kr Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere: 21 Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, integrering og mangfold, kan overføres 0 mot tidligere foreslått kr Integreringstilskudd, kan overføres 0 mot tidligere foreslått kr Kommunale innvandrertiltak 0 mot tidligere foreslått kr Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging 0 mot tidligere foreslått kr Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet 0 mot tidligere foreslått kr Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m. 0 mot tidligere foreslått kr

14 652 Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene: 1 Driftsutgifter 0 mot tidligere foreslått kr Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere: 21 Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan overføres 0 mot tidligere foreslått kr Norskprøver for voksne innvandrere 0 mot tidligere foreslått kr Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 0 mot tidligere foreslått kr Nasjonale minoriteter: 60 Tiltak for rom, kan overføres 0 mot tidligere foreslått kr Tilskudd til nasjonale minoriteter 0 mot tidligere foreslått kr Avkastning av Romanifolkets/taternes kulturfond 0 mot tidligere foreslått kr Sametinget: 50 Sametinget 0 mot tidligere foreslått kr Avkastning av Samefolkets fond 0 mot tidligere foreslått kr Tilskudd til samiske formål: 72 Samisk språk, informasjon, mv. 0 mot tidligere foreslått kr Dokumentasjon, formidling mv. 0 mot tidligere foreslått kr Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter: 1 Driftsutgifter 0 mot tidligere foreslått kr Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift: 1 Driftsutgifter 0 mot tidligere foreslått kr Utlendingsdirektoratet: 1 Driftsutgifter 0 mot tidligere foreslått kr Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, kan nyttes under post 60 0 mot tidligere foreslått kr Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse 0 mot tidligere foreslått kr Kunnskapsutvikling, migrasjon, kan overføres 0 mot tidligere foreslått kr Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, EFFEKTprogrammet, kan overføres 0 mot tidligere foreslått kr Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger 0 mot tidligere foreslått kr Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak 0 mot tidligere foreslått kr Retur og tilbakevending for flyktninger, kan overføres 0 mot tidligere foreslått kr Gjenbosetting av flyktninger - støttetiltak, kan nyttes under kap. 651 post mot tidligere foreslått kr

15 75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres 0 mot tidligere foreslått kr Utlendingsnemnda: 1 Driftsutgifter 0 mot tidligere foreslått kr Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling 0 mot tidligere foreslått kr Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet: 1 Driftsutgifter mot tidligere foreslått kr Integrerings- og mangfoldsdirektoratet: (NY) 1 Driftsutgifter Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere: (NY) 21 Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres (NY) 50 Norges Forskningsråd (NY) 60 Integreringstilskudd, kan overføres (NY) 62 Kommunale innvandrertiltak (NY) 70 Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging (NY) 71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet (NY) 72 Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m (NY) 73 Tilskudd Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere: (NY) 21 Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan overføres (NY) 22 Norskprøver for voksne innvandrere (NY) 60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene: (NY) 1 Driftsutgifter Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet: 1 Driftsutgifter mot tidligere foreslått kr Spesielle driftsutgifter, kan overføres mot tidligere foreslått kr Forskning, kan overføres mot tidligere foreslått kr Sametinget: (NY) 50 Sametinget (NY) 54 Avkastning av Samefolkets fond Tilskudd til samiske formål: (NY) 72 Samisk språk, informasjon mv (NY) 74 Dokumentasjon, formidling mv Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter: (NY) 1 Driftsutgifter Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift: (NY) 1 Driftsutgifter Nasjonale minoriteter: (NY) 60 Tiltak for rom, kan overføres (NY) 70 Tilskudd til nasjonale minoriteter (NY) 71 Avkastning av Romanifolkets/taternes kulturfond Pensjoner av statskassen: 1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 0 mot tidligere foreslått kr Tilskudd til Statens Pensjonskasse: 1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 0 mot tidligere foreslått kr

16 70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning 0 mot tidligere foreslått kr Arbeidsgiveravgift til folketrygden: 1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 0 mot tidligere foreslått kr For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning 0 mot tidligere foreslått kr Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse: 1 Driftsutgifter 0 mot tidligere foreslått kr Tap/avskrivninger 0 mot tidligere foreslått kr Utlån, overslagsbevilgning 0 mot tidligere foreslått kr Yrkesskadeforsikring: 1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 0 mot tidligere foreslått kr Gruppelivsforsikring: 1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 0 mot tidligere foreslått kr Kirkelig administrasjon: (NY) 1 Driftsutgifter (NY) 21 Spesielle driftsutgifter (NY) 71 Tilskudd til kirkelige formål (NY) 72 Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene (NY) 73 Tilskudd til virksomheten ved Nidaros domkirke (NY) 74 Tilskudd til Oslo domkirke (NY) 75 Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes under post (NY) 76 Tilskudd til forsøks- og utviklingstiltak i kirken, kan overføres (NY) 79 Til disposisjon, kan overføres Presteskapet: (NY) 1 Driftsutgifter (NY) 21 Spesielle driftsutgifter Nidaros domkirke m.m.: (NY) 1 Driftsutgifter Tilfeldige utgifter 1 Driftsutgifter mot tidligere foreslått kr

17 Inntekter: Kap Post Formål Kroner 3340 Kirkelig administrasjon: 1 Ymse inntekter 0 mot tidligere foreslått kr Ymse inntekter 0 mot tidligere foreslått kr Presteskapet: 1 Ymse inntekter 0 mot tidligere foreslått kr Inntekter ved oppdrag 0 mot tidligere foreslått kr Nidaros domkirke m.m.: 1 Ymse inntekter 0 mot tidligere foreslått kr Leieinntekter m.m. 0 mot tidligere foreslått kr Justisdepartementet: (NY) 2 Refusjon av ODA-godkjente utgifter Utlendingsdirektoratet: (NY) 1 Retur og tilbakevending av flyktninger, ODA-godkjente utgifter (NY) 2 Gebyr for nødvisum (NY) 3 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter (NY) 4 Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter (NY) 6 Gjenbosetting av flyktninger - støttetiltak, ODA-godkjente utgifter Arbeidsdepartementet: 1 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 0 mot tidligere foreslått kr Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse: (NY) 1 Gebyrinntekter, lån (NY) 90 Tilbakebetaling av lån Yrkesskadeforsikring: (NY) 1 Premieinntekter Gruppelivsforsikring: (NY) 1 Premieinntekter Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere: 1 Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter 0 mot tidligere foreslått kr Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere: 1 Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter 0 mot tidligere foreslått kr Nasjonale minoriteter: 71 Avkastning av Romanifolkets fond 0 mot tidligere foreslått kr Sametinget: 51 Avkastning av Samefolkets fond 0 mot tidligere foreslått kr Utlendingsdirektoratet: 1 Retur og tilbakevending av flyktninger, ODA-godkjente utgifter 0 mot tidligere foreslått kr Gebyr for nødvisum 0 mot tidligere foreslått kr

18 3 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter 0 mot tidligere foreslått kr Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter 0 mot tidligere foreslått kr Gjenbosetting av flyktninger - støttetiltak, ODA-godkjente utgifter 0 mot tidligere foreslått kr Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere: (NY) 1 Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere: (NY) 1 Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter Sametinget: (NY) 51 Avkastning av Samefolkets fond Nasjonale minoriteter: (NY) 71 Avkastning av Romanifolkets fond Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse: 1 Gebyrinntekter, lån 0 mot tidligere foreslått kr Tilbakebetaling av lån 0 mot tidligere foreslått kr Yrkesskadeforsikring: 1 Premieinntekter 0 mot tidligere foreslått kr Gruppelivsforsikring: 1 Premieinntekter 0 mot tidligere foreslått kr Kirkelig administrasjon: (NY) 2 Ymse inntekter (NY) 3 Inntekter ved oppdrag Presteskapet: (NY) 2 Ymse inntekter (NY) 3 Inntekter ved oppdrag Nidaros domkirke m.m.: (NY) 2 Ymse inntekter (NY) 3 Leieinntekter m.m

19 I forslag til romertallsvedtak i Prop. 1 S ( ) under Kultur- og kirkedepartementet gjøres følgende endringer som følge av navneendring og endret arbeidsdeling mellom departementene: 1. I forslag til romertallvedtak II, III, VI og VII endres Kultur- og kirkedepartementet til Kulturdepartementet. 2. Forslag til romertallsvedtak II, punkt 1 endres til: II "overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekt under kap. 300 post 01 kap post 01 kap. 305 post 01 kap post 03 kap. 305 post 21 kap post 07 kap. 320 post 01 kap postene 01 og 03 kap. 322 post 01 kap post 01 kap. 323 post 01 kap post 01 kap. 324 post 01 kap post 01 kap. 325 post 01 kap post 01 kap. 325 post 21 kap post 02 kap. 326 post 01 kap post 01 kap. 326 post 21 kap post 02 kap. 329 post 01 kap post 01 kap. 329 post 21 kap post 02 kap. 334 post 01 kap post 01 kap. 334 post 21 kap post 02" 19

20 I forslag til romertallsvedtak i Prop. 1 S ( ) under Justis- og politidepartementet gjøres følgende endringer som følge av endret arbeidsdeling mellom departementene: 1. Forslag til romertallsvedtak II, punkt 1 endres til: III overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under kap. 61 post 01 kap post 03 kap. 400 post 01 kap post 01 kap. 410 post 01 kap post 03 kap. 411 post 01 kap post 03 kap. 413 post 01 kap post 01 kap. 413 post 21 kap post 02 kap. 430 post 01 kap postene 03 og 04 kap. 430 post 21 kap post 02 kap. 432 post 01 kap post 03 kap. 440 post 01 kap postene 02, 03, 04, 06 og 08 kap. 441 post 01 kap postene 02, 03 og 05 kap. 442 post 01 kap postene 02 og 03 kap. 451 post 01 kap postene 03 og 06 kap. 455 post 01 kap post 01 kap. 456 post 45 kap post 02 kap. 462 post 01 kap post 01 kap. 472 post 01 kap post 01 kap. 473 post 01 kap post 01 kap. 474 post 01 kap post 02 kap. 490 post 01 kap post 05 kap. 491 post 01 kap post Det foreslås et nytt romertallsvedtak VIII (overført fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet) slik: Fullmakt om midlertidig innkvartering av asylsøkere Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2010 kan inngå avtaler om midlertidig innkvartering av asylsøkere og flyktinger med varighet utover Dersom behovet for mottaksplasser for asylsøkere og flyktninger 20

21 blir større enn antatt i statsbudsjettet for 2010, samtykker Stortinget i at Justisog politidepartementet kan øke antall plasser i statlige mottak innenfor gjeldende rammer for etablering og drift av det statlige mottaksapparatet, selv om det medfører et bevilgningsmessig merbehov over kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, post 60 Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger eller post 70 Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak. IV I forslag til romertallsvedtak i Prop. 1 S ( ), under Arbeids- og inkluderingsdepartementet gjøres følgende endringer som følge av navneendring og endret arbeidsfordeling mellom departementene: 1. Forslag til romertallvedtak II endres til: Merinntektsfullmakt Stortinget samtykker i at Arbeidsdepartementet i 2010 kan: overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under kap. 600 post 01 kap post 02 kap. 601 post 21 kap post 02 kap. 605 post 01 kap postene 01, 04, 05 og 06 kap. 605 post 21 kap post 02 kap. 621 post 21 kap post 02 kap. 640 post 01 kap postene 01, 06 og 07 kap. 642 post 01 kap postene 06 og 07 kap. 642 post 21 kap post I forslag til romertallvedtak III endres Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Arbeidsdepartementet. 3. Det foreslås et nytt romertallvedtak IV (overført fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet) slik: Fullmakt til å overskride Stortinget samtykker i at Arbeidsdepartementet i 2010 kan overskride bevilgningen under kap Statens Pensjonskasse, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, med inntil 10 mill. kroner mot dekning i reguleringsfondet. 4. I forslag til romertallsvedtak IV endres nummerering til V og Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Arbeidsdepartementet. 21

22 5. Det foreslås et nytt romertallsvedtak VI (overført fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet) slik: Fullmakt til å gjennomføre investeringsprosjektet PERFORM Stortinget samtykker i at Arbeidsdepartementet i 2010 kan gjennomføre PERFORM-prosjektet i Statens Pensjonskasse, herunder forplikte staten innenfor en samlet kostnadsramme på 888 mill. kroner. 6. I forslag til romertallsvedtak V endres nummereringen til VII og Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Arbeidsdepartementet. 7. Forslag til romertallsvedtak VI utgår (overføres til Justis- og politidepartementet). 8. I forslag til romertallsvedtak VII endres nummereringen til VIII og Arbeidsog inkluderingsdepartementet til Arbeidsdepartementet. 9. Det foreslås et nytt romertallsvedtak IX (overført fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet) slik: Fullmakt til regulering av inngående balanse i boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse Stortinget samtykker i at Arbeidsdepartementet som en overgangsordning ved omlegging til føring av opptjente renter basert på kalenderåret for statlige utlån, kan regulere inngående balanse i kapitalregnskapet for utlån gjennom boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse pr mot konto for forskyvning i balansen, tilsvarende totale utlån til kundene basert på endrede føringsprinsipper. I forslag til romertallsvedtak II i Prop. 1 S ( ) under Barne- og likestillingsdepartementet endres som følge av navneendringer og endret arbeidsfordeling mellom departementene slik: V Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2010 kan: overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under kap. 820 post 01 kap post 01 kap. 823 post 01 kap post 01 kap. 842 post 01 kap post 01 kap. 855 post 01 kap postene 01, 02, 03 og 60 kap. 856 post 01 kap post 01 22

23 kap. 858 post 01 kap post 01 kap. 859 post 01 kap post 01 kap. 868 post 01 kap post 01 I forslag til romertallsvedtak i Prop. 1 S ( ) under Fornyings- og administrasjonsdepartementet gjøres følgende endringer som følge av navneendringer og endret arbeidsfordeling mellom departementene: 1. Forslag til romertallsvedtak II endres til: VI Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2010 kan: overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under kap post 21 kap post 01 kap post 01 kap postene 02 og 03 kap post 01 kap post 02 kap post 01 kap post 02 kap post 01 kap post 02 kap post 21 kap post 03 kap post 01 kap post 02 kap post 21 kap post 03 kap post 01 kap postene 02 og Forslagene til romertallsvedtak III og IV utgår (overføres til Arbeidsdepartementet). 3. I forslag til romertallsvedtak V endres nummereringen til III og Fornyings- og administrasjonsdepartementet til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. 4. Forslag til romertallsvedtak VI utgår (overføres til Arbeidsdepartementet). 5. I forslagene til VII XI endres nummereringene til romertallsvedtak IV VIII og Fornyings- og administrasjonsdepartementet til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. 23

Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv.)

Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv.) Finansdepartementet Prop. 1 S Tillegg 3 (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv.) Tilråding

Detaljer

Prop. 59 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016

Prop. 59 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 Prop. 59 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Innst. 194 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Forslag om endringer av inntekter og utgifter

Innst. 194 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Forslag om endringer av inntekter og utgifter Innst. 194 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 59 S (2015 2016) Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet for 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 18 ( ) Om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

St.prp. nr. 18 ( ) Om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde St.prp. nr. 18 (2004 2005) Om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 12. november 2004, godkjent

Detaljer

St.prp. nr. 94 (2000-2001)

St.prp. nr. 94 (2000-2001) St.prp. nr. 94 (2000-2001) Bevilgningsendring for kapitlene 197, 1542 og 2309 samt salg av aksjer i Arcus AS og endret sats for avgift på campingbiler Tilråding fra Finansdepartementet av 1. juni 2001,

Detaljer

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv.

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. Fornyings- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 88 (2008 2009) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. Tilråding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7 St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Om modernisering, forenkling og effektivisering av bistandsforvaltningen Tilråding fra Utenriksdepartementet av 7. november 2003, godkjent

Detaljer

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 (2002-2003)

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 (2002-2003) St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 (2002-2003) FOR BUDSJETTERMINEN 2003 Endringer av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2003 under Nærings- og Tilråding fra Nærings- og av 8. november 2002, godkjent i statsråd

Detaljer

Prop. 121 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 121 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 121 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2011 mv. Tilråding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

Prop. 1 S Tillegg 1. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013

Prop. 1 S Tillegg 1. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Prop. 1 S Tillegg 1 (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Endring av Prop. 1 S (2012 2013) om statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet,

Detaljer

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv.

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv. Prop. 139 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2010 mv. Tilråding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 42. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. St.prp. nr. 13 (2005-2006)

Innst. S. nr. 42. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. St.prp. nr. 13 (2005-2006) Innst. S. nr. 42 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen St.prp. nr. 13 (2005-2006) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i statsbudsjettet

Detaljer

St.prp. nr. 54 ( )

St.prp. nr. 54 ( ) St.prp. nr. 54 (2000-2001) Om endringer på statsbudsjettet for 2001 i forbindelse overføring av ansvaret for Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen fra Kommunalog regionaldepartementet til Arbeidsog administrasjonsdepartementet

Detaljer

Bevilgningsreglementet

Bevilgningsreglementet 50 Bevilgningsreglementet Bevilgningsreglementet Stortingets vedtak av 19. november 1959, med endringer av 31. mai 1974, 27. mai 1977, 19. desember 1978, 9. juni 1982, 20. desember 1983, 20. mars 1985,

Detaljer

Om endringer i statsbudsjettet 2006 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

Om endringer i statsbudsjettet 2006 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde Kommunal- og regionaldepartementet St.prp. nr. 26 (2006 2007) Om endringer i statsbudsjettet 2006 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Prop. 15 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 15 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 15 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 25 ( ) Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2006

St.prp. nr. 25 ( ) Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2006 St.prp. nr. 25 (2006 2007) Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2006 Tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet av 24. november 2006, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

St.prp. nr. 86 ( )

St.prp. nr. 86 ( ) St.prp. nr. 86 (2000-2001) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2001 m.v. Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 18. mai 2001, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Innst. S. nr. 83 (2000-2001)

Innst. S. nr. 83 (2000-2001) Innst. S. nr. 83 (2000-2001) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2000 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 23 (2000-2001)

Detaljer

Prop. 47 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 47 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 47 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kultur- og kirkedepartementet Tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet av

Detaljer

Prop. 16 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kulturdepartementet

Prop. 16 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kulturdepartementet Prop. 16 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kulturdepartementet Tilråding fra Kulturdepartementet 22. november 2013, godkjent

Detaljer

Prop. 28 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet

Prop. 28 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet Prop. 28 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet Tilråding fra Kulturdepartementet 25. november 2016, godkjent

Detaljer

St.prp. nr. 7 ( )

St.prp. nr. 7 ( ) Kultur- og kirkedepartementet St.prp. nr. 7 (2005 2006) Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2005 Tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet av 25. november 2005

Detaljer

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 31 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kommunal- og regionaldepartementet Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 22 ( )

St.prp. nr. 22 ( ) St.prp. nr. 22 (2003 2004) Om endringer i statsbudsjettet 2003 under Kommunal- og regionaldepartementets for valtningsområde Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 14. november 2003, godkjent

Detaljer

St.prp. nr. 19 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Utanriksdepartementet

St.prp. nr. 19 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Utanriksdepartementet St.prp. nr. 19 (2007 2008) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 16. november 2007, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg

Detaljer

Prop. 34 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 34 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 34 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2012 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Tilråding fra 16. november 2012,

Detaljer

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3908-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER 1. INNLEDNING

Detaljer

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet Prop. 31 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet Tilråding fra Kulturdepartementet 21. november 2014, godkjent

Detaljer

Prop. 7 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 7 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 7 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Justisog beredskapsdepartementet mv. (Håndtering av terrortrusselen mot Norge sommeren

Detaljer

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag Innst. 10 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 1 S (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

Prop. 152 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 152 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 152 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (tilleggsbevilgning som følge av økning i

Detaljer

Innst. S. nr. 74. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. S. nr. 74. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. S. nr. 74 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 31 (2003-2004) unntatt kap. 1594, 2541, 2542, 2543, 4590, 4595 og 5705 Innstilling fra

Detaljer

Prop. 21 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag om stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Klima- og miljødepartementet

Prop. 21 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag om stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Klima- og miljødepartementet Prop. 21 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag om stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Klima- og miljødepartementet Tilråding fra Klima- og miljødepartementet 25. november

Detaljer

Prop. 10 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 10 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 10 L (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Fornyings- og administrasjonsdepartementet Endringer i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover

Detaljer

Prop. 24 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag om stortingsvedtak)

Prop. 24 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag om stortingsvedtak) Prop. 24 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag om stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2016 under Barne- og likestillingsdepartementet Tilråding frå Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

Prop. 34 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Kulturdepartementet

Prop. 34 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Kulturdepartementet Prop. 34 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Kulturdepartementet Tilråding fra Kulturdepartementet av 19. november 2010, godkjent

Detaljer

Vedtak 430. I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

Vedtak 430. I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer: Vedtak 430 I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer: Kap. Post Formål Kroner Utgifter 21 Statsrådet: 1 Driftsutgifter, forhøyes med 2 100 000 fra kr 161 449 000 til kr 163 549 000 41 Stortinget:

Detaljer

Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti.

Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti. Votering i sak nr. 5 Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder: «Kap. Post Formål 732 Regionale helseforetak 72

Detaljer

Tilleggsbevilgning til utlendingsforvaltningen økt saksbehandlingskapasitet, nedbygging av restanser. om sterkere vektlegging av barns tilknytning

Tilleggsbevilgning til utlendingsforvaltningen økt saksbehandlingskapasitet, nedbygging av restanser. om sterkere vektlegging av barns tilknytning Arbeids og inkluderingsdepartementet St.prp. nr. 56 (2006 2007) Tilleggsbevilgning til utlendingsforvaltningen økt saksbehandlingskapasitet, nedbygging av restanser og sterkere vektlegging Tilråding fra

Detaljer

St.prp. nr. 6 ( ) Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet,

St.prp. nr. 6 ( ) Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet, St.prp. nr. 6 (2007 2008) Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet Tilråding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet av 16. november 2007, godkjent

Detaljer

Ot.prp. nr. 46 ( )

Ot.prp. nr. 46 ( ) Ot.prp. nr. 46 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 5. mai 2000, godkjent i statsråd samme

Detaljer

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3907-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 - INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /SJV

Deres ref Vår ref Dato /SJV Riksmeklingsmannen Grensen 3 0159 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200905787-/SJV 22.10.2010 Tildelingsbrev for 2010 - Riksmeklingsmannen 1. INNLEDNING Det vises til Stortingets behandling av Prop. 1 S (2009-2010)

Detaljer

Endring av Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen)

Endring av Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen) Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen) Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014), Innst. 13 S (2013-2014) Tilhører sak Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2008/ /GE

Deres ref Vår ref Dato 2008/ /GE Utdanningsdirektoratet PB 2924 Tøyen 0608 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2008/405 200705135-/GE 30.05.2008 Statsbudsjettet 2008 Supplerende tildelingsbrev nr. 1 Det vises til hovedtildelingsbrev av 19.12.2007,

Detaljer

1 Driftsutgifter, nedsettes med

1 Driftsutgifter, nedsettes med Vedtak 412 I statsbudsjettet for 2016 gjøres følgende endringer: Kap. Post Formål Utgifter: 21 Statsrådet: 1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 500 fra kr 167 933 til kr 169 433 24 Regjeringsadvokaten: 1 Driftsutgifter,

Detaljer

Prop. 9 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 9 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 9 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Tilråding fra Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Prop. 22 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Miljøverndepartementet

Prop. 22 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Miljøverndepartementet Prop. 22 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Tilråding fra av 19. november 2010, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Prop. 24 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet

Prop. 24 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet Prop. 24 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 18. november 2011,

Detaljer

Prop. 22 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kulturdepartementet

Prop. 22 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kulturdepartementet Prop. 22 S (2017 2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kulturdepartementet Tilråding fra Kulturdepartementet 24. november 2017, godkjent

Detaljer

Vedtak 72. På statsbudsjettet for 2015 bevilges under: Kapnr. Post Formål Kroner Kroner. Utgifter. 456 Direktoratet for nødkommunikasjon

Vedtak 72. På statsbudsjettet for 2015 bevilges under: Kapnr. Post Formål Kroner Kroner. Utgifter. 456 Direktoratet for nødkommunikasjon Vedtak 72 På statsbudsjettet for 2015 bevilges under: Kapnr. Post Formål Kroner Kroner Utgifter 456 Direktoratet for nødkommunikasjon 1 Driftsutgifter 679 621 000 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,

Detaljer

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 6

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 6 St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 6 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Om endring av St.prp. nr. 1 (2003 2004) Helsedepartementet Tilråding fra Helsedepartementet av 7. november 2003, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Prop. 128 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 128 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 128 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2012 mv. Innhold 1 Innledning... 5 2 Lønnsregulering for

Detaljer

Innst. S. nr. 37 ( )

Innst. S. nr. 37 ( ) Innst. S. nr. 37 (2001-2002) Innstilling fra næringskomiteen om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2001 under Landbruksdepartementet St.prp. nr. 25 (2001-2002) Til Stortinget SAMMENDRAG Landbruksdepartementet

Detaljer

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Ledelseskommentar årsregnskapet 2014 Formål Statsministerens kontor er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører

Detaljer

St.prp. nr. 28 ( ) Om endringer i statsbudsjettet for 2008 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 28 ( ) Om endringer i statsbudsjettet for 2008 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 28 (2008 2009) Om endringer i statsbudsjettet for 2008 under Tilråding fra av 14. november 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) Kap. 1544 Boliglån for statsansatte,

Detaljer

Prop. 17 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet

Prop. 17 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet Prop. 17 S (2017 2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 24. november 2017, godkjent

Detaljer

Prop. 46 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet

Prop. 46 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet Prop. 46 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 13. november 2009,

Detaljer

St.prp. nr. 27 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Kultur- og kyrkjedepartementet

St.prp. nr. 27 ( ) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Kultur- og kyrkjedepartementet St.prp. nr. 27 (2008 2009) Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Kultur- og kyrkjedepartementet Tilråding frå Kultur- og kyrkjedepartementet av 14. november 2008, godkjend i statsråd same dagen.

Detaljer

Om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond

Om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond Finansdepartementet Ot.prp. nr. 79 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond Tilråding fra Finansdepartementet av 28. september 2007, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2, Regjeringens budsjettforslag

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2, Regjeringens budsjettforslag Innst. 10 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 1 S (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

St.prp. nr. 24 (2000-2001)

St.prp. nr. 24 (2000-2001) St.prp. nr. 24 (2000-2001) Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2000 under Landbruksdepartementet Tilråding fra Landbruksdepartementet av 17. november 2000, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Samandrag

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Samandrag Innst. 76 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 9 S (2013 2014), unntatt kap. 1, 1562 og 1590 Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om endringar

Detaljer

Prop. 30 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 30 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 30 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Tilråding fra 18. november 2011, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg

Detaljer

Innst. S. nr. 45 (2001-2002)

Innst. S. nr. 45 (2001-2002) Innst. S. nr. 45 (2001-2002) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2001 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 26 (2001-2002)

Detaljer

St.prp. nr. 17 ( )

St.prp. nr. 17 ( ) St.prp. nr. 17 (2006 2007) Om endringar i statsbudsjettet for 2006 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 24. november 2006, godkjend i statsråd same

Detaljer

Innst. S. nr. 53 (2001-2002)

Innst. S. nr. 53 (2001-2002) Innst. S. nr. 53 (2001-2002) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2001 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Prop. 25 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet

Prop. 25 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet Prop. 25 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 21. november 2014, godkjent

Detaljer

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0020 Driftsutgifter kap.20 01 Driftsutgifter

Detaljer

Prop. 19 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 19 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 19 S (2017 2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestillingsdepartementet Tilråding frå Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 86 ( )

Innst. S. nr. 86 ( ) Innst. S. nr. 86 (2000-2001) Innstilling fra sosialkomiteen om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2000 m.v. under Sosial- og helsedepartementet St.prp. nr. 28 (2000-2001) unntatt kap.

Detaljer

St.prp. nr. 30 ( ) Om endringar på statsbudsjettet for 2003 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

St.prp. nr. 30 ( ) Om endringar på statsbudsjettet for 2003 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet St.prp. nr. 30 (2003 2004) Om endringar på statsbudsjettet for 2003 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 14. november 2003, godkjend i statsråd same

Detaljer

Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings-

Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings- Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 14 S (2013 2014), unntatt kap. 231 Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer

Detaljer

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Endring Mellomværende med statskassen Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsåret 2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2015 Merutgift (-) og mindreutgift 002001 Statsministerens kontor

Detaljer

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012)

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012) Innst. 136 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 16 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og

Detaljer

økonomiinstruks for senteret, senterets virksomhetsplan og dette tildelingsbrevet.

økonomiinstruks for senteret, senterets virksomhetsplan og dette tildelingsbrevet. Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 14/5793-1 09.02.2015 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev 2015 til Gáldu - Kompetansesenter for

Detaljer

St.prp. nr. 27 (2002-2003) unntatt kap. 1590, 1592, 1595, 2541, 2542, 2543, 4570, 4590, 4591, 4593, 4595, 5704, 5705 og vedtak II

St.prp. nr. 27 (2002-2003) unntatt kap. 1590, 1592, 1595, 2541, 2542, 2543, 4570, 4590, 4591, 4593, 4595, 5704, 5705 og vedtak II Innst. S. nr. 51 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 27 (2002-2003) unntatt kap. 1590, 1592, 1595, 2541, 2542, 2543, 4570, 4590, 4591, 4593,

Detaljer

Innst. S. nr. 70. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Innst. S. nr. 70. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innst. S. nr. 70 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 21 (2006-2007), unntatt kap. 231, og St.prp. nr. 23 (2006-2007), kap. 920 Innstilling fra

Detaljer

St.prp. nr. 75 (2002 2003) Enkelte endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med trygdeoppgjøret mv.

St.prp. nr. 75 (2002 2003) Enkelte endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med trygdeoppgjøret mv. St.prp. nr. 75 (2002 2003) Enkelte endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med trygdeoppgjøret mv. Tilråding fra Finansdepartementet av 6. juni 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5 Oppstilling av bevilgningsrapportering 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0045 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Detaljer

St.prp. nr. 5 ( )

St.prp. nr. 5 ( ) St.prp. nr. 5 (2000-2001) Om endringar på statsbudsjettet for 2000 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet Tilråding frå Utanriksdepartementet av 13. oktober 2000, godkjend i statsråd same

Detaljer

Innst. S. nr. 72. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. St.prp. nr. 18 ( )

Innst. S. nr. 72. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. St.prp. nr. 18 ( ) Innst. S. nr. 72 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen St.prp. nr. 18 (2004-2005) Innstilling fra kommunalkomiteen om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets

Detaljer

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 23 (2005 2006) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 10. november 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Innledning og sammendrag Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 2 (2004 2005) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 1. oktober 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Kommunal- og regionaldepartementet fremmer

Detaljer

Innst. 89 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 89 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 89 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 7 S (2013 2014) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2013 under Arbeidsdepartementet

Detaljer

Innst. 149 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 34 S (2012 2013)

Innst. 149 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 34 S (2012 2013) Innst. 149 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 34 S (2012 2013) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2012 under

Detaljer

Tilskuddsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak 2017

Tilskuddsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak 2017 RUNDSKRIV FOR TILSKUDDSORDNING Rundskriv 15/2017 Tilskuddsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak 2017 1. Innledning Regelverket er fastsatt av Justis- og

Detaljer

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2012 og 2013. 1000 kr.

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2012 og 2013. 1000 kr. Statlige overføringer til kommunesektoren i 2012 og 2013. 1000 kr. Øremerkede tilskudd Kap. Post Navn Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen Nysaldert budsjett 2012 Saldert budsjett 2013

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0254 Tilskudd til voksenopplæring 70 Tilskudd

Detaljer

Innst. 117 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 24 S ( )

Innst. 117 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 24 S ( ) Innst. 117 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 24 S (2012 2013) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i statsbudsjettet 2012 under Miljøverndepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 22 ( )

St.prp. nr. 22 ( ) St.prp. nr. 22 (2005 2006) Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2005 under Landbruks- og matdepartementet Tilråding fra Landbruks- og matdepartementet av 25. november 2005, godkjent i statsråd

Detaljer

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 Oversendelse av nye retningslinjer for behandling av forslag om igangsetting

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

Kap. Post Formål Kroner Kroner Utgifter 456 Direktoratet for nødkommunikasjon 1 Driftsutgifter

Kap. Post Formål Kroner Kroner Utgifter 456 Direktoratet for nødkommunikasjon 1 Driftsutgifter Vedtak 156 På statsbudsjettet for 2017 bevilges under: Kap. Post Formål Kroner Kroner Utgifter 456 Direktoratet for nødkommunikasjon 211 578 21 Spesielle driftsutgifter infrastruktur Nødnett 335 522 22

Detaljer

regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre

regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre Samarbeidsavtale mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering

Detaljer

St.prp. nr. 43 ( )

St.prp. nr. 43 ( ) St.prp. nr. 43 (2000-2001) Om endringer i statsbudsjettet for 2001 som kompensering for utgiftene til forsøket på å redde mulige overlevende fra den russiske ubåten Kursk Tilråding fra Forsvarsdepartementet

Detaljer

Årsregnskap for Arbeids- og sosialdepartementet

Årsregnskap for Arbeids- og sosialdepartementet Årsregnskap for Arbeids- og sosialdepartementet Ledelseskommentar til årsregnskapet 2014 Virksomhetens formål Departementet har det overordede ansvaret for politikken på følgende områder: arbeidsmarkedspolitikk,

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 16/

Deres ref Vår ref Dato 16/ Arbeidsretten Postboks 8015 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/1862 06.01.2017 Tildelingsbrev for 2017 Arbeidsretten 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017) og

Detaljer