Høyesterett. Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 39. Bevilgning 1000 kr. Regnskap 1000 kr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høyesterett. Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 39. Bevilgning 1000 kr. Regnskap 1000 kr"

Transkript

1 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 39 Inntekter under departementene Regjering 3020 Statsministerens kontor: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Statsrådet: 16 Refusjon av foreldrepenger Sum kap Regjeringsadvokaten: 01 Erstatning for utgifter i rettssaker Oppdrag Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sum Regjering Stortinget og underliggende institusjoner 3041 Stortinget: 01 Salgsinntekter Leieinntekter Salg av leiligheter Sum kap Stortingets ombudsmann for forvaltningen: 16 Refusjon av foreldrepenger Sum kap Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste: 16 Refusjon av foreldrepenger Sum kap Riksrevisjonen: 01 Refusjon innland Refusjon utland Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sum Stortinget og underliggende institusjoner Høyesterett

2 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 2 av Høyesterett: 03 Diverse refusjoner Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sum Høyesterett Utenriksdepartementet 3100 Utenriksdepartementet: 01 Diverse gebyrer ved utenriksstasjonene Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene Refusjon spesialutsendinger mv Refusjon CTBTO Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Disagio Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet Sum kap Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Disagio Sum kap Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad): 15 Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Fredskorpset: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sum Utenriksdepartementet Kunnskapsdepartementet 3200 Kunnskapsdepartementet: 02 Salgsinntekter mv Refusjon utdanningsbistand NORAD mv Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger

3 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 3 av Refusjon av sykepenger Sum kap Utdanningsdirektoratet: 01 Inntekter ved oppdrag Salgsinntekter mv Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Foreldreutvalget for grunnopplæringen: 18 Refusjon av sykepenger Sum kap Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat: 02 Salgsinntekter mv Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Senter for IKT i utdanningen: 01 Inntekter fra oppdrag mv Refusjon av sykepenger Sum kap Tiltak i grunnopplæringen: 04 Refusjon av ODA-godkjente utgifter Sum kap Andre tiltak: 02 Salgsinntekter mv Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Refusjon fra fylkeskommuner Sum kap Kompetansesentre for spesialundervisning: 01 Inntekter ved oppdrag Salgsinntekter mv Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Vox - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk: 01 Inntekter ved oppdrag Salgsinntekter mv Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger

4 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 4 av Refusjon av sykepenger Sum kap Felles administrative enheter: 01 Inntekter ved oppdrag Salgsinntekter m.v Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Felles tiltak for universiteter og høyskoler: 02 Salgsinntekter mv Sum kap Forskningsfond: 85 Avkastning - Fondet for forskning og nyskaping Avkastning - Regionale forskningsfond Sum kap Forskningsinstitutter og andre tiltak: 85 Avkastning fra Niels Henrik Abels minnefond Avkastning fra Ludvig Holbergs minnefond Sum kap Internasjonale samarbeidstiltak: 04 Refusjon av ODA-godkjente utgifter Sum kap Sum Kunnskapsdepartementet Kulturdepartementet 3300 Kulturdepartementet: 01 Ymse inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser: 01 Spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS Gebyr-lotterier Refusjon Gebyr-stiftelser Inntekter ved oppdrag Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger

5 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 5 av Sum kap Allmenne kulturformål: 01 Ymse inntekter Refusjon av EU-midler Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom: 01 Ymse inntekter Refusjon av sykepenger Sum kap Musikkformål: 01 Ymse inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Scenekunstformål: 01 Ymse inntekter Billett- og salgsinntekter m.m Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer: 01 Ymse inntekter Inntekter ved oppdrag Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Språk-, litteratur- og bibliotekformål: 01 Ymse inntekter Inntekter ved oppdrag Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Arkivformål: 01 Ymse inntekter Inntekter ved oppdrag Refusjon arbeidsmarkedstiltak

6 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 6 av Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Film- og medieformål: 01 Ymse inntekter Inntekter ved oppdrag Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Gebyr Sum kap Sum Kulturdepartementet Justis- og politidepartementet 3400 Justisdepartementet: 01 Diverse inntekter Refusjon av ODA-godkjente utgifter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Rettsgebyr: 01 Rettsgebyr Diverse refusjoner Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Domstoladministrasjonen: 03 Diverse inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Jordskiftedomstolene: 01 Saks- og gebyrinntekter Sideutgifter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Kriminalomsorgens sentrale forvaltning: 02 Arbeidsdriftens inntekter Andre inntekter Tilskudd

7 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 7 av Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS): 03 Andre inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten: 01 Gebyr - pass og våpen Refusjoner mv Salgsinntekter Gebyr - vaktselskap Gebyr - utlendingssaker Gebyr - sivile gjøremål Gebyr - ID-kort Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Oslo politidistrikt: 02 Refusjoner Salgsinntekter Personalbarnehage Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Politihøgskolen: 02 Diverse inntekter Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Den høyere påtalemyndighet: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger

8 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 8 av Refusjon av sykepenger Sum kap Den militære påtalemyndighet: 18 Refusjon av sykepenger Sum kap Grensekommissæren: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sivile vernepliktige, driftsinntekter: 01 Inntekter av arbeid Andre inntekter Refusjon av sykepenger Sum kap Samfunnssikkerhet og beredskap: 01 Gebyr Diverse inntekter Refusjoner m.m Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Salg av eiendom m.m Sum kap Redningstjenesten: 01 Refusjoner Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Direktoratet for nødkommunikasjon: 01 Brukerbetaling Refusjoner Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Spesialenheten for politisaker: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Tinglysing: 01 Gebyrinntekter, borettsregister Gebyrinntekter, fast eiendom 0 0 0

9 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 9 av Sum kap Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker: 18 Refusjon av sykepenger Sum kap Fri rettshjelp: 01 Tilkjente saksomkostninger m.m Sum kap Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre: 18 Refusjon av sykepenger Sum kap Statens sivilrettsforvaltning: 01 Diverse inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Konfliktråd: 02 Refusjoner Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Utlendingsdirektoratet: 01 Retur og tilbakevending av flyktninger, ODA-godkjente utgifter Gebyr for nødvisum Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter Tilfeldige inntekter Gjenbosetting av flyktninger - støttetiltak, ODA-godkjente utgifter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Utlendingsnemnda: 01 Refusjon oppdrag Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sum Justis- og politidepartementet Kommunal- og regionaldepartementet 3500 Kommunal- og regionaldepartementet: 16 Refusjon av foreldrepenger

10 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 10 av Refusjon av sykepenger Sum kap Valgutgifter: 16 Refusjon av foreldrepenger Sum kap Kompetansesenter for distriktsutvikling: 01 Diverse inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Rammetilskudd til kommuner: 90 Tilbakeføring av forskudd Sum kap Husleietvistutvalget: 01 Gebyrer Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Statens bygningstekniske etat: 04 Gebyrer, sentral godkjenning foretak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sum Kommunal- og regionaldepartementet Arbeidsdepartementet 3600 Arbeidsdepartementet: 02 Oppdragsinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Arbeids- og velferdsetaten: 01 Administrasjonsvederlag NAV Refusjoner m.m Tolketjenester Oppdragsinntekter mv Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag Administrasjonsvederlag fra regionale helseforetak Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger

11 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 11 av Refusjon av sykepenger Sum kap Trygderetten: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse: 01 Gebyrinntekter, lån Tilbakebetaling av lån Sum kap Yrkesskadeforsikring: 01 Premieinntekter Sum kap Gruppelivsforsikring: 01 Premieinntekter Sum kap Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering: 02 Diverse inntekter Sum kap Arbeidsmarkedstiltak: 85 Innfordring av feilutbetalinger, arbeidsmarkedstiltak Sum kap Ventelønn: 01 Refusjon statlig virksomhet mv Innfordring av feilutbetaling av ventelønn Sum kap Arbeidstilsynet: 01 Diverse inntekter Kjemikaliekontroll, gebyrer Tvangsmulkt Refusjoner Byggesaksbehandling, gebyrer Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Petroleumstilsynet: 02 Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet Refusjon av tilsynsutgifter Refusjoner/ymse inntekter Leieinntekter bedriftshytte Refusjon arbeidsmarkedstiltak 0 2 2

12 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 12 av Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Arbeidsretten, Riksmeklingsmannen m.m.: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sum Arbeidsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet 3700 Helse- og omsorgsdepartementet: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Internasjonalt samarbeid: 03 Refusjon fra Utenriksdepartementet Sum kap Nasjonalt folkehelseinstitutt: 02 Diverse inntekter Vaksinesalg Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Ernæring og mattrygghet: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Bioteknologinemnda: 18 Refusjon av sykepenger Sum kap Statens strålevern: 02 Diverse inntekter Oppdragsinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Statens institutt for rusmiddelforskning: 02 Diverse inntekter

13 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 13 av Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Rusmiddelforebygging: 04 Gebyrinntekter Sum kap Helsedirektoratet: 02 Diverse inntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Statens helsetilsyn: 02 Salgs- og leieinntekter Diverse inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Norsk pasientskadeerstatning: 02 Diverse inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Premie fra private Sum kap Pasientskadenemnda: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Premie fra private Sum kap Statens autorisasjonskontor for helsepersonell: 04 Gebyrinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten: 02 Diverse inntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap

14 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 14 av Statens helsepersonellnemnd: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Pasient- og brukerombud: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Regionale helseforetak: 80 Renter på investeringslån Avdrag på investeringslån fom Driftskreditter Avdrag på investeringslån tom Sum kap Statens legemiddelverk: 02 Diverse inntekter Registreringsgebyr Refusjonsgebyr Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Legemiddeltiltak: 03 Tilbakebetaling av lån Sum kap Sum Helse- og omsorgsdepartementet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 3800 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartemente: 01 Tilfeldige inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Integrerings- og mangfoldsdirektoratet: 01 Diverse inntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere: 01 Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter

15 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 15 av Sum kap Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere: 01 Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter Sum kap Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene: 01 Diverse inntekter Refusjon av sykepenger Sum kap Krisetiltak: 16 Refusjon av foreldrepenger Sum kap Familievern: 01 Diverse inntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.: 01 Prosjektinntekter Sum kap Barneombudet: 01 Diverse inntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Tiltak i barne- og ungdomsvernet: 04 Refusjon av ODA-godkjente utgifter Sum kap Statlig forvaltning av barnevernet: 01 Diverse inntekter Barnetrygd Refusjon for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger

16 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 16 av Kommunale egenandeler Sum kap Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere: 01 Diverse inntekter Refusjon av ODA-godkjente utgifter Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Barne- og ungdomstiltak: 18 Refusjon av sykepenger Sum kap Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet: 01 Diverse inntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap EUs ungdomsprogram: 01 Tilskudd fra Europakommisjonen Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Forbrukerombudet: 01 Diverse inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sum Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Nærings- og handelsdepartementet 3900 Nærings- og handelsdepartementet: 02 Ymse inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap

17 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 17 av Styret for det industrielle rettsvern: 01 Patentavgifter Varemerkeavgifter Designavgifter Inntekt av informasjonstjenester Diverse inntekter Avgifter knyttet til NPI Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Justervesenet: 01 Gebyrinntekter Inntekter fra salg av tjenester Oppdragsinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Norsk Akkreditering: 01 Gebyrinntekter og andre inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Brønnøysundregistrene: 01 Gebyrinntekter Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Norges geologiske undersøkelse: 01 Oppdragsinntekter Tilskudd til samfinansieringsprosjekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard: 01 Leie av bergrettigheter og eiendommer Behandlingsgebyr, bergrettigheter og konsesjoner Refusjon av sykepenger

18 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 18 av Sum kap Sjøfartsdirektoratet: 01 Gebyrer for skip og offshoreinstallasjoner i NOR Maritime personellsertifikater Diverse inntekter Gebyrer for skip i NIS Overtredelsesgebyr Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Skipsregistrene: 01 Gebyrer NOR Gebyrer NIS Refusjon av sykepenger Sum kap Forvaltning av statlig eierskap: 71 Tilbakeføring av tilskudd til restrukturering, Mesta AS Avskriving av aksjekapital, Venturefondet AS Salg av aksjer Tilbakeføring av aksjekapital, Venturefondet AS Sum kap Selskaper under NHDs forvaltning: 70 Garantiprovisjon, Statkraft SF Garantiprovisjon, Eksportfinans ASA Sum kap Sum Nærings- og handelsdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet 4000 Fiskeri- og kystdepartementet: 01 Refusjoner Refusjoner eksterne prosjekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Havforskningsinstituttet: 03 Oppdragsinntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger

19 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 19 av Sum kap Drift av forskningsfartøyene: 01 Oppdragsinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap NIFES: 01 Oppdragsinntekter Laboratorieinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU: 90 Tilbakebetaling lån fra Nofima Sum kap Fiskeridirektoratet: 01 Oppdragsinntekter Salg av registre, diverse tjenester Fangstinntekter Overvåkingsprogrammet Gebyr kjøperregistrering Forvaltningssanksjoner havbruk Gebyr havbruk Innmeldingsgebyr Merkeregisteret Gebyr fiskeflåten Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner Refusjoner Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Forvaltningssanksjoner fiskeflåten Inntekter ordningen fiskeforsøk og veiledning Sum kap Kystverket: 02 Andre inntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap

20 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 20 av Samfunnet Jan Mayen: 01 Inntekter fra kioskdrift Refusjoner Refusjon av sykepenger Sum kap Sum Fiskeri- og kystdepartementet Landbruks- og matdepartementet 4100 Landbruks- og matdepartementet: 01 Refusjoner m.m Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Salg av eiendom Sum kap Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet: 30 Husleie, Bioforsk Sum kap Mattilsynet: 01 Gebyr m.m Driftsinntekter og refusjoner mv Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Støtte til organisasjoner m.m.: 01 Refusjoner m.m Sum kap Statens landbruksforvaltning: 01 Driftsinntekter m.m Refusjon av sykepenger Sum kap Reindriftsforvaltningen: 01 Refusjoner m.m Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.: 70 Tilbakebetalte tilskudd til reguleringsanlegg Markedsordningen for korn Sum kap Sum Landbruks- og matdepartementet

21 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 21 av 39 Samferdselsdepartementet 4300 Samferdselsdepartementet: 01 Refusjon fra Utenriksdepartementet Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Luftfartstilsynet: 01 Gebyrinntekter Refusjon fakturert Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Statens havarikommisjon for transport: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Statens vegvesen: 01 Salgsinntekter m.m Diverse gebyrer Refusjoner fra forsikringsselskaper Refusjon av arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Svinesundsforbindelsen AS: 90 Avdrag på lån Sum kap Jernbaneverket: 01 Kjørevegsavgift Salg av utstyr og tjenester mv Videresalg av elektrisitet til togdrift Betaling for bruk av Gardermobanen Refusjon av arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Anleggsbidrag Sum kap Statens jernbanetilsyn: 16 Refusjon av foreldrepenger

22 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 22 av Refusjon av sykepenger Sum kap tjenester: 70 Tilbakebetaling post- og banktjenester Sum kap og teletilsynet: 01 Diverse gebyrer Diverse inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Fra reguleringsfondet Sum kap Sum Samferdselsdepartementet Miljøverndepartementet 4400 Miljøverndepartementet: 02 Ymse inntekter Refusjon fra Utenriksdepartementet Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Tilbakebetaling av tilskudd Sum kap Statens naturoppsyn: 01 Ymse inntekter Oppdragsinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Direktoratet for naturforvaltning: 01 Ymse inntekter Internasjonale oppdrag Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Gebyrer Sum kap Riksantikvaren: 02 Refusjoner og diverse inntekter Internasjonale oppdrag Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap

23 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 23 av Norsk kulturminnefond: 85 Avkastning fra Norsk kulturminnefond Sum kap Klima- og forurensningsdirektoratet: 02 Inntekter, statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter Gebyrer Leieinntekter Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger Gebyrinntekter (Kvotesystemet) Internasjonale oppdrag Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur: 01 Gebyrinntekter tinglysing, borettslag Gebyrinntekter tinglysing, fast eiendom Sum kap Norsk Polarinstitutt: 01 Salgs- og utleieinntekter Inntekter fra diverse tjenesteyting Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Inntekter, Antarktis Sum kap Svalbard miljøvernfond: 70 Diverse inntekter Sum kap Sum Miljøverndepartementet Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 4500 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet: 15 Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Fylkesmannsembetene: 01 Inntekter ved oppdrag Ymse inntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger

24 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 24 av Sum kap Departementenes Servicesenter: 02 Ymse inntekter Brukerbetaling for tilleggsytelser fra departementene Parkeringsinntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sametinget: 51 Avkastning av Samefolkets fond Sum kap Galdu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter: 01 Ymse inntekter Sum kap Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift: 02 Prosjektinntekter Sum kap Nasjonale minoriteter: 71 Avkastning av Romanifolkets fond Sum kap Konkurransetilsynet: 02 Ymse inntekter Lovbruddsgebyr Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Direktoratet for forvaltning og IKT: 03 Diverse inntekter Internasjonale oppdrag Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Datatilsynet: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Eiendommer til kongelige formål: 01 Ymse inntekter Sum kap

25 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 25 av Kirkelig administrasjon: 02 Ymse inntekter Inntekter ved oppdrag Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Presteskapet: 02 Ymse inntekter Inntekter ved oppdrag Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Nidaros domkirke m.m.: 02 Ymse inntekter Leieinntekter m.m Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Sum Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Finansdepartementet 4600 Finansdepartementet: 02 Diverse refusjoner Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Avkastning fra Finansmarkedsfondet Sum kap Finanstilsynet: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Senter for statlig økonomistyring: 01 Økonomitjenester Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Toll- og avgiftsetaten: 01 Ekspedisjonsgebyr

26 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 26 av Andre inntekter Refunderte pante- og tinglysingsgebyr Gebyr på kredittdeklarasjoner Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Overtredelsesgebyr - valutadeklarering Sum kap Skatteetaten: 01 Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr Andre inntekter Gebyr for utleggsforretninger Gebyr for bindende forhåndsuttalelser Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Statistisk sentralbyrå: 01 Salgsinntekter Oppdragsinntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Tvangsmulkt Sum kap Statens innkrevingssentral: 02 Refusjoner Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Misligholdte lån i Statens lånekasse for utdanning Bøter, inndragninger Trafikantsanksjoner Forsinkelsesgebyr, sregisteret Sum kap Salg av klimakvoter: 01 Salgsinntekter Sum kap Sum Finansdepartementet

27 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 27 av 39 Forsvarsdepartementet 4700 Forsvarsdepartementet: 01 Driftsinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg: 47 Salg av eiendom Sum kap Fellesutgifter under Forsvarsdepartementet: 01 Driftsinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Felles ledelse og kommandoapparat: 01 Driftsinntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Nasjonal sikkerhetsmyndighet: 01 Driftsinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben: 01 Driftsinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Renter låneordning Lån til boligformål Sum kap Hæren: 01 Driftsinntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap

28 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 28 av Sjøforsvaret: 01 Driftsinntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Luftforsvaret: 01 Driftsinntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Heimevernet: 01 Driftsinntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Forsvarets logistikkorganisasjon: 01 Driftsinntekter Refusjon av arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg: 01 Driftsinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Store nyanskaffelser Fellesfinansierte bygge- og anleggsinntekter Sum kap Kystvakten: 01 Driftsinntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap

29 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 29 av Redningshelikoptertjenesten: 01 Driftsinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Norske styrker i utlandet: 01 Driftsinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Kulturelle og allmennyttige formål: 01 Driftsinntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Militære bøter: 86 Militære bøter Sum kap Sum Forsvarsdepartementet Olje- og energidepartementet 4800 Olje- og energidepartementet: 03 Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet Refusjoner Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Garantiprovisjon, Gassco Sum kap Oljedirektoratet: 01 Gebyrinntekter Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet Refusjon av tilsynsutgifter Refusjoner Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Norges vassdrags- og energidirektorat:

30 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 30 av Gebyrinntekter Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet Refusjoner Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Flom- og skredforebygging Sum kap Omlegging av energibruk og energiproduksjon: 85 Fondsavkastning Sum kap Konsesjonsavgiftsfondet: 50 Overføring fra fondet Sum kap CO2-håndtering: 01 Salg av andel, TCM DA Renter, TCM DA Fondsavkastning Avdrag, TCM DA Sum kap Statnett SF: 70 Garantiprovisjon Sum kap Sum Olje- og energidepartementet Ymse inntekter 5309 Tilfeldige inntekter: 29 Ymse Salg av aksjer Sum kap Statens lånekasse for utdanning: 03 Diverse inntekter Refusjon av ODA-godkjente utgifter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Termingebyr Purregebyrer Redusert lån og rentegjeld Omgjøring av studielån til stipend Sum kap Husbanken:

PRESIDENTSKAPETS TILRÅDING

PRESIDENTSKAPETS TILRÅDING nnst. S. nr. 3 (2005-2006) nnstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap nnstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av de enkelte kapitlene og utkast til romertallsvedtak

Detaljer

Utgifter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 53

Utgifter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 53 Utgifter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 53 Det kongelige hus 0001 H.M. Kongen og H.M. Dronningen: 01 Apanasje 0 9 031 9 031 9 031 0 50 Det kongelige hoff 0 142 509 142

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Arbeidsdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Direktoratet for Arbeidstilsynet Pensjonstrygden for sjømenn

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014

Statsbudsjettet for 2014 Statsbudsjettet for 2014 Saldert budsjett vedtatt i Stortinget høsten 2013 Oslo 2014 Stortingets administrasjon Konstitusjonell avdeling Statsbudsjettet for 2014 Saldert budsjett vedtatt i Stortinget høsten

Detaljer

Vedtak 561. Vedtak 562. I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endring:

Vedtak 561. Vedtak 562. I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endring: Vedtak 561 I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endring: Kap. Post Formål Kroner 5521 Merverdiavgift 70 Merverdiavgift, 8 000 000 fra kr 250 953 000 000 til kr 250 961 000 000 Vedtak 562 I statsbudsjettet

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015

Statsbudsjettet for 2015 Statsbudsjettet for 2015 Saldert budsjett vedtatt i Stortinget høsten 2014 Oslo 2015 Stortingets administrasjon Konstitusjonell avdeling Statsbudsjettet for 2015 Saldert budsjett 2015 vedtatt i Stortinget

Detaljer

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

Vedlegg 2. Skatteetaten Statens innkrevingssentral Statens pensjonsfond utland Statistisk sentralbyrå Toll- og avgiftsdirektoratet

Vedlegg 2. Skatteetaten Statens innkrevingssentral Statens pensjonsfond utland Statistisk sentralbyrå Toll- og avgiftsdirektoratet Vedlegg 2 Departementenes virksomheter og selskaper Oversikten viser virksomheter mv. som Riksrevisjonen reviderer, og selskaper hvor Riksrevisjonen utøver kontroll med statsrådens forvaltning av statens

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2010 51 309 Budsjett pr. 2011.01.01 Saldert budsjett 2011 1 691 595 Budsjett pr. 2011.05.13 Prp: p120/10-11 i420/10-11 6

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2010 51 309 Budsjett pr. 2011.01.01 Saldert budsjett 2011 1 691 595 Budsjett pr. 2011.05.13 Prp: p120/10-11 i420/10-11 6

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012)

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Innst. S. nr. 240. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen

Innst. S. nr. 240. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Innst. S. nr. 240 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen St.prp. nr. 65 (2004-2005) Innstilling fra finanskomiteen om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2013 91 275 Budsjett pr. 2014.01.01 Saldert budsjett 2014 1 794 462 Budsjett pr. 2014.05.14 Prp: p93/13-14 i260/13-14 6

Detaljer

PROTOKOLL. Reguleringsbestemmelse. Til stede på et eller flere møter:

PROTOKOLL. Reguleringsbestemmelse. Til stede på et eller flere møter: Reguleringsbestemmelse 30. PROTOKOLL År 2015, den 20., 27., 28., 29. og 30. april, ble det holdt forhandlingsmøter i Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende hovedtariffavtalen i staten 1. mai

Detaljer

3 LØNNSPLANER. pr. 1. juli 2007 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER. 90.208 SJÅFØR 1080 Sjåfør LR01 1 1081 Sjåfør LR02 2 1180 Sjåfør LR03 2

3 LØNNSPLANER. pr. 1. juli 2007 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER. 90.208 SJÅFØR 1080 Sjåfør LR01 1 1081 Sjåfør LR02 2 1180 Sjåfør LR03 2 3 LØNNSPLANER pr. 1. juli 2007 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER 90.100 LEDERSTILLINGER 1072 Arkivleder 37-67 1054 Kontorsjef 42-79 1056 Økonomisjef 42-79 1055 Personalsjef 42-79 1058 Administrasjonssjef 42-79

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009 Dokument 1 (2010 2011) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe. Deltidsarbeid i det statlige tariffområdet

Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe. Deltidsarbeid i det statlige tariffområdet Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe Deltidsarbeid i det statlige tariffområdet Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 3 2. Arbeidsgruppens sammensetning og arbeid... 3 3. Sammendrag... 4 4. Definisjoner...

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: Fra Moderniseringsdepartementet

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: Fra Moderniseringsdepartementet PROTOKOLL År 2005, den 20., 26., 27., 28. og 29. april ble det holdt forhandlingsmøter i Moderniseringsdepartementet om Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2004 30. april 2006, jf. Hovedtariffavtalens pkt.

Detaljer

Forord. Oslo, juni 2003. Jon Blaalid

Forord. Oslo, juni 2003. Jon Blaalid Forord For å kunne bidra til utviklingen av en bedre offentlig sektor, er det en viktig oppgave for Statskonsult å kartlegge, dokumentere og systematisere kunnskap om viktige trekk ved offentlig sektor

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Prop. S (202 203) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 203 Statsbudsjettet Innhold..2.2..2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.3.4 2 2. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.0 2. 2.2 3

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011 Dokument 1 (2012 2013) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007 Dokument nr. 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007 Dokument nr. 1 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige etater

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012 Statsbudsjettet Innhold 1 Hovedtrekk i finanspolitikken. 7 1.1 Den økonomiske politikken... 7 1.2 Budsjettpolitikken...

Detaljer

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 120 S. (2010-2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 120 S. (2010-2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet Prop. 120 S (2010-2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2011 2 (Foreløpig utgave)

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Statsbudsjettet Innhold 1 Hovedtrekk i finanspolitikken. 7 1.1 Den økonomiske politikken... 7 1.2 Budsjettpolitikken...

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2008-07 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv.

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2008-07 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2008-07 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv. Dato: 30.05.2008 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2010

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2010 Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2010 Statsbudsjettet Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET

Detaljer

ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2008

ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2008 ALTERNATIVT STATSBUDSJETT 2008 Et budsjett for framtiden: Økt satsing på utdanning, miljø og fattigdomsbekjempelse VENSTRES ALTERNATIVE STATSBUDSJETT 2008 Et budsjett for framtiden: Økt satsing på utdanning,

Detaljer

Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider.

Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider. Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 201102591 30.05.11 Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem høring Ekspertutvalget for god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning

Detaljer

A. Sentrale bestemmelser 1. Hovedlønnstabellen (Tabell A) se vedlegg

A. Sentrale bestemmelser 1. Hovedlønnstabellen (Tabell A) se vedlegg Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2004-7 Dato: 07.06.2004 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9 Lønnsregulering for arbeidstakere i det

Detaljer