Oversikt over virksomheter mv. under det enkelte departement

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over virksomheter mv. under det enkelte departement"

Transkript

1 Oversikt over virksomheter mv. under det enkelte departement Arbeids- og sosialdepartementet: Aetat Arbeidsdirektoratet Direktoratet for arbeidstilsynet Petroleumstilsynet Statens arbeidsmiljøinstitutt Rikstrygdeverket - trygdeetaten Pensjonstrygden for sjømenn Meklingsinstitusjonen Arbeidsretten Trygderetten Statens institutt for rusmiddelforskning Barne- og familiedepartementet: Barneombudet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Fordelingsutvalget Forbrukerombudet Forbrukerrådet Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet Statens institutt for forbruksforskning Fylkesnemnda for sosiale saker Likestilllingsombudet Likestillingssenteret Forsvarsdepartementet: Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) Forsvarets militære organisasjon (FMO) Forsvarsbygg (FB) Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Finansdepartementet: Kredittilsynet Statens innkrevingssentral Statistisk sentralbyrå Folketrygdfondet Statens petroleumsfond Skatteetaten Toll- og avgiftsdirektoratet Senter for statlig økonomistyring Finansmarkedsfondet Fiskeri- og kystdepartementet: Fiskeridirektoratet Kystverket Havforskningsinstituttet Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) Helse- og omsorgsdepartementet: Sosial- og helsedirektoratet Statens helsetilsyn Bioteknologinemnda Nasjonalt folkehelseinstitutt Statens strålevern

2 Norsk Pasientskadeerstatnings fond Pasientskadenemnda Statens legemiddelverk Norsk pasientskadeerstatning Justisdepartementet: Politidirektoratet Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Domstoladministrasjonen Riksadvokaten Generaladvokaten Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Sekretariatet for konfliktrådene Justissekretariatene Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Kontoret for voldsoffererstatning Siviltjenesten Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Sysselmannen på Svalbard Hovedredningssentralen i Sør-Norge Hovedredningssentralen i Nord-Norge Kultur- og kirkedepartementet: Eierskapstilsynet Norsk filminstitutt Norsk filmutvikling Statens filmtilsyn Statens mediaforvaltning Norsk filmfond Norsk kulturråd Norsk lokalhistorisk institutt Utsmykkingsfondet for offentlige bygg Arkeologisk museum i Stavanger Arkivverket Riksutstillinger Rikskonsertene Riksteatret Bunad- og folkedraktrådet Statens senter for arkiv, bibliotek og museum (ABM-utvikling) Språkrådet Nasjonalbiblioteket Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLBB) Norsk-Finsk kulturfond Opplysningsvesenets fond (særlovsselskap) Forvaltningsorganet til Opplysningsvesenets fond Lotteritilsynet Norsk Tipping AS (særlovsselskap) Den norske kirkes landsfond Kirkerådet Det praktisk-teologiske seminar Oslo bispedømme Borg bispedømme Hamar bispedømme Tunsberg bispedømme Agder bispedømme Stavanger bispedømme

3 Bjørgvin bispedømme Møre bispedømme Nidaros bispedømme Sør-Hålogaland bispedømme Nord-Hålogaland bispedømme Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) Norsk kulturfond Fond for lyd og bilde Tilskudd egenkapital Kultur- og kirkedepartementet Kommunal- og regionaldepartementet: Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Sametinget Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Statens bygningstekniske etat Landbruks- og matdepartementet: Mattilsynet Statens Landbruksforvaltning Jordskifterettene Norsk institutt for jord- og skogkartlegging Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Norsk institutt for planteforskning Norsk institutt for skogforskning Reindriftsforvaltningen Veterinærinstituttet Miljøverndepartementet: Produktregisteret Norsk Polarinstitutt Norske Mindesmerkers fond Riksantikvaren Statens forurensingstilsyn Direktoratet for naturforvaltning Statens fiskefond Viltfondet Statens kartverk Moderniseringsdepartementet: Datatilsynet Konkurransetilsynet Statens forvaltningstjeneste Statens Pensjonskasse Statsbygg Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Oslo/Akershus Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Hordaland

4 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Troms Fylkesmannen i Finnmark Nærings- og handelsdepartementet: Garantiinstituttet for eksportkreditt Justervesenet Norsk Akkreditering Patentstyret Bergvesenet Norges geologiske undersøkelse Brønnøysundregistrene Sjøfartsdirektoratet Skipsregistrene Statens Bankinvesteringsfond (avviklet ) Norsk Romsenter Olje- og energidepartementet: Energifondet Fond for miljøvennlig gassteknologi Konsesjonsavgiftsfondet Norges vassdrags- og energidirektorat Oljedirektoratet Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten Statens petroleumsforsikringsfond Samferdselsdepartementet: Jernbaneverket Statens vegvesen Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane Luftfartstilsynet Post- og teletilsynet Statens jernbanetilsyn Utenriksdepartementet: Fredskorpset Direktoratet for utviklingssamarbeid Utdannings- og forskningsdepartementet: Utdanningsdirektoratet Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Arkitektur- og designhøgskolen (AHO) Norges musikkhøgskole Norges veterinærhøgskole Norges Forskningsråd Meteorologisk institutt Norges handelshøyskole Norges idrettshøgskole

5 Universitetet for miljø- og biovitenskap Kunsthøgskolen i Oslo Kunsthøgskolen i Bergen Samisk høgskole Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Harstad Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Molde Høgskolen i Ålesund Høgskolen i Volda Høgskolen i Sogn og Fjordane Høgskolen i Bergen Høgskolen Stord-Haugesund Høgskolen i Telemark Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Østfold Høgskolen i Akershus Høgskolen i Bodø Universitetet i Stavanger Høgskolen i Agder Høgskolen i Oslo Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Statens dykkerskole Statens gartner - og blomsterdekoratørskole Samisk videregående skole og reindriftsskole, Kautokeino Samisk videregående skole, Karasjok Voksenopplæringsinstituttet Longyearbyen skole Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Norsk utenrikspolitisk institutt Statsministerens kontor: Regjeringsadvokaten Nordiske virksomheter: Nordisk Energiforskning Nordisk film- og TV-fond (NFTF) Nordisk Forskerutdanningsakademi Nordisk InnovationsCenter Nordisk Institutt for Kvinne- og kjønnsforskning (NIKK) Nordisk Institutt for Odontologisk Materialprøving (NIOM) Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler Nordisk Samisk Institutt Stiftelser: Amap (Arctic Monitoring and Assessment Program) Cicero (Senter for internasjonal klimapolitikk) Dronning Sonjas internasjonale musikkonkurranse

6 Eidsvoll 1814 Fransk-Norsk stiftelse GRIP-senter (Grønt i Praksis) IFE (Institutt for energiteknikk) Klar Tale Miljømerking Montebellosenteret NIFU-STEP (Norsk Institutt for forskning og utdanning - Senter for innovasjonsforskning) OCA (Norwegian Contemporary Art) Nordic World heritage Foundation Nordnorsk kunstmuseum Norla (Norwegian Literature Abroad) Petrad (Internasjonal programme for Petroleum Management and Administration) UNIK (Universitetsstudiene på Kjeller) VINN Annet: Pensjonsordningen for apoteketaten Likviditetsfondet i pensjonstrygden for fiskere FN-sambandet