LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi"

Transkript

1 LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 17/14 LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi 1. Fall i sysselsettingsraten -hvor mye øker arbeidsløsheten? 2. Konkurranseevnen kraftig styrket av valutaen 3. Blandet i industrilandene 4. Fallet i oljeprisen 5. Makrobildet i Norge 6. Midlertidige ansettelser og sysselsetting Desember

2 * * * Det går mot spennende tider for norsk økonomi og arbeidsliv i Usikkerheten er særlig knyttet til Utviklingen i oljemarkedet og konsekvensene for Norge Hvor stor og varig nedgangen i kronekursen blir Økingen i privat forbruk etter enda en rentenedgang For arbeidsmarkedet er det særlig viktig om fallet i sysselsettingsrate vil gi større utslag i arbeidsløsheten enn til nå og hvordan det videre forløpet for innvandringen vil bli. Nedgangen i andelen som er i jobb fra 2008 tilsvarer jobber. Det er et fall i sysselsettingsandelen i samtlige fylker på mellom to og fire prosentpoeng; også i fylkene med særlig sterk jobbvekst. Fallet i sysselsettingsrate gjelder alle aldersgrupper opp til 50+ og avspeiler en stor integreringsutfordring som kanskje er den viktigste utfordringen for fremtidige trygdeutgifter. Det går således nå bedre med eldres sysselsettingssituasjon enn for andre aldersgrupper. Den foreslåtte endring i regelverket for ansettelser kan også påvirke arbeidsløsheten. Vil virksomhetene fremskynde eller utsette ansettelser i ventetiden på nytt regelverk? I hvor stor grad vil de gå til oppsigelser for å kunne ansette flere midlertidig og utnytte mulighetene nytt regelverk gir? Når det gjelder innvandring forutsetter både SSB og andre en reduksjon. Vi påpeker her at tallene for 2014 ikke gir grunnlag for en slik konklusjon nå. De siste ukene er det blitt klart at veksten neste år blir klart svakere enn i årene vi har bak oss. Veksten i BNP-Fastlands-Norge kan komme ned mot 1 prosent. Tidligere i år ble det klart at oljeinvesteringene ville gå betydelig ned fra 2014 til 2015.Det siste oljeprisfallet vil ytterligere svekke de økonomiske utsiktene gjennom å ytterligere trekke ned aktiviteten i oljesektoren og leverandørindustrien og redusere oljeinntekter i privat sektor. Nedgangen i oljeinvesteringer synes å være midlertidig. Oppstarten av investeringene i Johan Sverdrup vil etter hvert stanse fallet i investeringene. Lave oljepriser i noen tid vil både redusere tilbudet og øke etterspørselen i oljemarkedet. Fallet i oljeprisen har vært et viktig bidrag til at valutakursen har endret seg, slik at norsk industri og annen internasjonalt konkurranseutsatt virksomhet har fått styrket konkurranseevne. I en situasjon med fallende oljepriser er det en fordel med egen valuta. I EU er den økonomiske utviklingen svak, men fallende oljepris bidrar både til å øke kjøpekraften og styrke valutakursen.

3 1. FALL I SYSSELSETTINGSRATEN - HVOR MYE ØKER ARBEIDSLØSHETEN? Situasjonen i Norge utmerker seg med en særlig lav arbeidsløshetsprosent sammenliknet med andre land. Omfattende budsjettiltak fra regjeringens side i forbindelse med finanskrisen bidro til at økingen begrenset seg til ett prosentpoeng. Siden den gang har nivået vært stabilt. Sysselsettingsraten viser en mye mindre gunstig utvikling og nedgangen synes å fortsette i Nedgangen siden finanskrisen er betydelig og tilsvarer ca personer nå 5-6 år etter. Og det er i en periode med betydelig jobbvekst. Forut for finanskrisen var det en langsiktig, om enn svak oppgang. Sysselsatte i pst. av befolkningen, år * Kilde: SSB, Arbeidskraftundersøkelsen * Basert på utviklingen i 1.-3.kvartal. LO har lenge påpekt at tellingene av arbeidsløse har blitt en dårligere indikator på utviklingen i arbeidsmarkedet. Arbeidsdepartementet har begynt å følge opp dette både i forbindelse med IA-avtalen som skal fremme inkludering, men også i mer løpende analysestoff. Både Finansdepartementet og SSB omtaler arbeidsløshetstallene like lite problematiserende som før, på tross av store endringer i arbeidsmarkedet. Nedgang i alle fylker Fallet i sysselsettingsraten siden 2008 er å finne i alle landets fylker. Selv om både yrkesdeltakelse og næringsstruktur varier mye, er fallet i samtlige på minst to prosentenheter, med drøye fire som det høyeste. Dersom vi skulle fordele "mangelen" på jobber, definert som svikten i sysselsettingsrate sammenliknet med 2008, er det Akershus og Oslo som kommer på topp.

4 "Mangel" på jobber (for å ha sysselsettingsrate som i 2008) Nedgang i raten Akershus ,4 Oslo ,4 Østfold ,4 Hordaland ,4 Rogaland ,4 Buskerud ,7 Vestfold ,6 Møre og Romsdal ,2 Hedmark ,9 Sør-Trøndelag ,4 Telemark ,9 Oppland ,5 Nordland ,5 Vest-Agder ,3 Aust-Agder ,1 Troms ,2 Nord-Trøndelag ,5 Sogn og Fjordane ,0 Finnmark ,7 Dette "svake" bildet for Oslo-området er på tross av at disse fylkene sammen med Hordaland og Rogaland har hatt størst jobbvekst. Dette paradokset henger sammen med høyt folketall og særlig sterk befolkningsvekst. Heller ikke i disse fylkene holder jobbveksten tritt med veksten i folketallet. Når det gjelder sysselsettingsveksten, gjelder det også fylkesvist at denne er dominert av utenlandsk arbeidskraft. På landsbasis var det nedgang i sysselsettingen (fram til siste samlede med innvandrere telling 4.kvartal 2013) blant ikke-innvandrere til tross for en samlet jobbvekst på drøye Best for de erfarne; dårligst med de yngste Fallet i sysselsettingsrate gjelder alle aldersgrupper opp til 50+ og avspeiler en stor integreringsutfordring. Altfor mange mangler en stabil jobbtilknytning. Denne voksende inkluderingsutfordringen er kanskje den viktigste utfordringen for fremtidige trygdeutgifter. At det nå bl.a. som følge av pensjonsreformen går bedre med eldres sysselsettingssituasjon enn for andre aldersgrupper, fremgår av etterfølgende figur. Den viser fallet i sysselsettingsrate blant arbeidstakere opptil rundt 50 år. Nedgangen forsterkes nedover i aldersgruppene. Fallet er størst for de aller yngste, som vi her har holdt utenfor, fordi mer utdanning kan være delforklaringen for disse aldersgruppene.

5 Endring andel som er i jobb Pst poeng år år år år år år år år I aldersgruppen år har andelen sysselsatte gått ned med nær 5 prosentenheter fra 2008 til Den negative utviklingen har fortsatt i årets tre første kvartaler. Nedgangen må ses i sammenheng med fall i etterspørselen rundt finanskrisen og økt konkurranse fra arbeidsinnvandrere. Ungdom, etablerte innvandrergrupper og personer med helseproblemer er blant gruppene som særlig har fått merke den økte lavlønnskonkurransen fra arbeidsinnvandringen. Personer uten fullført videregående oppæring står spesielt svakt. Nedgangen i sysselsettingsraten blant unge har kommet dels til syne i flere arbeidsløse, dels i overgang til utdanning og dels i at flere mottar helserelaterte ytelser. Det er nå registrert med nedsatt arbeidsevne under 30 år i NAVs statistikker. Samtidig er det registrert arbeidsløse og ordinære tiltaksdeltakere. Fortsatt høy innvandring Hittil i år har antallet innvandrede gått litt ned sammenliknet med samme periode i fjor, men samtidig har færre forlatt landet gjennom utvandring slik at nettoinnvandringen har gått litt opp. I de tre første kvartalene i år var nettoinnvandringen , som er høyere enn på samme tid som i fjor. Fra og med 2007 har nettoinnvandringen utgjort over i gjennomsnitt per år. Opprydding i statistikken gjør at det er usikkerhet knyttet til utviklingen fra ett enkelt år til et annet. Polakkene er fortsatt den klart største gruppen blant innvandrerne, med om lag like høy innvandring som de to neste gruppene, svenskene og litauiske statsborgere, samlet. Nettoinnvandringen har gått litt ned i disse gruppene det 1 Inkluderer ikke innvandrere på korttidsopphold.

6 * siste året, mens den holder seg relativt stabil blant statsborgere fra landene i Sør- Europa med stor arbeidsløshet. Svakere vekstutsikter i norsk økonomi vil isolert sett trekke i retning av lavere innvandring i tiden som kommer. På den annens side: Fortsatt høy arbeidsledighet i Europa, og nettverk blant innvandrede som har bygd seg opp i Norge gjennom flere år, er blant faktorene som trekker i motsatt retning. Det samme er erfaringene fra finanskrisen da nettoinnvandringen holdt seg godt oppe til tross for prognoser om fall i etterspørsel og sysselsetting 2. I 2009 økte for øvrig antallet sysselsatte blant innvandrede til tross for betydelig nedgang i samlet sysselsetting 3. Fortsatt høy innvandring Innvandring Nettoinnvandring Utvandring Usikkert utslag i arbeidsløshetstallene Alle prognosemakere venter svekket arbeidsmarked og en viss øking i tallene for arbeidsløsheten, men det er snakk om tideler i arbeidsløshetsprosent. Usikkerheten er knyttet til de økonomiske utsikter, men det fallet i sysselsettingsratene vi har beskrevet, og da særlig for ungdom, forsterker denne usikkerheten. Tallene indikerer at svært mange flere kunne vært i arbeid om arbeidsmarkedet lå bedre til rette for det. Særlige usikkerhetsmomenter framover er: Økende useriøsitet og kortvarige jobber Sterk lavlønnskonkurranse gjennom høy innvandring 2 Netto innvandringen utgjorde i 2009 mot i Sysselsettingen blant innvandrede økte med 4 400, mens den gikk ned med blant "andre".

7 Økte krav til kompetanse i et høyproduktiv arbeidsliv med stor grad av omstillinger Manglende gjennomført vgo for mange Arbeidsmarkedspolitikken ikke godt nok tilpasset voksende brukergrupper (innvandrere, personer med psykiske lidelser og sammensatte behov) Svekket ressurs- og kompetansesituasjon i arbeidsformidlingen

8 2. KONKURRANSEEVNEN KRAFTIG STYRKET AV VALUTAEN Utsiktene for norsk økonomi er preget av negative etterspørselsvirkninger av fallet i oljeprisen. Det er imidlertid en faktor som trekker kraftig i motsatt retning særlig for industri og annen internasjonalt konkurranseutsatt virksomhet: nedgangen i verdien på norske kroner. Denne endringen kan bety mye mer enn skatteendringer med tanke på bedriftens konkurranseevne. Med en lønnskostnadsandel på rundt 70 pst. gir en nedgang i kronekursen på 11 pst. om lag samme effekt på bunnlinjen for en eksportbedrift som en nedgang i lønnskostnadene på drøyt 15 pst. Det tilsvarer noe mer enn fjerning av hele arbeidsgiveravgiften.(regnestykket er forklart Vedleggsboks 1) Forløpet for en "gunstigere" kronekurs fremgår av nedenstående tabell: Endring kronekurs * 2015* Importveid 1,2-2,2-4,9-4,0 Konkurransevektet. 0,6-3,0 Lavere kronekurs øker priser på utenlandske produkter målt i norske kroner. Omvendt kan en si at de senker priser på norsk produksjon i utlandet. Dermed styrkes konkurranseevnen for norsk eksport. En prisøkning på utenlandske produkter vrir samtidig etterspørsel innenlands bort fra import og mot innenlandsk produksjon. Det er ikke bare langs svenskegrensen det er konkurranse mellom kjøp i Norge og fra utlandet. Utviklingen det siste året innebærer en viktig stimulans for norsk konkurranseutsatt næringsliv. For lønnsomheten i konkurranseutsatt industri er valutakursendringen av stor betydning Endring relativt lønnsnivå * 2015*

9 3. BLANDET I INDUSTRILANDENE Eurosonen har hatt en svak utvikling etter finanskrisen og høy arbeidsløshet. BNP falt både i 2012 og Det har vært svak BNP-vekst gjennom I september satte ECB ned renten til 0,05 prosent, med negative renter for innskudd i sentralbanken. Til tross for dette var årsveksten i konsumprisene nede på 0,3 prosent i november. Dette er langt unna sentralbankens styringsmål om inflasjon opp under 2 prosent. Både på grunn av regelverk og politisk motstand er det begrensninger på "pengetrykkingen" i eurosonen, som kunne brakt prisveksten opp. Energi står for 11 prosent av konsumprisene. Årsveksten i konsumprisene utenom energi var 0,6 prosent. Energiprisene var 2,5 prosent lavere enn ett år før. Mens det er bekymring for at eurosonen kan oppleve prisfall (deflasjon), er fall i energipriser gunstig for samlet etterspørsel. EU bruker tilsvarende 3 prosent av BNP på energiimport. Eurosonen er svært sårbar for nye tilbakeslag, med høy arbeidsløshet og svake offentlige finanser. Sysselsettingen var over 4 mill. lavere i 2013 enn i Ledighetsraten i september 2014 var på 11,5 prosent. Offentlig bruttogjeld som andel av BNP økte fra 91 prosent i 2012 og til 93 prosent i I november nedjusterte EU-kommisjonen sine vekstanslag for BNP i eurosonen for 2014 fra 1,2 prosent til 0,8 prosent. Nedjusteringen for 2015 var fra 1,7 til 1,1 prosent. Også budsjettene i Storbritannia er strammet inn, men sentralbanken har lenge stimulert etterspørselen gjennom å trykke mye penger. Storbritannia har nå den høyeste prisveksten i EU med 1,5 pst. Prisveksten har flere år ligget rundt 3 prosent. Mens BNP falt 0,4 prosent i eurosonen i 2013, økte BNP i Storbritannia med 1,7 prosent. EU-kommisjonen anslår veksten i Storbritannia til 3,1 prosent i 2014 og 2,7 prosent i Arbeidsløsheten var 6,0 prosent i juli. Usikkerheten knyttet til utviklingen i Ukraina og sanksjonene bidrar til å dempe BNP- veksten i Europa. Russland blir hardt rammet av fallet i oljeprisene kombinert med sanksjoner. Vekstutsiktene er blitt gradvis nedjustert over tid. I juli nedjusterte IMF BNP-veksten for 2015 fra 2,3 prosent til 1 prosent. Tidlig i desember anslo Verdensbanken et fall i BNP på 0,7 prosent basert på et optimistisk anslag på oljeprisen på nesten 80 USD. Det russiske økonomidepartementet anslo nylig en nedgang på 0,8 prosent. BNP-nedgangen blir ventelig større.

10 Utviklingen i USA er mer positiv enn i Europa. Også her er det ført en stram budsjettpolitikk. Republikanerne med flertall i Representantenes hus i Kongressen har ønsket store kutt i offentlige utgifter. Etter finanskrisen har veksten i USA ligget rundt 2 prosent per år, men kan komme til å øke noe i Boligprisene er steget mye fra et lavt nivå. Arbeidsløsheten er på vei nedover, og kom ned i 5,8 prosent i november 2014, etter å ha nådd en topp på 10 prosent høsten Mange millioner er imidlertid falt ut av arbeidsstyrken og regnes ikke som arbeidsløse. Sysselsettingsraten er nå rundt 4 prosentpoeng lavere enn før finanskrisen. Fordi budsjettpolitikken bremser økonomien, har den amerikanske sentralbanken (Federal reserve) stimulert økonomien gjennom pengepolitikken. Sentralbankrenta er nær null, og banken har tilført penger "pengetrykking" gjennom store kjøp av amerikanske statsobligasjoner. Fordi budsjettene nå er mindre innstrammende enn før trapper sentralbanken ned pengetrykkingen. Veksten i Kina var 7 ¾ prosent både i 2012 og 2013, og antas av OECD å bli 7,3 prosent i 2014, og 7, 1 prosent i Det er bekymring knyttet til overkapasitet i eiendomsmarkedet og potensielt mye dårlige lån i økonomien.

11 4. FALLET I OLJEPRISEN Oljeprisen har ligget rundt 110 USD de siste 3-4 årene, og nådde en topp på 115 USD i juni. Som det framgår av figuren som går tilbake til 1980-tallet, har prisen de siste årene vært historisk høy bortsett fra en kort periode rett før finanskrisen. Det har vært et viktig bidrag til den raske veksten i Statens Pensjonsfond Utland (SPU). Den høye prisen reflekterte mye redusert produksjon fra Midt-Østen og Nord- Afrika. Siden toppen i juni har det vært et kraftig fall i prisen, som har fortsatt i desember. 10. desember var prisen på Brent Blend kommet ned i 66 USD per fat. En sentral årsak til prisfallet er økningen i oljeproduksjon fra USA. OPEC har ikke begrenset produksjonen, og global produksjon øker raskere enn global etterspørsel med lageroppbygging og prisfall til følge. Prisfallet vil etter hvert lede til dempet produksjon og økt etterspørsel. Det tar tid for prisfallet å påvirke tilbud og etterspørsel vesentlig. Pågående oljeproduksjon vil fortsette så lenge en får dekket variable kostnader. Dette innebærer at oljepriser på kort sikt kan falle mye uten at det gir balanse i markedet. Jo større prisfall, jo sterkere vil prisen sprette tilbake. Det virker ikke trolig at prisen kommer tilbake til der den har vært de siste årene i 2015 og Priser på USD er relativt realistisk på ett års sikt. Vi slutter oss til den grundige vurderingen SSB gjør i sin siste konjunkturanalyse. Lavere oljepriser vil stimulere verdensøkonomien. 1. desember anslo lederen i IMF at fallet i oljeprisen isolert sett vil øke veksten i større økonomier, inklusive EU med 0,8 prosent.

12 5. MAKROBILDET I NORGE Norsk økonomi har en langvarig sterk utvikling bak seg. Allerede tidligere i høst var det ventet en nedgang i oljeinvesteringene i Det sterke oljeprisfallet siden i sommer vil redusere aktiviteten knyttet til oljesektoren ytterligere. Vi står trolig overfor en kortvarig norsk konjunkturnedgang. BNP i fastlands-norge vokste med 3,8 prosent. i Veksten falt til 2,3 prosent i Det er betydelig usikkerhet rundt hvor langt ned oljeprisen vil kunne falle på kort sikt, det er usikkerhet om hvordan kombinasjonen av svakere økonomisk aktivitet og lavere rente vil påvirke privat konsum og husholdningens sparing, og om hvordan svakere økonomisk utvikling vil påvirke innvandring og arbeidsløshet. LO har fått gjennomført beregninger på Norwegian Aggregate Model (NAM). Vi venter at veksten i økonomien i Fastlands-Norge vil være rundt 2 ½ prosent i 2014, men falle til rundt 1 ¼ prosent i 2015 med en vekst i privat konsum på 1 ½ prosent. Vi anslår en ledighetsrate på 3 ¾ prosent. Beregningen ble gjennomført før Norges Bank satte ned renten med ¼ prosentpoeng 11. desember. Rentenedsettelsen bidrar til litt høyere konsumvekst. Noen makroøkonomiske anslag for prosentvis endring fra 2014 Norges Bank SSB LO BNP for Fastlands-Norge 1 ½ 1 1 ¼ Bruttoinvesteringer i utvinning og rørtransport ,8-12,8 Offentlig konsum 2 ½ 2 ½ 2 ½ Privat konsum 2 1,4 1 ½ Arbeidsløshet AKU 3 ¾ 3,9 3 ¾ Svekket oljepris og lavere rente gir svekket valutakurs. Svekket valutakurs styrker konkurransevnen til både eksportindustrien og næringslivet som leverer til hjemmemarkedet. Etter rentenedsettelsen 11. desember var det nesten paritet mellom norske og svenske kroner. I svensk krone kostet 96,2 øre. Svenskehandelen vil bl.a. kunne påvirkes av svekkelsen i valutakursen. Det er laget flere prognoser som er relativt like den siste tiden (SSB, NHO, Norges Bank) hvor fall i oljeinvesteringer og oljepris drar ned BNP-veksten i Fastlands-Norge. Investerings- og oljeprisanslag er relativt like. Mye av forskjellen mellom vekstanslag for Fastlands-Norge for 2015 fra SSB (1 prosent) og Norges Bank (1 ½ prosent) skyldes ulike anslag på privat konsum, 1,4 prosent fra SSB og 2 prosent fra Norges Bank. SSB anslår en fortsatt økning i husholdningenes sparerate, Norges Bank anslår en stabilisering.

13 I tråd med forskjellene i anslag på BNP anslår SSB en sysselsettingsvekst på 0,2 prosent og en ledighetsrate som øker fra 3 ½ prosent i 2014 til 3,9 prosent i Norges Bank anslår ½ prosent vekst i sysselsettingen og en arbeidsløshet på 3 ¾ prosent. Oljeinvesteringene er økt kraftig de siste årene. I 2013 var økningen 17 prosent. Investeringene begynte å falle i 4. kvartal SSB venter nedgang på knapt 1 prosent i I motsetning til september, da SSB bare ventet en liten nedgang i oljeprisen, venter SSB nå en pris på 70 USD i første halvår 2015, økende til 80 USD ved utgangen av De anslår at investeringene vil falle 12,8 prosent i 2015 og med 7 prosent i LO har brukt dette anslaget på investeringer. Lavere oljepris slår først og fremst inn i lavere inntekter for oljefondet. Økonomisk politikk er relativt ekspansiv både i 2014 og Renten som husholdningene står overfor vil kunne reduseres betydelig. Høye overskudd i banksektoren og nedgang i Norges Banks renter kan legge grunnlag for et betydelig rentekutt for husholdningene. Kredittveksten er svært stabil. Publikums jevnt økende (brutto) gjeld var 5,4 prosent høyere i oktober enn ett år tidligere. Boligprisene økte med 0,1 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal i I 3. kvartal 2014 lå prisen 3,4 prosent høyere enn ett år tidligere. Den svake utviklingen i oljesektoren har bidratt til at prisen i Stavanger var 0,9 prosent lavere i 3. kvartal enn året før. Vi venter at boligprisene vil øke Prisstigningen har økt fra 2012, da den var spesielt lav, 0,8 prosent. Den blir 2,1 prosent i både 2013 og Både SSB og Norges Bank anslår konsumprisveksten til rundt 2 prosent i 2014 og 2 ½ prosent i Svekket valutakurs gir en økning i importpriser.

14 6. MIDLERTIDIGE ANSETTELSER OG SYSSELSETTING Regjeringen har hevdet at blir flere jobber av liberalisering. I høringen om utvidet adgang til midlertidige ansettelser som regjeringen sendte ut i juni står det på side 28: «Departementet legger til grunn at dette kan bidra til å skape flere arbeidsplasser og på lengre sikt føre til flere faste ansettelser.» Som beskrevet i samfunnsnotat 14/14 om midlertidige ansettelser viser forskning rapportert av OECD at økt adgang til midlertidig ansettelse ikke øker samlet sysselsetting, men bare øker andel av sysselsatte med midlertidig ansettelse. Forfatteren av den mest sentrale studien referert av OECD, peker på at reformene for økt midlertidighet ble solgt inn som et tiltak for økt sysselsetting. Fredag 5. desember la regjeringen fram proposisjonen for Stortinget hvor de foreslår økt adgang til midlertidige ansettelser. Analysen i første del av proposisjonen er mye bygd på OECDs Employment Outlook fra 2013 og 2014 og er et sterkt argument mot liberalisering. Det blir ingen flere jobber, men bare flere midlertidige, flere med dårlige arbeidsforhold, og dårligere helse. Det pekes på at OECD viser til at mye midlertidighet kan lede til et b-lag i arbeidslivet. Det som er svært påfallende er at proposisjonen, som trekker mye på OECDs arbeid overhodet ikke refererer OECDs krystallklare vurdering når det gjelder regjeringens argumenter når det gjelder "springbretteffekten". Regjeringen peker fortsatt på at økt midlertidighet vil tjene som et springbrett for svake grupper. Litteraturen om situasjonen med dagens regler (som regjeringen bruker) forteller ikke om effekten av en reform. OECD drøfter denne litteraturen fra ulike land og sier deretter i Employment Outlook 2014 s. 182: "Litteraturen om springbretthypotesen som er gjennomgått fokuserer på det smale spørsmålet om hva som er det beste valget for en arbeidsledig i et gitt institusjonelt miljø. Det ville imidlertid være feilaktig å utlede politikkimplikasjoner når det gjelder reguleringer som fremmer eller hindrer midlertidige jobber basert på resultatene fra denne litteraturen». Det er imidlertid nettopp det regjeringen gjør. For å vurdere en reform må en vurdere situasjonen før og etter en reform. OECD mener at erfaringene er at økt mulighet for midlertidige ansettelser kan gi økt todeling av arbeidslivet. Mange blir gående i midlertidige stillinger avbrutt av ledighet. Norge ligger nest høyest i OECD i mulighet for å få fast jobb som midlertidig. Dette vil reduseres om flere midlertidige konkurrerer om færre faste jobber.

15 Vi kan illustrere OECDs poeng ved å sammenlikne Norge og Sverige før finanskrisen. Sverige hadde dobbelt så høy andel midlertidige som Norge. I begge land var det lettere å gå til fast stilling hvis en var midlertidig ansatt enn hvis en var arbeidsledig (regjeringens springbretteffekt). I Sverige hadde midlertidig ansatte en sannsynlighet på 34 prosent, og arbeidsledige en sannsynlighet på 20 pst. for fast ansettelse ett år senere. I Norge var tallene 55 prosent og 43 prosent. (Kilde: J. Svalund (2013) Nordic journal of working life studies vol 3, number 1, ) Det høye norske tallene er knyttet til dagens ordning, og ikke noe argument for å liberalisere og bevege seg i svensk retning. Flere midlertidige gjør også at flere lettere mister jobben. Midlertidige har 5 ganger høyere sjanse for å miste jobben innen et år enn fast ansatte. Regjeringens forslag om kvoteregel På toppen av de som kan ansettes midlertidig i dagens regelverk (dvs. de som har arbeid av midlertidig karakter som vikar, sesong, opplæring, tiltak.), åpnes det for at 15 prosent av arbeidsstokken i en virksomhet kan ansettes midlertidig uten begrunnelse. Dette kommer også på toppen av innleide arbeidstakere. De innleide holdes utenfor når en beregner 15 prosent. Det tillates også at minst en arbeidstaker er midlertidig ansatt på generelt grunnlag i en virksomhet. Dette innebærer at prosenten kan bli svært høy i små virksomheter. I Norge var det virksomheter med ansatte 1. januar Av disse hadde flertallet, , bare 1-4 ansatte. Det dreier seg om bl.a. om virksomheter innen bygg- og anlegg, i handelsnæringen, 7000 i transport, i servering/overnatting, i helse- og omsorg og i personlig tjenesteyting. Kvoteregelen vil være vanskelig å håndheve og regjeringen legger ikke opp til at kvoteregelen håndheves effektivt. På side 116 i proposisjonen står det: "Utgangspunktet bør være at ved brudd på kvoteregelen har arbeidstaker ikke krav på fast ansettelse, men foreligger det "særlige grunner" vil retten likevel kunne avsi dom for fast ansettelse. Slike "særlige grunner" er men å omfatte klare misbrukstilfeller og vil bero på en konkret vurdering." Regjeringens forslag om karanteneregel En arbeidstaker kan være midlertidig ansatt på generelt grunnlag i 12 måneder. Dersom vedkommende skal fortsette i jobben må vedkommende få fast ansettelse. Dersom arbeidsforholdet avsluttes er det ikke tillatt å ansette noen midlertidig på generelt grunnlag i en periode på 12 måneder for å utføre "arbeidsoppgaver av samme art". Dette er den såkalte karanteneregelen. Det vil

16 i seg selv være svært problematisk å vurdere hva som er "arbeidsoppgaver av samme art." Karanteneregelen er lett å omgå. Det tillatt at den generelt midlertidige fortsetter som midlertidig på annet grunnlag (dvs. i en «ekte» midlertidig jobb som for eksempel, vikar). Da avsluttes ikke arbeidsforholdet, og det inntreffer ingen karantene, og en ny kan ansettes som midlertidig i den jobben vedkommende hadde. Regelverket legger heller ikke begrensning for langvarig midlertidighet hos samme arbeidsgiver gjennom veksling mellom ulike kategorier midlertidig ansatt som generelt midlertidig, vikar, sesong, generelt midlertidig osv. slik at en kommer rundt begrensningen på generelt midlertidig ansettelse og karantenetid på 12 måneder. Det er også lett å se for seg veksling mellom nærliggende virksomheter under samme eierparaply, for å komme rundt regelverket. I Sverige kan en ha maksimalt 2 år i løpet av 5 år som generelt midlertidig hos en arbeidsgiver. Slikt tak foreslås ikke i Norge. OECD peker på at karanteneregler er nær umulig å håndheve. Det er også erfaringen fra Sverige, se samfunnsnotat 14/14. Regjeringen vil også utvide muligheten for å ansette midlertidig for arbeidsoppgaver som kan oppfattes som midlertidige. I dagens AML tillates i tillegg til vikariat, praksis og tiltak, at midlertidig arbeidsavtale kan inngås "når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ellers foregår i bedriften." Hensikten med det siste leddet i setningen har bl.a. vært å avgrense dette mot gjentatte prosjektansettelser innenfor bedriftens ordinære virksomhet. Regjeringen vil ta vekk det siste leddet i setningen. Konsekvenser av regjeringens forslag Forslagene er svært vidtgående og vil berøre mange sterk. Sysselsettingen vil ikke øke. Ungdom flest vil få løsere tilknytning til arbeidslivet slik som i Sverige. En større andel av ansatte blir midlertidige med de konsekvensene det har. Regelverket om karantene vil være umulig og håndtere. Det legger også opp til å gå fra en type midlertidighet til en annen. Regelverket om at alle virksomheter uansett hvor små, kan ha en generell midlertidig ansatt åpner opp for enda mer problemer av typen «Lime» og annen arbeidskriminalitet.

17 VEDLEGGSBOKS 1 Virkning av 10 pst. lavere kronekurs for en eksportbedrift på kort sikt Verdiskapingen i en bedrift er forskjellen mellom salgsverdien av produksjonen og produktinnsatsen som bedriften kjøper. Verdiskaping=Salgsverdi produktinnsats Norske eksportbedrifter både kjøper produktinnsats fra norske leverandører og importerer. Dersom all produktinnsats er importert vil 10 pst. lavere valutakurs både gi 10 pst. høyere salgsverdi og 10 pst. dyrere produktinnsats. Verdiskapingen målt i norske kroner øker da med 10 pst. Dersom produktinnsatsen kommer fra norske leverandører vil typisk prisene på produktinnsatsen øke mindre enn for salgsverdien. Bedriftens verdiskaping vil derfor øke med mer enn 10 pst. Nedenfor ser vi på det minst gunstige tilfellet for bedriften at all produktinnsats importeres. Vi antar at lønnskostnadsandelen i bedriften før endringen i valutakurs var 70 pst. Virkningen på" lønnsomhet" av 10 pst. lavere valutakurs Før valutakursendring Etter valutakursendring Verdiskaping Herav Lønnskost Herav "overskudd" Forbedring 10 (dvs. 33 pst) Med en lønnskostnadsandel på 70 pst., gir en 10 pst. lavere valutakurs en bedring i lønnsomhet på 33 pst. Det er like mye som om lønnskostnadene skulle reduseres med ca. 15 pst.

18 Innvandrerandel i pst av sysselsettingen Oslo 25,5 20,8 Akershus 16,1 11,4 Rogaland 15,6 10,3 Buskerud 15,1 10,2 Finnmark 13,1 8,3 Østfold 12,4 8,4 Hordaland 12,2 7,8 Vestfold 11,4 8,2 Vest-Agder ,7 Møre og Romsdal 11,1 6,2 Sør-Trøndelag 10,4 6,8 Aust-Agder 10,0 6,8 Sogn og Fjordane 9,6 5,8 Troms 9,5 6,2 Telemark 9,3 6,7 Oppland 8,0 5,3 Hedmark 7,8 5,2 Nordland 7,7 4,5 Nord-Trøndelag 6,4 4,0 4.kvartal i flg. registerbasert statistikk, SSB UNGE ARBEIDSLØSE Antall helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere under 30 år. Nov 2014 I alt Prosent av befolkningen Helt ledige ,7 Hvorav under 4 uker Langtidsledige (over 26 uker) Deltakere i ordinære tiltak ,5 I alt helt ledige og på ordinære tiltak Antall med nedsatt arbeidsevne og i arbeidsrettede tiltak under 30år. Nov 2014 I alt Prosent av befolkningen Antall med nedsatt arbeidsevne ,9 Hvorav deltakere i arbeidsrettede tiltak ,0 Kilde: NAV

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/14 LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi 1. Blandet i industrilandene 2. Makrobildet i Norge 3. Hvordan går det på arbeidsmarkedet?

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN,. NOVEMBER 5 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Avtakende vekst Ettervirkninger av finanskrisen Fallet i oljeprisen Fra særstilling

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015 UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2007

Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no og Jorunn Furuberg

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2007

Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 2. august 2007.

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

Nasjonale og næringsmessige konsekvenser av nedgangen i oljeinntekter og investeringer. Ådne Cappelen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå

Nasjonale og næringsmessige konsekvenser av nedgangen i oljeinntekter og investeringer. Ådne Cappelen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Nasjonale og næringsmessige konsekvenser av nedgangen i oljeinntekter og investeringer Ådne Cappelen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Mange studier av «oljen i norsk økonomi» St.meld nr.

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - oktober 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - juni 2015

Arbeidsmarkedet nå - juni 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juni 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

SENIORBØLGE - flere i arbeid og færre på trygd

SENIORBØLGE - flere i arbeid og færre på trygd LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 09/13 SENIORBØLGE - flere i arbeid og færre på trygd 1 Høy andel sysselsatte sammenliknet med andre land 2 Halvparten av sysselsettingsveksten

Detaljer

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16.

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16. Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB CME 16. juni 2015 Internasjonal etterspørsel tar seg langsomt opp Litt lavere vekst i

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Sogndal,. mars 17 Oljeprisfallet bremser veksten BNP Fastlands-Norge. Volum. Årsvekst. Prosent 4 3 1 11 1 13 14 15 16 Kilder: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Leknes 11. oktober 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013 Statsråden Stortingets president Ekspedisjonskontoret Stortinget 0026 Oslo Deres ref Vår ref 17/2257 Dato 29. juni 2017 Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak

Detaljer

NORGES BANK MEMO. Etterprøving av Norges Banks anslag for 2013 NR 3 2014

NORGES BANK MEMO. Etterprøving av Norges Banks anslag for 2013 NR 3 2014 NORGES BANK MEMO Etterprøving av Norges Banks anslag for 2013 NR 3 2014 Norges Bank Memo Nr. 3 2014 Norges Bank Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo Telefon: 22316000 Telefaks:

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Gardermoen, 23. mai 217 Agenda Internasjonal økonomi Lysere utsikter på kort sikt Men økt usikkerhet Oljemarkedet 5$ nytt prisleie?

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå september 2007

Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 27. september

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - desember 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

FORAN REVIDERT -litt om bakgrunn og perspektiver fra LO-økonomene

FORAN REVIDERT -litt om bakgrunn og perspektiver fra LO-økonomene LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 6/15 FORAN REVIDERT -litt om bakgrunn og perspektiver fra LO-økonomene 1. Blandet i industrilandene 2. Makrobildet i norge 3. Unge

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - september 2014

Arbeidsmarkedet nå - september 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - september 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - august 2014

Arbeidsmarkedet nå - august 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015 OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 3. OKTOBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST 23. JUNI

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST 23. JUNI DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST. JUNI BNP handelspartnerne Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 = 8 Storbritannia Euroområdet Sverige USA 8 9 7 Storbritannia Euroområdet Sverige

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den registrerte arbeidsledigheten var ved utgangen av april på 38 800 personer, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er over 20 år siden arbeidsledigheten

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs

Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs Innstilling fra Ekspertutvalget for konkurranseutsatt sektor 9. april 23 1 Utvalgets mandat skal vurdere: Konsekvenser av retningslinjene for finans- og pengepolitikken

Detaljer

Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer

Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer Sentralbanksjef Svein Gjedrem DnB, Haugesund. april Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 19. JUNI

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 19. JUNI DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 9. JUNI BNP handelspartnerne Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 = 8 Storbritannia Euroområdet Sverige USA 8 9 7 Storbritannia Euroområdet

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Norsk økonomi fram til 2019

Norsk økonomi fram til 2019 CME-SSB 15. juni 2016 Torbjørn Eika Norsk økonomi fram til 2019 og asyltilstrømmingen SSBs juni-prognose 1 Konjunkturtendensene juni 2016 Referansebanen i Trym Riksens beregninger er SSBs prognoser publisert

Detaljer

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN NTNU, 29. SEPTEMBER 2015

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN NTNU, 29. SEPTEMBER 2015 OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN NTNU, 9. SEPTEMBER 15 BNP per innbygger relativt til OECD Indeks. OECD = 1. Løpende priser. Kjøpekraftkorrigert 15 Norge Fastlands-Norge 15 1 1 5 197

Detaljer

Jobb i Norden. 1. Sterk befolknings- og jobbvekst. 3. Synkende andel i jobb; fall i sysselsettingsrater. 4. Bedre for seniorer enn for de unge

Jobb i Norden. 1. Sterk befolknings- og jobbvekst. 3. Synkende andel i jobb; fall i sysselsettingsrater. 4. Bedre for seniorer enn for de unge LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 4/16 Jobb i Norden 1. Sterk befolknings- og jobbvekst. Målt arbeidsløshet 3. Synkende andel i jobb; fall i sysselsettingsrater 4.

Detaljer

NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI

NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 15. OKTOBER 15 Agenda Internasjonal økonomi Olje og norsk økonomi Pengepolitikken Agenda Internasjonal

Detaljer

// Notat 2 // 2014. Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere

// Notat 2 // 2014. Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere // Notat 2 // 2014 Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere Av Johannes Sørbø Innledning Etter EU-utvidelsen i 2004 har

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå - februar 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Kristiansand, 27. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Uten virkemidler? Makroøkonomisk politikk etter finanskrisen

Uten virkemidler? Makroøkonomisk politikk etter finanskrisen Uten virkemidler? Makroøkonomisk politikk etter finanskrisen Steinar Holden Økonomisk institutt, UiO http://folk.uio.no/sholden/ 20. januar Rentekutt til tross for gamle planer Riksbanken: renteprognose

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Stavanger, 8. november 17 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den sterke veksten i norsk økonomi fortsatte i 2007. Høykonjunkturen vi er inne i har vært bredt basert og gitt svært lav arbeidsledighet og kraftig økning sysselsettingen

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Hovedstyremøte 17. desember 2003

Hovedstyremøte 17. desember 2003 Hovedstyremøte 7. desember 3 Hovedstyremøte 7. desember 3 Tolvmånedersveksten i KPI-JAE ble i Inflasjonsrapport 3/3 anslått å øke til rundt ¼ prosent neste sommer og stabiliseres på målet fra høsten 5

Detaljer

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 16. DESEMBER 2016

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 16. DESEMBER 2016 NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 6. DESEMBER 6 Svak utvikling ute BNP. Sesongjustert volumindeks. Sverige USA Storbritannia Euroområdet Fastlands-Norge 9 6 8 6 Kilder:

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Jæren, 1. mai 217 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur 2. Nåsituasjonen ute 3. Konjunkturene snur her hjemme 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur

Detaljer

Norge på vei ut av finanskrisen

Norge på vei ut av finanskrisen 1 Norge på vei ut av finanskrisen Hva skjer hvis veksten i verdensøkonomien avtar ytterligere? Joakim Prestmo, SSB og NTNU Basert på Benedictow, A. og J. Prestmo (2011) 1 Hovedtrekkene i foredraget Konjunkturtendensene

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - september 2015

Arbeidsmarkedet nå - september 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - september 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UNIVERSITETET I BERGEN, 17. NOVEMBER 2015

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UNIVERSITETET I BERGEN, 17. NOVEMBER 2015 OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UNIVERSITETET I BERGEN, 17. NOVEMBER 15 Oljen og norsk økonomi Oljens betydning for norsk økonomi Fallet i oljeprisen Pengepolitikkens rolle i en omstilling

Detaljer

Arbeidsgiverne trenger kompetent arbeidskraft Kenneth Stien Direktør Arbeid og inkludering i NHO Service. Oslo, 10 mars 2017

Arbeidsgiverne trenger kompetent arbeidskraft Kenneth Stien Direktør Arbeid og inkludering i NHO Service. Oslo, 10 mars 2017 Arbeidsgiverne trenger kompetent arbeidskraft Kenneth Stien Direktør Arbeid og inkludering i NHO Service Oslo, 10 mars 2017 Innvandring, integrering og sysselsetting Ca 2.600.000 sysselsatte i Norge, hvor

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN 22. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Tariffoppgjøret 2010. Foto: Jo Michael

Tariffoppgjøret 2010. Foto: Jo Michael Tariffoppgjøret 2010 Foto: Jo Michael Disposisjon 1. Tariffoppgjøret 2010 - hovedtrekk 2. Situasjonen i norsk næringsliv foran lønnsoppgjøret 3. Forslag til vedtak 23.04.2010 2 Tariffoppgjøret 2010 - hovedtrekk

Detaljer

Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge

Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge Sentralbanksjef Svein Gjedrem Trondheim,. oktober BNP for Fastlands-Norge Årlig vekst. Prosent 99 99 99 99 99 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Konjunkturbarometer

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - mai 2012 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra seksjon for Utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015 UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD,. MAI 5 Pengepolitikkens rolle i en omstilling Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,5% Stabil utvikling i produksjon

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

BLIKK PÅ NORDEN - Litt om sysselsetting og organisering

BLIKK PÅ NORDEN - Litt om sysselsetting og organisering LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 7/15 BLIKK PÅ NORDEN - Litt om sysselsetting og organisering 1. Svært forskjellig jobbvekst 2. Nedgang i sysselsettingsrater 3. Ungdom

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Hamar, 29. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

KONJUKTURBAROMETERET Makroøkonomiske analyser fra Menon med verdiskaping per fylke

KONJUKTURBAROMETERET Makroøkonomiske analyser fra Menon med verdiskaping per fylke KONJUKTURBAROMETERET 2014 Makroøkonomiske analyser fra Menon med verdiskaping per fylke 1 Innhold Kort om internasjonale og nasjonale utsikter Prognoser for Nord-Trøndelag Prognoser for Sør-Trøndelag Prognoser

Detaljer

BLIKK PÅ NORDEN - Litt om jobb og økonomi

BLIKK PÅ NORDEN - Litt om jobb og økonomi LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 9/2014 BLIKK PÅ NORDEN - Litt om jobb og økonomi 1. Arbeidsløsheten stabil på et høyere nivå 2. Nedgang i sysselsettingsrater i hele

Detaljer

"Utenforskap" og inkludering -riktig omfang og riktig målgruppe

Utenforskap og inkludering -riktig omfang og riktig målgruppe LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 3/15 "Utenforskap" og inkludering -riktig omfang og riktig målgruppe 1. Hverken 800 000 eller 650 000 utenfor arbeidslivet 2. Viktig

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juli 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Noen økonomiske perspektiver sett fra Finansdepartementet. Statssekretær Hilde Singsaas 12. februar 2010

Noen økonomiske perspektiver sett fra Finansdepartementet. Statssekretær Hilde Singsaas 12. februar 2010 Noen økonomiske perspektiver sett fra Finansdepartementet Statssekretær Hilde Singsaas 12. februar 21 Etter nær sammenbrudd i det finansielle systemet høsten 28 bedret situasjonen seg gjennom 29 Påslag

Detaljer

Sentralbanksjef Svein Gjedrem

Sentralbanksjef Svein Gjedrem Pengepolitikken og utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringsforeningen i Trondheim. november Næringsforeningen i Trondheim. november Kapasitetsutnyttelse og produksjonsvekst BNP-vekst

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

FRANKRIKE I EUROKRISENs MIDTE - Litt om økonomi og arbeidsliv som bakgrunn for presidentvalget

FRANKRIKE I EUROKRISENs MIDTE - Litt om økonomi og arbeidsliv som bakgrunn for presidentvalget LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 5/12 FRANKRIKE I EUROKRISENs MIDTE - Litt om økonomi og arbeidsliv som bakgrunn for presidentvalget 1. i sammenlikning 2. Doble underskudd

Detaljer

Midlertidige ansettelser og sysselsetting En oppdatering etter endelig forslag

Midlertidige ansettelser og sysselsetting En oppdatering etter endelig forslag LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/15 Midlertidige ansettelser og sysselsetting En oppdatering etter endelig forslag 1. Regjeringens forslag 2. Oppsummerte erfaringer

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER. DESEMBER Vekstanslagene ute er lite endret BNP globalt og handelspartnere. Årsvekst. Prosent ),,,,, Globalt Handelspartnere Anslag PPR / Anslag

Detaljer

Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren

Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren Per Mathis Kongsrud Torsdag 1. desember Skiftende utsikter for finanspolitikken Forventet fondsavkastning og bruk av oljeinntekter Prosent

Detaljer

Utfordringer for norsk økonomi

Utfordringer for norsk økonomi Utfordringer for norsk økonomi Statssekretær Paal Bjørnestad Oslo,..15 Svak vekst i Europa, men norsk økonomi har klart seg bra Bruttonasjonalprodukt Sesongjusterte volumindekser. 1.kv. =1 Arbeidsledighet

Detaljer

PPR 3/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 23. SEPTEMBER 2015

PPR 3/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 23. SEPTEMBER 2015 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET,. SEPTEMBER Prisvekst internasjonalt Konsumpriser. Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. aug. 6 6 USA Euroområdet Storbritannia Sverige - Kilde: Thomson

Detaljer

Blikk på Norden. 1. Sterk befolknings-, ulik jobbvekst. 3. Synkende andel i jobb; fall i sysselsettingsrater. 4. Bedre for seniorer og kvinner

Blikk på Norden. 1. Sterk befolknings-, ulik jobbvekst. 3. Synkende andel i jobb; fall i sysselsettingsrater. 4. Bedre for seniorer og kvinner LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 9/16 Blikk på Norden 1. Sterk befolknings-, ulik jobbvekst 2. Målt arbeidsløshet 3. Synkende andel i jobb; fall i sysselsettingsrater

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 29. SEPTEMBER 2015

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 29. SEPTEMBER 2015 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 9. SEPTEMBER Anslag på styringsrenten i referansebanen Prosent 7 7 6 6 PPR / PPR / «Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene, kan styringsrenten

Detaljer

Norsk økonomi inn i et nytt år. Sjeføkonom Tor Steig

Norsk økonomi inn i et nytt år. Sjeføkonom Tor Steig Norsk økonomi inn i et nytt år Sjeføkonom Tor Steig Internasjonalt BNP vekst anslag 2006-2008 2006 2007 2008 2009 6 5 4 3 2 1 0 US Euro zone Asia Pacific Source: Consensus Forecasts janura -2008 Konjunkturtoppen

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 7. januar 2016 Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går bedre i Europa dette motvirker

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo. april Tegn til bedring i realøkonomien Industriproduksjon. Volum. Prosentvis vekst siste tre måneder over foregående

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - oktober 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - juni 2014

Arbeidsmarkedet nå - juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juni 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015. Foreløpig rapport fra TBU, 16. februar 2015

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015. Foreløpig rapport fra TBU, 16. februar 2015 Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015 Foreløpig rapport fra TBU, 16. februar 2015 Innholdet i TBU-rapportene Hovedtema i den foreløpige rapporten Lønnsutviklingen i 2014 Prisutviklingen inkl. KPI-anslag

Detaljer

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Boligkonferansen 19. mars 2015 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse Roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no BNP-vekst 2014 (IMF) Investeringer

Detaljer

ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget

ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 05/13 ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget 1. Ikke så lett å telle 2. Norge et innvandringsland

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Trondheim 3. november 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Utsikter for norsk økonomi med spesiell fokus på næringslivet i Nord-Norge

Utsikter for norsk økonomi med spesiell fokus på næringslivet i Nord-Norge Utsikter for norsk økonomi med spesiell fokus på næringslivet i Nord-Norge Sentralbanksjef Svein Gjedrem Tromsø,. oktober BNP for Fastlands-Norge Årlig vekst. Prosent 99 99 99 99 99 Kilder: Statistisk

Detaljer

Litt om kommunenes betydning for sysselsettingen

Litt om kommunenes betydning for sysselsettingen LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 9/15 Litt om kommunenes betydning for sysselsettingen 1. Omsorg og oppvekst dominerer 2. Pleie og omsorg er viktig vekstområde 3.

Detaljer

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større.

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større. HANDELSHØYSKOLEN BI MAN 2832 2835 Anvendt økonomi og ledelse Navn: Stig Falling Student Id: 0899829 Seneste publiserings dato: 22.11.2009 Pengepolitikk Innledning Oppgaven forklarer ord og begreper brukt

Detaljer