Skrevet av Administrator fredag 12. november :21 - Sist oppdatert fredag 12. november :24

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skrevet av Administrator fredag 12. november 2010 18:21 - Sist oppdatert fredag 12. november 2010 18:24"

Transkript

1 Verdenserklæringen anbefaler at FNs Generalforsamling høsten 2010 fatter vedtak om å opprette faste stående fredsbevarende FN-styrker fra 2011, ved samstemmighet slutte seg til en konvensjon om å konvertere det militærindustrielle kompleks innen 2020 og vedta følgende skisse for å avskaffe alle operative, taktiske og strategiske atomvåpen og deres leveringsmidler innen 2020: Antall stridshoder Atommakt År: USA Russland: Storbritannia: Frankrike: Kina Israel: Pakistan: / 12

2 India: Nord-Korea: < Skissen over støtter FNs sikkerhetsråds mål om global zero globalt null for atomvåpen og er utarbeidet på bakgrunn av opplysninger i Bulletin of the Atomic Scientists, The Guardian, Federation of American Scientists og VG 27. mai Under NPT-konferansen i New York 3. mai offentliggjorde USA for første gang antallet atomstridshoder. Ifølge utenriksminister Hillary Clinton har USA nå 5113 atomstridshoder. Se også: Verdenserklæringen anbefaler at FNs Generalforsamling ved samstemmighet i 2010 fatter vedtak om å: - fryse militærøvelsene til NATO og Collective Security Treaty Organisation (CSTO) i det nord-øst- og sør-europeiske og asiatiske området i etablere en atomvåpenfri sone bestående av de nordiske og baltiske land, Tyskland, Polen, Hviterussland, Ukraina, Moldova, Romania, Bulgaria, Tyrkia, statene i Sentral-Asia, det tidligere Jugoslavia og de atomvåpenfrie statene i EU i avvikle NATOs og CSTOs konvensjonelle avskrekking og atomavskrekking i oppløse NATO og CSTO innen 2012 tuftet på et globalisert nordisk prinsipp om felles klimasikkerhet mellom mennesker, folk og stater. - konvertere rustningsindustrien innen 2020 som en tillitskapende forutsetning for demokratisk kontroll med finanskapitalen i privat og offentlig sektor. - avskaffe den globale sulten innen etablere velferd for alle innen redusere temperaturstigningen. - redusere CO 2 -utslippene med 80 % innen / 12

3 - sikre klimanøytralitet innen Verdenserklæringen understreker at felles klimasikkerhet og klimanøytralitet forutsetter en FN-ledet klimaorden. En global klimakonvensjon Ifølge FNs klimapanel har temperaturen økt med 0,74 ºC de siste hundre årene. En erkjennelse av klimatrusselen og en forpliktelse til å gjennomføre tiltak som hindrer en global oppvarming er en nødvendig forpliktelse. Utslipp fra i-land må fram til 2015 reduseres med 45 % og fram til 2030 med 100 %. - Foreløpig har verdens i-land lovet 17 % kutt innen 2020 i forhold til Den rødgrønne regjeringen antyder 40 % kutt innen 2020 i forhold til Noen u-land har krevd at de rike i-landene lover 45 % innen FNs klimapanel har satt % for å klare et togradersmål, mens tiltakene uteblir. - Earth Policy Institute vil redusere CO 2 -utslippene med 80 % innen Moder Jord-bevegelsen går inn for omfattende globale tiltak slik at temperaturen ikke stiger mer enn 1 ºC i forhold til 1990-nivå innen Nobelprisvinner Al Gore opplyser i boka «En ubehagelig sannhet» at USA står for 30,3 % av den menneskeskapte oppvarming! 3 / 12

4 Verdenserklæringen krever at Norge og andre utviklede land innfører en obligatorisk avtale om virksomhetslønn. En minimumsutbetaling på kroner i måneden i Norge for alle over 18 år om de studerer, søker arbeid eller er i arbeid, er uføretrygdede eller pensjonister. Vi minner om at det finnes 2,6 milliarder fattige av jordens snart 7 milliarder mennesker. OECD har vedtatt at personer som tjener mindre enn 50 % av medianen eller gjennomsnittet, må betegnes som fattige. EU har vedtatt at personer som tjener mindre enn 60 % av medianen eller gjennomsnittet, må betegnes som fattige. Internasjonale konvensjoner har forrang foran nasjonal lov «97 % av alle finansspekulasjoner mellom verdens banker er av spekulativ natur», ifølge Philippe Douste-Blazy, tidligere fransk utenriks-, kultur- og helseminister, nå leder for Unitaid, en WHO-basert organisasjon. Tusenårsilden brant for fred, åpenhet og samhold, og Tusenårsvarden er reist for at FNs Generalforsamling fatter vedtak om følgende konvensjoner: 1. En balansert global reduksjon av de militært relaterte utgiftene på 50 % innen 2012 og 80 % innen år 2015 for å konvertere militært forbruk om til budsjettmidler og frigjøre midler til å avskaffe fattigdom innen 2012 og fremme implementering av ren energi og ren vekst globalt på vei til en klimanøytral verden innen / 12

5 2. Forbud mot eksport av våpen og militærutstyr til krigførende land og global våpenhvile og fredsavtaler i Globale reduksjoner i CO 2 -utslipp med 80 % fram til 2020 og 100 % fram til 2030 i forhold til 1990-nivå og andre tiltak for å unngå temperaturstigning og sikre 1 ºC temperaturstigning i forhold til 1990-nivå innen Avvikle militæralliansene i 2012 og det globale militærindustrielle kompleks innen 2020 til fordel for sivil produksjon i en global bærekraftig grønn økonomi med velferd for alle uten sult og fattigdom i en klimanøytral verden innen Avvikle WTO-forhandlingene til fordel for en FN-ledet klimaorden med en rettferdig verdenshandel regulert av handelsorganisasjonen for alle FN land: Economical Fair Trade Association det nye EFTA i Null CO 2 -forurensning fra biler, fly, båter, kraftverk offentlig forvaltning og all næringsvirksomhet innen Sikre forvaltningen av jordens biologiske mangfold, skoger, kyst og havområder i samarbeid med urbefolkning og stammer. 8. Felles sikkerhet uten militær avskrekking med atomvåpen, radiologiske våpen og konvensjonelle våpen i Nedrustning, avmilitarisering og demilitarisering for å frigjøre økonomiske midler til nødvendige fattigdoms- og klimatiltak. Militærbudsjettene skal senkes til under 1 % av brutto 5 / 12

6 nasjonalprodukt i Forby private militære foretak, leiesoldater og avlønnede statlige soldatknekter i Forby eksploderende kuler, ammunisjon med utarmet uran og droner i Sikre at all elektronisk data fra militær krigføring vurderes i forhold til Folkeretten og Genèvekonvensjonene fra Global omfordeling av landbruksjord til selveiende bønder, samvirkende bønder eller landbrukskooperativer fra FNs verdifond skal fra 2010 sikre jordens én milliard arbeidsløse retten til arbeid, avskaffe sult fra 2012 og sikre 2,6 milliarder fattige retten til velferd innen Omsorgsstøtte til barn, arbeidsløse og funksjonshemmede, samt pensjoner for alle gamle innen / 12

7 16. Sikre 3 % av BNI i alle industrialiserte land til FNs verdifond for å ta vare på Moder Jord og utviklingsland fordelt av FNs Generalforsamling innen Innføre en global finansskatt på 2 promille av den daglige valutahandel, øremerket FNs verdifond i Innføre en global omsetningsavgift på 1,4 % på verdens børser for å dempe en del av de økonomiske svingningene i verdensøkonomien som skaper kriser, øremerke 0,7 % til nasjonale bærekraftige tiltak og 0,7 % til FNs verdifond i En rettferdig skatt på lønn og kapitalinntekter, 100 % avgifter på all fossil energi og 78 % skatt på selskapenes olje- og gassoverskudd i % skatt på all forurensende næringsvirksomhet og 5 % skatt på vekst med ren teknologi i / 12

8 21. Rettferdige tilskudd og lån til ren teknologi, fondsplasseringer og aksjeinvesteringer med 10 års hjemfallsrett til arbeidstakere og samfunn fra Globale investeringer for å dempe temperaturstigningen. 22. Etablering av bærekraftige minstelønnssatser i alle FN-land i Direkte hjemfall til kooperasjoner fra bedrifter som ikke har utarbeidet planer for å dempe temperaturstigningen, og som ikke holder bærekraftige minstelønnssatser eller normene for nasjonale tariffavtaler eller praktiserer sosial dumping etter Fra 2010 reduseres bruken av syntetiske gasser med 100 % (HCFC-gasser hydrofluorkarboner) i i-land og u-land fordi de ødelegger ozonlaget. 25. Artsmangfold og bærekraftig utvikling av alle typer skog fra Biologisk mangfold og bekjempelse av ørkenspredning fra / 12

9 27. Sikre fri tilgang til informasjon om det menneskelige arvestoffet fra Lage en global plan med arbeid, omsorg og velferd for alle i Dempe temperaturstigningen og innen offentlig og privat sektor for å stoppe den globale oppvarmingen ved å utarbeide lokale, nasjonale, regionale, kontinentale og globale planer i Sikre at alle lands finansdepartementer kontakter alle statlige og private fond for å få til en omstilling av samfunnet til en grønn økonomi med en miljøvennlig infrastruktur for transport og en miljø- og klimamessig snuoperasjon vedtatt av FNs Generalforsamling høsten 2010 før FNs klimatoppmøte i Cancún i Mexico. 30. Løse de globale miljø- og fattigdomsproblemene med et beløp tilsvarende de finansverdiene de CO 2 -forurensende merkantile statene ga til de aller rikeste. Omfordele gjennom skattlegging av de ultrarikes verdier over 30 millioner dollar øremerket til FNs verdifond. 9 / 12

10 31. Avholde en global folkeavstemning om miljø og fattigdomsproblemer i Opprette en internasjonal domstol for klima- og fattigdomsforbrytelser og brudd på menneskerettighetskonvensjonene og klimaprotokollene. Beskyttelse av de sårbare Verdenserklæringen anmoder FNs medlemsland og FNs Generalforsamling om ikke å spare noen anstrengelser for å sikre barn og andre som lider. Moder Jord skal i Vårt årtusen ikke hjemsøkes av menneskeskapte naturkatastrofer, folkemord eller væpnede konflikter. Jordens folk skal sikres all mulig assistanse og beskyttelse, slik at de kan vende tilbake til et normalt liv så snart som mulig. Verdenserklæringen anbefaler statsminister Jens Stoltenberg, som en av to ledere for FNs rådgivende gruppe for klimafinansiering, å presentere for FNs Generalsekretær prinsippene i et forslag til en klimaplan A for Moder Jord. Målet må være å forhindre at mennesker dør av sult i 2011, sikre omsorg og velferd for alle innen 2015, vedta lover om reduksjoner i CO 2 -utslipp med 80 % fram til 2020 og 100 % innen 2030 i forhold til 1990-nivå for å sikre 1 ºC temperaturstigning i forhold til 1990-nivå innen 2020 for å etablere klimanøytralitet i En FN-ledet klimaorden skal sikres gjennom statlig sysselsetting og næringsliv finansiert av de industrialiserte statene og FNs verdifond i samvirke med et nytt EFTA Economic Fair Trade Association i en FN-ledet klimaorden. Den globale strategien må gjennomdrøftes på klimatoppmøtet i 10 / 12

11 Cancùn i Mexico i desember; de nasjonale, regionale og kontinentale målene presenteres i Sør-Afrika i 2011 for å etablere en FN-ledet klimaorden på FNs klimatoppmøte i Asia i De nåværende bevilgningene på 6000 milliarder kroner til verdens våpenproduksjon må gjennom konvertering øremerkes FNs verdifond for å sikre klimanøytralitet innen Ta kontakt med parlamentarikere og de organisasjonene du er medlem av for tilslutning til Verdenserklæringen, spre erklæringen videre og medvirk til at de organisasjonene du er medlem av selvstendig arbeider videre ut fra sitt verdigrunnlag. Tilslutning til Verdenserklæringen sendes til: Den norske Fredskomité Postboks 4758 Sofienberg, N-0506 Oslo eller til: 11 / 12

12 Visjon: Fred og en atomvåpenfri nordlig og sørlig halvkule. Strategi: En FN-ledet klimaorden med felles sikkerhet i en klimaplan A for Moder Jord. Verdigrunnlag: Naturhumanisme, fred, omsorg og velferd for alle. Sandefjord den 2. september 2010 Den norske Fredskomité 12 / 12

Tema: klima og miljø

Tema: klima og miljø Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: klima og miljø Først i dette dokumentet står kapittel 7, som omhandler klima og miljø i den politiske plattformen til Changemaker,

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015 2014-2015 Politisk plattform Vedtatt på årsmøtet 2014 Politisk plattform er Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms overordnede politikk. Sammen med vedtektene og prinsipprogrammet utgjør politisk plattform

Detaljer

Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09

Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09 Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09 Innledning...2 Kapittel 1: Verdigrunnlag for et nytt flertall...3 Kapittel 2: Internasjonal

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Hovedsatsingene i budsjettet... 9. 1. Et grønt skifte som erstatter oljesatsing med fremtidsrettet næringspolitikk...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Hovedsatsingene i budsjettet... 9. 1. Et grønt skifte som erstatter oljesatsing med fremtidsrettet næringspolitikk... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Hovedsatsingene i budsjettet... 9 1. Et grønt skifte som erstatter oljesatsing med fremtidsrettet næringspolitikk... 11 2. Grønn skatteveksling og rettferdig fordeling... 17 3. Internasjonal

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

Innhold Vår tids største utfordring

Innhold Vår tids største utfordring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Innhold Innhold... 1 Vår tids største utfordring... 1 1. En global

Detaljer

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land Innholdsfortegnelse Denne rapporten er skrevet av Kjetil Abildsnes, Kaare Bilden, Anne-Marie Helland, Harald

Detaljer

rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling

rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling Denne rapporten er skrevet av utviklingspolitisk avdeling i Kirkens Nødhjelp Ansvarlig redaktør: Wenche Fone. Forsidefoto:

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger 2 Meld. St. 33

Detaljer

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1. Innledning 3 2. Internasjonal klimapolitikk 6 3. Energi 11 4. Urbanisering og byutvikling 19 5. Transport 23 6. Økonomi, næringsliv og kunnskap 29 7. Naturvern 36 2 Solidaritet

Detaljer

BISTAND OG UTVIKLING

BISTAND OG UTVIKLING BISTAND OG UTVIKLING Skrevet av AUF i Rogaland Skrevet av: Rebecca Hjelmervik, Andreas Tharaldsen, Caroline Marie Enoksen, Tiril Marie Espeland, Eirik Nøstvold, Christine Iversen og Eline Bruntveit Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo. Færre tester, mer elevtid Forslagsstiller: Sentralstyret

Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo. Færre tester, mer elevtid Forslagsstiller: Sentralstyret Færre tester, mer elevtid Forslagsstiller: Sentralstyret SV vil jobbe for en ny skoledag med flere lærere, fysisk aktivitet, sunn mat og hjelp til å gjøre leksene ferdig på skolen. Vi mener at flere tester

Detaljer

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning... NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...4 1.2 Bærekraftig utvikling et krav om solidaritet og en

Detaljer

Flertallsregjeringens statusrapport

Flertallsregjeringens statusrapport Rapport Flertallsregjeringens statusrapport Politisk regnskap Stoltenberg II-regjeringen 2005 2012 Høsten 2012 Rapport Flertallsregjeringens statusrapport Politisk regnskap Stoltenberg II-regjeringen 2005

Detaljer

GJELD PÅ BEKOSTNING AV MENNESKERETTIGHETER

GJELD PÅ BEKOSTNING AV MENNESKERETTIGHETER GJELD PÅ BEKOSTNING AV MENNESKERETTIGHETER Innhold s.3: Innledning s.4 Kapittel 1: Gjeld s.10 Kapittel 2: Menneskerettigheter og utvikling s.16 Kapittel 3: Retten til helse s.22 Kapittel 4: Retten til

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: handel Først i dette dokumentet står kapittel 5, som omhandler handel i den politiske plattformen til Changemaker, samt en generell

Detaljer

(Foreløpig utgave) Miljøverndepartementet. Meld. St. 21. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk

(Foreløpig utgave) Miljøverndepartementet. Meld. St. 21. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk (Fo) Miljøverndepartementet Meld. St. 21 (2011 2012) Melding til Stortinget Norsk klimapolitikk Tilråding fra Miljøverndepartementet 25. april 2012, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk INNHOLDSFORTEGNELSE HVA ER RIO + 20...SIDE 2 RIO-KONFERANSEN 1992...SIDE 3 BÆREKRAFTIG UTVIKLING...SIDE 4 HVA ER GRØNN ØKONOMI?...SIDE 5 UTFORDRINGER FOR RIO+20...SIDE 6 BÆREKRAFTIGE FALLGRUVER...SIDE

Detaljer

Klima for endring Et informasjons- og debatthefte fra Norges Naturvernforbund og Unio 2009

Klima for endring Et informasjons- og debatthefte fra Norges Naturvernforbund og Unio 2009 Klima for endring Et informasjons- og debatthefte fra Norges Naturvernforbund og Unio 2009 Fagrørsla - i front for miljøet? På kort tid har fagrørsla gjort klima- og miljøpolitikken til eit satsingsområde.

Detaljer

Finansdepartementet. St.meld. nr. 1 (2006 2007) Nasjonalbudsjettet 2007

Finansdepartementet. St.meld. nr. 1 (2006 2007) Nasjonalbudsjettet 2007 Finansdepartementet St.meld. nr. 1 (2006 2007) Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi................. 5 2 De økonomiske utsiktene...... 16 2.1 Hovedtrekk ved

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011 Meld. St. 1 (21 211) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene... 18 2.1 Hovedtrekk... 18 2.2 Internasjonal

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Den norske modellen. Klima. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s.

Innholdsfortegnelse. Den norske modellen. Klima. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s. S i d e 2 Innholdsfortegnelse Den norske modellen Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s. 8 Inntektene fra olje vil synke Oljeinntekter og bruk av avkastningen fra oljefondet Forventet

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 100-197. Inntektskapitler: 3100-3161

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 100-197. Inntektskapitler: 3100-3161 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 100-197 Inntektskapitler: 3100-3161 Tilråding fra av 19. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 2 St.prp.

Detaljer

Innhold: KAPITTEL 2. INTERNASJONAL POLITIKK 33 KAPITTEL 3. DEN ØKONOMISKE POLITIKKEN 101 KAPITTEL 4. NÆRINGSPOLITIKK 120 KAPITTEL 5.

Innhold: KAPITTEL 2. INTERNASJONAL POLITIKK 33 KAPITTEL 3. DEN ØKONOMISKE POLITIKKEN 101 KAPITTEL 4. NÆRINGSPOLITIKK 120 KAPITTEL 5. Innhold: Viktige steg på vegen mot Soria Moria 8 KAPITTEL 2. INTERNASJONAL POLITIKK 33 En aktiv nordområdepolitikk 34 En mer offensiv Europapolitikk 47 Fred, forsoning og nedrustning, og et styrket FN

Detaljer

Spekulanten betaler! Fra finanskrise til finansskatt 0.05 %

Spekulanten betaler! Fra finanskrise til finansskatt 0.05 % Spekulanten betaler! Fra finanskrise til finansskatt 0.05 % innledning 3 Attac ble dannet etter Asiakrisen på slutten av 90-tallet, med mål om å få demokratisk kontroll over finansmarkedene. Attac er en

Detaljer

Meld. St. 20. (2011 2012) Melding til Stortinget. EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa

Meld. St. 20. (2011 2012) Melding til Stortinget. EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa Meld. St. 20 (2011 2012) Melding til Stortinget EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa Innhold 1 Innledning... 5 2 Utviklingstrekk i mottakerlandene og norske interesser.. 8 2.1 Grunnleggende endringer

Detaljer

29.Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet 2013) (Prop. 208 S (2012 2013)) (når det gjelder denne, se under Referat)

29.Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet 2013) (Prop. 208 S (2012 2013)) (når det gjelder denne, se under Referat) 14. okt. Dagsorden 29 Møte mandag den 14. oktober 2013 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 5): 1. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett

Detaljer