Per Ingvar Haukeland Sogndal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Per Ingvar Haukeland Sogndal 30.10 2014"

Transkript

1 Natur- og kulturarv som ressurs for bærekraftig stedsutvikling og bred verdiskaping Refleksjoner basert på følgeevalueringene av Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet og Naturarven som verdiskaper Per Ingvar Haukeland Sogndal

2 Det gode møtet? Det gode vertskap Nærøyfjorden verdensarvpark PI HAUKELAND 2

3 Noen spørsmål Hvorfor satse på natur- og kulturarv som ressurs for lokal utvikling og verdiskaping? Hvordan kan bruk og vern av natur- og kulturarven styrke hverandre? Hva er egentlig den bærende kraften i bærekraftig bruk av natur og kulturarv? Hvem har ansvaret; hvilke er aktørene må samhandle? Tradisjonsfisk Perler i Nordsjøløypa Nærøyfjorden Verdensarvpark PI HAUKELAND 3

4 Verdiskapingsprogrammene 1. Verdiskapingsprogrammet for kulturminner ( ). Riksantikvaren 2. Naturarven som verdiskaper ( ). Miljødirektoratet (tidl. DN). 3. Verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker ( ). KRD 3. Verdiskapingsprogrammet for innovasjon basert på natur og kulturarv i Oppland (VINK) ( ) Hovedmålene: Natur- og kulturarv skal brukes som en ressurs for lokal samfunnsutvikling og verdiskaping Delmålene: Å bruke natur- og kulturarven til beste for befolkning, næringsliv, lokalsamfunn og regioner Å ta bedre vare på natur- og kulturarven Å utvikle og spre kunnskap om natur- og kulturarven som verdiskapingsressurs PI HAUKELAND 4

5 VERDISKAPINGSPILOTER Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet 1.Hamningberg i Finnmark 2.Bud Kristiansund i Møre og Romsdal. 3.Valdres natur- og kulturpark 4.Nasjonalparkriket, Nord- Gudbrandsdalen i Oppland. 5.Porto Franco -- Kristiansands kulturelle frihavn. 6.Oddaprosessen 7.Hammerdalen 8.Pilegrimsleden 9.Perler i Nordsjøløypa. 10.Nærøyfjorden verdensarvpark. 11.Norsk tradisjonsfisk. 12.Den verdifulle kystkulturen i Nordland. ALLE NYE PROSJEKTER Naturarven som verdiskaper 1.Fra fjord til fonn Folgefonna 2.Nasjonalparklandsbyene 3.Kystarven Vestlandet 4.Magiske og verdifulle opplevelser i Nord-Trøndelag 5.Mellom fjell, fjord og folk Luster 6.Dovrefjell områdeutvikling 7.Skatter for fremtiden 8.Sørnorsk kystnatur 9.Varnjargga, Varanki, Varanger 10.Verdiskaping skjer i møtet (Nærøyfjorden) 11.Vidda Vinn (Telemark 12.Villreinen som verdiskaper 13.Økoysystem Dokkadelta 5

6 Forløpere Kulturminner og kulturmiljøer kan gi grunnlag for kulturell, sosial, økonomisk og miljøvennlig utvikling og verdiskaping i lokalsamfunn og næringsliv (St meld nr Leve med kulturminner); forankret i NOU Fortid former framtid, 2002 Begrepet verdiskaping og utvikling (er) ikke avgrensa til økonomisk vekst og fordeling av materielle gode, men utvida til å omfatte både kulturelle, sosiale og økonomiske dimensjoner (St meld nr Kultur og Næring) Bruken av kulturminne og kulturmiljø i næringssammenheng må skje på en bærekraftig måte (St meld nr Kultur og Næring) Bærekraftig utvikling omfatter både økonomisk bærekraft, bærekraft for miljøet og sosial bærekraft, der også den kulturelle dimensjonen inngår. Utfordringa er å finne balansen mellom de ulike perspektivene. Det trenger ikke være noen motsetning mellom utvikling og vern (St meld Om regionalpolitikken) PI HAUKELAND 6

7 HOVEDFUNN 1. BEHOV FOR HELHET: TENKE OG HANDLE BREDT OG LANGSIKTIG 2. LANDSKAP SOM HOVEDRESSURS 3. BRED VERDISKAPING SOM STRATEGI 4. SAMHANDLING SOM VIRKEMIDDEL 7

8 HELHET

9 FORSTÅELSE KYSTARVEN FORMIDLING FORVALTNING PI HAUKELAND FOREDLING 9

10 NATUR OG KULTURARV SKAPER HVERANDRE VALDRES NATUR OG KULTURPARK 10

11 BRUK OG VERN KAN FORSTERKE HVERANDRE 11 Undredal/Nærøyfjorden Verdensarvpark

12 INN Et helhetlig blikk STED UT Materiale Håndverkskompetanse Historier Allmenn og privat bruk Bredt sett av verdier Natur- og kulturarven som ressurs Natur- og kulturarv PI HAUKELAND 12

13 LANDSKAP

14 Landskapskonvensjonen Luster Landskapskonvensjonen skal fremme ivaretakelse og utvikling av landskap gjennom vern, forvaltning og planlegging. Landskapet er alle våre fysiske omgivelser utendørs, der vi bor og ferierer, arbeider og driver næring. Konvensjonen vil øke bevisstheten om landskapets betydning for folks identitet og livskvalitet og som ressurs for verdiskaping og arbeidsplasser. Mangfold og kvaliteter i landskapet er en fellesressurs. Samarbeid er avgjørende for arbeidet med å videreutvikle landskapet, både for kommuner, sektorer og næringsliv og for organisasjoner og befolkning, eiere og brukere. (MD pressemeld, ). Nasjonalparklandsbyene

15 Fugleturisme Finnmark Innlevelseslandskapet Landskapskonvensjonen ( ) landskap er et område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkningen fra og samspillet mellom naturlige og/eller menneskelige faktorer. KULTURELT LANDSKAP INTERESSENT Innlevelseslandskapet (møte/dialog) STED FYSISK LANDSKAP

16 Landskapsøkonomien Oppfølging av den Europeiske landskapskonvensjonen Rendyrker landskapets særpreg Styrker landskap som lokal identitet, stolthet, trivsel og livskvalitet Landskap som ressurs for private goder og fellesgoder Bidrar til bred verdiskaping Som utviklingsstrategi: Steg 1: Identifisere landskap som ressurs for utvikling av produkter og goder Steg 2: Identifisere eksterne assosiasjoner og forventninger (både fra markedet og fra samfunnet/forvaltningen) til landskapet Steg 3: Utvikling av lokale produkt og goder tuftet på steg 1 og 2. Steg 4: Identifisere reaksjoner og nye assosiasjoner for videre utvikling av produkter og goder Saltdal 16

17 Felles goder (forvaltning) Hvordan kan private goder forsterke fellesgodene? Private goder (foredling) Symboler /identitet Fortellinger Lokal kunnskap/tra disjoner Naturarv Materiell/im materiell kulturarv Natur - kultur allmenninger LANDSKAP SOM BRED VERDISKAPER SOM BRED VERDISKAPER Folgefonna Hvordan kan fellesgodene bli ressurser for private goder? Besøksnæring Mat og drikke Overnatting Opplevelser Småskala produkter Aktiviteter/guiding Merkevarer/attraksjoner Markedsverdi = produkt + historie (historien er formidlet verdi fra fellesgodene) Natur-kulturarv: fellesgode med markedspotensial telemarksforsking.no Telemarksforsking Research Institute 2011

18 Bredt perspektiv på entreprenørskap og verdiskaping 1. Entreprenører virker i privat, offentlig, frivillig, kompetansesektor 2. Sammenheng mellom økologisk, kulturelt, sosialt og økonomisk entreprenørskap 3. Entreprenørene skaper både private goder og fellesgoder Entreprenøren (økon, sos, kult, økol entskap) Private goder og fellesgoder Inntekter Markedet (Privat og offentlig) Bruk Ressurs Bred verdiskaping Gjensidig påvirkning Landskap som fellesgode (lokale interesser og behov) Ressurs Bruk Allmennheten (eksterne interesser og behov 12. mai 2009 Per Ingvar Haukeland

19 BRED VERDISKAPING

20 Nasjonale strategier for bred verdiskaping Landbruks- og matmeldingen ( ) Departementet vil bidra til en bred verdiskaping som samtidig forener forvaltning og bevaring av natur og kultur (kap. 8.7) Reiselivssatsingen (2012) Regjeringen ønsker å utvikle og fremme Norge som bærekraftig reisemål på en måte som tar vare på og styrker natur, kultur og miljø, sosiale verdier og økonomisk levedyktighet i et langsiktig perspektiv (kap. 3.1) Framtid med fotfeste. (2013). Kulturminnepolitikken Bred verdiskaping basert på kultur- og naturarv er et gjensidig forsterkende samspill mellom miljømessig, kulturell, sosial og økonomisk verdiskaping. Et slikt forsterkende samspill anses som et bidrag til bærekraftig utvikling. (4.4) Tverrdepartementale gruppe for virkemidler natur, kultur verdiskaping PI HAUKELAND 20

21 AVKASTNING PÅ INVESTERING Hva er verdiskaping? Positiv samfunnsutvikling - kunnskap og bedre beslutninger - positiv stedsutvikling og levende lokalsamfunn - økt sysselsetting - kostnadseffektiv miljø- og ressursforvaltning Verdiskaping Mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer representerer - kunnskap - materielle verdier Verdier for det enkelte menneske - Kunnskap og Bærekraftig bruk opplevelse - Selvforståelse - trivsel og virksomhet Næringslivsutvikling innen -primærnæringene -opplevelse og kutur -reisliv -byggebransjen -eiendomsutvikling Kilde: St. meld. nr Leve med kulturminner, s 45. VERDISETTING VERDISKAPING VERDISKAPINGS- EFFEKT VERDISKAPINGS- POTENSIAL VERDIØKNING/ VERDITAP Per Ingvar Haukeland telemarksforsking.no Telemarksforsking

22 Verdiene knyttet til natur- og kulturarv VERNEVERDIER --- BRUKSVERDIER Personlige Verdier Økonomiske verdier Sosial verdier Miljøverdier Kulturelle verdier PI HAUKELAND 22

23 Verdiskapingsformer Økonomisk verdiskaping (styrket lønnsomhet) Kulturell verdiskaping (styrket identitet) Sosial verdiskaping (styrket tillit) Miljømessig verdiskaping (styrket miljø) BÆREKRAFTEN LIGGER I SAMSPILLET!! Per Ingvar Haukeland Luster

24 Bred verdiskapingsspiral Aktører og virkemidler for å styrke identiteten Kulturell verdiskaping Aktører og virkemidler for å styrke lønnsomheten Økonomisk verdiskaping Sosial verdiskaping Aktører og virkemidler for å styrke tillit Miljømessig verdiskaping PI HAUKELAND Aktører og virkemidler for å styrke miljøet 24

25 Den vanskelige dokumentasjonen Fase 1 Verdiskaping Oppstart Fase 2 Planlegging Fase 3 Etablering Fase 4 Realisering + Økonomisk verdiskaping Miljømessig verdiskaping Kulturell verdiskaping - 0 Faser og langsiktighet Sosial verdiskaping Tid Miljømessig verdiskaping Kulturell verdiskaping Sosial verdiskaping Økonomisk verdiskaping Natur/biologisk mangfold Symboler Nettverk/møteplasser/ samarbeid Nyetabering/- utvidelse Kulturminner/- miljøer Identitet Tillit Inntekter/omsetning Landskap Kunnskap Tilhørighet Sysselsetting Klima Tradisjoner/historie Engasjement Attraktivitet (tilflytting og besøk) Firedelt bunnlinje PI HAUKELAND 25

26 SAMHANDLING

27 En rekke interessenter mellom bruk og vern Offentlige interesser Faglige interesser Næringsinteresser Private/eier interesser Villreinen Allmennhetens interesser Lokale/nabo interesser HVEM TAR MELLOMROMSOPPGAVENE? PI HAUKELAND 27

28 SAMHANDLING PÅ TVERS KVADRUPPEL HELIX Sosial verdiskaping Den glokale utvikling Globalt/intl. nivå Eksogen utvikling (Ovenfra og ned) Nyskaping i privat sektor Nyskaping i frivillig sektor Natiosjonalt nivå Økonomisk verdiskaping Kulturell verdiskaping Regionalt nivå Nyskaping innen kompetansesektor Miljømessig verdiskaping Nyskaping i offentlig sektor Kommunalt nivå Lokalt nivå Lokalt nivå BEHOV FOR KOORDINERING (Nedenfra og opp) Endogen utvikling Per Ingvar Haukeland

29 LAVVO METODEN TIDLIG INVOLVERING SKAPER TILLIT!

30 OPPSUMMERING

31 Noen svar Hvorfor For bærekraftig bruk av natur og kulturarv tar vare på og utvikler attraktive steder for bosetting, etablering og besøkende Hvordan Ved å tenke og handle helhetlig (4 F er), bruke landskap som tilnærming og bred verdiskaping som bærekraftig utviklingsstrategi Hva Menneskene! At mennesker finner glede, mening og nytte i å ta vare på og bruke natur og kulturarv på en bærekraftig måte. Hvem Bredt sett av aktører må samhandle, behov for nasjonal politikk og koordinering, spesielt på det regionale nivået (jfr. regionalparkene). Tradisjonsfisk Perler i Nordsjøløypa Nærøyfjorden Verdensarvpark 31

32 TAKK FOR MEG! Per Ingvar Haukeland Telemarksforsking.no 32

33 En nasjonal politikk for bred verdiskaping bør bryte ned grensene i forvaltningen samordne virkemiddelapparatet ivareta fellesgodeproduksjonen fremme en landskapsbasert landbrukspolitikk utvide entreprenørskapspolitikken i landskapsøkonomien bygge på en bærekraftig, langsiktig og økoregional tilnærming PI HAUKELAND 33

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat Regionalpark som utviklingsstrategi En introduksjon SOLVEIG SVARDAL, KRISTIAN BJØRNSTAD OG MORTEN CLEMETSEN TF-notat nr. 16/2008 TF-notat Tittel: Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Den verdifulle kystkulturen i Nordland

Den verdifulle kystkulturen i Nordland RAPPORT Riksantikvaren er som direktorat for kulturminneforvaltning Miljøverndepartementets rådgivende og utøvende Den verdifulle kystkulturen i Nordland med kulturarven som ressurs for utvikling faginstans

Detaljer

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING Tittel: Landbruk mer enn landbruk. Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Utgiver: Landbruks-

Detaljer

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan gjennomføre

Detaljer

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Drømmeløftet - Tilbakemelding til Innovasjon Norge fra SE-senteret

Drømmeløftet - Tilbakemelding til Innovasjon Norge fra SE-senteret Drømmeløftet - Tilbakemelding til Innovasjon Norge fra SE-senteret Fra: Senter for sosialt entreprenørskap og innovasjon SE-senteret Oslo 1. mai 2015 SE-senteret har som Visjon: En arena for et likeverdig

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 Regional delplan for reiselivet i Buskerud Det er ikke den sterkeste arten som overlever, heller ikke den mest intelligente, men derimot den som best tilpasser seg forandringer

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid:

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: PYM vil gjennom sin virksomhet bidra til å frigjøre menneskets

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

VI ER OPPTATT AV FREMTIDEN ER DU?

VI ER OPPTATT AV FREMTIDEN ER DU? VI ER OPPTATT AV FREMTIDEN ER DU? HVA KAN SKJE MED BERGENS- REGIONEN I FREMTIDEN? SPØRSMÅLET ER BÅDE UTGANGSPUNKT OG GJENNOMGANGSTEMA FOR PROSJEKTET BERGENSCENARIER 2020. PROSJEKTET BLE UNNFANGET I 2003

Detaljer

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge 2 Forfatter: Lene Wold, Siv Maren Sandnæs, Lise Weltzien Finansiert av Norad/ RORG samarbeidet Design: Jenny Jordahl 2013 INNLEDNING

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer