Per Ingvar Haukeland Sogndal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Per Ingvar Haukeland Sogndal 30.10 2014"

Transkript

1 Natur- og kulturarv som ressurs for bærekraftig stedsutvikling og bred verdiskaping Refleksjoner basert på følgeevalueringene av Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet og Naturarven som verdiskaper Per Ingvar Haukeland Sogndal

2 Det gode møtet? Det gode vertskap Nærøyfjorden verdensarvpark PI HAUKELAND 2

3 Noen spørsmål Hvorfor satse på natur- og kulturarv som ressurs for lokal utvikling og verdiskaping? Hvordan kan bruk og vern av natur- og kulturarven styrke hverandre? Hva er egentlig den bærende kraften i bærekraftig bruk av natur og kulturarv? Hvem har ansvaret; hvilke er aktørene må samhandle? Tradisjonsfisk Perler i Nordsjøløypa Nærøyfjorden Verdensarvpark PI HAUKELAND 3

4 Verdiskapingsprogrammene 1. Verdiskapingsprogrammet for kulturminner ( ). Riksantikvaren 2. Naturarven som verdiskaper ( ). Miljødirektoratet (tidl. DN). 3. Verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker ( ). KRD 3. Verdiskapingsprogrammet for innovasjon basert på natur og kulturarv i Oppland (VINK) ( ) Hovedmålene: Natur- og kulturarv skal brukes som en ressurs for lokal samfunnsutvikling og verdiskaping Delmålene: Å bruke natur- og kulturarven til beste for befolkning, næringsliv, lokalsamfunn og regioner Å ta bedre vare på natur- og kulturarven Å utvikle og spre kunnskap om natur- og kulturarven som verdiskapingsressurs PI HAUKELAND 4

5 VERDISKAPINGSPILOTER Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet 1.Hamningberg i Finnmark 2.Bud Kristiansund i Møre og Romsdal. 3.Valdres natur- og kulturpark 4.Nasjonalparkriket, Nord- Gudbrandsdalen i Oppland. 5.Porto Franco -- Kristiansands kulturelle frihavn. 6.Oddaprosessen 7.Hammerdalen 8.Pilegrimsleden 9.Perler i Nordsjøløypa. 10.Nærøyfjorden verdensarvpark. 11.Norsk tradisjonsfisk. 12.Den verdifulle kystkulturen i Nordland. ALLE NYE PROSJEKTER Naturarven som verdiskaper 1.Fra fjord til fonn Folgefonna 2.Nasjonalparklandsbyene 3.Kystarven Vestlandet 4.Magiske og verdifulle opplevelser i Nord-Trøndelag 5.Mellom fjell, fjord og folk Luster 6.Dovrefjell områdeutvikling 7.Skatter for fremtiden 8.Sørnorsk kystnatur 9.Varnjargga, Varanki, Varanger 10.Verdiskaping skjer i møtet (Nærøyfjorden) 11.Vidda Vinn (Telemark 12.Villreinen som verdiskaper 13.Økoysystem Dokkadelta 5

6 Forløpere Kulturminner og kulturmiljøer kan gi grunnlag for kulturell, sosial, økonomisk og miljøvennlig utvikling og verdiskaping i lokalsamfunn og næringsliv (St meld nr Leve med kulturminner); forankret i NOU Fortid former framtid, 2002 Begrepet verdiskaping og utvikling (er) ikke avgrensa til økonomisk vekst og fordeling av materielle gode, men utvida til å omfatte både kulturelle, sosiale og økonomiske dimensjoner (St meld nr Kultur og Næring) Bruken av kulturminne og kulturmiljø i næringssammenheng må skje på en bærekraftig måte (St meld nr Kultur og Næring) Bærekraftig utvikling omfatter både økonomisk bærekraft, bærekraft for miljøet og sosial bærekraft, der også den kulturelle dimensjonen inngår. Utfordringa er å finne balansen mellom de ulike perspektivene. Det trenger ikke være noen motsetning mellom utvikling og vern (St meld Om regionalpolitikken) PI HAUKELAND 6

7 HOVEDFUNN 1. BEHOV FOR HELHET: TENKE OG HANDLE BREDT OG LANGSIKTIG 2. LANDSKAP SOM HOVEDRESSURS 3. BRED VERDISKAPING SOM STRATEGI 4. SAMHANDLING SOM VIRKEMIDDEL 7

8 HELHET

9 FORSTÅELSE KYSTARVEN FORMIDLING FORVALTNING PI HAUKELAND FOREDLING 9

10 NATUR OG KULTURARV SKAPER HVERANDRE VALDRES NATUR OG KULTURPARK 10

11 BRUK OG VERN KAN FORSTERKE HVERANDRE 11 Undredal/Nærøyfjorden Verdensarvpark

12 INN Et helhetlig blikk STED UT Materiale Håndverkskompetanse Historier Allmenn og privat bruk Bredt sett av verdier Natur- og kulturarven som ressurs Natur- og kulturarv PI HAUKELAND 12

13 LANDSKAP

14 Landskapskonvensjonen Luster Landskapskonvensjonen skal fremme ivaretakelse og utvikling av landskap gjennom vern, forvaltning og planlegging. Landskapet er alle våre fysiske omgivelser utendørs, der vi bor og ferierer, arbeider og driver næring. Konvensjonen vil øke bevisstheten om landskapets betydning for folks identitet og livskvalitet og som ressurs for verdiskaping og arbeidsplasser. Mangfold og kvaliteter i landskapet er en fellesressurs. Samarbeid er avgjørende for arbeidet med å videreutvikle landskapet, både for kommuner, sektorer og næringsliv og for organisasjoner og befolkning, eiere og brukere. (MD pressemeld, ). Nasjonalparklandsbyene

15 Fugleturisme Finnmark Innlevelseslandskapet Landskapskonvensjonen ( ) landskap er et område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkningen fra og samspillet mellom naturlige og/eller menneskelige faktorer. KULTURELT LANDSKAP INTERESSENT Innlevelseslandskapet (møte/dialog) STED FYSISK LANDSKAP

16 Landskapsøkonomien Oppfølging av den Europeiske landskapskonvensjonen Rendyrker landskapets særpreg Styrker landskap som lokal identitet, stolthet, trivsel og livskvalitet Landskap som ressurs for private goder og fellesgoder Bidrar til bred verdiskaping Som utviklingsstrategi: Steg 1: Identifisere landskap som ressurs for utvikling av produkter og goder Steg 2: Identifisere eksterne assosiasjoner og forventninger (både fra markedet og fra samfunnet/forvaltningen) til landskapet Steg 3: Utvikling av lokale produkt og goder tuftet på steg 1 og 2. Steg 4: Identifisere reaksjoner og nye assosiasjoner for videre utvikling av produkter og goder Saltdal 16

17 Felles goder (forvaltning) Hvordan kan private goder forsterke fellesgodene? Private goder (foredling) Symboler /identitet Fortellinger Lokal kunnskap/tra disjoner Naturarv Materiell/im materiell kulturarv Natur - kultur allmenninger LANDSKAP SOM BRED VERDISKAPER SOM BRED VERDISKAPER Folgefonna Hvordan kan fellesgodene bli ressurser for private goder? Besøksnæring Mat og drikke Overnatting Opplevelser Småskala produkter Aktiviteter/guiding Merkevarer/attraksjoner Markedsverdi = produkt + historie (historien er formidlet verdi fra fellesgodene) Natur-kulturarv: fellesgode med markedspotensial telemarksforsking.no Telemarksforsking Research Institute 2011

18 Bredt perspektiv på entreprenørskap og verdiskaping 1. Entreprenører virker i privat, offentlig, frivillig, kompetansesektor 2. Sammenheng mellom økologisk, kulturelt, sosialt og økonomisk entreprenørskap 3. Entreprenørene skaper både private goder og fellesgoder Entreprenøren (økon, sos, kult, økol entskap) Private goder og fellesgoder Inntekter Markedet (Privat og offentlig) Bruk Ressurs Bred verdiskaping Gjensidig påvirkning Landskap som fellesgode (lokale interesser og behov) Ressurs Bruk Allmennheten (eksterne interesser og behov 12. mai 2009 Per Ingvar Haukeland

19 BRED VERDISKAPING

20 Nasjonale strategier for bred verdiskaping Landbruks- og matmeldingen ( ) Departementet vil bidra til en bred verdiskaping som samtidig forener forvaltning og bevaring av natur og kultur (kap. 8.7) Reiselivssatsingen (2012) Regjeringen ønsker å utvikle og fremme Norge som bærekraftig reisemål på en måte som tar vare på og styrker natur, kultur og miljø, sosiale verdier og økonomisk levedyktighet i et langsiktig perspektiv (kap. 3.1) Framtid med fotfeste. (2013). Kulturminnepolitikken Bred verdiskaping basert på kultur- og naturarv er et gjensidig forsterkende samspill mellom miljømessig, kulturell, sosial og økonomisk verdiskaping. Et slikt forsterkende samspill anses som et bidrag til bærekraftig utvikling. (4.4) Tverrdepartementale gruppe for virkemidler natur, kultur verdiskaping PI HAUKELAND 20

21 AVKASTNING PÅ INVESTERING Hva er verdiskaping? Positiv samfunnsutvikling - kunnskap og bedre beslutninger - positiv stedsutvikling og levende lokalsamfunn - økt sysselsetting - kostnadseffektiv miljø- og ressursforvaltning Verdiskaping Mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer representerer - kunnskap - materielle verdier Verdier for det enkelte menneske - Kunnskap og Bærekraftig bruk opplevelse - Selvforståelse - trivsel og virksomhet Næringslivsutvikling innen -primærnæringene -opplevelse og kutur -reisliv -byggebransjen -eiendomsutvikling Kilde: St. meld. nr Leve med kulturminner, s 45. VERDISETTING VERDISKAPING VERDISKAPINGS- EFFEKT VERDISKAPINGS- POTENSIAL VERDIØKNING/ VERDITAP Per Ingvar Haukeland telemarksforsking.no Telemarksforsking

22 Verdiene knyttet til natur- og kulturarv VERNEVERDIER --- BRUKSVERDIER Personlige Verdier Økonomiske verdier Sosial verdier Miljøverdier Kulturelle verdier PI HAUKELAND 22

23 Verdiskapingsformer Økonomisk verdiskaping (styrket lønnsomhet) Kulturell verdiskaping (styrket identitet) Sosial verdiskaping (styrket tillit) Miljømessig verdiskaping (styrket miljø) BÆREKRAFTEN LIGGER I SAMSPILLET!! Per Ingvar Haukeland Luster

24 Bred verdiskapingsspiral Aktører og virkemidler for å styrke identiteten Kulturell verdiskaping Aktører og virkemidler for å styrke lønnsomheten Økonomisk verdiskaping Sosial verdiskaping Aktører og virkemidler for å styrke tillit Miljømessig verdiskaping PI HAUKELAND Aktører og virkemidler for å styrke miljøet 24

25 Den vanskelige dokumentasjonen Fase 1 Verdiskaping Oppstart Fase 2 Planlegging Fase 3 Etablering Fase 4 Realisering + Økonomisk verdiskaping Miljømessig verdiskaping Kulturell verdiskaping - 0 Faser og langsiktighet Sosial verdiskaping Tid Miljømessig verdiskaping Kulturell verdiskaping Sosial verdiskaping Økonomisk verdiskaping Natur/biologisk mangfold Symboler Nettverk/møteplasser/ samarbeid Nyetabering/- utvidelse Kulturminner/- miljøer Identitet Tillit Inntekter/omsetning Landskap Kunnskap Tilhørighet Sysselsetting Klima Tradisjoner/historie Engasjement Attraktivitet (tilflytting og besøk) Firedelt bunnlinje PI HAUKELAND 25

26 SAMHANDLING

27 En rekke interessenter mellom bruk og vern Offentlige interesser Faglige interesser Næringsinteresser Private/eier interesser Villreinen Allmennhetens interesser Lokale/nabo interesser HVEM TAR MELLOMROMSOPPGAVENE? PI HAUKELAND 27

28 SAMHANDLING PÅ TVERS KVADRUPPEL HELIX Sosial verdiskaping Den glokale utvikling Globalt/intl. nivå Eksogen utvikling (Ovenfra og ned) Nyskaping i privat sektor Nyskaping i frivillig sektor Natiosjonalt nivå Økonomisk verdiskaping Kulturell verdiskaping Regionalt nivå Nyskaping innen kompetansesektor Miljømessig verdiskaping Nyskaping i offentlig sektor Kommunalt nivå Lokalt nivå Lokalt nivå BEHOV FOR KOORDINERING (Nedenfra og opp) Endogen utvikling Per Ingvar Haukeland

29 LAVVO METODEN TIDLIG INVOLVERING SKAPER TILLIT!

30 OPPSUMMERING

31 Noen svar Hvorfor For bærekraftig bruk av natur og kulturarv tar vare på og utvikler attraktive steder for bosetting, etablering og besøkende Hvordan Ved å tenke og handle helhetlig (4 F er), bruke landskap som tilnærming og bred verdiskaping som bærekraftig utviklingsstrategi Hva Menneskene! At mennesker finner glede, mening og nytte i å ta vare på og bruke natur og kulturarv på en bærekraftig måte. Hvem Bredt sett av aktører må samhandle, behov for nasjonal politikk og koordinering, spesielt på det regionale nivået (jfr. regionalparkene). Tradisjonsfisk Perler i Nordsjøløypa Nærøyfjorden Verdensarvpark 31

32 TAKK FOR MEG! Per Ingvar Haukeland Telemarksforsking.no 32

33 En nasjonal politikk for bred verdiskaping bør bryte ned grensene i forvaltningen samordne virkemiddelapparatet ivareta fellesgodeproduksjonen fremme en landskapsbasert landbrukspolitikk utvide entreprenørskapspolitikken i landskapsøkonomien bygge på en bærekraftig, langsiktig og økoregional tilnærming PI HAUKELAND 33

Næringsliv kan bidra til å forsterke vernet. Vernet kan bidra til å forsterke næringslivet. Telemarksforsking

Næringsliv kan bidra til å forsterke vernet. Vernet kan bidra til å forsterke næringslivet. Telemarksforsking Næringsliv kan bidra til å forsterke vernet Vernet kan bidra til å forsterke næringslivet Tradisjonsfisk Perler i Nordsjøløypa Nærøyfjorden Verdensarvpark Identifisere ulike former for Økonomisk :

Detaljer

Verdiskaping med utgangspunkt i kulturarven

Verdiskaping med utgangspunkt i kulturarven Verdiskaping med utgangspunkt i kulturarven Bidrag til bærekraftig lokal og regional utvikling Per Ingvar Haukeland, Telemarksforsking-Bø Seminar Samfunn i endring kulturarvens betydning Lillehammer, 30.-31.10.07

Detaljer

Regionalpark (natur og kulturpark) som organisatorisk grep for en bærekraftig stedsutvikling

Regionalpark (natur og kulturpark) som organisatorisk grep for en bærekraftig stedsutvikling Regionalpark (natur og kulturpark) som organisatorisk grep for en bærekraftig stedsutvikling Per Ingvar Haukeland Senter for natur- og kulturbasert nyskaping -Bø Kystnasjonalparkseminar 14. oktober 2010

Detaljer

Verdiskapingsprogram for Ibsen og Munch er det mulig? Anja Hjelseth, Telemarksforsking

Verdiskapingsprogram for Ibsen og Munch er det mulig? Anja Hjelseth, Telemarksforsking Verdiskapingsprogram for Ibsen og Munch er det mulig? Anja Hjelseth, Telemarksforsking 1 Litt om meg selv 2 Disposisjon Hva er et verdiskapingsprogram? Hvordan jobbe det fram administrativt og politisk?

Detaljer

Nytt fra (Klima- og)

Nytt fra (Klima- og) Nytt fra (Klima- og) Irene Lindblad, 23.10.2013 1 Tittel på presentasjon 7. november 2013 Ny politisk ledelse Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft (H) Politisk

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Kulturminnefondets strategiplan

Kulturminnefondets strategiplan Kulturminnefondets strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Kulturminnefondet er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Planprogram REGUT 30.04.2012 Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Utkast til planprogram.

Detaljer

Verdiskaping basert på natur- og kulturressursar Fellesmøte i Hardangerviddarådet og Nordfjellarådet v/roar Werner Vangsnes -

Verdiskaping basert på natur- og kulturressursar Fellesmøte i Hardangerviddarådet og Nordfjellarådet v/roar Werner Vangsnes - Verdiskaping basert på natur- og kulturressursar Fellesmøte i Hardangerviddarådet og Nordfjellarådet 08.11.17 v/roar Werner Vangsnes - Distriktssenteret Kompetansesenter for Distriktsutvikling Sogndal

Detaljer

Pilotprosjekt Pilegrimsleden

Pilotprosjekt Pilegrimsleden Trondheim 26.november 2008 Pilotprosjekt Pilegrimsleden En satsning på kulturminner som ledd i verdiskaping Prosjekt medarbeider Tove E. Nypan Første skriftlige reisebeskrivelse: Adam av Bremen (ca. 1070)

Detaljer

Bildet viser pilotprosjektet Perler i Nordsjøløypa i Hordaland

Bildet viser pilotprosjektet Perler i Nordsjøløypa i Hordaland Bildet viser pilotprosjektet Perler i Nordsjøløypa i Hordaland 1 Bildet: elleve pilotprosjekter i verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet Foto: Hamningberg: Morten Thorkildsen Riksantikvaren; Bud-Kristiansund:

Detaljer

NORSKE PARKER Lokalparker og regionalparker i Norge. Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning

NORSKE PARKER Lokalparker og regionalparker i Norge. Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning NORSKE PARKER Lokalparker og regionalparker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Norske Parker. Organisasjonen for lokale og regionale parker. Pr. 29.02.2012 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

La de 100 regionalparker blomstre Om bærekraftig og robust lokalsamfunnsutvikling

La de 100 regionalparker blomstre Om bærekraftig og robust lokalsamfunnsutvikling La de 100 regionalparker blomstre Om bærekraftig og robust lokalsamfunnsutvikling Morten Clemetsen Erfaringskonferanse Natur- og kulturarven, Sogndal 31. Oktober 2014 Erfaringskonferansen natur- og kulturarven,

Detaljer

Innspill til samorganisering av Nasjonalparklandsbyene og Nasjonalparkkommunene PER INGVAR HAUKELAND OG BENT ASLAK BRANDTZÆG

Innspill til samorganisering av Nasjonalparklandsbyene og Nasjonalparkkommunene PER INGVAR HAUKELAND OG BENT ASLAK BRANDTZÆG Innspill til samorganisering av Nasjonalparklandsbyene og Nasjonalparkkommunene PER INGVAR HAUKELAND OG BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-notat nr 31 / 2014 1 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 346 / 2014 Forfatter(e):

Detaljer

NORSKE PARKER Lokalparker og regionalparker i Norge

NORSKE PARKER Lokalparker og regionalparker i Norge NORSKE PARKER Lokalparker og regionalparker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Norske Parker. Organisasjonen for lokale og regionale parker. Pr. 29.02.2012 Kristian Bjørnstad Sekretariatet

Detaljer

Verdiskapingsprogrammet for kulturminner

Verdiskapingsprogrammet for kulturminner kjøre Verdiskapingsprogrammet for kulturminner Årsrapport for 2010 med utviklingstrekk gjennom prosjektperioden BENT ASLAK BRANDTZÆG OG PER INGVAR HAUKELAND TF-notat nr. 5/2011 TF-notat Tittel: Verdiskapingsprogrammet

Detaljer

Den verdiskapende naturarven. Midtveisanalyse av verdiskapingsprogrammet Naturarven som verdiskaper PER INGVAR HAUKELAND OG BENT ASLAK BRANDTZÆG

Den verdiskapende naturarven. Midtveisanalyse av verdiskapingsprogrammet Naturarven som verdiskaper PER INGVAR HAUKELAND OG BENT ASLAK BRANDTZÆG Den verdiskapende naturarven Midtveisanalyse av verdiskapingsprogrammet Naturarven som verdiskaper PER INGVAR HAUKELAND OG BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-notat nr. 92 / 2012 Tittel: Den verdiskapende naturarven

Detaljer

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Bakgrunn: Fjellteksten 2003 åpne for mer bruk av verneområdene. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

Detaljer

Landskap for entreprenørar

Landskap for entreprenørar Det verdiskapande landskapet Eit aksjonsorientert kurs i natur- og kulturbasert nyskaping telemarksforsking.no Landskap for entreprenørar Solveig Svardal telemarksforsking.no 1 Kva er ein entreprenør?

Detaljer

Videreutvikling av Valdresmodellen

Videreutvikling av Valdresmodellen Videreutvikling av Valdresmodellen Orientering til Valdresrådet 26.03.2014 v/marit Blomlie www.valdres.no Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er å kartlegge og analysere status for Valdres Natur- og Kulturpark

Detaljer

LOKALE OG REGIONALE PARKER

LOKALE OG REGIONALE PARKER LOKALE OG REGIONALE PARKER LANGSIKTIG SAMARBEID IVARETAKING -BÆREKRAFTIG UTVIKLING NN Tittel I DAG: Park. Hvem, hva og hvorfor? Organisasjonen Norske Parker Hvem er vi? «Langsiktig merkevarebygging knyttet

Detaljer

Et godt varp 2014-2017

Et godt varp 2014-2017 Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder Vedtatt av fylkestinget 25.02.2014 Bilder på fremsiden er fra Lyngørsundet, foto: Bjarne T. Sørensen/VAF og fra Arkeologiske

Detaljer

KULTURARV SOM RESSURS I SAMFUNNSUTVIKLINGEN ELI LUNDQUIST

KULTURARV SOM RESSURS I SAMFUNNSUTVIKLINGEN ELI LUNDQUIST KULTURARV SOM RESSURS I SAMFUNNSUTVIKLINGEN ELI LUNDQUIST Røst, 15 juni 2016 Regional plan for kulturminnevern Planprogram godkjent i fylkesutvalget mars 2015 Ønsker fokusendring fra vern til bruk Økt

Detaljer

LOKALE OG REGIONALE PARKER

LOKALE OG REGIONALE PARKER LOKALE OG REGIONALE PARKER 4. desember 2014 Styreleder i Norske Parker. Eivind Brenna 19. mars 2015 Sekretariatsleder i Norske Parker. Kristian Bjørnstad Regionalpark hva er det og hvorfor etableres de?

Detaljer

Naturarven som grunnlag for bred verdiskaping. Samlede oppstartsanalyser fra verdiskapingsprogrammet Naturarven som verdiskaper

Naturarven som grunnlag for bred verdiskaping. Samlede oppstartsanalyser fra verdiskapingsprogrammet Naturarven som verdiskaper Naturarven som grunnlag for bred verdiskaping Samlede oppstartsanalyser fra verdiskapingsprogrammet Naturarven som verdiskaper PER INGVAR HAUKELAND OG BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-notat nr. 52 / 2011 TF-notat

Detaljer

Regionalpark. Regionalparkar. Solveig Svardal. Kunnskapsbehovet framover. Bygdeutviklingsstrategi. Regionnivå 30 år i Europa På veg til Noreg

Regionalpark. Regionalparkar. Solveig Svardal. Kunnskapsbehovet framover. Bygdeutviklingsstrategi. Regionnivå 30 år i Europa På veg til Noreg Regionalparkar Kunnskapsbehovet framover Solveig Svardal telemarksforsking.no 1 Regionalpark Bygdeutviklingsstrategi Regionnivå 30 år i Europa På veg til Noreg telemarksforsking.no 2 1 Kva er ein regionalpark?

Detaljer

Regionalparker fortid og framtid i Norge

Regionalparker fortid og framtid i Norge Regionalparker fortid og framtid i Norge Morten Clemetsen Parkmøte Solund 11. 12. mai 2015, Erfaringskonferansen natur- og kulturarven, Sogndal 31.10.2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Valdres et pilotområde for Verdiskapingsprogrammet for kulturminner

Valdres et pilotområde for Verdiskapingsprogrammet for kulturminner Valdres et pilotområde for Verdiskapingsprogrammet for kulturminner Vang Vestre Slidre Øystre Slidre Nord-Aurdal Sør-Aurdal Etnedal VALDRES I OPPLAND Regional prosess Regionrådet (etablert i 1964) Pilot

Detaljer

Telemarkskanalen som regionalpark

Telemarkskanalen som regionalpark Telemarkskanalen som regionalpark Kommunesamarbeid om landskap som ressurs telemarksforsking.no 1 1892 1861 Sluseanlegg Brygger Parkar Bygningar telemarksforsking.no 2 1 Kva er Telemark? Skisport Natur

Detaljer

Etablering av europeiske villreinregioner. Vemund Jaren, Villreinrådets fagdag

Etablering av europeiske villreinregioner. Vemund Jaren, Villreinrådets fagdag Etablering av europeiske villreinregioner Vemund Jaren, Villreinrådets fagdag 01.06.16 Villrein og Samfunn Prosjekt gjennomført av NINA på oppdrag fra DN i 2004 2005 Samspill mellom forskerne og en bredt

Detaljer

PARKMØTE HØSTEN 2015 OSLO

PARKMØTE HØSTEN 2015 OSLO PARKMØTE HØSTEN 2015 OSLO PROGRAM 10:00-10:30 Velkommen, kort presentasjon og intro til park v/ Kristian Bjørnstad, sekretariatsleder, Norske Parker 10:30-13:15 (lunsj 12:00-12:30) Presentasjoner fra etablerte

Detaljer

Sak /12 Forprosjekt Vefsna regionalpark. Trykte vedlegg: -søknad til IHR sitt regionale næringsfond om med-finansiering

Sak /12 Forprosjekt Vefsna regionalpark. Trykte vedlegg: -søknad til IHR sitt regionale næringsfond om med-finansiering Sak /12 Forprosjekt Vefsna regionalpark Trykte vedlegg: -søknad til IHR sitt regionale næringsfond om med-finansiering Utrykte vedlegg: -NORSKE PARKER-Lokalparker og regionalparker i Noreg, verdigrunnlag

Detaljer

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling En forskningssamtale om erfaringer og utfordringer i Lyngdal Lars Ueland Kobro (forsker/prosjektleder) Opplegg de neste tre timen 1. Hvem er her? 2. Prosjektinformasjon

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Å arbeide i et internasjonalt perspektiv. Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet

Å arbeide i et internasjonalt perspektiv. Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet Å arbeide i et internasjonalt perspektiv Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet 2014 2020 Forside: Det Internasjonale Trekonserveringskurset (ICWCT) på Norsk Folkemuseum, juni 2010. Foto:

Detaljer

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling En forskningssamtale om erfaringer og utfordringer i Vinje Lars Ueland Kobro (forsker/prosjektleder) Opplegg de neste to og en halv timene 1. Hvem er her? 2. Prosjektinformasjon

Detaljer

Kulturminner og kulturmiljø som samfunnsressurs

Kulturminner og kulturmiljø som samfunnsressurs Kulturminner og kulturmiljø som samfunnsressurs Seminar Partnerforum 25.April 2012 Morten Clemetsen Aurland naturverkstad AS Universitetet for miljø- og biovitenskap Runesteinen på Stedje i Sogndal Vitenskaplig

Detaljer

Verdiskapingsprogrammet gjennomføring og erfaringer

Verdiskapingsprogrammet gjennomføring og erfaringer Verdiskapingsprogrammet gjennomføring og erfaringer Seksjonssjef Jostein Løvdal, Riksantikvaren Kulturarv og verdiskaping, Bergen 18. oktober 2007 Disposisjon Oppstart Utvelgelse av pilotprosjekter Nettverks-

Detaljer

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling En forskningssamtale om erfaringer og utfordringer i Røros Lars Ueland Kobro (forsker/prosjektleder) Opplegg de neste to timene 1. Hvem er her? 2. Prosjektinformasjon

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Regionalpark i vekst Samarbeid, ivaretaking og utvikling.

Regionalpark i vekst Samarbeid, ivaretaking og utvikling. Regionalpark i vekst Samarbeid, ivaretaking og utvikling. Eivind S. Brenna Styreleder Norske Parker I DAG HVA ER REGIONALPARK? HVORFOR UTVIKLES DETTE I NORGE? VERDI OG BIDRAG TIL NASJONAL POLITIKK VIDERE

Detaljer

Kultur i samfunnsplanlegginga Trivsel; ein føresetnad for eit godt samfunn. Tor Arne Gangsø Molde,

Kultur i samfunnsplanlegginga Trivsel; ein føresetnad for eit godt samfunn. Tor Arne Gangsø Molde, Kultur i samfunnsplanlegginga Trivsel; ein føresetnad for eit godt samfunn Tor Arne Gangsø Molde, 13.10.2011 Tor Arne Gangsø Rådmann i Vågå kommune Direktør i næringslivet Generalsektretær i LNU Politisk

Detaljer

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling En forskningssamtale om erfaringer og utfordringer i Balestrand kommune Lars Ueland Kobro (forsker/prosjektleder) Opplegg de neste to timene 1. Hvem er her? 2. Prosjektinformasjon

Detaljer

Landskap i kommuneplanlegging. Innhold. Hva er landskap? Landskapet er en møteplass. Den europeiske landskapskonvensjonen. Konvensjonen forplikter

Landskap i kommuneplanlegging. Innhold. Hva er landskap? Landskapet er en møteplass. Den europeiske landskapskonvensjonen. Konvensjonen forplikter Landskapet er en møteplass Natur og mennesker og hvordan interaksjonen mellom dem har skapt tydelige steder Landskap i kommuneplanlegging Korleis kan landskapsanalyse medverke til å løfte fram lokale kvalitetar?

Detaljer

Hva er regionalpark? Samarbeid, ivaretaking og utvikling.

Hva er regionalpark? Samarbeid, ivaretaking og utvikling. Hva er regionalpark? Samarbeid, ivaretaking og utvikling. Kristian Bjørnstad Sekretariatsleder Norske Parker «PARKEN. DET ER EG» Randi Engelsen Eide Sivle Gard Nærøyfjorden Verdsarvpark Vi ivaretar og

Detaljer

Den brede verdiskapingen

Den brede verdiskapingen Den brede verdiskapingen Et bærekraftig utviklingsperspektiv på natur- og kulturbasert verdiskaping PER INGVAR HAUKELAND OG BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-notat nr. 20/2009 TF-notat Tittel: Den brede verdiskapingen:

Detaljer

«VEFSNA REGIONALPARK»

«VEFSNA REGIONALPARK» «VEFSNA REGIONALPARK» Verdigrunnlag for norske parker Lokal forankring, nedenfra og opp Langsiktig og forpliktende samarbeid Verdsette og ivareta natur- og kulturverdier Bred og bærekraftig verdiskaping,

Detaljer

ØKONOMISK VERDISKAPING MED GRUNNLAG I KULTURMINNER OG KULTURMILJØER MARIANNE HOLMESLAND, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING

ØKONOMISK VERDISKAPING MED GRUNNLAG I KULTURMINNER OG KULTURMILJØER MARIANNE HOLMESLAND, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING ØKONOMISK VERDISKAPING MED GRUNNLAG I KULTURMINNER OG KULTURMILJØER MARIANNE HOLMESLAND, RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING OM UTREDNINGEN Formålet med utredningen var: å avdekke hvilke forhold som fremmer

Detaljer

VEGA ØYAN EN LANG VEI MOT BÆREKRAFTIG TURISME

VEGA ØYAN EN LANG VEI MOT BÆREKRAFTIG TURISME VEGA ØYAN EN LANG VEI MOT BÆREKRAFTIG TURISME Utvikling av scenarioer framtidsfortellinger Hva er de beste veiene videre i en usikker framtid? Hvilken rolle spiller turismen? Verdensarv og geoturisme

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Grong kommune, 7871 Grong 3. Søknadsbeløp: Kr. 1.500.000,- 4.

Detaljer

Å arbeide i et internasjonalt perspektiv. Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet

Å arbeide i et internasjonalt perspektiv. Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet Å arbeide i et internasjonalt perspektiv Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet 2009 2014 Forside: Det Internasjonale Trekonserveringskurset (ICWCT) på Norsk Folkemuseum, juni 2010. Foto:

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

VERDISKAPINGS- PROGRAMMET FOR KULTURMINNER

VERDISKAPINGS- PROGRAMMET FOR KULTURMINNER VERDISKAPINGS- PROGRAMMET FOR KULTURMINNER Årsrapport 2007 Oppsummering og anbefalinger Av Bent Aslak Brandtzæg og Per Ingvar Haukeland Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 11/2008 Telemarksforsking-Bø 2008

Detaljer

Villreinfjellet som verdiskaper - et nytt verdiskapingsprogram Vemund Jaren, Hardangerviddarådet og Nordfjellarådet

Villreinfjellet som verdiskaper - et nytt verdiskapingsprogram Vemund Jaren, Hardangerviddarådet og Nordfjellarådet Villreinfjellet som verdiskaper - et nytt verdiskapingsprogram Vemund Jaren, Hardangerviddarådet og Nordfjellarådet 08.11.2017 Etablering av europeiske villreinregioner Forslag fra «Villrein og Samfunn»

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

MIDTVEGSEVALUERING AV VERDISKAPINGSPROGRAMMET FOR KULTURMINNER

MIDTVEGSEVALUERING AV VERDISKAPINGSPROGRAMMET FOR KULTURMINNER MIDTVEGSEVALUERING AV VERDISKAPINGSPROGRAMMET FOR KULTURMINNER Tone Magnussen, Bent Brandtzæg, Per Ingvar Haukeland, Bente Rød Larsen og Bjarne Lindeløv Nordlandsforskning/Telemarksforskning februar 2009

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Kulturarv og natur som ressurs for regional utvikling og planlegging. Geir Tvedt (Riksantikvaren) og Elisabeth Veivåg Helseth (Distriktssenteret)

Kulturarv og natur som ressurs for regional utvikling og planlegging. Geir Tvedt (Riksantikvaren) og Elisabeth Veivåg Helseth (Distriktssenteret) Kulturarv og natur som ressurs for regional utvikling og planlegging Geir Tvedt (Riksantikvaren) og Elisabeth Veivåg Helseth (Distriktssenteret) Innhald i presentasjonen 1. Brei verdiskaping som tilnærming

Detaljer

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling En forskningssamtale om erfaringer og utfordringer i Øyer kommune Lars Ueland Kobro (forsker/prosjektleder) Opplegg de neste to timene 1. Hvem er her? 2. Prosjektinformasjon

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Landskapsovervåking utfordringer. Avd. dir. Geir Dalholt

Landskapsovervåking utfordringer. Avd. dir. Geir Dalholt Landskapsovervåking utfordringer Avd. dir. Geir Dalholt Mål Landbrukspolitiske mål Prop 1 S (2009-2010) Opprettholde et levende landbruk over hele landet Sikker tilgang til nok og trygg mat Bærekraftig

Detaljer

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv Strategi Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv 2008-2011 Bakgrunn... 4 Hovedmål: Bedre samarbeid mellom fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen... 4 Handlinger... 4

Detaljer

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Nasjonal konferanse om forvaltning av biologiske og genetiske verdier i kulturlandskapet 12. juni 2007 Per Harald Grue Landbruket

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

regionalpolitisk verktøy etter forvaltningsreformen og distrikts- og regionalmeldingen Regional nettverkssamling Sandnes, 6.

regionalpolitisk verktøy etter forvaltningsreformen og distrikts- og regionalmeldingen Regional nettverkssamling Sandnes, 6. Regional planlegging l som regionalpolitisk verktøy etter forvaltningsreformen og distrikts- og regionalmeldingen Regional nettverkssamling Sandnes, 6. mai 2009 1 Forvaltningsreformen: mål Forsterket folkestyre

Detaljer

Byen som arena for verdiskaping. Hammerdalen i Larvik

Byen som arena for verdiskaping. Hammerdalen i Larvik Byen som arena for verdiskaping Hammerdalen i Larvik Dagens klassiker var gårsdagens innovasjon. Kreativitet handler ikke bare om å skape noe nytt, men også om å ivareta og bruke det gamle på en god måte.

Detaljer

Setter reiselivet øverst

Setter reiselivet øverst Setter reiselivet øverst Undersøkelse blant ledere i 371 kommuner v/knut Almquist Adm.dir. NHO Reiseliv Kommuneundersøkelsen: Antall gjennomførte intervjuer 600 intervjuer i 371 kommuner Metode for datainnsamling

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

SAMFUNN I SAMSPILL INNSPILLSKONFERANSE MIDTBUSKERUD. "MidtBuskerud en region med særpregede kvaliteter og uforløst potensiale?"

SAMFUNN I SAMSPILL INNSPILLSKONFERANSE MIDTBUSKERUD. MidtBuskerud en region med særpregede kvaliteter og uforløst potensiale? SAMFUNN I SAMSPILL INNSPILLSKONFERANSE MIDTBUSKERUD "MidtBuskerud en region med særpregede kvaliteter og uforløst potensiale?" Sundhaugen skysstasjon, Åmot 11.11.2014 Eli Lundquist By- og stedsutviklinger,

Detaljer

Entreprenørskap og planlegging

Entreprenørskap og planlegging Plankonferansen i Hordaland 2011 Entreprenørskap og planlegging Solveig Svardal telemarksforsking.no Berekraftig stad- og næringsutvikling Strategisk landskapsplanlegging Landskap som entreprenøriell ressurs

Detaljer

Naturarv skaper verdier. Sluttanalyse av verdiskapingsprogrammet Naturarven som verdiskaper. Per Ingvar Haukeland og Bent Aslak Brandtzæg

Naturarv skaper verdier. Sluttanalyse av verdiskapingsprogrammet Naturarven som verdiskaper. Per Ingvar Haukeland og Bent Aslak Brandtzæg Naturarv skaper verdier Sluttanalyse av verdiskapingsprogrammet Naturarven som verdiskaper Per Ingvar Haukeland og Bent Aslak Brandtzæg TF-rapport nr. 351/ 2014 Tittel: Naturarv skaper verdier Undertittel:

Detaljer

Landskapsanalyse i kommuneplan

Landskapsanalyse i kommuneplan Landskapsanalyse i kommuneplan Kola - Viken samling 20.10.2011 Morten Clemetsen Innhold Introduksjon hva er landskap hvilken betydning har det for oss? Den europeiske landskapskonvensjonen Ny veileder

Detaljer

SAMLETE ERFARINGER FRA OPPSTARTSANALYSER

SAMLETE ERFARINGER FRA OPPSTARTSANALYSER Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Arbeidsnotat nr. 1015/2007 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 14 Prosjekt nr: 1086 Prosjekt tittel:

Detaljer

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling

Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling En forskningssamtale om erfaringer og utfordringer i Eidfjord kommune Lars Ueland Kobro (forsker/prosjektleder) Opplegg de neste to timene 1. Hvem er her? 2. Prosjektinformasjon

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Ny bruk av eldre driftsbygninger

Ny bruk av eldre driftsbygninger Christian Hintze Holm, 5. februar 2013 Ny bruk av eldre driftsbygninger Fylkeskommunens rolle og kommunens ansvar "Ledende og levende" Akershus fylkeskommunes visjon er "Ledende og levende" Å være ledende

Detaljer

Villreinfjellet som verdiskaper - et nytt verdiskapingsprogram Vemund Jaren, konferanse Oppdal 19.september 2017

Villreinfjellet som verdiskaper - et nytt verdiskapingsprogram Vemund Jaren, konferanse Oppdal 19.september 2017 Villreinfjellet som verdiskaper - et nytt verdiskapingsprogram Vemund Jaren, konferanse Oppdal 19.september 2017 Etablering av europeiske villreinregioner Forslag fra «Villrein og Samfunn» 2005: - opprettholde

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Regionalt Planforum Jon Birger Johnsen

Kommuneplanens samfunnsdel Regionalt Planforum Jon Birger Johnsen Kommuneplanens samfunnsdel 2015 2027 Regionalt Planforum 02.12.14 Jon Birger Johnsen Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Fremdriftsplan FREMDRIFTSPLAN

Detaljer

KULTURMINNER. Rolleavklaring mellom Staten, Fylkeskommunen og kommune 19.11.14

KULTURMINNER. Rolleavklaring mellom Staten, Fylkeskommunen og kommune 19.11.14 KULTURMINNER Rolleavklaring mellom Staten, Fylkeskommunen og kommune 19.11.14 Nasjonale mål St.meld. nr. 16 (2004 2005) Leve med kulturminner og St.meld. nr. 35 (2012 2013) Framtid med fotfeste. Målsettinga

Detaljer

Opplevelser langs verdens vakreste kyst strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland

Opplevelser langs verdens vakreste kyst strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland Opplevelser langs verdens vakreste kyst strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland 2017-2021 Liv Rask Sørensen Bodø 30. november 2016 Foto: Ernst Furuhatt Fra reise til opplevelse en næring

Detaljer

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013 Strategisk plattform 2012-2015 Vedtatt 11. 6. 2012. Revidert des. 2013 Kompetansesenter for distriktsutvikling - KDU Forankring og hensikt Kompetansesenter for distriktsutvikling (KDU) et er en faglig

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Naturarven som verdiskaper. Statusrapport 2010-2013. Bent Aslak Brandtzæg og Per Ingvar Haukeland

Naturarven som verdiskaper. Statusrapport 2010-2013. Bent Aslak Brandtzæg og Per Ingvar Haukeland Naturarven som verdiskaper Statusrapport 2010-2013 Bent Aslak Brandtzæg og Per Ingvar Haukeland TF-notat nr. 30 / 2014 Tittel: Naturarven som verdiskaper Undertittel: Statusrapport 2010-2013 TF-notat nr:

Detaljer

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Prosjektleder Tore Vabø KRD, Arendal, 17. juni 2010

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Prosjektleder Tore Vabø KRD, Arendal, 17. juni 2010 Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Prosjektleder Tore Vabø KRD, Arendal, 17. juni 2010 1 Hovedmål for distrikts- og regionalpolitikken Reell frihet til bosetting Opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret

Detaljer

Kreative næringer og kulturarv. Hva kan vi få til i aktivitets og opplevingsfylket? Harald Bentz Høgseth Arkeolog/ Rådgiver Kulturavdelinga

Kreative næringer og kulturarv. Hva kan vi få til i aktivitets og opplevingsfylket? Harald Bentz Høgseth Arkeolog/ Rådgiver Kulturavdelinga Kreative næringer og kulturarv. Hva kan vi få til i aktivitets og opplevingsfylket? Harald Bentz Høgseth Arkeolog/ Rådgiver Kulturavdelinga Endres i topp-/bunntekst 13.03.2014 2 Telemarksforskning har

Detaljer

STRATEGI FOR PILEGRIMSSATSING

STRATEGI FOR PILEGRIMSSATSING STRATEGI FOR PILEGRIMSSATSING Etter at saken har vært drøftet i Regjeringskonferanse, har Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartementet, Kulturdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet

Detaljer

Naturarven som verdiskaper. Statusrapport 2010 BENT ASLAK BRANDTZÆG OG PER INGVAR HAUKELAND

Naturarven som verdiskaper. Statusrapport 2010 BENT ASLAK BRANDTZÆG OG PER INGVAR HAUKELAND Naturarven som verdiskaper Statusrapport 2010 BENT ASLAK BRANDTZÆG OG PER INGVAR HAUKELAND TF-notat nr. 14/2011 TF-notat Tittel: Naturarven som verdiskaper. Statusrapport 2010 TF-notat nr: 14/2011 Forfatter(e):

Detaljer

Følgeevaluering av regjeringas småsamfunnssatsing

Følgeevaluering av regjeringas småsamfunnssatsing Følgeevaluering av regjeringas småsamfunnssatsing - Noen refleksjoner Hamar, 20.mai 2008 Frank Egil Holm og Egil Petter Stræte Norsk senter for bygdeforskning, Trondheim småsamfunn? Foto: Frank Egil Holm

Detaljer

Velkommen! Presentasjon av budsjettet for 2017 og ny målstruktur Spørsmål

Velkommen! Presentasjon av budsjettet for 2017 og ny målstruktur Spørsmål Kommunal- og moderniseringsdepartementet Velkommen! Dagsorden Presentasjon av budsjettet for og ny målstruktur Spørsmål Pause Rapportering, videre arbeid høsten 2016, samarbeid med fylkeskommunene Spørsmål

Detaljer

Naturarven som verdiskaper. Statusrapport 2012. Bent Aslak Brandtzæg og Per Ingvar Haukeland

Naturarven som verdiskaper. Statusrapport 2012. Bent Aslak Brandtzæg og Per Ingvar Haukeland Naturarven som verdiskaper Statusrapport 2012 Bent Aslak Brandtzæg og Per Ingvar Haukeland TF-notat nr. 22/2013 Tittel: Naturarven som verdiskaper Undertittel: Statusrapport 2012 TF-notat nr: 22/2013 Forfatter(e):

Detaljer

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv?

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Bosetting Landstinget for LNK, Sand 28 april 2011 Knut Vareide Utvikling Bedrift Besøk Attraktivitetspyramiden Steder kan være attraktive på tre måter

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

35 år med utviklingsarbeid?

35 år med utviklingsarbeid? STEDSFORSTÅELSE hva har vi lært etter over 35 år med utviklingsarbeid? Professor, landskapsarkitekt MNLA Ola Bettum Institutt for landskapsplanlegging, NMBU Ås/IN`BY Oslo Samplan Tromsø 29. mai 2015 3

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Naturarven som verdiskaper. Statusrapport 2011. Bent Aslak Brandtzæg og Per Ingvar Haukeland

Naturarven som verdiskaper. Statusrapport 2011. Bent Aslak Brandtzæg og Per Ingvar Haukeland Naturarven som verdiskaper Statusrapport 2011 Bent Aslak Brandtzæg og Per Ingvar Haukeland TF-notat nr. 21/2012 Tittel: Naturarven som verdiskaper Undertittel: Statusrapport 2011 TF-notat nr: 21/2012 Forfatter(e):

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer