Debatthefte. Landskonferanse for ungdom Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold"

Transkript

1 Debatthefte Landskonferanse for ungdom 2015 omtanke solidaritet samhold Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg

2 Innhold Velkommen til debatt... 3 Praktiske opplysninger... 4 Politisk handlingsprogram Kapittel 1 Arbeidsliv Kapittel 2 Utdanning... 8 Kapittel 3 Samfunn og velferd Kapittel 4 Solidaritet, alliansebygging og internasjonalt arbeid Kapittel 5 Miljø Kapittel 6 Inkludering og likestilling Organisatorisk handlingsprogram Skolering Informasjon Verving Deltakelse Internasjonalt engasjement Retningslinjer

3 Velkommen til debatt Fagforbundets 6. ordinære Landskonferanse for ungdom avholdes oktober Det er her vi har mulighet til å bestemme hva vi skal jobbe med og hva som er viktig for oss i framtida. Fram mot Fagforbundets 6. ordinære Landskonferanse for ungdom ønsker vi å invitere deg som er ung medlem eller ung tillitsvalgt til å være med i debatten. Det er du som bestemmer hvilke saker som skal være viktige i framtiden, og hvilke saker vi skal jobbe med. Vi i Fagforbundet Ungdom har ansvaret for å ivareta alle unges interesser. Yrkesaktive, studenter, elever og lærlinger skal alle ha mulighet til å ha en stemme og få sine kampsaker hørt. Det kan de ved å sende inn forslag, og ved å delta aktivt i debattene. Det er medlemmene og de ungdomstillitsvalgte som gir Fagforbundet Ungdom den tyngden og bredden vi trenger. Debatten på Landskonferansen skal forme Fagforbundet Ungdoms politikk de neste to årene og den skal bidra til at vi setter våre medlemmers krav ut i praktisk politikk. Som den største ungdomsorganiseringen i landet, med omlag medlemmer, har vi både innflytelse, innsikt og makt til å sette viktige saker på dagsorden. Landskonferansen for ungdom er Fagforbundet Ungdoms viktigste arena, her utvikler vi våre politiske og organisatoriske synspunkter. Vi vil derfor ha alle unge medlemmer, unge tillitsvalgte og ungdomstillitsvalgte i Fagforbundet med i debatten. Sammen former vi framtidas viktige saker. Nå har du mulighet til å være med å påvirke. Fortell oss hva er viktig for deg, for din arbeidsplass, for dem du er glad i og for samfunnet. Sammen skal vi løse felles utfordringer. Christina Beck Jørgensen 3

4 Praktiske opplysninger Alle Fagforbundets medlemmer på 30 år eller yngre kan fremme forslag som skal behandles på Landskonferansen for ungdom ved å sende dem til fagforeninga si. Forslag fra fagforeningas ungdomsutvalg sendes via ungdomsutvalget i fylkeskretsen, som innstiller til sentralt ungdomsutvalg. Det sentrale ungdomsutvalget har rett til å fremme forslag til Landskonferansen for ungdom. Forslagene fra ungdomsutvalgene i fagforeningene og fylkeskretsene må være levert det sentrale ungdomsutvalget senest 5. mai Landskonferansen er ungdomsorganiseringas høyeste organ og avholdes hvert andre år. Antall delegater er fordelt mellom fylkene etter medlemstallet per 1. januar samme år som konferansen avholdes. Til sammen er det omtrent hundre delegater. Delegatene til landskonferansen med vararepresentanter i rekke velges på fylkeskonferansen for ungdom. Ifølge Fagforbundets vedtekter kan medlemmer av Fagforbundet gis adgang til landskonferansen i den grad plassen tillater det. Alle forslag til Landskonferansen for ungdom sendes inn elektronisk. Alle medlemmer av Fagforbundet Ungdom kan sende inn forslag til landskonferansen gjennom fagforeninga si. Dette gjøres i medlemsportalen (http://medlem.fagforbundet.no). Det blir sendt ut eget skriv om hvordan fagforeningene og fylkeskretsene registrerer forslagene i forslagssystemet Foreløpig dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av dagsorden og forretningsorden 2.2. Valg av to ordstyrere og to sekretærer 2.3. Valg av redaksjonskomité 3. Beretninger og faglig regnskap 3.1. Beretninger 3.2. Faglig regnskap 4. Fagforbundets retningslinjer for ungdomsarbeidet 5. Valg 6. Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid 6.1. Politisk handlingsprogram 6.2. Organisatorisk handlingsprogram 7. Diverse saker 8. Avslutning 4

5 Politisk handlingsprogram Fagforbundet Ungdom er en tydelig samfunnsaktør som kjemper for et rettferdig og solidarisk samfunn med rettferdige lønns- og arbeidsvilkår, sterke faglige rettigheter, inkludering og likestilling, internasjonale solidaritet, god kvalitet på offentlige tjenester, arbeid for alle og et levende miljø. 5

6 Kapittel 1 Arbeidsliv Arbeidslivet står sentralt i alle menneskers livsløp. Arbeid er en grunnleggende menneskerett og en forutsetning for den enkeltes velferd, frihet, levekår og muligheter til utfoldelse. Arbeid for alle sikres gjennom et inkluderende arbeidsliv. Arbeidsmiljøloven skal sikre et godt arbeidsmiljø for alle. Fagforbundet Ungdom vil derfor: Arbeide for at alle unge skal ha lik rett til arbeid, både reelt og formelt. Arbeide for økt kunnskap blant unge om lov- og avtaleverk, med spesielt fokus på arbeidsmiljøloven. Arbeide for at de opparbeidede rettigheter i lov- og avtaleverk videreføres og styrkes. Arbeide for å bevare og forbedre unge arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår. Arbeide for at alle skal ha reell rett til fast heltidsstilling. Arbeide for god gjennomføring av ungdomsløftet. Arbeide for å forbedre lærlingenes opplæringssituasjon, gjennom styrking av lov- og avtaleverk. Arbeide for at livsfaseorientert politikk prioriteres. Målet er et arbeidsliv der de forskjellige livsfasene respekteres og verdsettes. Arbeide for at flere offentlige og private virksomheter oppretter læreplasser. 6

7 Arbeidsliv Fagbevegelsen kjemper for at arbeidstakere skal få styrket lønns- og arbeidsvilkår og faglige rettigheter. Sterke krefter ønsker kutt i offentlige budsjetter og at offentlige tjenester skal privatiseres med profitt som mål. Dette gir dårligere lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. Et eksempel på disse kreftene er den sittende regjeringa. I tillegg til økt privatisering og konkurranseutsetting angriper regjeringa nå arbeidsmiljøloven. Regjeringa ønsker blant annet mer utstrakt bruk av midlertidige ansettelser og utvidet normalarbeidsdag. Dette kan føre til større usikkerhet for norske arbeidstakere og dårligere tjenestekvalitet. Hva kan Fagforbundet Ungdom gjøre for å forsvare arbeidsmiljøloven og det som står i den i dag? Hvordan kan vi være med å styrke den videre? Hvordan arbeider Fagforbundet Ungdom best for å forhindre at offentlige tjenester blir privatisert eller konkurranseutsatt? Ungdom i arbeid Selv om arbeidsledigheten i Norge er veldig lav sammenlignet med de fleste andre land i Europa, er ungdomsledigheten også i Norge minst dobbelt så høy som ledigheten generelt. Ungdom er en utsatt gruppe i arbeidslivet og havner lett bak i køen når stillinger skal fordeles. I 2007 fikk vi ungdomsløftet, som skal garantere spesielle tiltak for unge arbeidstakere som har vært uten arbeid i seks måneder eller mer. «Ungdomsløftet skal sikre rask og god oppfølging av ungdom i alderen år som kommer til NAV og trenger hjelp for å få seg jobb. De skal få hjelp ut fra sin situasjon og innen en måned skal de ha en aktivitetsplan som viser veien til arbeid.» Ungdom jobber mye deltid. Hva kan vi gjøre for at alle skal kunne ha en 100 % stilling å gå til? Hvilke tiltak for heltid eksisterer allerede i programmet? Hvordan ligger vi an i dette arbeidet? Hva kan Fagforbundet Ungdom gjøre for at flere unge får en jobb å leve med og en lønn å leve av? 7

8 Kapittel 2 Utdanning Den offentlige fellesskolen må forsvares, styrkes og utvikles som en viktig del av velferdsstaten. Alle skal ha lik rett og mulighet til videregående og høyere utdanning, uavhengig av den enkeltes betalingsevne. Fagforbundet Ungdom vil derfor: Arbeide for at elever i videregående opplæring sikres reell valgmulighet og tilgang til skole- og praksisplasser, uavhengig av bosted og økonomi. Arbeide for at studiefinansieringen på alle nivåer i utdanningssystemet forsvares og styrkes. Større del av studiefinansieringen blir gitt i stipend og at reelle leveutgifter blir dekket av studiefinansieringen. Arbeide for at studiefinansieringen følger generell lønnsvekst. Arbeide for at renta i Statens lånekasse for utdanning må holdes lav og være politisk styrt. Arbeide for at elever og studenter sikres god oppfølging og faglig forsvarlig veiledning når de er i praksis. Arbeide for at rådgivningstjenesten på utdanningsinstitusjonene styrkes og sikres gjennom tilstrekkelig kapasitet, profesjonalitet og nødvendig kompetanseheving. Arbeide for at arbeidsmiljø for studenter og elever likestilles med rettighetene i arbeidslivet. Arbeide for at lik rett til videregående opplæring sikres gjennom lovfestet rett til læreplass. I første omgang prioriteres offentlig sektor og skattefinansierte bedrifter. Lærlingplassene kan ikke gå på bekostning av andre faste stillinger. Arbeide for å heve den pedagogiske og faglige kompetansen i lærebedriftene slik at lærlingenes rettigheter i opplæringsloven blir ivaretatt, og kvaliteten i opplæringa styrkes. Arbeide for at de faglige veilederne for lærlingene i bedriftene i all hovedsak skal være fagarbeidere i relevante fag. Arbeide for at mulighetene for internasjonal utveksling under utdanning og skolegang styrkes og gjøres tilgjengelig for alle unge. Sikre at utdanning gjennomført i utlandet lettere gis formell kompetanse i Norge. Arbeide for at alle studieretninger på videregående nivå likestilles med tanke på gratis oppdatert utstyr og studiemateriell gjennom hele utdanningsløpet. Arbeide for å sikre erstatning ved yrkesskader/yrkessykdom for studenter og elever under praksisperioden. Arbeide for at fullført yrkesfaglig opplæring gjør elevene generelt studieforberedt. Frem til dette vedtas må elever som har tatt fagbrev være rettighetselever. Arbeide for å sikre elever, lærlinger og studenter sitt framtidige pensjonsforhold, slik at det opparbeides pensjonspoeng også på videregående nivå og høyere utdanningsløp. Arbeide for at forskningen styrkes og at universitetene i størst mulig grad skal ha styringen over egen forskning. Arbeide for at mulighetene for å få studiefinansieringen inn under en forhandlingsmodell utredes. Arbeide for at lærlinger kan ta generell studiekompetanse etter endt læretid. 8

9 Utdanning Grovt regnet faller en tredel av hvert kull av i videregående opplæring. Risikoen for frafall er størst i overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring, og ved overgang til nye kurs/lærlingordninger. Frafall øker sjansene for dårligere levekår og helse gjennom hele livet. Konsekvensene av frafall er trolig mer alvorlige nå enn før, da krav til formell kompetanse i arbeidslivet er stadig økende. Samtidig vil mange elever ved yrkesretta fag oppleve hinder på veien mot fullført fagbrev, da tallet på læreplasser ofte ikke samsvarer med tallet på elever. Hvordan kan vi sikre at ungdommer opparbeider seg den kunnskapen og kompetansen som arbeidslivet etterspør? Hvordan kan vi sikre elevene en videregående opplæring som fremmer motivasjon, der læringa er relevant og meningsfylt? Hvordan kan rådgivningstjenesten i grunnskole og ved videregående opplæring bidra til at elever velger et utdanningsløp som skaper motivasjon og læringslyst for den enkelte? AP-politiker og arbeiderbevegelsens mann Martin Tranmæl sa at kunnskap til de få er makt, men kunnskap til de mange er frihet. Derfor er det et viktig prinsipp for arbeiderbevegelsen at utdanning er gratis og tilgjengelig, både grunnskole, videregående opplæring, og høyskole og universitet. Lånekassen, som i etterkrigsåra ble presset fram av LO, har bidratt stort til at utdanning ved høyskole og universitet har vært tilgjengelig for alle, uansett bakgrunn. Den lave veksten i studiefinansieringa har de siste åra gjort at ni av ti studenter likevel arbeider ved siden av studiene. Hvordan kan vi sikre at studiefinansieringa er tilstrekkelig i forhold til prisveksten i samfunnet? Hvordan kan vi sikre at alle har mulighet til å ta utdanning utover grunnskole? Er «lik rett til utdanning» det samme som «lik mulighet til utdanning»? 9

10 Kapittel 3 Samfunn og velferd Et demokratisk samfunn der alle gis like muligheter, er kjennetegnet av rettferdig fordeling som sikrer økonomisk og sosial trygghet til alle. En slik sikring av trygghet er en av forutsetningene for individets frihet, og evne til å utøve sine sosiale og politiske rettigheter. Derfor er det viktig at denne fordelingen forblir et offentlig ansvar, og ikke fordeles etter markedsprinsipper. Velferdsstaten må bevares og utvikles for at dens tjenester skal bidra til å sikre folks helse, økonomi og holde høy kvalitet. Fagforbundet Ungdom vil derfor: Arbeide for innføring av et omfattende program for boligbygging, som har som mål å sikre alle en bolig. Boligpolitikken må relanseres som et verktøy i velferdspolitikken, og slik være et virkemiddel for sosial utjevning. Arbeide for å styrke Husbanken både organisatorisk og politisk. Rentestøtten må gjeninnføres og startlånet gjøres til et rettighetslån for førstegangsetablerere. Arbeide for at det bygges et stort antall ikke-kommersielle utleieboliger, med godt vedlikehold. Ny utleielov med prisfastsettelse må vedtas. Denne må stå i et fornuftig forhold til inntekt. Arbeide for at kommuner, borettslag og Husbanken samarbeider tettere. Lovpålagte boligplaner i alle kommuner må innføres, og tomter og byggegrunn må stilles til rådighet for ikke-kommersielle aktører. Arbeide for en prisregulering av deler av boligmarkedet. Arbeide for at retten til barnehageplass utvides til også å gjelde skolefritidsordningen. Retten må være uavhengig av når barnet er født. Arbeide for at ungdom deltar aktivt i samfunnsdebatten, blant annet gjennom bruk av stemmeretten. Arbeide for at folketrygden fortsatt skal være bærebjelken i velferdsstaten og må sikre trygde- og pensjonsytelser på anstendig nivå for alle. Problemet med økt antall unge uføre må snus gjennom forebyggende tiltak. Arbeide for å videreutvikle og styrke etablerte trygde- og velferdsordninger som sikrer den enkelte i alle livsfaser. Arbeide for å fjerne egenbetaling på viktige velferdsområder. Arbeide for å sikre en ungdomsvennlig distriktspolitikk. Arbeide for å motarbeide et eventuelt norsk medlemskap i EU. Arbeide for å synliggjøre konsekvensene et eventuelt norsk medlemskap i EU vil ha for hverdagslivet til unge medlemmer. Arbeide for å sikre at unges arbeids- og levevilkår ikke påvirkes negativt som følge av direktiv fra EU. Arbeide for at Norge benytter seg av reservasjonsretten dersom EU-direktiver truer vesentlige deler av den norske modellen. Arbeide for en styrking av forebygging og behandling av fysiske og psykiske lidelser blant barn og unge. Arbeide for at det stilles krav om at bedrifter som utfører oppdrag for det offentlige har tariffavtale og skal være godkjente opplæringsbedrifter. Arbeide for at tannhelse blir en del av egenandelsordningen. 10

11 Arbeide for at velferdsstaten styrkes og videreutvikles gjennom en økning av skatteinntektene. Arbeide for å fjerne rentefradrag for sekundærboliger og øke likningsverdien til 100 %. Arbeide for at det bygges minst 3000 studentboliger i året i regi av samskipnaden. Arbeide for at også synsundersøkelser og briller/linser blir en del av egenandelsordningen ved økt omfordeling. Arbeide for borettslag for unge. 11

12 Samfunn og velferd Sosiale og økonomiske forskjeller blir stadig større og mange får ikke ta del i velferdsutviklinga. En OECD-rapport fra 2008 kunne fortelle at forskjellene øker i alle OECD-land, og aller raskest i Norge. Flere blir fattige, og risikoen for å ende opp i fattigdom øker mest for barn, unge, og enslige. Trygge velferdstjenester bidrar til å utjevne forskjellene, fungere som et sikkerhetsnett og forebygge og demper sosiale og etniske motsetninger, kriminalitet, vold og konflikter. Det er også høyere grad av yrkesdeltakelse blant folk med lav utdannelse og blant syke i Norge enn i land med andre velferdsmodeller. Hvordan kan vi jobbe for et fortsatt godt offentlig tilbud og levedyktige lokalsamfunn, samtidig som vi utvikler offentlig sektor som den gode premissleverandøren av gode tjenester? Helse-, sosial- og omsorgstjenestene er sammen med folketrygda, sykelønnsordninga, pensjon og retten til utdanning bærebjelker i velferdsstaten. Markedskreftene har skrapt på dørene lenge, og presset øker med økonomisk krise. Offentlig sektor er et drømmemarked. Stabil finansiering, stabil tilflyt av oppgaver og brukere. Private aktører vil påstå at en kan levere tjenestene billigere og med bedre kvalitet, men det er mange bevis på at det motsatte er tilfellet. I de fleste tilfeller vil Fagforbundets medlemmer rammes, det være seg ved dårligere lønns- og arbeidstidsordninger, økt press om effektivitet, dårligere arbeidssituasjon for tillitsvalgte, eller annet. Hvordan kan private aktørers interesse for offentlig sektor som marked svekkes? Gitt at private leverandører leverer like gode tjenester som det offentlige: hva er argumentene mot privatisering? Sosial boligpolitikk er et viktig instrument som i langt større grad må inn i velferdspolitikken. I løpet av 2014 strammes vilkårene for å få lån via Husbanken ytterligere inn. Sammen med raskt økende boligpriser, særlig i pressområder rundt de store byene, fører dette til at ungdom, studenter og førstegangsetablerere møter store utfordringer både på leie- og eiemarkedet. Øking av kravet til egenkapital for å få boliglån (fra 10 til 15 prosent) har gjort det enda vanskeligere for unge å kjøpe bolig. Forskjellene øker, da unge med foreldre som kan hjelpe til med egenkapital kommer tidligere inn på boligmarkedet. Hvordan kan unges situasjon i boligmarkedet bedres? Hvilke løsninger og alternativer finnes, og hvilke tiltak burde iverksettes? 12

13 Kapittel 4 Solidaritet, alliansebygging og internasjonalt arbeid Fagbevegelsens virksomhet er bygd på erkjennelsen av at arbeidstakere må stå sammen og utøve kollektiv faglig kamp for å nå sine mål. Omtanke, Solidaritet og Samhold står helt sentralt i dette arbeidet. For å nå våre målsettinger må solidaritetsperspektivet holdes levende som det viktigste bærende element, nasjonalt så vel som internasjonalt. Utviklingen setter økte krav til alliansedannelse med aktører som deler vårt syn. Samarbeid med andre faglige og politiske ungdomsorganisasjoner, interesseorganisasjoner og samfunnsengasjerte bevegelser vil bidra til å øke kunnskapen om, og forståelsen for de utfordringer vi står overfor. Fagforbundet Ungdom vil derfor: Arbeide for å utvikle det faglige arbeidet nasjonalt og internasjonalt. Arbeide for å bygge allianser med andre organisasjoner og bevegelser som deler vårt syn. Arbeide for å delta aktivt i samfunnsdebatten. Arbeide for at internasjonal solidaritet over landegrensene styrkes gjennom bistand, demokratistøtte og forpliktende samarbeid mellom rike og fattige land. Arbeide for å avskaffe barnearbeid verden over. Arbeide for å fremme etisk forbruk og handel. Arbeide for at Israel opphever sin okkupasjon av det Palestinske folk og land, at apartheidmuren rives, at israelske bosettere på Vestbredden og Gaza fjernes og nye stoppes og at en tostatsløsning blir en realitet. Internasjonale konvensjoner og resolusjoner må respekteres, og flyktninger fra krigene i området må sikres rett til kompensasjon eller hjemvendelse. Arbeide for at import av krigsmateriell fra Israel forbys. Norge bør kreve eksplisitt garanti for at krigsmateriell som eksporteres til andre land ikke videreselges til Israel. Arbeide for å avskaffe barnearbeid, blant annet gjennom bevisstgjøring omkring barnearbeid i produksjonen av varer vi kjøper. 13

14 Solidaritet, alliansebygging og internasjonalt arbeid Som fagbevegelse arbeider vi for et solidarisk samfunn nasjonalt og internasjonalt som fremmer demokrati og folkestyre, og som hindrer undertrykking, utnytting og død. Globaliseringen av økonomien, stadig hardere internasjonal konkurranse og innstramminger i offentlige budsjetter forverrer forholdene for arbeidstakere over store deler av verden. Økonomiske interesser råder og bidrar til at millioner står uten arbeid. Sosiale, menneskelige og miljømessige forhold kommer i bakgrunnen, og bidrar til økende forskjeller. Over hele verden opplever arbeidstakere et kontinuerlig press mot grunnleggende rettigheter. Mange steder er retten til å organisere seg, inngå tariffavtaler og å drive faglig arbeid forbudt eller strengt begrenset. Hvordan kan Fagforbundet Ungdom arbeide internasjonalt i solidaritet med arbeidstakere? Verden over forfølges mennesker for sin politiske oppfatning, kjønn, religion, etnisitet, seksuelle orienteringer eller sosiale bakgrunn, og for mange er vold og overgrep en del av forfølgelsen. Menneskehandel og barnearbeid er utbredt, og denne utviklingen må stoppes. Gode lønns- og arbeidsvilkår er avgjørende for å kunne forsørge familien og ha mulighet til å la barn gå på skole. I store deler av verden er også retten til opplæring, likestilling og likeverd truet. Det samme er demokratiutviklingen. Fattigdom, sult og nød er hverdagen for mange, og krig og politisk uro jager stadig flere på flukt. Hele sommeren 2014 fulgte vi med skrekk med på den brutale konflikten på Gaza palestinere ble drept, det store flertallet av disse var sivile. Selv om det kan være vemmelig og vanskelig, blir vi nødt til å spørre oss selv om hvordan det er mulig for noen å rettferdiggjøre bombingen av ubevæpnede folk som er innestengt på et lite geografisk avgrenset område, uten mulighet til å flykte og uten mulighet til å kunne forsvare seg. Fagforbundet Ungdom har tatt et standpunkt. Vi vil arbeide for en internasjonal handelsboikott av Israel. Israel har etablert ny økonomisk aktivitet på okkupert område som er en del av bosettingsvirksomheten. Den økonomiske virksomheten må stoppes. I 2014 fikk vi gjennomslag for at vaktselskapet G4S trakk deg ut av Norge. Nå jobber vi, i samarbeid med Norsk Folkehjelp, med å få norske bedrifter til ikke å handle med SodaStream. Det nytter. Det å ramme staten Israel økonomisk er det viktigste ikke-voldelige virkemiddel vi kan bruke. Hvordan påvirker vi i størst mulig grad bildet som blir skapt av konflikter mellom Israel og Palestina, blant folkeopinionen og opp mot politikere? 14

15 Kapittel 5 Miljø Klimaendringene er vår tids største trussel. Det blir stadig tydeligere at Jordas ressurser og tåleevne har begrensninger. En bærekraftig politikk krever at den mest velstående delen av Jordens befolkning ikke bare endrer sitt forbruksmønster, men også reduserer sitt samlede forbruk. En bærekraftig distriktspolitikk og en sterk offentlig sektor er nødvendig for å nå miljøpolitiske målsettinger. Fagforbundet Ungdom vil bidra til en offensiv miljøpolitikk for en bærekraftig utvikling gjennom å: Arbeide for at Norge minimum overholder sine Kyoto-forpliktelser, og at kuttene i klimagassutslippene i stor grad skjer i Norge og andre land med høyt utslipp per innbygger. Arbeide for at livsgrunnlaget til framtidige generasjoner sikres ved å ivareta naturressursene på en bærekraftig måte, blant annet ved satsing på fornybar energi. Arbeide for at alle under utdanning, herunder også lærlinger og studenter, sikres rabattordninger i kollektivtrafikken. Arbeide for en styrking av offentlig sektor framfor økt privat forbruk. Arbeide for at Norges kommuner blir klimavennlige kommuner. Arbeide for klimamerking av alle varer slik at det blir lettere å ha et framtidsrettet forbruk. Arbeide for at økt verdiskapning tas ut i mer fritid. Arbeide for økt skatt på forbruk og videreføring av grønne avgifter. Arbeide for en styrking av kollektivtrafikken på bekostning av privatbilismen der dette er praktisk mulig. Arbeide for at Norge gradvis omstiller industri- og næringsvirksomhet til å møte en fornybar framtid med sterkere miljøkrav og mindre avhengighet av olje og gass. Arbeide for at Fagforbundet blir miljøfyrtårnsertifisert. 15

16 Miljø Klimaendringene er vår tids største trussel. Endringene er menneskeskapte og mesteparten av utslippene kommer fra den rikeste delen av verden. Endringene rammer hardest de fattigste og svakeste, som har minst ansvar for utviklinga. For å begrense klimaendringene må vi kutte i egne uslipp. Vi må begrense skaden gjennom tilpasning av infrastruktur og matproduksjon. Energimangel og klimaendringer vil gjøre verden mindre stabil. Veksten i verdensøkonomien krever mer energi, som gir mer utslipp. Ifølge Det Internasjonale Energibyrået (IEA) må vi regne med en vekst i energibruken på 40 prosent innen Mesteparten kommer fra fossile kilder. Dette er ikke bærekraftig. Skal den fattige delen av verden få økonomisk vekst, kreves det at den rike delen av verden reduserer sitt forbruk. I den rike delen av verden trenger vi ikke en større økonomi, men en sunnere økonomi. Vi må utvikle en industri, en matproduksjon og en transportsektor som gir nye, bærekraftige arbeidsplasser. Hvordan kan Fagforbundet Ungdom fortsette kampen for økt kjøpekraft og mer fritid for våre medlemmer og samtidig ivareta det miljøansvaret vi har? I 2011 ble det dessverre satt ny rekord i CO2-utslipp, med 31.6 gigatonn CO2. Om vi fortsetter å øke utslippene med 3 prosent i året vil vi ha brukt opp kvoten vår om 16 år. Om vi begrenser økningen i utslippene så har vi noen år til med bruk av fossilt brensel før budsjettet tar slutt. Er vi riktig flinke kan vi tyne karbonbudsjettet vårt i 20 til 30 år til. Med mindre vi starter en rask utslippsreduksjon nå, er det ingen mulighet for å nå målet om å begrense temperaturøkningen til to grader. Om vi skal ha en teoretisk mulighet til å unngå en temperaturstigning på mer enn to grader i forhold til førindustriell tid så kan vi, det vil si verden, ikke slippe ut mer enn 565 gigatonn CO2 til. Hvordan kan hver enkelt bidra til å senke klimautslippene? Og hvordan kan Fagforbundet Ungdom oppfordre medlemmer til å leve mer miljøvennlig? Avgifter er bedre enn kvoter. Alle er enige om at utslipp må koste, men handel med CO2- kvoter fungerer ikke. En internasjonal skatt eller avgift på CO2 kan muligens være en bedre løsning. Norge kan påvirke prisene på utslipp på en tredje måte: begrense produksjonen av olje og gass. Olje og gass som vi lar ligge gir ingen utslipp og det bidrar til å høyne prisene på all slags fossilt brensel. Om vi brenner alle kjente reserver av olje, gass og kull vil vi slippe ut 2795 gigatonn, over fem ganger mer en det som er i nærheten av forsvarlig. Er det da lurt å bruke økonomiske og menneskelige ressurser på å lete etter mer olje og gass? 16

17 Kapittel 6 Inkludering og likestilling Fagforbundet arbeider for å sikre alle like muligheter og rettigheter ut i fra livssituasjon og ressurser, og uavhengig av etnisk eller kulturell bakgrunn, kjønn, funksjonsnivå, seksuell legning, religion eller livssyn. Fagforbundet Ungdom vil derfor: Arbeide for at alle unge skal ha lik rett til arbeid og utdanning, både reelt og formelt. Arbeide for at holdningsskapende arbeid mot rasisme, fordommer, mobbing og trakassering gis høy prioritet. Målet er et samfunn med mangfold og toleranse. Arbeide for at unge funksjonshemmede eller unge med nedsatt funksjonsevne, det være seg psykisk eller fysisk, sikres muligheter i arbeidslivet og utdanningssystemet ut fra egne forut setninger. Arbeide for at integrering av ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn styrkes og prioriteres. Arbeide for å innføre rasismefri sone innenfor Fagforbundets områder. Arbeide for at kvinner og menn gis like muligheter til deltagelse i arbeids-, samfunns- og organisasjonsliv. Arbeide for likestilling av skift- og turnusarbeid. Arbeide mot aldersdiskriminering av ungdom. Arbeide for tilrettelagt arbeid og utdanning for personer med lese- og skrivevansker. Arbeide for økt bevissthet om og anerkjennelse av samene som et eget folk bosatt over fire land. Arbeide for at samenes rett til å sikre og utvikle sine språk, sin kultur og sitt samfunnsliv blir etterfulgt. Arbeide for at verneplikten omfatter både kvinner og menn, samt gjeninnføre siviltjenesten. 17

18 Inkludering og likestilling Det er fremdeles langt igjen til målet om et samfunn med likestilling og likeverd for alle. Nærmere funksjonshemmede ønsker seg jobb, innvandrere har lavere andel sysselsetting enn befolkningen ellers, og når arbeidsledigheten stiger, stiger den raskere blant inn vandrere. Omlag er undersysselsatt, over halvparten av disse jobber i helse- og omsorgsyrker, eller andre typiske kvinneyrker. Menn tjener mer enn kvinner og har større formue. Dette på tross av at det nå er flere kvinner enn menn som tar høyere utdanning. Høy grad av deltid og ulik lønn for arbeid av lik verdi gjør at kvinner taper økonomisk både i sin yrkeskarriere og når de går av med pensjon. Lovfestet rett til heltid vil være et riktig og viktig steg på veien. Mange tror at den formelle likestillinga vi har kjempa fram er i mål og at resten er opp til den enkelte. Dette er naivt og farlig. Reell likestilling krever fortsatt engasjement og kamp. Likestillingsloven må opprettholdes og styrkes, og kvotering er fremdeles nødvendig. Fagforbundet skal arbeide for sekstimers arbeidsdag med full lønnskompensasjon. Alle skal ha rett til hel stilling og fast ansettelse. Fagforbundet mener det er viktig å videreføre og utvide forsøksordninger med redusert arbeidstid i flere bransjer og sektorer, slik som sekstimersdag med full lønnskompensasjon. Forsøkene må være av tilstrekkelig lengde, slik at det er mulig å vurdere flere forhold ved slik arbeidstid og bygge videre på de erfaringer som er gjort. Forbundet mener sekstimers arbeidsdag vil ha positiv innvirkning på sykefravær Er kvinner diskriminerte og undertrykte i Norge i dag? Hvordan? Hvordan kan vi påvirke lønnsforskjellene i riktig retning? Hvordan kan vi bedre inkludere innvandrere og hvordan påvirker dette vårt felles norske verdigrunnlag? Hvordan kan vi sikre at funksjonshemmede har mulighet til å være produktive samfunnsborgere på lik linje med funksjonsfriske? 18

Faglige og politiske mål 2012 2016

Faglige og politiske mål 2012 2016 Faglige og politiske mål 2012 2016 www.handelogkontor.no 1 Innhold Utfordringer... 4 Visjon... 4 Organisasjonsidé... 4 En sikker og god lønnsutvikling... 5 Et arbeidsliv med like muligheter for kvinner

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM VEDTEKTER 2014 2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 omtanke solidaritet samhold Innhold Prinsipprogrammet... 3 Handlingsprogrammet... 8 Tariffpolitikk... 8 Likestilling

Detaljer

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet.

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HANDLINGSPROGRAM Innledning Handlingsprogrammet er et overordnet prinsipielt dokument. Programmet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige utfordringer

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 2 Forslagsnr: 7000 EL & IT Forbundet (EL & IT) Linje

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 INNHOLD DEL 1: VISJON FOR SAMFUNNET... 3 DEL 2: SATSINGSOMRÅDER krav overfor myndighetene 2.1 Utviklingen av velferdsstaten... 4 2.2 Økonomisk og sosial trygghet...

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 Arbeidsliv LO i Bergen og Omland vil jobbe for et anstendig arbeid for alle. LO i Bergen og Omland mener at et anstendig arbeid skal innebære å ha

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Handlingsprogram 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Handlingsprogram 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Handlingsprogram 2011 2015 51 Innledning Handlingsprogrammet 2011 2015 er et overordnet prinsipielt dokument. Programmet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige

Detaljer

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 22.-23.mars Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter 1 2 Årsmøte i Aust-Agder Arbeiderparti 2014 Lørdag 22. og søndag 23. mars 2014, Clarion Tyholmen Hotell,

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

1. Handlingsprogram og medlemsfordeler

1. Handlingsprogram og medlemsfordeler 13. september 2012 9 1. Handlingsprogram og medlemsfordeler Handlingsprogram og medlemsfordeler er utredet av følgende arbeidsgruppe: Håvard Sivertsen, Postkom Cathrine Ertsås, Postkom Helge Haukeland,

Detaljer

Rådgivende dokument 2013-2014

Rådgivende dokument 2013-2014 ORGANISERT ARBEIDER 20132014 Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse april 2013. Rådgivende dokument 2013 2014 Ungdomskonferansen skal utarbeide et rådgivende dokument til forbundets ledelse

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

LOs egen organisasjon

LOs egen organisasjon dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon LOs organisasjonsprogram 2013 2017 Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Forslagsnr: 5000 Sekretariatet

Detaljer

Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008

Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008 Rødt skiller seg fra de andre

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Fellesforbundet Faglig-politisk regnskap Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Stortingsvalget 2009 Forord De rødgrønne partiene sa i 2005 at dersom de vant stortingsvalget, ville de gå sammen

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015 2014-2015 Politisk plattform Vedtatt på årsmøtet 2014 Politisk plattform er Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms overordnede politikk. Sammen med vedtektene og prinsipprogrammet utgjør politisk plattform

Detaljer

OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA

OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA 1 INNHOLD VELG ROSA FEMINISTISK INITIATIV OSLO 3 Vår feministiske plattform 3 Feministisk økonomi 4 DETTE ER VÅR ROSA POLITIKK FOR OSLO. SLIK FARGER VI

Detaljer