Debatthefte. Landskonferanse for ungdom Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold"

Transkript

1 Debatthefte Landskonferanse for ungdom 2015 omtanke solidaritet samhold Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg

2 Innhold Velkommen til debatt... 3 Praktiske opplysninger... 4 Politisk handlingsprogram Kapittel 1 Arbeidsliv Kapittel 2 Utdanning... 8 Kapittel 3 Samfunn og velferd Kapittel 4 Solidaritet, alliansebygging og internasjonalt arbeid Kapittel 5 Miljø Kapittel 6 Inkludering og likestilling Organisatorisk handlingsprogram Skolering Informasjon Verving Deltakelse Internasjonalt engasjement Retningslinjer

3 Velkommen til debatt Fagforbundets 6. ordinære Landskonferanse for ungdom avholdes oktober Det er her vi har mulighet til å bestemme hva vi skal jobbe med og hva som er viktig for oss i framtida. Fram mot Fagforbundets 6. ordinære Landskonferanse for ungdom ønsker vi å invitere deg som er ung medlem eller ung tillitsvalgt til å være med i debatten. Det er du som bestemmer hvilke saker som skal være viktige i framtiden, og hvilke saker vi skal jobbe med. Vi i Fagforbundet Ungdom har ansvaret for å ivareta alle unges interesser. Yrkesaktive, studenter, elever og lærlinger skal alle ha mulighet til å ha en stemme og få sine kampsaker hørt. Det kan de ved å sende inn forslag, og ved å delta aktivt i debattene. Det er medlemmene og de ungdomstillitsvalgte som gir Fagforbundet Ungdom den tyngden og bredden vi trenger. Debatten på Landskonferansen skal forme Fagforbundet Ungdoms politikk de neste to årene og den skal bidra til at vi setter våre medlemmers krav ut i praktisk politikk. Som den største ungdomsorganiseringen i landet, med omlag medlemmer, har vi både innflytelse, innsikt og makt til å sette viktige saker på dagsorden. Landskonferansen for ungdom er Fagforbundet Ungdoms viktigste arena, her utvikler vi våre politiske og organisatoriske synspunkter. Vi vil derfor ha alle unge medlemmer, unge tillitsvalgte og ungdomstillitsvalgte i Fagforbundet med i debatten. Sammen former vi framtidas viktige saker. Nå har du mulighet til å være med å påvirke. Fortell oss hva er viktig for deg, for din arbeidsplass, for dem du er glad i og for samfunnet. Sammen skal vi løse felles utfordringer. Christina Beck Jørgensen 3

4 Praktiske opplysninger Alle Fagforbundets medlemmer på 30 år eller yngre kan fremme forslag som skal behandles på Landskonferansen for ungdom ved å sende dem til fagforeninga si. Forslag fra fagforeningas ungdomsutvalg sendes via ungdomsutvalget i fylkeskretsen, som innstiller til sentralt ungdomsutvalg. Det sentrale ungdomsutvalget har rett til å fremme forslag til Landskonferansen for ungdom. Forslagene fra ungdomsutvalgene i fagforeningene og fylkeskretsene må være levert det sentrale ungdomsutvalget senest 5. mai Landskonferansen er ungdomsorganiseringas høyeste organ og avholdes hvert andre år. Antall delegater er fordelt mellom fylkene etter medlemstallet per 1. januar samme år som konferansen avholdes. Til sammen er det omtrent hundre delegater. Delegatene til landskonferansen med vararepresentanter i rekke velges på fylkeskonferansen for ungdom. Ifølge Fagforbundets vedtekter kan medlemmer av Fagforbundet gis adgang til landskonferansen i den grad plassen tillater det. Alle forslag til Landskonferansen for ungdom sendes inn elektronisk. Alle medlemmer av Fagforbundet Ungdom kan sende inn forslag til landskonferansen gjennom fagforeninga si. Dette gjøres i medlemsportalen (http://medlem.fagforbundet.no). Det blir sendt ut eget skriv om hvordan fagforeningene og fylkeskretsene registrerer forslagene i forslagssystemet Foreløpig dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av dagsorden og forretningsorden 2.2. Valg av to ordstyrere og to sekretærer 2.3. Valg av redaksjonskomité 3. Beretninger og faglig regnskap 3.1. Beretninger 3.2. Faglig regnskap 4. Fagforbundets retningslinjer for ungdomsarbeidet 5. Valg 6. Handlingsplan for Fagforbundets ungdomsarbeid 6.1. Politisk handlingsprogram 6.2. Organisatorisk handlingsprogram 7. Diverse saker 8. Avslutning 4

5 Politisk handlingsprogram Fagforbundet Ungdom er en tydelig samfunnsaktør som kjemper for et rettferdig og solidarisk samfunn med rettferdige lønns- og arbeidsvilkår, sterke faglige rettigheter, inkludering og likestilling, internasjonale solidaritet, god kvalitet på offentlige tjenester, arbeid for alle og et levende miljø. 5

6 Kapittel 1 Arbeidsliv Arbeidslivet står sentralt i alle menneskers livsløp. Arbeid er en grunnleggende menneskerett og en forutsetning for den enkeltes velferd, frihet, levekår og muligheter til utfoldelse. Arbeid for alle sikres gjennom et inkluderende arbeidsliv. Arbeidsmiljøloven skal sikre et godt arbeidsmiljø for alle. Fagforbundet Ungdom vil derfor: Arbeide for at alle unge skal ha lik rett til arbeid, både reelt og formelt. Arbeide for økt kunnskap blant unge om lov- og avtaleverk, med spesielt fokus på arbeidsmiljøloven. Arbeide for at de opparbeidede rettigheter i lov- og avtaleverk videreføres og styrkes. Arbeide for å bevare og forbedre unge arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår. Arbeide for at alle skal ha reell rett til fast heltidsstilling. Arbeide for god gjennomføring av ungdomsløftet. Arbeide for å forbedre lærlingenes opplæringssituasjon, gjennom styrking av lov- og avtaleverk. Arbeide for at livsfaseorientert politikk prioriteres. Målet er et arbeidsliv der de forskjellige livsfasene respekteres og verdsettes. Arbeide for at flere offentlige og private virksomheter oppretter læreplasser. 6

7 Arbeidsliv Fagbevegelsen kjemper for at arbeidstakere skal få styrket lønns- og arbeidsvilkår og faglige rettigheter. Sterke krefter ønsker kutt i offentlige budsjetter og at offentlige tjenester skal privatiseres med profitt som mål. Dette gir dårligere lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. Et eksempel på disse kreftene er den sittende regjeringa. I tillegg til økt privatisering og konkurranseutsetting angriper regjeringa nå arbeidsmiljøloven. Regjeringa ønsker blant annet mer utstrakt bruk av midlertidige ansettelser og utvidet normalarbeidsdag. Dette kan føre til større usikkerhet for norske arbeidstakere og dårligere tjenestekvalitet. Hva kan Fagforbundet Ungdom gjøre for å forsvare arbeidsmiljøloven og det som står i den i dag? Hvordan kan vi være med å styrke den videre? Hvordan arbeider Fagforbundet Ungdom best for å forhindre at offentlige tjenester blir privatisert eller konkurranseutsatt? Ungdom i arbeid Selv om arbeidsledigheten i Norge er veldig lav sammenlignet med de fleste andre land i Europa, er ungdomsledigheten også i Norge minst dobbelt så høy som ledigheten generelt. Ungdom er en utsatt gruppe i arbeidslivet og havner lett bak i køen når stillinger skal fordeles. I 2007 fikk vi ungdomsløftet, som skal garantere spesielle tiltak for unge arbeidstakere som har vært uten arbeid i seks måneder eller mer. «Ungdomsløftet skal sikre rask og god oppfølging av ungdom i alderen år som kommer til NAV og trenger hjelp for å få seg jobb. De skal få hjelp ut fra sin situasjon og innen en måned skal de ha en aktivitetsplan som viser veien til arbeid.» Ungdom jobber mye deltid. Hva kan vi gjøre for at alle skal kunne ha en 100 % stilling å gå til? Hvilke tiltak for heltid eksisterer allerede i programmet? Hvordan ligger vi an i dette arbeidet? Hva kan Fagforbundet Ungdom gjøre for at flere unge får en jobb å leve med og en lønn å leve av? 7

8 Kapittel 2 Utdanning Den offentlige fellesskolen må forsvares, styrkes og utvikles som en viktig del av velferdsstaten. Alle skal ha lik rett og mulighet til videregående og høyere utdanning, uavhengig av den enkeltes betalingsevne. Fagforbundet Ungdom vil derfor: Arbeide for at elever i videregående opplæring sikres reell valgmulighet og tilgang til skole- og praksisplasser, uavhengig av bosted og økonomi. Arbeide for at studiefinansieringen på alle nivåer i utdanningssystemet forsvares og styrkes. Større del av studiefinansieringen blir gitt i stipend og at reelle leveutgifter blir dekket av studiefinansieringen. Arbeide for at studiefinansieringen følger generell lønnsvekst. Arbeide for at renta i Statens lånekasse for utdanning må holdes lav og være politisk styrt. Arbeide for at elever og studenter sikres god oppfølging og faglig forsvarlig veiledning når de er i praksis. Arbeide for at rådgivningstjenesten på utdanningsinstitusjonene styrkes og sikres gjennom tilstrekkelig kapasitet, profesjonalitet og nødvendig kompetanseheving. Arbeide for at arbeidsmiljø for studenter og elever likestilles med rettighetene i arbeidslivet. Arbeide for at lik rett til videregående opplæring sikres gjennom lovfestet rett til læreplass. I første omgang prioriteres offentlig sektor og skattefinansierte bedrifter. Lærlingplassene kan ikke gå på bekostning av andre faste stillinger. Arbeide for å heve den pedagogiske og faglige kompetansen i lærebedriftene slik at lærlingenes rettigheter i opplæringsloven blir ivaretatt, og kvaliteten i opplæringa styrkes. Arbeide for at de faglige veilederne for lærlingene i bedriftene i all hovedsak skal være fagarbeidere i relevante fag. Arbeide for at mulighetene for internasjonal utveksling under utdanning og skolegang styrkes og gjøres tilgjengelig for alle unge. Sikre at utdanning gjennomført i utlandet lettere gis formell kompetanse i Norge. Arbeide for at alle studieretninger på videregående nivå likestilles med tanke på gratis oppdatert utstyr og studiemateriell gjennom hele utdanningsløpet. Arbeide for å sikre erstatning ved yrkesskader/yrkessykdom for studenter og elever under praksisperioden. Arbeide for at fullført yrkesfaglig opplæring gjør elevene generelt studieforberedt. Frem til dette vedtas må elever som har tatt fagbrev være rettighetselever. Arbeide for å sikre elever, lærlinger og studenter sitt framtidige pensjonsforhold, slik at det opparbeides pensjonspoeng også på videregående nivå og høyere utdanningsløp. Arbeide for at forskningen styrkes og at universitetene i størst mulig grad skal ha styringen over egen forskning. Arbeide for at mulighetene for å få studiefinansieringen inn under en forhandlingsmodell utredes. Arbeide for at lærlinger kan ta generell studiekompetanse etter endt læretid. 8

9 Utdanning Grovt regnet faller en tredel av hvert kull av i videregående opplæring. Risikoen for frafall er størst i overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring, og ved overgang til nye kurs/lærlingordninger. Frafall øker sjansene for dårligere levekår og helse gjennom hele livet. Konsekvensene av frafall er trolig mer alvorlige nå enn før, da krav til formell kompetanse i arbeidslivet er stadig økende. Samtidig vil mange elever ved yrkesretta fag oppleve hinder på veien mot fullført fagbrev, da tallet på læreplasser ofte ikke samsvarer med tallet på elever. Hvordan kan vi sikre at ungdommer opparbeider seg den kunnskapen og kompetansen som arbeidslivet etterspør? Hvordan kan vi sikre elevene en videregående opplæring som fremmer motivasjon, der læringa er relevant og meningsfylt? Hvordan kan rådgivningstjenesten i grunnskole og ved videregående opplæring bidra til at elever velger et utdanningsløp som skaper motivasjon og læringslyst for den enkelte? AP-politiker og arbeiderbevegelsens mann Martin Tranmæl sa at kunnskap til de få er makt, men kunnskap til de mange er frihet. Derfor er det et viktig prinsipp for arbeiderbevegelsen at utdanning er gratis og tilgjengelig, både grunnskole, videregående opplæring, og høyskole og universitet. Lånekassen, som i etterkrigsåra ble presset fram av LO, har bidratt stort til at utdanning ved høyskole og universitet har vært tilgjengelig for alle, uansett bakgrunn. Den lave veksten i studiefinansieringa har de siste åra gjort at ni av ti studenter likevel arbeider ved siden av studiene. Hvordan kan vi sikre at studiefinansieringa er tilstrekkelig i forhold til prisveksten i samfunnet? Hvordan kan vi sikre at alle har mulighet til å ta utdanning utover grunnskole? Er «lik rett til utdanning» det samme som «lik mulighet til utdanning»? 9

10 Kapittel 3 Samfunn og velferd Et demokratisk samfunn der alle gis like muligheter, er kjennetegnet av rettferdig fordeling som sikrer økonomisk og sosial trygghet til alle. En slik sikring av trygghet er en av forutsetningene for individets frihet, og evne til å utøve sine sosiale og politiske rettigheter. Derfor er det viktig at denne fordelingen forblir et offentlig ansvar, og ikke fordeles etter markedsprinsipper. Velferdsstaten må bevares og utvikles for at dens tjenester skal bidra til å sikre folks helse, økonomi og holde høy kvalitet. Fagforbundet Ungdom vil derfor: Arbeide for innføring av et omfattende program for boligbygging, som har som mål å sikre alle en bolig. Boligpolitikken må relanseres som et verktøy i velferdspolitikken, og slik være et virkemiddel for sosial utjevning. Arbeide for å styrke Husbanken både organisatorisk og politisk. Rentestøtten må gjeninnføres og startlånet gjøres til et rettighetslån for førstegangsetablerere. Arbeide for at det bygges et stort antall ikke-kommersielle utleieboliger, med godt vedlikehold. Ny utleielov med prisfastsettelse må vedtas. Denne må stå i et fornuftig forhold til inntekt. Arbeide for at kommuner, borettslag og Husbanken samarbeider tettere. Lovpålagte boligplaner i alle kommuner må innføres, og tomter og byggegrunn må stilles til rådighet for ikke-kommersielle aktører. Arbeide for en prisregulering av deler av boligmarkedet. Arbeide for at retten til barnehageplass utvides til også å gjelde skolefritidsordningen. Retten må være uavhengig av når barnet er født. Arbeide for at ungdom deltar aktivt i samfunnsdebatten, blant annet gjennom bruk av stemmeretten. Arbeide for at folketrygden fortsatt skal være bærebjelken i velferdsstaten og må sikre trygde- og pensjonsytelser på anstendig nivå for alle. Problemet med økt antall unge uføre må snus gjennom forebyggende tiltak. Arbeide for å videreutvikle og styrke etablerte trygde- og velferdsordninger som sikrer den enkelte i alle livsfaser. Arbeide for å fjerne egenbetaling på viktige velferdsområder. Arbeide for å sikre en ungdomsvennlig distriktspolitikk. Arbeide for å motarbeide et eventuelt norsk medlemskap i EU. Arbeide for å synliggjøre konsekvensene et eventuelt norsk medlemskap i EU vil ha for hverdagslivet til unge medlemmer. Arbeide for å sikre at unges arbeids- og levevilkår ikke påvirkes negativt som følge av direktiv fra EU. Arbeide for at Norge benytter seg av reservasjonsretten dersom EU-direktiver truer vesentlige deler av den norske modellen. Arbeide for en styrking av forebygging og behandling av fysiske og psykiske lidelser blant barn og unge. Arbeide for at det stilles krav om at bedrifter som utfører oppdrag for det offentlige har tariffavtale og skal være godkjente opplæringsbedrifter. Arbeide for at tannhelse blir en del av egenandelsordningen. 10

11 Arbeide for at velferdsstaten styrkes og videreutvikles gjennom en økning av skatteinntektene. Arbeide for å fjerne rentefradrag for sekundærboliger og øke likningsverdien til 100 %. Arbeide for at det bygges minst 3000 studentboliger i året i regi av samskipnaden. Arbeide for at også synsundersøkelser og briller/linser blir en del av egenandelsordningen ved økt omfordeling. Arbeide for borettslag for unge. 11

12 Samfunn og velferd Sosiale og økonomiske forskjeller blir stadig større og mange får ikke ta del i velferdsutviklinga. En OECD-rapport fra 2008 kunne fortelle at forskjellene øker i alle OECD-land, og aller raskest i Norge. Flere blir fattige, og risikoen for å ende opp i fattigdom øker mest for barn, unge, og enslige. Trygge velferdstjenester bidrar til å utjevne forskjellene, fungere som et sikkerhetsnett og forebygge og demper sosiale og etniske motsetninger, kriminalitet, vold og konflikter. Det er også høyere grad av yrkesdeltakelse blant folk med lav utdannelse og blant syke i Norge enn i land med andre velferdsmodeller. Hvordan kan vi jobbe for et fortsatt godt offentlig tilbud og levedyktige lokalsamfunn, samtidig som vi utvikler offentlig sektor som den gode premissleverandøren av gode tjenester? Helse-, sosial- og omsorgstjenestene er sammen med folketrygda, sykelønnsordninga, pensjon og retten til utdanning bærebjelker i velferdsstaten. Markedskreftene har skrapt på dørene lenge, og presset øker med økonomisk krise. Offentlig sektor er et drømmemarked. Stabil finansiering, stabil tilflyt av oppgaver og brukere. Private aktører vil påstå at en kan levere tjenestene billigere og med bedre kvalitet, men det er mange bevis på at det motsatte er tilfellet. I de fleste tilfeller vil Fagforbundets medlemmer rammes, det være seg ved dårligere lønns- og arbeidstidsordninger, økt press om effektivitet, dårligere arbeidssituasjon for tillitsvalgte, eller annet. Hvordan kan private aktørers interesse for offentlig sektor som marked svekkes? Gitt at private leverandører leverer like gode tjenester som det offentlige: hva er argumentene mot privatisering? Sosial boligpolitikk er et viktig instrument som i langt større grad må inn i velferdspolitikken. I løpet av 2014 strammes vilkårene for å få lån via Husbanken ytterligere inn. Sammen med raskt økende boligpriser, særlig i pressområder rundt de store byene, fører dette til at ungdom, studenter og førstegangsetablerere møter store utfordringer både på leie- og eiemarkedet. Øking av kravet til egenkapital for å få boliglån (fra 10 til 15 prosent) har gjort det enda vanskeligere for unge å kjøpe bolig. Forskjellene øker, da unge med foreldre som kan hjelpe til med egenkapital kommer tidligere inn på boligmarkedet. Hvordan kan unges situasjon i boligmarkedet bedres? Hvilke løsninger og alternativer finnes, og hvilke tiltak burde iverksettes? 12

13 Kapittel 4 Solidaritet, alliansebygging og internasjonalt arbeid Fagbevegelsens virksomhet er bygd på erkjennelsen av at arbeidstakere må stå sammen og utøve kollektiv faglig kamp for å nå sine mål. Omtanke, Solidaritet og Samhold står helt sentralt i dette arbeidet. For å nå våre målsettinger må solidaritetsperspektivet holdes levende som det viktigste bærende element, nasjonalt så vel som internasjonalt. Utviklingen setter økte krav til alliansedannelse med aktører som deler vårt syn. Samarbeid med andre faglige og politiske ungdomsorganisasjoner, interesseorganisasjoner og samfunnsengasjerte bevegelser vil bidra til å øke kunnskapen om, og forståelsen for de utfordringer vi står overfor. Fagforbundet Ungdom vil derfor: Arbeide for å utvikle det faglige arbeidet nasjonalt og internasjonalt. Arbeide for å bygge allianser med andre organisasjoner og bevegelser som deler vårt syn. Arbeide for å delta aktivt i samfunnsdebatten. Arbeide for at internasjonal solidaritet over landegrensene styrkes gjennom bistand, demokratistøtte og forpliktende samarbeid mellom rike og fattige land. Arbeide for å avskaffe barnearbeid verden over. Arbeide for å fremme etisk forbruk og handel. Arbeide for at Israel opphever sin okkupasjon av det Palestinske folk og land, at apartheidmuren rives, at israelske bosettere på Vestbredden og Gaza fjernes og nye stoppes og at en tostatsløsning blir en realitet. Internasjonale konvensjoner og resolusjoner må respekteres, og flyktninger fra krigene i området må sikres rett til kompensasjon eller hjemvendelse. Arbeide for at import av krigsmateriell fra Israel forbys. Norge bør kreve eksplisitt garanti for at krigsmateriell som eksporteres til andre land ikke videreselges til Israel. Arbeide for å avskaffe barnearbeid, blant annet gjennom bevisstgjøring omkring barnearbeid i produksjonen av varer vi kjøper. 13

14 Solidaritet, alliansebygging og internasjonalt arbeid Som fagbevegelse arbeider vi for et solidarisk samfunn nasjonalt og internasjonalt som fremmer demokrati og folkestyre, og som hindrer undertrykking, utnytting og død. Globaliseringen av økonomien, stadig hardere internasjonal konkurranse og innstramminger i offentlige budsjetter forverrer forholdene for arbeidstakere over store deler av verden. Økonomiske interesser råder og bidrar til at millioner står uten arbeid. Sosiale, menneskelige og miljømessige forhold kommer i bakgrunnen, og bidrar til økende forskjeller. Over hele verden opplever arbeidstakere et kontinuerlig press mot grunnleggende rettigheter. Mange steder er retten til å organisere seg, inngå tariffavtaler og å drive faglig arbeid forbudt eller strengt begrenset. Hvordan kan Fagforbundet Ungdom arbeide internasjonalt i solidaritet med arbeidstakere? Verden over forfølges mennesker for sin politiske oppfatning, kjønn, religion, etnisitet, seksuelle orienteringer eller sosiale bakgrunn, og for mange er vold og overgrep en del av forfølgelsen. Menneskehandel og barnearbeid er utbredt, og denne utviklingen må stoppes. Gode lønns- og arbeidsvilkår er avgjørende for å kunne forsørge familien og ha mulighet til å la barn gå på skole. I store deler av verden er også retten til opplæring, likestilling og likeverd truet. Det samme er demokratiutviklingen. Fattigdom, sult og nød er hverdagen for mange, og krig og politisk uro jager stadig flere på flukt. Hele sommeren 2014 fulgte vi med skrekk med på den brutale konflikten på Gaza palestinere ble drept, det store flertallet av disse var sivile. Selv om det kan være vemmelig og vanskelig, blir vi nødt til å spørre oss selv om hvordan det er mulig for noen å rettferdiggjøre bombingen av ubevæpnede folk som er innestengt på et lite geografisk avgrenset område, uten mulighet til å flykte og uten mulighet til å kunne forsvare seg. Fagforbundet Ungdom har tatt et standpunkt. Vi vil arbeide for en internasjonal handelsboikott av Israel. Israel har etablert ny økonomisk aktivitet på okkupert område som er en del av bosettingsvirksomheten. Den økonomiske virksomheten må stoppes. I 2014 fikk vi gjennomslag for at vaktselskapet G4S trakk deg ut av Norge. Nå jobber vi, i samarbeid med Norsk Folkehjelp, med å få norske bedrifter til ikke å handle med SodaStream. Det nytter. Det å ramme staten Israel økonomisk er det viktigste ikke-voldelige virkemiddel vi kan bruke. Hvordan påvirker vi i størst mulig grad bildet som blir skapt av konflikter mellom Israel og Palestina, blant folkeopinionen og opp mot politikere? 14

15 Kapittel 5 Miljø Klimaendringene er vår tids største trussel. Det blir stadig tydeligere at Jordas ressurser og tåleevne har begrensninger. En bærekraftig politikk krever at den mest velstående delen av Jordens befolkning ikke bare endrer sitt forbruksmønster, men også reduserer sitt samlede forbruk. En bærekraftig distriktspolitikk og en sterk offentlig sektor er nødvendig for å nå miljøpolitiske målsettinger. Fagforbundet Ungdom vil bidra til en offensiv miljøpolitikk for en bærekraftig utvikling gjennom å: Arbeide for at Norge minimum overholder sine Kyoto-forpliktelser, og at kuttene i klimagassutslippene i stor grad skjer i Norge og andre land med høyt utslipp per innbygger. Arbeide for at livsgrunnlaget til framtidige generasjoner sikres ved å ivareta naturressursene på en bærekraftig måte, blant annet ved satsing på fornybar energi. Arbeide for at alle under utdanning, herunder også lærlinger og studenter, sikres rabattordninger i kollektivtrafikken. Arbeide for en styrking av offentlig sektor framfor økt privat forbruk. Arbeide for at Norges kommuner blir klimavennlige kommuner. Arbeide for klimamerking av alle varer slik at det blir lettere å ha et framtidsrettet forbruk. Arbeide for at økt verdiskapning tas ut i mer fritid. Arbeide for økt skatt på forbruk og videreføring av grønne avgifter. Arbeide for en styrking av kollektivtrafikken på bekostning av privatbilismen der dette er praktisk mulig. Arbeide for at Norge gradvis omstiller industri- og næringsvirksomhet til å møte en fornybar framtid med sterkere miljøkrav og mindre avhengighet av olje og gass. Arbeide for at Fagforbundet blir miljøfyrtårnsertifisert. 15

16 Miljø Klimaendringene er vår tids største trussel. Endringene er menneskeskapte og mesteparten av utslippene kommer fra den rikeste delen av verden. Endringene rammer hardest de fattigste og svakeste, som har minst ansvar for utviklinga. For å begrense klimaendringene må vi kutte i egne uslipp. Vi må begrense skaden gjennom tilpasning av infrastruktur og matproduksjon. Energimangel og klimaendringer vil gjøre verden mindre stabil. Veksten i verdensøkonomien krever mer energi, som gir mer utslipp. Ifølge Det Internasjonale Energibyrået (IEA) må vi regne med en vekst i energibruken på 40 prosent innen Mesteparten kommer fra fossile kilder. Dette er ikke bærekraftig. Skal den fattige delen av verden få økonomisk vekst, kreves det at den rike delen av verden reduserer sitt forbruk. I den rike delen av verden trenger vi ikke en større økonomi, men en sunnere økonomi. Vi må utvikle en industri, en matproduksjon og en transportsektor som gir nye, bærekraftige arbeidsplasser. Hvordan kan Fagforbundet Ungdom fortsette kampen for økt kjøpekraft og mer fritid for våre medlemmer og samtidig ivareta det miljøansvaret vi har? I 2011 ble det dessverre satt ny rekord i CO2-utslipp, med 31.6 gigatonn CO2. Om vi fortsetter å øke utslippene med 3 prosent i året vil vi ha brukt opp kvoten vår om 16 år. Om vi begrenser økningen i utslippene så har vi noen år til med bruk av fossilt brensel før budsjettet tar slutt. Er vi riktig flinke kan vi tyne karbonbudsjettet vårt i 20 til 30 år til. Med mindre vi starter en rask utslippsreduksjon nå, er det ingen mulighet for å nå målet om å begrense temperaturøkningen til to grader. Om vi skal ha en teoretisk mulighet til å unngå en temperaturstigning på mer enn to grader i forhold til førindustriell tid så kan vi, det vil si verden, ikke slippe ut mer enn 565 gigatonn CO2 til. Hvordan kan hver enkelt bidra til å senke klimautslippene? Og hvordan kan Fagforbundet Ungdom oppfordre medlemmer til å leve mer miljøvennlig? Avgifter er bedre enn kvoter. Alle er enige om at utslipp må koste, men handel med CO2- kvoter fungerer ikke. En internasjonal skatt eller avgift på CO2 kan muligens være en bedre løsning. Norge kan påvirke prisene på utslipp på en tredje måte: begrense produksjonen av olje og gass. Olje og gass som vi lar ligge gir ingen utslipp og det bidrar til å høyne prisene på all slags fossilt brensel. Om vi brenner alle kjente reserver av olje, gass og kull vil vi slippe ut 2795 gigatonn, over fem ganger mer en det som er i nærheten av forsvarlig. Er det da lurt å bruke økonomiske og menneskelige ressurser på å lete etter mer olje og gass? 16

17 Kapittel 6 Inkludering og likestilling Fagforbundet arbeider for å sikre alle like muligheter og rettigheter ut i fra livssituasjon og ressurser, og uavhengig av etnisk eller kulturell bakgrunn, kjønn, funksjonsnivå, seksuell legning, religion eller livssyn. Fagforbundet Ungdom vil derfor: Arbeide for at alle unge skal ha lik rett til arbeid og utdanning, både reelt og formelt. Arbeide for at holdningsskapende arbeid mot rasisme, fordommer, mobbing og trakassering gis høy prioritet. Målet er et samfunn med mangfold og toleranse. Arbeide for at unge funksjonshemmede eller unge med nedsatt funksjonsevne, det være seg psykisk eller fysisk, sikres muligheter i arbeidslivet og utdanningssystemet ut fra egne forut setninger. Arbeide for at integrering av ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn styrkes og prioriteres. Arbeide for å innføre rasismefri sone innenfor Fagforbundets områder. Arbeide for at kvinner og menn gis like muligheter til deltagelse i arbeids-, samfunns- og organisasjonsliv. Arbeide for likestilling av skift- og turnusarbeid. Arbeide mot aldersdiskriminering av ungdom. Arbeide for tilrettelagt arbeid og utdanning for personer med lese- og skrivevansker. Arbeide for økt bevissthet om og anerkjennelse av samene som et eget folk bosatt over fire land. Arbeide for at samenes rett til å sikre og utvikle sine språk, sin kultur og sitt samfunnsliv blir etterfulgt. Arbeide for at verneplikten omfatter både kvinner og menn, samt gjeninnføre siviltjenesten. 17

18 Inkludering og likestilling Det er fremdeles langt igjen til målet om et samfunn med likestilling og likeverd for alle. Nærmere funksjonshemmede ønsker seg jobb, innvandrere har lavere andel sysselsetting enn befolkningen ellers, og når arbeidsledigheten stiger, stiger den raskere blant inn vandrere. Omlag er undersysselsatt, over halvparten av disse jobber i helse- og omsorgsyrker, eller andre typiske kvinneyrker. Menn tjener mer enn kvinner og har større formue. Dette på tross av at det nå er flere kvinner enn menn som tar høyere utdanning. Høy grad av deltid og ulik lønn for arbeid av lik verdi gjør at kvinner taper økonomisk både i sin yrkeskarriere og når de går av med pensjon. Lovfestet rett til heltid vil være et riktig og viktig steg på veien. Mange tror at den formelle likestillinga vi har kjempa fram er i mål og at resten er opp til den enkelte. Dette er naivt og farlig. Reell likestilling krever fortsatt engasjement og kamp. Likestillingsloven må opprettholdes og styrkes, og kvotering er fremdeles nødvendig. Fagforbundet skal arbeide for sekstimers arbeidsdag med full lønnskompensasjon. Alle skal ha rett til hel stilling og fast ansettelse. Fagforbundet mener det er viktig å videreføre og utvide forsøksordninger med redusert arbeidstid i flere bransjer og sektorer, slik som sekstimersdag med full lønnskompensasjon. Forsøkene må være av tilstrekkelig lengde, slik at det er mulig å vurdere flere forhold ved slik arbeidstid og bygge videre på de erfaringer som er gjort. Forbundet mener sekstimers arbeidsdag vil ha positiv innvirkning på sykefravær Er kvinner diskriminerte og undertrykte i Norge i dag? Hvordan? Hvordan kan vi påvirke lønnsforskjellene i riktig retning? Hvordan kan vi bedre inkludere innvandrere og hvordan påvirker dette vårt felles norske verdigrunnlag? Hvordan kan vi sikre at funksjonshemmede har mulighet til å være produktive samfunnsborgere på lik linje med funksjonsfriske? 18

Vår framtid vårt valg!

Vår framtid vårt valg! Vår framtid vårt valg! Handlingsprogram for Fagforbundet ungdom 2011 2013 Handlingsprogram for Fagforbundet ungdom 2011 2013 Vedtatt i Forbundsstyret 13. mars 2012 Handlingsprogram Innhold Politisk handlingsprogram...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR FAGFORBUNDET UNGDOM

HANDLINGSPROGRAM FOR FAGFORBUNDET UNGDOM HANDLINGSPROGRAM FOR FAGFORBUNDET UNGDOM 2013 2015 POLITISK HANDLINGSPROGRAM Fagforbundet Ungdom er en tydelig samfunnsaktør som kjemper for et rettferdig og solidarisk samfunn med rettferdig lønns- og

Detaljer

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold Debatthefte Landskonferanse for ungdom 2015 omtanke solidaritet samhold Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg Innhold Velkommen til debatt... 3 Praktiske opplysninger... 4 Politisk handlingsprogram....

Detaljer

Debatthefte. Landskonferanse for Fagforbundet Ungdom Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold

Debatthefte. Landskonferanse for Fagforbundet Ungdom Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold Debatthefte Landskonferanse for Fagforbundet Ungdom 2013 omtanke solidaritet samhold Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg Innhold Praktiske opplysninger 4 Innsending av forslag 5 Politisk handlingsprogram

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

HÅNDBOK FOR studentforum

HÅNDBOK FOR studentforum HÅNDBOK FOR studentforum Innholdsfortegnelse: 1. Fagforbundet for deg... 5 2. Hva er et studentforum?.... 6 3. Aktiviteter... 6 4. Eksempel på handlingsplan... 7 5. Økonomi... 7 6. Hvem kan jeg få hjelp

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til omtanke solidaritet samhold BOKMÅL 2 Hvorfor velge Fagforbundet? Fagforbundet er på vei mot 355 000 medlemmer; elever, lærlinger,

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR FAGFORBUNDET UNG 2015-2017

HANDLINGSPROGRAM FOR FAGFORBUNDET UNG 2015-2017 HANDLINGSPROGRAM FOR FAGFORBUNDET UNG 2015-2017 POLITISK HANDLINGSPROGRAM Fagforbundet Ung er en tydelig samfunnsaktør som kjemper for et rettferdig og solidarisk samfunn med rettferdige lønns- og arbeidsvilkår,

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Side 2 Forslagsnr: Fra: 73 (9 - Uttalelser) 701 SOSIALE INSTITUSJONERS

Detaljer

Ungdomspolitisk Program

Ungdomspolitisk Program Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.B Ungdomspolitisk Program NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10

Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10 Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Styret nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09 Arbeidsprogram 2009-2010 Sak: GF 08/09 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Ledermøtet nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no. Flere handlingsplaner kan b till fra:

L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no. Flere handlingsplaner kan b till fra: L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no Flere handlingsplaner kan b till fra: Handlingsplan 2003-2006 NTLs ungdomsutvalg Notater Mandat for NTLs ungdomsutvalg Utvalget skal arbeide for økt

Detaljer

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 18.1.2017 1. Innledning Fagforeningens handlingsplan er

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner, som til sammen har over

Detaljer

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/16

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/16 Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/16 Arbeidsprogram Arbeidsprogramkomiteen (Camilla Lyngen fra Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, Asgeir Fagerli Langberg fra Ung Kreft, Bjarne Langeland

Detaljer

Forslag til endringer i arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018

Forslag til endringer i arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018 Forslag til endringer i arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner,

Detaljer

Prinsipprogram. Behandling

Prinsipprogram. Behandling Prinsipprogram Behandling Prinsipprogrammet beskriver de prinsippene som ligger til grunn for unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske virke. Prinsipprogrammet skal være et dokument som både

Detaljer

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12.

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12. RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2012-2015 Vedtatt i kommunestyret 03.05.sak 17/12. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 LOVBESTEMMELSE 3 - Lov om likestilling mellom kjønnene - Kommuneloven - Arbeidsmiljøloven

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2017 side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi Verve, aktivisere

Detaljer

Hovedlinjer i Yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Hovedlinjer i Yrkesseksjon samferdsel og teknisk Hovedlinjer i Yrkesseksjon samferdsel og teknisk 2017 2021 Yrkesseksjon samferdsel og teknisk Innledning Fagforbundet Yrkesseksjon samferdsel og teknisk har som hovedoppgave å arbeide for gode faglige

Detaljer

Parats handlingsplan 2007

Parats handlingsplan 2007 Parats handlingsplan 2007 Parats handlingsplan bygger på Parats politiske plattform og skal synliggjøre Parats satsningsområder i 2007. Denne politiske plattformen beskriver hva Parat står for, hva slags

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2011-2012

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2011-2012 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2011-2012 Vedtatt på generalforsamlingen 6. november 2011 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Velkommen som uføre- og pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet

Velkommen som uføre- og pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet Velkommen som uføre- og pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet Hvordan drive pensjonistarbeid lokalt Informasjon, råd og veiledning Deltakere fra landskonferansen for pensjonister 2015 omtanke solidaritet

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne forslag

Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne forslag Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne forslag Forslag 1 Overordna forslag til dokumentet: Styret får fullmakt til å språkvaske dokumentet. Forslag 2 Endringsforslag til linje 1-7: Endre avsnittet

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Meløy avd 379

Handlingsplan Fagforbundet Meløy avd 379 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Meløy avd 379 Vedtatt på årsmøtet den 02.02.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Sysselsetting og inkludering Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Medlem av etnisk og likestillingsgruppe i SV Velferdskonferansen 06.03.06 Sysselsetting Diskriminering

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

Fagforbundet organiserer deg i den jobben du har, og den du utdanner deg til

Fagforbundet organiserer deg i den jobben du har, og den du utdanner deg til Fagforbundet organiserer deg i den jobben du har, og den du utdanner deg til omtanke solidaritet samhald NYNORSK 2 Kvifor velje Fagforbundet? Fagforbundet er på veg mot 355 000 medlemmar; elevar, lærlingar,

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 Vedtatt på generalforsamlingen 2.-4. november 2012 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

Kamerater! Kameratslig hilsen, Bjørn Sigurd Svingen, avtroppende leder i det sentrale ungdomsutvalget

Kamerater! Kameratslig hilsen, Bjørn Sigurd Svingen, avtroppende leder i det sentrale ungdomsutvalget ORGANISERT ARBEIDER Debattskisse 2014 Kamerater! Hvert år arrangerer vi en nasjonal ungdomskonferanse, der vi samler unge medlemmer fra hele landet fordelt på et bredt utvalg bransjer, for å møtes og diskutere

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk

Detaljer

Forslag til nytt arbeidsprogram

Forslag til nytt arbeidsprogram Forslag til nytt arbeidsprogram Arbeidsprogram Arbeidsprogramkomiteen (Simen Brændhaugen fra UG, Ida Utne fra NBfU og Gustav Granheim fra FFMU) har utarbeidet et forslag til nytt arbeidsprogram. Programmet

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon 2017 2021 Yrkesseksjon kontor og administrasjon Innledning Fagforbundet Yrkesseksjon kontor og administrasjon har som hovedoppgave å arbeide for gode

Detaljer

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om velferden Det er direkte urimelig når tilhengerne av privatisering hevder at vi i NTL bare tenker på våre egne interesser

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1: Om organisasjonen LFB har ulike roller å fylle som organisasjon. Vi skal være et godt tilbud til våre medlemmer. LFB som medlemsorganisasjon

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Forslag til Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede

Forslag til Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede Forslag til Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 1 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Hovedmål Unio er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon med følgende hovedmål: å bedre medlemmenes

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID SAK 6 RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID FORSLAG TIL VEDTAK: Årsmøtet 2014 vedtar nevnte retningslinjer for lokallagsstyrets arbeid i kommende periode. Årsmøtet er den øverste myndigheten i lokallaget.

Detaljer

LOs utdanningspolitiske program for kongressperioden

LOs utdanningspolitiske program for kongressperioden LOs utdanningspolitiske program for kongressperioden 2017-2021 2 Å lære Hvordan vi organiserer læring og kompetanseutvikling er nøkkelmekanismer i samfunnet. Det dreier seg om skole og andre utdanningsinstitusjoner,

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013? 2. Utvide muligheten til kompetanseheving

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 5 Handlingsplan 2012-2014 Sentralforvaltningen Innledning NTL Sentralforvaltningen arbeider etter NTLs Prinsipp- og handlingsprogram

Detaljer

ORGANISERT Ikke kødd med fagforeninga AR RådgivB ende dokument EID 2015-2016 ER

ORGANISERT Ikke kødd med fagforeninga AR RådgivB ende dokument EID 2015-2016 ER ORGANISERT ARBEIDER Rådgivende dokument 2015-2016 Innhold Forord... 23 Handlingsplan... 34 Unge innspill til forbundets prioriterte oppgaver 2017... 45 Organisasjonsoffensiv for lærlingene... 56 Yrkesstolthet

Detaljer

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 Prinsipprogram 013 017 for Norske Samers Riksforbund Innhold NSRs grunnsyn Sametinget Samisk samarbeid Språk 3 Helse og

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 1 2 Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 3 4 5 6 7 8 Innhold 5 Asyl- og integrering, Tinn AP... 2 14 Organisasjon, Skien AP... 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole 1) Åpning Alise Sørensen åpnet årsmøtet med å takke for at vi fikk

Detaljer