Årsberetning Norges Fredsråd. NorPeace

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2005. Norges Fredsråd. NorPeace"

Transkript

1 Norges Fredsråd NorPeace Årsberetning 2005 Service Informasjonsformidling Koordinering Kompetanseheving Politisk påvirkning Nettverksarbeid - norsk Nettverksarbeid - internasjonalt Informasjonsgrupper

2 2 Årsberetning for Norges Fredsråd 2005 Del 1: Innledning...3 1) Målsetting (fra vedtektene)...3 2) Arbeidsoppgaver (fra vedtektene)...3 3) Innledning...3 4) Sammensetning av NFR Styret i Sekretariatet i Medlemsorganisasjoner i Nye medlemsorganisasjoner:...5 NFRs rolle ovenfor medlemsorganisasjonene:...5 1) Service til medlemsorganisasjonene:... 6 Servicetilbud...6 2) Tilrettelegging av møteplassvirksomhet...6 Informasjonsgrupper...6 3) Nettverksbygging...6 4) Politisk Påvirkning...7 Lobbyarbeid...7 Kontaktbygging, Stortingsrepresentanter:...8 5) Informasjon...8 Media-arbeid...8 Seminarer/konferanser i Norge...8 6) Finansiering...9 Del 3: Økonomi...9

3 3 Årsberetning for Norges Fredsråd 2005 Del 1: Innledning 1) Målsetting (fra vedtektene) NFR er partipolitisk og blokkpolitisk uavhengig. NFR skal arbeide for fred, nedrustning og konfliktløsning uten bruk av vold. NFR skal motarbeide krig, og ser militarisme, våpenallianser og den skjeve fordelingen av verdens ressurser som mulige årsaker til krig. NFR vil fremme solidaritet, rettferd, likeverd og forståelse på tvers av kulturelle forskjeller og politiske målsetninger. 2) Arbeidsoppgaver (fra vedtektene) Norges Fredsråd skal: samordne medlemsorganisasjonenes felles interesser informere og påvirke myndighetene og opinionen arbeide for økte bevilgninger til fredsarbeidet arbeide for intern skolering og informasjon iverksette felles tiltak styrke norsk, nordisk og internasjonalt fredsnettverk 3) Innledning For Norges Fredsråd har året 2005 har vært preget av budsjettkutt for det frivillige fredsarbeid, stortingsvalget og mange utenrikspolitiske utfordringer. Internasjonalt har utfordringene kommet på løpende bånd gjennom året: - Ikkespredningsavtalens tilsynskonferanse i mai 2005 gikk kort sagt dårlig. Norge viste seg som mindre progresive da de ikke støttet Canada i sitt A5 forslag, og inntok en mindre progresiv holdning i forhold til utplassering av atomvåpen i NATO regi. Nok en gang viste verden sitt hykleri ved å insistere på at Korea og Iran skulle oppgi deres atomprogrammer, uten å gjengjelde med vilje til nedrustning fra de etablerte atommaktene. - Norsk militær innsats i konfliktområder: Det norske bidraget til ISAF operasjonen i Afghanistan økte, selv om den nye regjeringen riktig nok sendte styrkene våre hjem fra Irak, og har avsluttet bidraget til Operation Enduring Freedom. - Norge har opprettholdt stillingen som verdens største eksportør av våpen per capita: Gjennom de siste 5 årene har Norge økt sin våpeneksport med 30%. Dette har heldigvis ikke gått upåaktet hen i mediene, takket være NFR og flere engasjerte medlemsorganisasjoner. - EU er fortsatt uten en godkjent konstitusjon: Dette har desverre hatt liten innvirkning på utviklingen av felles forsvar og våpenprogrammer. EUs håndtering av krise- og konfliktberedskap har åpnet seg for påvirkning fra freds-ngo'ene, og i EPLO sammenheng har NFR opplevd gjentatte ganger å bli invitert til å nominerer deltagere i panelldebatter, og til å delta i høringsrunder. Alt dette har gitt Norges Fredsråd mer enn nok arbeid å gjøre, og det gleder oss at så mange av våre medlemsorganisasjoner har aktivt deltatt i utforming av posisjonspapirer og politiske innspill. På hjemmefronten vekket Norges Fredsråds fredspolitisk regnskap stor interesse rett før valget. Valgresultatet ga nye muligheter til innspill, og vi ser med glede at den nye

4 4 regjeringens Soria Moria erklæring tok med seg mange av de momentene Norges Fredsråd har arbeidet for. Mye av NFRs ressurser og tid i 2005 slukt av den endeløse kampen for økte bevilgninger for det frivillige fredsarbeidet. Iherdig lobbying i oktober sikret at vi fikk snudd Bondevikregjeringens siste krampetrekning: en total utsletting av budsjett posten "Opplysningsarbeid for fred" i statsbudsjettet for den lille posten som er hovedkilden til midler for mange av medlemsorganisasjonene i Norges Fredsråd. Med den nye Regjeringen fikk vi posten på plass igjen, som nå beløper seg på 2 millioner kroner, men er nå forbeholdt prosjektmidler. Grunnet budsjettkuttet som kom i 2005, måtte vi imidlertid nedlegge NFRs sekretariat 15. oktober Arbeidet har fortsatt kun på frivillig basis. Dette har desverre gått kraftig ut over service-tilbudet til medlemsorganisasjonene, og blandt annet nyhetsbrevet som gikk ut hver annen uke til over 5000 abonnenter savnes. 4) Sammensetning av NFR 2005 Styret i 2005 Styreleder: Erik Strøm Styremedlemmer: Anne Halvorsen (NFL), Alexander Harang (NFL), Elise Christensen (CCM), Rannveig Finsveen (Transformator), Øivind Solberg (FMK) Varamedlemmer: Einar Idsøe Eidsvåg (SVTU), Ivar Evensmo, Karin Aanes (IKFF), Thomas Tallaksen (FMK) Grunnet sykdom har førstevara Einar Idsøe Eidsvåg vært styremedlem gjennom hele perioden. Sekretariatet i 2005 Staben har bestått av: Daglig leder, Babs Sivertsen (30% stilling) Politisk rådgiver, Alexander Harang (30% stilling) *Informasjonsgruppe koordinatorer: Kristin Sørnes *Medlemskontakt: Astrid Hunsett *Verkstedskoordinatorer: (fra desember) Ragnhild Almelid Ærespresident og kontakt person for Vanunu-kampanjen og IPB: Fredrik Heffermehl * Disse stillinger er avhengig av at enkelte personer blir bevilget AETAT arbeidspraksisplass, noe som i utgangspunkt varer bare i 3 måneder. Derfor er det stor gjennomtrekk, og stillingene som ofte formes etter individets behov, er ikke alltid besatt. Norges Fredsråd har fortsatt lokaler hos GRIP i Folketeaterpasasjen. Denne løsningen gjør oss til samboere med blandt annet IGNIS, Forum for Systemdebatt, Idebanken og For Velferdsstaten. Ærespresident og kontakt person for Vanunu-kampanjen og IPB: Fredrik Heffermehl

5 5 Medlemsorganisasjoner i 2005 Bestemødre for fred Barne og ungdomsfilosofer (www.skoletorget.no) Changemaker Den norske fredskomité EMBLA Kvinneskipet ro for fred Folkereisning mot krig Fred med naboer Informasjonsarbeidere for fred Internasjonal dugnad Juvente IFOR Norge IGNIS Kvekernes Komité for Fred og Menneskerettigheter (Vennenes Samfunn Kvekerne) Nei til Nye NATO Nord-norsk Fredssenter Norges Fredslag Norges Kristne Studentforbund Norges Storlosje av IOGT Norsk seksjon av Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet Norske Leger mot Atomvåpen (NLA) Palestina-Israel-Oslo (PIO) Peace Point Foundation PRESS Redd Barnas Ungdom Senter for Konflikthåndtering The International Human Rights March Transcend Transformator World Voices Nye medlemsorganisasjoner: Følgende organisasjoner har hatt status som midlertidige medlemmer frem til årsmøtet. Opptaket i NFR skal behandles i årsmøtet for 2006, og krever 2/3 dels flertall på årsmøtet: Kandidater til opptak: Bike for Peace, Islamsk Fredsråd NFRs rolle ovenfor medlemsorganisasjonene: Medlemsorganisasjonene kan deles i fire (ikke eksklusive) grupper: - de som benytter seg av servicetilbudene, seminarrom, infrastruktur, hjemmesideoppdatering, osv. - de som deltar aktivt i felles politisk påvirkningsarbeid - de som deltar aktivt i informasjonsgruppene - de som er medlemmer fordi de støtter det arbeidet som gjøres av Norges Fredsråd, men har selv ikke kapasitet/mandat til å gjøre det.

6 Del 2: Kjernearbeid Stikkord for NFRs virksomhet er politisk påvirkning, informasjon, nettverksbygging og service. 6 1) Service til medlemsorganisasjonene: Servicetilbud Møtelokaler: Så lenge sekretariatet har holdt åpent har Norges Fredsråd kunnet tilby møterom og sekretærtjenester til informasjonsgrupper. Dette er et tilbud som har blitt flittig brukt av enkelte medlemsorganisasjoner i tillegg til informasjonsgruppene. Tilbudet var savnet de siste 3 månedene av året. Nettsider: For flere av medlemsorganisasjonene har NFR også driftet enkle hjemmesider med adresse (www.nowar.no/(navn på medlem). I tillegg har NFR driftet nettsider for noen av informasjonsgruppene (Sri Lanka gruppen og fredsundervisningsgruppen). NFR drifter følgende nettsider: Egen nettside, Norges Fredslag, Den Norske Fredskomiteen, Fred med Naboer, Bestemødre for Fred, Focal Point Sri Lanka, Fredsundervisning, Fredsforum, Transformator og European Network of Civil Peace Services. Av de 6 nettsidene drevet av NFR har kun en (www.fredsundervisning.no) blitt oppdatert siden sekretariatet stengte i oktober. Bokbutikk: NFR selger bøker, hefter og tidsskrifter og annet materiale på vegne av sine medlemmer, både på kontoret og gjennom nettstedet. Det har vært lite aktivitet i bokbutikken i år. 2) Tilrettelegging av møteplassvirksomhet Informasjonsgrupper Informasjonsgruppene er medlemmenes mulighet til å samarbeide, koordinere og dele kunnskap med hverandre på temaer som opptar dem. Gjennom Informasjonsgruppene får også medlemsorganisasjonene mulighet til å benytte seg av tjenester fra Norges Fredsråd. I regi av informasjonsgruppene utfører NFR informasjonsspredning, kompetansebygging, nettverksbygging, koordinering og politisk påvirkning. Retningslinjene for informasjonsgruppene ligger på hjemmesiden. Årsrapporten for informasjonsgruppene er vedlagt. 3) Nettverksbygging Nasjonalt blir nettverksbygging for det meste ivaretatt ved nettsider, møtevirksomhet og seminardeltagelse (se avsnittet om informasjon). Internasjonalt FNs 60. Generalforsamling: NFR oppnevnte Norges Fredslags kandidat Alexander Harang som observatør til FNs 60. Generalforsamling i New York høsten Hans rapporter kan leses på NFRs hjemmeside. Alexander har hatt egne informasjonsopplegg for flere medlemsorganisasjoner om nedrustningsarbeidet i denne Generalforsamlingen. IPB: NFR er fortsatt International Peace Bureau s Oslo kontor. I denne sammenhengen fungerer NFR v/ Fredrik Heffermehl som et aktivt pressebyrå og information clearing house for informasjon mellom ulike aktører, media og miljøer i Norge, og mellom disse og utenlandske aktører og miljøer. Fredrik Heffermehl er visepresident i IPB, og representerte NFR i IPBs årsmøte i Geneve. Fredrik Heffermehls bok, "Vanunu, hans kamp og kampen for ham" har fått meget hederlig omtale i avisene. Heffermehls bok Peace is Possible er nå oversatt til 18 språk og hittil ferdig trykt på 7 (bangla, engelsk, finsk, norsk, serbisk spansk, hindi og urdu). Boka har et eget nettsted:

7 7 Haagappellen: NFR er ansvarlig for oppfølging av Haagappellen i Norge. NFR vektlegger kampanjene for fredsundervisning og ikke-spredning av våpen. NFR er representert i International Advisory Committee for Global Campaign for Peace Education ved Anne M. Halvorsen, som også har deltatt i arbeidet med å utforme den internasjonale fredsundervisnings-kampanjens strategidokument for 2004 og EN.CPS (European Network for Civil Peace Services) og NonViolent Peaceforce, Europe: NFR var dokumentansvarlig for konferansen: East West Cooperation of European NGOs on Civilian Conflict Resolution, Cluj Napoca, Romania, april. Her møtes 43 delegater fra 24 land, inkludert land i konflikt som Tsjetjsenja, Kurdisk Tyrkia, Moldova og Kypros. Rapport og resultater kan leses på en nettside driftet av Norges Fredsråd for EN.CPS. NFR representerte EN.CPS i EU-kommisjonen's strategimøte om ungdom i fredsarbeid. EPLO (European Peacebuilding Liaison Office fredsorganisasjonenes talerør i EU-systemet): NFR (ved NFRs Informasjonsgruppe for Civil peace services) deltar i EPLO-CISP (Civilian Intervention for Sustainable Peace) informasjonsgruppe. EPLO-CISP working group har nå en fast invitasjon til å delta i panelet når EU white policy papers blir presentert. I debatten om EUs politikk ovenfor Serbia Montenegro i desember representerte Steinar Bryn fra Nansen Dialog Senter Norges Fredsråd/EPLO. EPLO-CISP working group har drevet en lengre kampanje for opprettelsen av en tverrgående (Commision/Council/parliament/NGO) EU kontor for fredsbygging og konflikthåndtering. Forslaget falt i EU Parliamentets Utenrikskomité med kun en stemme. (se mer om EPLO-CISP working group i IG-rapporten). GPPAC (Global Platform for the Prevention of Armed Conflict): Grunnet manglende ressurser ble NFR forhindret fra å delta i FN-konferansen i NY i July, men har vært med i i prosessen med å forberede det europeiske innspillet. GUPT (General Union of Palestinian Teachers) og Ta'awon (Palestinian Conflict Resolution Institute): IG for Midtøsten, i samarbeid med IG for fredsundervisning har inngått et samarbeid med GUPT og Ta'awon for å innføre skolemekling i Palestinske skoler. Mer om dette i IG-rapporten. Andre internasjonale kontakter, aktive i 2005: Gjennom de europeiske nettverkene nevnt ovenfor har NFR hatt kontakt og samarbeid med de 33 medlemsorganisasjonene i EN.CPS og de 11 medlemsorganisasjonene i EPLO. NFR er også medlem i Nonviolent Peaceforce, og har hjulpet dem til å utvikle Wikiwiki-nettsiden for fredsressurser, 4) Politisk Påvirkning Lobbyarbeid er en av de fire pilarene i Norges Fredsråds arbeid. NFR har utviklet gode rutiner for å nå frem til stortingsrepresentanter, og har utviklet en metode for å måle innvirkningen av påvirkningsfremstøt. Dette er en tjeneste både for medlemsorganisasjonene og for informasjonsgruppene, og vil kunne hjelpe dem med deres lobbyarbeid. I samarbeid med disse, utvikler NFR innspill til Stortingsrepresentanter, utarbeider respons til stortingsmeldinger og politiske situasjoner, og sikrer en god høringsrunde med medlemmene. Midler Mye arbeid er nedlagt i å påvirke den nye regjeringen til å bevilge 2 millioner kr. til fredsbevegelsen. Disse er øremerket prosjekter, ikke drift, noe vi mener er beklagelig.

8 Posisjonsnotat for atomnedrustning Mellom januar og april 2005 utarbeidet NFR et omfattende posisjonsnotat om atomnedrustning i nært samarbeid med de medlemsorganisasjonene som jobber med atomnedrustning. Dette notatet ble brukt med stor suksess i Stortingsinterpellasjonen om ikkespredningsavtalen denne våren, og med mindre hell som innspill til konferansen i NYC. (Se innledning). Notatet finner du på nowar.no 8 Valgkampen 2005 NFR arrangerte tre større fredspolitiske arrangement i valgkampen De fant sted i Bergen, Trondheim og Oslo, og var alle svært vellykede. Arrangementene hadde debatter med prominente politikerpanel, stander med fredspolitisk materiell og gode kulturelle innslag. NFR bidro også i Guantanamo markeringen på Løvebakken med innlegg og apppel. Fredspolitisk regnskap NFR lagde et politisk fredspolitisk regnskap for valgkampen på grunnlag av patienes partiprogrammer og partienes fredspolitiske utvikling over de siste to perioder. Det fredspolitiske regnskapet ble godt dekket i media, og frembrakte svært mange positive reaksjoner i både politiske og aktivistiske miljø. Regnskapet finner du på ww.nowar.no Kontaktbygging, Stortingsrepresentanter: NFRs lobbygruppe har hatt mange samtaler med forskjellige Stortingsgrupper, spesielt medlemmer i Utenrikskomiteen, og Forsvarskomiteen i NFR har deltatt i budsjetthøring for statsbudsjett ) Informasjon Media-arbeid I løpet av 2005 har NFR hatt flere innlegg i avisene, bl. a. i Aftenposten, Dagbladet, Bergens Tidende, Vårt Land og Klassekampen. I disse har NFR kommentert et stort utvalg av saker, fra aktuelle utenriks- og forsvarspolitiske til fredsbygging og fredskultur/undervisning. NFR v/ daglig leder har vært på "Sånn er Livet" to ganger, en i forbindelse med budsjettkutt, en om fredsarbeids mangfold. Seminarer/konferanser i Norge Norges Fredsråd var medarrangør i følgende seminarer (bl.a.): med Nordisk Meklingsforum, seminaret "Frivillige organisasjoner i fredsmekling", mars med Norsk Forum for Mekling og Konfliktarbeid, tverrfaglig landskonferanse på Sundvollen hotel, november med FN sambandet, Internasjonal ungdoms konferanse for fred i Moss, august (NFRs informasjonsgruppe for fredsundervisning var ansvarlig for trening av 24 unge verkstedsledere til konferansen) Norges Fredsråd har bidratt med innlegg i mange seminarer og arrangementer i Norge. Her er noen eksempler: Amnesty International Policy Utviklingsseminar (forberedende for AI International Committee Meeting) om militær intervensjon, og samarbeid med militæret Modell FN (nordisk IB-skolenes simulasjon av FN Generalforsamling), Sandefjord med innlegg om Palestina Muren SVTUs allmøter om fredsarbeidet i Norge

9 9 Hardanger freds symposium om fredspolitikk i valgkampen UPOP aften på Universitetet i Oslo om norsk fredstradisjon Dessuten har sekretariatet drevet en omfattende besøksvirksomhet til skoler, pensjonistforeninger, lokale debattfora osv. med forskjellige temaer. Informasjonsarbeid ovenfor skoler/konfliktråd m.fl. IG for Fredsundervisnings side om ressurser for fredsundervisning er løpende oversatt til engelsk og arabisk. Den er flittig brukt, både av skoler i Norge og i utlandet, til konfliktrådets verksteder og til verksteder i regi av frivillige organisasjoner. Gruppen driver trening av ungdom i verkstedsledelse, verksteder i forskjellige fredsrelaterte temaer for voksne og skoleklasser, og har oppstart på fredsundervisningsverksteder i lærerhøyskoler i januar. Se mer om dette i IG-rapporten. 6) Finansiering NFR arbeider ikke bare for å få økt støtte for sin egen virksomhet, men støtte til fredsarbeid i sin alminnelighet. Norges Fredsråd arbeidet i mange år for å få opprettet en egen post i Statsbudsjettet for opplysningsarbeid for fred. Post 100 kap 71 kom først i statsbudsjettet i 2001, og har holdt seg på ca. 2 millioner kroner i 4 år. I statsbudsjettet for 2005 har det blitt et drastiske kutt til tross for flere grundige runder med samtlige partier i Stortinget under budsjettforhandlingene. Resultatet ble at NFRs sekretariat måtte stenge dørene 15. oktober, og NFR har siden blitt drevet kun med frivillig arbeid. En del av finansiering av informasjonsgruppene kommer fra: Prosjektarbeid: Alt prosjektarbeid i NFR blir utført i regi av informasjonsgrupper hvor medlemsorganisasjoner og andre deltar. Midlene til prosjektet blir søkt i medlemsorganisasjonenes navn, med deres logoer på søknaden. NFR står oppført som sekretariat. På denne måten bidrar NFR til å heve profilen på de enkelte medlemsorganisasjoner. For prosjektene utført i informasjonsgruppenes regi, se IG rapporten. Del 3: Økonomi Da resultatet av søknadsbehandlingen i UD ble kjent i april 2005, vedtok styret at penger skulle settes til side for å dekke leie av kontoret for 2005 og 2006, men at vi ellers skulle fortsette ordinær drift frem til det bare var igjen kr ,- i kapitalen. Dette var beregnet til å holde frem til medio oktober, noe som viste seg å stemme ganske fint. Regnskapet fra 2005 viser et (planlagt) underskudd på kr ,-. Flere av informasjonsgruppene har penger til gode som blir overført til Regnskapet er vedlagt her, men en komplett oversikt med noter og prosjektregnskap forelegges årsmøtet i tillegg. Styret, Oslo januar 2006

NORPEACE. Årsmelding 2006

NORPEACE. Årsmelding 2006 Norges Fredsråd NORPEACE Årsmelding 2006 Nettverksbygging Informasjon Politisk påvirkning Service 2 Årsmelding for Norges Fredsråd 2006 Del 1: Innledning... 3 Målsetting (fra vedtektene)...3 Arbeidsoppgaver

Detaljer

fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) årgang 76. Nr. 1/ 2015 1915 100 år

fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) årgang 76. Nr. 1/ 2015 1915 100 år fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) årgang 76. Nr. 1/ 2015 1915 100 år 2015 Innhold Fred og frihet Utgis av Internasjonal kvinneliga for fred og frihet Storgaten

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmelding 2010 Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Årsmelding 2010 Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Årsmelding 2010 Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er en frivillig organisasjon som

Detaljer

1 - INNLEDNING. 1.1 Asyl i Norge - statistikk

1 - INNLEDNING. 1.1 Asyl i Norge - statistikk 1 - INNLEDNING 1.1 Asyl i Norge - statistikk Asylsøknader I løpet av 1999 søkte 10.160 mennesker om asyl i Norge, i henhold til endelige tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Det representerer en økning

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 2 Innholdsfortegnelse Styreleiaren har ordet... 4 FN-sambandet 2012... 5 FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid... 6 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid... 8 FN-reform...

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

SFS JUBILEUMSSKRIFT 2013 20 ÅRS ARBEID FOR FRED I SUDAN

SFS JUBILEUMSSKRIFT 2013 20 ÅRS ARBEID FOR FRED I SUDAN Støttegruppe for Fred i Sudan (SFS) SFS JUBILEUMSSKRIFT 2013 20 ÅRS ARBEID FOR FRED I SUDAN Anders Breidlid med Rigmor Garnes Rødset Oslo, april 2013 ISBN: 978-82-303-2410-3 Forord Høsten 2012 ba styret

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL. GL BALNYTT MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.NO EN ANNEN FORTELLING OM GAZA ZIMBABWE: GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING Leder UNGDOM, RETTFERDIGHET OG FRED GLOBALNYTT 1/2015

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Det hendte i 2005 Årsmelding og regnskap Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Årsmelding 2005 LNUs leder har ordet: Tre milliarder grunner 1 1. LNU som kompetansebank 1 2. LNU

Detaljer

MILITÆR DRONEINDUSTRI I NORGE

MILITÆR DRONEINDUSTRI I NORGE Nummer 3 2013 I årgang 87 MILITÆR DRONEINDUSTRI I NORGE Kongsberg Satelitt Services NAMMO: divisjon i Arizona, USA Simicon, Kongsberg Devotek, Kongsberg Gruppen Eidel Prox Dynamics Chemring Nobel Applica

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 INNLEDNING... 3 1. LÆRINGSMULIGHETER... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 3. SYNLIGHET... 9 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 14 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

ALL DIFFERENT ALL EQUAL 2006-2007

ALL DIFFERENT ALL EQUAL 2006-2007 ALL DIFFERENT ALL EQUAL 2006-2007 Rapportering til Barne- og likestillingsdepartementet og Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet Utarbeidet av kampanjekoordinator Claire Annette Whelan 1.0 Introduksjon

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Dialogens hus. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. En mulighetsstudie RAPPORT. 30 april 2010

Dialogens hus. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. En mulighetsstudie RAPPORT. 30 april 2010 Dialogens hus En mulighetsstudie RAPPORT 30 april 2010 Otto Hauglin rådgivning as - Fjordveien 1, N-1363 - ohauglin@online.no - (+47) 67 57 57 00 Rapportens tittel Ansvarlig Dialogens hus en mulighetsstudie

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

Sammen løfter vi verden!

Sammen løfter vi verden! Årsrapport 2010 Sekretariat Utenlandssjef: Kjetil Østnor Ass. Utenlandssjef og rådgiver Midtøsten: Kjersti Lindøe Prosjektrådgiver Asia og Afrika: Tor Kjetil Edland Postadresse: KFUM-KFUK Global Postboks

Detaljer

Årsrapport 2011. sammen løfter vi verden 1

Årsrapport 2011. sammen løfter vi verden 1 Årsrapport 2011 sammen løfter vi verden 1 Årsrapport 2011 Innhold Innhold 2 KFUK-KFUM Global 2011 2 Sammen stopper vi fattigdom 3 Demokratisk Borgerskap 4 Vil si ifra! Unge erfaringer fra Zimbabwe 5 Klima-

Detaljer

Arven etter de rødgrønne og de blåblås ansvar

Arven etter de rødgrønne og de blåblås ansvar Arven etter de rødgrønne og de blåblås ansvar s.3 s.6 s.10 s.15 s.16 Innhold: 2 3: Leder og nyheter 4 5: Nå er makten i nye hender 6 7: Arven, gjeldspolitikk de siste 15 årene 8 11: De borgerliges ansvar

Detaljer

Årsrapport 2009. Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater

Årsrapport 2009. Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater Årsrapport 2009 Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater Norsk sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund og har over 90 000 medlemmer fordelt

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner - en første oversikt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn og

Detaljer

Forord. Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem)

Forord. Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem) 1 Årsmelding 2010 Forord Årsmeldingen utarbeides for et kalenderår, mens Forum for miljø og helses (FMH) årsmøter vanligvis legges til årskonferansen i mai - juni. FMHs årskonferanse med valg av nytt styre

Detaljer