Årsberetning Norges Fredsråd. NorPeace

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2005. Norges Fredsråd. NorPeace"

Transkript

1 Norges Fredsråd NorPeace Årsberetning 2005 Service Informasjonsformidling Koordinering Kompetanseheving Politisk påvirkning Nettverksarbeid - norsk Nettverksarbeid - internasjonalt Informasjonsgrupper

2 2 Årsberetning for Norges Fredsråd 2005 Del 1: Innledning...3 1) Målsetting (fra vedtektene)...3 2) Arbeidsoppgaver (fra vedtektene)...3 3) Innledning...3 4) Sammensetning av NFR Styret i Sekretariatet i Medlemsorganisasjoner i Nye medlemsorganisasjoner:...5 NFRs rolle ovenfor medlemsorganisasjonene:...5 1) Service til medlemsorganisasjonene:... 6 Servicetilbud...6 2) Tilrettelegging av møteplassvirksomhet...6 Informasjonsgrupper...6 3) Nettverksbygging...6 4) Politisk Påvirkning...7 Lobbyarbeid...7 Kontaktbygging, Stortingsrepresentanter:...8 5) Informasjon...8 Media-arbeid...8 Seminarer/konferanser i Norge...8 6) Finansiering...9 Del 3: Økonomi...9

3 3 Årsberetning for Norges Fredsråd 2005 Del 1: Innledning 1) Målsetting (fra vedtektene) NFR er partipolitisk og blokkpolitisk uavhengig. NFR skal arbeide for fred, nedrustning og konfliktløsning uten bruk av vold. NFR skal motarbeide krig, og ser militarisme, våpenallianser og den skjeve fordelingen av verdens ressurser som mulige årsaker til krig. NFR vil fremme solidaritet, rettferd, likeverd og forståelse på tvers av kulturelle forskjeller og politiske målsetninger. 2) Arbeidsoppgaver (fra vedtektene) Norges Fredsråd skal: samordne medlemsorganisasjonenes felles interesser informere og påvirke myndighetene og opinionen arbeide for økte bevilgninger til fredsarbeidet arbeide for intern skolering og informasjon iverksette felles tiltak styrke norsk, nordisk og internasjonalt fredsnettverk 3) Innledning For Norges Fredsråd har året 2005 har vært preget av budsjettkutt for det frivillige fredsarbeid, stortingsvalget og mange utenrikspolitiske utfordringer. Internasjonalt har utfordringene kommet på løpende bånd gjennom året: - Ikkespredningsavtalens tilsynskonferanse i mai 2005 gikk kort sagt dårlig. Norge viste seg som mindre progresive da de ikke støttet Canada i sitt A5 forslag, og inntok en mindre progresiv holdning i forhold til utplassering av atomvåpen i NATO regi. Nok en gang viste verden sitt hykleri ved å insistere på at Korea og Iran skulle oppgi deres atomprogrammer, uten å gjengjelde med vilje til nedrustning fra de etablerte atommaktene. - Norsk militær innsats i konfliktområder: Det norske bidraget til ISAF operasjonen i Afghanistan økte, selv om den nye regjeringen riktig nok sendte styrkene våre hjem fra Irak, og har avsluttet bidraget til Operation Enduring Freedom. - Norge har opprettholdt stillingen som verdens største eksportør av våpen per capita: Gjennom de siste 5 årene har Norge økt sin våpeneksport med 30%. Dette har heldigvis ikke gått upåaktet hen i mediene, takket være NFR og flere engasjerte medlemsorganisasjoner. - EU er fortsatt uten en godkjent konstitusjon: Dette har desverre hatt liten innvirkning på utviklingen av felles forsvar og våpenprogrammer. EUs håndtering av krise- og konfliktberedskap har åpnet seg for påvirkning fra freds-ngo'ene, og i EPLO sammenheng har NFR opplevd gjentatte ganger å bli invitert til å nominerer deltagere i panelldebatter, og til å delta i høringsrunder. Alt dette har gitt Norges Fredsråd mer enn nok arbeid å gjøre, og det gleder oss at så mange av våre medlemsorganisasjoner har aktivt deltatt i utforming av posisjonspapirer og politiske innspill. På hjemmefronten vekket Norges Fredsråds fredspolitisk regnskap stor interesse rett før valget. Valgresultatet ga nye muligheter til innspill, og vi ser med glede at den nye

4 4 regjeringens Soria Moria erklæring tok med seg mange av de momentene Norges Fredsråd har arbeidet for. Mye av NFRs ressurser og tid i 2005 slukt av den endeløse kampen for økte bevilgninger for det frivillige fredsarbeidet. Iherdig lobbying i oktober sikret at vi fikk snudd Bondevikregjeringens siste krampetrekning: en total utsletting av budsjett posten "Opplysningsarbeid for fred" i statsbudsjettet for den lille posten som er hovedkilden til midler for mange av medlemsorganisasjonene i Norges Fredsråd. Med den nye Regjeringen fikk vi posten på plass igjen, som nå beløper seg på 2 millioner kroner, men er nå forbeholdt prosjektmidler. Grunnet budsjettkuttet som kom i 2005, måtte vi imidlertid nedlegge NFRs sekretariat 15. oktober Arbeidet har fortsatt kun på frivillig basis. Dette har desverre gått kraftig ut over service-tilbudet til medlemsorganisasjonene, og blandt annet nyhetsbrevet som gikk ut hver annen uke til over 5000 abonnenter savnes. 4) Sammensetning av NFR 2005 Styret i 2005 Styreleder: Erik Strøm Styremedlemmer: Anne Halvorsen (NFL), Alexander Harang (NFL), Elise Christensen (CCM), Rannveig Finsveen (Transformator), Øivind Solberg (FMK) Varamedlemmer: Einar Idsøe Eidsvåg (SVTU), Ivar Evensmo, Karin Aanes (IKFF), Thomas Tallaksen (FMK) Grunnet sykdom har førstevara Einar Idsøe Eidsvåg vært styremedlem gjennom hele perioden. Sekretariatet i 2005 Staben har bestått av: Daglig leder, Babs Sivertsen (30% stilling) Politisk rådgiver, Alexander Harang (30% stilling) *Informasjonsgruppe koordinatorer: Kristin Sørnes *Medlemskontakt: Astrid Hunsett *Verkstedskoordinatorer: (fra desember) Ragnhild Almelid Ærespresident og kontakt person for Vanunu-kampanjen og IPB: Fredrik Heffermehl * Disse stillinger er avhengig av at enkelte personer blir bevilget AETAT arbeidspraksisplass, noe som i utgangspunkt varer bare i 3 måneder. Derfor er det stor gjennomtrekk, og stillingene som ofte formes etter individets behov, er ikke alltid besatt. Norges Fredsråd har fortsatt lokaler hos GRIP i Folketeaterpasasjen. Denne løsningen gjør oss til samboere med blandt annet IGNIS, Forum for Systemdebatt, Idebanken og For Velferdsstaten. Ærespresident og kontakt person for Vanunu-kampanjen og IPB: Fredrik Heffermehl

5 5 Medlemsorganisasjoner i 2005 Bestemødre for fred Barne og ungdomsfilosofer (www.skoletorget.no) Changemaker Den norske fredskomité EMBLA Kvinneskipet ro for fred Folkereisning mot krig Fred med naboer Informasjonsarbeidere for fred Internasjonal dugnad Juvente IFOR Norge IGNIS Kvekernes Komité for Fred og Menneskerettigheter (Vennenes Samfunn Kvekerne) Nei til Nye NATO Nord-norsk Fredssenter Norges Fredslag Norges Kristne Studentforbund Norges Storlosje av IOGT Norsk seksjon av Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet Norske Leger mot Atomvåpen (NLA) Palestina-Israel-Oslo (PIO) Peace Point Foundation PRESS Redd Barnas Ungdom Senter for Konflikthåndtering The International Human Rights March Transcend Transformator World Voices Nye medlemsorganisasjoner: Følgende organisasjoner har hatt status som midlertidige medlemmer frem til årsmøtet. Opptaket i NFR skal behandles i årsmøtet for 2006, og krever 2/3 dels flertall på årsmøtet: Kandidater til opptak: Bike for Peace, Islamsk Fredsråd NFRs rolle ovenfor medlemsorganisasjonene: Medlemsorganisasjonene kan deles i fire (ikke eksklusive) grupper: - de som benytter seg av servicetilbudene, seminarrom, infrastruktur, hjemmesideoppdatering, osv. - de som deltar aktivt i felles politisk påvirkningsarbeid - de som deltar aktivt i informasjonsgruppene - de som er medlemmer fordi de støtter det arbeidet som gjøres av Norges Fredsråd, men har selv ikke kapasitet/mandat til å gjøre det.

6 Del 2: Kjernearbeid Stikkord for NFRs virksomhet er politisk påvirkning, informasjon, nettverksbygging og service. 6 1) Service til medlemsorganisasjonene: Servicetilbud Møtelokaler: Så lenge sekretariatet har holdt åpent har Norges Fredsråd kunnet tilby møterom og sekretærtjenester til informasjonsgrupper. Dette er et tilbud som har blitt flittig brukt av enkelte medlemsorganisasjoner i tillegg til informasjonsgruppene. Tilbudet var savnet de siste 3 månedene av året. Nettsider: For flere av medlemsorganisasjonene har NFR også driftet enkle hjemmesider med adresse (www.nowar.no/(navn på medlem). I tillegg har NFR driftet nettsider for noen av informasjonsgruppene (Sri Lanka gruppen og fredsundervisningsgruppen). NFR drifter følgende nettsider: Egen nettside, Norges Fredslag, Den Norske Fredskomiteen, Fred med Naboer, Bestemødre for Fred, Focal Point Sri Lanka, Fredsundervisning, Fredsforum, Transformator og European Network of Civil Peace Services. Av de 6 nettsidene drevet av NFR har kun en (www.fredsundervisning.no) blitt oppdatert siden sekretariatet stengte i oktober. Bokbutikk: NFR selger bøker, hefter og tidsskrifter og annet materiale på vegne av sine medlemmer, både på kontoret og gjennom nettstedet. Det har vært lite aktivitet i bokbutikken i år. 2) Tilrettelegging av møteplassvirksomhet Informasjonsgrupper Informasjonsgruppene er medlemmenes mulighet til å samarbeide, koordinere og dele kunnskap med hverandre på temaer som opptar dem. Gjennom Informasjonsgruppene får også medlemsorganisasjonene mulighet til å benytte seg av tjenester fra Norges Fredsråd. I regi av informasjonsgruppene utfører NFR informasjonsspredning, kompetansebygging, nettverksbygging, koordinering og politisk påvirkning. Retningslinjene for informasjonsgruppene ligger på hjemmesiden. Årsrapporten for informasjonsgruppene er vedlagt. 3) Nettverksbygging Nasjonalt blir nettverksbygging for det meste ivaretatt ved nettsider, møtevirksomhet og seminardeltagelse (se avsnittet om informasjon). Internasjonalt FNs 60. Generalforsamling: NFR oppnevnte Norges Fredslags kandidat Alexander Harang som observatør til FNs 60. Generalforsamling i New York høsten Hans rapporter kan leses på NFRs hjemmeside. Alexander har hatt egne informasjonsopplegg for flere medlemsorganisasjoner om nedrustningsarbeidet i denne Generalforsamlingen. IPB: NFR er fortsatt International Peace Bureau s Oslo kontor. I denne sammenhengen fungerer NFR v/ Fredrik Heffermehl som et aktivt pressebyrå og information clearing house for informasjon mellom ulike aktører, media og miljøer i Norge, og mellom disse og utenlandske aktører og miljøer. Fredrik Heffermehl er visepresident i IPB, og representerte NFR i IPBs årsmøte i Geneve. Fredrik Heffermehls bok, "Vanunu, hans kamp og kampen for ham" har fått meget hederlig omtale i avisene. Heffermehls bok Peace is Possible er nå oversatt til 18 språk og hittil ferdig trykt på 7 (bangla, engelsk, finsk, norsk, serbisk spansk, hindi og urdu). Boka har et eget nettsted:

7 7 Haagappellen: NFR er ansvarlig for oppfølging av Haagappellen i Norge. NFR vektlegger kampanjene for fredsundervisning og ikke-spredning av våpen. NFR er representert i International Advisory Committee for Global Campaign for Peace Education ved Anne M. Halvorsen, som også har deltatt i arbeidet med å utforme den internasjonale fredsundervisnings-kampanjens strategidokument for 2004 og EN.CPS (European Network for Civil Peace Services) og NonViolent Peaceforce, Europe: NFR var dokumentansvarlig for konferansen: East West Cooperation of European NGOs on Civilian Conflict Resolution, Cluj Napoca, Romania, april. Her møtes 43 delegater fra 24 land, inkludert land i konflikt som Tsjetjsenja, Kurdisk Tyrkia, Moldova og Kypros. Rapport og resultater kan leses på en nettside driftet av Norges Fredsråd for EN.CPS. NFR representerte EN.CPS i EU-kommisjonen's strategimøte om ungdom i fredsarbeid. EPLO (European Peacebuilding Liaison Office fredsorganisasjonenes talerør i EU-systemet): NFR (ved NFRs Informasjonsgruppe for Civil peace services) deltar i EPLO-CISP (Civilian Intervention for Sustainable Peace) informasjonsgruppe. EPLO-CISP working group har nå en fast invitasjon til å delta i panelet når EU white policy papers blir presentert. I debatten om EUs politikk ovenfor Serbia Montenegro i desember representerte Steinar Bryn fra Nansen Dialog Senter Norges Fredsråd/EPLO. EPLO-CISP working group har drevet en lengre kampanje for opprettelsen av en tverrgående (Commision/Council/parliament/NGO) EU kontor for fredsbygging og konflikthåndtering. Forslaget falt i EU Parliamentets Utenrikskomité med kun en stemme. (se mer om EPLO-CISP working group i IG-rapporten). GPPAC (Global Platform for the Prevention of Armed Conflict): Grunnet manglende ressurser ble NFR forhindret fra å delta i FN-konferansen i NY i July, men har vært med i i prosessen med å forberede det europeiske innspillet. GUPT (General Union of Palestinian Teachers) og Ta'awon (Palestinian Conflict Resolution Institute): IG for Midtøsten, i samarbeid med IG for fredsundervisning har inngått et samarbeid med GUPT og Ta'awon for å innføre skolemekling i Palestinske skoler. Mer om dette i IG-rapporten. Andre internasjonale kontakter, aktive i 2005: Gjennom de europeiske nettverkene nevnt ovenfor har NFR hatt kontakt og samarbeid med de 33 medlemsorganisasjonene i EN.CPS og de 11 medlemsorganisasjonene i EPLO. NFR er også medlem i Nonviolent Peaceforce, og har hjulpet dem til å utvikle Wikiwiki-nettsiden for fredsressurser, 4) Politisk Påvirkning Lobbyarbeid er en av de fire pilarene i Norges Fredsråds arbeid. NFR har utviklet gode rutiner for å nå frem til stortingsrepresentanter, og har utviklet en metode for å måle innvirkningen av påvirkningsfremstøt. Dette er en tjeneste både for medlemsorganisasjonene og for informasjonsgruppene, og vil kunne hjelpe dem med deres lobbyarbeid. I samarbeid med disse, utvikler NFR innspill til Stortingsrepresentanter, utarbeider respons til stortingsmeldinger og politiske situasjoner, og sikrer en god høringsrunde med medlemmene. Midler Mye arbeid er nedlagt i å påvirke den nye regjeringen til å bevilge 2 millioner kr. til fredsbevegelsen. Disse er øremerket prosjekter, ikke drift, noe vi mener er beklagelig.

8 Posisjonsnotat for atomnedrustning Mellom januar og april 2005 utarbeidet NFR et omfattende posisjonsnotat om atomnedrustning i nært samarbeid med de medlemsorganisasjonene som jobber med atomnedrustning. Dette notatet ble brukt med stor suksess i Stortingsinterpellasjonen om ikkespredningsavtalen denne våren, og med mindre hell som innspill til konferansen i NYC. (Se innledning). Notatet finner du på nowar.no 8 Valgkampen 2005 NFR arrangerte tre større fredspolitiske arrangement i valgkampen De fant sted i Bergen, Trondheim og Oslo, og var alle svært vellykede. Arrangementene hadde debatter med prominente politikerpanel, stander med fredspolitisk materiell og gode kulturelle innslag. NFR bidro også i Guantanamo markeringen på Løvebakken med innlegg og apppel. Fredspolitisk regnskap NFR lagde et politisk fredspolitisk regnskap for valgkampen på grunnlag av patienes partiprogrammer og partienes fredspolitiske utvikling over de siste to perioder. Det fredspolitiske regnskapet ble godt dekket i media, og frembrakte svært mange positive reaksjoner i både politiske og aktivistiske miljø. Regnskapet finner du på ww.nowar.no Kontaktbygging, Stortingsrepresentanter: NFRs lobbygruppe har hatt mange samtaler med forskjellige Stortingsgrupper, spesielt medlemmer i Utenrikskomiteen, og Forsvarskomiteen i NFR har deltatt i budsjetthøring for statsbudsjett ) Informasjon Media-arbeid I løpet av 2005 har NFR hatt flere innlegg i avisene, bl. a. i Aftenposten, Dagbladet, Bergens Tidende, Vårt Land og Klassekampen. I disse har NFR kommentert et stort utvalg av saker, fra aktuelle utenriks- og forsvarspolitiske til fredsbygging og fredskultur/undervisning. NFR v/ daglig leder har vært på "Sånn er Livet" to ganger, en i forbindelse med budsjettkutt, en om fredsarbeids mangfold. Seminarer/konferanser i Norge Norges Fredsråd var medarrangør i følgende seminarer (bl.a.): med Nordisk Meklingsforum, seminaret "Frivillige organisasjoner i fredsmekling", mars med Norsk Forum for Mekling og Konfliktarbeid, tverrfaglig landskonferanse på Sundvollen hotel, november med FN sambandet, Internasjonal ungdoms konferanse for fred i Moss, august (NFRs informasjonsgruppe for fredsundervisning var ansvarlig for trening av 24 unge verkstedsledere til konferansen) Norges Fredsråd har bidratt med innlegg i mange seminarer og arrangementer i Norge. Her er noen eksempler: Amnesty International Policy Utviklingsseminar (forberedende for AI International Committee Meeting) om militær intervensjon, og samarbeid med militæret Modell FN (nordisk IB-skolenes simulasjon av FN Generalforsamling), Sandefjord med innlegg om Palestina Muren SVTUs allmøter om fredsarbeidet i Norge

9 9 Hardanger freds symposium om fredspolitikk i valgkampen UPOP aften på Universitetet i Oslo om norsk fredstradisjon Dessuten har sekretariatet drevet en omfattende besøksvirksomhet til skoler, pensjonistforeninger, lokale debattfora osv. med forskjellige temaer. Informasjonsarbeid ovenfor skoler/konfliktråd m.fl. IG for Fredsundervisnings side om ressurser for fredsundervisning er løpende oversatt til engelsk og arabisk. Den er flittig brukt, både av skoler i Norge og i utlandet, til konfliktrådets verksteder og til verksteder i regi av frivillige organisasjoner. Gruppen driver trening av ungdom i verkstedsledelse, verksteder i forskjellige fredsrelaterte temaer for voksne og skoleklasser, og har oppstart på fredsundervisningsverksteder i lærerhøyskoler i januar. Se mer om dette i IG-rapporten. 6) Finansiering NFR arbeider ikke bare for å få økt støtte for sin egen virksomhet, men støtte til fredsarbeid i sin alminnelighet. Norges Fredsråd arbeidet i mange år for å få opprettet en egen post i Statsbudsjettet for opplysningsarbeid for fred. Post 100 kap 71 kom først i statsbudsjettet i 2001, og har holdt seg på ca. 2 millioner kroner i 4 år. I statsbudsjettet for 2005 har det blitt et drastiske kutt til tross for flere grundige runder med samtlige partier i Stortinget under budsjettforhandlingene. Resultatet ble at NFRs sekretariat måtte stenge dørene 15. oktober, og NFR har siden blitt drevet kun med frivillig arbeid. En del av finansiering av informasjonsgruppene kommer fra: Prosjektarbeid: Alt prosjektarbeid i NFR blir utført i regi av informasjonsgrupper hvor medlemsorganisasjoner og andre deltar. Midlene til prosjektet blir søkt i medlemsorganisasjonenes navn, med deres logoer på søknaden. NFR står oppført som sekretariat. På denne måten bidrar NFR til å heve profilen på de enkelte medlemsorganisasjoner. For prosjektene utført i informasjonsgruppenes regi, se IG rapporten. Del 3: Økonomi Da resultatet av søknadsbehandlingen i UD ble kjent i april 2005, vedtok styret at penger skulle settes til side for å dekke leie av kontoret for 2005 og 2006, men at vi ellers skulle fortsette ordinær drift frem til det bare var igjen kr ,- i kapitalen. Dette var beregnet til å holde frem til medio oktober, noe som viste seg å stemme ganske fint. Regnskapet fra 2005 viser et (planlagt) underskudd på kr ,-. Flere av informasjonsgruppene har penger til gode som blir overført til Regnskapet er vedlagt her, men en komplett oversikt med noter og prosjektregnskap forelegges årsmøtet i tillegg. Styret, Oslo januar 2006

Årsberetning for Norges Fredsråd 2004

Årsberetning for Norges Fredsråd 2004 Årsberetning for Norges Fredsråd 2004 Del 1: Innledning... 2 1) Målsetting (fra vedtektene)...2 2) Arbeidsoppgaver (fra vedtektene)...2 3) Innledning...2 4) Sammensetning av NFR 2004... 2 Styret i 2004...2

Detaljer

NORPEACE. Årsmelding 2006

NORPEACE. Årsmelding 2006 Norges Fredsråd NORPEACE Årsmelding 2006 Nettverksbygging Informasjon Politisk påvirkning Service 2 Årsmelding for Norges Fredsråd 2006 Del 1: Innledning... 3 Målsetting (fra vedtektene)...3 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Referat fra Norges Fredsråds representantskapsmøte 9. mai 2011

Referat fra Norges Fredsråds representantskapsmøte 9. mai 2011 Referat fra Norges Fredsråds representantskapsmøte 9. mai 2011 Sted: Storgata 33a, 4. etg i FN-sambandets lokaler Til stede: Marit Langemyr (Aktive fredsreiser), Hannah Eline Ander (CM), Heidrun Ullerud

Detaljer

Media og politiske utspill... 13. Om Norges Fredsråd... 15. Organsasjonsnummer: 974 931 966 Side 2 av 18 Konto: 9354.12.77467

Media og politiske utspill... 13. Om Norges Fredsråd... 15. Organsasjonsnummer: 974 931 966 Side 2 av 18 Konto: 9354.12.77467 Årsmelding 2009 Innledning Norges Fredsråd har hatt et svært aktivt år med en rekke prosjekter og arrangementer. Under følger en punktvis beskrivelse av ulike tiltak og arrangementer i NFRs regi gjennom

Detaljer

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015 w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred

Detaljer

Årsmelding 2010. Organsasjonsnummer: 974 931 966 Side 1 av 13 Konto: 9354.12.77467

Årsmelding 2010. Organsasjonsnummer: 974 931 966 Side 1 av 13 Konto: 9354.12.77467 Årsmelding 2010 Organsasjonsnummer: 974 931 966 Side 1 av 13 Konto: 9354.12.77467 Innledning Norges Fredsråd har hatt et svært aktivt år med en rekke prosjekter og arrangementer. Under følger en punktvis

Detaljer

Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid

Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid 1 Innhold: Hovedmålsettinger for det internasjonale arbeidet Mandat og oppgaver Fokusområder og politiske prioriteringer Partiets internasjonale nettverk

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Vedtatt av Sentralstyret mars 2016 Mål for Utdanningsforbundets internasjonale arbeid Utdanningsforbundet skal aktivt bruke

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Årsrapport 2012 Norges Fredsråd

Årsrapport 2012 Norges Fredsråd Årsrapport 2012 Organisasjonsnummer: 974 931 966 Konto: 9354.12.77467 Side 1 av 15 Innledning Norges Fredsråd har hatt et svært aktivt år med en rekke prosjekter og arrangementer. I mars 2012 var det offisiell

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Tid Hovedområde Kapitler Vurdering 4 uker Uke 34-37

Tid Hovedområde Kapitler Vurdering 4 uker Uke 34-37 Årsplaner Fokus Politikk og Årsplanen under er utarbeidet av tre lærere med tanke på undervisning etter læreverket Fokus Politikk og, derfor skiller de seg noe fra hverandre men viser også mangfoldet i

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

Parti nr 8: fredspolitikken i Rødt

Parti nr 8: fredspolitikken i Rødt Gjennomgang av Rødt sitt program for Valg 9 Parti nr 8: fredspolitikken i Rødt Konvensjonell nedrustning og atomnedrustning Bakgrunn for indikator: Behovet for konvensjonell og ikke-konvensjonell nedrustning

Detaljer

Årsrapport 2013 Norges Fredsråd

Årsrapport 2013 Norges Fredsråd Årsrapport 2013 Innledning Norges Fredsråd er et paraplyorgan for 20 organisasjoner i norsk fredsbevegelse. Siden opprettelsen i 1945, har Norges Fredsråd jobbet aktivt for å promotere konfliktløsning,

Detaljer

Fredspolitisk regnskap 2013. - En presentasjon og vurdering av de politiske partienes fredspolitikk

Fredspolitisk regnskap 2013. - En presentasjon og vurdering av de politiske partienes fredspolitikk Fredspolitisk regnskap 2013 - En presentasjon og vurdering av de politiske partienes fredspolitikk Fredspolitisk regnskap 2013 Fredspolitisk regnskap er en fremstilling av de partipolitiske programmene

Detaljer

Strategisk internasjonalt arbeid

Strategisk internasjonalt arbeid Strategisk internasjonalt arbeid 2014-2019 1 S i d e Internasjonalt elevengasjement Samarbeid og erfaringsutveksling er to esensielle deler av det internasjonale arbeidet vi gjør i Elevorganisasjonen.

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune. VEDTEKTER FOR NLA HØGSKOLEN AS (Vedtatt i generalforsamling 9. desember 2009 med endringer 21.11.2012 og 21.05.2014) 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets

Detaljer

Rapport fra Norges Fredsråds observatør under FNs 60. generalforsamling, 2005

Rapport fra Norges Fredsråds observatør under FNs 60. generalforsamling, 2005 Rapport fra Norges Fredsråds observatør under FNs 60. generalforsamling, 2005 Innhold: Innledning Målsettinger og tema...s2 Avklaringer....s3 Forberedelser i Norge...s3 Del 1: Oppdragets rammevilkår Tidsramme

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på møter (folkemøter, i partier, foreninger osv.), særlig da om vedtak av politisk natur.

Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på møter (folkemøter, i partier, foreninger osv.), særlig da om vedtak av politisk natur. Rebekka Jynges blogginnlegg fra FNs Generalforsamling i New York: 18. oktober 2012: Resolusjon, mottakelse og barns rettigheter: Fra det norske leksikon: Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI Vedtekter vedtatt 22.08.2015 1 Navn Foreningens navn er Forening for menneskerettigheter og demokrati. 2 Stiftelse Foreningen ble stiftet 10.08.2003,

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

«Norsk strategisk samarbeid med Israel» Innledning av Alexander Harang, Leder i Norges fredslag UiO, 30. okt 2013 kl 12:15

«Norsk strategisk samarbeid med Israel» Innledning av Alexander Harang, Leder i Norges fredslag UiO, 30. okt 2013 kl 12:15 «Norsk strategisk samarbeid med Israel» Innledning av Alexander Harang, Leder i Norges fredslag UiO, 30. okt 2013 kl 12:15 De neste tretti: Norsk våpenhandelpolitikk ovenfor Israel utfordres av Frp -

Detaljer

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uførepensjon - sykelønnsordning henvendelser 2013-2017. Dok.

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uførepensjon - sykelønnsordning henvendelser 2013-2017. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.2.2014, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 18.02.2014 Svar på henvendelse i brev av 280114 - klage på NAV Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd -

Detaljer

Humanisme i et internasjonalt perspektiv

Humanisme i et internasjonalt perspektiv International Humanist and Ethical Union advocacy support outreach community Humanisme i et internasjonalt perspektiv Roar Johnsen IHEU Vice President Disposisjon Hvordan står humanistbevegelsen i verden

Detaljer

Strategidokumentet er forankret i STLs formålsparagraf som ble vedtatt da organisasjonen ble stiftet i 1996.

Strategidokumentet er forankret i STLs formålsparagraf som ble vedtatt da organisasjonen ble stiftet i 1996. STRATEGIDOKUEMENT FOR STL: 2012-2014 / ARBEIDSPLAN 2012 Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er paraplyorganisasjonen for tros- og livssynssamfunn i Norge. I 2011 feiret vi femten års jubileum.

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Saksutredning: DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Trykte vedlegg: Sluttrapport fra fylkeskomiteen om demokratijubileene 2013 2014 i Rogaland Utrykte vedlegg: Ingen 1. Bakgrunn I 2013

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN

Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN EU Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN EUs prinsipper Overnasjonalitet Vedtak er forpliktende Det indre markedet (fra 1993) Fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft

Detaljer

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret...

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Levanger Ungdomsråd Vedtekter Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. 1 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER (TIF) HOVEDBUDSKAP FOR VIDERE ARBEID MED POLITIKKUTFORMING

TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER (TIF) HOVEDBUDSKAP FOR VIDERE ARBEID MED POLITIKKUTFORMING TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER (TIF) HOVEDBUDSKAP FOR VIDERE ARBEID MED POLITIKKUTFORMING Innledning Formålet med dette dokumentet er å gi en oversikt over hovedkonklusjonene og anbefalingene fra

Detaljer

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl. 0830-1030 på Veterinærinstituttet, Oslo

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl. 0830-1030 på Veterinærinstituttet, Oslo REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl. 0830-1030 på Veterinærinstituttet, Oslo Tilstede: Bente Bergersen (forvaltning, styreleder) via videokonferanse Aurora Brønstad (forskning)

Detaljer

Årsmelding Norges Verdensarv 2012

Årsmelding Norges Verdensarv 2012 Årsmelding Norges Verdensarv 2012 1. Organisasjon Norges Verdensarv (NVA) er en forening for verdensarvstedene i Norge, og ble stiftet på Røros 4. desember 2007. Norges Verdensarv har som formål å ivareta

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014 ÅRSBERETNING Grünerløkka SV 2014 Styret Ingrid Hødnebø (leder, AU), Arild Sverstad Haug (1. nestleder, AU), Malin Jacob (2. nestleder, AU), Carl Morten Amundsen (styremedlem, AU), Ane Marthe Solheim Skar

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Innhold. Innledning. I Aktiviteter... 3. II Fredshuset... 17. III Media og politiske utspill... 19. IV Om Norges Fredsråd... 22

Innhold. Innledning. I Aktiviteter... 3. II Fredshuset... 17. III Media og politiske utspill... 19. IV Om Norges Fredsråd... 22 Årsmelding 2011 Innledning Norges Fredsråd har hatt et svært aktivt år med en rekke prosjekter og arrangementer. I tillegg har Fredsrådets sekretariat jobbet gjennom hele2011 for å etablere Norges første

Detaljer

- den liberale tankesmien

- den liberale tankesmien - den liberale tankesmien Civita er en liberal tankesmie som har til formål å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et sterkt sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Borgerlig side

Detaljer

Mange takk til ØstlandsSamarbeidet for at jeg får bidra med noen tanker om dagens europapolitikk ut ifra et tysk perspektiv,

Mange takk til ØstlandsSamarbeidet for at jeg får bidra med noen tanker om dagens europapolitikk ut ifra et tysk perspektiv, Statssekretær, Kjære alle sammen, Mange takk til ØstlandsSamarbeidet for at jeg får bidra med noen tanker om dagens europapolitikk ut ifra et tysk perspektiv, Ingenting er enklere i disse tider enn å kritisere

Detaljer

Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd

Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd Vedtatt i Helsingfors 26.10.2002 Revidert i Oslo 26.10.2003 Revidert i Stockholm 31.10.2004 Revidert i Reykjavik 23.10.2005 Revidert i Oslo 28.10.2007 Revidert i Helsingfors

Detaljer

Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter

Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter Caritas Norge har som trosbasert aktør lang erfaring med ulike former for fredsarbeid fra flere kontinenter. Vi støtter for tiden fredsprosesser på Filippinene,

Detaljer

Nummer 2 2009 I årgang 83. Valg og fred

Nummer 2 2009 I årgang 83. Valg og fred Nummer 2 2009 I årgang 83 Valg og fred Innhold 8 19 21 Stortingsvalget 2009 Fredsuke med Galtung Arms Trade Treaty Hanne har ordet side 3 Fredslaget i media side 4 Et verdivalg? side 5 Sivile fredsstyrker

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Konseptet NÆRINGSNETTVERK ## Eidsvoll

Konseptet NÆRINGSNETTVERK ## Eidsvoll Konseptet NÆRINGSNETTVERK ## Eidsvoll Eidsvoll NÆRINGSNETTVERK EIDSVOLL NÆRINGSLIVSFORUM OG «EIDSVOLL NÆRINGSRÅD» Innovasjon Gardermoen Ditt bedriftsnettverk i Gardermoregionen Mål: Økt lønnsomhet og vekst

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Dok.dato: 20.09.2010. Dokument 8:139 S Departementets vurdering av forslag om umiddelbar flytting av utenlandske kriminelle fra Halden fengsel

Dok.dato: 20.09.2010. Dokument 8:139 S Departementets vurdering av forslag om umiddelbar flytting av utenlandske kriminelle fra Halden fengsel Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 28.09.2010 Svar på brev av 140910 Helsevesenet - henvendelser - 2009-2013 2009/1882-106 7755/2010 20.09.2010 Dokument 8:139

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker

Tillitsverv i Changemaker Tillitsverv i Changemaker 1 Changemaker er noe av det beste norsk ungdom har å by på. - Jonas Gahr Støre Om heftet Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en

Detaljer

SVs arbeids- og organisasjonsplan

SVs arbeids- og organisasjonsplan SVs arbeids- og organisasjonsplan Vedtatt av SVs landsstyre 24.-25. januar 2014 Arbeids- og organisasjonsplanen er SVs overordnede strategi for vårt politiske og organisatoriske arbeid de neste fire årene.

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia

KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 20.-21.02.2002 Saksbehandler: Kristin Fæhn Saksdokumenter: Statuttene for European Federation for Diaconia Eurodiaconia

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09 og 24.11.11 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse-

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Artikkel 1 Navn og formål

Artikkel 1 Navn og formål Revidert siste gang April 2009 Artikkel 1 Navn og formål Seksjon 1 Navn Organisasjonens navn er TETRA-forum Norge. Seksjon 2 Formål Organisasjonens hovedformål er å være en viktig bidragsyter i arbeidet

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

AKTIVITET STATUS OPPGAVER ANSVAR

AKTIVITET STATUS OPPGAVER ANSVAR Sak 10 NLA ARBEIDSPLAN 2010 - TABELL AKTIVITET STATUS OPPGAVER ANSVAR 1 STYRKE PROFIL 1-1 Synliggjøre profesjonen arbeider for å synliggjøre profesjonen ved å bidra til økt medieomtale av NLA, landskapsarkitekter

Detaljer

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Møteleder: Thomas Vold Referent: Cecilie Harr Moen Tilstede: 22 medlemmer (av totalt 29 fremmøtte på seminaret).

Detaljer

KR 41/02 Godkjenning av Kirkens Familieverns vedtekter

KR 41/02 Godkjenning av Kirkens Familieverns vedtekter KR 41/02 Godkjenning av Kirkens Familieverns vedtekter Råd, utvalg m.m Møtested Møtedato Kirkerådet Oslo 06.-07.09.02 Saksbehandler: Kristin Fæhn Sak nr. KR 41/02: Godkjenning av vedtekter for Kirkens

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter arrangementet Klimavalg 2013 på Hamar.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter arrangementet Klimavalg 2013 på Hamar. Saknr. 13/8220-2 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter arrangementet

Detaljer

«Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002»

«Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002» Internasjonal politikk 61 [2] 2003: 235-240 ISSN 0020-577X Debatt 235 Kommentar «Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002» Stein Tønnesson direktør, Institutt for fredsforskning (PRIO) Hvorfor mislyktes Norge

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner

Detaljer

NOTAT. Tidsbruk: 3 dagsmøter i året noe tid til forberedelser/etterarbeid.

NOTAT. Tidsbruk: 3 dagsmøter i året noe tid til forberedelser/etterarbeid. NOTAT Til: Landsstyret Dato: 06.10.2011 Saksnummer: 11-605 NJs internasjonale arbeid - koordinering Under finner dere en orientering og oppsummering av NJs internasjonale engasjement, prosjekter, saker,

Detaljer

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen.

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen. Side 1 av 10 Årsmøte. Søndag 15.03.2009 Kl 1600 i Operasjonsentralen. Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7. Referat. Side 2 av 10 Agenda: 1. Kort presentasjon av sittende styre. 2. Årsrapport for 2008. 3.

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

NTA-AVISA. Flertall vil forby atomvåpen. Utgitt av Nei til Atomvåpen Nr 02 - Juni 2013 S. 8-9

NTA-AVISA. Flertall vil forby atomvåpen. Utgitt av Nei til Atomvåpen Nr 02 - Juni 2013 S. 8-9 NTAAVISA Utgitt av Nei til Atomvåpen Nr 02 Juni 2013 Flertall vil forby atomvåpen S. 89 NTAAvisa nr. 02/2013 Blåkopi av Bildt? Av Stine Rødmyr Innhold NTAAvisa s. 3 s. 4 s. 5 s. 6 s. 7 s. 89 s. 1011 s.

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2010 Styrets sammensetning for 2010: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF Oslo Kasserer:

Detaljer

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006 TROMSØ IDRETTSRÅD 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokoll (desisorer) 3. Godkjenning av forretningsorden 4. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Årsmøtet i Osloforbundet har vedtatt nye vedtekter. Disse må godkjennes

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon (Vedtekter vedtatt av Representantskapet 14.03.04)

Speidernes fellesorganisasjon (Vedtekter vedtatt av Representantskapet 14.03.04) Speidernes fellesorganisasjon (Vedtekter vedtatt av Representantskapet 14.03.04) VEDTEKTER Speidernes fellesorganisasjon er en sammenslutning av selvstendige, norske speiderforbund som ved sammenslutningen

Detaljer

Minne medlemmene på dette på årsmøtet. Se også artikkel om temaet i Kommunal Rapport 19.august 2004.

Minne medlemmene på dette på årsmøtet. Se også artikkel om temaet i Kommunal Rapport 19.august 2004. Styremøte nr. 6 2004 Tilstede : Kari Austenå, Brede Kristiansen (pkt. 1 og 2), Eva Kr. Lian, Svein Erik Skjønnås, Sture Medby, Toril Reitan Kopi : Jan Petter Bergan, Liva Aronsen, Olav Dombu Referat :

Detaljer

Gjennomgang av fredspolitikken i MDGs program:

Gjennomgang av fredspolitikken i MDGs program: Gjennomgang av Miljøpartiet De Grønnes program for Valg 9 Gjennomgang av fredspolitikken i MDGs program: Konvensjonell nedrustning og atomnedrustning Bakgrunn for indikator: Behovet for konvensjonell og

Detaljer