Fredspolitisk regnskap En presentasjon og vurdering av de politiske partienes fredspolitikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fredspolitisk regnskap 2013. - En presentasjon og vurdering av de politiske partienes fredspolitikk"

Transkript

1 Fredspolitisk regnskap En presentasjon og vurdering av de politiske partienes fredspolitikk

2 Fredspolitisk regnskap 2013 Fredspolitisk regnskap er en fremstilling av de partipolitiske programmene for perioden og deres fredspolitikk. Dette gjøres for å legge grunnlag for en videre debatt av fredspolitiske standpunkt og spørsmål, samt å gjøre det enklere for de som prioriterer fredspolitikk til å ta et valg høsten Norges Fredsråd er både partipolitisk og blokkpolitisk uavhengig. Nettopp derfor mener vi at vi er godt skikket til å utføre en slik fredspolitisk analyse. I våre vedtekter heter det at: «Norges Fredsråd er et samarbeidsorgan for norske fredsorganisasjoner som har gitt sin tilslutning til rådets verdigrunnlag». Dette verdigrunnlaget er videre definert i vedtektene ved at NFR er partipolitisk og blokkpolitisk uavhengig, at NFR skal arbeide for fred, nedrustning og konfliktløsning uten bruk av vold, at NFR skal motarbeide krig, og ser militarisme, våpenallianser og den skjeve fordelingen av verdens ressurser som mulige årsaker til krig og at NFR vil fremme solidaritet, rettferd, likeverd og forståelse på tvers av kulturelle forskjeller og politiske målsetninger. Norges Fredsråds 20 medlemsorganisasjoner (heretter referert til som fredsbevegelsen) har gjennom en tidligere prosess definert ti fredspolitiske indikatorer. Disse ti indikatorene er fredspolitiske saker fredsorganisasjonene mener partienes politikk skal vektes opp mot for at vi skal kunne betegne politikken som fredspolitisk. Vi beklager eventuelle mangler eller feil i regnskapet! Indikator nr 1: Konvensjonell nedrustning og atomnedrustning Indikator nr 2: NATOs krigføring i Afghanistan: Norge er i krig i Afghanistan. Vi mener denne krigen var unødvendig og at den er urettferdig. Norge bør derfor slutte å krige, for heller å bygge fred med fredelige midler i Afghanistan. Indikator nr 3: Kvinner, fred og sikkerhet: Siden sikkerhetsrådsresolusjonen anerkjenner kvinners nødvendige roller, deltakelse og involvering i alle aspekter av freds og sikkerhetspolitikk. Indikator nr 4: Norsk våpeneksport og internasjonal våpenhandel: Skepsisen til den norske våpeneksporten er stor i folket, og unison i fredsbevegelsen. Politikk for regulering av våpenhandel er ved siden av nedrustning det mest artikulerte og profilerte politikkfelt utviklet av norsk fredsbevegelse i de senere år. Nedbygging av de militærindustrielle kompleks anses videre som avgjørende for å bekjempe militarisme og opprustning. Dette adresseres også gjennom fredsbevegelsens våpenhandel arbeid. Indikator nr 5: Alternativer til militært verneplikt, og forholdet til kvinnelig verneplikt: Fredsfolk ønsker ikkevoldelige forsvarsformer velkomne, også i det norske Forsvaret. Sammen med organisasjoner som Kvinnesaksforeningen er det i første rekke fredsorganisasjoner som har stått opp mot forslagene om å innføre kvinnelig verneplikt i

3 Norge i den senere tid. Beveggrunnen for dette er at fredsaktivister motsetter seg den militariseringen av samfunnet en slik reform vil medføre. Indikator nr 6: Defensiv norsk forsvarspolitikk: Fredsfolk ønsker en defensiv militær innretning. Dette innebærer at norsk forsvarspolitikk bør innrettes etter de menneskelige og samfunnsmessige sikkerhetsbehov heller enn statssikkerhet og militære forpliktelser i NATO og EU. Indikator nr 7: Sivile fredsstyrker: I den senere tid har fredsorganisasjoner blitt avgjørende meningsbærere i debatten om sivile fredsstyrker. Ønsket om å etablere en norsk sivil fredsstyrke er utbredt i fredsbevegelsen. Indikator nr 8: Støtte til fredsbevegelsen: Fredsorganisasjoner er blant Norges minst bemidlede NGOer, på tross av at de er avgjørende meningsbærere for norsk sikkerhetspolitisk diskurs. Organisasjonene trenger støtte både moralsk og pengemessig til deres virke, også fra politiske partier. Fredsbevegelsen bør støttes slik at man kan få etablert trygge sekretariat og langsiktig finansiering av fredsprosjekter som ledd i norsk fredspolitikk. Indikator nr 9: Fredsundervisning og fredskultur: Selv om fredsorganisasjoners holdninger til dette bare i begrenset grad er blitt artikulert gjennom politiske posisjoner de senere årene, utgjør dette en så omfattende del av moderne fredsaktivisme og dens idégrunnlag at indikatorene uansett må inkluderes i denne sammenheng. Indikator nr 10: Styrking av folkeretten og FN pakten: Fredsbevegelsen tar avstand fra angrepskrig, og jobber for å styrke folkeretten for å forebygge krig. FN pakten må i denne sammenheng vernes om. Del 1: Partienes program og deres fredsprofil Parti nr 1: Rødt Rødt sitt prinsipprogram ble vedtatt mai 2010 og deres arbeidsprogram ble vedtatt 2012 og bygger på deres standpunkt om at samfunnet må gjennomgå en radikal forandring. Bakgrunnen for deres ønske om forandring bygger på deres negative syn på kapitalismens utvikling i samfunnet og hvordan den bygger ned et samfunn som bør basere seg på rettferdighet og et solidarisk samfunn. Partiet uttrykker svært tydelig i sitt arbeidsprogram deres motstand mot blant annet Norges deltakelse i angrepskriger, strengere våpeneksport og militærnekting, alle punkter som støtter en oppfatning av at militær styrke ikke vil løse konflikter. Partiet vil heller ikke støtte kjøp av F-35 og JAS Gripen. Flere av deres kampsaker er dermed i tråd med hva flere fredsorganisasjoner arbeider mot. Rødt skriver at løsningen på undertrykking og urettferdighet i samfunnet vil være å jobbe bort fra kapitalismen og for et samfunn basert på sosialismens struktur. Arbeidsprogrammet uttrykker klart deres motstand mot krig og deres kampsaker forøvrig: Vi jobber mot krig, mot at den økonomiske krisa skal ramme folk flest, og mot rasisme som splitter oss fra å kjempe sammen for en mer rettferdig verden. Vi står opp for alle personers rettigheter uansett hudfarge, tro eller livssyn, kjønn, funksjonsevne eller seksuell orientering

4 Partiet uttrykker motstand mot Norges deltakelse i angrepskriger ledet av NATO og EU og ønsker at Norge skal ha et nasjonalt forsvar: Rødt er for å utvikle et forsvar som tar sikte på å bekjempe en invasjon gjennom en vernepliktshær og opplegg for å mobilisere befolkninga til ulike former for motstandskamp. Det står derimot ikke noe eksplisitt om fredspolitikk og hvordan de vil styrke fredsarbeidet. Parti nr 2: Sosialistisk Venstreparti (SV) SV har et prinsipprogram vedtatt på årsmøtet i 2011 og et arbeidsprogram vedtatt på årsmøtet i I innledningen til deres arbeidsprogram uthever partiet tre internasjonale kampsaker de vil satse på i den kommende perioden. De ønsker blant annet å fokusere på å styrke FN- for fred og menneskerettigheter og erstatte NATO med en nordisk forsvarsallianse. Utover dette skriver de ikke noe mer av fredspolitisk relevans i deres innledning. De har dog et eget avsnitt som heter fred og forsoning og som påpeker hvilket fokus partiet har i deres utenrikspolitikk. SV vil at Norge skal føre en selvstendig internasjonal politikk for solidaritet, menneskerettigheter, samarbeid og fred. De vil også at Norge skal være uavhengige av stormaktsinteresser og at Norge skal basere vår sikkerhet på folkeretten, samarbeid i FN og nordisk forsvarssamarbeid. De ønsker ikke at Norge skal delta i krigføringen i NATO-regi, men arbeide for å styrke FNs fredsbevarende rolle. De har et godt program som har blant annet flere punkter under nedrustning, men vi savner et fokus på fredsundervisning og bygging av en fredskultur. Parti nr 3: Arbeiderpartiet (AP) Arbeiderpartiet har et partiprogram for , vedtatt under deres årsmøte i april 2013, men ikke noe prinsipprogram. Innledningsvis i programmet blir det stadfestet fem hovedoppgaver som AP vil arbeide med i perioden , av disse har ingen et eksplisitt fokus på internasjonal engasjement eller fredsarbeid. Under kapitlet Norge i verden har de et eget underkapittel som heter sikkerhet og fred. Her skriver AP at de mener at norsk fred og sikkerhet best sikres gjennom et forutsigbart internasjonalt samfunn fundert på folkeretten og menneskerettighetene. De ønsker blant annet å fortsette samarbeidet med NATO, FN og EU. De har flere punkter som støtter en aktiv fredspolitikk; bl.a. nedrustning og Norges deltakelse i fredsprosesser, men ut ifra deres program for forsvaret, så kan det se ut til at de ønsker å styrke forsvaret i stedet for å arbeide for et defensivt forsvar og bruke ressurser på å bygge en fredskultur. Parti nr 4: Senterpartiet (SP) Senterpartiet har et felles prinsipp- og handlingsprogram for perioden , vedtatt 7.april Deres program bygger på deres verdigrunnlag hvor partiet stadfester at de vil ha et samfunn

5 med frie selvstendige mennesker som med tro på egne evner tar ansvar for sitt eget liv, for fellesskapet og natur og miljø. Sjølråderett er et viktig fokus for SP, men de presiserer viktigheten av at dette forutsetter en sterk nasjonalstat, et levende folkestyre og et inkluderende nasjonalt fellesskap. Utover i deres program for , er det lagt vekt på at SP ønsker et forsvar som er innrettet etter nasjonale behov og interesser. Utover dette er det viktig med et internasjonalt samarbeid mellom suverene demokratiske nasjonalstater og med et sterkt FN for å løse globale utfordringer i fellesskap. Partiet mener at nasjonale forsvars og sikkerhetsbehov kan best opprettholdes gjennom å fortsette sitt medlemskap i NATO og et aktivt arbeid i FN. I programmet nevnes det at SP vil at Norge skal være en aktiv bidragsyter til internasjonal stabilitet gjennom et aktivt diplomati, humanitær bistand og deltakelse i fredsbevarende operasjoner, men utover dette er det svært lite som tilsier at partiet vil bygge opp en fredskultur eller arbeide for nedrustning. Partiet hevder for eksempel at nye kampfly er sentrale elementer for forsvaret, selv om de også nevner at ressurskostnadene til dette ikke bør påvirke de andre forsvarsgrenenes ressurser. Programmet viser ikke til konkrete nedrustningstiltak. De nevner blant annet ikke noe motstand mot konvensjonelle våpen, økt kontroll med våpeneksport og mange av de andre indikatorene som Norges Fredsråd fokuserer på i dette regnskapet. Parti nr 5: Miljøpartiet de Grønne (MDG) Miljøpartiet de Grønne har et prinsipp og et arbeidsprogram for , vedtatt på årsmøtet 28.april Deres program bygger på deres arbeid for en økologisk, bærekraftig og framtidsorientert samfunnsutvikling. Deres program bærer preg av at de legger ikkevold prinsippet til grunnlag for alle deres områder av politikk: Miljøpartiet De Grønne legger ikkevoldsprinsippet til grunn for alle områder av politikken. Vi mener økologisk og sosial bærekraft, demokrati og respekt forebygger konflikter gjennom fjerning av strukturell vold i fredstid. Vi mener også at ikkevoldelig motstand og dialog kan dempe, forvandle og løse konflikter når de oppstår. De er det eneste politiske partiet som står for en ikkevoldslinje i sitt program og de oppfyller flere av de fredspolitiske indikatorene i dette regnskapet. De vil dessuten avlyse kjøpet av F- 35 fordi de mener at avtalen om kjøp av slike fly bygger på bristende forutsetninger. Dette er ikke en konkret indikator i dette regnskapet, men Fredsbevegelsen støtter ikke kjøpet av F-35 flyene og har jobbet mot kjøp av disse over en lengre tid. Totalt har MDG et bra program sett unikt på fredspolitikk. Parti nr 6: Venstre (V) Venstres stortingsvalgsprogram for konkluderer med at fremveksten av frihet, demokrati, rettstat og markedsøkonomi er den

6 sikreste veien mot fred og internasjonal sikkerhet. Norges sikkerhet ivaretas best gjennom økt handel, samkvem, samarbeid og dialog med flest mulig land. Venstre har en internasjonal tilnærming til spørsmål om sikkerhet. De ønsker at Norge skal opprettholde sitt samarbeid i Norden og med EU, samtidig som de vil at NATO skal fortsette å være hjørnestein i norsk sikkerhetspolitikk. Venstre har en klar og tydelig politikk for en strengere kontroll av norsk våpeneksport og internasjonal nedrustning, men mangler en sterkere politikk på kvinneperspektiv i konflikt, samt en mer defensiv forsvarspolitikk. Ut ifra deres program kan det se ut til at de vil styrke forsvaret for at det skal kunne være med i internasjonale operasjoner. De skriver blant annet: Det er fortsatt behov for landstyrker som også kan bidra i operasjoner i utlandet. Parti nr 7: Kristelig Folkeparti (KRF) KRF sitt politiske program for ble vedtatt 28.april 2013 og omfatter både deres verdigrunnlag og ideologi, samt politisk program for den neste stortingsperioden. Partiet bygger sin politikk på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. Av fredspolitisk relevans så ønsker partiet å jobbe for at NATO fortsatt skal være en hjørnestein i Norges sikkerhets og forsvarspolitikk, samtidig som de vil sikre seg et godt samarbeid med EU og andre europeiske allierte land, bevare et godt forhold til USA slik at amerikanerne tar en aktiv interesse i norsk sikkerhet og videreutvikle det nordiske forsvarspolitiske samarbeidet med Sverige og Finland. Utover dette har KRF fokus på at Norge bør støtte FNs fredsbevarende styrker og deres hovedrolle i fredsprosesser. Dessuten vil KRF at Norge skal gi mer støtte til frivillige organisasjoners arbeid med å skape forsoning og forståelse mellom grupper i konflikt, med særlig vekt på barn og unge. Partiet er unike i deres forslag om religionsdialog og at involvering av religiøse ledere bør være et sentralt virkemiddel for å oppnå resultater i freds- og forsoningsarbeidet. Parti nr 8: Høyre (H) I Høyres innledning til stortingsvalgsprogram for : «Nye ideer, bedre løsninger» står det ikke noe eksplisitt om verken fredspolitikk eller sikkerhetspolitikk. Lengre ut i programmet, under punktet utenriks og forsvar, skriver partiet at de er av den oppfatning at et av de viktigste hindrene for langsiktig økonomisk vekst, fred og stabilitet i mange land er undertrykkelse av personlig frihet. Høyre legger vekt på at Norge skal bidra til å bevare og styrke en internasjonal rettsorden gjennom et forpliktende internasjonalt samarbeid i FN, NATO, EØS, WTO og andre internasjonale organisasjoner. Partiet mener at sikkerhetspolitiske interesser ivaretas best ved å bidra til avspenning, sikkerhet og stabilitet, både i norske nærområder og globalt. Programmet speiler likevel ikke noen planer om nedrustning, derimot vil Høyre øke bevilgningene til forsvaret og sikre gjennomføringen av de nye kampflyene. Partiet er tydelig på at de vil arbeide for menneskerettigheter, frihet og demokrati, men programmet viser ingen sterke fredspolitiske

7 indikatorer. Partiets fokus på militært forsvar kunne med god fordel blitt byttet ut med ikkevoldelige løsninger og sterkere punkter om nedrustning. Parti nr 9: Fremskrittspartiet (FRP) FRP har et prinsipp og handlingsprogram for 2013 og Fredsrådet ser på programkomiteens innstilling til landsstyret og må dermed påpeke at programmene er ennå ikke behandlet av landsmøtet FRP skriver i sitt program at norske interesser sikres best gjennom et forpliktende internasjonalt samarbeid med sikte på internasjonal avspenning, varig fred, en friest mulig verdenshandel og respekt for grunnleggende menneskerettigheter. Det er gjennomgående i deres prinsipp og handlingsprogram at norske interesser konserveres best gjennom internasjonale avtaler, som NATO og EØS. Deres program nevner verken noe om nedrustning, strengere våpeneksport eller alternativ til verneplikten. De har derimot flere negative punkter, deriblant mener det at dialog ikke alltid er tilstrekkelig og at det i slike tilfeller vil være mest sannsynlig å stå sammen med andre demokratiske allierte i å legge press på enkeltland. Det nevnes ikke noe om den positive effekten eller bruk av dialog og heller ikke noe om bygging av fredskultur. Del 2: De politiske partiene og de ti ulike fredspolitiske indikatorene Indikator 1: Rødt: Partiet vil jobbe for å forby ABC-våpen, en atomnedrustning der stormaktene går i spissen. De ønsker også å forby ioniserende strålende våpen (atomvåpen). MDG: Vil arbeide for et internasjonalt forbud mot kjernevåpen og bruk av utarmet uran som ammunisjon på lik linje med kjemiske og biologiske våpen. Høyre- Vil arbeide for sterkere internasjonalt samarbeid mot spredning av atomvåpen og andre masseødeleggelsesvåpen, og støtte utviklingen av nye humanitærrettslige instrumenter for å styrke eksisterende nedrustningsavtaler. Bruk av atomvåpen har uakseptable humanitære konsekvenser. Målet må derfor være en verden fri for atomvåpen. SV: Vil jobbe for nedrustning og grunnlovsfestet forbud mot atomvåpen på norsk jord. At Norge skal være pådriver i det internasjonale arbeidet mot spredning av atomvåpen, for at atomvåpenstatene oppfyller sine nedrustningsforpliktelser i henhold til ikkespredningsavtalen og for forhandlinger om forbud mot atomvåpen. AP: Deres mål er en verden fri for både atomvåpen og andre masseødeleggelsesvåpen og de vil jobbe for dette gjennom gjensidig forpliktende nedrustning. De ønsker også at Norge skal arbeide for en ny giv i det internasjonale nedrustningsarbeidet, herunder at det skal legges større vekt på de humanitære konsekvensene av atomvåpen. Videre vil de jobbe for at alle land tar sine atomvåpen ut av høy beredskap (de- alert) og arbeide mot lagring av nye atomvåpen i Europa.

8 Venstre: Partiet vil arbeide for internasjonal nedrustning. Målet må være en verden fri for kjernefysiske, biologiske og kjemiske våpen. Videre mener Venstre at Norge må være en pådriver for å få alle atommakter til å underskrive og iverksette prøvestansavtalen for atomvåpen, samt starte arbeidet med en global konvensjon som på sikt forbyr atomvåpen, i tråd med forpliktelsene gitt i ikkespredningstraktaten (NPT). Norge må også opprettholde våre selvpålagte begrensninger innen NATO og arbeide for å oppheve NATOs strategi for førstebruk av atomvåpen. De vil også arbeide for videre styrking av krigens folkerett, herunder å styrke arbeidet mot landminer og klasevåpen og å arbeide for et internasjonalt forbud mot brannvåpen. Indikator 2: Rødt: Ønsker å arbeide for å få Norge ut av krigen i Afghanistan og hindre deltakelse i andre angrepskriger. SV: Partiet vil at Norge tar ansvar for å bidra til å sikre at Afghanistan tilføres ressurser til å bygge opp demokratiske institusjoner etter at de norske styrkene er trukket ut. KRF: Mener at Norge må bidra til at uttrekningen av styrker fra Afghanistan skjer på en ansvarlig måtes om bidrar til et mest mulig stabilt styre og størst mulig respekt for menneskerettighetene i Afghanistan etter at utenlandske styrker har forlatt landet. Indikator 3: Rødt: Partiet nevner ikke eksplisitt kvinneperspektivet i sammenheng med krig, fred eller sikkerhet, men gjennom deres program er det flere steder nevnt kvinneundertrykking som en følge av kapitalismen. Partiet mener at kvinneundertrykking er et problem på daglig basis og er vevd inn i økonomien, i samfunnets institusjoner og organisasjoner. SV: Vil jobbe for at Norge skal være et foregangsland som når det gjelder å følge opp FNs resolusjoner om kvinners rettigheter i og etter krig og konflikt, og om seksualisert vold som våpen i krig og konflikt. SV vil jobbe for at kvinners deltakelse sikres i alle fredsprosesser der Norge har en rolle og gjennom FN. AP: Arbeiderpartiet mener at Norge skal være en forkjemper for likestilling, barn og kvinners rettigheter, både i kontakt med andre land og i internasjonale fora. Norge skal ta et internasjonalt ansvar for å styrke arbeidet mot menneskehandel og bekjempe seksualisert vold. Seksuell vold fortsetter å være en integrert del av moderne krigføring, både gjennom strategisk bruk av voldtekt og som en metode gjennom å destruere sosiale normer. Arbeiderpartiet mener Norge fortsatt bør ta på seg et lederansvar for implementering av resolusjonen 1325 i de områdene hvor FN har tilstedeværelse. Kvinner som blir utsatt for seksuell vold eller voldtekt må sikres muligheten til aborttjenester og oppfølging også i krigssoner. MDG: Ønsker å fremme kvinners aktive deltakelse i alle deler av utviklingslandenes økonomiske, politiske og sosiale liv. Kvinner må sikres mot voldelige overgrep.

9 Venstre: vil styrke FNs arbeid for kvinners rettigheter gjennom økt finansiell prioritering av UN Women. Høyre: Programmet nevner under et av deres punkter for løsninger på utviklingsspørsmål at de vil «støtte finansordninger som kan bidra til å gi enkeltmennesker muligheter til å utvikle sin egen bedrift og arbeidsplass, og prioritere støtte til utdanning, helse og kvinners og barns rettigheter», men utover dette er det ikke nevnt eksplisitt i sammenheng med krig, fred eller sikkerhet. Indikator 4: Rødt: Partiet arbeider for å stanse våpeneksport til bruk i aggresjonskriger og kreve sluttbrukererklæring for all våpeneksport fra Norge. SV: Vil at norsk våpenproduksjon skal innrettes for å bidra til den defensive innretning norsk forsvarspolitikk bør hai følge SV. Som en av verdens ledende eksportører av våpenteknologi og ammunisjon har Norge et særlig ansvar for å forbedre nasjonal kontroll av våpeneksport og å jobbe for økt kontroll gjennom internasjonale avtaler. Våpenindustrien må omfattes av betydelig politisk kontroll. Våpenindustriens omfang og plass må aldri bli så stor at den kan påvirke norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. SV mener det er nødvendig å begrense det samlede omfanget av norsk våpeneksport og produksjon. Norske våpenbedrifter har også internasjonalisert sin virksomhet ved å opprette fabrikker i andre land. Dermed minsker innsynet og kontrollen med den norske våpenhandelen. AP: Ønsker at Norge opprettholder og videreutvikler et strengt regelverk for norsk våpeneksport. AP har som mål å innføre sluttbrukererklæring fra alle land, og arbeide for at dette blir norm i NATO. Venstre: I programmet stadfester partiet mange konkrete punkter under dette tema som de vil arbeide for. Overordnet alle disse punktene så vil Venstre ha en streng kontroll av norsk våpeneksport, et system der våpen og ammunisjon merkes slik at de kan spores tilbake til dem som opprinnelig bestilte våpnene. Det vil være et viktig redskap for å finne ut hvem som formidler våpen til konfliktområder. De vil også arbeide for å tette hull i eksisterende avtaler vedrørende tredjelandseksport fra NATO-land. MDG: Vil avslutte dagens norske eksport av krigsmateriell og legge om til et begrenset produksjonsmateriell til bruk for Norge og samarbeidsland i Norden. MDG mener at Norge må uansett kreve sluttbrukererklæring fra alle land som kjøper våpen og ammunisjon produsert i Norge. KRF: Vil innføre sporingsmekanismer på våpen og ammunisjon produsert i Norge og arbeide for felles standarder som sikrer slik merking internasjonalt. Indikator 5: Rødt: Partiet kommer ikke med alternativer til verneplikt, men vil heller arbeide for kjønnsnøytral verneplikt. Partiet stadfester samtidig i deres arbeidsprogram at de vil jobbe for

10 å sikre retten til politisk militærnekting og oppfordrer til desertering hvis militærapparatet blir brukt mot landets egne innbyggere, og oppfordrer til ikke å verve seg til imperialistiske aggresjonskriger. SV: Vil at Norge skal ha en allmenn kjønnsnøytral verneplikt. AP: Vil innføre kjønnsnøytral verneplikt og ønsker å videreutvikle forsvaret slik at Norge har et moderne forsvar. AP kommer ikke med noe annet alternativ til verneplikten, men de vil gjennomgå plikt og fritaksgrunnlaget til verneplikten når den endres. SP: Vil innføre kjønnsnøytral verneplikt og mener også at verneplikten er folkeforsvarets bærebjelke og at dette vil sikre tilstrekkelig rekruttering til forsvaret fra alle samfunnslag og landsdeler. MDG: Vil jobbe for en kjønnsnøytral profesjonalisering av forsvaret, gjennom blant annet å fjerne verneplikten. De ønsker også at de som avgir militærtjeneste skal gis trening i metoder for ikkevoldelig motstand og ikke-samarbeid. MDG vil at Norge skal bidra i større grad til FNs fredsbevarende styrker og etablere sivile frivillige fredsstyrker til erstatning for militære bidrag som kan settes inn i konflikter samtidig som FN-styrkene gis en sterkere sivil profil. Høyre: Vil utvide den gjeldene verneplikten til å gjelde begge kjønn, samt modernisere den i tråd med Forsvarets behov. Venstre: Vil at verneplikten skal begrenses både i tid og omfang, gjøres kjønnsnøytral og hovedsakelig fungere som rekrutteringsverktøy for videre tjeneste i Forsvaret. Den profesjonelle delen av Forsvaret bør forsterkes i følge Venstre. KRF: Mener at verneplikten er et bærende element i rekrutteringen til forsvaret. De ønsker derimot ikke allmenn verneplikt for kvinner. KRF støtter at sesjonen er gjort obligatorisk for kvinner for å sikre at kvinner som ønsker militærtjeneste, får relevant informasjon om dette. Indikator 6: Rødt: I arbeidsprogrammet stadfester partiet at de er for et nasjonalt forsvar, uavhengig av NATO og EU-hær. De vil også arbeide for at Norge melder seg ut av NATO. Høyre: Partiet ønsker å øke bevilgningene til forsvaret og de vil også at Stortinget skal gjennomføre en beslutning knyttet til kjøp av nye kampfly. Partiet mener at forsvaret må styrkes utover dagens nivå. Høyre vil dessuten ha et forsvar som er i stand til å bevare og styrke NATO og andre sikkerhetspolitiske samarbeidsfora. Dette er sterke indikasjoner om at Høyre ikke ønsker å føre en defensiv norsk forsvarspolitikk, men vil derimot ha et offensivt forsvar. NATO ivaretar norsk sikkerhetspolitikk ifølge Høyre. AP: Ser på NATO som ankerfestet i norsk sikkerhetspolitikk. Vil styrke NATO gjennom å forby atomvåpen. AP vil styrke NATO Russland samarbeidet. SV: Vil jobbe for at Norge skal ha et effektivt og defensivt forsvar. Partiet vil jobbe for å erstatte medlemskapet i NATO med et tett nordisk samarbeid og en defensiv nordisk

11 forsvarspakt. Videre vil de at Norge ikke skal delta i krigføring i NATO-regi, de ønsker heller å arbeide for å styrke FNs fredsbevarende rolle. FRP: Fremskrittspartiet vil ha et sterkt forsvar med en likeverdig tilknytning til våre allierte i NATO, samt NATOs samarbeidspartnere. FRP mener NATO er hjørnestein i vår sikkerhets - og forsvarspolitikk og at USA er Norges viktigste allierte. Dette må derfor komme klart til uttrykk gjennom løpende samarbeid og overordnede strategivalg. Venstre: Mener at NATO må forbli en hjørnestein i norsk sikkerhetspolitikk, men også at det forsvarspolitiske samarbeidet i Norden og med EU videreutvikles. Partiet vil tilegg til å opprettholde og styrke det internasjonale samarbeidet MDG: De Grønne mener at man må sette en forutsetning for videre deltakelse i NATO med at det skal være en forsvarspakt. Alliansen må fraskrive seg den selvbestaltete retten til forkjøpsangrep. KRF: Ønsker at Norge skal fortsette å samarbeide med likesinnede land og allierte om sikkerhet og økonomisk utvikling gjennom NATO og EØS. KRF menet at NATO er Norges hjørnestein i norsk sikkerhets og forsvarspolitikk og vi må fortsette å opptre som en pålitelig aktør innenfor NATO-samarbeidet. I programmet legger de trykk på at forsvaret bør ha kapasitet til å delta i internasjonale militære operasjoner, som en del av Norges internasjonale ansvar. Disse operasjonene skal være forankret i folkeretten. Indikator 7: MDG: MDG vil at Norge skal bidra i større grad til FNs fredsbevarende styrker og etablere sivile frivillige fredsstyrker til erstatning for militære bidrag som kan settes inn i konflikter samtidig som FN-styrkene gis en sterkere sivil profil. Indikator 8: AP: Vil at frivillig sektor må ivaretas godt økonomisk også i årene fremover og ønsker flere samarbeidsavtaler mellom frivillige og offentlige organer, men nevner ikke noe spesifikt om fredsbevegelsen. MDG: I deres program står det at partiet vil gi mer støtte til frivillige organisasjoner av ulik art, men det står ikke eksplisitt at fredsorganisasjoner vil få mer støtte. Deres program har flere punkter på hvordan de vil støtte frivillige organisasjoner, bla gjennom gratis kontorlokale, fritak fra moms og gjennom å hindre at byråkratisering og politisering vil bremse deres arbeid. Under kapitlet om sivilsamfunn står det også at ideelle organisasjoner bør fritas fra moms og at statlige bevilgninger til sivilsamfunnets organisasjoner i større grad skal gis i form av driftstøtte og ikke prosjektstøtte, for å unngå statlige føringer på hvilke oppgaver organisasjonene skal jobbe med. KRF: Partiet mener Norge bør støtte frivilllige organisasjoners arbeid med å skape forsoning og forståelse mellom grupper i konflikt, med særlig vekt på å inkludere barn og unge.

12 Venstre: Vil støtte frivillige organisasjoner som fremmer menneskerettigheter og demokrati. FRP: I deres prinsipprogram skriver FRP at de vil legge til rette for at flere organisasjoner får flere inntektsmuligheter og anledning til å løse flere samfunnsoppgaver. Indikator 9: MDG: De ønsker at de som avgir militærtjeneste skal gis trening i metoder for ikkevoldelig motstand og ikke-samarbeid. Videre så vil partiet arbeide for at Norge skal fremme ikkevoldelige metoder i alle relevante fora. Indikator 10: Rødt: De er for en internasjonal rettsorden som ivaretar folkeretten og grunnleggende menneskerettigheter. De mener derfor at de er sterke motstandere av det de hevder er misbruket av FN, som Norge har vært med på gjennom å delta i angrepskrigene mot Jugoslavia, Afghanistan og Libya. AP: Mener at vår sikkerhetspolitikk skal forankres i Folkeretten. MDG: Ønsker å bygge opp under FN og Folkeretten som sikkerhet mot angrepskriger. KRF: Ønsker å opprettholde og styrke humanitærretten krigens folkerett.

13

Gjennomgang av fredspolitikken i Venstres program:

Gjennomgang av fredspolitikken i Venstres program: Gjennomgang av fredspolitikken i Venstres program: Konvensjonell nedrustning og atomnedrustning Bakgrunn for indikator: Behovet for konvensjonell og ikke-konvensjonell nedrustning er opplagt for alle fredsaktivister.

Detaljer

Parti nr 8: fredspolitikken i Rødt

Parti nr 8: fredspolitikken i Rødt Gjennomgang av Rødt sitt program for Valg 9 Parti nr 8: fredspolitikken i Rødt Konvensjonell nedrustning og atomnedrustning Bakgrunn for indikator: Behovet for konvensjonell og ikke-konvensjonell nedrustning

Detaljer

Parti nr 5: Arbeiderpartiets fredspolitikk

Parti nr 5: Arbeiderpartiets fredspolitikk Gjennomgang av Aps program for Valg 9 Parti nr 5: Arbeiderpartiets fredspolitikk Konvensjonell nedrustning og atomnedrustning Bakgrunn for indikator: Behovet for konvensjonell og ikke-konvensjonell nedrustning

Detaljer

Gjennomgang av fredspolitikken i MDGs program:

Gjennomgang av fredspolitikken i MDGs program: Gjennomgang av Miljøpartiet De Grønnes program for Valg 9 Gjennomgang av fredspolitikken i MDGs program: Konvensjonell nedrustning og atomnedrustning Bakgrunn for indikator: Behovet for konvensjonell og

Detaljer

Parti nr 3: Kristelig Folkepartis fredspolitikk

Parti nr 3: Kristelig Folkepartis fredspolitikk Parti nr 3: Kristelig Folkepartis fredspolitikk Konvensjonell nedrustning og atomnedrustning Bakgrunn for indikator: Behovet for konvensjonell og ikke-konvensjonell nedrustning er opplagt for alle fredsaktivister.

Detaljer

PP:«SV går imot (...) NATOs atomstrategi" 1

PP:«SV går imot (...) NATOs atomstrategi 1 Parli nr 7: SVs fredspolitikk Konvensjonell nedrustning PP: «Atomvåpen og kjemiske våpen må forbys og avskaffes. og Forhandlinger om en konvensjon som forbyr atomvåpen etter mønster Bakgrunn for indikator:

Detaljer

KrFs utviklingspolitikk

KrFs utviklingspolitikk KrFs utviklingspolitikk 2013-2017 Programkomiteens førsteutkast april 2012 Per Kristian Sbertoli medlem av programkomiteen KrFs utviklingspolitiske seminar 27. april 2012 Programprosessen April: 1. høringsrunde

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2017 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Parti nr 7: SVs fredspolitikk

Parti nr 7: SVs fredspolitikk Gjennomgang av SVs program for Valg 9 Parti nr 7: SVs fredspolitikk Konvensjonell nedrustning og atomnedrustning Bakgrunn for indikator: Behovet for konvensjonell og ikke-konvensjonell nedrustning er opplagt

Detaljer

Fredsvalg 2017! Norges fredslags evaluering av partienes valgprogram for perioden

Fredsvalg 2017! Norges fredslags evaluering av partienes valgprogram for perioden Fredsvalg 2017! Norges fredslags evaluering av partienes valgprogram for perioden 2017-2021 Denne rapporten er produsert uten noen form økonomisk støtte. Verken offentlig støtte eller private donasjoner

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

Fredspolitisk regnskap 2009

Fredspolitisk regnskap 2009 http://regnskap.norgesfredsrad.no/ og www.norgesfredsrad.no Fredspolitisk regnskap 9 Fredspoli:sk regnskap 9 er produsert med stø?e fra Norsk Tjenestemannslag www.ntl.no Løsninger er levert av Harang Peace

Detaljer

11 UTENRIKS OG FORSVAR

11 UTENRIKS OG FORSVAR Utdrag fra Høyres stortingsvalgprogram 2013-2017 11 UTENRIKS OG FORSVAR 11.1 Norge i verden Norge er et åpent samfunn med en åpen økonomi. Vår utvikling, vår sikkerhet og vår velferd blir i sterk grad

Detaljer

NTA-AVISA. Flertall vil forby atomvåpen. Utgitt av Nei til Atomvåpen Nr 02 - Juni 2013 S. 8-9

NTA-AVISA. Flertall vil forby atomvåpen. Utgitt av Nei til Atomvåpen Nr 02 - Juni 2013 S. 8-9 NTAAVISA Utgitt av Nei til Atomvåpen Nr 02 Juni 2013 Flertall vil forby atomvåpen S. 89 NTAAvisa nr. 02/2013 Blåkopi av Bildt? Av Stine Rødmyr Innhold NTAAvisa s. 3 s. 4 s. 5 s. 6 s. 7 s. 89 s. 1011 s.

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Politisk program for Juvente 2012-2014

Politisk program for Juvente 2012-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Politisk program for Juvente 2012-2014 1 Innledning Juvente er en organisasjon for, av og med edru ungdom. Juventes visjon er en demokratisk verden basert

Detaljer

Nummer 2 2009 I årgang 83. Valg og fred

Nummer 2 2009 I årgang 83. Valg og fred Nummer 2 2009 I årgang 83 Valg og fred Innhold 8 19 21 Stortingsvalget 2009 Fredsuke med Galtung Arms Trade Treaty Hanne har ordet side 3 Fredslaget i media side 4 Et verdivalg? side 5 Sivile fredsstyrker

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 Redningstjeneste og førstehjelp Flyktning og integrering Utviklingssamarbeid Humanitær nedrustning Høringsdokument Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte

Detaljer

Rødt. Lengde program Prinsipprogram Fredsmoment Andel fredstekst 1713/341,17=

Rødt. Lengde program Prinsipprogram Fredsmoment Andel fredstekst 1713/341,17= Rødt Kilde: Arbeidsprogram 2017-2021 og Prinsipprogram Kvantitet: Lengde program Prinsipprogram Fredsmoment Andel fredstekst 86 sider/ 36 sider/ 8 sider/ 1713/341,17= 28 361 ord 5 756 1 713 ord 5,02% Indikatorer:

Detaljer

AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN

AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN Kongeriket Norges regjering og Den islamske republikk Afghanistans regjering (heretter kalt «partene»), som

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

PRINSIPPROGRAM

PRINSIPPROGRAM PRINSIPPROGRAM 2015 2019 SOLIDARITET I PRAKSIS Norsk Folkehjelp er en medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1939. Vi er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Grunnlaget for vår organisasjon

Detaljer

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Innspill til Norges oppfølging av sikkerhetsrådsresolusjon 2250 SIKKERHETSRÅDS- RESOLUSJON 2250 FNs sikkerhetsråd skrev desember 2015 historie ved å vedta resolusjon

Detaljer

TROMSØ. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TROMSØ. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap sier ja, uten forbehold. Det er slutt med privatisering dersom

Detaljer

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder: Sak 9 Innkomne forslag A Økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid Hvem er Norsk Folkehjelp? Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Forsvarsdepartementet Statsråd: Grete Faremo KONGELIG RESOLUSJON Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Fullmakt til deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring

Detaljer

Kina. Egypt. Sør-Afrika. De fem landene som minimum er med:

Kina. Egypt. Sør-Afrika. De fem landene som minimum er med: Rollekort Det bør være tre eller fire elever på hvert land. Det bør være minst fem land for at spillet skal fungere godt, dvs. minst 15 elever. Er det over 20 elever og behov for flere land, er det satt

Detaljer

Resultater fra medlemsundersøkelse februar 2011

Resultater fra medlemsundersøkelse februar 2011 Resultater fra medlemsundersøkelse februar 2011 Dette er de første resultatene fra MDGs medlemsundersøkelse februar 2011. Noen resultater er ikke med her, da de er åpne og må kvantifiseres (sorteres i

Detaljer

Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning. Universitet/ Møre og Romsdal/ høyskole, Under Østlandet

Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning. Universitet/ Møre og Romsdal/ høyskole, Under Østlandet ** Spm:man1 ** Hva er din holdning til kommersielle aktører innen sykehus, eldreomsorg, skole, barnehage og barnevern? Chi nivå(w):% Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning Mann Kvinne + Oslo Østlandet

Detaljer

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet skal være ledende på FN informasjon i Norge. I snart 70 år har FN-sambandet vært en støttespiller og kilde til informasjon om FN, og en viktig bidragsyter til at

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Kapittel 6: De politiske partiene

Kapittel 6: De politiske partiene Kapittel 6: De politiske partiene 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 131 139 i Ny agenda) Sett streker mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) ideologi a) en som ønsker å

Detaljer

Politisk program 2014 2016

Politisk program 2014 2016 1 Politisk program 2014 2016 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 Innledning Juvente er en organisasjon for, av og med edru ungdom. Juventes visjon er en demokratisk verden basert på menneskeverd

Detaljer

JUS121 NORSKE OG INTERNASJONALE RETTSLIGE INSTITUSJONER

JUS121 NORSKE OG INTERNASJONALE RETTSLIGE INSTITUSJONER BOKMÅL UNIVERSITETET I BERGEN MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP JUS121 NORSKE OG INTERNASJONALE RETTSLIGE INSTITUSJONER Torsdag 13. mars 2014 kl. 09.00 13.00 Oppgaven består av 3 ark inkludert denne forsiden.

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Den strategiske eksportkontrollen -norsk politikk, internasjonale rammebetingelser, nasjonal gjennomføring

Den strategiske eksportkontrollen -norsk politikk, internasjonale rammebetingelser, nasjonal gjennomføring Den strategiske eksportkontrollen -norsk politikk, internasjonale rammebetingelser, nasjonal gjennomføring g Anne Kari Lunde Seniorrådgiver Seksjon for nedrustning, ikke-spredning og eksportkontroll Tre

Detaljer

EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA

EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA Fra Forskningsmelding til utlysning Forskningsmeldingen: Europa og rett og politikk som

Detaljer

Sakspapir til Oslo SVs årsmøte 7.-8. mars 2014

Sakspapir til Oslo SVs årsmøte 7.-8. mars 2014 Redaksjonskomiteens innstilling til alle saker på Oslo SVs årsmøte 2014 Sak2.2: U3 Nei til konkurranseutsetting og salg av barnehager i Oslo 20 Vedtas 21 Vedtas 22 Vedtas 23 Avvises 24 Vedtas 25 Vedtas

Detaljer

Sorgens karakter Kan man sørge over folk man ikke personlig kjente?

Sorgens karakter Kan man sørge over folk man ikke personlig kjente? Sorgens karakter Kan man sørge over folk man ikke personlig kjente? Klassekampen. Publisert på trykk 11.05. 2012. Arild Rønsen, skribent i Klassekampen. Jeg leser med interesse at Tom Egil Hverven skal

Detaljer

MEDBORGERNOTAT # 5. «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden »

MEDBORGERNOTAT # 5. «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden » MEDBORGERNOTAT # 5 «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden 2013-2017» Marta Rekdal Eidheim Marta.Eidheim@uib.no Universitetet i Bergen Juni 2017 Norske velgeres tilfredshet

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Forankring av det internasjonale arbeidet Visjon og prinsipper Grunnlaget for Utdanningsforbundets arbeid finner vi i formålsparagrafen: Utdanningsforbundet

Detaljer

Virksomhetsplan FOKUS 2012

Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan 2015 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2015: Skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS* sin overordnede strategi for 2012-2016. Er en operasjonalisering

Detaljer

NY LANGTIDSPLAN FOR FORSVARSSEKTOREN FORSVARSPOLITISKE PRIORITERINGER SOM BAKGRUNN FOR UTARBEIDELSEN AV FORSVARSSJEFENS FAGMILITÆRE RÅD

NY LANGTIDSPLAN FOR FORSVARSSEKTOREN FORSVARSPOLITISKE PRIORITERINGER SOM BAKGRUNN FOR UTARBEIDELSEN AV FORSVARSSJEFENS FAGMILITÆRE RÅD Dato: 10. januar 2011 NY LANGTIDSPLAN FOR FORSVARSSEKTOREN FORSVARSPOLITISKE PRIORITERINGER SOM BAKGRUNN FOR UTARBEIDELSEN AV FORSVARSSJEFENS FAGMILITÆRE RÅD 1. Innledning Regjeringen tar sikte på å legge

Detaljer

Norges Sikkerhet. Balanse gang mellom internasjonal rettsorden og allianse politikk?

Norges Sikkerhet. Balanse gang mellom internasjonal rettsorden og allianse politikk? Norges Sikkerhet Balanse gang mellom internasjonal rettsorden og allianse politikk? Innlegg Tromsø 08 Septmber 2008, Stina Torjesen, Seniorforsker NUPI. Hei takk til Refleks for at jeg fikk komme og hyggelig

Detaljer

STORTINGS- VALGET 2017 KOMITEENS INNSTILLING

STORTINGS- VALGET 2017 KOMITEENS INNSTILLING LANDSMØTET 2017 STORTINGS- VALGET 2017 KOMITEENS INNSTILLING STORTINGSVALGET 2017 Forslagsnummer: S0100 Linjenummer: 1 Forslagstiller: Mariette Lobo Lokallag: Bjerke, Oslo Dette er et forslag om å endre

Detaljer

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte november 2016

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte november 2016 Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte 25-27. november 2016 Verden er skikkelig urettferdig. De rike landene i verden forsyner seg med stadig mer av verdens ressurser. Klimaendringer, i hovedsak forårsaket

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Intervensjon i konflikter

Intervensjon i konflikter Intervensjon i konflikter SVPOL 3502: Årsaker til krig: mellomstatlige og interne konflikter Forelesning 6. november 2003 Tanja Ellingsen Definisjon intervensjon (av lat. intervenire, komme mellom), det

Detaljer

Holdninger til forsvaret

Holdninger til forsvaret Holdninger til forsvaret Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. Juni Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig

Detaljer

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt 2011 RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt En palestinsk dame ser ut på to israelske soldater utenfor huset sitt i Hebron. BISTAND OG KONFLIKT Væpnet konflikt ødelegger samfunn, hindrer utvikling og gjør

Detaljer

Mulige sanksjonslettelser under Joint Comprehensive Plan of Action (Iran-avtalen)

Mulige sanksjonslettelser under Joint Comprehensive Plan of Action (Iran-avtalen) Mulige sanksjonslettelser under Joint Comprehensive Plan of Action (Iran-avtalen) Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) og Resolution 2231 (2015) E3+3 og Iran ble 14. juli 2015 enig om en omfattende

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer 2015. Sperrefrist til 7. mai. #Klimabarometeret

TNS Gallups Klimabarometer 2015. Sperrefrist til 7. mai. #Klimabarometeret #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer 205 Sperrefrist til 7. mai Fakta om undersøkelsen TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse. Målingen er utviklet og eies av TNS Gallup og resultatene

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid

Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid 1 Innhold: Hovedmålsettinger for det internasjonale arbeidet Mandat og oppgaver Fokusområder og politiske prioriteringer Partiets internasjonale nettverk

Detaljer

Sivilt-militært samarbeid. Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016

Sivilt-militært samarbeid. Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016 Sivilt-militært samarbeid Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016 Forsvarets ni hovedoppgaver 1. Utgjøre en forebyggende terskel med basis i NATOmedlemskapet 2. Forsvare Norge

Detaljer

NORGE OG EUROPA Forsvar og sikkerhet utenfor egne grenser. Et temahefte av Europeisk Ungdom utgitt med støtte fra Utenriksdepartementet

NORGE OG EUROPA Forsvar og sikkerhet utenfor egne grenser. Et temahefte av Europeisk Ungdom utgitt med støtte fra Utenriksdepartementet NORGE OG EUROPA Forsvar og sikkerhet utenfor egne grenser Et temahefte av Europeisk Ungdom utgitt med støtte fra Utenriksdepartementet EN FELLES EUROPEISK FORSVARS- OG SIKKERHETSPOLITIKK Høsten 2013 arrangerte

Detaljer

Holdninger til forsvaret

Holdninger til forsvaret Holdninger til forsvaret Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. mars 0 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015 w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred

Detaljer

Strategisk Plan

Strategisk Plan Strategisk Plan 2017 2020 Innledning Denne planen definerer strategiske mål og planer for Hufo fra Landsmøtet 2017 til Landsmøtet 2020. På bakgrunn av denne planen vil styret i Hufo utforme årlige handlingsplaner

Detaljer

Innspill til programkomiteens arbeide

Innspill til programkomiteens arbeide PB. 8940 Youngstorget, Storgata 23C, 0028 Oslo office@nowar.no tel:22 97 98 89 www.nowar.no Innspill til programkomiteens arbeide Innhold: Introduksjon......s2 Innspill nr 1: Norsk eksport av forsvarsmateriell..s3

Detaljer

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers ** Spm:Nor1 ** N det gjelder maten til deg / din husstand, hvor viktige er hvert av følgende forhold for deg? Celleinnhold: Kjønn Alder Landsdel Utdanning Husstandsinntekt Mann Kvinne 18-29 30-39 40-59

Detaljer

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Grunnleggende velferdstjenester

Detaljer

Utgiver: Copyright: Adresse: Internett: Epost: Faks: Tlf:

Utgiver: Copyright: Adresse: Internett: Epost: Faks: Tlf: Om NUPI Utgiver: Copyright: Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Norsk Utenrikspolitisk Institutt 2014 Adresse: Internett: Epost: Faks: Tlf: C.J. Hambros plass 2d Postboks 8159 Dep. 0033 Oslo www.nupi.no

Detaljer

Her har vi samlet en del vanskelige begreper du vil støte på i forberedelsene til FNrollespill:

Her har vi samlet en del vanskelige begreper du vil støte på i forberedelsene til FNrollespill: Ordliste Her har vi samlet en del vanskelige begreper du vil støte på i forberedelsene til FNrollespill: Bilateral Noe som gjelder/forplikter to land/parter "Norge har inngått en bilateral avtale med Indonesia".

Detaljer

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 2 Minst 60 sivile ble drept i løpet av fem ulike bombeangrep av NATO-fly i Libya, ifølge undersøkelser gjort av Human Rights Watch. Norge blir bedt om

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Resolusjon vedtatt av Generalforsamlingen. [på grunnlag av rapporten fra Tredje komité (A/66/457)]

Resolusjon vedtatt av Generalforsamlingen. [på grunnlag av rapporten fra Tredje komité (A/66/457)] De forente nasjoner Generalforsamlingen A/RES/66/137 Distr.: Generell 16. februar 2012 66. sesjon Pkt. 64 på dagsordenen Generalforsamlingen, Resolusjon vedtatt av Generalforsamlingen [på grunnlag av rapporten

Detaljer

Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap

Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap Peti Wiskemann Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap

Detaljer

Ørl an d kom m u n e R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Dato:

Ørl an d kom m u n e R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Dato: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Ørl an d kom m u n e Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt

Detaljer

Hva vil vi med Norsk Folkehjelp? Hvordan skapes solidaritet i praksis? -et debattopplegg fra programkomiteen som jobber med prinsipprogrammet

Hva vil vi med Norsk Folkehjelp? Hvordan skapes solidaritet i praksis? -et debattopplegg fra programkomiteen som jobber med prinsipprogrammet Hva vil vi med Norsk Folkehjelp? Hvordan skapes solidaritet i praksis? -et debattopplegg fra programkomiteen som jobber med prinsipprogrammet Planhierarkiet Prinsipprogram og overordn. prioriteringer Nasjonal

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2017-2021 Innhold Innholdsfortegnelse 1. Om humanisme... 4 2. Om Human-Etisk Forbund... 5 3. Om seremoniene... 6 4. Om livssynspolitikk... 7 4.1. Demokrati og menneskerettigheter...

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet V R D - D O K U M N T Retten til et liv uten vold Krisesenter sekretariatet Visjon Alle som opplever vold i nære relasjoner skal få oppfylt sin rett til den hjelpen de har behov for. De skal møtes med

Detaljer

NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER

NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER Etiske retningslinjer for NIBR NIBRs kjernekompetanse og faglige profil Norsk institutt for by- og regionforskning NIBR, er et uavhengig, samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt.

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #6. «Holdninger til innvandring » Runa Falck Langaas Universitetet i Bergen August 2017

MEDBORGERNOTAT #6. «Holdninger til innvandring » Runa Falck Langaas Universitetet i Bergen August 2017 MEDBORGERNOTAT #6 «Holdninger til innvandring 2013-2017» Runa Falck Langaas Runa.Langaas@uib.no Universitetet i Bergen August 2017 Introduksjon Dette notatet gir en oversikt over norske medborgere sine

Detaljer

Sorgens karakter Kan man sørge over folk man ikke personlig kjente?

Sorgens karakter Kan man sørge over folk man ikke personlig kjente? Sorgens karakter Kan man sørge over folk man ikke personlig kjente? Klassekampen. Publisert på trykk 11.05. 2012. Arild Rønsen, skribent i Klassekampen. Jeg leser med interesse at Tom Egil Hverven skal

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, oktober 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgstrekking

Detaljer

1: Fred og forsoningsarbeid

1: Fred og forsoningsarbeid Norges Fredsråds innspill til de politiske partiene i forbindelse med nytt program for Stortingsvalgperioden 2017 2021. 1: Fred og forsoningsarbeid Konflikthåndtering er en viktig del av all sikkerhets-

Detaljer

Staten, fylkeskommunene og kommunene

Staten, fylkeskommunene og kommunene Staten, fylkeskommunene og kommunene I Norge er det 19 fylker og 429 kommuner. Fylker og kommuner er både geografiske områder og politisk styrte enheter. Både fylkeskommunene og kommunene har selvbestemmelsesrett

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

Samling og splittelse i Europa

Samling og splittelse i Europa Samling og splittelse i Europa Gamle fiender blir venner (side 111-119) 1 Rett eller feil? 1 Alsace-Lorraine har skiftet mellom å være tysk og fransk område. 2 Robert Schuman foreslo i 1950 at Frankrike

Detaljer

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29)

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse, som er kalt sammen av styret i Det internasjonale arbeidsbyrået og har trådt sammen

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side.

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side. http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Likestilling (og ikke-diskriminering)

Likestilling (og ikke-diskriminering) Likestilling (og ikke-diskriminering) LDO: 20-21 april 2016 VOX temakonferanse i samfunnskunnskap Visste du at Makt og demokrati Utdanning Arbeid/lønn Vold og trakassering Status: NOU 2012:15 Politikk

Detaljer

INNSPILL TIL GRØNN SIKKERHETSPOLITIKK I FORBINDELSE MED UTVIKLING AV NYTT ARBEIDSPROGRAM I MILJØPARTIET DE GRØNNE

INNSPILL TIL GRØNN SIKKERHETSPOLITIKK I FORBINDELSE MED UTVIKLING AV NYTT ARBEIDSPROGRAM I MILJØPARTIET DE GRØNNE INNSPILL TIL GRØNN SIKKERHETSPOLITIKK I FORBINDELSE MED UTVIKLING AV NYTT ARBEIDSPROGRAM I MILJØPARTIET DE GRØNNE Fra temautvalg for forsvars- og sikkerhetspolitikk nedsatt av sentralstyret desember 2016

Detaljer

Nye politiske føringer

Nye politiske føringer Nye politiske føringer Elementer fra: 1. Samarbeidsavtale mellom Venstre, Krf, Frp og Høyre 2. Regjeringserklæringen (politisk plattform) for Solberg-regjeringen 3. Regjeringen Solberg 4. Statsbudsjettet

Detaljer

Trenger EU eget militært forsvar? Bjørn Olav Knutsens foredrag for Europabevegelsen Bergen 11 mai 2015

Trenger EU eget militært forsvar? Bjørn Olav Knutsens foredrag for Europabevegelsen Bergen 11 mai 2015 Trenger EU eget militært forsvar? Bjørn Olav Knutsens foredrag for Europabevegelsen Bergen 11 mai 2015 Norge en motvillig europeer Overordnet utfordring: Norge har vært motstander av et europeisk sikkerhetssamarbeid

Detaljer

Prinsipprogram. Kvinners livsvilkår

Prinsipprogram. Kvinners livsvilkår Prinsipprogram Kvinners livsvilkår Norske Kvinners Sanitetsforening er en frivillig organisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig. Målet er å være den ledende organisasjonen knyttet til

Detaljer

En tjenende kirke. Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste

En tjenende kirke. Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste En tjenende kirke Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste Diakonien er et hovedaspekt ved kirkens oppdrag

Detaljer