NORPEACE. Årsmelding 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORPEACE. Årsmelding 2006"

Transkript

1 Norges Fredsråd NORPEACE Årsmelding 2006 Nettverksbygging Informasjon Politisk påvirkning Service

2 2 Årsmelding for Norges Fredsråd 2006 Del 1: Innledning... 3 Målsetting (fra vedtektene)...3 Arbeidsoppgaver (fra vedtektene)...3 Innledning...3 Sammensetning av NFR...3 Styret...3 Sekretariatet...4 Medlemskap...5 Betalende medlemmer i NFR...5 Medlemskap i andre organisasjoner/nettverk...5 Støttede kampanjer og opprop...5 Del 2: Kjernevirksomhet...6 Informasjon...6 Informasjonsgrupper...6 Media-arbeid...6 Temakvelder...6 Nettverksbygging...6 Nasjonalt...6 Politisk Påvirkning...7 Service...7 Annen aktivitet...7 Del 3: Økonomi...8

3 3 Årsberetning for Norges Fredsråd 2006 Del 1: Innledning Målsetting (fra vedtektene) NFR er partipolitisk og blokkpolitisk uavhengig. NFR skal arbeide for fred, nedrustning og konfliktløsning uten bruk av vold. NFR skal motarbeide krig, og ser militarisme, våpenallianser og den skjeve fordelingen av verdens ressurser som mulige årsaker til krig. NFR vil fremme solidaritet, rettferd, likeverd og forståelse på tvers av kulturelle forskjeller og politiske målsetninger. Arbeidsoppgaver (fra vedtektene) Norges Fredsråd skal: samordne medlemsorganisasjonenes felles interesser informere og påvirke myndighetene og opinionen arbeide for økte bevilgninger til fredsarbeidet arbeide for intern skolering og informasjon iverksette felles tiltak styrke norsk, nordisk og internasjonalt fredsnettverk Innledning For Norges Fredsråd har 2006 har vært preget av gjenåpningen av sekretariatet i mai og intern omstilling etter en lengre periode med usikker finansiering og politisk omveltning. Norges Fredsråd har likevel vært aktiv i en rekke fora og har gjennom våre medlemmer bidratt til diskusjonen om blant annet norsk våpeneksport, nedrustning og ikkespredning, Norges rolle i FN og forholdet til NATO. I tillegg har vårt midtøstenarbeid bidratt til at skolemegling nå er i ferd med å innføres som et verktøy for å dempe voldsbruk i palestinske skoler. En rekke norske lærerhøyskoler har mottatt kursing i fredsundervisning, samt at webressursen videreutvikles til bruk på norsk, engelsk og arabisk. Internasjonalt har NFR representert Norsk fredsbevegelse i viktige Europeiske fora som European Network of Civil Peace Services, CIVCOM og i FNs generalforsamling. Vårt internasjonale arbeid gir viktige innspill til våre medlemsorganisasjoner og til fredsbegevelsen generelt, men tanke på utviklingen av nye saker og samarbeidspartnere for å styrke fredssaken internasjonalt. Styret initierte i august 2006 en strategiprosess for å involvere hele medlemsmassen i utviklingen av et mer forutsigbart og handlekraftig Fredsråd. Gjennom denne prosessen har styret fått nyttige innspill og bidrag til å fullføre strategiplanen som skal gjelde frem til 2010, og som skal vedtas av årsmøtet i mai. Høsten 2006 takket Babs Sivertsen for deg etter nærmere tre år i stillingen som daglig leder. Babs har gjort en kjempeinnsats, og vært instrumentell i oppbygningen av NFRs arbeid med fredsundervisning og europeiske partnerskap. Etter en kort periode med Alexander Harang som fungerende daglig leder overtok Frode Restad i september som nye daglig leder. Sammensetning av NFR Styret Erik Strøm (Styreleder) Anne Halvorsen (NFL) Alexander Harang (NFL) Elise Christensen (CCM) Thomas Tallaksen (FMK) Gert Danielsen (WV) Graham Dyson (CCM)

4 4 Varamedlemmer: Øivind Solberg (FMK) Karin Aanes (IKFF) Tore Nærland (BfP) Einar Idsø Eidsvåg Evalueringskomité: Ivar Evensmo Oddrun Bergland Ragnhild Almelid Valgkomité: Øystein Kleven (FMK) Odd Georg Murud (IFOR) Knut Vidar Paulsen (DNF) Ærespresident: Fredrik Heffermehl Kontaktperson for IPB Norge: Alexander Harang Sekretariatet Staben har bestått av: Daglig leder, Babs Sivertsen (tom august) Frode Restad i 50% stilling Medlemskontakt: Ann Eliasbeth Meyrick (tom november)* Webredaktør: Tarjei Vaa (tom september)* Web og arrangementsansvarlig: Stein A Sandvik (fom september)* Kommunikasjonsrådgiver: Stein Müller* * Disse stillingen er avhengig av at enkelte personer blir bevilget NAV arbeidspraksisplass, noe som i utgangspunkt varer bare i 3 måneder. Derfor er det stor gjennomtrekk, og stillingene som ofte formes etter individets behov, er ikke alltid besatt. Norges Fredsråd har for nylig flyttet inn i nye lokale hos FN-sambandet delere kontor med blant annet Norsk Fredssenter, Senter for Demokratistøtte og FN-sambandet region øst.

5 5 Medlemskap Betalende medlemmer i NFR Bestemødre for fred Changemaker Den norske fredskomité Folkereisning mot krig Informasjonsarbeidere for fred Juvente IFOR Norge IGNIS Internasjonal dugnad Velferdskontoret for sivile vernepliktige (SVTU) Kvekerhjelp (Vennenes Samfunn Kvekerne) Nei til Nye NATO Norges Fredslag Norges Kristne Studentforbund Norges Storlosje av IOGT Norsk seksjon av Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet Norske Leger mot Atomvåpen (NLA) PRESS Redd Barnas Ungdom Medlemskap i andre organisasjoner/nettverk I Norge Studieforbundet Populus Forum for Utvikling og Miljø Internasjonalt European Network for Civil Peace services / Europen Peacbuilding Liaaison Office International Peace Bureau Støttede kampanjer og opprop Konvensjon mot atomvåpen (NTA/NLA) Global partnership for the prevention of armed conflict (GPPAC) Hague Appeal for Peace

6 6 Del 2: Kjernevirksomhet Informasjon Informasjonsgrupper Informasjonsgruppene er et tilbud til medlemmer med sammenfallende interesser for samarbeid, koordinering og erfaringsutveksling. Følgende informasjonsgrupper har vært aktive i løpet av 2006: IG Midtøsten (GUPT prosjektet i Ramallah) IG Sri Lanka (i dvale pga reise) IG Fredsundervisning (verksteder på lærerhøgskoler i Norge) IG Våpenhandel (eksportkontroll og lobby) IG Sivile fredstjenester (Internasjonal deltagelse og posisjonsnotat) For mer informasjon se egen rapport for Informasjonsgrupper. Media-arbeid NFR har også i 2006 preget samfunnsdebatten med en rekke innlegg. Fredsrådet har blant annet debattert konfliktløsning med norske offiserer i Ny Tid, vært bekymret over utviklingen på Gazastripen i Vårt Land, diskutert opprettelsen av FNs fredsbyggingskomisjon i klasekampen, kommentert opprettelsen av Bondeviksenteret i dagens Næringsliv, og gjort oppslag i Finsk presse med sine verksteder på Åland. I tillegg har NFR deltatt i NRK Sånn er livet for å snakke om sivile fredstjenester, samt at medlemsorganisasjoner og informasjonsgrupper har kommentert en rekke andre forhold. Temakvelder Norges Fredsråd har i år testet ut en nytt konsept med temakvelder for våre medlemmer. Til sammen 8 temakvelder har vært gjennomført med følgende tema: Ikkevoldelig kommunikasjon Gert Danielsen (World Voices) Kultur for fred og fredsundervisning Babs Sivertsen (NFR) Atomvåpen og helseskader Per Vium (NLA) Norske våpensalg til diktaturer Alexander Harang (NFL) Kvinner og Fredbygging Lene Nilsen (IKFF) The effects of humiliation in conflict Evelyn Lindner Sivile fredstjenester Babs Sivertsen (NFR) NATOs strategi i en globalisert verden Gunnar Garbo (NTNN), Hilde Wallacher (NFL) Nettverksbygging Nasjonalt Driver nettverksarbeid gjennom å være aktive medlemmer i Studieforbundet Populus, og forum for utvikling og miljø. I tillegg driver NFR oppsøkende virksomhet ovenfor medlemsorganisasjoner, og arrangerer temakvelder, seminarer og verksteder for en rekke eksterne aktører. Internasjonalt FNs 61. Generalforsamling: NFR deltok gjennom Norges Fredslags kandidat Frode Restad som observatør til FNs 61. Generalforsamling i New York høsten Rapport fra oppholdet er oversendt UD, og kan leses på Norges Fredslag sine hjemmesider (www.fredslaget.no). International Peace bureau (IPB): NFR ivaretar representasjonen for Norge i IPB. Fredrik Heffermehl som tidligere var visepresident i IPB har nå overlatt roret til Ingeborg Breines. Alexander Harang ar kontaktperson for IPB i Norge. European Network for Civil Peace Services (EN-CPS): NFR har deltatt aktivt i EN-CPS som arrangementsstøtte, teknisk støtte og gjennom deltagelse i arbeidsgrupper og på årsmøtet i Barcelona i mars.

7 European Peacebuilding Liaison Office (EPLO): NFR har i løpet av året deltatt som arbeidsgruppekoordinator i EPLOs arbeidsgrupper og som deltager på konfliktforebyggingskonferanse i Europakommisjonens CIVCOM og konferanse sivilsamfunnets rolle i konfliktforebygging via det finnske formannskapet. Global Platform for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC): NFR har vært tilknyttet den globale alliansen for forebygging av væpnet konflikt, og deltatt på møte i steering comittee i Berlin. Annen internasjonal aktivitet: NFR har deltatt på Nordic Mediation Forum i Helsinki, og på Seminar om valgobservasjon i London. Politisk Påvirkning NFR har i 2005/2006 vært meget aktiv i forhold til å gjenopprette støtten til norske fredsorganisasjoner gjennom opplysningsarbeid for fred. Dette arbeidet har vært positivt, og har medført at denne posten ble gjenopprettet på litt under 2,4 millioner kr. NFR har videre, gjennom IG våpenhandel, vært aktiv i forhold til å synliggjøre utilsiktede konsekvenser og manglende kontroll av norsk våpeneksport. Dette arbeidet har vært meget fremgangsrikt, og har ført til at flere partier på stortinget har endret sine posisjoner i forhold til dette. NFR har videre nedlagt et stort stykke arbeid i å etablere en posisjon om sivile fredstjenester i Norge. Dette arbeidet fortsetter i 2007, og endelig posisjonsnotat vil kunne synliggjøres som en del av kommunevalgkampen til høsten. 7 Service Møtelokaler: Så lenge sekretariatet har holdt åpent har Norges Fredsråd kunnet tilby møterom og sekretærtjenester til medlemmene. Dette er et tilbud som har blitt flittig brukt av enkelte medlemsorganisasjoner i tillegg til styret og aktive informasjonsgrupper. Tilbudet var ikke tilgjengelig de første 3 månedene av året. Nettsider: NFR drifter hjemmesiden samt bidrar med enkel brukerstøtte til medlemmer som ikke har egne hjemmesider. I tillegg har NFR driftet nettsider for IG Sri Lanka og IG Fredsundervisning. Bokbutikk: NFR selger bøker, hefter og tidsskrifter og annet materiale på vegne av sine medlemmer, både på kontoret og gjennom nettstedet. Annen aktivitet De siste par måneder har vært preket av heftig aktivitet i forbindelse med NFR sitt arbeid med sivile fredstjenster og forberedelsene til NATOs utenriskminsitermøte i Oslo. 16. mars arrangerte NFR i samarbeid med Norges Fredslag og One People åpent seminar om sivile fredstjenester på Blå i Oslo. Hovedinnleder var Martin Quack fra tyske Forum ZFD med kommentarer fra Babs Sivertsen. Møtet var godt besøkt og ga mulighet både for læring og diskusjon om sivile alternativer til militær intervensjon, men også sosial omgang og kunstnerisk nytelse takket være artistene fra One People. 16. april arrangerte NFR i samarbeid med Den Norske Atlanterhavskomite fagseminar om NATO i forbindelse med NATOs utenriskministermøte i Oslo. Seminaret hadde over 100 påmeldte fra fredsbevegelse, politisk liv, akademia, journalister og militære. Erik Solheim var hovedinnleder, mens NIck Killick (International Alert), Arne Strand (PRIO/CMI) og Peter Burgess (PRIO) hver ledet sine paneler gjennom diskusjonene. Seminaret har bidratt til debatten om NATO og har blitt omtalt blkant annet i Aftenposten, Dagsavisen og Dagbladet, og gjennom Jonas Gahr Støres orientering om ministermøte til det sivile samfunn. 26. april arrangerte NFR i samarbeid med Fredsinitiativet, Press og Changemaker (m.fl) seminar om den humanitære situasjonen i Afghanistan som en del av et større opplegg under NATOs ministermøte i Oslo. Hovedinnleder på møtet var Kristian Berg Harpviken (PRIO) med bidrag fra Flyktninghjelpen og Forsvaret og Afghanske interesseorganisajoner. Seminaret var godt besøkt og bidro sammen med folkemøte med Johan Galtung og demonstrasjon tilen rekke avisooppslag i blant annet Dagsavisen, Klassekampen og Aftenposten. NFR har i tillegg vært representert på World Peace Forum i Canada.

8 8 Del 3: Økonomi Årets regnskap viser et resultat på kr 3.521,- og med en egenkapital på kr ,- etter avsetninger til drift og møteplass i Fullt regnskap og revisjonsbrev finnes vedlagt. Styret, Oslo april 2007

Årsmelding 2010 Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Årsmelding 2010 Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Årsmelding 2010 Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er en frivillig organisasjon som

Detaljer

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 2 Innholdsfortegnelse Styreleiaren har ordet... 4 FN-sambandet 2012... 5 FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid... 6 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid... 8 FN-reform...

Detaljer

Innhold. Styreleiaren har ordet. Styreleiaren har ordet 3. Hovedsatsningsområder 4. FN-dagen 5. FN-sambandet på nett 6.

Innhold. Styreleiaren har ordet. Styreleiaren har ordet 3. Hovedsatsningsområder 4. FN-dagen 5. FN-sambandet på nett 6. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 3 Innhold Styreleiaren har ordet 3 Hovedsatsningsområder 4 FN-dagen 5 FN-sambandet på nett 6 FN-stafetten 10 Vervekampanjen 12 Prosjekter 13 Internasjonal

Detaljer

Oslo, januar 2011. Til: Styret Fra: Generalsekretæren. Årsrapport 2010 Til Orientering I. INNLEDNING... 2

Oslo, januar 2011. Til: Styret Fra: Generalsekretæren. Årsrapport 2010 Til Orientering I. INNLEDNING... 2 Fridtjof Nansens plass 8, 0160 Oslo Tlf: 22 40 36 00 - Faks: 22 40 36 10 Epost: post@atlanterhavskomiteen.no THE NORWEGIAN ATLANTIC COMMITTEE Bankgiro: 6045.05.01932 Postgiro: 0540 082 4454 Oslo, januar

Detaljer

Diaspora Network jobber for å styrke samarbeidet og synergien mellom diasporaorganisasjoner og bistands- og utviklingsaktører

Diaspora Network jobber for å styrke samarbeidet og synergien mellom diasporaorganisasjoner og bistands- og utviklingsaktører Diaspora Network jobber for å styrke samarbeidet og synergien mellom diasporaorganisasjoner og bistands- og utviklingsaktører Forsiden.indd 1 28/05/12 16:23 # INNHOLD 1 Styrets og arbeidsutvalgets årsberetning

Detaljer

Fredspolitisk regnskap 2009

Fredspolitisk regnskap 2009 http://regnskap.norgesfredsrad.no/ og www.norgesfredsrad.no Fredspolitisk regnskap 9 Fredspoli:sk regnskap 9 er produsert med stø?e fra Norsk Tjenestemannslag www.ntl.no Løsninger er levert av Harang Peace

Detaljer

MILITÆR DRONEINDUSTRI I NORGE

MILITÆR DRONEINDUSTRI I NORGE Nummer 3 2013 I årgang 87 MILITÆR DRONEINDUSTRI I NORGE Kongsberg Satelitt Services NAMMO: divisjon i Arizona, USA Simicon, Kongsberg Devotek, Kongsberg Gruppen Eidel Prox Dynamics Chemring Nobel Applica

Detaljer

Styrets årsberetning 2006

Styrets årsberetning 2006 Styrets årsberetning 2006 1. Opplysning og informasjon 1.1. Konferanser, kurs og stand 1.2. Hefter og brosjyrer 1.3. Nettside og medlemsblad 1.4. Media 2. Psykisk helse 2.1 Sosialesammenkomster 2.2 Omsorg

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

Når barna leker, vinner verden

Når barna leker, vinner verden Årsrapport Right To Play Norge 2014 Styrets leder Det er med stolthet og ydmykhet jeg som ny styreformann introduserer Right To Plays årsrapport for 2014. Right To Play betyr mye for en million barn og

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013)

Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013) Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013) Samlet tiltaksoversikt NR. TILTAK ANSVARLIG STATUS 1. Etablering

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Innhold. s 4 Høydepunkt i 2008. Innledning

Innhold. s 4 Høydepunkt i 2008. Innledning 2008 1 2 3 Innhold Frivillighet Norge er et interessepolitisk samarbeidsforum for hele frivillig sektor. Gjennom Frivillighet Norge arbeider virksomhetene for frivillighetens rammebetingelser, og bidrar

Detaljer

Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag

Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum er en medlemsorganisasjon

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Noen høydepunkter Blink 2012 Det første av fire år

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

STLs strategidokument 2009-2011 og arbeidsplan 2011. STLs strategidokument 2009-2011 og arbeidsplan 2011

STLs strategidokument 2009-2011 og arbeidsplan 2011. STLs strategidokument 2009-2011 og arbeidsplan 2011 STLs strategidokument 2009-2011 og arbeidsplan 2011 Strategidokumentet er en beskrivelse av STLs langsiktige mål (for en tre-årsperiode), og de tiltakene som er nødvendige for å nå disse målene. Strategidokumentet

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2 Beretning for LO i Oslo 1. januar - 31. desember 2011 1 Innhold: Innledning s. 3 Lederens oppsummering av året s. 4 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 6 Styresammensetning,

Detaljer

!"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$

! # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ ! "! #$ !"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. /0 ' & *0 %&' &())(**. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ #5$$$$ 9 )**+,-. -. -$ %% -).%%! --! /01 3 )**+,-. Oslo s fylkesstyre

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

O s l o r e g i o n e n s E u r o p a k o n t o r www.osloregion.org

O s l o r e g i o n e n s E u r o p a k o n t o r www.osloregion.org Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 O s l o r e g i o n e n s E u r o p a k o n t o r www.osloregion.org Oslo Region er en variert region med byer, fjell, sjø og fantastiske muligheter. Regionen består av rundt

Detaljer

Sammen løfter vi verden!

Sammen løfter vi verden! Årsrapport 2010 Sekretariat Utenlandssjef: Kjetil Østnor Ass. Utenlandssjef og rådgiver Midtøsten: Kjersti Lindøe Prosjektrådgiver Asia og Afrika: Tor Kjetil Edland Postadresse: KFUM-KFUK Global Postboks

Detaljer

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge!

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum 1985-2010 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum samarbeid

Detaljer