Kontrollutvalget i Randaberg INNKALLES TIL MØTE 08. april 2011 kl i Møterom Randaberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalget i Randaberg INNKALLES TIL MØTE 08. april 2011 kl. 08.15 i Møterom Randaberg"

Transkript

1 ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2 Kontrollutvalget i Randaberg INNKALLES TIL MØTE 08. april 2011 kl i Møterom Randaberg SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 5/11 Årsrapport skatteregnskapet /11 Kommunens årsregnskap /11 Rapporten 85-tilrådinger for styrket egenkontroll i kommunene - Orientering fra rådmannen 8/11 Oversikt over status prosjekter og kontroller 9/11 Utkast til prosjektmandat - selskapskontroll i Rogaland Revisjon IKS EVENTUELT MELDINGER Periode: 18. februar april 2011 Nr. Referatsakstittel 1/11 Melding om vedtak: Rapport selskapskontroll - Stavangerregionen Havn IKS 2/11 Melding om vedtak: Kontrollutvalgets årsplan /11 Melding om vedtak: Rapport om forvaltningsrevisjon - Psykisk helsevern Rådmannen og økonomisjefen er invitert til å orientere i sakene 5 7. Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon evt , eller på e-post til Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må gi melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles. Evt. saker merket (Unntatt offentlighet i medhold av off. l.) sendes bare til medlemmer/varamedlemmer. Randaberg, 1. april 2011 Olav Sande Leder av kontrollutvalget Per Kåre Vatland Sekretariatet

2 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 232 : Per Kåre Vatland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Randaberg /2011 ÅRSRAPPORT SKATTEREGNSKAPET 2010 Bakgrunn Kontrollutvalget har mottatt Årsrapport 2010 fra skatteoppkreveren i Randaberg, og Kontrollrapport 2010 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Randaberg kommune, fra Skatteetaten (se vedlegg). Kontrollrapporten er sendt til kommunestyret med kopi til kontrollutvalget. I tråd med uttalelse fra Skattedirektoratet i 2004, legges skatteregnskapet fram for kontrollutvalget og kommunestyret til orientering. Skatteoppkrever er invitert til å orientere i møtet. Saksutredning Skatteregnskapet for 2010 viser en samlet skatteinngang på 1 509,7 mill kr som er en økning i forhold til i fjor med 184,2 mill kr eller 13,9 %. Kommunens andel av skatteinngangen er på 269,7 mill kr, som er en økning i forhold til i fjor på 10,6 mill kr dvs ca 4 % økning. Utestående restanser pr utgjør 37,9 mill kr som er en nedgang på 14,7 mill i forhold til Kontrollrapporten oppsummerer de ettersyn som Skatteetaten har utført i 2010, samt gir kommentarer til det avlagte skatteregnskapet. I kontrollrapporten er skatteoppkreverfunksjonen organisert slik at oppgavene kan løses tilfredsstillende. Kontrollrapporten konkluderer med at det er etablert rutiner mv. som sikrer at skatteregnskapet i det alt vesentlige er korrekt, fullstendig og tidsriktig bokført, samt at gjeldende regelverk er fulgt. De forhold som Skatteetaten har tatt opp med skatteoppkrever i løpet av året som gikk, har kommunen gitt tilbakemeldinger på. Forslag til VEDTAK: 1. Kontrollutvalget i Randaberg tar Årsrapport 2010 fra skatteoppkreveren i Randaberg med kontrollrapport 2010 fra Skatteetaten til orientering. 2. Saken videresendes kommunestyret til orientering. SANDNES, Per Kåre Vatland Rådgiver Vedlegg: 1. Kontrollrapport 2010 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Randaberg kommune. 2. Årsrapport skatteregnskapet Saksliste Neste sak 2

3 Skatteetaten Saksbehandler Solveig lamark Deres dato Vår dato Telefon Deres referanse Vår referanse 2010/ Kommunestyre i Randaberg kommune Postboks RANDABERG Kontrollrapport 2010 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Randaberg kommune Vi har gjennomført kontroller knyttet til skatteoppkreverfunksjonen for Randaberg kommune for Regnskapet viser per 31. desember 2010 en skatte- og avgiftsinngang l til fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr og utestående restanser 2 på kr herav berostilte krav på kr Skatteregnskapet er avlagt av kommunens skatteoppkrever den 20. januar Oppgaver og kontroll Grunnlaget for skatteetatens kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 29. november Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i henhold til gjeldende regelverk på følgende områder: Ressurser og tilpasset organisering Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet Skatte- og avgiftsinnkreving Arbeidsgiverkontroll Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfører oppgavene med kontroll av skatteoppkreverfunksjonen. 2. Omfanget av kontrollen Skattekontoret har i 2010 gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene skatteregnskap og innkreving. Siste stedlige kontroll ble avholdt 10. og 11. juni Skattekontoret har i 2010 i tillegg gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for arbeidsgiverkontrollen. Skatteoppkreverkontoret har gitt tilbakemelding på pålegg og anbefalinger som er gitt. l Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 'Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav Postadresse Besøksadresse Sentralbord Skatt Vest Se eller Njøsavegen 4 ring gratis Leikanger Org. nr: : Telefaks

4 3. Resultat av utført kontroll Basert på utført kontroll mener skattekontoret følgende: Ressurser og tilpasset organisering Etter en samlet vurdering finner skattekontoret at skatteoppkreverkontoret er organisert slik at gjøremålene i henhold til skatteoppkreverinstruksen kan i det vesentligste utføres tilfredsstillende. Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap Etter en samlet vurdering finner skattekontoret at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et rettvisende uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. Skatte- og avgiftsinnkrevingen Etter en samlet vurdering finner skattekontoret at utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. Det anmerkes imidlertid at det er avdekket følgende vesentlige forhold hvor gjeldende lov, forskrift eller instruks ikke er overholdt: Det er gitt betalingsavtale ut over fullmaktsgrenser uten at det er sendt Skattekontoret for godkjenning. Forskuddstrekk er også tatt med i betalingsavtalen, noe som ikke er tillatt. Skatteoppkreveren har i 2010 avskrevet restanser som ved misforståelser er håndtert som forelda krav. Rutinen er ikke overholdt i det krav utover gjeldende fullmakter ikke er videreførte til Skattekontoret. Arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren har ikke gjennomført noen stedlige arbeidsgiverkontroller i og 2009 gjennomførte skatteoppkreveren henholdsvis 0,7% og 0% kontroller. Skatteoppkreveren har således de tre siste årene ikke oppfylt sine plikter etter skattebetalingsloven 5-13 og tilhørende retningslinjer gitt av Skattedirektoratet. 4. Ytterligere informasjon om kontrollene Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger i 2010 gitt pålegg og anbefalinger som er meddelt skatteoppkrever i brev av 23. juni 2010 og 10. januar \J:j~ilsen Arnljot v '11 Mehren Avdeling 'rektør Skatt vest ~~ underdirektør Kopi til: Kontrollutvalget i Randaberg kommune e Skatteoppkreveren i Randaberg kommune Riksrevisjonen Skattedirektoratet

5 l Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Randaberg kommune Årsrapport år/dato: 20 l l Skatteoppkreveren i Randaberg

6 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret Ressurser R essurs f or dr e mg Årsverk %-andel fordelt Antall årsverl{ ved SKO som knn er benyttet til SKO-funksjonen i 2,0 regnskapsåret 100 % Ressursbruk ved SKO, fordeling_av årsverk _.. Skatteregnskap 1,0 50 % Innfordring av skatt/arbeidsgiveravgift 0,6 34% Kontrollvirksomhet 0,1 4% Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige og 0,1 4% regnskapsførere/revisorer Skatteutvalg 0,1 4% Administrasjon 0,1 4% (Andel fordelt skal være 100 %) Sum 2,0 100 % ( Organisering Skatteavdelingen har 2 årsverk fordelt på en 100% og to 50% stillinger. Personen i 100% har i en overgangsperiode redusert stilling til 80% Ressurser og kompetanse Bortsett fra at vi fortsatt mangler medarbeider til skatterevisoroppgaver (stedige kontroller) anses bemanningen å være tilfredsstillende i forhold til de oppgaver som skal prioriteres. 1.2 Internkontroll Kontorets intem kontroll og rntinebeslaivelser anses tilfredsstillende. Virksomhetsplanen for 2011 ( blir utarbeidet. 1.3 Vurdering av skatteinngangen Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret Den totale skatte -og avgiftsinngangen i 2010 var la. l ,- som er en økning fra 2009 på kr ,-. Økning på personlige skattytere er la ,- og økning på selskaper på la , Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret Kommunens andel av skatteinngangen i 2010 var kr ,- som er en økning fra 2009 på la ,- Årsrapport år/dato: 2010/18.01 Skatteoppkreveren i Randaberg

7 3 1.4 Skatteutvalg Vi har i 2010 hatt 4 saker til skatteutvalget hvorav 3 er blitt ettergitt mens en er blitt fastholdt med en rentefri utsettelse på 2 år. For øvrig har vi fått svar om ettergivelse på en sak som var sendt skatteutvalget i Samlet ettergitt beløp er kr ,- 2 Skatteregnskapet 2.1 Avleggelse av skatteregnskapet Avleggelse av skatteregnskapet Skatteoppkreveren i Randaberg kommune bekrefter at skatteregnskapet for 2010 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere 3-l. Det er ikke mottatt pålegg om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet fra regional kontrollenhet. Det er mottatt pålegg om arbeidsgiverkontroll og bmk av betalingsavtaler. Årsregnskapet for 2010 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatteoppkreveren. 2.2 Margin 221M.. argin. ~ or mnte l { t saret o 2009 Beskrivelse Beløp AvselninQ marqin for 2009, pr Avsetning marqin for 2009 i periode 1-6 i Sum avsetninq margin for 2009 = Bruk av margin for Innestående margin for O Utbetalt overskytende forskudd for For lite avsatt margin for 2009 ( + ) For mye avsatt margin for 2009 (-l = Marginprosent Prosentsats marginavsetning: 8 %. Gyldig fra: Kommentar til marginoppgjøret Kommunen har for imltekståret 2009 et mindre underskudd på marginoppgjøret, men vurderer det ikke nødvendig å endre prosentsatsen. Marginavsetning for imltektsåret 2010, pr kr ,- Gjeldende prosentsats: 8 % Årsrapport årldato: Skatteoppla'everen i Randaberg

8 4 3 Innfordring av krav 3.1 Restanseutviklingen Totale restanser (forfalte debetkrav) [Jr for skatt og arbeidsgivera vgift Restanse - sum Herav berostilt pr. skatteart restanse Skatteart Sum restanse pr. skatteart Arbeidsgiveravgift O Artistskatt O O Forsinkelsesrenter O Forskuddsskatt O Forskuddsskatt - person Forskuddstrekk O Gebyr O O Innfordringsinntekter O Inntekt av summarisk fellesoppgjør O O { Kildeskatt O O Restskatt - person Restskatt l O Sum restanse diverse krav 3182 O Diverse krav 3182 O Sum restanse pr. skatteart inkl. diverse krav Totale restanser (forfalte debetkrav) pr for skatt og arbeidsgiveravgift Skatteart Restanse - sum pr. skatteart Herav berostilt restanse Sum restanse pr. skatteart Arbeidsgiveravgift O Artistskatt O O ( Forsinkelsesrenter O Forskuddsskatt O Forskuddsskatt - person Forskuddstrekk l O Gebyr O O Innfordringsinntekter O Inntekt av summarisk fellesoppgjør O O Kildeskatt l 633 O Restskatt - person Restskatt O Sum restanse diverse krav 3341 O Diverse krav 3341 O Sum restanse pr. skatteart inkl. diverse krav Årsrapport år/dato: 2010/18.01 Skatteoppkreveren i Randaberg

9 3.1.3 Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser 5 Restanse - sum Restanse - sum Skatteart pr. skatteart pr. skatteart Endring Skatteart Sum restanse pr. skatteart Arbeidsgiveravgift Artistskatt O O O Forsinkelsesrenter Forskuddsskatt Forskuddsskatt - person Forskuddstrekk Gebyr O O O Innfordringsinntekter Inntekt av summarisk fellesoppgjør O O O Kildeskatt O O O Restskatt - person Restskatt Det har vært nedgang i alle typer restanser bortsett fra forskuddsskatt. Når det gjelder restskatt person og forsinkelsesrenter skyldes en del av nedgangen at det feilaktig er foretatt avskrivning av foreldelseskrav som må gjennomgås på ny og gjenopprettes. For øvrig arbeider vi kontinuerlig med å bedre restansesituasj onen og DTI er blitt et godt verktøy i forbindelse med det. Av reduksjonene er folgende: Avskrivninger Ettergivelser Nedsettelse p.giv. inntekt Kommentarer til restanser eldre år Inntektsår Sum restanse (debet) Herav skatteart "Restskatt - person" Kommentarer til restanseoppfølgingen for eldre år Restansene samlet og på restskatt person blir stadig lavere. Når det gjelder år fra 2005 og eldre er nok ikke summene helt realistiske idet noen feilaktige avskrivninger av forelda krav S0111 nevnt i pkt er i denne gruppe. Kontoret har gjennomgått rapporten "Restanseliste - forelda krav" dato t.o.m og forsøkt å sikre at krav ikke foreldes uten at det er iverksatt tiltak. Antall krav som varforeldet pr : 79 Samlet beløp på krav S0111 var foreldet pr : Årsrapport år/dato: Skatteoppkreveren i Randaberg

10 6 3.2 Innfordringens effektivitet Vurdering av kontorets resultat pr Resultatet pr lå over resultatkravet vedrørende restskatt person 2008 og innfordret restskatt person 2008, mens det lå så vidt under kravet angående forskuddsskatt person 2009, forskuddstrekk 2009 og arbeidsgiveravgift Vurdering av i hvilken grad, og hvordan innfordringsaktiviteten har påvirket innfordringsresultatet Etter vår vurdering er det først og fremst effektiv bruk av DTI som gjør at innfordringsresultatet har blitt så bra. Omfanget av utleggsforretninger og utleggstrekk er noenlunde som før mens betalingsavtaler er kraftig redusert Omtale av spesielle forhold ( Vi er orientert om at det foreligger feil på noen større restskatter person for 2009 og er blitt bedt om å stille innfordring i bero. Således vil nok restansene på restskatt person være lavere enn det som framkommer i restanseoversikten Kontorets eventuelle tiltal, for å bedre effektivitetejl i innfordringen Vi vil fotisatt følge opp aktivitetene i DTI. Resultatkravene er høynet noe for 2011 og vi satær på å kunne oppnå dem. 3.3 Særnamskompetanse Kontoret har ikke brukt særnamskompetanse i 20 l O. 4 Arbeidsgiverkontroll ( 4.1 Kontorets resultat pr Antall planlagte kontroller for 2010: O Som utgjør: O % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen. Antall gj ennomførte kontroller 2010: O Som utgjør: O % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen. Antall gjennomførte kontroller i 2010: O Årsrapport år/dato: 2010/18.01 Skatteoppkreveren i Randaberg

11 Organisering av arbeidsgiverkontrollene - deltakelse i interkommuual samarbeidsordniug eller aun en løsning. Kommunen var deltaker i en interkommunal samarbeidsordning som dessverre er opphørt p.g.a. bemanningsproblem. Det er gjort henvendelse til støn'e kommuner som Sandnes og Sola for å få til en ny løsning, uten at det har ført til noe konkret resultat Antallimntroller med resultat, herunder avdekket beløp, egenretting og avdekking av uregistrerte arbeidstakere: O Vurdering av aktiviteten på arbeidsgiverkontrollområdet i regnskapsåret Som resultatene over viser har det ikke vært aktivitet på kontrollområdet når det gjelder stedlige kontroller. Det foregår likevel noe kontonnessig kontrollvirksomhet Omtale av samarbeidet med andre kontrollaktører Det har vært lite samarbeid med andre kontrollaktører om arbeidsgiverkontroll. Vi holdes orientert om kontroller Skattekontoret foretar hos arbeidsgivere i kommunen. Ellers har vi vært invitert i et par konkurs saker begj ært av Skattekontoret Gjennomførte informasjonstiltak Diverse informasjon gjøres i forhold til nye arbeidsgivere som tar kontakt Kontorets eventuelle tiltak for bedring av arbeidsgiverkontrollen Vi håper i 2011 å finne en løsning i form aven interkommunal samarbeidsordning. Kommunens ledelse er kjent med problemet og er positiv til å bidra til at en løsning kommer på plass. Sted/dato: Randaberg 20.0J.11 RANDABERG RKONTOR SKATTEO~PKREV ,.-..., I! Co Vedlegg: Årsregnskapet for signert av skatteoppkreveren. Årsrapport år/dato: 2010/18.01 Skatteoppkreveren i Randaberg

12 _..."-,.-. 1 Sum 2 Sum 3 Sum Sum totalt Arsregnskap for Randaberg Kommune, for regnskapsåret 2010 Avlagt etter kontantprinsippet Likvider Skyldig skattekreditorene Skyldig andre Innestående margin Udisponert resultat Arbeidsgiveravgift Kildeskatt Personlige skatteytere Selskapsskatt Renter Innfordring Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift Fordelt til Fylkeskommunen Fordelt til kommunen Fordelt til Staten Krav som er ufordelt Valgt år O O _._- Forrige år O O ~ulcu6'1 JO!, -t ~ RANDABERG SKATTEOPPKREVERI<ONTOR ~1rØ*W.l

13 Forklaring til årsregnskapet Skatteregnskapet er avlagt etter kontantprinsippet. Skatteregnskapet viser skatter og avgifter mv. som er innbetalt i løpet av regnskapsåret. Innbetalte skatter og avgifter mv. er fordelt til kommunen, fylkeskommunen, folketrygden og staten (skattekreditorene), etter gjeldende fordelingstall. Sumlinjene i årsregnskapet Likvider Likvidene i skatteregnskapet består av bankbeholdning for skatt og eventuelt kontantbeholdning. Skyldig skattekreditorene Fordelingsoppgjøret til skatte1aeditorene for desember, står som gjeld i balansen pr Skatteopplaeveren skal utbetale fordelingsoppgjøret til skattekreditorene senest 10. januar. Dersom dette er et positivt beløp, har skatteoppkreveren en fordring på skattekreditorene. Skattekreditorene skal innbetale dette beløpet til skatteoppkreveren senest 20. januar. Skyldig andre Dette beløpet er uidentifiserte og uplasserte innbetalinger, som ikke er fordelt til skattekreditorene. Udisponel"t resultat Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet. Innbetalte skatter og avgifter, Renter, Innfordring Dette beløpet er innbetalt arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk fratrukket marginavsetning, forskuddsskatt for personlige og upersonlige skattytere, restskatt og overskytende forskudd for personlige og upersonlige skattytere, kildeskatt, samt renter og gebyrer. Fordelt til skattekreditorene Dette er innbetalte skatter og avgifter, renter og gebyrer som er fordelt til skattekreditorene. Krav som er ufordelt Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.

14 Arsregnskap - kommune - detaljert Utvalgskriterier: Komm nr: '1127', Ar: '2010', Måned: '12', Hovedbokstype : 'K' Valgt år Forrige år Bank Kontanter Utbetalinger som ikke er gjennomført O O Likvider Int fordelt folketr arbavg Int fordelt folketr medlavg Int fordelt stat FS Int fordelt til fylkeskomm Int fordelt til kommunen Int fordelt til stat TS mv MeUomregnskapskonto Oppgjørskonto FL T Skyldig skalle kreditorene Diverse debitorer og kred'ltorer Innbetalinger ikke inntektsført Uidentifiserte innbetalinger Skyldig andre Innestående margin Udisponert resultat -6-5 Ikke fordelt til skauekreditorer Arbeidsgiveravgift Kildeskatt O Personlige skatteytere Selskapsskatt " - Innbetalt skatter og avgifter Renter Renteinntekter Renteutgifter Innford ri ng sinnte kter Innford ri ngsutgifter Innfordring Fordelt til Folketrygden arbeldsgiveravglft Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift Fordelt til Fylkeskommunen Fordelt til kommunen Fordelt til Staten Videresending plassering mellom O kommuner. Fordelt skattekreditorene Krav som er ufordelt 3 Sum totalt O O Arsreonskap - kommune - detaliert Side 1

15 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 210 : Per Kåre Vatland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Randaberg /2011 KOMMUNENS ÅRSREGNSKAP 2010 Bakgrunn I følge forskrift om kontrollutvalg 7 skal kontrollutvalget avgi en uttalelse om kommunens årsregnskap til kommunestyret. Uttalelsen må avgis slik at formannskapet kjenner til denne før de avgir innstilling til kommunestyret om årsregnskapet. Etter forskriftens 8 skal også kontrollutvalget påse at revisjonens merknader i forhold til regnskapet (i revisjonsberetning og årsoppgjørsnotat) blir fulgt opp. Som tidligere år er årsregnskap og årsmelding sendt ut fra kommunen. Revisjonsberetning og revisjonens årsoppgjørsnotat ligger som vedlegg til denne saken. Saksutredning Det framlagte regnskapet for 2010 viser kr ,- til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 0,-. Netto driftsresultat på -11,7 mill kr og utgjør -2 % av driftsinntektene. I årsmeldingen blir regnskapsmessig resultat kommentert slik: Randaberg kommunes regnskap for 2010 viser et regnskap i balanse, dvs et regnskapsmessig resultat på null. Det er etter at det er avsatt til investeringer og fond, og at det er brukt av fond for å få regnskapet i balanse. Skatteinntektene ble vesentlig lågere enn forventet. Hovedårsaken til det negative avviket er knyttet til det endelige skatteoppgjøret for skatteåret Vanligvis har Randaberg kommune hatt en pluss når forrige års skatteoppgjør blir lagt til grunn sent på høsten, men i 2010 og 2009 ble det et stort minusbeløp, noe som ga seg utslag i sterkt reduserte skatteinntekter i oktober-desember disse to årene. Randaberg kommune hadde gode regnskapsmessige resultat i Merinntektene ble ikke brukt til å øke driftsnivået, men avsatt til fond for dårligere tider. Vi har nå hatt to år med veldig dårlige økonomiske resultat, og mye av de oppsparte midlene er brukt for å saldere resultatene i 2009 og Videre skriver rådmannen i årsregnskapet: Endelig skatteinntekt ble kr. 269,7 mill. som er kr. 10,6 mill. høyere enn i 2009 og kr. 22,1 mill. lavere enn revidert budsjett. Skatteinntektene inkl, eiendomsskatt utgjør den største andel av kommunens totale driftsinntekter med 48,0 % (47,3 % i 2009) Rådmannen og økonomisjefen er invitert til å orientere i møtet. Det vises ellers til utsendte dokumenter og orientering gitt i møte Revisjonsberetning og andre merknader fra revisor. Rogaland Revisjon IKS har avgitt revisjonsberetning for 2010 med merknader under andre forhold (presiseringer): 1. Det er et akkumulert underskudd på renovasjonsområdet på kr , som er i strid med forurensningsloven Økonomisk sosialhjelp er ikke lønnsinnberettet. Dette var et krav som ble innført f.o.m med hjemmel i forskrift om offentlige myndigheters my. plikt til ukrevet å gi ligningsmyndighetene opplysninger om utbetaling av erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv. 3

16 Årsoppgjørsnotatet oppsummerer årsoppgjøret og revisjonen gjennom året. I tilknytning til vurdering av internkontrollen peker revisjonen på følgende: o Arbeidsdelingen i økonomiavdelingen (dette er påpekt i tidligere rapporter) o Avvik lønnsinnberetning jfr. også presisering o Brudd på regelverk om offentlige anskaffelser. I tilknytning til regnskapet nevner revisjonen: o Underskudd på renovasjon jfr. også presisering Notatet sammen med revisjonsberetningen danner grunnlaget for om den oppfølgingen kontrollutvalget eventuelt må foreta iht. forskriftens 8. Det er naturlig at kontrollutvalget ber rådmannen om en tilbakemelding innen 23. august 2011 på de punktene som er nevnt i revisjonsberetningen og i årsoppgjørsnotatet jfr. opplisting ovenfor. Kontrollutvalget må vurdere om det er forhold i regnskapet de vil kommenterer i sin uttalelse til kommunestyret, basert på dokumentene i saken og orientering gitt i møtet. Forslag til VEDTAK: 1. Kontrollutvalget i Randaberg har ingen/følgende kommentarer til årsregnskapet 2010 for Randaberg kommune ut over det som kommer fram i revisjonsberetningen og årsoppgjørsnotatet Kontrollutvalget ber om skriftlig tilbakemelding på hvordan kommunen har fu8lgt opp nevnte forhold i revisjonsberetning og årsoppgjørsnotat innen SANDNES, Per Kåre Vatland Rådgiver Vedlegg: 1. Revisjonsberetning fra Rogaland revisjon IKS Årsoppgjørsnotat 2010 fra Rogaland Revisjon IKS Saksliste Neste sak 4

17 Ragaland Revisjan IKS Var saksbehandler: Var data: Var referanse: Side: I av 2 Til Kommunestyret i Randaberg REVISJONSBERETNING Uttalelse om arsregnskapet Vi har revidert arsregnskapet for Randaberg kommune, som bestar av balanse per 31. desember 2010, driftsregnskap som viser kr til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk pa kr 0, investeringsregnskap og okonomiske oversikter for regnskapsaret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Adminis/rasjonssjejens ansvarfor arsregnskapet Administrasjonssjefen er ansvarlig for a utarbeide arsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som administrasjonssjefen firmer nodvendig for a muliggjore utarbeidelsen av et arsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som felge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Var oppgave er a gi uttrykk for en mening om dette arsregnskapet pa bakgrunn av var revisjon. Vi har gjennomfort revisjonen i samsvar med loy, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomforer revisjonen for a oppna betryggende sikkerhet for at arsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebeerer utforelse av handlinger for a innhente revisjonsbevis for belepene og opplysningene i arsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjenn, herunder vurderingen av risikoene for at arsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for kommunens utarbeidejse av et arsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formalet er autforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for agi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter ogsa en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledejsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av arsregnskapet. Etter var oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkejig og hensiktsmessig som grunnlag for var konklusjon. Konklusjon Etter var mening er arsregnskapet avgitt i samsvar med loy og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Randaberg kommune per 31. desember 2010, og av resultatet for regnskapsaret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Postadresse: Bes"ksadresse: Telefon : Bankkonto: Organisasjonsnr: l.ekk evn 10 Samma: NO MVA 4006 STAVANGER Eposladresse: Telefax : Ravisjon.no Revrsionsberetninq 2010.docx

18 Rogaland Revisjon IKS Uttalelser om evrige forbold Var data: Var referanse: Side 2 av 2 Konklusjon om budsjett Basert pa var revisjon av arsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som Jigger ti I grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at belcpene i arsregnskapet stemmer med regulert budsjett. Konklusjon om arsberetningen Basert pa var revisjon av arsregnskaper som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i arsberetningen om arsregnskapet er konsistente med arsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert pa var revisjon av arsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nodvendig i henhold til intemasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell inforrnasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til a serge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god kommunal regnskapsskikk. Andre forhold Det er et akkumulert underskudd pa renovasjonsornradet pa kr , som er i strid med forurensningsloven 34. 0konomisk sosialhjelp er ikke lonnsinnberettet. Dette var et krav som ble innfort f.o.rn med hjemmel i forskrift om offentlige myndigheters my. plikt til ukrevet a gi ligningsmyndighetene opplysninger om utbetaling av erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stonader my. Stavanger, Rogaland Revisjon IKS U~. -&( T -/Jary7. r 17ft?? Cicel T. Aarrestad Revisjonsdirektor/ statsautorisert revisor Revisjonsberetning 201o.docx

19 Rogaland Revisjon IKS Var saksbehandler: Var data: Var referanse : Side: av 7 Til Kommunestyret i Randaberg kommune ARSOP PGJ0RSNOTAT 2010 Innledning Kommunelovens regler om tilsyn, kontroll og revisjon framgar av kommuneloven kapittel 12. Revisors oppgaver felger av loven 78 og egen forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner my. og kan oppsummeres slik: Gjennomfore regnskapsrevisjon./ Vurdere om arsregnskapet er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk./ Se etter at arsregnskap stemmer med budsjett eller andre gyldige vedtak./ Vurdere om opplysningene i arsberetningen er konsistente med arsregnskapet./ Vurdere om kommunen har oppfylt sine plikter mht. tilfredsstillende registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger./ Se etter at kommunen har ordnet den okonomiske internkontrollen pa en betryggende mate./ Bidra til a forebygge og avdekke misligheter og feil. Eventuelle konstaterte misligheter skal straks meddeles kontrollutvalget Utfere forvaltningsrevisjon og selskapskontroller etter bestilling fra kontrollutvalget. Resultatene av regnskapsrevisjonen er rapportert i var revisjonsberetning datert Dette arsoppgjersnctatet gir en oppsummering av arets revisjon og knytter en del kommentarer til det framlagte arsregnskapet og arsmeldingen. Den ekonorniske situasjonen Driftsregnskapet for 2010 viser et netto driftsresultat pa minus 11,7 mill. kr. Inkludert i netto driftsresultat er merverdiavgiftskompenasjon pa investeringer pa ca. 15 mill. kr. Justerer en for denne inntekten, blir det reelle resultatet av driften minus 26,7 mill. kr. Investeringsutgiftene har okt fra 67 mill. kr i 2009 til 115 mill. kr i Dette er likevel under budsjettet pa 150 mill. kr. Netto lanegjeld 1 utgjer 54 % av driftsinntektene. Dette representerer en ekning fra aret for, da det tilsvarende forholdstallet var 46 %. Bruk av Ian er som budsjettert, til tross for at det er foretatt investeringer for 34 mill. kr mer enn budsjett. 1 Netto lanegjeld er definert som langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser, fratrukket totale utlan og ubrukte lanemidler. Postadresso: BeS0ksadresse: Telelon: Bankkonto: Organisasjonsnr: L0kkeve,en 10 Samme: NO MVA 4008 STAVANGER E-posladresse: Telelaks: ogaland-revisjon.no

20 l ~ Rogaland RevisJon IKS Side : 2 av 7 Egenkapitalen utgjer ved arets utgang 473,6 mill. kr. Det betyr at den egenkapitalfinansierte delen av eiendelene er pa ca. 30 %. Den frie egenkapitalen - disposisjonsfond og ubundne investeringsfond - har gatt ned fra 56,5 mill. kr i 2009 til 30,5 mill. kr i Den ekonorniske handlefriheten er med andre ord begrenset, og det vil veere helt avgjerende at driften gar med overskudd framover. Det vises for ovrig til fyldig og god omtale i arsrapporten av bade den ekonomiske situasjonen og tjenestetilbudet. Kommunens egenkontroll Det har i aret som gikk veert betydelig oppmerksomhet omkring kommunenes rutiner for egenkontroll. Dette har fulgt i kjelvannet av rapporten "85 tilraingar for styrkt eigenkontroll i kommunane", som ble lagt fram for Kommunal- og regionaldepartementet hasten Anbefalingene er rettet mot bade kontrollutvalg, kommunestyre, administrasjon og revisor. Det overordnede ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen tilligger kommunestyret, jf. kommuneloven 76. Administrasjonssjefen skal iht. 23 pase at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll, og har dermed det operasjonelle ansvaret for at interne styringsprosesser og kontroller er etablert og at de fungerer tilfredsstillende. Kontrollutvalget er viet mye oppmerksomhet i den nevnte rapporten, noe som er naturlig i og med at kontrollutvalget er de folkevalgtes fremste redskap for kontroll og tilsyn. Rapporten peker blant annet pa betydningen av at det ligger en helhetlig risikovurdering til grunn for kontrollutvalgets avgjerelser nar det gjelder hvilke ornrader som utvalget vii konsentrere sin virksornhet om. Dette vii Rogaland Revisjon legge til rette for framover i arbeidet med den overordnede analysen av risiko og vesentl ighet for Randaberg kommune i Kontrollutvalget utever sin kontrollfunksjon via forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller som utvalget selv har bestilt, i tillegg til den lovbestemte regnskapsrevisjonen. I denne revisjonsrapporten vii resultatene av disse kontrollene kort bli oppsummert. Vi vil innledningsvis bemerke at hovedformalet for revisjonen er aveere kontrollutvalgets forlengede arm idet a uteve kontroll og tilsyn. Samtidig er det var mal setting at yare revisjonsrapporter - enten det er forvaltnings- eller regnskapsrevisjon - skal vrere til nytte for sa vel de folkevalgte som administrasjonen. Den mest sentrale delen av kommunens egenkontroll er likevel administrasjonens interne kontroll. Denne blir omtalt nedenfor. Regnskapsavleggelsen Regnskap og arsberetning er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Revisjonen har, som tidligere ar, arbeidet parallelt med kommunen slik at avdekkede feil har blitt rettet underveis. Tertialrapportering med budsjettoppfolging er blitt lagt fram for kommunestyret og

21 Regnskapsrevisjonen er utfort i samsvar med kommuneloven med forskrift og god kommunal regnskapsskikk, herunder internasjonal revisjonsstandarder <Intemational Standards on Auditing. >l }-.. Rogaland Revisjon IKS Regnskapsrevisjon Side : 3 av 7 Regnskapsrevisjon omfatter en vurdering av interne kontroii rutiner, analyser av regnskapsinformasjon samt tester av regnskapsopplysninger pa transaksjonsniva, Vesentlige rutiner i kommunen har blitt gjennomgatt og interne kontroller er testet. Inntekter og utgifter er kontrollert pa stikkprovebasis, og aile vesentlige poster i balansen har blitt gjennorngatt. Vurdering av intern kontroll Med intern kontroll menes i denne sammenhengen aile aktiviteter som er iverksatt for a sikre at de fastsatte malene blir nadd, En sentral forutsetning for at den interne kontrollen skal vrere tilfredsstillende, er at den er godt forankret pa lederniva, Det er vart inntrykk at dette er tilfellet i Randaberg kommune, noe som blant annet gir seg utslag i god budsjettdisiplin. Budsjettoppfelgning er et av de viktigste styringsinstrumentene en kommuneledelse har, og det er derfor av stor betydning at den fungerer tilfredsstillende. Andre viktige elementer i den interne kontrollen, er at ekonomirutiner og fullmakter er kjent i organisasjonen, og at det skapes forstaelse for viktigheten av kontroller i aile ledd. Oppdaterte rutineoversikter som er lett tilgjengelige, vii etter vart skjenn bidra til a forebygge feil og misligheter, samtidig som det vii sikre kontinuitet i kontrollarbeidet i forbindelse med sa vel fravrer som utskiftning av personell. I Randaberg er innkjepshandboken oppdatert, men ekonomirutiner for evrig er ikke fullstendig dokumentert. Som vi har papekt i tidligere revisjonsrapporter, tyder var kartlegging av de interne rutinene i Randaberg pa at det i regnskapsavdelingen er en uheldig fordeling av arbeidsoppgaver, som kan medfore risiko for misligheter. Risikoen bestar i at det er personer som har tilgang bade til regnskapet og til bankkontoer. En slik kombinasjon av oppgaver kan gi sterre muligheter til a bega misligheter og skjule dem i regnskapet, enn om oppgavene hadde veert fordelt blant flere. Det rna her skytes inn at forholdene er relativt sma og oversiktlige, noe som i seg selv reduserer risikoen. Det synes dessuten a vrere en bevissthet omkring dette temaet, og det er som positivt. Vi vii likevel pa generelt grunnlag gjenta var anbefaling om a vurdere arbeidsdelingen pa dette ornradet. Noen kommentarer til de mest sentrale regnskapsrutinene: Lonnsrutinene vurderes i all hovedsak som tilfredsstillende, det avdekkes fa feil nar det gjelder bade fast og variabel lenn. Rutinen for oppfolging av sykelennsrefusjoner ser ut til a fungere greit. Utestaende krav var per pa 2,7 mill. kr, som representerer en nedgang fra aret fer pa rundt kr Krav som stammer fra fer 2010, og som av den grunn kan vrere vanskelige a inndrive, utgjor bare et ubetydelig belop. Avstemming mellom bokforte oppgavepliktige ytelser og arsoppgave for arbeidsgiveravgift, viser at det er innberettet ca. kr for lite. Dette medferer at vi ikke kan undertegne kontrolloppstillingen. Avstemmingsdokumentasjonen pa lennsornradet er atskillig bedre enn i fjor, men det er fortsatt et forbedringspotensial nar det gjelder avstemming mellom regnskap og innberetning av sykelonnsrefusjon og pensjon.

22 ~1-\ Ro galand RevisJon IKS Side : 4 av 7 Innkjopsrutinen kontrolleres regelmessig av oss i forbindelse med det terminvise momskompensasjonskravet. Det er gode interne kontrollrutiner pa dette ornradet, og de fleste feil fanges derfor opp for vi gjor vart revisjonsarbeid. Det er srerlig bevertningsog reiseutgifter som er utsatt for feil avgiftsbehandling. Vi avdekket ogsa flere formelle mangler ved dokumentasjonen av disse utgiftene, Var kontroll av etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser har avdekket tlere brudd pa bestemmelsene. Det samme var tilfellet i fjor, slik vi papekte i fjorarets arsoppgjersnotat. Vi vii derfor gjenta var anbefaling om a etablere tiltak for a sikre bedre etterlevelse av regelverket. Det kan her skytes inn at i et par av tilfellene ville det veert tilstrekkelig a dokumentere de vurderinger som er gjort, for at regelverket skulle sies a vrere etterlevd. Kommunen har ikke vrert innklaget til KOFA i Salgsrutinene er gjennomgatt og vurdert i lepet av aret. Dette er rutiner knyttet til brukerbetalinger, kommunale avgifter og andre tekniske inntekter, samt husleie. Vi finner dem i hovedsak a veere formalstjenlige og betryggende. Unntatt fra dette er fakturering av korttidsopphold over 60 dager innen pleie og omsorg, hvor det i 2010 er unnlatt a benytte vederlagsberegning, samt manglende beregning av etteroppgjor ved langtidsopphold. Pa overferingsomradet har vi gjennomgatt rutiner for barneverns- og sosialhjelpsutbetalinger, tilskudd til ikke-korrununale barnehager og tilskudd til kultur- og fritidsformal. Rutinene synes tilfredsstillende og overforingene rimelige. Arsregnskapet Driftsregnskapet Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mer-/mindreforbruk pa kr O. Inntekter og utgifter, anordninger og bruk av fond er kontrollert dels ved analytiske handlinger, dels ved stikkprover av detaljtransaksjoner. Det er ikke avdekket vesentlige feil i driftsregnskapet. Renovasjon, som er et selvkostomrade, gikk ogsa i 2010 med underskudd, slik at totalt underskudd ved arets utgang var pa Underskuddet er akkumulert over flere ar enn det loven tillater, jf. forurensningsloven 34 som krever at gebyrene skal dekke de totale kostnadene ved tjenesten innenfor et perspektiv pa 3-5 ar. Forholdet er omtalt i revisjonsberetningen. Det vii vrere nodvendig med ekte gebyrer de korrunende arene for a dekke inn dette underskuddet. Forenklede selvkostberegninger innen byggesak og feiing, som ogsa er selvkostomrader, viser at utgiftene overstiger inntektene.

23 l, I) Rogaland Revisjon IKS Investeringsregnskapet Side 5 av 7 Arets investeringsutgifter er pa 115 mill. kr, som er under budsjettet men vesentlig hoyere enn aret for. Vi vii i den forbindelse minne om at investeringsbudsjettet er et arsbudsjett. Dette innbrerer i prinsippet at finansieringen av investeringsprosjekter som pagar over flere ar, rna vedtas pa nytt hvert ar. Val' gjennomgang av investeringsregnskapet hal' ikke avdekket vesentlige belep som etter val' vurdering burde vart fort i driftsregnskapet. Det er seerlig grensedragningen mellom hva som er vedlikehold (som skal fores i driftsregnskapet), og hva som er oppgradering (som skal i investeringsregnskapet), som kan veere vanskelig. Det kritiske punktet i denne sammenheng er at det bare er investeringsutgifter som kan finansieres med Ian. Alle andre utgifter rna dekkes av driftsinntektene, Kommunen hal' i 2010 ytt kun ca. 3,7 mill. kr i startlan, mens det var budsjettert med et utlan pa 10 mill. kr. Arsaken skal veere manglende ettersporsel etter slike Ian. Ubrukte midler startlan utgjor ved arets slutt 13 mill. kr. Vi far opplyst at det ikke skal veere misligholdte Ian i 2010, og ledelsen vurderer risikoen knyttet til disse lanene som liten. Utgifter til sosiale Ian utgjor bare ubetydelige belop. Av det totale finansieringsbehovet i 2010 er 71 % finansiert gjennom bruk av Ian. Balansen Aile vesentlige balanseposter er verifisert per Revisjonen baserer seg i stor grad pa kommunens egne avstemmingskontroller. Rapporter som viser aldersfordelingen av kundefordringer og leverandorgjeld kan fortsatt ikke tas ut fra okonomisystemet, men dette er et ansvar som ligger hos systemleverandoren. Det vises i den forbindelse til bokforingsloven 11 som krever at alle balanseposter skal veere dokumentert, med mindre de er ubetydelige. Bokforte kundefordringer utgjorde per ca. 9 mill. kr, noe som tilsvarte nivaet aret for. Eldre fordringer er gjennomgatt av administrasjonen, og det er bokfert et tap pa kr i lopet av aret. Etter val' vurdering bor det ogsa foretas en avsetning for potensielle tap i fordnngsmassen. Forvaltningsrevisjon og selskapskontroller Kontrollutvalget foretar bestillinger av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i samsvar med kommunestyrets vedtatte planer. Det ble i 2008 utarbeidet en plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som skal dekke inneveerende firearsperiode, Det er i lopet av aret gjennomfort to forvaltningsrevisjoner: Oppfolging av politiske vedtak - hvor vi skulle vurdere hvilket system administrasjonen hal' for iverksetting og oppfolging av politiske vedtak, samt a se pa status for behandlingen av utvalgte saker. Vi fant at rutinene i stor grad val' manuelle, og dermed sarbare for eksempel ved langvarige sykefraveer, og anbefalte komrnunen a etablere et system som sikrer iverksetting og oppfolging av politiske vedtak. Gjennorngangen av vedtak avdekket irnidlertid ingen manglende oppfolging uten tilbakemelding til kommunestyret om arsaken,

24 >1 Rogoland RevisJon IKS Side 6 av 7 Psykisk helsearbeid - et prosjekt som belyste hvordan kommunen samordner tjenester for a na rnalene innen rusvem og psykisk helse overfor bam og unge (0-17) som selv har psykiske vansker, eller som har foreldre med rus- og psykiatriske problemer. Vi satt igjen med et svrert positivt inntrykk av det arbeidet kommunen gjorde for barn med behoy for spesiell oppfolging, samtidig som vi sa enk:elte forbedringspunkter. Blant annet anbefalte vi kommunen a sikre bedre informasjon pa Intemett, a se pa tiltak for a gjere dagtilbudet mer attraktivt og a styrke sentrale brukerorganisasjoners medvirkning. Det er utfort selskapskontroller av IVAR IKS, Sormarka IKS og Stavangerregionen Havn IKS. Vi er etter selskapskontrollen gjort kjent med at IVAR i forslaget til arsregnskap for 2010 har ryddet opp i selvkostfondene. Det aller meste av det store vannfondet er blitt fort mot anleggsmidlene. Belepet utgjer 334,5 mill. kr. Vannfondets sterrelse skyldes merinnbetalinger fra kommunene pa 1990-tallet for a dekke kommende store utbygginger. Foringen medforer at selskapets grunnlag for kapitalkostnader i arene som kommer blir tilsvarende mindre - noe som ogsa slar ut for kommunenes gebyrgrunnlag og dermed faktureringen til innbyggeme. Fra renovasjonsfondet er neeringsavfallet skiit ut for seg, og utgjer 84,5 mill. kr. Dette er et fritt fond for selskapet, og dermed ogsa kommunene. Vi har dessuten gjennomgatt sentrale kommunestyrevedtak, herunder budsjettvedtak. Attestasjoner Vi kontrollerer og attesterer krav om merverdiavgiftskompensasjon seks ganger per ar. Blant andre attestasjonsoppgaver kan nevnes bekreftelse av lennstilskudd, attestasjon av krav om tilskudd til ressurskrevende tjenester, psykisk utviklingshemmede, regjeringens tiltakspakke o.a. Vi har ogsa gjennorngatt og bekreftet nytt finansreglement. Misligheter Revisor plikter i henhold til revisjonsforskriften 4 a rapportere misligheter til kontrollutvalget med kopi til administrasjonssjefen. Vi har ikke avdekket eller fatt melding om at det er begatt misligheter i Betingede forpliktelser og hendelser etter balansedagen Administrasjonssjef og fagsjef har gjennom sin underskrift pa fullstendighetserkleering datert , bekreftet at vi har fatt tilgang til aile opplysninger som er relevante for arsregnskapet. Vi er ikke kjent med at det foreligger betingede forpliktelser eller andre forhold som kunne hatt betydning for arsregnskapet. Konklusjon - revisjonsberetningen Vi har gjennom var revisjon oppnadd betryggende sikkerhet for at regnskapet ikke inneholder vesentlige feil. Gjennomgang av budsjettoppfolging, arsrapport og bokforingsrutiner har heller ikke avdekket vesentlige avvik. Vi avgir derfor en revisjonsberetning med positive konklusjo

25 SI ~ Rogalond Revisjon IKS Side: 7 av 7 ner pa alle disse ornradene. Det er imidlertid gjort merknader i revisjonsberetningen nar det gjelder Underskudd pa selvkostomradet renovasjon kr Underskuddet er akkumulert over et storre antall ar enn det som er tillatt, noe som er i strid med forurensningsloven 34. Manglende innberetning av ekonomisk sosialhjelp. Dette var et krav som ble innfort f.o.m med hjemmel i forskrift om offentlige myndigheters my. plikt til ukrevet a gi ligningsmyndighetene opplysninger om utbetaling av erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stonader my. Kontrollutvalget har i henhold til kontrollutvalgsforskriften 8 ansvaret for a pase at de merknader revisor har gjort, blir fulgt opp. Dette gjelder likevel ikke merknader vedrerende lopende forbedring og effektivisering av normal drift. For 2010 vurderer vi det slik at det ikke er forhold kontrollutvalget plikter afolge opp. Med hilsen Rogaland Revisjon IKS Cicel T. Aarrestad Revisjonsdirektor/ statsautorisert revisor Tove-Gunn Moen Oppdragsleder/ statsautorisert revisor Kopi : Administrasjonssjef i Randaberg kommune Kontrollutvalget i Randaberg kommune

26 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 047 : Per Kåre Vatland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Randaberg /2011 RAPPORTEN 85-TILRÅDINGER FOR STYRKET EGENKONTROLL I KOMMUNENE - ORIENTERING FRA RÅDMANNEN Bakgrunn Som nevnt i sak 03/11 nedsatte Kommunal- og regionaldepartementet en arbeidsgruppe som skulle se nærmere på egenkontrollen i kommunene. Arbeidsgruppa la i 2009 fram rapporten 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane. Kontrollutvalget har på møtet i februar, fått en orientering fra sekretariatet om status på de anbefalingene som retter seg mot kontrollutvalget. Kontrollutvalget vedtok å be rådmannen komme på møtet i mars for å orientere om status på kommunens oppfølging av rapportens anbefalinger. Saksutredning I gjennomgangen av anbefalingene rettet mot kontrollutvalget la vi ved skjema som viste status på de ulike anbefalingene. Orienteringen var lagt opp rundt dette. Overfor kommunens administrasjon er det bedt om en mer generell orientering. Vi legger likevel ved skjemaet som viser anbefalingene rettet mot rådmannen, slik at kontrollutvalget om ønskelig kan stille spørsmål ut fra spesielle anbefalinger i rapporten. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. SANDNES, Per Kåre Vatland Rådgiver Vedlegg: 1. Tilrådinger overfor administrasjonen Saksliste Neste sak 5

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015 1 MOTTATT 22 JAN. 215 /)/z,:c(_ // _ /25? /PM «Ga _ J I g \\ Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Overhalla kommune i Årsrappon 2.1.215 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Møtested: Møterom 2 Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 7/13 Godkjenning av protokoll frå forrige møte

Detaljer

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik 1 Årsrapportfor 211 Skatteoppkreveren i Gamvik kommune Årsrapport211/19.1.212 Skatteoppkrevereni Gamvik 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

Skatteoppkreveren i Sørum

Skatteoppkreveren i Sørum 1 Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Sørum kommune 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411 1 MOTTATT 26 JAN. 212 428-1-1-411 Årsrapport for 211 Skatteoppkreveren i Overhalla kommune Arsrapport ardato: 18.1.212 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Detaljer

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc mx///bi T Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Søgne kommune i,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.._...3

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Agdenes kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603402 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 Bystyret 01.03.2011 ÅRSRAPPORT

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget ' SAK008/17 SKA TTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2016 Møtedato 27.03.2017 Saksnr. Arkiv 008/17 419-1724-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Skatteoppkreveren i Verdal kommune

Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport 215/dato: 2.1.216 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2

Detaljer

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 1 Årsrapport for 2014 Sel kommune Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser (Gjeld kontora i samarbeidet

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24.04.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13.

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27.04. 2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren 1018 Søgne Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon 2 InnhOld 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 I I.1 Ressurser

Detaljer

PS 09/42 Referatsaker

PS 09/42 Referatsaker PS 09/42 Referatsaker Side 237 T' I DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT Statsråden 0 6' lo^3 1q8-53 Bodø kommune v/ordfører Odd Tore Fygle "Tidl ref Vår ref 2006/3948 2006/04006-489/FD V/JTE Dato 2009 BODØ

Detaljer

ÅRSOPPGJØRSNOTAT 2016

ÅRSOPPGJØRSNOTAT 2016 Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Side: 21.03.2017 1 av 6 Til Kommunestyret i Gjesdal kommune 4330 Ålgård ÅRSOPPGJØRSNOTAT 2016 Innledning Kommunelovens regler om tilsyn, kontroll og revisjon

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen 1 Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren i Ørland kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 15. APRIL 2010 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL. 08.30 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen k f i lolb/1>(o S 1 \ Årsrapport for 2016 Skatteoppkreveren Åfjord kommune i Årsrapport år/dato: 2016/12.01.2017 Kemnerkontoret for Fosen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1

Detaljer

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel:

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel: NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. mai 2009 Møtetid: Kl. 10:00 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

v/ KomSek Trøndelag IKS

v/ KomSek Trøndelag IKS Til kontrollutvalget v/ KomSek Trøndelag IKS i Steinkjer kommune Deres ref.: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: AHa 15/1540 O-O3.03 05.11.2015 Engasjementsbrev Steinkjer kommune 1. Innledning KomRev Trøndelag

Detaljer

Møte nr. 2/2012 SAKLISTE EVENTUELT REFERATSAKER/MELDINGAR

Møte nr. 2/2012 SAKLISTE EVENTUELT REFERATSAKER/MELDINGAR ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2/2012 Kontrollutvalet i Hå VERT KALLA INNKALLES TIL MØTE 25. april 2012 KL. 12.00 I Møterom 3. etasje i rådhuset - liten sal Møtet er opent for publikum

Detaljer

KU og regnskapsrevisjon i kommunene

KU og regnskapsrevisjon i kommunene KU og regnskapsrevisjon i kommunene 1 Kontrollutvalgets tilsyns og kontrolloppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg KONTROLLUTVALGET I ÅS Saksutskrift Kommunens årsregnskap og årsberetning 2016 Arkivsak-dok. 17/00136-1 Saksbehandler Lene H. Lilleheier Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg 09.05.2017 8/17 Ås kontrollutvalgs

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

kontrollsekretær E-post: Dir.tlf Mobil

kontrollsekretær E-post: Dir.tlf Mobil NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 12. mai 2009 TID: Kl 09.00 (Annet tidspunkt enn før!) STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen 1 &Q2 v Årsrapportfor 2014 Skatteoppkreveren kommune i Rissa 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/ Skatteoppkreveren i

Detaljer

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning Agder IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor Postboks 2805, 3702 Skien TIf.:3591 7030 Fax:3591 7059 e-post post-tkr@tekomrev.no www.tekomrev.no Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune cio Temark - og

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2013 Møtetid: Kl. 08.30 (mrk tida) Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 27. mars 2009 KL I Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 27. mars 2009 KL I Kommunehuset KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 27. mars 2009 KL. 09.00 I Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 29.04. 2015 Møtetid: 09.00-17.00 Kontrollutvalgsmøte: 14.00-17.00 Besøk ved Stortangen skole: 09.00 (10.00) 13.00 Møtested: Lierne, kommune sal

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 14. MARS 2008 KL PÅ MØTEROM 3 (NYBYGGET) I RÅDHUSET

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 14. MARS 2008 KL PÅ MØTEROM 3 (NYBYGGET) I RÅDHUSET Møte nr. 3 Protokoll fra møtet 14. mars 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 14. MARS 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3 (NYBYGGET) I RÅDHUSET SAKLISTE 09/08 Skatteregnskapet for 2007 10/08 Plan

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS KLÆI3 'A9KNSAK/ MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS FI±A ARK.KODE Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 73 86 61 26 E-post:eva.bekkavik@konsek.no Klæbu kommune v/ Ordfører Deres ref.: Vår ref.:

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 21.04.2016 Møtetid: Kl. 13.00 NB! Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Kontrollutvalget i Strand INNKALLES TIL MØTE 27. april 2009 KL i Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum og presse

Kontrollutvalget i Strand INNKALLES TIL MØTE 27. april 2009 KL i Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum og presse ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2 Kontrollutvalget i Strand INNKALLES TIL MØTE 27. april 2009 KL. 08.30 i Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum og presse SAKLISTE Godkjenning av

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011 1 Årsrapport for kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret SKATT- INNFORDRINGS- OG KONTROLLAVDELINGEN Sentrale hovedoppgaver Skatteregnskap, inn-/utbetalinger,

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. mai 2012 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 27.04.10 Paul Stenstuen

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014 I Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Stavanger kommune :. - 1 dj I pt e e * 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser 3 1.1.2 Organisering

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 25. mars 2011 kl. 08.30 på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 25. mars 2011 kl. 08.30 på Kommunehuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 25. mars 2011 kl. 08.30 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Åfjord kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 12. mai 2010 Tid: Kl. 09.00 Sted: Verran Servicekontor, møterom Fosdalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato:

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato: Årsrapport for 2010 Eigersund kommune ArsrappOIt år/dato: 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordelin!! Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 4. mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2015/194598 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Deloitte y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 Saksny: ott Saksbeh.. Kopi. Deloitte AS Sundgaten 119 NO-5527 Haugesund Norway Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Tlf.: +47 52 70 25 40 Kopi: Faks: +47 52

Detaljer

ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800168 : E: 210 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Sandnes 18.04.2008 14/08 REGNSKAP

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 19. april 2012 kl. 08.30 i Kommunestyresalen Møtet er åpent for publikum og presse

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 19. april 2012 kl. 08.30 i Kommunestyresalen Møtet er åpent for publikum og presse ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2/2012 Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 19. april 2012 kl. 08.30 i Kommunestyresalen Møtet er åpent for publikum og presse SAKLISTE Godkjenning

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Rita Larsen 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018044 2017/72998 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING i Rendalen kommune Møtested: Bergset Aktivitetssenter, BAS, 2. etasje Møtedato: Torsdag, 12. mai 2016 Tid: Kl. 08.00 Saknr. 10/2016 21/2016 Sakliste Sak nr.: Innhold 10/2016 Godkjenning

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 24. mai 2011 TID: Kl 10.00 STED: Møterom drifts- og utviklingsavd. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Saknr. Sakstittel Tid Type

Saknr. Sakstittel Tid Type INNKALLING TIL MØTE I : Tid: Fredag 14. mars 2014. Klokken: 09.00 Møtested: Ringebu rådhus, Kvitfjell møterom (Grønt). SAKLISTE Saknr. Sakstittel Tid Type Møteinnkalling og sakliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling TID: STED: Kl. 13:00 NB! Nytt tidspunkt Møterom A

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling TID: STED: Kl. 13:00 NB! Nytt tidspunkt Møterom A FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: STED: 25.04.06 Kl. 13:00 NB! Nytt tidspunkt Møterom A Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.04.2016 Møtetid: Kl. 13.00 NB MERK TIDSPUNKTET! Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. Mai 2013 Møtetid: Kl. 13.00 Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport for 2013 Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport 2013/Verran Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag 20.01.2013 2 Innhold Generelt om skatteoppeverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppeverkontoret

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 29. mars 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, Formannskapssalen

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 29. mars 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, Formannskapssalen INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 29. mars 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, Formannskapssalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 8. april 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2016 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Kemneren i Trondheimsregionen var i 2016 kr. 26 882,3 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr.

Detaljer

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Trondheim kemnerkontor var i 2015 kr. 25 593 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr. 4 834,6

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL Skatteoppkreveren i Hallingdal 1 HISTORIKK Skatteoppkreveren i Hallingdal er et samarbeid mellom Hallingdalskommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

SAKLISTE. sak 011/16 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Kontrollsekretær

SAKLISTE. sak 011/16 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Kontrollsekretær HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 29.04. 2016 Møtetid: Kl. 09.00 Kontrollutvalgsmøte Møtested: Høylandet kommunehus, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB!

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein Kogstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 2. APRIL 2009 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 2. APRIL 2009 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES Møte nr. 3 Protokoll fra møtet 2. april 2009 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 2. APRIL 2009 KL. 08.30 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl. 10.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune

Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Kvinesdal kommune Sak 04/13 Møtedato: 07.03.2013 Saksbehandler: kih Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Møtebok KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten

Møtebok KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten Møtebok Tid Tirsdag 28. april 2015, kl. 18.00 Sted Formannskapssalen, Fet rådhus Tilstede Helge Ullerud, leder medlemmer Grethe Holterhuset, nestleder Nils Totland Steinar Karlsen Tilstede varamedlemmer

Detaljer

Til Fellesnemda i Nye Stavanger kommune, under etablering/vertskommune Kopi: Kontrollutvalg og kommunestyrene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune

Til Fellesnemda i Nye Stavanger kommune, under etablering/vertskommune Kopi: Kontrollutvalg og kommunestyrene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Side: Cicel T. Aarrestad 4.8.2017 1 av 6 Til Fellesnemda i Nye Stavanger kommune, under etablering/vertskommune Kopi: Kontrollutvalg og kommunestyrene i Finnøy,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg MØTEINNKALLING Dato: 09.05.2017 kl. 18:00 Sted: Lille sal i kulturhuset Ås kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

Møteinnkalling. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: kl STED: Revisjonens lokaler

Møteinnkalling. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: kl STED: Revisjonens lokaler Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 24.04.06 kl 12.00 STED: Revisjonens lokaler Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde

Detaljer