Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato:

2 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en reguleringsplan Formålet med en reguleringsplan er å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planavgrensningen skal utnyttes eller vernes. Reguleringsplan er også i mange tilfeller nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell ekspropriasjon av grunn. I noen tilfeller vil en reguleringsplan også omfatte en konsekvensutredning. Reguleringsplanens innhold En reguleringsplan omfatter ett eller flere kart med tilhørende bestemmelser. Planen kan inneholde ett eller flere hoved- og/eller underformål. Formålene kan beskrives hver for seg eller i kombinasjon. Kart og bestemmelser er juridisk bindende. I tillegg inneholder planen ofte en tekstlig planbeskrivelse. I et tidsrom på 10 år fra planen er vedtatt er den grunnlag for ekspropriasjon uten ny behandling av ekspropriasjonsgrunnlaget. Reguleringskartet er normalt tatt inn bakerst i planheftet. I tillegg lages et illustrasjonshefte med supplerende tegninger. Behandling av reguleringsplan Normalt planlegger Statens vegvesen etter pbl. 3-7 jf 12. Dette gir Statens vegvesen mulighet til å gjennomføre alle ledd i planarbeidet fram til sluttbehandlingen i kommunestyret. Ved oppstart av planarbeidet skal det varsles ved offentlig kunngjøring. Dette skal sikre at grunneiere og andre berørte får anledning til å delta i planprosessen. Det utarbeides et planforslag som legges ut til offentlig ettersyn. Etter at fristen for merknader er ute gjennomføres en merknadsbehandling og eventuelle endringer av planen blir foretatt. Deretter sendes planen til kommunen for sluttbehandling. Det er kommunestyret som har myndighet til å vedta en reguleringsplan. Planen omfatter konsekvensutredning, og det er derfor utarbeidet et planprogram som ble lagt ut til offentlig ettersyn etter 12-9 jf 4-1. Planprogrammet ble fastsatt av ansvarlig myndighet (Ringerike og Hole kommune) etter offentlig ettersyn. Det er så utarbeidet et planforslag med konsekvensutredning. Planforslaget med konsekvensutredning legges ut til offentlig ettersyn. Merknadsbehandling og eventuelt endring av planen foretas før planforslaget oversendes til kommunene for sluttbehandling. Planmyndigheten (kommunene) skal ved behandlingen ta hensyn til konsekvensutredningen og uttalelsene til denne. Noen av sektormyndighetene har innsigelsesrett mot planen. Dersom eventuelle innsigelser ikke blir tatt til følge, kan kommunen be om mekling hos fylkesmannen. Hvis mekling ikke fører fram skal planen sendes til Miljøverndepartementet for endelig godkjenning. Departementet kan avgjøre om innsigelsene skal tas til følge og kan i så fall gjøre de endringer i planen som kreves. Kommunene kunngjør planvedtaket. Klage på vedtatt reguleringsplan Vedtak om reguleringsplan kan påklages til Miljøverndepartementet etter pbl jf 1-9. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter 1-9. Etter 1. gangs behandling i Hole kommune er planstrekningen som legges ut til offentlig høring begrenset til Helgelandsmoen Botilrud. Strekningen Kirkebakken Sandby legges ut til offentlig ettersyn senere. Det gjøres oppmerksom på at dette dokumentet inneholder beskrivelse av hele strekningen, men at det kun er strekningen Helgelandsmoen Botilrud som er til offentlig ettersyn. August

3 INNHOLD SAMMENDRAG INNLEDNING Reguleringsplanprosessen og reguleringsplanens innhold Planområde Problemstilling Formål med planen Planarbeidet PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER Overordnede føringer Forhold til andre planer BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Standardvalg og beskrivelse av tiltaket Alternative løsninger VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET Trafikkforhold Geotekniske forhold Flom og erosjon Støy Landskap Natur Kulturminner Nærmiljø og friluftsliv Naturressurser Massedeponi Konsekvenser i anleggsperioden KONSEKVENSUTREDNING Nærmiljø og friluftsliv Naturmiljø Kulturminner og kulturmiljø Landskapsbilde Naturressurser HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG YTRE MILJØ HMS Ytre miljø RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn Metode Uønskete hendelser, risiko og tiltak MERKNADER/UTTALELSER GRUNNERVERV Grunneierliste Ringerike kommune Botilrud Hole grense Grunneierliste Hole kommune Ringerike grense - Helgelandsmoen Grunneierliste Hole kommune Sandby Kirkebakken August 2011

4 SAMMENDRAG Formålet med denne reguleringsplanen er å legge til rette for utbedring av Fv. 158, samt opprettelse av en sammenhengende gang-/sykkelvegtrasé mellom Kirkebakken i Hole og Botilrud i Ringerike. Den økte trafikken i forbindelse med utviklingen av Helgelandsmoen næringspark er bakgrunnen for at det ble stilt krav om at det skulle bygges gang- og sykkelveg på strekningen. Planen omfatter både vegutvidelse og gang- og sykkelveg. I første omgang er det sannsynligvis bare gang- og sykkelvegen samt de endringer av vegen som er nødvendige for å få bygget dette som vil bli gjennomført. Beskrivelse av planområdet Planområdet strekker seg fra Kirkebakken i Hole kommune og til Botilrud ved E16 i Ringerike kommune. Planområdet strekker seg ca. 5,5 km. Planområdet er todelt, da det ikke skal lages ny plan på strekningen av Fv. 158 som inngår i reguleringsplanen for Helgelandsmoen næringspark. Vegbredden på strekningen er i dag noe smal (fra 5,5 til 6,5 m). Statens vegvesen vil oppgradere strekningen fra Helgelandsmoen til Botilrud til H2-standard (vegbredde 7,5 m), da trafikken på denne strekningen forventes å overstige 3000 kjt/døgn. På Fv. 158 eksisterer det gang-/sykkelveg mellom parkeringsplassen ved E16 (Botilrud) og fram til Gusgården, samt mellom Skauveien ved Helgelandsmoen og Sandby. Planen innebærer at det skal bygges gang-/sykkelveg/fortau på strekningene av Fv. 158 i planområdet som i dag mangler tilbud til myke trafikanter. Prosjektstrekningen ligger i et småkupert og åpent landskap langs Storelva. Strekningen går i hovedsak gjennom LNFR-områder som er dyrket mark og skog, men passerer også boligområder, spredt boligbebyggelse og Helgelandsmoen næringsområde. Strekningen grenser til to naturreservater, Lamyra og Juveren. Forbi Lamyra er det ingen ekstra bredde mellom elven og naturreservatet ut over dagens situasjon. I tillegg foreligger det forslag om verneplan for deler av Tyrifjorden våtmarkssystem, hvor Storelva som renner langs Fv. 158 inngår. Det er registrert en rekke automatisk fredede kulturminner i planområdet. Det finnes også nyere tids kulturminner, bl.a. et bevaringsverdig hageanlegg på eiendommen Fredenshavn. Beskrivelse av planforslaget Tiltaket innebærer at det på strekningen Kirkebakken Sandby bygges ny gang- og sykkelveg på sørsiden av Fv Denne kopler seg til eksisterende gang- og sykkelveg videre fra Sandby til Helgelandsmoen som ligger på sør-/østsiden av vegen. Fra Helgelandsmoen gjennom sentrum er det planlagt fortau på begge sider. Fra kryss med Solengveien går fortauet på østsiden av Fv. 158 over i gang- og sykkelveg som fortsetter på den samme siden av vegen helt fram til Gusgården. Herfra eksisterer det gang-/sykkelveg på nordsiden av Fv. 158 fram til parkeringen ved E16 ved Botilrud. Det er hovedsakelig 3 m bredde på gang- og sykkelvegen og 3 m bredde på rabatten mellom vegen og gang- og sykkelvegen der det er plass. Ved passering av enkelte bygninger og boligeiendommer er breddene redusert for å minske inngrepene og ulempene. På strekningen forbi Lamyra naturreservat og eiendommen Fredenshavn har det vært utfordrende å finne en løsning som ivaretar alle hensyn. Det er her valgt en smalere løsning for gang-/sykkelvegen for å minimere inngrepene med bredde på gang- og sykkelvegen på 3 m og grønn rabatt på 1,5 m. For å unngå inngrep i naturreservatet Lamyra og minimere inngrepet i kulturmiljøet ved Fredenshavn er det valgt å forskyve vegen ut mot Storelva slik at det blir plass til gang- og sykkelvegen på innsiden. Dette medfører fylling ut i elva. Virkninger av planforslaget Gjennomføring av tiltakene i denne reguleringsplanen medfører ikke økt trafikk, men tilrettelegger for at myke trafikanter kan ferdes tryggere på strekningen. Tiltaket innebærer en vesentlig forbedring av forholdene for gående og syklende, samt for bussreisende. Det vil bli lettere og mer attraktivt for August

5 beboerne å komme seg rundt i nærområdet uten bruk av bil. Beboerne og spesielt skolebarn vil få en tryggere sammenhengende gang- og sykkelforbindelse fra Botilrud til Kirkebakken. Tiltaket medfører ikke økning av støy, men tiltaket kan likevel utløse krav til tiltak mot støy. Det er beregnet at fire bygninger kan ha krav på støytiltak. Tiltaket medfører at vegfyllingen ut i Storelva utvides, noe som kan ha konsekvenser for strøm- og flomforhold i elva. Fyllingen blir relativt bred og ligger i et foreslått vernet område og det kan gi noe økt forstyrrelse av vannfugler i Storelva. Fyllingen vil være godt synlig og kan oppfattes som dominerende i landskapet. Fyllingen bør beplantes og få en mest mulig naturlig tilpasning til omgivelsene. Tiltaket vil ikke medføre inngrep i Lamyra naturreservat. Det vil heller ikke endre vannbalansen i reservatet. Tiltaket vil ikke påvirke Juveren naturreservat eller andre viktige områder for naturmiljø. Reiseopplevelsen langs med Juveren gir en positiv landskapsopplevelse for gående og syklende fordi de får det karakteristiske elvelandskapet tettere innpå seg. Tiltaket vil gi ubetydelig inngrep i hageanlegget på Fredenshavn. For kulturmiljøet ved Busundveien og ved Helgeland vil en del kulturminner gå tapt. Det må søkes om dispensasjon fra kulturminneloven, og det vil måtte foretas arkeologiske utgravninger. Tiltaket vil medføre beslag av jordbruksareal med stor verdi da jordbruksarealene er store og sammenhengende og har fulldyrket lettbrukt jord med gode driftsforhold. 4 August 2011

6 1.0 INNLEDNING 1.1 Reguleringsplanprosessen og reguleringsplanens innhold Forslaget til reguleringsplan for Fv. 158 Kirkebakken Botilrud er utarbeidet av Statens vegvesen med hjemmel i plan og bygningsloven 3-7, og etter avtale med Hole og Ringerike kommuner. Informasjonsmøte ble holdt mandag 27. september 2010 kl. 18:00, på Helgelandsmoen Kurs- og Messesenter. Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan- og bygningslovens 12-8 kunngjort i lokalavisen Ringerikes Blad. Det ble også informert om oppstart på Ringerike og Hole kommune sine hjemmesider. Utlegging av planprogram til offentlig ettersyn ble kunngjort i Ringerikes blad. Grunneiere og rettighetshavere fikk, så langt Statens vegvesen har oversikt, skriftlig melding om dette. Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn 3. september. Frist for å komme med kommentarer og innspill til planprogrammet og/eller innspill til planarbeidet var satt til 18. oktober Endelig planprogram ble så fastsatt av Hole og Ringerike kommuner. Planutkast med konsekvensutredning legges av kommunene ut til offentlig ettersyn i september Etter fristen for å komme med kommentarer og innspill til planutkast med konsekvensutredning behandler kommunene innkomne merknader før planen blir sendt til kommunestyret for vedtak. Er det innsigelser til planen, må saken avgjøres av Miljøverndepartementet dersom ikke kommunene tar innsigelsen til følge. Endelig planvedtak kunngjøres av Ringerike og Hole kommuner. I Statens vegvesens handlingsprogram er det satt av midler til bygging av gang- og sykkelvegen i Vegutvidelsen for øvrig på strekningen er det foreløpig ikke bevilget midler til å gjennomføre. Reguleringsplanforslaget består av følgende deler: Teksthefte i A4 format med kartdel: - Planbeskrivelse med reguleringsbestemmelser. Planbeskrivelsen skal også tilfredsstille kravet til en konsekvensutredning, som er fastlagt i en forskrift til loven. - Reguleringsplantegninger Tegningshefte i A3 format med detaljtegninger, lengdeprofiler og illustrasjoner. Planbeskrivelsen og tegningsheftet gjelder for hele tiltaket i begge kommuner, mens det er utarbeidet separate reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser for strekningene i hver kommune. 1.2 Planområde Planområdet ligger på grensen mellom Hole og Ringerike kommuner, ved Helgelandsmoen. Planområdet strekker seg fra Kirkebakken i Hole og til Botilrud ved E16 i Ringerike. I planområdet ligger Helgelandsmoen næringspark samt noe boligbebyggelse. Ellers preges området av småkupert LNFR-områder. Det ligger to eksisterende naturreservater i området, Juveren og Lamyr. Det finnes også planer om å verne deler av Storelva. På Fv. 158, Gomnesveien, mellom Kirkebakken og Botilrud er det flere adkomstveier som er tilkoblet, men av hovedveier er det kun Fv. 162, Busundveien, som tar av fra Fv. 158 og går til Rv. 35 ved Snyta. Planområdet strekker seg ca. 5,5 km. Planområdet er todelt, da det ikke skal lages ny plan på strekningen av Fv. 158 som inngår i reguleringsplanen for Helgelandsmoen næringspark. August

7 Figur 1: Kart over området. 1.3 Problemstilling I forbindelse med utviklingen av den gamle militærleiren på Helgelandsmoen, vil trafikkmengden på Fv. 158 øke. Økningen vil i stor grad dreie seg om unge og myke trafikanter på grunn av etableringen av et badeland. For å redusere risikoen ved å ferdes langs Fv. 158 for myke trafikanter, samt redusere farlige sitasjoner generelt, vil Statens vegvesen separere myke og harde trafikanter. Den beste løsningen for å redusere risikoen for trafikkulykker er derfor å opparbeide en sammenhengende gang- /sykkelveg langs Fv. 158, fra Kirkebakken til Botilrud. Siden ÅDT forventes å overstige 3000 kjt/døgn og vegbredden i dag er noe smal (fra 5,5 til 6,5 m) på strekningen, vil Statens vegvesen oppgradere strekningen Helgelandsmoen til Botilrud til H2-standard (vegbredde 7,5 m). 1.4 Formål med planen Formålet med planen er å legge til rette for utbedring av Fv. 158, samt opprettelse av en sammenhengende gang-/sykkelvegtrasé mellom Kirkebakken og Botilrud. Planen skal vise alle arealinngrep som er nødvendig i forbindelse med bygging av gang-/sykkelvegen samt utbedring av Fv Den skal også avklare framtidig arealbruk i planområdet. Tiltaket skal være med på å bedre trafikksikkerheten rundt Helgelandsmoen p.g.a. økende trafikk i området. Dette vil også være med på å bedre tilgjengeligheten til Helgelandsmoen, spesielt med tanke på badelandet som har åpnet der. Trafikksikkerheten bedres ved at man: Separerer myke og harde trafikanter ved hjelp av gang-/sykkelveg. Oppgraderer vegstandard til H2 på strekninger der ÅDT overstiger Reguleringsplankart m/reguleringsbestemmelser vil være juridisk bindende i forhold til hvilke tiltak Statens vegvesen kan og må gjennomføre i forbindelse med vegbyggingen. Den vedtatte reguleringsplanen vil også gi hjemmel for å erverve nødvendig grunn for gjennomføring av tiltaket. 6 August 2011

8 Planen skal også vise hvilke tiltak som skal gjennomføres for å bøte på negative effekter av Vegbyggingen. Gjennom en reguleringsplanprosess i henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser skal en også sikre seg at alle grunneiere og berørte instanser har mulighet til å ivareta sine egne interesser gjennom informasjon og medvirkning. 1.5 Planarbeidet Kulturminneregistrering I henhold til kulturminnelovens 9 om undersøkelsesplikt av offentlig og større private tiltak er det gjennomført kulturminneregistrering høsten Basert på informasjon om tidligere funn, samt landskapets beskaffenhet, ble potensialet for funn av automatisk fredete kulturminner ansett som høyt. Buskerud fylkeskommune gjennomførte flateavdekking med maskinell fjerning av matjordlaget for å se etter automatisk fredete kulturminner langs traseen samt søk med metalldetektor. Registreringene er dokumentert i egen rapport fra Buskerud fylkeskommune (saksnr. 09/1194). Grunnundersøkelser Statens vegvesen har fått gjennomført grunnundersøkelser på planstrekningen samt i Storelva der det er aktuelt å utvide fylling. Disse er dokumentert i egen rapport fra Statens vegvesen (nr. Fd721A). 2.0 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 2.1 Overordnede føringer Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Retningslinjene skal ligge til grunn for planlegging og styring etter plan- og bygningsloven i kommuner, fylkeskommuner og hos statlige myndigheter. Hensikten er å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging både i kommunen og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk og effektiv trafikkutvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene. I henhold til retningslinjene bør planlegging av utbyggingen og transportsystemet samordnes slik at det legges til rette for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet begrenses, samt at ulike transportmåter kan samordnes. En bør etterstrebe og samle naturinngrepene mest mulig. Utformingen bør dessuten bidra til å bevare grøntstruktur, biologisk mangfold, og de estetiske kvalitetene i bebygde områder. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for barn og unges interesser i planleggingen Retningslinjene skal sikre at barn og unges interesser blir ivaretatt i planleggingen av det fysiske miljø. Arealer og anlegg for barn og unge skal sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Ved omdisponering av arealer som er i bruk til eller er egnet for lek, skal fullverdige erstatningsarealer fremskaffes. Den europeiske landskapskonvensjonen Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft 4. mars 2004, har blant annet som mål å fremme livskvalitet og helse, ta vare på verdifulle landskap, styrke bevisstheten om landskapet og å oppfordre allmennheten til aktiv medvirkning. Landskapets kvalitet har stor innvirkning på folks livskvalitet og helse. Landskapet er stadig i endring og bør planlegges ut i fra befolkningens behov slik at det utvikles gode og bærekraftige lokalsamfunn. Områder som er vernet eller foreslått vernet Lamyra naturreservat: fredet i medhold av naturvernloven ved kgl. res. 21. mars Formål: å bevare en velutviklet gjengrodd meander med en vegetasjon som er karakteristisk for Østlandets kalkmyrer og med enkelte arter som er av stor plantegeografisk verdi. Planforslaget er utformet slik at det ikke medfører inngrep i dette naturreservatet. August

9 Juveren naturreservat: fredet i medhold av naturvernloven ved kgl. res. 28. juni Formål: å bevare et særlig rikt våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som er naturlig knyttet til området. Planforslaget kommer ikke i konflikt med dette naturreservatet. Storelva: området er omfattet av verneplanarbeid etter naturmangfoldloven for utvidelse av de vernede våtmarksområdene i Tyrifjorden. Planforslaget medfører at vegen som i dag ligger på fylling langs elva forskyves lenger ut i elva for å gi plass til gang-/sykkelveg på innsiden av vegen uten å komme i konflikt med naturreservat og med minst mulig inngrep i kulturmiljø. Dette medfører at fyllingen i elva utvides. Ramsarkonvensjonen Ramsarkonvensjonen er en internasjonal konvensjon som omfatter spesielt verdifulle våtmarksområder. Både Lamyra, Juveren og det foreslåtte verneområdet i Storelva er omfattet av denne konvensjonen. Det knytter seg internasjonale forpliktelser til disse områdene. Naturmangfoldloven Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. Tiltaket er utredet i forhold til naturmangfoldloven miljørettslige prinsipper for offentlig beslutningstaking ( 8 12). Relevante miljøforhold er beskrevet i planbeskrivelsen. Det aktuelle området er undersøkt gjennom databasen arealis og befaringer, samt at det er gjort en del tidligere registreringer i området i forbindelse med utarbeidelse av E16. Eventuelle tiltak vil bli beskrevet i Ytre miljøplan. Naturmangfoldlovens 8 Kunnskapsgrunnlaget og 9 Føre-var-prinsippet vurderes derfor som oppfylt. Tiltaket innebærer etablering av gang- og sykkelveg langs eksisterende fylkesveg samt tilrettelegging for en eventuell utvidelse av vegen. Vegetasjon som blir fjernet på grunn av tiltaket vil bli erstattet. Det vil også bli gjennomført tiltak mot spredning av fremmede arter. Tiltakshaver vil benytte teknikker og driftsmetoder som er mest mulig skånsomme i forhold til natur og miljø ( 12 Miljøforsvarlig teknikker og driftsmetoder). En nærmere beskrivelse av disse vil framgå av Plan for ytre miljø som i henhold til Statens vegvesens retningslinjer for prosjektstyring vil bli utarbeidet i forbindelse med byggeplanen for tiltaket. Nasjonale miljømål St. meld. nr. 26 ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand er regjeringens viktigste dokument for en samlet fremstilling av miljøpolitikken. I denne stortingsmeldingen er det en arealpolitisk føring at vassdragene skal forvaltes gjennom helhetlig arealpolitikk som sikrer vassdragslandskap, vassdragsbelter og vannressurser. Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) har fastsatt mål for ivaretakelse av naturtyper og arter. Videre omhandler denne loven sentrale prinsipper om kunnskapsgrunnlag og miljørettslige prinsipper som skal legges til grunn også for arealplanlegging etter annet lovverk. Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging skal legges til grunn ved all statlig, regional og kommunal planlegging etter plan og bygningsloven. 2.2 Forhold til andre planer Kommuneplanen for Ringerike Kommuneplanen for Ringerike ( ) ble vedtatt I planområdet er det hovedsaklig vist LNF-område. På Lamoen er det vist masseuttak. Juveren og Lamyra er naturvernområder som er båndlagt etter lov om naturvern. 8 August 2011

10 Figur 2: Utsnitt av kommuneplanen for Ringerike kommune Kommuneplanen for Hole Kommuneplanen for Hole ( ) ble vedtatt I området som er relevant for planområdet er det nord og øst for Fv. 158 militært område og eksisterende og framtidig næringsområde. I nord mot grensen til Ringerike ligger dagens boligområde samt framtidig utvidelse av boligområdet mot sydøst. Mellom boligområdet Sandby og boligområdet nord for Helgelandsmoen er områdene på sydøstsiden av Fv. 158 båndlagt etter PBL. Syd for det militære området og Sandby er arealene satt av til LNF-områder. Planforslaget er i tråd med kommuneplanen, da det i kommuneplanen er markert framtidig gang- og sykkelveg på sydsiden av Fv August

11 Figur 3: Utsnitt av kommuneplanen for Hole kommune Helgelandsmoen næringspark Planen for Helgelandsmoen næringspark ble utarbeidet av COWI AS på vegne av Helgelandsmoen Næringspark as, og vedtatt av Hole kommunestyre den Planen omfatter ca. 885 meter av Fv Tiltaket er under utførelse. Området er regulert til byggeområder, offentlig trafikk, fareområder, spesialområder, fellesområder og kombinert formål. Se neste side for plankart. Planforslaget som her fremmes er tilpasset reguleringsplanen for Helgelandsmoen næringspark ved at planen er lagt inntil plangrensene for denne planen i begge ender av Fv August 2011

12 Figur 4: Plankart over Helgelandsmoen næringspark. August

13 2.2.4 Helgelandsmoen Reguleringsplan for Helgelandsmoen ble vedtatt av Hole Kommunestyre Planen er delvis erstattet av planen for Helgelandsmoen næringspark og andre mindre planer, men vest for Skauveien gjelder planen fortsatt. Området er regulert til kjøreveg, gang- og sykkelveg/fortau, boliger og bolig/forretning samt fareområde høyspentledning på nordsiden av vegen. Figur 5: Plankart over Helgelandsmoen Vollmestertunet Planen for Vollmestertunet ble utarbeidet av Plan & Oppmåling, og vedtatt av Hole kommunestyre Planen omfatter ca. 60 meter av Fv Tiltaket er utført. Området er regulert til byggeområder, spesialområder og fellesområder. 12 August 2011

14 Figur 6: Plankart over Vollmestertunet Sandbyfeltet Det finnes reguleringsbestemmelser for Sandbyfeltet, vedtatt av Ringerike Kommune den Det ble også vedtatt en tomtedelingsplan. Tiltaket er utført. Området er regulert til byggeområde. Figur 7: Kart over dagens situasjon Sandbyfeltet. August

15 3.0 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET På Fv. 158 eksisterer det gang-/sykkelveg mellom parkeringsplassen ved E16 og fram til Gusgården, samt fra Sandby til Skauveien ved Helgelandsmoen. Det er stort sett fartsgrense 60 km/t på strekningen, men gjennom boligfeltet nord for Helgelandsmoen er det 40 og 50-sone. I denne 40- sonen er det også fartsdempende tiltak med tre fartshumper. Det er også en 40-sone ved Sandby. Vegbredden mellom Kirkebakken og Botilrud er i dag varierende mellom 5,5 til 6,5 m. Dekkealderen på strekningen fra Helgelandsmoen til Botilrud er fra 10 år og eldre. Fra Kirkebakken til Helgelandsmoen er store deler av dekket helt nytt (2009). Prosjektstrekningen ligger i et småkupert og åpent landskap langs Storelva. Strekningen går i hovedsak gjennom LNFR-områder som er dyrket mark og skog, men passerer også boligområder, spredt boligbebyggelse og Helgelandsmoen næringsområde. Figur 8: Markslagskart Strekningen grenser til to naturreservater, Lamyra og Juveren. Forbi Lamyra er det ingen ekstra bredde mellom elven og naturreservatet ut over dagens situasjon, men også forbi Juveren må det tas hensyn til verneområdet. Begge disse områdene er vernet etter lov om naturvern. I tillegg har fylkesmannen i Buskerud utarbeidet forslag til verneplan for deler av Tyrifjorden våtmarkssystem. Denne omfatter blant annet hele den aktuelle strekning av Storelva som berøres av Fv Det finnes også et bevaringsverdig hageanlegg på eiendommen Fredenshavn. Det finnes automatisk fredede kulturminner i umiddelbar nærhet til traseen. På gnr. 225 bnr. 1 i Hole kommune finnes 4 lokaliteter bestående av Kong Rings ridebane, Kong Rings ridestein, et funnsted og et gravminne. På gnr. 3 bnr. 3 i Ringerike kommune er det påvist stor aktivitet fra steinalder i form av flintfunn. Det er også funnet flere sølvmynter og sølvsmykker her. I dette området er det også funnet en pilspiss fra yngre jernalder og en pilspiss fra yngre steinalder. Det vises for øvrig til konsekvensutredning for kulturminner. Det har vært åtte ulykker på prosjektstrekningen, alle med alvorligste skadegrad som lettere skadd. Det har vært tre sykkelulykker, en fotgjengerulykke og fire bilulykker. 14 August 2011

16 Figur 9: Ulykkeskart. Ulykkene er registrert i perioden til BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 4.1 Standardvalg og beskrivelse av tiltaket På strekningen Kirkebakken Sandby er det planlagt ny gang- og sykkelveg på sørsiden av Fv Denne kopler seg til eksisterende gang- og sykkelveg videre fra Sandby til Helgelandsmoen som ligger på sør-/østsiden av vegen. Gang- og sykkelvegen har hovedsakelig 3 m bredde og 3 m bredde på rabatten mellom vegen og gang- og sykkelvegen der det er plass. Ved passering av enkelte bygninger og boligeiendommer er breddene redusert for å minske inngrepene og ulempene. Figur 10: Normalprofil for hovedløsningen fra Kirkebakken til Sandbyfeltet. På strekningen Helgelandsmoen Botilrud legger planen til rette for opprusting av vegstandarden på Fv. 158 til standardklasse H2 i Statens vegvesens Håndbok 017. Dette innebærer en vegbredde på 7,5 m, dvs. kjørefeltbredder 3 m og skulderbredde 0,75 m. På strekningen Helgelandsmoen Snadden (gjennom sentrum) er det planlagt fortau på begge sider av vegen. August

17 Figur 11: Normalprofil for løsningen gjennom tettbebyggelsen ved Helgelandsmoen. Fra kryss med Solengveien går fortauet på østsiden av Fv. 158 over i gang- og sykkelveg som fortsetter på den samme siden av vegen helt fram til Gusgården. Herfra eksisterer det gang- /sykkelveg på nordsiden av Fv. 158 fram til parkeringen ved E16 ved Botilrud. Figur 12: Normalprofil for løsningen fra Bjerkelyveien til Lamyra. Gang- og sykkelvegen har samme løsning med bredder som for strekningen Kirkebakken Sandby, men på strekningen forbi Lamyra naturreservat og eiendommen Fredenshavn er det valgt en smalere løsning for å minimere inngrepene med bredde på gang- og sykkelvegen på 3 m og grønn rabatt på 1,5 m. Figur 13: Normalprofil for løsningen forbi Lamyra og Fredenshavn. For å unngå/redusere inngrep i naturreservat og kulturmiljø er det valgt å forskyve vegen ut mot Storelva slik at det blir plass til gang- og sykkelvegen på innsiden. Dette medfører fylling ut i elva. Det er tre brukonstruksjoner på strekningen som blir skiftet ut. Det er gjennomført forprosjekt for disse konstruksjonene som ligger til grunn for planforslaget. Ved Juveren byttes det eksisterende stålrøret, kalt Osbrua, ut med en betongkulvert. De andre konstruksjonene er en bru ved Lamyra naturreservat og en bru over flomoverløpet ved Håkenstad. Her bygges det også betongkulverter. Grunnen til at det er valgt betongkulverter i stedet for bruer er at det er dårlige grunnforhold. Ved Haugen er det et potetlager på sydsiden av vegen. Denne virksomheten får adkomst via gang- og sykkelveien. Gang- og sykkelvegen er derfor 0,5 m bredere på denne strekningen og dimensjonert for lastebil. Det er vurdert at en slik sambruk som omfatter ca. 170 m er akseptabelt med dagens virksomhet ved potetlageret. Det blir da videre avkjøring fra gang- og sykkelvegen til denne virksomheten. Ved endring av virksomheten som benytter denne adkomstvegen, må det vurderes om adkomst via gang- og sykkelvegen kan fortsette. 16 August 2011

18 Figur 14: Normalprofil for løsningen for felles g/s-veg og adkomst til potetlåve og forbi Haugen. Planen omfatter også nye løsninger for adkomster til Haugen og til et område ved kommunegrensen ved Lamyra, da tiltaket medfører at disse adkomstene må endres. Ved Haugen må det, for å få tilfredsstillende siktforhold, etableres ny mur. Planen inneholder nye busslommer flere steder der bussene bare har stoppet i vegen eller i vegkryss. På strekningen med fortau gjennom sentrum er et av busstoppene utformet som kantsteinstopp. Plasseringen av busstopp er tilpasset de busstoppene det er tilrettelagt for i reguleringsplanen for Helgelandsmoen næringspark. 4.2 Alternative løsninger Det er vurdert alternative løsninger for plassering og utforming av løsning for gang- og sykkelveg/fortau på strekningene. På strekningen Kirkebakken Sandby har det vært vurdert muligheten for å flytte vegen nordover forbi Sandbyfeltet for å få plass til en gang- og sykkelveg uten å berøre eiendommene i Sandbyveien. Ved avveining mellom inngrep og kostnad ved breddeutvidelse på nordsiden av vegen og grunnerverv i hagene på sydsiden av vegen ble det valgt å ikke flytte på eksisterende veg. I stedet er det i planen lagt til grunn en smalere løsning for gang-/sykkelvegen uten grøft da dette synes å gi en akseptabel løsning uten store inngrep i eiendommene. På strekningen Helgelandsmoen Gusgården har det vært vurdert 3 alternativer: Alternativ 1: Fra Helgelandsmoen er det fortau på begge sider gjennom sentrum. På vestsiden av vegen stopper fortauet ved Bjerkelyveien. På østsiden av vegen går fortauet over i gang- og sykkelveg ved Solengveien. Langs eiendommen Fredenshavn er det ikke gang- og sykkelveg, men fortau med 2,5 m bredde. Videre fortsetter løsningen som gang- og sykkelveg på sydøstsiden av vegen fram til Gusgården. Alternativ 2: Fra Helgelandsmoen er det fortau på begge sider gjennom sentrum. På vestsiden av vegen stopper fortauet ved Bjerkelyveien. På østsiden av vegen går fortauet over i gang- og sykkelveg ved Solengveien. Gang- og sykkelvegen fortsetter på sydøstsiden av vegen helt fram til Gusgården. Alternativ 3: Fra Helgelandsmoen er det fortau på begge sider gjennom sentrum. Fra Bjerkelyveien starter gang- og sykkelveg på vestsiden av vegen og ligger på denne siden fram til kryss med Busundveien (Fv. 162). Herfra fortsetter gang- og sykkelvegen på sydsiden av vegen fram til Gusgården. Alle alternativene innebærer fylling ut mot elva for å få plass til løsningene. Forskjellene mellom alternativene er primært løsningene som er valgt forbi det smale partiet mellom Storelva og Fredenshavn/Lamyra. Dette vises i Figur 15. August

19 Figur 15: Alternative løsninger forbi Fredenshavn. Alternativ 1 gir den dårligste løsningen for gående og syklende trafikksikkerhetsmessig, ved at det ikke er noe skille mellom myke og harde trafikanter utover fortauskant på en strekning. Alternativet er det dårligste for landskapsbildet ved at linjeføringen på strekningen brytes. Alternativ 2 gir større utfylling i Storelva og har derfor negative konsekvenser for naturmiljøet, men løsningen gir samlet sett minst negative konsekvenser for kulturminner/-miljøer. Alternativ 3 innebærer størst negativ konsekvens for kulturminner ved Busundveien fordi gang- /sykkelvegen her er lagt på nordsiden av vegen, slik at kulturminner vil gå tapt. Denne løsningen gir et ekstra skifte av side av vegen for gang-/sykkelvegen, som anses som uheldig. Løsningen bør i størst mulig grad ligge på samme side av vegen for å få færre krysningspunkter og bedre framkommelighet for de myke trafikantene. 18 August 2011

20 Det er alternativ 2 som er videreført i denne reguleringsplanen etter en samlet vurdering av fordeler og ulemper ved de ulike alternativene. 5.0 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 5.1 Trafikkforhold Gjennomføringen av tiltakene i denne reguleringsplanen medfører ikke økt trafikk i seg selv, men tilrettelegger for at myke trafikanter kan ferdes tryggere på strekningen, noe som kan medvirke til å øke gang- og sykkelandelen i området. Dette spesielt med tanke på at unge kan ta seg fram på egenhånd til badelandet uten å måtte bli kjørt med bil. Den økte trafikken i forbindelse med utviklingen av Helgelandsmoen næringspark var bakgrunnen for kravet om at det skulle bygges gang- og sykkelveg på strekningene som det nå legges fram reguleringsplan for. Det forventes også økt trafikk av gående og syklende i området som vil ha nytte av gang- og sykkelvegen. Statens vegvesen har gjennomført automatiske trafikktellinger i to punkter på Fv. 158 i to omganger for å dokumentere dagens trafikksituasjon. Tellingene ble gjort ved Botilrud og Helgelandsmoen i uke og uke Beregnet gjennomsnittlig døgntrafikk (ÅDT) ut fra tellingene er vist i tabellen nedenfor. Tabell 1: Resultat trafikktellinger Uke Uke Botilrud Helgelandsmoen Det er forventet en trafikkvekst som følge av reguleringsplanen for Helgelandsmoen Næringspark, som bl.a. inneholder Ringeriksbadet som ble åpnet i oktober De gjennomførte trafikktellingene viser ingen trafikkvekst foreløpig. I trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplanen for Helgelandsmoen næringspark ble det estimert at ved full utbygging av næringsparken ville det genereres en ÅDT på 4520 fra næringsparken. For en situasjon i 2016 ble det beregnet ÅDT på Fv. 158 øst for Helgelandsmoen på 5565 kjt/døgn. Ved kun å se på fremskrivning av dagens trafikksituasjon med 20 år ved bruk av Statens vegvesens prognoser vil det ved Helgelandsmoen i 2031 være en ÅDT på 3000 og ved Botilrud Helgelandsmoen næringspark er ikke fullt utbygget ennå, så en må regne med høyere ÅDT enn tallene fra disse prognosene viser. Reguleringsplanen legger til rette for å utbedre Fv. 158 til vegstandard tilsvarende H2 i Håndbok 017 vegnormalene. Når ÅDT ved Helgelandsmoen overstiger 3000 kjøretøy/døgn er det i reguleringsplanen for Helgelandsmoen tatt med at det ikke kan gis rammetillatelser til videre utbygging før utbedring av Fv. 158 er gjennomført. Det er sannsynlig at det i første omgang bare er gang- og sykkelvegen som bygges. Gående og syklende har i dag ikke tilrettelagte løsninger med unntak av gang- og sykkelvegen mellom Sandby og Helgelandsmoen. Tiltaket innebærer en vesentlig forbedring av forholdene for gående og syklende. Ved at det legges fortau på begge sider gjennom sentrum gis det også bedre løsninger for bussholdeplasser, tryggere ventearealer og bedre tilgjengelighet til holdeplassene. 5.2 Geotekniske forhold Vegstrekningen går primært gjennom elveavsetninger. Ved strekningens henholdsvis sørlige (Kirkebakken) og nordlige (Botilrud) begrensning indikeres tynne dekker av hav-, fjord og strandavsetninger. Det er gjennomført grunnundersøkelser er planlagt på bakgrunn av plantegninger for tiltaket samt løsmassekart fra NGU. August

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/ Arkiv: REG 345

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/ Arkiv: REG 345 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 08/2321-43 Arkiv: REG 345 REGULERINGSPLAN 345 - FV158 G/S-VEG KIRKEBAKKEN I HOLE - BOTILRUD, STREKNING HOLE GRENSE - BOTILRUD 1.

Detaljer

Fv. 158 Helgelandsmoen - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Helgelandsmoen - Botilrud Hole grense - Botilrud Reguleringsplan Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Helgelandsmoen - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted 27.03.2012 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en reguleringsplan

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Planprogram Reguleringsplan med KU Region sør Dato: 2010-08-05 Høringsutkast Innledning Buskerud fylkeskommune er vegeier, og har bevilget midler til bygging av ny gang-

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING. Vang kommune

REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING. Vang kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING Vang kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 10. januar 2018 Forord Statens vegvesen Region øst legger med dette fram forslag

Detaljer

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 8 2.1. Problemstillinger...

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for fv. 834 Løpsmark- Myklebostad

Sluttbehandling - Reguleringsplan for fv. 834 Løpsmark- Myklebostad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.03.2013 20396/2013 2011/7762 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/23 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 13/58 Bystyret 25.04.2013 Sluttbehandling

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplanforslag Rema kryssområde. Offentlig ettersyn.

Statens vegvesen. Reguleringsplanforslag Rema kryssområde. Offentlig ettersyn. Statens vegvesen Adresseliste Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Wibeke Knudsen / 48224371 15/200273-13 18.12.2015 Reguleringsplanforslag Rema

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/ PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/55 14.10.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Åpent møte 20.august Bagn Bedehus 20.10.2015 Åpent møte 20.august Prosjektmedarbeidere Statens vegvesen: Bjørn Nyquist Anne Line Heksem Eigil Andersen Martha Karlsen

Detaljer

E6 Åsen - Kleiva

E6 Åsen - Kleiva E6 Åsen - Kleiva 1 Bakgrunn og problemstillinger Eksisterende bru ved Grennebakken og Følkesgrenda er ikke høye nok for å få etablert nødvendig kjøreledning med tilhørende mastesystem for jernbanen i forbindelse

Detaljer

Forslag til planprogram for reguleringsplan

Forslag til planprogram for reguleringsplan Fv. 33 Rassikring Skreikampen, Eidsvoll kommune Forslag til planprogram for reguleringsplan Høringsutgave Region øst 8. november 2016 2 Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram

Detaljer

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru Rv 3 Nåverdal bru Side i Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru FORORD Statens vegvesen Region midt har utarbeidet reguleringsplan for ny bru på rv 3 i Nåverdalen. Rennebu kommune er ansvarlig planmyndighet

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL Arkiv: PlanID - 0447.00, K2 - L12 Vår ref: 12/2323-30 Journalpostid: 15/26776 Saksbeh.: Henrik Iversen PLAN 0447.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL Saksgang: Utval

Detaljer

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID Beskrivelse av prosjektet 2016 Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID 201604 Arkivsak: Vedtak om igangsetting: 1. Bakgrunn og formål for regulering Planområdet hovedprosjektet

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien. Vurdering av krav om KU / planprogram

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien. Vurdering av krav om KU / planprogram Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 7 2.1. Grunnlag i KU-forskriften... 7

Detaljer

Prosjekt: Rv.4 Gran grense - Jaren. Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune:Gran kommune. Region øst Gran, anl

Prosjekt: Rv.4 Gran grense - Jaren. Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune:Gran kommune. Region øst Gran, anl Prosjekt: Rv.4 Gran grense - Jaren Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune:Gran kommune Region øst Gran, anl 07.05.2016 Reguleringsendring Rv.4 Roa Jaren Planbeskrivelse Reguleringsendring av Rv4

Detaljer

Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn

Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 12/00529-18 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Forslag

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

multiconsult.no E6 Gyllan-Røskaft Reguleringsplan

multiconsult.no E6 Gyllan-Røskaft Reguleringsplan E6 Gyllan-Røskaft Reguleringsplan Agenda Oppsummering av tidligere vurderinger Presentasjon av planen med film og kart Tiltak og konsekvenser Gjennomgang av modell med mulighet for spørsmål 2 Planområdet

Detaljer

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013 Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør Informasjonsmøte 21. mai 2013 Dagsorden Velkommen Orientering om planprosessen Hva skal planlegges - orientering om prosjektet + video Innspill og spørsmål til planarbeidet

Detaljer

Reguleringsplan for fv. 17, Bangsundsvingene, Namsos kommune Strekning Jakobsvika, Langøra, deler av Kalvøya friluftsområde

Reguleringsplan for fv. 17, Bangsundsvingene, Namsos kommune Strekning Jakobsvika, Langøra, deler av Kalvøya friluftsområde PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for fv. 17, Bangsundsvingene, Namsos kommune Strekning Jakobsvika, Langøra, deler av Kalvøya friluftsområde Statens vegvesen igangsetter arbeid med reguleringsplan for R

Detaljer

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Herredshuset, 12. oktober 2016 Knut Kaspersen, Bodø kommune - Byplan Mandat Komite for plan, næring og miljø, vedtak 04.09.2014: «Komite

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret:

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Planidentifikasjon: 1571 20120001 Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: 21.06.2012 Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Reguleringsplan E 39 Halsa fergekai. Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Ny E6 i tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Løkvoll

Ny E6 i tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Løkvoll Planprogram Prosjekt: Ny E6 i tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Løkvoll Kåfjord kommune Region nord Tromsø sentrum, ktr Dato: 4. okt. 2011 Planprogram Dette planprogram danner grunnlag

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2.gangsbehandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring

SAKSFRAMLEGG. 2.gangsbehandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring Arkivsak: 2013/2911-18 Arkiv: L12 Saksbehandler: Tiril Wormdal Selboe SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for teknikk, næring og kultur 16.05.2017 Formannskapet 23.05.2017 Kommunestyret 30.05.2017

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saksframlegg DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 10/4931-19 (147170/11) Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik :::

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

Innsigelsesbefaring 28.01.2014 E16 Skaret - Hønefoss. Gert Myhren - planleggingsansvarlig

Innsigelsesbefaring 28.01.2014 E16 Skaret - Hønefoss. Gert Myhren - planleggingsansvarlig Innsigelsesbefaring E16 Skaret - Hønefoss Gert Myhren - planleggingsansvarlig Disposisjon Planprosessen til nå Konsekvensutredningen og Vegvesenets anbefaling Alternativene som var på høring/offentlig

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata 29.6.2016 Åpent møte på Øren skole 1 Åpent møte om planlegging av Rosenkrantzgata Dagens hovedtema er forslaget til Planprogram Hele prosessen

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje Reguleringsplan for oppfyllingsområde, Lettingvollen - gnr 36/4 Kommunestyret Møtedato: 25.04.2013 Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 28/13 Kommunestyret 25.04.2013 31/13 Formannskapet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna Fall Søndre Land kommune Statens vegvesen Region øst Vestoppland distrikt - februar 2008 Forslag til reguleringsplan fortau fv.

Detaljer

DE/KART/ANNET. Mai Planprogram. Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn Vegutbedring E8 Halsebakkan

DE/KART/ANNET. Mai Planprogram. Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn Vegutbedring E8 Halsebakkan DE/KART/ANNET Mai - 2010 Planprogram Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn Vegutbedring E8 Halsebakkan Planprogram 1 Side Planprogram Dette planprogram danner grunnlag for planarbeidet med reguleringsplan for

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda Røvik Reguleringsplan for balansefylling ved Klungset Fauske kommune Januar 2012

Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda Røvik Reguleringsplan for balansefylling ved Klungset Fauske kommune Januar 2012 Forslag til planprogram Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda Røvik Reguleringsplan for balansefylling ved Klungset Fauske kommune Januar 2012 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. PLANPROGRAM... 5 2.1 Hva er et

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven?

Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven? Grunnkurs i sykkelplanlegging Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven? Planlegging for sykkel: Viktigste plantyper Planprosess Planframstilling (arealformål og bestemmelser)

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv. 319 - Svelvikveien Fv. 319 Svelvikveien Målsetningene i prosjektet Fv. 319 Svelvikveien Status KDP med KU Planen er nå (nesten)

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring

SAKSFRAMLEGG. 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring Arkivsak: 2013/2911-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Tiril Wormdal Selboe SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 03.05.2016 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Fv. 319 Svelvikveien. Åpent møte Åskollen skole

Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Fv. 319 Svelvikveien. Åpent møte Åskollen skole Kommunedelplan med Konsekvensutredning Fv. 319 Svelvikveien Åpent møte Åskollen skole Åpent møte: Åskollen skole Presentasjon av oss som jobber med prosjektet Gjennomgang av planprogrammet Hva er et planprogram

Detaljer

Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune: Gran kommune. Region øst Gran, anl Reguleringsendring Rv.4 Roa Jaren

Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune: Gran kommune. Region øst Gran, anl Reguleringsendring Rv.4 Roa Jaren Prosjekt: Rv.4 Gran grense - Jaren Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune: Gran kommune Region øst Gran, anl 07.05.2016 Reguleringsendring Rv.4 Roa Jaren Planbeskrivelse Reguleringsendring av Rv4

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen Statens Vegvesen Region Sør PLANBESKRIVELSE Rv35 GS-kulvert Nakkerud Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan Side 1 av 10 Innhold: Side: 1 ORIENTERING...3 1.1 FREMLAGT PLANMATERIALE...3 2 TIDLIGERE

Detaljer

1 Formål med planarbeidet

1 Formål med planarbeidet Innhold 1 Formål med planarbeidet...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Krav om konsekvensutredning og planprogram...1 2 Generelt om arbeidet med reguleringsplanen...2 2.1 Formålet med reguleringsplanen...2 2.2 Avgrensning

Detaljer

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER Utarbeidet av Statens vegvesen Høringsforslag datert: 29.1.2016 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog Sogndalstrand. Første gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog Sogndalstrand. Første gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandler ArkivsakID: 15/424 Arkivkode: FA - L12 Brann- og beredskapsrådgiver 1 Magne Eikanger Saksnummer Utvalg Dato 037/16 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 15.06.2016 Detaljreguleringsplan

Detaljer

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5:

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5: LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR rv. 23 Dagslett Linnes, Tverrslag (Detaljregulering) Dato: 13.12.2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1 Planens formål Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan-

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 16/00221-1 Saksbehandler Jan Erik Tilghman Saksgang Teknisk utvalg 01200904 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 FORMÅLSPARAGRAF... 3

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE 1. AVGRENSNING OG REGULERINGSFORMÅL Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering.

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Karmøy kommune. Reguleringsbestemmelser

Karmøy kommune. Reguleringsbestemmelser Planid:1149_5052 Detaljreguleringsplan for nye Eikjevegen i hht. plankart med tegn.nr. 01, 02 og 03, datert 01.02.2016 Reguleringsbestemmelser 1 GENERELT 1.1 Formålet med planen er å tilrettelegge for

Detaljer

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-1 Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 16.12.2014 E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Planbeskrivelse

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Massedeponi ved Strømsnes

Massedeponi ved Strømsnes Massedeponi ved Strømsnes Dato: 07.03.08 INNHOLD 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Reguleringsplanprosessen... 4 1.2 Reguleringsplanens innhold... 4 1.3 Planområdet... 5 1.4 Problemstilling... 5 1.5 Formål med

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID:

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: Innledning/bakgrunn; Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: 076 14.06.2016 Ing. Geir Gjertsen AS, har på vegne av Ole Tommy Egenes, utarbeidet forslag

Detaljer

Fredsvika massetak Nesset kommune PLANPROGRAM Beskrivelse for gjennomføring av planprosessen

Fredsvika massetak Nesset kommune PLANPROGRAM Beskrivelse for gjennomføring av planprosessen Fredsvika massetak Nesset kommune PLANPROGRAM Beskrivelse for gjennomføring av planprosessen Fredsvika massetak sett fra sør mot sjøen utenfor Meisalnesset og Fv. 62 nedenfor uttaket Sist revidert: 24-11-15

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 88/ PlanID Reguleringsplan for Tømmeråsegga grustak. Forslag til offentlig høring.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 88/ PlanID Reguleringsplan for Tømmeråsegga grustak. Forslag til offentlig høring. 1 Meråker kommune Arkiv: 2012003 Arkivsaksnr: 2012/788-8 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 88/13 03.10.2013 PlanID 2012003 Reguleringsplan for Tømmeråsegga

Detaljer

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Region nord Ressursavdelingen Plan og prosjektering Mars 2017 Bypakke Bodø Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Informasjon om planoppstart Elisabet Kongsbakk Innhold Innhold... 1 1 Innledning... 2

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE. ViaPhoto. Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt. Arendal kommune

REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE. ViaPhoto. Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt. Arendal kommune REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE ViaPhoto Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 13.05.2015 Forord Reguleringsplan er utarbeidet av Statens vegvesen Region

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Endringer etter offentlig høring. Reguleringsplan gang- og sykkelveg langs fv. 76 Osloveien. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2

Endringer etter offentlig høring. Reguleringsplan gang- og sykkelveg langs fv. 76 Osloveien. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 Reguleringsplan gang- og sykkelveg langs fv. 76 Osloveien Rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 Prosjekt: Reguleringsplan for gang- og sykkelveg lang fv. 76 Osloveien Frogn kommune Region øst Oslo

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering BESTEMMELSER Dato: 30.06.2014 Revidert: Vedtatt: 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING 1.1 PLANTYPE Planen er en detaljregulering etter Plan- og bygningslovens 12-3. 1.2 FORMÅL Detaljreguleringen skal

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling

Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.05.2014 Referanse: 12838/2014 Arkiv: L12 Vår saksbehandler: Erik Johan Hildrum Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling Saksnr

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer