Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato:

2 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en reguleringsplan Formålet med en reguleringsplan er å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planavgrensningen skal utnyttes eller vernes. Reguleringsplan er også i mange tilfeller nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell ekspropriasjon av grunn. I noen tilfeller vil en reguleringsplan også omfatte en konsekvensutredning. Reguleringsplanens innhold En reguleringsplan omfatter ett eller flere kart med tilhørende bestemmelser. Planen kan inneholde ett eller flere hoved- og/eller underformål. Formålene kan beskrives hver for seg eller i kombinasjon. Kart og bestemmelser er juridisk bindende. I tillegg inneholder planen ofte en tekstlig planbeskrivelse. I et tidsrom på 10 år fra planen er vedtatt er den grunnlag for ekspropriasjon uten ny behandling av ekspropriasjonsgrunnlaget. Reguleringskartet er normalt tatt inn bakerst i planheftet. I tillegg lages et illustrasjonshefte med supplerende tegninger. Behandling av reguleringsplan Normalt planlegger Statens vegvesen etter pbl. 3-7 jf 12. Dette gir Statens vegvesen mulighet til å gjennomføre alle ledd i planarbeidet fram til sluttbehandlingen i kommunestyret. Ved oppstart av planarbeidet skal det varsles ved offentlig kunngjøring. Dette skal sikre at grunneiere og andre berørte får anledning til å delta i planprosessen. Det utarbeides et planforslag som legges ut til offentlig ettersyn. Etter at fristen for merknader er ute gjennomføres en merknadsbehandling og eventuelle endringer av planen blir foretatt. Deretter sendes planen til kommunen for sluttbehandling. Det er kommunestyret som har myndighet til å vedta en reguleringsplan. Planen omfatter konsekvensutredning, og det er derfor utarbeidet et planprogram som ble lagt ut til offentlig ettersyn etter 12-9 jf 4-1. Planprogrammet ble fastsatt av ansvarlig myndighet (Ringerike og Hole kommune) etter offentlig ettersyn. Det er så utarbeidet et planforslag med konsekvensutredning. Planforslaget med konsekvensutredning legges ut til offentlig ettersyn. Merknadsbehandling og eventuelt endring av planen foretas før planforslaget oversendes til kommunene for sluttbehandling. Planmyndigheten (kommunene) skal ved behandlingen ta hensyn til konsekvensutredningen og uttalelsene til denne. Noen av sektormyndighetene har innsigelsesrett mot planen. Dersom eventuelle innsigelser ikke blir tatt til følge, kan kommunen be om mekling hos fylkesmannen. Hvis mekling ikke fører fram skal planen sendes til Miljøverndepartementet for endelig godkjenning. Departementet kan avgjøre om innsigelsene skal tas til følge og kan i så fall gjøre de endringer i planen som kreves. Kommunene kunngjør planvedtaket. Klage på vedtatt reguleringsplan Vedtak om reguleringsplan kan påklages til Miljøverndepartementet etter pbl jf 1-9. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter 1-9. Etter 1. gangs behandling i Hole kommune er planstrekningen som legges ut til offentlig høring begrenset til Helgelandsmoen Botilrud. Strekningen Kirkebakken Sandby legges ut til offentlig ettersyn senere. Det gjøres oppmerksom på at dette dokumentet inneholder beskrivelse av hele strekningen, men at det kun er strekningen Helgelandsmoen Botilrud som er til offentlig ettersyn. August

3 INNHOLD SAMMENDRAG INNLEDNING Reguleringsplanprosessen og reguleringsplanens innhold Planområde Problemstilling Formål med planen Planarbeidet PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER Overordnede føringer Forhold til andre planer BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Standardvalg og beskrivelse av tiltaket Alternative løsninger VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET Trafikkforhold Geotekniske forhold Flom og erosjon Støy Landskap Natur Kulturminner Nærmiljø og friluftsliv Naturressurser Massedeponi Konsekvenser i anleggsperioden KONSEKVENSUTREDNING Nærmiljø og friluftsliv Naturmiljø Kulturminner og kulturmiljø Landskapsbilde Naturressurser HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG YTRE MILJØ HMS Ytre miljø RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn Metode Uønskete hendelser, risiko og tiltak MERKNADER/UTTALELSER GRUNNERVERV Grunneierliste Ringerike kommune Botilrud Hole grense Grunneierliste Hole kommune Ringerike grense - Helgelandsmoen Grunneierliste Hole kommune Sandby Kirkebakken August 2011

4 SAMMENDRAG Formålet med denne reguleringsplanen er å legge til rette for utbedring av Fv. 158, samt opprettelse av en sammenhengende gang-/sykkelvegtrasé mellom Kirkebakken i Hole og Botilrud i Ringerike. Den økte trafikken i forbindelse med utviklingen av Helgelandsmoen næringspark er bakgrunnen for at det ble stilt krav om at det skulle bygges gang- og sykkelveg på strekningen. Planen omfatter både vegutvidelse og gang- og sykkelveg. I første omgang er det sannsynligvis bare gang- og sykkelvegen samt de endringer av vegen som er nødvendige for å få bygget dette som vil bli gjennomført. Beskrivelse av planområdet Planområdet strekker seg fra Kirkebakken i Hole kommune og til Botilrud ved E16 i Ringerike kommune. Planområdet strekker seg ca. 5,5 km. Planområdet er todelt, da det ikke skal lages ny plan på strekningen av Fv. 158 som inngår i reguleringsplanen for Helgelandsmoen næringspark. Vegbredden på strekningen er i dag noe smal (fra 5,5 til 6,5 m). Statens vegvesen vil oppgradere strekningen fra Helgelandsmoen til Botilrud til H2-standard (vegbredde 7,5 m), da trafikken på denne strekningen forventes å overstige 3000 kjt/døgn. På Fv. 158 eksisterer det gang-/sykkelveg mellom parkeringsplassen ved E16 (Botilrud) og fram til Gusgården, samt mellom Skauveien ved Helgelandsmoen og Sandby. Planen innebærer at det skal bygges gang-/sykkelveg/fortau på strekningene av Fv. 158 i planområdet som i dag mangler tilbud til myke trafikanter. Prosjektstrekningen ligger i et småkupert og åpent landskap langs Storelva. Strekningen går i hovedsak gjennom LNFR-områder som er dyrket mark og skog, men passerer også boligområder, spredt boligbebyggelse og Helgelandsmoen næringsområde. Strekningen grenser til to naturreservater, Lamyra og Juveren. Forbi Lamyra er det ingen ekstra bredde mellom elven og naturreservatet ut over dagens situasjon. I tillegg foreligger det forslag om verneplan for deler av Tyrifjorden våtmarkssystem, hvor Storelva som renner langs Fv. 158 inngår. Det er registrert en rekke automatisk fredede kulturminner i planområdet. Det finnes også nyere tids kulturminner, bl.a. et bevaringsverdig hageanlegg på eiendommen Fredenshavn. Beskrivelse av planforslaget Tiltaket innebærer at det på strekningen Kirkebakken Sandby bygges ny gang- og sykkelveg på sørsiden av Fv Denne kopler seg til eksisterende gang- og sykkelveg videre fra Sandby til Helgelandsmoen som ligger på sør-/østsiden av vegen. Fra Helgelandsmoen gjennom sentrum er det planlagt fortau på begge sider. Fra kryss med Solengveien går fortauet på østsiden av Fv. 158 over i gang- og sykkelveg som fortsetter på den samme siden av vegen helt fram til Gusgården. Herfra eksisterer det gang-/sykkelveg på nordsiden av Fv. 158 fram til parkeringen ved E16 ved Botilrud. Det er hovedsakelig 3 m bredde på gang- og sykkelvegen og 3 m bredde på rabatten mellom vegen og gang- og sykkelvegen der det er plass. Ved passering av enkelte bygninger og boligeiendommer er breddene redusert for å minske inngrepene og ulempene. På strekningen forbi Lamyra naturreservat og eiendommen Fredenshavn har det vært utfordrende å finne en løsning som ivaretar alle hensyn. Det er her valgt en smalere løsning for gang-/sykkelvegen for å minimere inngrepene med bredde på gang- og sykkelvegen på 3 m og grønn rabatt på 1,5 m. For å unngå inngrep i naturreservatet Lamyra og minimere inngrepet i kulturmiljøet ved Fredenshavn er det valgt å forskyve vegen ut mot Storelva slik at det blir plass til gang- og sykkelvegen på innsiden. Dette medfører fylling ut i elva. Virkninger av planforslaget Gjennomføring av tiltakene i denne reguleringsplanen medfører ikke økt trafikk, men tilrettelegger for at myke trafikanter kan ferdes tryggere på strekningen. Tiltaket innebærer en vesentlig forbedring av forholdene for gående og syklende, samt for bussreisende. Det vil bli lettere og mer attraktivt for August

5 beboerne å komme seg rundt i nærområdet uten bruk av bil. Beboerne og spesielt skolebarn vil få en tryggere sammenhengende gang- og sykkelforbindelse fra Botilrud til Kirkebakken. Tiltaket medfører ikke økning av støy, men tiltaket kan likevel utløse krav til tiltak mot støy. Det er beregnet at fire bygninger kan ha krav på støytiltak. Tiltaket medfører at vegfyllingen ut i Storelva utvides, noe som kan ha konsekvenser for strøm- og flomforhold i elva. Fyllingen blir relativt bred og ligger i et foreslått vernet område og det kan gi noe økt forstyrrelse av vannfugler i Storelva. Fyllingen vil være godt synlig og kan oppfattes som dominerende i landskapet. Fyllingen bør beplantes og få en mest mulig naturlig tilpasning til omgivelsene. Tiltaket vil ikke medføre inngrep i Lamyra naturreservat. Det vil heller ikke endre vannbalansen i reservatet. Tiltaket vil ikke påvirke Juveren naturreservat eller andre viktige områder for naturmiljø. Reiseopplevelsen langs med Juveren gir en positiv landskapsopplevelse for gående og syklende fordi de får det karakteristiske elvelandskapet tettere innpå seg. Tiltaket vil gi ubetydelig inngrep i hageanlegget på Fredenshavn. For kulturmiljøet ved Busundveien og ved Helgeland vil en del kulturminner gå tapt. Det må søkes om dispensasjon fra kulturminneloven, og det vil måtte foretas arkeologiske utgravninger. Tiltaket vil medføre beslag av jordbruksareal med stor verdi da jordbruksarealene er store og sammenhengende og har fulldyrket lettbrukt jord med gode driftsforhold. 4 August 2011

6 1.0 INNLEDNING 1.1 Reguleringsplanprosessen og reguleringsplanens innhold Forslaget til reguleringsplan for Fv. 158 Kirkebakken Botilrud er utarbeidet av Statens vegvesen med hjemmel i plan og bygningsloven 3-7, og etter avtale med Hole og Ringerike kommuner. Informasjonsmøte ble holdt mandag 27. september 2010 kl. 18:00, på Helgelandsmoen Kurs- og Messesenter. Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan- og bygningslovens 12-8 kunngjort i lokalavisen Ringerikes Blad. Det ble også informert om oppstart på Ringerike og Hole kommune sine hjemmesider. Utlegging av planprogram til offentlig ettersyn ble kunngjort i Ringerikes blad. Grunneiere og rettighetshavere fikk, så langt Statens vegvesen har oversikt, skriftlig melding om dette. Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn 3. september. Frist for å komme med kommentarer og innspill til planprogrammet og/eller innspill til planarbeidet var satt til 18. oktober Endelig planprogram ble så fastsatt av Hole og Ringerike kommuner. Planutkast med konsekvensutredning legges av kommunene ut til offentlig ettersyn i september Etter fristen for å komme med kommentarer og innspill til planutkast med konsekvensutredning behandler kommunene innkomne merknader før planen blir sendt til kommunestyret for vedtak. Er det innsigelser til planen, må saken avgjøres av Miljøverndepartementet dersom ikke kommunene tar innsigelsen til følge. Endelig planvedtak kunngjøres av Ringerike og Hole kommuner. I Statens vegvesens handlingsprogram er det satt av midler til bygging av gang- og sykkelvegen i Vegutvidelsen for øvrig på strekningen er det foreløpig ikke bevilget midler til å gjennomføre. Reguleringsplanforslaget består av følgende deler: Teksthefte i A4 format med kartdel: - Planbeskrivelse med reguleringsbestemmelser. Planbeskrivelsen skal også tilfredsstille kravet til en konsekvensutredning, som er fastlagt i en forskrift til loven. - Reguleringsplantegninger Tegningshefte i A3 format med detaljtegninger, lengdeprofiler og illustrasjoner. Planbeskrivelsen og tegningsheftet gjelder for hele tiltaket i begge kommuner, mens det er utarbeidet separate reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser for strekningene i hver kommune. 1.2 Planområde Planområdet ligger på grensen mellom Hole og Ringerike kommuner, ved Helgelandsmoen. Planområdet strekker seg fra Kirkebakken i Hole og til Botilrud ved E16 i Ringerike. I planområdet ligger Helgelandsmoen næringspark samt noe boligbebyggelse. Ellers preges området av småkupert LNFR-områder. Det ligger to eksisterende naturreservater i området, Juveren og Lamyr. Det finnes også planer om å verne deler av Storelva. På Fv. 158, Gomnesveien, mellom Kirkebakken og Botilrud er det flere adkomstveier som er tilkoblet, men av hovedveier er det kun Fv. 162, Busundveien, som tar av fra Fv. 158 og går til Rv. 35 ved Snyta. Planområdet strekker seg ca. 5,5 km. Planområdet er todelt, da det ikke skal lages ny plan på strekningen av Fv. 158 som inngår i reguleringsplanen for Helgelandsmoen næringspark. August

7 Figur 1: Kart over området. 1.3 Problemstilling I forbindelse med utviklingen av den gamle militærleiren på Helgelandsmoen, vil trafikkmengden på Fv. 158 øke. Økningen vil i stor grad dreie seg om unge og myke trafikanter på grunn av etableringen av et badeland. For å redusere risikoen ved å ferdes langs Fv. 158 for myke trafikanter, samt redusere farlige sitasjoner generelt, vil Statens vegvesen separere myke og harde trafikanter. Den beste løsningen for å redusere risikoen for trafikkulykker er derfor å opparbeide en sammenhengende gang- /sykkelveg langs Fv. 158, fra Kirkebakken til Botilrud. Siden ÅDT forventes å overstige 3000 kjt/døgn og vegbredden i dag er noe smal (fra 5,5 til 6,5 m) på strekningen, vil Statens vegvesen oppgradere strekningen Helgelandsmoen til Botilrud til H2-standard (vegbredde 7,5 m). 1.4 Formål med planen Formålet med planen er å legge til rette for utbedring av Fv. 158, samt opprettelse av en sammenhengende gang-/sykkelvegtrasé mellom Kirkebakken og Botilrud. Planen skal vise alle arealinngrep som er nødvendig i forbindelse med bygging av gang-/sykkelvegen samt utbedring av Fv Den skal også avklare framtidig arealbruk i planområdet. Tiltaket skal være med på å bedre trafikksikkerheten rundt Helgelandsmoen p.g.a. økende trafikk i området. Dette vil også være med på å bedre tilgjengeligheten til Helgelandsmoen, spesielt med tanke på badelandet som har åpnet der. Trafikksikkerheten bedres ved at man: Separerer myke og harde trafikanter ved hjelp av gang-/sykkelveg. Oppgraderer vegstandard til H2 på strekninger der ÅDT overstiger Reguleringsplankart m/reguleringsbestemmelser vil være juridisk bindende i forhold til hvilke tiltak Statens vegvesen kan og må gjennomføre i forbindelse med vegbyggingen. Den vedtatte reguleringsplanen vil også gi hjemmel for å erverve nødvendig grunn for gjennomføring av tiltaket. 6 August 2011

8 Planen skal også vise hvilke tiltak som skal gjennomføres for å bøte på negative effekter av Vegbyggingen. Gjennom en reguleringsplanprosess i henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser skal en også sikre seg at alle grunneiere og berørte instanser har mulighet til å ivareta sine egne interesser gjennom informasjon og medvirkning. 1.5 Planarbeidet Kulturminneregistrering I henhold til kulturminnelovens 9 om undersøkelsesplikt av offentlig og større private tiltak er det gjennomført kulturminneregistrering høsten Basert på informasjon om tidligere funn, samt landskapets beskaffenhet, ble potensialet for funn av automatisk fredete kulturminner ansett som høyt. Buskerud fylkeskommune gjennomførte flateavdekking med maskinell fjerning av matjordlaget for å se etter automatisk fredete kulturminner langs traseen samt søk med metalldetektor. Registreringene er dokumentert i egen rapport fra Buskerud fylkeskommune (saksnr. 09/1194). Grunnundersøkelser Statens vegvesen har fått gjennomført grunnundersøkelser på planstrekningen samt i Storelva der det er aktuelt å utvide fylling. Disse er dokumentert i egen rapport fra Statens vegvesen (nr. Fd721A). 2.0 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 2.1 Overordnede føringer Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Retningslinjene skal ligge til grunn for planlegging og styring etter plan- og bygningsloven i kommuner, fylkeskommuner og hos statlige myndigheter. Hensikten er å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging både i kommunen og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk og effektiv trafikkutvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene. I henhold til retningslinjene bør planlegging av utbyggingen og transportsystemet samordnes slik at det legges til rette for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet begrenses, samt at ulike transportmåter kan samordnes. En bør etterstrebe og samle naturinngrepene mest mulig. Utformingen bør dessuten bidra til å bevare grøntstruktur, biologisk mangfold, og de estetiske kvalitetene i bebygde områder. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for barn og unges interesser i planleggingen Retningslinjene skal sikre at barn og unges interesser blir ivaretatt i planleggingen av det fysiske miljø. Arealer og anlegg for barn og unge skal sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Ved omdisponering av arealer som er i bruk til eller er egnet for lek, skal fullverdige erstatningsarealer fremskaffes. Den europeiske landskapskonvensjonen Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft 4. mars 2004, har blant annet som mål å fremme livskvalitet og helse, ta vare på verdifulle landskap, styrke bevisstheten om landskapet og å oppfordre allmennheten til aktiv medvirkning. Landskapets kvalitet har stor innvirkning på folks livskvalitet og helse. Landskapet er stadig i endring og bør planlegges ut i fra befolkningens behov slik at det utvikles gode og bærekraftige lokalsamfunn. Områder som er vernet eller foreslått vernet Lamyra naturreservat: fredet i medhold av naturvernloven ved kgl. res. 21. mars Formål: å bevare en velutviklet gjengrodd meander med en vegetasjon som er karakteristisk for Østlandets kalkmyrer og med enkelte arter som er av stor plantegeografisk verdi. Planforslaget er utformet slik at det ikke medfører inngrep i dette naturreservatet. August

9 Juveren naturreservat: fredet i medhold av naturvernloven ved kgl. res. 28. juni Formål: å bevare et særlig rikt våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som er naturlig knyttet til området. Planforslaget kommer ikke i konflikt med dette naturreservatet. Storelva: området er omfattet av verneplanarbeid etter naturmangfoldloven for utvidelse av de vernede våtmarksområdene i Tyrifjorden. Planforslaget medfører at vegen som i dag ligger på fylling langs elva forskyves lenger ut i elva for å gi plass til gang-/sykkelveg på innsiden av vegen uten å komme i konflikt med naturreservat og med minst mulig inngrep i kulturmiljø. Dette medfører at fyllingen i elva utvides. Ramsarkonvensjonen Ramsarkonvensjonen er en internasjonal konvensjon som omfatter spesielt verdifulle våtmarksområder. Både Lamyra, Juveren og det foreslåtte verneområdet i Storelva er omfattet av denne konvensjonen. Det knytter seg internasjonale forpliktelser til disse områdene. Naturmangfoldloven Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. Tiltaket er utredet i forhold til naturmangfoldloven miljørettslige prinsipper for offentlig beslutningstaking ( 8 12). Relevante miljøforhold er beskrevet i planbeskrivelsen. Det aktuelle området er undersøkt gjennom databasen arealis og befaringer, samt at det er gjort en del tidligere registreringer i området i forbindelse med utarbeidelse av E16. Eventuelle tiltak vil bli beskrevet i Ytre miljøplan. Naturmangfoldlovens 8 Kunnskapsgrunnlaget og 9 Føre-var-prinsippet vurderes derfor som oppfylt. Tiltaket innebærer etablering av gang- og sykkelveg langs eksisterende fylkesveg samt tilrettelegging for en eventuell utvidelse av vegen. Vegetasjon som blir fjernet på grunn av tiltaket vil bli erstattet. Det vil også bli gjennomført tiltak mot spredning av fremmede arter. Tiltakshaver vil benytte teknikker og driftsmetoder som er mest mulig skånsomme i forhold til natur og miljø ( 12 Miljøforsvarlig teknikker og driftsmetoder). En nærmere beskrivelse av disse vil framgå av Plan for ytre miljø som i henhold til Statens vegvesens retningslinjer for prosjektstyring vil bli utarbeidet i forbindelse med byggeplanen for tiltaket. Nasjonale miljømål St. meld. nr. 26 ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand er regjeringens viktigste dokument for en samlet fremstilling av miljøpolitikken. I denne stortingsmeldingen er det en arealpolitisk føring at vassdragene skal forvaltes gjennom helhetlig arealpolitikk som sikrer vassdragslandskap, vassdragsbelter og vannressurser. Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) har fastsatt mål for ivaretakelse av naturtyper og arter. Videre omhandler denne loven sentrale prinsipper om kunnskapsgrunnlag og miljørettslige prinsipper som skal legges til grunn også for arealplanlegging etter annet lovverk. Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging skal legges til grunn ved all statlig, regional og kommunal planlegging etter plan og bygningsloven. 2.2 Forhold til andre planer Kommuneplanen for Ringerike Kommuneplanen for Ringerike ( ) ble vedtatt I planområdet er det hovedsaklig vist LNF-område. På Lamoen er det vist masseuttak. Juveren og Lamyra er naturvernområder som er båndlagt etter lov om naturvern. 8 August 2011

10 Figur 2: Utsnitt av kommuneplanen for Ringerike kommune Kommuneplanen for Hole Kommuneplanen for Hole ( ) ble vedtatt I området som er relevant for planområdet er det nord og øst for Fv. 158 militært område og eksisterende og framtidig næringsområde. I nord mot grensen til Ringerike ligger dagens boligområde samt framtidig utvidelse av boligområdet mot sydøst. Mellom boligområdet Sandby og boligområdet nord for Helgelandsmoen er områdene på sydøstsiden av Fv. 158 båndlagt etter PBL. Syd for det militære området og Sandby er arealene satt av til LNF-områder. Planforslaget er i tråd med kommuneplanen, da det i kommuneplanen er markert framtidig gang- og sykkelveg på sydsiden av Fv August

11 Figur 3: Utsnitt av kommuneplanen for Hole kommune Helgelandsmoen næringspark Planen for Helgelandsmoen næringspark ble utarbeidet av COWI AS på vegne av Helgelandsmoen Næringspark as, og vedtatt av Hole kommunestyre den Planen omfatter ca. 885 meter av Fv Tiltaket er under utførelse. Området er regulert til byggeområder, offentlig trafikk, fareområder, spesialområder, fellesområder og kombinert formål. Se neste side for plankart. Planforslaget som her fremmes er tilpasset reguleringsplanen for Helgelandsmoen næringspark ved at planen er lagt inntil plangrensene for denne planen i begge ender av Fv August 2011

12 Figur 4: Plankart over Helgelandsmoen næringspark. August

13 2.2.4 Helgelandsmoen Reguleringsplan for Helgelandsmoen ble vedtatt av Hole Kommunestyre Planen er delvis erstattet av planen for Helgelandsmoen næringspark og andre mindre planer, men vest for Skauveien gjelder planen fortsatt. Området er regulert til kjøreveg, gang- og sykkelveg/fortau, boliger og bolig/forretning samt fareområde høyspentledning på nordsiden av vegen. Figur 5: Plankart over Helgelandsmoen Vollmestertunet Planen for Vollmestertunet ble utarbeidet av Plan & Oppmåling, og vedtatt av Hole kommunestyre Planen omfatter ca. 60 meter av Fv Tiltaket er utført. Området er regulert til byggeområder, spesialområder og fellesområder. 12 August 2011

14 Figur 6: Plankart over Vollmestertunet Sandbyfeltet Det finnes reguleringsbestemmelser for Sandbyfeltet, vedtatt av Ringerike Kommune den Det ble også vedtatt en tomtedelingsplan. Tiltaket er utført. Området er regulert til byggeområde. Figur 7: Kart over dagens situasjon Sandbyfeltet. August

15 3.0 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET På Fv. 158 eksisterer det gang-/sykkelveg mellom parkeringsplassen ved E16 og fram til Gusgården, samt fra Sandby til Skauveien ved Helgelandsmoen. Det er stort sett fartsgrense 60 km/t på strekningen, men gjennom boligfeltet nord for Helgelandsmoen er det 40 og 50-sone. I denne 40- sonen er det også fartsdempende tiltak med tre fartshumper. Det er også en 40-sone ved Sandby. Vegbredden mellom Kirkebakken og Botilrud er i dag varierende mellom 5,5 til 6,5 m. Dekkealderen på strekningen fra Helgelandsmoen til Botilrud er fra 10 år og eldre. Fra Kirkebakken til Helgelandsmoen er store deler av dekket helt nytt (2009). Prosjektstrekningen ligger i et småkupert og åpent landskap langs Storelva. Strekningen går i hovedsak gjennom LNFR-områder som er dyrket mark og skog, men passerer også boligområder, spredt boligbebyggelse og Helgelandsmoen næringsområde. Figur 8: Markslagskart Strekningen grenser til to naturreservater, Lamyra og Juveren. Forbi Lamyra er det ingen ekstra bredde mellom elven og naturreservatet ut over dagens situasjon, men også forbi Juveren må det tas hensyn til verneområdet. Begge disse områdene er vernet etter lov om naturvern. I tillegg har fylkesmannen i Buskerud utarbeidet forslag til verneplan for deler av Tyrifjorden våtmarkssystem. Denne omfatter blant annet hele den aktuelle strekning av Storelva som berøres av Fv Det finnes også et bevaringsverdig hageanlegg på eiendommen Fredenshavn. Det finnes automatisk fredede kulturminner i umiddelbar nærhet til traseen. På gnr. 225 bnr. 1 i Hole kommune finnes 4 lokaliteter bestående av Kong Rings ridebane, Kong Rings ridestein, et funnsted og et gravminne. På gnr. 3 bnr. 3 i Ringerike kommune er det påvist stor aktivitet fra steinalder i form av flintfunn. Det er også funnet flere sølvmynter og sølvsmykker her. I dette området er det også funnet en pilspiss fra yngre jernalder og en pilspiss fra yngre steinalder. Det vises for øvrig til konsekvensutredning for kulturminner. Det har vært åtte ulykker på prosjektstrekningen, alle med alvorligste skadegrad som lettere skadd. Det har vært tre sykkelulykker, en fotgjengerulykke og fire bilulykker. 14 August 2011

16 Figur 9: Ulykkeskart. Ulykkene er registrert i perioden til BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 4.1 Standardvalg og beskrivelse av tiltaket På strekningen Kirkebakken Sandby er det planlagt ny gang- og sykkelveg på sørsiden av Fv Denne kopler seg til eksisterende gang- og sykkelveg videre fra Sandby til Helgelandsmoen som ligger på sør-/østsiden av vegen. Gang- og sykkelvegen har hovedsakelig 3 m bredde og 3 m bredde på rabatten mellom vegen og gang- og sykkelvegen der det er plass. Ved passering av enkelte bygninger og boligeiendommer er breddene redusert for å minske inngrepene og ulempene. Figur 10: Normalprofil for hovedløsningen fra Kirkebakken til Sandbyfeltet. På strekningen Helgelandsmoen Botilrud legger planen til rette for opprusting av vegstandarden på Fv. 158 til standardklasse H2 i Statens vegvesens Håndbok 017. Dette innebærer en vegbredde på 7,5 m, dvs. kjørefeltbredder 3 m og skulderbredde 0,75 m. På strekningen Helgelandsmoen Snadden (gjennom sentrum) er det planlagt fortau på begge sider av vegen. August

17 Figur 11: Normalprofil for løsningen gjennom tettbebyggelsen ved Helgelandsmoen. Fra kryss med Solengveien går fortauet på østsiden av Fv. 158 over i gang- og sykkelveg som fortsetter på den samme siden av vegen helt fram til Gusgården. Herfra eksisterer det gang- /sykkelveg på nordsiden av Fv. 158 fram til parkeringen ved E16 ved Botilrud. Figur 12: Normalprofil for løsningen fra Bjerkelyveien til Lamyra. Gang- og sykkelvegen har samme løsning med bredder som for strekningen Kirkebakken Sandby, men på strekningen forbi Lamyra naturreservat og eiendommen Fredenshavn er det valgt en smalere løsning for å minimere inngrepene med bredde på gang- og sykkelvegen på 3 m og grønn rabatt på 1,5 m. Figur 13: Normalprofil for løsningen forbi Lamyra og Fredenshavn. For å unngå/redusere inngrep i naturreservat og kulturmiljø er det valgt å forskyve vegen ut mot Storelva slik at det blir plass til gang- og sykkelvegen på innsiden. Dette medfører fylling ut i elva. Det er tre brukonstruksjoner på strekningen som blir skiftet ut. Det er gjennomført forprosjekt for disse konstruksjonene som ligger til grunn for planforslaget. Ved Juveren byttes det eksisterende stålrøret, kalt Osbrua, ut med en betongkulvert. De andre konstruksjonene er en bru ved Lamyra naturreservat og en bru over flomoverløpet ved Håkenstad. Her bygges det også betongkulverter. Grunnen til at det er valgt betongkulverter i stedet for bruer er at det er dårlige grunnforhold. Ved Haugen er det et potetlager på sydsiden av vegen. Denne virksomheten får adkomst via gang- og sykkelveien. Gang- og sykkelvegen er derfor 0,5 m bredere på denne strekningen og dimensjonert for lastebil. Det er vurdert at en slik sambruk som omfatter ca. 170 m er akseptabelt med dagens virksomhet ved potetlageret. Det blir da videre avkjøring fra gang- og sykkelvegen til denne virksomheten. Ved endring av virksomheten som benytter denne adkomstvegen, må det vurderes om adkomst via gang- og sykkelvegen kan fortsette. 16 August 2011

18 Figur 14: Normalprofil for løsningen for felles g/s-veg og adkomst til potetlåve og forbi Haugen. Planen omfatter også nye løsninger for adkomster til Haugen og til et område ved kommunegrensen ved Lamyra, da tiltaket medfører at disse adkomstene må endres. Ved Haugen må det, for å få tilfredsstillende siktforhold, etableres ny mur. Planen inneholder nye busslommer flere steder der bussene bare har stoppet i vegen eller i vegkryss. På strekningen med fortau gjennom sentrum er et av busstoppene utformet som kantsteinstopp. Plasseringen av busstopp er tilpasset de busstoppene det er tilrettelagt for i reguleringsplanen for Helgelandsmoen næringspark. 4.2 Alternative løsninger Det er vurdert alternative løsninger for plassering og utforming av løsning for gang- og sykkelveg/fortau på strekningene. På strekningen Kirkebakken Sandby har det vært vurdert muligheten for å flytte vegen nordover forbi Sandbyfeltet for å få plass til en gang- og sykkelveg uten å berøre eiendommene i Sandbyveien. Ved avveining mellom inngrep og kostnad ved breddeutvidelse på nordsiden av vegen og grunnerverv i hagene på sydsiden av vegen ble det valgt å ikke flytte på eksisterende veg. I stedet er det i planen lagt til grunn en smalere løsning for gang-/sykkelvegen uten grøft da dette synes å gi en akseptabel løsning uten store inngrep i eiendommene. På strekningen Helgelandsmoen Gusgården har det vært vurdert 3 alternativer: Alternativ 1: Fra Helgelandsmoen er det fortau på begge sider gjennom sentrum. På vestsiden av vegen stopper fortauet ved Bjerkelyveien. På østsiden av vegen går fortauet over i gang- og sykkelveg ved Solengveien. Langs eiendommen Fredenshavn er det ikke gang- og sykkelveg, men fortau med 2,5 m bredde. Videre fortsetter løsningen som gang- og sykkelveg på sydøstsiden av vegen fram til Gusgården. Alternativ 2: Fra Helgelandsmoen er det fortau på begge sider gjennom sentrum. På vestsiden av vegen stopper fortauet ved Bjerkelyveien. På østsiden av vegen går fortauet over i gang- og sykkelveg ved Solengveien. Gang- og sykkelvegen fortsetter på sydøstsiden av vegen helt fram til Gusgården. Alternativ 3: Fra Helgelandsmoen er det fortau på begge sider gjennom sentrum. Fra Bjerkelyveien starter gang- og sykkelveg på vestsiden av vegen og ligger på denne siden fram til kryss med Busundveien (Fv. 162). Herfra fortsetter gang- og sykkelvegen på sydsiden av vegen fram til Gusgården. Alle alternativene innebærer fylling ut mot elva for å få plass til løsningene. Forskjellene mellom alternativene er primært løsningene som er valgt forbi det smale partiet mellom Storelva og Fredenshavn/Lamyra. Dette vises i Figur 15. August

19 Figur 15: Alternative løsninger forbi Fredenshavn. Alternativ 1 gir den dårligste løsningen for gående og syklende trafikksikkerhetsmessig, ved at det ikke er noe skille mellom myke og harde trafikanter utover fortauskant på en strekning. Alternativet er det dårligste for landskapsbildet ved at linjeføringen på strekningen brytes. Alternativ 2 gir større utfylling i Storelva og har derfor negative konsekvenser for naturmiljøet, men løsningen gir samlet sett minst negative konsekvenser for kulturminner/-miljøer. Alternativ 3 innebærer størst negativ konsekvens for kulturminner ved Busundveien fordi gang- /sykkelvegen her er lagt på nordsiden av vegen, slik at kulturminner vil gå tapt. Denne løsningen gir et ekstra skifte av side av vegen for gang-/sykkelvegen, som anses som uheldig. Løsningen bør i størst mulig grad ligge på samme side av vegen for å få færre krysningspunkter og bedre framkommelighet for de myke trafikantene. 18 August 2011

20 Det er alternativ 2 som er videreført i denne reguleringsplanen etter en samlet vurdering av fordeler og ulemper ved de ulike alternativene. 5.0 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 5.1 Trafikkforhold Gjennomføringen av tiltakene i denne reguleringsplanen medfører ikke økt trafikk i seg selv, men tilrettelegger for at myke trafikanter kan ferdes tryggere på strekningen, noe som kan medvirke til å øke gang- og sykkelandelen i området. Dette spesielt med tanke på at unge kan ta seg fram på egenhånd til badelandet uten å måtte bli kjørt med bil. Den økte trafikken i forbindelse med utviklingen av Helgelandsmoen næringspark var bakgrunnen for kravet om at det skulle bygges gang- og sykkelveg på strekningene som det nå legges fram reguleringsplan for. Det forventes også økt trafikk av gående og syklende i området som vil ha nytte av gang- og sykkelvegen. Statens vegvesen har gjennomført automatiske trafikktellinger i to punkter på Fv. 158 i to omganger for å dokumentere dagens trafikksituasjon. Tellingene ble gjort ved Botilrud og Helgelandsmoen i uke og uke Beregnet gjennomsnittlig døgntrafikk (ÅDT) ut fra tellingene er vist i tabellen nedenfor. Tabell 1: Resultat trafikktellinger Uke Uke Botilrud Helgelandsmoen Det er forventet en trafikkvekst som følge av reguleringsplanen for Helgelandsmoen Næringspark, som bl.a. inneholder Ringeriksbadet som ble åpnet i oktober De gjennomførte trafikktellingene viser ingen trafikkvekst foreløpig. I trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplanen for Helgelandsmoen næringspark ble det estimert at ved full utbygging av næringsparken ville det genereres en ÅDT på 4520 fra næringsparken. For en situasjon i 2016 ble det beregnet ÅDT på Fv. 158 øst for Helgelandsmoen på 5565 kjt/døgn. Ved kun å se på fremskrivning av dagens trafikksituasjon med 20 år ved bruk av Statens vegvesens prognoser vil det ved Helgelandsmoen i 2031 være en ÅDT på 3000 og ved Botilrud Helgelandsmoen næringspark er ikke fullt utbygget ennå, så en må regne med høyere ÅDT enn tallene fra disse prognosene viser. Reguleringsplanen legger til rette for å utbedre Fv. 158 til vegstandard tilsvarende H2 i Håndbok 017 vegnormalene. Når ÅDT ved Helgelandsmoen overstiger 3000 kjøretøy/døgn er det i reguleringsplanen for Helgelandsmoen tatt med at det ikke kan gis rammetillatelser til videre utbygging før utbedring av Fv. 158 er gjennomført. Det er sannsynlig at det i første omgang bare er gang- og sykkelvegen som bygges. Gående og syklende har i dag ikke tilrettelagte løsninger med unntak av gang- og sykkelvegen mellom Sandby og Helgelandsmoen. Tiltaket innebærer en vesentlig forbedring av forholdene for gående og syklende. Ved at det legges fortau på begge sider gjennom sentrum gis det også bedre løsninger for bussholdeplasser, tryggere ventearealer og bedre tilgjengelighet til holdeplassene. 5.2 Geotekniske forhold Vegstrekningen går primært gjennom elveavsetninger. Ved strekningens henholdsvis sørlige (Kirkebakken) og nordlige (Botilrud) begrensning indikeres tynne dekker av hav-, fjord og strandavsetninger. Det er gjennomført grunnundersøkelser er planlagt på bakgrunn av plantegninger for tiltaket samt løsmassekart fra NGU. August

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/ Arkiv: REG 345

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/ Arkiv: REG 345 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 08/2321-43 Arkiv: REG 345 REGULERINGSPLAN 345 - FV158 G/S-VEG KIRKEBAKKEN I HOLE - BOTILRUD, STREKNING HOLE GRENSE - BOTILRUD 1.

Detaljer

Fv. 158 Helgelandsmoen - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Helgelandsmoen - Botilrud Hole grense - Botilrud Reguleringsplan Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Helgelandsmoen - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted 27.03.2012 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en reguleringsplan

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Planprogram Reguleringsplan med KU Region sør Dato: 2010-08-05 Høringsutkast Innledning Buskerud fylkeskommune er vegeier, og har bevilget midler til bygging av ny gang-

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Åpent møte 20.august Bagn Bedehus 20.10.2015 Åpent møte 20.august Prosjektmedarbeidere Statens vegvesen: Bjørn Nyquist Anne Line Heksem Eigil Andersen Martha Karlsen

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/ PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/55 14.10.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplanforslag Rema kryssområde. Offentlig ettersyn.

Statens vegvesen. Reguleringsplanforslag Rema kryssområde. Offentlig ettersyn. Statens vegvesen Adresseliste Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Wibeke Knudsen / 48224371 15/200273-13 18.12.2015 Reguleringsplanforslag Rema

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL Arkiv: PlanID - 0447.00, K2 - L12 Vår ref: 12/2323-30 Journalpostid: 15/26776 Saksbeh.: Henrik Iversen PLAN 0447.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL Saksgang: Utval

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

Forslag til planprogram for reguleringsplan

Forslag til planprogram for reguleringsplan Fv. 33 Rassikring Skreikampen, Eidsvoll kommune Forslag til planprogram for reguleringsplan Høringsutgave Region øst 8. november 2016 2 Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram

Detaljer

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID Beskrivelse av prosjektet 2016 Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID 201604 Arkivsak: Vedtak om igangsetting: 1. Bakgrunn og formål for regulering Planområdet hovedprosjektet

Detaljer

E6 Åsen - Kleiva

E6 Åsen - Kleiva E6 Åsen - Kleiva 1 Bakgrunn og problemstillinger Eksisterende bru ved Grennebakken og Følkesgrenda er ikke høye nok for å få etablert nødvendig kjøreledning med tilhørende mastesystem for jernbanen i forbindelse

Detaljer

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru Rv 3 Nåverdal bru Side i Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru FORORD Statens vegvesen Region midt har utarbeidet reguleringsplan for ny bru på rv 3 i Nåverdalen. Rennebu kommune er ansvarlig planmyndighet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien. Vurdering av krav om KU / planprogram

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien. Vurdering av krav om KU / planprogram Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 7 2.1. Grunnlag i KU-forskriften... 7

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013 Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør Informasjonsmøte 21. mai 2013 Dagsorden Velkommen Orientering om planprosessen Hva skal planlegges - orientering om prosjektet + video Innspill og spørsmål til planarbeidet

Detaljer

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Herredshuset, 12. oktober 2016 Knut Kaspersen, Bodø kommune - Byplan Mandat Komite for plan, næring og miljø, vedtak 04.09.2014: «Komite

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2.gangsbehandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring

SAKSFRAMLEGG. 2.gangsbehandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring Arkivsak: 2013/2911-18 Arkiv: L12 Saksbehandler: Tiril Wormdal Selboe SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for teknikk, næring og kultur 16.05.2017 Formannskapet 23.05.2017 Kommunestyret 30.05.2017

Detaljer

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saksframlegg DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 10/4931-19 (147170/11) Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik :::

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Innsigelsesbefaring 28.01.2014 E16 Skaret - Hønefoss. Gert Myhren - planleggingsansvarlig

Innsigelsesbefaring 28.01.2014 E16 Skaret - Hønefoss. Gert Myhren - planleggingsansvarlig Innsigelsesbefaring E16 Skaret - Hønefoss Gert Myhren - planleggingsansvarlig Disposisjon Planprosessen til nå Konsekvensutredningen og Vegvesenets anbefaling Alternativene som var på høring/offentlig

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna Fall Søndre Land kommune Statens vegvesen Region øst Vestoppland distrikt - februar 2008 Forslag til reguleringsplan fortau fv.

Detaljer

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv. 319 - Svelvikveien Fv. 319 Svelvikveien Målsetningene i prosjektet Fv. 319 Svelvikveien Status KDP med KU Planen er nå (nesten)

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje Reguleringsplan for oppfyllingsområde, Lettingvollen - gnr 36/4 Kommunestyret Møtedato: 25.04.2013 Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 28/13 Kommunestyret 25.04.2013 31/13 Formannskapet

Detaljer

DE/KART/ANNET. Mai Planprogram. Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn Vegutbedring E8 Halsebakkan

DE/KART/ANNET. Mai Planprogram. Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn Vegutbedring E8 Halsebakkan DE/KART/ANNET Mai - 2010 Planprogram Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn Vegutbedring E8 Halsebakkan Planprogram 1 Side Planprogram Dette planprogram danner grunnlag for planarbeidet med reguleringsplan for

Detaljer

Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda Røvik Reguleringsplan for balansefylling ved Klungset Fauske kommune Januar 2012

Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda Røvik Reguleringsplan for balansefylling ved Klungset Fauske kommune Januar 2012 Forslag til planprogram Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda Røvik Reguleringsplan for balansefylling ved Klungset Fauske kommune Januar 2012 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. PLANPROGRAM... 5 2.1 Hva er et

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata 29.6.2016 Åpent møte på Øren skole 1 Åpent møte om planlegging av Rosenkrantzgata Dagens hovedtema er forslaget til Planprogram Hele prosessen

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven?

Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven? Grunnkurs i sykkelplanlegging Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven? Planlegging for sykkel: Viktigste plantyper Planprosess Planframstilling (arealformål og bestemmelser)

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen

PLANBESKRIVELSE. Statens Vegvesen Region Sør. Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan 20.02.2007. Forslagstiller: Statens Vegvesen Statens Vegvesen Region Sør PLANBESKRIVELSE Rv35 GS-kulvert Nakkerud Planbeskrivelse i forbindelse med detaljplan Side 1 av 10 Innhold: Side: 1 ORIENTERING...3 1.1 FREMLAGT PLANMATERIALE...3 2 TIDLIGERE

Detaljer

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER Utarbeidet av Statens vegvesen Høringsforslag datert: 29.1.2016 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring

SAKSFRAMLEGG. 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring Arkivsak: 2013/2911-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Tiril Wormdal Selboe SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 03.05.2016 1.gangs behandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune: Gran kommune. Region øst Gran, anl Reguleringsendring Rv.4 Roa Jaren

Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune: Gran kommune. Region øst Gran, anl Reguleringsendring Rv.4 Roa Jaren Prosjekt: Rv.4 Gran grense - Jaren Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune: Gran kommune Region øst Gran, anl 07.05.2016 Reguleringsendring Rv.4 Roa Jaren Planbeskrivelse Reguleringsendring av Rv4

Detaljer

1 Formål med planarbeidet

1 Formål med planarbeidet Innhold 1 Formål med planarbeidet...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Krav om konsekvensutredning og planprogram...1 2 Generelt om arbeidet med reguleringsplanen...2 2.1 Formålet med reguleringsplanen...2 2.2 Avgrensning

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog Sogndalstrand. Første gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog Sogndalstrand. Første gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandler ArkivsakID: 15/424 Arkivkode: FA - L12 Brann- og beredskapsrådgiver 1 Magne Eikanger Saksnummer Utvalg Dato 037/16 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 15.06.2016 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Region nord Ressursavdelingen Plan og prosjektering Mars 2017 Bypakke Bodø Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Informasjon om planoppstart Elisabet Kongsbakk Innhold Innhold... 1 1 Innledning... 2

Detaljer

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5:

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5: LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR rv. 23 Dagslett Linnes, Tverrslag (Detaljregulering) Dato: 13.12.2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1 Planens formål Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan-

Detaljer

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM Oppdragsgiver Oppdragsgiver Narvik Narvik VAR VAR Planfase Planprogram til vedtak Planprogram til vedtak Dato Dato 2014-06-04 2014-05-09 DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM NARVIK KOMMUNE S

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID:

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: Innledning/bakgrunn; Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: 076 14.06.2016 Ing. Geir Gjertsen AS, har på vegne av Ole Tommy Egenes, utarbeidet forslag

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

Karmøy kommune. Reguleringsbestemmelser

Karmøy kommune. Reguleringsbestemmelser Planid:1149_5052 Detaljreguleringsplan for nye Eikjevegen i hht. plankart med tegn.nr. 01, 02 og 03, datert 01.02.2016 Reguleringsbestemmelser 1 GENERELT 1.1 Formålet med planen er å tilrettelegge for

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Endringer etter offentlig høring. Reguleringsplan gang- og sykkelveg langs fv. 76 Osloveien. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2

Endringer etter offentlig høring. Reguleringsplan gang- og sykkelveg langs fv. 76 Osloveien. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 Reguleringsplan gang- og sykkelveg langs fv. 76 Osloveien Rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 Prosjekt: Reguleringsplan for gang- og sykkelveg lang fv. 76 Osloveien Frogn kommune Region øst Oslo

Detaljer

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering BESTEMMELSER Dato: 30.06.2014 Revidert: Vedtatt: 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING 1.1 PLANTYPE Planen er en detaljregulering etter Plan- og bygningslovens 12-3. 1.2 FORMÅL Detaljreguleringen skal

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-1 Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 16.12.2014 E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Planbeskrivelse

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 13: Boligutbygging Morskogen Innledning Forslagstillers logo Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 16/00221-1 Saksbehandler Jan Erik Tilghman Saksgang Teknisk utvalg 01200904 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND Dato for siste revisjon av plankartet: 2015-03-23 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 23. mars 2015 1 GENERELT

Detaljer

Revidert forslag til planprogram

Revidert forslag til planprogram Revidert forslag til planprogram Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda Røvik Reguleringsplan for balansefylling ved Klungset Fauske kommune Mai 2012 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

Fredsvika massetak Nesset kommune PLANPROGRAM Beskrivelse for gjennomføring av planprosessen

Fredsvika massetak Nesset kommune PLANPROGRAM Beskrivelse for gjennomføring av planprosessen Fredsvika massetak Nesset kommune PLANPROGRAM Beskrivelse for gjennomføring av planprosessen Fredsvika massetak sett fra sør mot sjøen utenfor Meisalnesset og Fv. 62 nedenfor uttaket Sist revidert: 24-11-15

Detaljer

REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE. ViaPhoto. Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt. Arendal kommune

REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE. ViaPhoto. Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt. Arendal kommune REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE ViaPhoto Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 13.05.2015 Forord Reguleringsplan er utarbeidet av Statens vegvesen Region

Detaljer

Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling

Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.05.2014 Referanse: 12838/2014 Arkiv: L12 Vår saksbehandler: Erik Johan Hildrum Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling Saksnr

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Gang- og sykkelveg rv. 80 Stranda - Røvik. Delstrekning Klungset - Tørresvik

Gang- og sykkelveg rv. 80 Stranda - Røvik. Delstrekning Klungset - Tørresvik REGULERINGSPLAN Gang- og sykkelveg rv. 80 Stranda - Røvik. Delstrekning Klungset - Tørresvik Fauske kommune Nytt planforslag til høring Region nord Salten distrikt Dato: Oktober 2007 1 INNLEDNING... 4

Detaljer

Statens vegvesen. Notat Prosjekt Biri - Otta Prosjekt E6 Biri - Otta

Statens vegvesen. Notat Prosjekt Biri - Otta Prosjekt E6 Biri - Otta Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 13165 Prosjekt Biri - Otta Prosjekt E6 Biri - Otta Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Hjelmstad - 61271326 Vår dato: 06.07.2012 Vår referanse: 2010/001773-076 Kommunedelplan

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM Prosjekt: Parsell: Fv. 98 Ifjordfjellet - Reguleringsplan med konsekvensutredning Kommunegrensen Gamvik/Tana - Gielas TEKNISKE DATA Fra- til profil: Dimensjoneringsklasse: Fartgrense:

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Hans Gunnar Raknerud FE /1568

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Hans Gunnar Raknerud FE /1568 Trøgstad kommune Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Hans Gunnar Raknerud FE - 141 15/1568 Sluttbehandling av reguleringsplan Fv. 123 Eidsberg grense - Havnås sentrum Saksnr Utvalg Type Dato 35/16

Detaljer

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte 3. okt 2016 Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen Helganesvegen på Karmøy. Informasjonsmøte 3. oktober 2016 Oppstart av planarbeid og høring

Detaljer

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen 06.09.2016 Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen Helganesvegen på Karmøy. Orientering til formannskapet 5. sept Orientering til formannskapet 5. sept. Bakgrunn

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning for Gulskogen senter

Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning for Gulskogen senter 1 Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning for Gulskogen senter Bemerkninger til forslag til planprogram Oppsummering og forslagsstillers kommentarer 06.05.14, rev. 15.08.14 I forbindelse med

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anders Breili Arkiv: PLAN 2013p222 13/5462-8 Dato: 25.08.2014

Saksframlegg. Saksb: Anders Breili Arkiv: PLAN 2013p222 13/5462-8 Dato: 25.08.2014 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anders Breili Arkiv: PLAN 2013p222 13/5462-8 Dato: 25.08.2014 DETALJREGULERINGSPLAN HAUGERENGA VEST - VINGROM OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Planbeskrivelse datert

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/5552-47 Dato: 06.04.2016 GNR/BNR 111/307 M.FL. BRANDENGEN SKOLE OG FLERBRUKSHALL - DETALJREGULERING, SLUTTBEHANDLING

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 19 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1105-15/88/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer