Anbud skadeforsikringer 2014 RÆLINGEN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anbud skadeforsikringer 2014 RÆLINGEN KOMMUNE"

Transkript

1 Anbud skadeforsikringer 2014 RÆLINGEN KOMMUNE 1

2 2

3 Innhold Meglerfullmakt 2 Tilbudsinvitasjon 4 Innledning 5 Administrative bestemmelser 6 Konfidensialitet og offentlighet 7 Krav til tilbudet 7 Tilbudslevering 9 Kvalifikasjonskrav 9 Kravspesifikasjon 10 Tildelingskriterier og evaluering 12 Avslutning av konkurransen 12 DEKNINGSSPESIFIKASJONER: - Kommuneforsikring eiendom og eiendeler 14 - Ansvar 16 - Kjøretøyer 18 Skadeforebyggende 19 3

4 Tilbudsinvitasjon Willis har på vegne av Rælingen kommune gleden av å invitere til anbudskonkurranse for kommunen sine skadeforsikringer: Hovedforfall Avtaleperiode med opsjon på år Frist for innlevering av tilbud , kl Frist for avklaringsspørsmål Vedståelsesfrist Tilbyder skal sette seg inn i forespørselen og innhente all nødvendig informasjon for å kunne gi et fullstendig og bindende tilbud. Leverandør er ansvarlig for at tilbudet møter forespørselens krav. Dagens skadeforsikringer er plassert i KLP Skadeforsikring. Tilbudene utarbeides på grunnlag av de oppgitte opplysninger, med bindende premier for kommende forsikringsår. Endelige dekninger og spesifikasjoner kan i mindre grad avvike fra tilbudsforespørselen. Vi imøteser deres beste tilbud! Med vennlig hilsen Willis AS Julie Warming Tlf: Mobil:

5 INNLEDNING 1.1 OM OPPDRAGSGIVER Adresse: Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby Postboks 100, 2025 Fjerdingby Org.nr Telefon: Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Rælingen kommune ligger rett nord for Oslo. Antall innbyggere i kommunen er ca Det er ca ansatte i kommunen. Det totale areal er på 71 km2, hvorav 58% er skog. Nitelva og innsjøen Øyeren går igjennom kommunen. Rådhuset ligger i Fjerdingby, og er fra Det er bygget sammen med Rælingen videregående skole, helsesenter og bibliotek. Samlet areal utgjør m2. Kommunens samlede bygningsmasse (inkl. 8 skoler og 9 barnehager) er på ca m2. Rælingen kommune har i fellesskap med Fet kommune og Enebakk kommune et felles IKT-selskap som drifter kommunenes IT-systemer. Selskapet heter Øyeren IKT (ØIKT). Rælingen står for alle innkjøp (formell eier) og ansatte. Hoveddelen (ca. 60%) av serverutstyret befinner seg på rådhuset i Fjerdingby. Ca. 35% i Fet og resterende 5% i Enebakk. Noe annet utstyr befinner seg omkring på forskjellige forsikringssteder (for eksempel skole med server). Totalkostnad på serverutstyr er ca. kr. 10 mill. Rådhuset 5

6 1.2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET Rælingen kommune, heretter benevnt oppdragsgiver, ønsker med dette tilbud på kommunens skadeforsikringer. Oppdragets varighet: Oppdragsgiver skal ha opsjon på forlengelse av rammeavtalen i ytterligere år, til sammen maksimalt 4 år. 1.3 KUNNGJØRING Anskaffelsen er kunngjort på følgende sted: - Doffin/Ted 2 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE Konkurransen skjer i henhold til Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 (LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser, vedtatt ved kgl. res. 7. april 2006 nr. 402 (FOA). Anskaffelsen gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse i henhold til FOA del I og III. Denne prosedyren gir alle interesserte leverandører mulighet til å levere tilbud. 2.2 KONTAKTPERSONER Henvendelser skal skje skriftlig til Julie Warming. 2.3 FREMDRIFTSPLAN Kunngjøring i Doffin Frist for å stille spørsmål Tilbudsfrist kl Tilbudsevaluering uke 10/11 Avtaletildeling Karensperiode Avtaleinngåelse Det tas forbehold om at endringer i fremdriftsplanen kan forekomme. 2.4 SPRÅK All skriftlig kommunikasjon i forbindelse med denne konkurransen skal foregå på norsk, evt. svensk og dansk. Språkkravet gjelder også tilbudet. 2.5 FEIL I KONKURRANSEGRUNNLAGET Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiveren rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. 6

7 Dersom leverandør oppdager feil, mangler, utelatelser eller uklarheter i konkurransegrunnlaget skal leverandør umiddelbart varsle oppdragsgiver om dette og rette spørsmål skriftlig til Willis. Rettelser, suppleringer og/eller endringer i konkurransegrunnlaget vil bli kunngjort på Doffin senest 6 dager før tilbudsfristens utløp. 2.6 SPØRSMÅL FRA LEVERANDØR Spørsmål i forbindelse med konkurransegrunnlaget og annen dokumentasjon, og alle andre henvendelser i tilbudsperioden skal være skriftlige pr. e-post til Willis. Alle slike henvendelser skal være mottatt innen fristen oppgitt i fremdriftsplanen. Alle spørsmål vil bli besvart i anonymisert form og gjort tilgjengelig for alle som har registrert seg for mottak av konkurransegrunnlaget på Doffin i god tid før tilbudsfristens utløp. 2.7 KOSTNADER VED Å DELTA I KONKURRANSEN Enhver kostnad som leverandør pådrar seg i forbindelse med konkurransen og eventuell kontraktsinngåelse dekkes av leverandør. 3 KONFIDENSIALITET OG OFFENTLIGHET 3.1 TAUSHETSPLIKT Oppdragsgiver er underlagt taushetsplikt i forbindelse med leverandørforhold som måtte komme til uttrykk gjennom denne konkurransen. Tilsvarende taushetsplikt om oppdragsgivers forhold gjelder for leverandør. Alle dokumenter og opplysninger skal behandles konfidensielt og ikke gjøres kjent for andre enn de som leverandør må benytte for utarbeidelse av tilbudet. 3.2 OFFENTLIG INNSYN I KONKURRANSEDOKUMENTER I henhold til ny offentlighetslov som gjelder fra vil anbudsprotokollen og innkommende tilbud være skjermet for offentlig innsyn frem til leverandøren er valgt. Deretter er disse tilbudsdokumentene offentlig tilgjengelige. Det skal imidlertid gjøres unntak for offentlig innsyn for opplysninger som er underlagt en lovbestemt eller lovhjemlet taushetsplikt. Typiske taushetsbelagte opplysninger er personlige forhold og konkurransesensitive drifts- eller forretningsforhold (f.eks. produksjonsmetoder, produkter under utvikling, kundelister, strategier, analyser, prognoser) som kan føre til økonomisk tap eller gevinst. Oppdragsgiver plikter å spørre leverandøren om det er noen opplysninger som leverandøren anser som taushetsbelagte. I så fall skal dette tilkjennegis på egnet måte i tilbudet. I slike tilfeller oppfordres leverandørene til å levere et ekstra sett tilbud som er sladdet for taushetsbelagt informasjon. Ved begjæring om innsyn skal oppdragsgiver likevel uavhengig av dette foreta en selvstendig vurdering av hvorvidt opplysningene er av slik art at oppdragsgiver plikter å unnta dem fra offentlighet. 7

8 4 KRAV TIL TILBUDET 4.1 KRAV TIL UTFORMING AV TILBUDET For å forenkle behandlingen av de innkomne tilbud, ber vi om at dokumentene sorteres etter denne rekkefølgen: 1. Tilbudsbrev skal være datert og underskrevet av en person med nødvendig fullmakt til å binde leverandøren. Det skal inneholde leverandørens adresse, telefonnummer, organisasjonsnummer, kontaktperson med telefonnummer og e-postadresse. Tilbudsbrevet må også inneholde en bekreftelse på vedståelsesfristen. 2. Taushetsbelagte opplysninger. Dersom leverandør anser det som relevant skal det leveres ytterligere et eksemplar av tilbudet som er sladdet for taushetsbelagte opplysninger (ref. ny offentlighetslov gjeldende fra ). Det skal fremgå hva som er sladdet. 3. Kort informasjon om leverandør. 4. Besvarelse i henhold til kravspesifikasjonen. 5. Utfylte premiematriser. Alle tilbudsdokumentets matriser for premie og egenandel skal benyttes. Et omskrevet dokument kan ikke kreves vurdert. Alle summer er oppgitt i NOK. Premier skal i matrisen oppgis med naturskadepremie. Premieratene skal være faste hele det første forsikringsåret. Dette betyr at nye objekter/dekninger skal baseres på de samme ratene som kommuniseres i tilbudet. 6. Dersom tilbudet inneholder eventuelle forbehold eller avvik fra konkurransegrunnlaget, skal dette angis samlet i eget dokument. Det skal angis presist og entydig slik at oppdragsgiveren kan evaluere tilbudet uten å ta kontakt med leverandøren. Vesentlige forbehold og endringer vil kunne føre til avvisning av tilbudet. 7. Beskrivelse og eventuell dokumentasjon i forhold til tildelingskriteriene. 8. Vilkår. 9. Dokumentasjon som viser oppfyllelse av kvalifikasjonskrav: a. Skatteattester b. HMS egenerklæring c. Dokumentasjon av leverandørens organisatoriske og juridiske stilling d. Dokumentasjon av leverandørens økonomiske og finansielle stilling 8

9 10. Eventuelt 4.2 VEDSTÅELSESFRIST Tilbudet skal være bindende til og med VALG AV TILBUD Det er anledning til å gi tilbud på deler av anskaffelsen. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å anta hvilket som helst av tilbudene, til å forkaste samtlige eller velge deler av tilbudet. Dersom selskapet anser delene som en samlet "pakke" må dette spesielt opplyses. Etter tilbudsfristens utløp er det ikke tillatt å gjøre endringer i innlevert tilbud. Hva gjelder avvisning av tilbud henvises til i forskrift om offentlige anskaffelser. 4.4 ALTERNATIVE TILBUD Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud. 4.5 AVVISNING AV TILBUD Avvisningsreglene i FOA til kommer til anvendelse. Vi anmoder leverandørene om å gjøre seg kjent med disse. 5 TILBUDSLEVERING 5.1 INNLEVERING AV TILBUD Frist for innlevering av tilbud er kl Tilbudet skal leveres på på adresse som oppgis etter påmelding til konkurransen. Denne postkassen vil bli lukket ved anbudsfrist og tilbud som ikke er levert innen tidsfristen vil bli avvist. 5.2 TILBUDSÅPNING Tilbudsåpning er ikke offentlig. 6 KVALIFIKASJONSKRAV Leverandøren må oppfylle kravene opplistet under for å kunne være kvalifisert for deltakelse i konkurransen. Det er kun kvalifiserte leverandører som vil få sine tilbud evaluert. Obligatorisk dokumentasjon som skal vedlegges tilbudet: Skatteattester Det skal vedlegges 2 skatteattester: - Skjema fra skattedirektoratet (RF-1244) for merverdiavgift utstedt av skattekontoret. 9

10 - Skjema fra skattedirektoratet (RF-1244) for skatt og arbeidsgiveravgift utstedt av skatteoppkreverkontoret. For utenlandske leverandører skal det fremlegges attester som dokumenterer at leverandør har oppfylt sine forpliktelser vedrørende betaling av skatter og avgifter. Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder, regnet fra tilbudsfristens utløp. HMS - egenerklæring I samsvar med Forskrift for offentlig anskaffelser skal det vedlegges HMSegenerklæring om at leverandøren oppfyller, eller ved en eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være undertegnet av daglig leder og en representant for de ansatte. Egenerklæring skal være i oppdragsgiver hende senest ved tilbudsfristens utløp. Erklæringen skal ikke være eldre enn 3 år, regnet fra tilbudsfristens utløp. Følgende kvalifikasjonskrav for juridisk og finansiell stilling gjelder for denne konkurransen: Det kreves at leverandøren er et lovlig etablert foretak Dokumenteres med: Firmaattest; bekreftelse på registrering i Foretaksregisteret (ikke eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen). For utenlandske leverandører skal det leveres bekreftelse på at leverandøren er registrert i bransjeregister eller foretaksregister iht. lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert. Det kreves meget god soliditet Dokumenteres med: Foretakets siste årsberetning/årsregnskap inkl. noter til Brønnøysundregistret og nyere opplysninger som har relevans til foretakets regnskapstall. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å kreve/innhente ytterligere opplysninger for å verifisere om leverandør har tilstrekkelig finansiell styrke. Oppdragsgiver vil i tillegg kunne innhente kredittvurdering av leverandørene. Bruk av underleverandører Angivelse av hvor stor del av kontrakten tjenesteyteren har til hensikt å benytte underleverandører. Dersom underleverandører skal benyttes, stilles krav om at firmaattest(er) legges ved for samtlige underleverandører som er planlagt brukt. 7 KRAVSPESIFIKASJON Det vil bli en sentral koordinering av forsikringsavtalene via megler og forsikringsansvarlig hos Rælingen kommune. Leverandøren må kunne tilfredsstille følgende krav: Det skal opprettes faste kontaktpersoner for oppfølging og service. 10

11 Det skal kunne utarbeides skadestatistikker på forespørsel, som skiller mellom utbetalt erstatning og avsatte beløp, samt spesifisere skadetype. Skadestatistikk skal gjøres tilgjengelig i excel-format. Leverandøren skal selv ta hånd om skadeoppgjøret, og skal ha skadeoppgjørsavdeling «inhouse». Eksterne oppgjørskonsulenter skal kun benyttes etter avtale. Senest 4 mnd. før hovedforfall skal det varsles fornyelsesbetingelser og evt. endringer i vilkår, slik at Rælingen kommune kan vurdere om innkjøp i henhold til opsjon skal gjøres gjeldende. Premier skal ikke forfalle til betaling før korrekte forsikringsavtaler foreligger. Det skal gjennomføres befaringer med fokus på brann- og skadeforebyggende tiltak med påfølgende rapport. 7.1 SPESIELLE BESTEMMELSER (som SKAL være del av forsikringsavtalen) Norsk jurisdiksjon FAL skal gjelde. Renter Det er avtalt at FAL 8-4 er fraveket for denne forsikringsavtalen. Ingen renter kan kreves frem til det tidspunkt hvor begge parter har blitt enige om det betalbare skadebeløpet eller det betalbare skadebeløpet har blitt endelig fastsatt av en domstol. Fra det tidspunkt betalbart skadebeløp har blitt fastsatt, jf. Ovenstående, så kan renter kreves i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. 17. Desember No , 3. Skadeanmeldelse Retten til erstatning bortfaller dersom forsikringskravet ikke er meldt til forsikringsselskapet innen ett 1 år etter at sikrede først fikk kunnskap om de omstendigheter som kravet baseres på, jf. FAL 8-5. Premiebetaling Dersom premien ikke er betalt ved utløpet av betalingsfristen etter FAL 5-1, og selskapets ansvar løper, må selskapet for å bli fri for ansvar sende et nytt premievarsel med minst 14 dagers betalingsfrist fra avsendelsen. Varselet skal klart angi at forsikringen opphører dersom premien ikke blir betalt innen den oppgitte fristen. Forøvrig gjelder reglene i FAL 5-2. Annen forsikring Det er herved avtalt etter FAL 1-3 at denne forsikringen omfatter ikke skade som kan gi erstatning eller som kunne ha gitt erstatning under en annen forsikring dersom ikke denne forsikringen eksisterte, eller dersom det ikke hadde blitt begått avtalebrudd i den andre forsikringen, såfremt skaden ikke overstiger den andre forsikredes forsikringsbeløp. 8 TILDELINGSKRITERIER OG EVALUERING 11

12 8.1 KRITERIER FOR VALG AV TILBUD Kontrakt vil bli tildelt leverandøren med det økonomisk mest fordelaktige tilbud. Følgende tildelingskriterier legges til grunn i konkurransen, med den oppgitte vekting av det enkelte kriterium: Pris 60% o Vedlagte premiematriser skal benyttes. Omskrevet dokument vil ikke bli godkjent og tilbudet vil bli avvist. Vilkår 20% o Det vil tas hensyn til selskapets standard vilkår som vedlegges tilbudet, samt krav til vilkårsutvidelser som spesifisert under hvert dekningsområde. Avvik og forbehold til kunne medføre trekk i score. Service og skadeoppgjør 20% o Leverandøren skal redegjøre for eget skadeoppgjørsapparat. 8.2 EVALUERING Alle godkjente tilbud vil bli evaluert med score, hvor 6 er høyest og 0 er lavest. Premie Den som har lavest total premie vil få høyest poeng. Øvrige poeng i samme forhold som til laveste totalpremie. Vilkår Det gjøres en vurdering i forhold til dekningsspesifikasjoner. Den beste får høyest poeng, øvrige får trekk i forhold til den beste. Service og skadeoppgjør Det gjøres en vurdering av tilbyders generelle service og skadeoppgjør. Den beste får høyest poeng, øvrige får trekk i forhold til den beste. 9 AVSLUTNING AV KONKURRANSEN 9.1 AVLYSNING AV KONKURRANSEN OG TOTALFORKASTELSE Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen eller forkaste alle tilbud, dersom det foreligger saklig grunn, jfr. FOA

13 9.2 MEDDELELSE OM VALG AV LEVERANDØR OG KARENSPERIODE Oppdragsgiver informerer alle leverandører skriftlig og samtidig om hvem oppdragsgiveren har til hensikt å tildele kontrakt tilså så snart valg av leverandør er gjort. Meddelelsen vil inneholde en begrunnelse for valget og angi karensperioden fra tildelingen gjøres kjent til kontraktsinngåelsen er planlagt gjennomført. Dersom oppdragsgiveren finner at tildelingsbeslutningen ikke er i samsvar med kriteriene for valg av leverandør kan beslutningen annulleres frem til kontrakt er inngått. 13

14 DEKNINGSSPESIFIKASJONER: KOMMUNEFORSIKRING - EIENDOM OG EIENDELER Det bes om tilbud på forsikring av kommunens eiendommer med innhold, samt der hvor kommunen har forsikringsplikt. Det skal gis tilbud på kommunevilkår. Medforsikret er Øyeren IKT. Bygning skal i hovedsak forsikres på fullverdivilkår, med mindre annet er spesifisert i oversikten som følger vedlagt. Maskiner, inventar og løsøre skal være forsikret med forsikringssum inntil bygningens premiegrunnlag. Objekter med maskin- eller verdigjenstandsforsikring er spesifisert i oversikten vedlagt. Kommuneforsikringen skal inkludere følgende utvidelser: Maskiner, inventar og løsøre i leide bygg kr Bygningsskade i leide rom kr Bygningsmessig innredning kr Rekonstruksjon arkiver og datafiler kr Rivning og ryddingsutgifter kr Destruksjon av miljøfiendtlig avfall kr Offentlige påbud etter skade kr Prisstigning etter skade inntil 20% Kunstnerisk utsmykning, spesiell byggeskikk, antikvarisk merverdi kr Husleietap beregnet av bygningens premiegrunnlag (24 mnd.) 25% Ekstrakostnader som følge av driftsstans (36 mnd.) kr Uteglemte bygninger og eiendeler/nyinvesteringer kr Eiendeler: Pensjonærer, pasienter, beboere, ansatte, elever, barnehagebarn og lignende kr Skade på hageanlegg, flaggstang eller gjerde kr Matvarer i kjøl/frys kr Ran i egne og leide lokaler, også under transport kr Penger/verdipapir i godkjent verdioppbevaringsenhet kr Naturskader ved nevnte dekninger For ting som er til reparasjon eller midlertidig borte fra forsikringsstedet, skal forsikringen til enhver tid gjelde med inntil kr. 1 mill. Forsikringen skal også gjelde under transport til og fra forsikringsstedet, og flytting mellom kommunens lokasjoner. Selskapets beste vilkår skal gjelde, men må minimum inneholde ovennevnte punkter. Sikkerhetstiltak og byggemåte, der dette er kjent, står beskrevet i dekningsoversikten for hvert enkelt bygg. Kommunen har ingen asylmottak, men 24 leiligheter benyttes som utleieboliger til flyktninger. Disse følges opp av flyktningetjenesten og driftsavdelingen, og dette har man gode erfaringer med. Det er lite skader på eiendom/eiendeler, da beboerne følges godt opp som ledd i integreringspolitikken. 14

15 Egenandel: Pr skadetilfelle Alt. 1 kr (dagens) Alt. 2 kr Alt. 3 kr Tilleggsdekninger Ran, penger/verdipapir kr Maskin kr Datamaskin kr Verdigjenstand kr Musikkutstyr kr Kunstgressbane kr Eiendeler (ansatte m.m.) kr Matvarer i kjøl/frys kr

16 ØYEREN IKT Rælingen kommune har i fellesskap med Fet kommune og Enebakk kommune et felles IKT-selskap som drifter kommunenes IT-systemer. Selskapet heter Øyeren IKT (ØIKT). Rælingen står for alle innkjøp (formell eier) og ansatte. Hoveddelen (ca. 60%) av serverutstyret befinner seg på rådhuset i Fjerdingby. Ca. 35% i Fet og resterende 5% i Enebakk. Noe annet utstyr befinner seg omkring på forskjellige forsikringssteder (for eksempel skole med server). Totalkostnad på serverutstyr er ca. kr. 10 mill. Dekningen skal omfatte ØIKTs virksomhet og økonomiske ansvar overfor Rælingen kommune, Fet kommune og Enebakk kommune. Forsikringssted: Rælingen, Fet og Enebakk Forsikringssum: Datamaskin Rekonstruksjon av arkiver og datafiler kr. 10 mill. kr. 5 mill. Egenandel: kr

17 ANSVAR Det bes om tilbud på Rælingen kommunes ansvarsforsikringer. Medforsikret er Øyeren IKT. Forsikringen omfatter kommunens rettslige erstatningsansvar for skade som er voldt under utøvelse av sin virksomhet, herunder som eier eller bruker av fast eiendom, arbeidsmaskiner og mindre lystbåter som benyttes i virksomheten. Geografisk område: Norden Omsetning: Budsjett driftsutgifter 2014 kr Forsikringssum: Forsikringssummen er pr. skadetilfelle Bedrifts- og produktansvar kr inkl. huseieransvar - inkl. ansvar for fosterbarn Formueskade kr Vedtak i strid med forvaltningsloven kr Byggherreansvar kr Kriminalitet inkl. datakriminalitet kr Ansvarsforsikringen skal inkludere følgende utvidelser: Forsikringen dekker formueskadeansvar/rådgiveransvar overfor utenforstående tredjeperson, oppdragsgiver eller byggherre som følge av skade/økonomisk tap som kommunen har påført. Overformynderiet skal være omfattet. Kriminalitet skal inkludere vikarer, innleid personell og selvstendige næringsdrivende som utfører oppdrag på vegne av kommunen. Overformynderiet skal være omfattet. Ansvar for skade påført elever grunnet manglende undervisning. Ansvar som eier, fører eller bruker av luftfartøy eller seilbåt/motordrevet fartøy med total lengde inntil 20 fot. Forsikringen dekker ansvar i forbindelse med bruk av eiet eller leiet motorkjøretøy som ikke er registreringspliktig etter norsk lov. Ansvar som byggherre ved nybygg, ombygging, rehabilitering og reparasjon av eiendom. Byggeprosjekter med samlet kostnad under kr. 10 mill. skal automatisk være omfattet, og vil ikke bli innrapportert. Byggeprosjekter kan innbefatte både over og under bakkenivå, f.eks. vann/avløp. 17

18 Det er notert kommende byggeprosjekt: Løvenstadtunet nytt demenssenter. Entreprenør Betonmast. Byggeperiode 1 år fra april Total prosjektverdi ca. kr. 100 mill. Forsikringen skal omfatte huseieransvaret for kommunens eiendomsmasse/tomter. Forsikringen dekker erstatningsmessig skade på ting som tilhører en annen og som kommunen har i sin varetekt med inntil kr. 2 mill. Forsikringen skal omfatte miljøansvar iht. Naturmangfoldloven. Selskapets beste vilkår skal gjelde, men må minimum inneholde ovennevnte punkter. Opplysninger for risikovurdering: - Rælingen kommune rehabiliterer 1,5 2,0% av ledningsnettet i året. - Avløpssituasjonen er retningsførende for tiltak i inneværende planperiode ( ). - Det er investert ca. kr. 70 mill. siden 2007 til 2012 som rehabilitering på ledningsnettet. - I områder hvor det oppstår driftshendelser som tilbakeslag, utredes og utbedres avviket forløpende som en del av driftsrutinene. Med mindre det allerede ligger inne i en rehabiliteringsplan. Rælingen kommune har vedtatt Standard abonnementsvilkår for vann og avløp administrative og tekniske bestemmelser. Egenandel: Pr skadetilfelle Alt. 1 kr (dagens) Alt. 2 kr Alt. 3 kr

19 KJØRETØYER Type forsikringer: Motorvogn, traktor, arbeidsmaskin og tilhenger. Forsikret interesse: Forsikringen skal omfatte Rælingen kommunes eide og leasede kjøretøyer. Begrenset identifikasjon skal være tilknyttet. Forsikringen omfatter kjøretøyer spesifisert i vedlagte oversikt. Dekningsomfang skal være som beskrevet i vedlagte oversikt: Person- og varebiler - Ansvar - Fører- og passasjerulykke - Kasko inkl. leiebil 15 dager og redning - Delkasko - Ekstrautstyr (kr ) og personlig løsøre (kr ) Lastebiler - Ansvar - Fører- og passasjerulykke - Kasko inkl. redning - Ekstrautstyr (kr ) og personlig løsøre (kr ) Arbeidsmaskiner, traktorer, tilhengere, og snøscootere - Ansvar - Førerulykke - Brann/tyveri eller kasko Forsikringsspesifikasjon: Det skal kun benyttes enhetspriser/stykkpriser. Kjørelengde og bonus benyttes ikke. Det skal ikke trekkes egenandel ved ansvarsskader. Egenandeler: Person- og varebiler under 3,5 tonn Kasko/delkasko kr Lastebiler Kasko: kr Arbeidsmaskiner, traktorer, tilhengere m.fl. Kasko: kr Brann/Tyveri: kr Dette er dagens egenandeler. Standard egenandeler kan benyttes, men må spesifiseres. 19

20 SKADEFOREBYGGENDE TILTAK Tilbyder skal gi en redegjørelse for hva selskapet kan tilby Rælingen kommune av oppfølging ved brann- og skadeforebyggende tiltak, spesielt med tanke på informasjonsmateriell og kursvirksomhet. Det er montert videoovervåkning på følgende steder: - Rælingen rådhus - Mårbakken barnehage - Rud skole - Løvenstad skole - Smestad skole Prosedyre av nyere dato er innført. Alle bygninger er knyttet til en fast rutine fra driftsavdelingen, hvor bygninger sjekkes på strategiske punkter hver uke 1-5 ganger. Dette går bl.a. på elektrisk anlegg (faste rutiner for termografering), vann og brann. Det skal gjøres en brannteknisk gjennomgang av alle bygg i 2014, hvilket vil medføre en brannmessig oppgradering på samtlige aktuelle bygninger. Det kan for eksempel være brannskiller og brannsperrer. I 2012 ble det gjennomført tilstandsanalyse for alle bygninger. Det er foretatt store investeringer i 2009 og utover. Dette arbeidet er nedfelt i plandokument Temaplan, vedlikehold kommunale bygninger i Rælingen kommune. Definert omfang ligger i størrelsesorden kr. 120 mill. med ulike tiltak, renoveringer og oppgraderinger. 20

Anbud skade- og personforsikringer 2015 RANDABERG KOMMUNE

Anbud skade- og personforsikringer 2015 RANDABERG KOMMUNE Anbud skade- og personforsikringer 2015 RANDABERG KOMMUNE 1 2 Innhold Meglerfullmakt 2 Tilbudsinvitasjon 4 Innledning 5 Administrative bestemmelser 5 Konfidensialitet og offentlighet 6 Krav til tilbudet

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Anbud skade- og personforsikringer 2016

Anbud skade- og personforsikringer 2016 Anbud skade- og personforsikringer 2016 Osterøy kommune Drammensveien 147 A Postboks 344 Skøyen 0213 Oslo T 23 29 60 00 W willistowerswatson.com Juridisk enhet : Willis AS, Org nr: 911 120 985 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Løst inventar til Skoger skole Ref: 10/ Tilbudsfrist: klokken FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Løst inventar til Skoger skole Ref: 10/ Tilbudsfrist: klokken FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Løst inventar til Skoger skole Ref: 10/14461 Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen kommune Vedlegg

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Blikkenslager og takvedlikehold Ski kommune Tjenester med tilhørende materiell. Rammeavtale Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG. Blikkenslager og takvedlikehold Ski kommune Tjenester med tilhørende materiell. Rammeavtale Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Blikkenslager og takvedlikehold Ski kommune Tjenester med tilhørende materiell Rammeavtale Åpen anbudskonkurranse SAKSNUMMER: 12/1524 DATO: 13.08.2012 Ski kommune Telefon: +47 64 87

Detaljer

Anbud skadeforsikringer 2013

Anbud skadeforsikringer 2013 Anbud skadeforsikringer 2013 Ringerike Boligstiftelse 2013 Konkurranse Anskaffelse av skadeforsikringer for Ringerike Boligstiftelse Willis 1 2013 Konkurranse Anskaffelse av skadeforsikringer for Ringerike

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Anbudskonkurranse med forhandling Network Operation Center (NOC) tjenester til norske kinoer 2/9 DEL I: GENERELL INFORMASJON 1 GENERELT OM ANSKAFFELSEN 1.1 Kort om anskaffelsen Film

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Saksnummer: 1502944 Tilbudsfrist: 14.08.15 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av AS fjellinjen gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV PANSRET BIL TIL UTENRIKSDEPARTEMENTET. Saksnummer 13/03746

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV PANSRET BIL TIL UTENRIKSDEPARTEMENTET. Saksnummer 13/03746 KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV PANSRET BIL TIL UTENRIKSDEPARTEMENTET Saksnummer 13/03746 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOA del I og III Side 1 av11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. FRISTER 4 3. KOMMUNIKASJON

Detaljer

Vågå kommune. Konkurransegrunnlag. Låneopptak. Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III

Vågå kommune. Konkurransegrunnlag. Låneopptak. Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III Vågå kommune Konkurransegrunnlag Låneopptak Åpen anbudskonkurranse, FOA del I og III Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiveren 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson 3 2 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av Norges Bank gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer, gjeldsgruppeliv,

Detaljer

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse)

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse) NESNA KOMMUNE Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna (åpen anbudskonkurranse) Tilbudsfrist: 31.05.2016, kl. 12:00 1 Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse... 3 2 Leveransens omfang... 3 3 Oppdragsgivers

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

OPPLYSNINGSVESENETS FOND

OPPLYSNINGSVESENETS FOND OPPLYSNINGSVESENETS FOND Konkurransegrunnlag for kjøp av SKOGKULTURTJENESTER Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Saksnummer 15/2313 Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Anskaffelse 3 Elektriske biler

Anskaffelse 3 Elektriske biler Konkurransegrunnlag Anskaffelse 3 Elektriske biler Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/1331 Tilbudsfrist: Fredag 5.2. 2016 Kl.12:00 INNHOLD 1. Oppdragsgiver... 3 2. Beskrivelse av anskaffelsen... 3 3. Gjennomføring

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. med datteselskaper. Personalforsikringer Innskuddspensjon

Tilbudsinnbydelse. med datteselskaper. Personalforsikringer Innskuddspensjon Tilbudsinnbydelse med datteselskaper Personalforsikringer Innskuddspensjon Tilbudsfrist XXXXXX 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.2.1 Kunngjøring...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 24-BYM-2014 Merkemaling/linjemaling til gressbaner INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF KONKURRANSEGRUNNLAG FOR LEVERING AV 1 AMBULANSEBIL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Mars 2008 Vedlegg: Vedlegg 1: spesifikasjon Vedlegg 2: HMS-egenerklæring KONKURRANSEGRUNNLAG

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

AHK 14/3458 KAFFE/DRIKKE AUTOMATER

AHK 14/3458 KAFFE/DRIKKE AUTOMATER 201 Aurskog- Høland kommune AHK 1/358 KAFFE/DRIKKE AUTOMATER Konkurransegrunnlag Innleveringsfrist: 27.1.201 Kl. 12:00 Befaring: 13.1.2015 Kl. 13:00 til 1:00 Smaksprøving: 29.1.2015. Hver tilbyder får

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I ETT TRINN FOR ANSKAFFELSE AV TOTALENTREPRISE Nye Sollerud pumpestasjon Prosjektnummer: 71193128 Anskaffelsesnummer: 61/2015 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser 201600933 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva. 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV System for elevevaluering av undervisningen (36-UDE-2014) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og

Detaljer

Saksnr. 15/118794. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av rammeavtale for levering av frukt til ansatte i HELFO

Saksnr. 15/118794. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av rammeavtale for levering av frukt til ansatte i HELFO Konkurransegrunnlag Anskaffelse av rammeavtale for levering av frukt til ansatte i HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon...

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV AVLASTNINGSTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftplan

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av TILHENGERE 12.10.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL TILBYDER... 3 2.1

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR.

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Om kjøp av Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. 200901640 Konkurransegrunnlag i sak nr 200901640 Kjøp av isoleringsprodukter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II for kjøp av varebil med kjøleaggregat Oppdragsgiver: Tilbudsfrist : 10.6.2014, kl 12:00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering

Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering Til tilbydere Dato: 04.05.2015 Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA del I og II) Sak 15/1500 Innholdsfortegnelse Uføres

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr.

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. 2013/919 Tilbudsfrist: Torsdag 17. mars 2014 kl. 12.00 1 OM ANSKAFFELSEN

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og II) ved anskaffelse av: VVS rekvisita

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og II) ved anskaffelse av: VVS rekvisita Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og II) ved anskaffelse av: 2012-5246 VVS rekvisita Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Om oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. instrumenter/system for pasientnær glukosemåling. til. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. instrumenter/system for pasientnær glukosemåling. til. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Konkurransegrunnlag for kjøp av instrumenter/system for pasientnær glukosemåling til Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 1 Innledning... 3 1.1 Omfang... 3 1.2 Rammeavtale... 3 1.3 Interfaceløsning...

Detaljer

side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG

side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG side 2 1. INTRODUKSJON 1.1 Oppdragsgiver Hemnes kommune, organisasjonsnummer: 846316442 1.2 Beskrivelse av anskaffelsene Lån til investeringer

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 12/470 04.05.2012 Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA [2006] Del II) Sak (12/470)

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse (FOA Del II)

Åpen anbudskonkurranse (FOA Del II) Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 13/4567 24.06.2013 Kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med evaluering av effekten av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester Konkurransegrunnlag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om konsulentbistand. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. rammeavtale om konsulentbistand. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av rammeavtale om konsulentbistand Saksnr. 1205420 Tilbudsfrist: 06.12.12 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref.

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. Tilbudsforespørsel vedrørende entreprenør-/gravetjenester Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. 2011-0029 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 KORT OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 KONKURRANSEN... 3 1.3 KONFIDENSIALITET...

Detaljer

Grunnforsterkning i Verlebukta

Grunnforsterkning i Verlebukta Moss Havn KF Grunnforsterkning i Verlebukta Vertikaldrenering Del I - Konkurransebeskrivelse 2016-01-29 Oppdragsnr.: 5125291 00 29.01.2016 Konkurransebeskrivelse BF SS Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk Tilbudsfrist: 01.12.2014 klokken 12.00 Innhold 1 Generell informasjon... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Informasjon om regelverket... 3 1.3 Offentlig

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

Anbud skade- og personforsikringer 2013

Anbud skade- og personforsikringer 2013 Anbud skade- og personforsikringer 2013 Eidskog kommune VÅLER KOMMUNE Grue kommune 2013 Konkurranse Anskaffelse av forsikringstjenester Willis 1 INNHOLD Tilbudsinvitasjon 3 Oppdraget 4 Tilbudet 5 Konkurranseregler

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Konsulentbistand prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter for sanering og reetablering av VVA anlegg i Kirkegata Melbu Tittel Side 1 av 7 Innhold 1. OPPDRAGET...

Detaljer

AHK 15/959 DLAR (large acount reseller for Microsoft) lisenser

AHK 15/959 DLAR (large acount reseller for Microsoft) lisenser 2015 Aurskog- Høland kommune AHK 15/959 DLAR (large acount reseller for Microsoft) lisenser Konkurransegrunnlag Innleveringsfrist: 8.5.2015 Kl. 12:00 Innleveres til: Aurskog-Høland kommune Rådhusveien

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 101-BYM-2013 Rammeavtale for skadedyrbekjempelse For Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Renovasjonsetaten INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1

Detaljer

AHK 15/1126 RAMMEAVTALE - TRANSPORT AV TEKSTILER OG NÆRINGSMIDLER INTERNT I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

AHK 15/1126 RAMMEAVTALE - TRANSPORT AV TEKSTILER OG NÆRINGSMIDLER INTERNT I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 2015 Aurskog- Høland kommune AHK 15/1126 RAMMEAVTALE - TRANSPORT AV TEKSTILER OG NÆRINGSMIDLER INTERNT I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Konkurransegrunnlag Innleveringsfrist: 25.5.2015 Kl. 12:00 Innleveres til:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Tilbudsinnbydelse Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Gjennomsnittsfartsmåler med og uten video. Doculivenr. 201100121. Juni 2013

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Gjennomsnittsfartsmåler med og uten video. Doculivenr. 201100121. Juni 2013 Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Gjennomsnittsfartsmåler med og uten video Doculivenr. 201100121 Juni 2013 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester Konkurransegrunnlag for for inngåelse av rammeavtale grafiske tjenester Saksnummer: 2016/9 Konkurransegrunnlag kjøp av animasjonsfilm Side 1 1 Generell beskrivelse 1.1 Om Oppdragsgiver Distriktssenteret

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013

KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013 KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013 Tilbud merkes Tilbud snurrevadfartøy OVT og sendes til Fiskeridirektoratet

Detaljer

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad Konkurranse kjøp under terskelverdi kjøp av rehabilitering bad 1. Innledning Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56. Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som

Detaljer

Bane NOR SF. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Bane NOR SF. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Bane NOR SF Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Side: 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Konkurranseform... 3 1.2. Kunngjøring... 3 1.3. Regelverk... 3 1.4. Tilbudsbefaring...

Detaljer

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr:

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr: Vedlegg 1 Administrative bestemmelser Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt Doculivenr: 201401422 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kurs til statsforvaltningen i 2013 - ISO 27001 Lead Implementer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kurs til statsforvaltningen i 2013 - ISO 27001 Lead Implementer Konkurransegrunnlag for for kjøp av Kurs til statsforvaltningen i 2013 - ISO 27001 Lead Implementer For levering til Difi Saksnummer: 13/0110 Konkurransegrunnlag Sak 13/0110 Kurs til statsforvaltningen

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

Revisjonstjenester. Konkurransegrunnlag

Revisjonstjenester. Konkurransegrunnlag Konkurransegrunnlag for åpen konkurranse over EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og III) inngåelse av rammeavtale for: Revisjonstjenester Tilbudsfrist 2. juni 2014 kl.

Detaljer

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6 BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu Tittel Side 1 av 6 Innhold 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Beredskapshjem, fosterhjem 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ bydel Grorud, barneverntjenesten, heretter kalt oppdragsgiver,

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

LEVERING AV UTSMYKNING AV AKUTTBYGG SANDERUD

LEVERING AV UTSMYKNING AV AKUTTBYGG SANDERUD INVITASJON TIL DELTAGELSE I KONKURRANSE OM LEVERING AV UTSMYKNING AV AKUTTBYGG SANDERUD KVALIFIKASJONSGRUNNLAG SAK NR. 2009002264 Grunnlag for prekvalifisering i sak nr 200902264 Utsmykning av Akuttbygg

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram Tilbudsfrist: 28. august 2014 kl. 12:00 Saksnummer: 1403125 Innhold

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSE - GRUNNLAG

KONKURRANSE - GRUNNLAG KONKURRANSE - GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE «RAMMEAVTALE FOR KJØP AV KUMSTIGER» Anskaffelse 127/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann og avløpsetaten, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr

Detaljer

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Tilbudsfrist: 11.03.2015, kl. 12.00 1 Generelle opplysninger om konkurransen... 4 1.1 Invitasjon... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer