KONKURRANSEGRUNNLAG. Blikkenslager og takvedlikehold Ski kommune Tjenester med tilhørende materiell. Rammeavtale Åpen anbudskonkurranse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURRANSEGRUNNLAG. Blikkenslager og takvedlikehold Ski kommune Tjenester med tilhørende materiell. Rammeavtale Åpen anbudskonkurranse"

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG Blikkenslager og takvedlikehold Ski kommune Tjenester med tilhørende materiell Rammeavtale Åpen anbudskonkurranse SAKSNUMMER: 12/1524 DATO: Ski kommune Telefon: Postboks 3010 Telefaks: Ski e-post:

2 Side 2 av 10 1 OPPDRAGET OM SKI KOMMUNE KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET ANSKAFFELSESPROSEDYRE KUNNGJØRING FREMDRIFTSPLAN OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON FEIL I KONKURRANSEGRUNNLAGET TILBUDET INNLEVERING AV TILBUD TILBUDSÅPNING VEDSTÅELSESFRIST KRAV TIL UTFORMING AV TILBUDET OFFENTLIG INNSYN I KONKURRANSEDOKUMENTER KVALIFIKASJONSKRAV KRITERIER FOR VALG AV TILBUD EVALUERING KONKURRANSEREGLER TILBUD PÅ DELER AV OPPDRAGET ALTERNATIVE TILBUD OPPDRAGSGIVERS RETT TIL Å FORETA RETTELSER, SUPPLERINGER OG ENDRINGER SPØRSMÅL FRA TILBYDER KOSTNADER VED Å DELTA I KONKURRANSEN TAUSHETSPLIKT UNDERLEVERANDØRER KONTRAKT KRAVSPESIFIKASJON BESKRIVELSE AV OPPDRAGET KRAV TIL TILBYDER ANNET Vedlegg: 1. Prisskjema 2. Egenerklæringsskjema 3. Kontrakt

3 Side 3 av 10 1 OPPDRAGET 1.1 Om Ski kommune Ski kommune er den mest folkerike og sentrale kommunen i Follo i Akershus fylke. Ski kommune har ca innbyggere, mens det bor vel mennesker i hele Follo. Kommunens samlede areal er 165,5 km2. Alle virksomheter i Ski kommune kan bruke seg av denne avtale dog vil virksomhet eiendom og boligkontoret være hovedbrukere. 1.2 Kontraktens omfang og varighet Ski kommune, heretter benevnt oppdragsgiver, ønsker med dette tilbud på blikkenslager og takvedlikehold- tjenester med tilhørende materiell, som dekker alle virksomheters løpende behov i Ski kommune. Rammeavtalen omfatter ikke større prosjekter/investeringer innenfor dette område. Rammeavtalen gjelder fra signering t o m med opsjon på ytterligere 1+1 år. 1.3 Anskaffelsesprosedyre Konkurransen skjer i henhold til Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 (LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser, vedtatt ved kgl. res. 7. april 2006 (FOA), endret ved forskrift 24. november 2006 nr For denne anskaffelsen gjelder del 1 og del 2 i forskriften. Åpen anbudskonkurranse er valgt som prosedyre for denne anskaffelsen. 1.4 Kunngjøring Anskaffelsen er kunngjort på følgende sted(er): Doffin, , referansenummer AUG Fremdriftsplan kl 12:00 tidsfrist tilbud Uke 35/36 Valg av leverandør 10 dager Klagefrist Uke 37/38 Signering kontrakt Det tas forbehold om at endringer i fremdriftsplanen kan forekomme. 1.6 Oppdragsgivers kontaktperson Navn: Innkjøpsrådgiver Ulla Listerud Telefon: E-post:

4 Side 4 av Feil i konkurransegrunnlaget Dersom tilbyder oppdager feil, mangler, utelatelser eller uklarheter i konkurransegrunnlaget skal tilbyder umiddelbart varsle oppdragsgivers om dette og rette spørsmål skriftlig (brev, telefaks eller e-post) til oppdragsgivers kontaktperson. 2 TILBUDET 2.1 Innlevering av tilbud Frist for innlevering av tilbud er tirsdag kl 12:00. Tilbud som ikke er kommet oppdragsgiver i hende innen tilbudsfristen vil bli avvist. Tilbyder har risikoen for forsinkelser i postgangen og lignende. Tilbudet skal sendes/leveres i lukket, nøytral konvolutt merket: 12/1524, Tilbud: Blikkenslager og takvedlikehold Ski kommune Det skal sendes/leveres 2 eksemplarer av tilbudet; - 1 original, må i tillegg leveres på CD eller USB-pinne - 1 eksemplar med markering hva som er vurdert som forretningshemmelighet som ønskes sladdet. Det er viktig at det er markert hva som ønskes sladdet men det må ikke være slettet. (se videre punkt 2.5). Tilbudet skal sendes til postadressen eller leveres på besøksadressen innen tidsfristen. Oppdragsgivers postadresse: Ski kommune v/ Innkjøpsavdelingen Postboks Ski Oppdragsgivers besøksadresse: Ski kommune, rådhuset Idrettsveien Tilbudsåpning Tilbudsåpning er ikke offentlig. 2.3 Vedståelsesfrist Tilbudet skal være bindende til og med

5 Side 5 av Krav til utforming av tilbudet Tilbudet skal være utformet på norsk. Vennligst strukturer tilbudet med skilleark i henhold til nedenstående: 1. Tilbudsbrev Tilbudsbrevet skal være datert og underskrevet av en person med nødvendig fullmakt til å binde tilbyderen. 2. Kort informasjon om tilbyder 3. Dokumentasjon som viser oppfyllelse av kvalifikasjonskrav (ref punkt 2.6): 1. Skatteattester, to stk betalt merverdi og betalt skatt, forskuddstrekk m m. 2. HMS egenerklæring. 3. Firmaattest. 4. Årsregnskap seneste år inkl noter og revisorberettelse. for Kopi av kredittvurdering. 6. Kopi av faglige godkjenninger 7. Oversikt over foretakets total bemanning med angivelse av antall personer fordelt på ledere og operativ personell. 8. Bemanning for dette oppdrag med CV på nøkkelpersoner. 9. Oversikt over tilsvarende arbeider/leveranser som er utført i løpet av de siste tre år. 10. Referanser fra tre tilsvarende arbeider/leveranser. 11. Kvalitetsikringssystem, kopi av sertifisering vedlegges. Dersom dette ikke foreligger skal en kort redegjørelse Vedlegges. 12. Redegjørelse for firmaets helse-, miljø- og sikkerhetspolicy. 13. Miljøkompetanse, kopi av sertifisering. Dersom dette ikke finnes skal en kort redegjørelse vedlegges. 4. Dokumentasjon vedrørende underleverandører informasjon om hvilke som skal benyttes og hvor stor del av kontrakten dette vil utgjøre (ref punkt 3.7). 5. Besvarelse i henhold til kravspesifikasjonen. 1. Egenerklæring, signert. 2. Kopi av ansvarsforsikring og dokumentasjon at den er betalt. 6. Prisskjema utfylt. 7. Dersom tilbudet inneholder eventuelle forbehold eller avvik fra konkurransegrunnlaget (også avtaleutkastet), skal dette angis samlet i eget dokument. 2.5 Offentlig innsyn i konkurransedokumenter I henhold til ny offentlighetslov som gjelder fra vil anbudsprotokollen og innkommende tilbud være skjermet for offentlig innsyn frem til leverandøren er valgt. Deretter er disse tilbudsdokumentene offentlig tilgjengelige. Det skal imidlertid gjøres unntak for offentlig innsyn for opplysninger som er underlagt en lovbestemt eller lovhjemlet taushetsplikt. Typiske taushetsbelagte opplysninger er personlige forhold (men vanligvis ikke fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerskap, sivilstand, yrke, bopel), og konkurransesensitive drifts- eller forretningsforhold (f eks produksjonsmetoder, produkter

6 Side 6 av 10 under utvikling, kundelister, strategier, analyser, prognoser) som kan føre til økonomisk tap eller gevinst. Oppdragsgiver plikter å spørre tilbyderen om det er noen opplysninger som tilbyderen anser som taushetsbelagte. I så fall skal dette tilkjennegis på egnet måte i tilbudet. I slike tilfeller oppfordres tilbyderne til å levere et ekstra sett tilbud som er sladdet for taushetsbelagt informasjon. Ved begjæring om innsyn skal oppdragsgiver likevel uavhengig av dette foreta en selvstendig vurdering av hvorvidt opplysningene er av slik art at oppdragsgiver plikter å unnta dem fra offentlighet. 2.6 Kvalifikasjonskrav Obligatorisk dokumentasjon som skal vedlegges tilbudet: Skatteattester Det skal vedlegges to skatteattester: Attest fra kemner/skatteoppkrever (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift). Attest fra skattefogd i vedkommende fylke (merverdiavgift) Begge attestene har betegnelsen RF-1244 og er fastsatt av Skattedirektoratet. For utenlandske leverandører skal det fremlegges attester som dokumenterer at tilbyder har oppfylt sine forpliktelser vedrørende betaling av skatter og avgifter. Attestene skal ikke være eldre enn seks måneder, regnet fra tilbudsfristens utløp. HMS - egenerklæring I samsvar med Forskrift for offentlig anskaffelser skal det vedlegges HMSegenerklæring om at leverandøren oppfyller, eller ved en eventuell tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet. Egenerklæringen skal være undertegnet av daglig leder og en representant for de ansatte. Egenerklæring skal være i oppdragsgiver hende senest ved tilbudsfristens utløp. Erklæringen skal ikke være eldre enn ett år, regnet fra tilbudsfristens utløp. Følgende kvalifikasjonskrav gjelder for denne konkurransen: 1. Det kreves at leverandøren er et lovlig etablert foretak. Firmaattest; bekreftelse på registrering i Foretaksregisteret (ikke eldre enn seks måneder regnet fra tilbudsfristen) 2. Det kreves god økonomisk og finansiell styrke Med dette menes at leverandøren må ha finansiell styrke til å kunne levere tjenestene under hele avtaleperioden inklusive opsjoner. Kreditvurderingen må vise minimum Kreditverdig for å være kvalifisert.

7 Side 7 av 10 Fremleggelse av foretakets årsregnskap for 2011 med noter og revisorberettning. Kopi av kredittvurdering gjennomført av Dun & Bradstreet, Lindorff eller tilsvarende. Soliditet og andre som er tilgengelig for alle via internett godkjennes ikke. Kreditvurdering må vise minimum tilsvarende kredittverdig for å bli godkjent. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å kreve/innhente ytterligere opplysninger for å verifisere om tilbyder har god finansiell styrke. 3. Leverandøren må være faglig kvalifisert. Det kreves innehav av nødvendige faglige godkjenninger. Kopi av faglige godkjenninger. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å få bekreftet at tilbyder er faglig godkjent innen fagområdet, som kopi viser. 4. Det kreves god gjennomføringsevne og erfaring fra tilsvarende oppdrag. Oversikt over foretakets totale bemanning (organisasjonsskjema) men angivelse av antall personer fordelt på ledere og operativ personell Bemanning for dette oppdrag med CV på nøkkelpersoner Oversikt over tilsvarende arbeider/leveranser som er utført i løpet av de siste tre år. Oversikten skal vise kort beskrivelse av arbeidet, oppdragsgiver og år. Referanser fra tre tilsvarende arbeider/leveranser med angivelse av firma, kontaktperson, e-post og telefonnummer.. Notere at en eller flere referanser kan bli kontaktet for å få bekreftet gjennomføringsevnen. 5. Det kreves et godt og velfungerende kvalitetssikringssystem. Kopi av sertifikat utstedt av offentlig kvalitetskontrollinstitusjon Dersom leverandøren ikke er sertifisert kreves en kort redegjørelse vedrørende foretakets kvalitetsikringssystem/-styringssystem Redegjørelse for firmaets helse-, miljø- og sikkerhetspolicy 6. Det kreves at leverandøren har miljøkompetanse Kopi av sertifisering eller tilsvarende dokument på annen tilsvarende ordning Dersom leverandøren ikke er sertifisert skal en kort redegjørelse vedlegges som beskriver hvordan miljøkompetanse ivaretas i bedriftens tjenesteutøvelse.

8 Side 8 av 10 Beskrivelser som vedlegges må vise til at Leverandøren arbeider med miljøkompetanse i bedriften for å bli kvalifisert. 2.7 Kriterier for valg av tilbud Kontrakt vil bli tildelt tilbyderen med den laveste totalprisen. Prisskjema, som er vedlagt, skal fylles ut og leveres sammen med øvrig dokumentasjon. 2.8 Evaluering Vi evaluerer totalpris for to deler basert på (se også prisskjema vedlagt): - Totalpris timer tjenester for 1 år, normal arbeidstid. - Kostnad materiell med påslag/trukket rabatt. Timepriser blir multiplisert med estimert antall timer som angitt i prisskjema. Rabatter/påleggsprosent beregnes på estimert nettopris for ett år. Totalsummene for timepriser og kostnad med avdrag for rabatt eller pålegg i kroner blir lagt sammen. Den leverandør som har lavest totalsum sammenlagt på de to delene, vil bli valgt. 3 KONKURRANSEREGLER 3.1 Tilbud på deler av oppdraget Det er ikke anledning til å gi tilbud på deler av oppdraget. 3.2 Alternative tilbud Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud. 3.3 Oppdragsgivers rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer Oppdragsgiver har rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. Enhver rettelse, supplering og endring vil umiddelbart bli formidlet. Dersom rettelser, suppleringer eller endringer kommer så sent at det er vanskelig for tilbyderne å ta hensyn til det i tilbudet, vil oppdragsgiver fastsette en forholdsmessig forlengelse av tilbudsfristen. 3.4 Spørsmål fra tilbyder Spørsmål fra tilbydere med oppdragsgivers svar vil bli gjort tilgjengelig i anonymisert form. 3.5 Kostnader ved å delta i konkurransen Enhver kostnad som tilbyder pådrar seg i forbindelse med konkurransen og eventuell kontraktsinngåelse dekkes av tilbyder. Det samme gjelder kostnader pådratt ved demonstrasjoner, tester eller lignende.

9 Side 9 av Taushetsplikt Oppdragsgiver er underlagt taushetsplikt i forbindelse med leverandørforhold som måtte komme til uttrykk gjennom denne konkurransen. Tilsvarende taushetsplikt om oppdragsgivers forhold gjelder for leverandører. 3.7 Underleverandører Dersom leverandøren skal benytte underleverandører, skal det opplyses om dette i tilbudet. Det skal opplyses hvilke underleverandører som skal benyttes og hvor stor del av kontrakten dette utgjør. 3.8 Kontrakt Generelle og spesielle kontraktsbestemmelser er vedlagt anbudet. Det stilles i kontrakten krav til lønns- og arbeidsvilkår, jfr. Reglene i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av KRAVSPESIFIKASJON 4.1 Beskrivelse av oppdraget I 2010 var innkjøpet av dette på ca 0,6 millioner kroner eks mva totalt (materiell + tienester) for Ski kommune. Størrelsen på / antall oppdrag vil være noe varierende avhengig av kommunale bevilgninger og politiske vedtak. Virksomhet Boligkontoret: Dette omfatter vedlikehold, rehabilitering, bistand ved rehabilitering av Ski kommunes utleieboliger. Virksomhet Eiendom: Dette omfatter vedlikehold, rehabilitering, bistand ved rehabilitering av Ski kommunes bygningsmasse. Til informasjon: Virksomhetene benytter også noe egen arbeidskraft til enkle oppdrag. 4.2 Krav 1. Leverandør må kunne tilby/levere alle tjenester/varer innenfor fagområdet. 2. Produkter skal være miljøvennlige så langt mulig og der dette er fornuftig og praktisk. Med miljøvennlig menes at produkter som brukes må oppfylle kravet til miljømerke Svanen eller tilsvarende. Dersom det ikke er miljømerket må det dokumenteres at produktene oppfyller kravet til noen av disse miljømerke. Det må da angis hvilket

10 Side 10 av 10 miljømerke. Leverandør skal foreslå bruk av produkt for oppdragsgiver i forhold til miljøvennlig, fornuft og praktisk bruk. Oppdragsgiver må godkjenne produkt(er) før arbeidet igangsettes. 3.Ved uforutsette hendelser utenom normal arbeidstid må leverandør ha en responstid på maks 2 timer. Punkt 1-4 dokumenteres med: Egenerklæringsskjema følger vedlagt, skal returneres utfylt og signert. 4. Tilbyder skal ha gyldig ansvarsforsikring. Kopi av ansvarsforsikring og at kopi av dokument om at denne er betalt. a. Ved hovedforfall under rammeavtalens varighet kommer Ski kommune til å kreve at ny tilsvarende dokumentasjon fremvises ved hovedforfall. b. Dersom ny tilsvarende dokumentasjon ikke fremlegges ved hovedforfall vil dette bli behandlet som mislighold av kontrakt ref kontraktsvilkår. 4.3 Annet 1. Leverandør skal utnevne en kontaktperson hos seg for den daglige kontakten mellom Ski kommune og Leverandør. 2..Det forventes at Leverandøren tar opp mulighet til mer kostnadseffektive tjenester og/eller materialer dersom Leverandøren opplever at det kan være mulig. Det blir et stående punkt på årlig statusmøte. Egenerklæringsskjema her vedlagt, skal returneres utfylt og signert.

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2014 VESTBY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2 Konkurransegrunnlag anbudskonkurranse om parallelloppdrag Vestby

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅS KULTURHUS DRIFT AV KJØKKEN OG SERVERING FRIVILLIG UTLYSNING AV DRIFTSKONSESJON. Innleveringsfrist 20.12.2012 KL 12.

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅS KULTURHUS DRIFT AV KJØKKEN OG SERVERING FRIVILLIG UTLYSNING AV DRIFTSKONSESJON. Innleveringsfrist 20.12.2012 KL 12. 1 KONKURRANSEGRUNNLAG ÅS KULTURHUS DRIFT AV KJØKKEN OG SERVERING FRIVILLIG UTLYSNING AV DRIFTSKONSESJON Innleveringsfrist 20.12.2012 KL 12.00 SAKSNUMMER: 12/2485 DATO: 30. oktober 2012 Ås kommune Telefon:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester Helseforetakenes innkjøpsservice AS på vegne av Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅS KULTURHUS DRIFT AV KJØKKEN OG SERVERING FRIVILLIG UTLYSNING AV DRIFTSKONSESJON. Utsatt innleveringsfrist 10.

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅS KULTURHUS DRIFT AV KJØKKEN OG SERVERING FRIVILLIG UTLYSNING AV DRIFTSKONSESJON. Utsatt innleveringsfrist 10. 1 KONKURRANSEGRUNNLAG ÅS KULTURHUS DRIFT AV KJØKKEN OG SERVERING FRIVILLIG UTLYSNING AV DRIFTSKONSESJON Utsatt innleveringsfrist 10. mai 2012 SAKSNUMMER: 12 / 637 DATO: 12. april 2012 Ås kommune Telefon:

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) ved anskaffelse av:

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) ved anskaffelse av: Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) ved anskaffelse av: Rehabilitering VA ledningsanlegg Måltrostveien Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. vedr. Grafisk Digital Fargetrykkmaskin

KONKURRANSEGRUNNLAG. vedr. Grafisk Digital Fargetrykkmaskin Saksnummer: 11/445 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr Grafisk Digital Fargetrykkmaskin Tromsø, den 16.3.2011 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål og

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00 Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i ett trinn med hjemmel i FOA 14-4 bokstav d Anskaffelse av vekterbemanning til Oslo tingrett i forbindelse med avviklingen av saken etter hendelsene

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Saksnummer: 13/9336 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Tromsø, den 23.08. 2013 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget...

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

Opplysningsvesenets fond

Opplysningsvesenets fond Saksnr: 09/813 Bedriftshelsetjeneste Opplysningsvesenets fond Konkurransegrunnlag 28. september 2009 1 1. Innledning Opplysningsvesenets fond inviterer med dette til åpen anbudskonkurranse for Bedriftshelsetjeneste

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING. Ref 2013-41 TJE

KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING. Ref 2013-41 TJE Sykehusservice Bygg- og eiendoms seksjon KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING Ref 2013-41 TJE Tilbudsfrist: 19. april 2013 kl 12:00 INNLEDNING...3 1 GENERELL

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING. 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser

TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING. 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser Mai 2013 Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...... 3 1.1 Innbydelse......3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 08/2267 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE For oppdragsgiver Tromsø 3.11.2008 Helene Lockertsen innkjøpssjef Per Bjerre HMS leder 1 OPPDRAGET... 1 1.1 OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av Printere og multifunksjonsprintere Saksnr. 2011/425 Tilbudsfrist: 24.11.2011

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

KONKURRANSESGRUNNLAG

KONKURRANSESGRUNNLAG KONKURRANSESGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for etablering av: Rammeavtale for design- og trykkeritjenester til Nasjonalbiblioteket Referanse:

Detaljer

Rammeavtale på Idrettsutstyr

Rammeavtale på Idrettsutstyr Anskaffelsessak 2015-116 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Idrettsutstyr For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 129038 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1 INNBYDELSE...4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel Åpen anbudskonkurranse for kjøp av Totalentreprise Løvenstad Demenssenter - Rælingen kommune Del A - nybygg Demenssenter og Del B - ombygging arealer i Løvenstadtunet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av Digitale kinoprojektorer Saksnr. 2011/398 Tilbudsfrist: 17.10.2011 kl. 12.00

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat VÅR REF: SAKSBEHANDLER: DATO: 10869/2014-2014/1151 Rolf Støle 22.08.2014 Anbud på oppmålingstjenester i Lindesnes kommune ANBUDSKONKURRANSE Rammeavtalefor oppmålingstjenester

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Transport og sluttbehandling av septikslam fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg i Karlsøy kommune

KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Transport og sluttbehandling av septikslam fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg i Karlsøy kommune KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Transport og sluttbehandling av septikslam fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg i Karlsøy kommune Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Engasjement av konsulent til informasjonsprosjekt for Larvik Bøkeskog. Larvik kommune. for. Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG. Engasjement av konsulent til informasjonsprosjekt for Larvik Bøkeskog. Larvik kommune. for. Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Engasjement av konsulent til informasjonsprosjekt for Larvik Bøkeskog for Larvik kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN 1.0 INNLEDNING 3 1.1 KORT OM ANSKAFFELSEN

Detaljer

2011/15809 RA 2766 Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo

2011/15809 RA 2766 Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo Kvalifikasjonsgrunnlag for konkurranse med forhandling 2 trinn under EØS-terskel ved anskaffelse av: 2011/15809 RA 2766 Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo Dato: 24.01.2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Rammeavtale for layout og produksjon av magasinet Norsk Politi. Oppdragsgiver: Politidirektoratet

Konkurransegrunnlag. Rammeavtale for layout og produksjon av magasinet Norsk Politi. Oppdragsgiver: Politidirektoratet Konkurransegrunnlag Rammeavtale for layout og produksjon av magasinet Norsk Politi Oppdragsgiver: Politidirektoratet Frist 12. juli 2010 1 Om oppdraget... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Produksjon... 3 4 Generelt

Detaljer

Kvinesdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for. leasing av bil for Kvinesdal kommune. Tilbudsfrist: 24.05.2012 kl.

Kvinesdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for. leasing av bil for Kvinesdal kommune. Tilbudsfrist: 24.05.2012 kl. Kvinesdal kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for leasing av bil for Kvinesdal kommune. Tilbudsfrist: 24.05.2012 kl. 12:00 Avtaleperiode: 01.07.12-30.06.17 1 INFORMASJON OM KONKURRANSEN

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune Anskaffelsessak 2012-204 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 267078 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Oppføring av kulturhuset Buen og kjøp av Fundia tomta, Nedre Malmø i Mandal. Halse Eiendom AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Oppføring av kulturhuset Buen og kjøp av Fundia tomta, Nedre Malmø i Mandal. Halse Eiendom AS KONKURRANSEGRUNNLAG Oppføring av kulturhuset Buen og kjøp av Fundia tomta, Nedre Malmø i Mandal Halse Eiendom AS Dato : 18.02. 09 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse Generell del... 3 Innledning... 3 Utvikling

Detaljer