Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling"

Transkript

1 Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 75/08 Godkjenning av protokoll for forrige møte PS 76/08 Interpellasjoner og spørsmål PS 77/08 Etablering av frivillighetssentral PS 78/08 Kulturstøtte til aksjeselskap PS 79/08 Økonomiplan og årsbudsjett 2009 PS 80/08 Meldinger og informasjon Sverre Johnsen leder Torleif Gjellebæk Rådmann Møteinnkalling side 1 av 21

2 PS 75/08 Godkjenning av protokoll for forrige møte Møteinnkalling side 2 av 21

3 PS 76/08 Interpellasjoner og spørsmål Møteinnkalling side 3 av 21

4 Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2008/288 - Lag og foreninger F08 Siw Bankerud Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Utvalget for kultur og personrettede tjenester /08 Formannskapet Kommunestyret Etablering av frivillighetssentral Sammendrag På bakgrunn av et verbalforslag fra Frp er det utredet muligheten for å etablere frivillighetssentral i Hvaler kommune. Dette er også i tråd med regjeringens frivillighetspolitikk. Frivillighetssentralen bør startes som et prosjekt, som i løpet av de 5 første månedene i 2009, arbeider med å etablere samarbeidsavtaler vedr deltagelse og økonomi. Fra 1. mai 2009 etableres frivillighetssentralen som en avdeling under virksomhet kultur på bakgrunn av de avtaler som er inngått, med midler fra KKD, de frivillige og kommunen. Frivillighetssentralen vil kunne bidra med frivillig arbeid i forhold til eldre, brukere av NAV, enslige foreldre og deres barn, og samordne dette for å skape en synergieffekt. For å nå flest mulig bør frivillighetssentralen ligge sentralt og lett tilgjengelig, med muligheter for å skape et treffpunkt for både brukere og frivillige. Saksopplysninger Regjeringen la i august 2007 fram stortingsmeldingen Frivillighet for alle, der det blir lagt til rette for at det frivillige arbeidet skal bli mer helhetlig og at det skal bli enklere å organisere med hensyn til økonomi. Regjeringens frivillighetspolitikk baserer seg på 4 grunnprinsipper: bedre rammebetingelser for frivillig sektor, økte ressurser for lokal aktivitet, styrket inkludering og integrering, og styrket kunnskap og forskning. I Hvaler kommune kom det 12. des 2007 et verbalforslag fra Frp i forbindelse med budsjettet for 2008 vedrørende det å utrede muligheten for å etablere Frivillighetssentral. På bakgrunn av dette ble det bl a tatt kontakt med Kirsten Koht som er en av de som var med å etablerte frivillighetssentral i Bærum. Det ble invitert til et møte der Koht la fram de erfaringene hun har i forhold til etablering av frivillighetssentral. På dette møtet møtte det en del frivillige som det nå er tatt fornyet kontakt med. I Hvaler er det stor frivillig innsats med mange lag og foreninger. For å kunne samordne all den frivillige innsats som pr i dag eksisterer og for å tenke mer helhetlig i forhold til både brukere og ytere av frivillig innsats, vil det kunne være en fordel med en samlende instans. På bakgrunn av dette er det ønskelig å etablere en frivillighetssentral på Hvaler. Hvilke mål er det for samarbeidet mellom de frivillige og kommunen Når det gjelder frivillighetssentralens mål, så er det å kunne etablere et samarbeid mellom de frivillige og mellom de frivillige og kommunen for å kunne tilføre nærmiljøet noe mer enn det man har pr dags dato. Gjennom å samordne den frivillige innsatsen, samt kartlegge hvilke behov som finnes, kan man på en effektiv måte matche behov og frivillig innsats. De frivillige vil kunne gjøre seg nytte av dette, da man kan få hjelp til organisering av det frivillige arbeidet i en frivillighetssentral som har oversikt over den frivillige innsatsen som skjer i kommunen. De frivilliges perspektiv o De frivillige må oppleve at de eier sentralen Møteinnkalling side 4 av 21

5 o o o o o Gi en opplevelse av å tilføre noe som man ikke har i dag - synergieffekt Være en møteplass for frivillige og brukere Gi muligheter for tilgang til lokaler for f eks møtevirksomhet Nye muligheter når det gjelder nyrekruttering til frivillige organisasjoner Samordning av frivillig innsats Kommunens perspektiv o Uløste oppgaver kan bli løst gjennom frivillig innsats o Skape arenaer for kontakt mellom kommunen og de frivillige organisasjonene o Inspirasjon gjennom samarbeid med nye samarbeidspartnere o Muligheter for å gi brukere utenfor arbeidsmarkedet en meningsfylt sysselsetning Aktuelle samarbeidspartnere Hvaler kommune har tidligere vært i kontakt med noen frivillige med tanke på etablering av frivillighetssentral. Dette er parter som kontaktes på nytt: Kirkøy pensjonistforening, Hvaler menighet/menighetsrådet, Stiftelsen Dypedalsåsen, Hvaler Rotary, Hvaler Lions, Mina Larsen, Lisbeth Magnussen, Carl magnus Svalund, Roy Baltzersen. Det finnes flere frivillige organisasjoner i Hvaler og disse bør kontaktes: Norges kvinne- og familieforbund, Hvaler IL, Hvaler Ballklubb, Hvaler jeger- og fiskeforening, Hvaler Musikkforening, Hvaler Trivselskor, Hvaler hagelag, Hvaler sportsskyttere. Organisering Med tanke på etablering av frivillighetssentral er det viktig å ta stilling til organisajonsmodell. I den forbindelse er viktig med fokus på balanse mellom fleksibilitet og forutsigbarhet. Når det gjelder valg av organisasjonsmodell har det blitt vurdert at sentralen er eid av en stiftelse, at de frivillige står som eier eller at sentralen er kommunalt eid. Med hensyn til stiftelse, innebærer endringene i stiftelsesloven av 2005 at det kreves mye administrasjon i forhold til dette eierskapet. Med tanke på at frivillighetssentralen i Hvaler blir en liten sentral, vil det som stiftelse medføre uforholdsmessig mye administrasjon. Dette da det stilles store krav til rapportering og oppfølging i henhold til stiftelsesloven. Denne organisasjonsformen vil derfor ikke være hensiktsmessig for en liten frivillighetssentral som den på Hvaler vil være. Frivillige organisasjoner står ofte som eier av frivillighetssentraler. Denne måten å organisere på vil i mange tilfelle være gunstig der hvor det er god økonomi og vilje til å satse. På den måten slipper man et byråkratisk system ved ansettelser etc. Lønn og godtgjøringer kan forhandles frem mellom partene. Det kan virke ansporende ved at man må jobbe hardere for å skaffe midler til drift. På den annen side må den daglige lederen tigge egen lønn, i tillegg til at det med flere lag og foreninger som eiere kan skape kaos eller prestisje og dermed uklarheter i forhold til hvem som skal ta avgjørelser. Og man vil dessuten likevel være avhengig av sterk kommunal innsats. Det vil være større uklarheter omkring hvem som reelt skal eie sentralen, noe som kan føre til store utfordringer md tanke på at man har forskjellig syn på satsningsområder, noe som igjen kan bidra til usikkerhet og lange prosesser. Frivillige må likevel ha en sentral plass i organisasjonen uansett hvilken modell man velger. En organisasjon der man kan føle trygghet, er absolutt en fordel for å kunne utføre en best mulig jobb. Daglig leder må føle at de rutiner som angår ansettelse, lønn og andre beslutninger er under kontroll. Med kommunen som eier vil det være ryddige forhold med tanke på arbeidsgiveransvar, lønn etc. Kommunalt eierskap vil også gi nærhet til de virksomhetene det er naturlig at frivillighetssentralen samarbeider med, f eks kultur, NAV, tiltak for funksjonshemmede og pleie og omsorg. Det som kan tale mot at kommunen står som eier, er at kommunen vil få et ansettelseforhold med utgift på 40% av kostnadene, samt at retningslinjene for bruk av daglig leder gir begrensninger i forhold til disponeringen. Dette med bakgrunn i retningslinjene for frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler. Dette vil imidlertid kunne veies opp av de frivilliges økonomiske bidrag og øvrige fordeler ved kommunalt eierskap. Retningslinjene for styret ved kommunalt eierskap er beskrevet i Retningslinjer for frivillighetssentaler/nærmiljøsentraler: Møteinnkalling side 5 av 21

6 Styret Kommunalt- og organisasjonseide: Styret er sentralens øverste organ mellom årsmøtene. Styret velges og får sin fullmakt fra årsmøtet. Styret skal ha et mandat fra eier som regulerer hvem som har regnskapsog budsjettansvar, ansettelsesmyndighet, arbeidsgiver- og arbeidslederansvar. Beliggenhet Fokuset på beliggenhet vurderes i forhold til brukerperspektiv, hva gjelder tilgjengelighet, møteplass, aktiviteter etc. 1. Beliggenhet: Bør ligge sentralt. 2. Tilgjengelighet: Hensiktsmessig med beliggenhet i et tettbefolket område med gode muligheter for offentlig transport - et sted folk ferdes til daglig 3. Kjøkkenmuligheter: Større mulighet for å bli et møtested/treffpunkt hvis det er tilgang til en form for kafèvirksomhet. 4. Parkeringsplasser: Viktig med parkeringsplasser både for sentralens eiere og besøkende, spesielt med tanke på å kunne være et naturlig treffpunkt for frivillige/bruker. 5. Lagringsplass: En fordel å kunne tilby de frivillige et sted å ha møter/oppbevare materiell som har med frivillig virksomhet å gjøre. 6. Arbeidsmiljø: Mulighet for kontor med data- og telefontilgang, samt kolleger. 7. Aktivitetsmuligheter: Lokaler som gjør det mulig med differensierte aktiviteter Det mest hensiktsmessige vil være at man utnytter kommunale lokaler som ikke er i bruk på dagtid som lokalitet for en frivillighetssentral. Med tanke på beliggenhet, tilgjengelighet, tilgang til kjøkken, parkeringsmuligheter, arbeidsmiljø og aktivitetsmuligheter, vil det mest hensiktsmessige stedet være Hvalerhallen. Det eneste som ikke er hensiktmessig i samme grad er lagringsplassen, noe som vil endres med Fritidsklubbens forslag til endring av lokalene i Hvalerhallen, slik at underetasjen kan brukes i sammenheng med kafè- og halldelen; dvs med tilgang fra den ene delen til den andre. Denne endringen er det søkt midler til fra Frifond-midlene. Omgjøringen vil også gi frivillighetssentralen og de frivillige organisasjonene muligheter for møteplasser og det vil åpne opp for mulighet til differensierte aktiviteter. Hva gjelder arbeidsmiljø har leder for fritid og idrett kontor i samme lokaler. Finansiering Det ville være hensiktsmessig å etablere frivillighetssentral som et prosjekt med kommunal finansiering. Prosjektet vil finansieres med fondsmidler avsatt til frivillighet. I prosjektperioden, som foreslås å være fra 1/1-09 til 1/5-09, vil det etableres samarbeidsavtaler med de frivillige. Etter prosjektperioden vil frivillighetssentralen bli driftet som et spleiselag med midler fra KKD, de frivillige og kommunen. Kommunen vil i den forbindelse bidra med lokaler og strøm. Budsjett Budsjettperiode Inntekter Tilskudd fra KKD Kommunale prosjektmidler Husleie/strøm Midler fra frivillige Sum inntekter Utgifter Lønn 50% stilling Arbeidsgiveravgift/forsikring Sum lønnsutgifter Møteinnkalling side 6 av 21

7 Lokaler/strøm Transport Inventar/kontorrekvisita Telefon/porto Opplæring/kurs Sum andre kostnader Sum utgifter Det vil søkes midler til drift av frivillighetssentral hos KKD. Maksimalt tilskudd forutsetter daglig leder ansatt i 100% stilling og minimum 40% lokal finansiering av driften. Med tanke på kommunenes størrelse, vil det være naturlig å tenke at det er tilstrekkelig med en 50% stilling som leder. Det vil derfor være aktuelt å søke 50% av maksimalt tilskudd. Forslag til tiltak i regi av frivillighetssentral Barn og unge: Ressurspersoner: Voksne deltar i skole, barnehage og sfo for å formidle temaer innenfor undervisningen Natteravner: Foreldre, FAU og frivillige deltar i natteravning i sommermånedene (denne ordningen finnes allerede, men erfaringsmessig har det vist seg at det er behov for mer struktur rundt natteravningen) Styrking av sosialt nettverk: Støtte enslige foreldre gjennom barnevaktordning, positive opplevelser som f eks aktiviteter for mor/foreldre Leksehjelp Bistand og omsorg: Etablere og opprettholde sosiale nettverk: Aktiviteter for de med begrenset nettverk, f eks turer, besøk, trening Hyggekvelder: Frivillige organisasjoner arrangerer sosiale aktivieter Venneforeninger: Pårørende danner foreninger for å ta ansvar for ulike aktiviteter Praktisk hjelp i hjemmet Levekår: Kulturelle innslag i offentlige arrangementer: Dans, musikk, kunst Delaktig i sommerklubb for barn og ungdom Opplæring av grunnleggende ferdigheter innen f eks mobiltelefoni og IKT I oppstartfasen vil det være hensiktsmessig med enkle samfunnsnyttige oppgaver. Dette kan f eks være besøkstjeneste, hjelp til handling og leksehjelp. Vedlegg Retningslinjer for frivillighetssentaler/nærmiljøsentraler Innkomne merknader Ingen Hjemmelsgrunnlag Retningslinjer for frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler Vurdering På bakgrunn av Frp sitt verbalforslag er det utredet muligheten for å etablere frivillighetssentral i Hvaler. Dette er også i trå med stortingsmeldingen Frivillighet for alle, datert august 2007, der det legges vekt på at det frivillige arbeidet skal bli mer helhetlig og at det skal bli enklere å organisere med hensyn til økonomi. Målet med en frivillighetssentral er å samordne det frivillige arbeidet og å skape en synergieffekt. For å lykkes med dette er det nødvendig at de frivillige har en opplevelse av å ha et eierforhold til sentralen Møteinnkalling side 7 av 21

8 og at de kan dra nytte av visse fordeler som f eks møtelokaler. Kommunen på sin side vil kunne få dekket behovet for ikke lovpålagte tjenester som pr i dag står udekket, samt at det vil skapes arenaer for kontakt og samarbeid mellom kommunen og de frivillige. Konklusjoner Kommunestyret vedtar at det etableres en frivillighetssentral i regi av virksomhet kultur i Hvaler kommune. Det vil innebære at det etableres et prosjekt som fra 1/1-09 til 1/5-09 arbeider med å opprette samarbeidsavtaler både hva gjelder deltagelse og økonomi. Fra 1/5-09 drives sentralen med støtte fra KKD, samt med et spleiselag mellom de frivillige og kommunen. Rådmannens forslag til vedtak Kommunestyret vedtar å etablere frivillighetssentral fra 1/5-09. Etablering av frivillighetssentralen gjennomføres i prosjektperioden fra 1/1-09 til 1/5-09. Frivillighetssentralen organiseres med kommunen som eier med et eget driftsstyre. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 8 av 21

9 Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2008/ Kulturstøtte til aksjeselskap C00 Torkel Varfjell Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for kultur og personrettede tjenester /08 Kulturstøtte til aksjeselskap Sammendrag Denne saken er svar på en interpellasjon fra forrige møte i UKPT. Sak 67/08 Saksopplysninger Virksomhet Kultur i Hvaler kommune har de siste fire åra gitt støtte til flere aksjeselskaper. Den største støtten er gitt firmaet Kulturproduksjoner 2005 AS som nå har byttet navn til Stenhoggern AS. Dette firmaet har stått bak oppsettingene i Brottet arena med musikkspillet Stenhoggern, Brottungær og Jeppe i Brottet. Virksomhet Kultur tilbyr støtte ved bruk og disponering av kommunens lokaler, tekniske utstyr og kompetanse i tillegg til direkte økonomiske bidrag. Slik støtte gis og tilbys fortløpende etter de kriteriene som gjelder for tildeling av kulturstøtte. Det er et vedtak fra kommunestyret som presenterer at aktivitet for barn og unge under 19 år i kommunale lokaler skal være gratis. Vi praktiserer dette etter Opplæringsloven som sier at aktivitet skal være gratis på hverdager fram til kl Voksenaktivitet må betale hvis den ikke er underlagt bestemmelser om voksenopplæring. I helgene kan det tas betaling for bruk av lokalene. Dette blir gjennomført overfor alle organisasjoner som ønsker bruk av kommunens lokaler. Unntaket er eksterne leietakere av hall, gymsaler og klasserom i ferier (hverdager). Disse betaler for bruk selv om målgruppen er barn og unge. Barn og unges bruk i helgene faktureres med 50 % av voksenpris etter kommunens gebyrregulativ. Flere aksjeselskap og foretak har mottatt støtte med tilbud om teknisk utstyr og kompetanse: Diverse firmaer og personer som har stått bak arrangementer på Hvaler Gjestgiveri. (Tom Rohde-Moe, Ingar Guttormsen, Knut Fougner og Quint AS). De tre førstnevnte er bakmennene til enkelte revy- og konsertoppsettinger i bakgården på Gjestgiveriet. Quint AS er managementet til Bjørn Eidsvåg, som arrangerer konsertene med nevnte artist på Gjestgiveriet de siste sommerne. Cardio AS, som er selskapet bak Vertshuset Skjærhalden (Pizzaen), Cafe Oline og Herføllrenna Kro. Forhold knyttet til arrangementer og aktører i Brottet. I 2004 mottar Stenhoggern kr ,- til et forprosjekt (Sak i OKO , saksnummer 04/00460) I forbindelse med markeringen av Unionsoppløsningen (fra Sverige 1905) ble det planlagt flere arrangementer i Hvaler kommune. Kystmuseet Hvaler, AOF i Fredrikstad, Hvaler Arbeiderparti og LO ønsket å framføre et musikkspill på Dypedal. Spillet skulle blant annet ta for seg svenskeinnvandringen av stenhoggere til kommunen på slutten av 1800 tallet. Den politiske saken omhandler unionsoppløsnigen og kulturarrangementer i denne forbindelse. Hvaler kommune var med i et fylkeskommunalt prosjekt sammen med Bohuslän og de svenske kommunene som grenser til Østfold. Dette het Grenseland 2005 og var en paraplyorganisasjon for kulturarrangementer på begge sider av grensen i forbindelse med nevnte markering som jo kuliminerte med åpningen av den nye Svinesundsbroen (med begge konger) Møteinnkalling side 9 av 21

10 Hvaler kommunens to offisielle arrangement ble med den nevnte politiske saken: Stenhoggern og StenKunstHvaler (kunstprosjekt på Røsshue). Dette siste prosjektet har mottatt ca. kr ,- årlig fra Hvaler kommune fra 2005, altså til sammen kr ,-. Prosjektet skal avsluttes neste år). Prosjektet Stenhoggern ble i 2005 et: Utendørs Teaterspill (Musikkspillet Stenhoggern) Et bokprosjekt (Boka til Ulf Hjardar om Stenhoggeraktiviteten på Hvaler) Utstilling på Kystmuseet Et skoleprosjekt (som en del av den lokale kulturelle skolesekken) Selve Musikkspillet ble på bakgrunn av midler i nevnte forprosjekt skrevet av Jens Olav Simensen og Hans Petter Tøgersen. Musikken ble komponert av Svein Gunnersen. I etterkant av forprosjektet ble det etablert et aksjeselskap, Kulturproduksjoner 2005 AS, som har tre hovedeiere : Hvaler Grupperingen, (I Brønnøysund registrert som Hvaler Kulturvernforening) bestående av Hvaler Menighet, Kystmuseet Hvaler, Hvaler Arbeiderparti, Hvaler SV, Hvaler Fiskerforening og Kvinne og familieforbundet. Arbeiderbevegelsen, ( I Brønnøysund registrert som AOF Fredrikstad Moss) LO`s kulturfond og AOF. Glommen Kultur ANS, Musikkspillets opphavsmenn.(ole Hermann Lundberg, Hans Petter Tøgersen og Svein Gunnersen, (det samme som Kulturværste AS)) Årsaken til at aksjeselskapsformen er valgt, synes som en sikring av deltagende organisasjoner. Disse ville kunne blitt stilt til økonomisk ansvar for totalbeløp ved eventuelle store underskudd om ikke aksjeselskapsformen var valgt. Hver av eiergrupperingene hadde 1/3 av aksjekapitalen i selskapet til å begynne med. Kulturproduksjoner 2005 AS ble stiftet Hans Petter Tøgersen er styreleder fra oppstarten og Jens Olav Simensen er daglig leder. Han trekker seg ut etter sesongen 2005 for å tiltre som direktør på Hotell City i Fredrikstad. Firmaet har forandret navn til Stenhoggern AS i august Hans Petter Tøgersen er nå daglig leder, mens Øyvind Wevling er styreleder. Hvalergrupperingen er utvidet til også å gjelde Hvaler Barne og Ungdomsteater (HBU), som er en organisasjon etablert på Hvaler i år. HBU ble startet som et resultat av et samarbeid mellom Kulturproduksjoner 2005 AS og Hvaler kommune i forbindelse med oppsettingen av musikkspillet Brottungær i Stenhoggern AS er registret i Brønnøysundregisterne i kategorien = Selvstendig kunstnerisk virksomhet, og sektorkode 710 = private foretak med begrenset ansvar (aksjeselskaper m.v.) + merverdiavgiftsmantallet. Våren 2005 ble det vedtatt at restmidler fra tusenårsmarkeringen (i 2000) på til sammen kr ,- skulle bevilges til Brottet arena og musikkspillet Stenhoggærn, altså Kr til hver. Selve arenaen Brottet ble etablert med en formidabel dugnadsinnsats av organisasjoner, firmaer og privatpersoner i Hvaler samt gode bidrag fra Hvaler kommune til teknisk infrastruktur og transport. Foreningen Kystmuseet Hvaler, nå Hvaler Kulturvernforening fester eiendommen, på til sammen 13 mål, som arenaen ligger i, av Hvaler kommune for kr. 1500,- i året (avtale fra 2007). Hvaler Kulturvernforening har tatt initiativ til og fått vedtatt en reguleringsplan for området (2008) som sikrer eiendommen til allmenn bruk. Kulturstøtte og kriterier. Kulturstøtte gis som administrativt enkeltvedtak etter kommunens delegeringsreglement. I spesielle tilfeller legges enkeltsaker fram for politisk behandling, jfr. avtaler som forplikter over tidsperioder og framstår som prinsipielle. De politiske vedtatte kriterier for tildeling av Kulturstøtte fra 2006 sier blant annet at: Profileringsmidler Formål Møteinnkalling side 10 av 21

11 Formålet med tildeling av profileringsmidler er å stimulere til gjennomføring av arrangementer og aktiviteter som bidrar til positiv markedsføring av Hvaler. Dette gjelder både enkeltstående og faste, årlige tilstelninger. Midler kan også tildeles som underskuddsgaranti eller tilbud om bruk av kommunens lokaler og tekniske utstyr. Hvem kan søke? Bidrag gjennom profileringsmidler gis fortrinnsvis hjemmehørende organisasjoner som ønsker å gjennomføre arrangementer som skaper aktivitet i kommunen og markedsfører Hvaler utenfor kommunegrensene. Søknad fra andre organisasjoner, private og næringsdrivende både i og utenfor kommunen kan aksepteres i særlige tilfeller. Søknader behandles fortløpende. Innhold i søknaden Søknad formuleres som brev til Hvaler kommune og må inneholde nødvendig beskrivelse av det enkelte arrangement. Der det stilles krav til regnskap og budsjett må slike selvsagt følge søknaden. Beregningsgrunnlag Det vil bli foretatt en skjønnsmessig vurdering av hver enkelt søknad hvor komplett budsjett for det enkelte arrangement framkommer. Årlige, faste arrangementer må framlegge revidert regnskap for forrige års gjennomføring. Organisasjoner eller andre sammenslutninger kan ikke påregne tilskudd når regnskapet viser overskudd før inntektsfordeling til samarbeidspartene. Ubrukte midler De i budsjettet avsatte midler til profileringstilskudd som ikke utbetales eller frigis, søkes overført et disposisjonsfond for å kunne bygge opp et bredere økonomisk fundament til og kunne møte større arrangementer. Her framgår det altså at kulturstøtte kan gis til organisasjoner, næringsdrivende og privatpersoner som også har sitt tilhold utenfor kommunen, men som bidrar til positiv markedsføring av Hvaler. Det har tidligere vært signalisert tydelig fra politisk miljø i Hvaler at det har vært viktig å støtte arrangementene i Brottet, fordi det har blitt sett på som viktig med kommunalt bidrag til å utvikle den spektakulære arenaen positivt. Virksomhet Kultur har fulgt opp disse signalene, men også stilt kritiske spørsmål rundt utviklingen av arenaen og ikke minst har vi ønsket en tydeliggjøring av hvem som har et ansvar for denne. Utad kan det synes som at Kulturproduksjoner AS (Stenhoggern AS) er den organisasjonen som også har bestemt hvordan arenaen skulle utvikles og presenteres. Det er helt klart at det er Hvaler Kulturvernforening som eier og drifter arenaen. Denne organisasjonen har jo også et eierforhold til de lokalene og eiendommen Østfoldmuseet (Kystmuseet Hvaler) formidler vår nære historie fra. For sesongen 2007 presenterte Kulturproduksjoner en ide om etablering av et Barne og Ungdomsteatertilbud i Hvaler kommune. Dette skulle baseres på et nyskrevet stykke (av Hans Petter Tøgersen og Svein Gunnersen) som skulle hete Brottungær. Handlingen her hadde også et historisk preg hvor motpartene er Brottunger og Gårdsunger. I denne sammenhengen innledes et samarbeid mellom Kulturproduksjoner AS og Virksomhet Kultur. Kulturavdelingens engasjement ble stort fordi vi mente det ville være viktig med et teatertilbud gjennom kulturskolen og vi trodde dette kunne være en god anledning til å få etablert et kvalitativt godt dramatilbud for barn og unge på slik måte. Dette handler om at vi hadde merket et ønske fra barn og foreldre om nettopp et slikt tilbud. Det ble utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Kulturproduksjoner AS og Virksomhet Kultur som etter vår mening var et riktig skritt på veien for å kunne oppnå ønsker og mål. I arbeidet med Brottungær ble det etablert en foreldregruppering som var helt nødvendig i gjennomføringen av oppsettingen. I samarbeidsavtalen var det enighet om at et eventuelt overskudd fra Brottungedelen av arrangementene i Brottet skulle fordeles på 3: 1/3 til Kulturproduksjoner AS, 1/3 til foreldregrupperingen og 1/3 til Virksomhet Kultur. Hvaler kommunes samlede bidrag til dette prosjektet var i 2007 Kr ,- i overføring og ,- i tjenestelevering. (Audition, prøver, spilling og annen praktisk bistand). I tillegg regnet vi inn bruk av kommunale lokaler som en del av støtten. Vi ba Kulturproduksjoner om delt regnskapsføring for Brottungær og Stenhoggern. Møteinnkalling side 11 av 21

12 Nedenfor presenteres en oversikt på bevilgninger til overføringer og tjenester fra Hvaler kommune til Kulturproduksjoner AS som er det eneste aksjeselskapet som har mottatt rene økonomiske bidrag. Det er viktig og bemerke at våre totale bevilgninger, altså både kontanter og tjenester, har initiert mulighet for firmaet å få tilsvarende midler i kontanter fra andre. For eksempel Østfold fylkeskommune og Norsk Kulturråd. Etter virksomhet Kulturs vurdering har arrangementene i Brottet i stor grad bidratt til positiv presentasjon og markedsføring av kommunen. År Overføring Tjenester Underskudd Totalt Eks bevilg,* Brottungær Brottungær * *1 Overføring fra fond til tusenårsmarkering (se sak) *2 Inklusiv overskudd fra 07 (25000) som vår andel I tillegg har kommunen betalt på grunn av manglende mulighet til bruk av Brottet i forbindelse med nabokrangel om arenaen og saksbehandlingsfeil i Hvaler kommune Regnskapsplikt. Kulturproduksjoner AS har levert reviderte regnskap i forbindelse med sine søknader om støtte til Hvaler kommune. Disse har det ikke vært spesielt mye å utsette på. Etter vår mening er det høye utgifter til både infrastruktur (lyd, lys, regi) og honorarer til skuespillere. Men samtidig handler disse utgiftene om at man ønsker et kvalitetsnivå som nettopp har bidratt til nevnte positive markedsføring av kommunen. Hvaler kommune har ikke behov for en utvidet regnskapskontroll med aksjeselskap, som jo har større krav på seg enn frivillige organisasjoner etter lovgivningen. Vedlagt følger regnskap for Kulturproduksjoner 2005 AS nå Stenhoggern AS med samme organisasjonsnummer. Eksport av regnskap fra Opplysningen 1881 for Kulturproduksjoner 2005 AS Org nr: Kråkerøyveien 2, 1601 Kråkerøy Resultatregnskap Valutakode NOK NOK NOK Sum salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Møteinnkalling side 12 av 21

13 Beholdningsendringer Lønnskostnader Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend Nedskriving av driftsmidler/im. eiend Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt på investering i datterselskap Sum annen renteinntekt Sum annen finansinntekt Sum finansinntekter Sum annen rentekostnad Sum annen finanskostnad Sum finanskostnader Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Netto ekstraordinære poster Skattekostnad på ekstraordinært resultat Årsresultat Avsatt utbytte Konsernbidrag Overføringer til/fra annen egenkapital Balanseregnskap EIENDELER Forskning og utvikling Konsesjoner, patenter, lisenser Utsatt skattefordel Sum immaterielle anleggsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Skip, rigger, fly og lignende Driftsløsøre/inventar/verktøy Sum varige driftsmidler Aksjer/investeringer i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre langsiktige fordr Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Sum varelager Kundefordringer Andre fordringer Konsernfordringer Krav på innbetaling av selskapskapital Sum fordringer Aksjer og andeler i samme konsern Markedsbaserte aksjer Markedsbaserte obligasjoner Andre markedsbaserte finansielle instr Andre finansielle instrumenter Sum investeringer Kasse/bank/post Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Aksjekapital/selskapskapital Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Møteinnkalling side 13 av 21

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 30.11.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Utgave 1-2013. Økonomiplanlegging for folkevalgte

Utgave 1-2013. Økonomiplanlegging for folkevalgte Utgave 1-2013 Økonomiplanlegging for folkevalgte Innholdsfortegnelse 5 råd for god økonomiplanlegging 1. Grip muligheten mulighetene for å realisere politiske ambisjoner øker med kvaliteten på økonomiplanarbeidet

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Eierskapsmelding for Verran kommune

Eierskapsmelding for Verran kommune 2012 Eierskapsmelding for Verran kommune Oversikt over Verran kommunes involvering i andre selskap/bedrifter, samt kommunens samlede eierskap. Et styringsdokument for folkevalgte og administrasjon. Innhold

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.6.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Handlingsprogram 2014-2017 VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Lier kommunes handlingsprogram 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2013. Saksfremlegget til behandlingen besto av rådmannens beslutningsgrunnlag

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer