Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling"

Transkript

1 Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 75/08 Godkjenning av protokoll for forrige møte PS 76/08 Interpellasjoner og spørsmål PS 77/08 Etablering av frivillighetssentral PS 78/08 Kulturstøtte til aksjeselskap PS 79/08 Økonomiplan og årsbudsjett 2009 PS 80/08 Meldinger og informasjon Sverre Johnsen leder Torleif Gjellebæk Rådmann Møteinnkalling side 1 av 21

2 PS 75/08 Godkjenning av protokoll for forrige møte Møteinnkalling side 2 av 21

3 PS 76/08 Interpellasjoner og spørsmål Møteinnkalling side 3 av 21

4 Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2008/288 - Lag og foreninger F08 Siw Bankerud Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Utvalget for kultur og personrettede tjenester /08 Formannskapet Kommunestyret Etablering av frivillighetssentral Sammendrag På bakgrunn av et verbalforslag fra Frp er det utredet muligheten for å etablere frivillighetssentral i Hvaler kommune. Dette er også i tråd med regjeringens frivillighetspolitikk. Frivillighetssentralen bør startes som et prosjekt, som i løpet av de 5 første månedene i 2009, arbeider med å etablere samarbeidsavtaler vedr deltagelse og økonomi. Fra 1. mai 2009 etableres frivillighetssentralen som en avdeling under virksomhet kultur på bakgrunn av de avtaler som er inngått, med midler fra KKD, de frivillige og kommunen. Frivillighetssentralen vil kunne bidra med frivillig arbeid i forhold til eldre, brukere av NAV, enslige foreldre og deres barn, og samordne dette for å skape en synergieffekt. For å nå flest mulig bør frivillighetssentralen ligge sentralt og lett tilgjengelig, med muligheter for å skape et treffpunkt for både brukere og frivillige. Saksopplysninger Regjeringen la i august 2007 fram stortingsmeldingen Frivillighet for alle, der det blir lagt til rette for at det frivillige arbeidet skal bli mer helhetlig og at det skal bli enklere å organisere med hensyn til økonomi. Regjeringens frivillighetspolitikk baserer seg på 4 grunnprinsipper: bedre rammebetingelser for frivillig sektor, økte ressurser for lokal aktivitet, styrket inkludering og integrering, og styrket kunnskap og forskning. I Hvaler kommune kom det 12. des 2007 et verbalforslag fra Frp i forbindelse med budsjettet for 2008 vedrørende det å utrede muligheten for å etablere Frivillighetssentral. På bakgrunn av dette ble det bl a tatt kontakt med Kirsten Koht som er en av de som var med å etablerte frivillighetssentral i Bærum. Det ble invitert til et møte der Koht la fram de erfaringene hun har i forhold til etablering av frivillighetssentral. På dette møtet møtte det en del frivillige som det nå er tatt fornyet kontakt med. I Hvaler er det stor frivillig innsats med mange lag og foreninger. For å kunne samordne all den frivillige innsats som pr i dag eksisterer og for å tenke mer helhetlig i forhold til både brukere og ytere av frivillig innsats, vil det kunne være en fordel med en samlende instans. På bakgrunn av dette er det ønskelig å etablere en frivillighetssentral på Hvaler. Hvilke mål er det for samarbeidet mellom de frivillige og kommunen Når det gjelder frivillighetssentralens mål, så er det å kunne etablere et samarbeid mellom de frivillige og mellom de frivillige og kommunen for å kunne tilføre nærmiljøet noe mer enn det man har pr dags dato. Gjennom å samordne den frivillige innsatsen, samt kartlegge hvilke behov som finnes, kan man på en effektiv måte matche behov og frivillig innsats. De frivillige vil kunne gjøre seg nytte av dette, da man kan få hjelp til organisering av det frivillige arbeidet i en frivillighetssentral som har oversikt over den frivillige innsatsen som skjer i kommunen. De frivilliges perspektiv o De frivillige må oppleve at de eier sentralen Møteinnkalling side 4 av 21

5 o o o o o Gi en opplevelse av å tilføre noe som man ikke har i dag - synergieffekt Være en møteplass for frivillige og brukere Gi muligheter for tilgang til lokaler for f eks møtevirksomhet Nye muligheter når det gjelder nyrekruttering til frivillige organisasjoner Samordning av frivillig innsats Kommunens perspektiv o Uløste oppgaver kan bli løst gjennom frivillig innsats o Skape arenaer for kontakt mellom kommunen og de frivillige organisasjonene o Inspirasjon gjennom samarbeid med nye samarbeidspartnere o Muligheter for å gi brukere utenfor arbeidsmarkedet en meningsfylt sysselsetning Aktuelle samarbeidspartnere Hvaler kommune har tidligere vært i kontakt med noen frivillige med tanke på etablering av frivillighetssentral. Dette er parter som kontaktes på nytt: Kirkøy pensjonistforening, Hvaler menighet/menighetsrådet, Stiftelsen Dypedalsåsen, Hvaler Rotary, Hvaler Lions, Mina Larsen, Lisbeth Magnussen, Carl magnus Svalund, Roy Baltzersen. Det finnes flere frivillige organisasjoner i Hvaler og disse bør kontaktes: Norges kvinne- og familieforbund, Hvaler IL, Hvaler Ballklubb, Hvaler jeger- og fiskeforening, Hvaler Musikkforening, Hvaler Trivselskor, Hvaler hagelag, Hvaler sportsskyttere. Organisering Med tanke på etablering av frivillighetssentral er det viktig å ta stilling til organisajonsmodell. I den forbindelse er viktig med fokus på balanse mellom fleksibilitet og forutsigbarhet. Når det gjelder valg av organisasjonsmodell har det blitt vurdert at sentralen er eid av en stiftelse, at de frivillige står som eier eller at sentralen er kommunalt eid. Med hensyn til stiftelse, innebærer endringene i stiftelsesloven av 2005 at det kreves mye administrasjon i forhold til dette eierskapet. Med tanke på at frivillighetssentralen i Hvaler blir en liten sentral, vil det som stiftelse medføre uforholdsmessig mye administrasjon. Dette da det stilles store krav til rapportering og oppfølging i henhold til stiftelsesloven. Denne organisasjonsformen vil derfor ikke være hensiktsmessig for en liten frivillighetssentral som den på Hvaler vil være. Frivillige organisasjoner står ofte som eier av frivillighetssentraler. Denne måten å organisere på vil i mange tilfelle være gunstig der hvor det er god økonomi og vilje til å satse. På den måten slipper man et byråkratisk system ved ansettelser etc. Lønn og godtgjøringer kan forhandles frem mellom partene. Det kan virke ansporende ved at man må jobbe hardere for å skaffe midler til drift. På den annen side må den daglige lederen tigge egen lønn, i tillegg til at det med flere lag og foreninger som eiere kan skape kaos eller prestisje og dermed uklarheter i forhold til hvem som skal ta avgjørelser. Og man vil dessuten likevel være avhengig av sterk kommunal innsats. Det vil være større uklarheter omkring hvem som reelt skal eie sentralen, noe som kan føre til store utfordringer md tanke på at man har forskjellig syn på satsningsområder, noe som igjen kan bidra til usikkerhet og lange prosesser. Frivillige må likevel ha en sentral plass i organisasjonen uansett hvilken modell man velger. En organisasjon der man kan føle trygghet, er absolutt en fordel for å kunne utføre en best mulig jobb. Daglig leder må føle at de rutiner som angår ansettelse, lønn og andre beslutninger er under kontroll. Med kommunen som eier vil det være ryddige forhold med tanke på arbeidsgiveransvar, lønn etc. Kommunalt eierskap vil også gi nærhet til de virksomhetene det er naturlig at frivillighetssentralen samarbeider med, f eks kultur, NAV, tiltak for funksjonshemmede og pleie og omsorg. Det som kan tale mot at kommunen står som eier, er at kommunen vil få et ansettelseforhold med utgift på 40% av kostnadene, samt at retningslinjene for bruk av daglig leder gir begrensninger i forhold til disponeringen. Dette med bakgrunn i retningslinjene for frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler. Dette vil imidlertid kunne veies opp av de frivilliges økonomiske bidrag og øvrige fordeler ved kommunalt eierskap. Retningslinjene for styret ved kommunalt eierskap er beskrevet i Retningslinjer for frivillighetssentaler/nærmiljøsentraler: Møteinnkalling side 5 av 21

6 Styret Kommunalt- og organisasjonseide: Styret er sentralens øverste organ mellom årsmøtene. Styret velges og får sin fullmakt fra årsmøtet. Styret skal ha et mandat fra eier som regulerer hvem som har regnskapsog budsjettansvar, ansettelsesmyndighet, arbeidsgiver- og arbeidslederansvar. Beliggenhet Fokuset på beliggenhet vurderes i forhold til brukerperspektiv, hva gjelder tilgjengelighet, møteplass, aktiviteter etc. 1. Beliggenhet: Bør ligge sentralt. 2. Tilgjengelighet: Hensiktsmessig med beliggenhet i et tettbefolket område med gode muligheter for offentlig transport - et sted folk ferdes til daglig 3. Kjøkkenmuligheter: Større mulighet for å bli et møtested/treffpunkt hvis det er tilgang til en form for kafèvirksomhet. 4. Parkeringsplasser: Viktig med parkeringsplasser både for sentralens eiere og besøkende, spesielt med tanke på å kunne være et naturlig treffpunkt for frivillige/bruker. 5. Lagringsplass: En fordel å kunne tilby de frivillige et sted å ha møter/oppbevare materiell som har med frivillig virksomhet å gjøre. 6. Arbeidsmiljø: Mulighet for kontor med data- og telefontilgang, samt kolleger. 7. Aktivitetsmuligheter: Lokaler som gjør det mulig med differensierte aktiviteter Det mest hensiktsmessige vil være at man utnytter kommunale lokaler som ikke er i bruk på dagtid som lokalitet for en frivillighetssentral. Med tanke på beliggenhet, tilgjengelighet, tilgang til kjøkken, parkeringsmuligheter, arbeidsmiljø og aktivitetsmuligheter, vil det mest hensiktsmessige stedet være Hvalerhallen. Det eneste som ikke er hensiktmessig i samme grad er lagringsplassen, noe som vil endres med Fritidsklubbens forslag til endring av lokalene i Hvalerhallen, slik at underetasjen kan brukes i sammenheng med kafè- og halldelen; dvs med tilgang fra den ene delen til den andre. Denne endringen er det søkt midler til fra Frifond-midlene. Omgjøringen vil også gi frivillighetssentralen og de frivillige organisasjonene muligheter for møteplasser og det vil åpne opp for mulighet til differensierte aktiviteter. Hva gjelder arbeidsmiljø har leder for fritid og idrett kontor i samme lokaler. Finansiering Det ville være hensiktsmessig å etablere frivillighetssentral som et prosjekt med kommunal finansiering. Prosjektet vil finansieres med fondsmidler avsatt til frivillighet. I prosjektperioden, som foreslås å være fra 1/1-09 til 1/5-09, vil det etableres samarbeidsavtaler med de frivillige. Etter prosjektperioden vil frivillighetssentralen bli driftet som et spleiselag med midler fra KKD, de frivillige og kommunen. Kommunen vil i den forbindelse bidra med lokaler og strøm. Budsjett Budsjettperiode Inntekter Tilskudd fra KKD Kommunale prosjektmidler Husleie/strøm Midler fra frivillige Sum inntekter Utgifter Lønn 50% stilling Arbeidsgiveravgift/forsikring Sum lønnsutgifter Møteinnkalling side 6 av 21

7 Lokaler/strøm Transport Inventar/kontorrekvisita Telefon/porto Opplæring/kurs Sum andre kostnader Sum utgifter Det vil søkes midler til drift av frivillighetssentral hos KKD. Maksimalt tilskudd forutsetter daglig leder ansatt i 100% stilling og minimum 40% lokal finansiering av driften. Med tanke på kommunenes størrelse, vil det være naturlig å tenke at det er tilstrekkelig med en 50% stilling som leder. Det vil derfor være aktuelt å søke 50% av maksimalt tilskudd. Forslag til tiltak i regi av frivillighetssentral Barn og unge: Ressurspersoner: Voksne deltar i skole, barnehage og sfo for å formidle temaer innenfor undervisningen Natteravner: Foreldre, FAU og frivillige deltar i natteravning i sommermånedene (denne ordningen finnes allerede, men erfaringsmessig har det vist seg at det er behov for mer struktur rundt natteravningen) Styrking av sosialt nettverk: Støtte enslige foreldre gjennom barnevaktordning, positive opplevelser som f eks aktiviteter for mor/foreldre Leksehjelp Bistand og omsorg: Etablere og opprettholde sosiale nettverk: Aktiviteter for de med begrenset nettverk, f eks turer, besøk, trening Hyggekvelder: Frivillige organisasjoner arrangerer sosiale aktivieter Venneforeninger: Pårørende danner foreninger for å ta ansvar for ulike aktiviteter Praktisk hjelp i hjemmet Levekår: Kulturelle innslag i offentlige arrangementer: Dans, musikk, kunst Delaktig i sommerklubb for barn og ungdom Opplæring av grunnleggende ferdigheter innen f eks mobiltelefoni og IKT I oppstartfasen vil det være hensiktsmessig med enkle samfunnsnyttige oppgaver. Dette kan f eks være besøkstjeneste, hjelp til handling og leksehjelp. Vedlegg Retningslinjer for frivillighetssentaler/nærmiljøsentraler Innkomne merknader Ingen Hjemmelsgrunnlag Retningslinjer for frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler Vurdering På bakgrunn av Frp sitt verbalforslag er det utredet muligheten for å etablere frivillighetssentral i Hvaler. Dette er også i trå med stortingsmeldingen Frivillighet for alle, datert august 2007, der det legges vekt på at det frivillige arbeidet skal bli mer helhetlig og at det skal bli enklere å organisere med hensyn til økonomi. Målet med en frivillighetssentral er å samordne det frivillige arbeidet og å skape en synergieffekt. For å lykkes med dette er det nødvendig at de frivillige har en opplevelse av å ha et eierforhold til sentralen Møteinnkalling side 7 av 21

8 og at de kan dra nytte av visse fordeler som f eks møtelokaler. Kommunen på sin side vil kunne få dekket behovet for ikke lovpålagte tjenester som pr i dag står udekket, samt at det vil skapes arenaer for kontakt og samarbeid mellom kommunen og de frivillige. Konklusjoner Kommunestyret vedtar at det etableres en frivillighetssentral i regi av virksomhet kultur i Hvaler kommune. Det vil innebære at det etableres et prosjekt som fra 1/1-09 til 1/5-09 arbeider med å opprette samarbeidsavtaler både hva gjelder deltagelse og økonomi. Fra 1/5-09 drives sentralen med støtte fra KKD, samt med et spleiselag mellom de frivillige og kommunen. Rådmannens forslag til vedtak Kommunestyret vedtar å etablere frivillighetssentral fra 1/5-09. Etablering av frivillighetssentralen gjennomføres i prosjektperioden fra 1/1-09 til 1/5-09. Frivillighetssentralen organiseres med kommunen som eier med et eget driftsstyre. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 8 av 21

9 Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2008/ Kulturstøtte til aksjeselskap C00 Torkel Varfjell Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for kultur og personrettede tjenester /08 Kulturstøtte til aksjeselskap Sammendrag Denne saken er svar på en interpellasjon fra forrige møte i UKPT. Sak 67/08 Saksopplysninger Virksomhet Kultur i Hvaler kommune har de siste fire åra gitt støtte til flere aksjeselskaper. Den største støtten er gitt firmaet Kulturproduksjoner 2005 AS som nå har byttet navn til Stenhoggern AS. Dette firmaet har stått bak oppsettingene i Brottet arena med musikkspillet Stenhoggern, Brottungær og Jeppe i Brottet. Virksomhet Kultur tilbyr støtte ved bruk og disponering av kommunens lokaler, tekniske utstyr og kompetanse i tillegg til direkte økonomiske bidrag. Slik støtte gis og tilbys fortløpende etter de kriteriene som gjelder for tildeling av kulturstøtte. Det er et vedtak fra kommunestyret som presenterer at aktivitet for barn og unge under 19 år i kommunale lokaler skal være gratis. Vi praktiserer dette etter Opplæringsloven som sier at aktivitet skal være gratis på hverdager fram til kl Voksenaktivitet må betale hvis den ikke er underlagt bestemmelser om voksenopplæring. I helgene kan det tas betaling for bruk av lokalene. Dette blir gjennomført overfor alle organisasjoner som ønsker bruk av kommunens lokaler. Unntaket er eksterne leietakere av hall, gymsaler og klasserom i ferier (hverdager). Disse betaler for bruk selv om målgruppen er barn og unge. Barn og unges bruk i helgene faktureres med 50 % av voksenpris etter kommunens gebyrregulativ. Flere aksjeselskap og foretak har mottatt støtte med tilbud om teknisk utstyr og kompetanse: Diverse firmaer og personer som har stått bak arrangementer på Hvaler Gjestgiveri. (Tom Rohde-Moe, Ingar Guttormsen, Knut Fougner og Quint AS). De tre førstnevnte er bakmennene til enkelte revy- og konsertoppsettinger i bakgården på Gjestgiveriet. Quint AS er managementet til Bjørn Eidsvåg, som arrangerer konsertene med nevnte artist på Gjestgiveriet de siste sommerne. Cardio AS, som er selskapet bak Vertshuset Skjærhalden (Pizzaen), Cafe Oline og Herføllrenna Kro. Forhold knyttet til arrangementer og aktører i Brottet. I 2004 mottar Stenhoggern kr ,- til et forprosjekt (Sak i OKO , saksnummer 04/00460) I forbindelse med markeringen av Unionsoppløsningen (fra Sverige 1905) ble det planlagt flere arrangementer i Hvaler kommune. Kystmuseet Hvaler, AOF i Fredrikstad, Hvaler Arbeiderparti og LO ønsket å framføre et musikkspill på Dypedal. Spillet skulle blant annet ta for seg svenskeinnvandringen av stenhoggere til kommunen på slutten av 1800 tallet. Den politiske saken omhandler unionsoppløsnigen og kulturarrangementer i denne forbindelse. Hvaler kommune var med i et fylkeskommunalt prosjekt sammen med Bohuslän og de svenske kommunene som grenser til Østfold. Dette het Grenseland 2005 og var en paraplyorganisasjon for kulturarrangementer på begge sider av grensen i forbindelse med nevnte markering som jo kuliminerte med åpningen av den nye Svinesundsbroen (med begge konger) Møteinnkalling side 9 av 21

10 Hvaler kommunens to offisielle arrangement ble med den nevnte politiske saken: Stenhoggern og StenKunstHvaler (kunstprosjekt på Røsshue). Dette siste prosjektet har mottatt ca. kr ,- årlig fra Hvaler kommune fra 2005, altså til sammen kr ,-. Prosjektet skal avsluttes neste år). Prosjektet Stenhoggern ble i 2005 et: Utendørs Teaterspill (Musikkspillet Stenhoggern) Et bokprosjekt (Boka til Ulf Hjardar om Stenhoggeraktiviteten på Hvaler) Utstilling på Kystmuseet Et skoleprosjekt (som en del av den lokale kulturelle skolesekken) Selve Musikkspillet ble på bakgrunn av midler i nevnte forprosjekt skrevet av Jens Olav Simensen og Hans Petter Tøgersen. Musikken ble komponert av Svein Gunnersen. I etterkant av forprosjektet ble det etablert et aksjeselskap, Kulturproduksjoner 2005 AS, som har tre hovedeiere : Hvaler Grupperingen, (I Brønnøysund registrert som Hvaler Kulturvernforening) bestående av Hvaler Menighet, Kystmuseet Hvaler, Hvaler Arbeiderparti, Hvaler SV, Hvaler Fiskerforening og Kvinne og familieforbundet. Arbeiderbevegelsen, ( I Brønnøysund registrert som AOF Fredrikstad Moss) LO`s kulturfond og AOF. Glommen Kultur ANS, Musikkspillets opphavsmenn.(ole Hermann Lundberg, Hans Petter Tøgersen og Svein Gunnersen, (det samme som Kulturværste AS)) Årsaken til at aksjeselskapsformen er valgt, synes som en sikring av deltagende organisasjoner. Disse ville kunne blitt stilt til økonomisk ansvar for totalbeløp ved eventuelle store underskudd om ikke aksjeselskapsformen var valgt. Hver av eiergrupperingene hadde 1/3 av aksjekapitalen i selskapet til å begynne med. Kulturproduksjoner 2005 AS ble stiftet Hans Petter Tøgersen er styreleder fra oppstarten og Jens Olav Simensen er daglig leder. Han trekker seg ut etter sesongen 2005 for å tiltre som direktør på Hotell City i Fredrikstad. Firmaet har forandret navn til Stenhoggern AS i august Hans Petter Tøgersen er nå daglig leder, mens Øyvind Wevling er styreleder. Hvalergrupperingen er utvidet til også å gjelde Hvaler Barne og Ungdomsteater (HBU), som er en organisasjon etablert på Hvaler i år. HBU ble startet som et resultat av et samarbeid mellom Kulturproduksjoner 2005 AS og Hvaler kommune i forbindelse med oppsettingen av musikkspillet Brottungær i Stenhoggern AS er registret i Brønnøysundregisterne i kategorien = Selvstendig kunstnerisk virksomhet, og sektorkode 710 = private foretak med begrenset ansvar (aksjeselskaper m.v.) + merverdiavgiftsmantallet. Våren 2005 ble det vedtatt at restmidler fra tusenårsmarkeringen (i 2000) på til sammen kr ,- skulle bevilges til Brottet arena og musikkspillet Stenhoggærn, altså Kr til hver. Selve arenaen Brottet ble etablert med en formidabel dugnadsinnsats av organisasjoner, firmaer og privatpersoner i Hvaler samt gode bidrag fra Hvaler kommune til teknisk infrastruktur og transport. Foreningen Kystmuseet Hvaler, nå Hvaler Kulturvernforening fester eiendommen, på til sammen 13 mål, som arenaen ligger i, av Hvaler kommune for kr. 1500,- i året (avtale fra 2007). Hvaler Kulturvernforening har tatt initiativ til og fått vedtatt en reguleringsplan for området (2008) som sikrer eiendommen til allmenn bruk. Kulturstøtte og kriterier. Kulturstøtte gis som administrativt enkeltvedtak etter kommunens delegeringsreglement. I spesielle tilfeller legges enkeltsaker fram for politisk behandling, jfr. avtaler som forplikter over tidsperioder og framstår som prinsipielle. De politiske vedtatte kriterier for tildeling av Kulturstøtte fra 2006 sier blant annet at: Profileringsmidler Formål Møteinnkalling side 10 av 21

11 Formålet med tildeling av profileringsmidler er å stimulere til gjennomføring av arrangementer og aktiviteter som bidrar til positiv markedsføring av Hvaler. Dette gjelder både enkeltstående og faste, årlige tilstelninger. Midler kan også tildeles som underskuddsgaranti eller tilbud om bruk av kommunens lokaler og tekniske utstyr. Hvem kan søke? Bidrag gjennom profileringsmidler gis fortrinnsvis hjemmehørende organisasjoner som ønsker å gjennomføre arrangementer som skaper aktivitet i kommunen og markedsfører Hvaler utenfor kommunegrensene. Søknad fra andre organisasjoner, private og næringsdrivende både i og utenfor kommunen kan aksepteres i særlige tilfeller. Søknader behandles fortløpende. Innhold i søknaden Søknad formuleres som brev til Hvaler kommune og må inneholde nødvendig beskrivelse av det enkelte arrangement. Der det stilles krav til regnskap og budsjett må slike selvsagt følge søknaden. Beregningsgrunnlag Det vil bli foretatt en skjønnsmessig vurdering av hver enkelt søknad hvor komplett budsjett for det enkelte arrangement framkommer. Årlige, faste arrangementer må framlegge revidert regnskap for forrige års gjennomføring. Organisasjoner eller andre sammenslutninger kan ikke påregne tilskudd når regnskapet viser overskudd før inntektsfordeling til samarbeidspartene. Ubrukte midler De i budsjettet avsatte midler til profileringstilskudd som ikke utbetales eller frigis, søkes overført et disposisjonsfond for å kunne bygge opp et bredere økonomisk fundament til og kunne møte større arrangementer. Her framgår det altså at kulturstøtte kan gis til organisasjoner, næringsdrivende og privatpersoner som også har sitt tilhold utenfor kommunen, men som bidrar til positiv markedsføring av Hvaler. Det har tidligere vært signalisert tydelig fra politisk miljø i Hvaler at det har vært viktig å støtte arrangementene i Brottet, fordi det har blitt sett på som viktig med kommunalt bidrag til å utvikle den spektakulære arenaen positivt. Virksomhet Kultur har fulgt opp disse signalene, men også stilt kritiske spørsmål rundt utviklingen av arenaen og ikke minst har vi ønsket en tydeliggjøring av hvem som har et ansvar for denne. Utad kan det synes som at Kulturproduksjoner AS (Stenhoggern AS) er den organisasjonen som også har bestemt hvordan arenaen skulle utvikles og presenteres. Det er helt klart at det er Hvaler Kulturvernforening som eier og drifter arenaen. Denne organisasjonen har jo også et eierforhold til de lokalene og eiendommen Østfoldmuseet (Kystmuseet Hvaler) formidler vår nære historie fra. For sesongen 2007 presenterte Kulturproduksjoner en ide om etablering av et Barne og Ungdomsteatertilbud i Hvaler kommune. Dette skulle baseres på et nyskrevet stykke (av Hans Petter Tøgersen og Svein Gunnersen) som skulle hete Brottungær. Handlingen her hadde også et historisk preg hvor motpartene er Brottunger og Gårdsunger. I denne sammenhengen innledes et samarbeid mellom Kulturproduksjoner AS og Virksomhet Kultur. Kulturavdelingens engasjement ble stort fordi vi mente det ville være viktig med et teatertilbud gjennom kulturskolen og vi trodde dette kunne være en god anledning til å få etablert et kvalitativt godt dramatilbud for barn og unge på slik måte. Dette handler om at vi hadde merket et ønske fra barn og foreldre om nettopp et slikt tilbud. Det ble utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Kulturproduksjoner AS og Virksomhet Kultur som etter vår mening var et riktig skritt på veien for å kunne oppnå ønsker og mål. I arbeidet med Brottungær ble det etablert en foreldregruppering som var helt nødvendig i gjennomføringen av oppsettingen. I samarbeidsavtalen var det enighet om at et eventuelt overskudd fra Brottungedelen av arrangementene i Brottet skulle fordeles på 3: 1/3 til Kulturproduksjoner AS, 1/3 til foreldregrupperingen og 1/3 til Virksomhet Kultur. Hvaler kommunes samlede bidrag til dette prosjektet var i 2007 Kr ,- i overføring og ,- i tjenestelevering. (Audition, prøver, spilling og annen praktisk bistand). I tillegg regnet vi inn bruk av kommunale lokaler som en del av støtten. Vi ba Kulturproduksjoner om delt regnskapsføring for Brottungær og Stenhoggern. Møteinnkalling side 11 av 21

12 Nedenfor presenteres en oversikt på bevilgninger til overføringer og tjenester fra Hvaler kommune til Kulturproduksjoner AS som er det eneste aksjeselskapet som har mottatt rene økonomiske bidrag. Det er viktig og bemerke at våre totale bevilgninger, altså både kontanter og tjenester, har initiert mulighet for firmaet å få tilsvarende midler i kontanter fra andre. For eksempel Østfold fylkeskommune og Norsk Kulturråd. Etter virksomhet Kulturs vurdering har arrangementene i Brottet i stor grad bidratt til positiv presentasjon og markedsføring av kommunen. År Overføring Tjenester Underskudd Totalt Eks bevilg,* Brottungær Brottungær * *1 Overføring fra fond til tusenårsmarkering (se sak) *2 Inklusiv overskudd fra 07 (25000) som vår andel I tillegg har kommunen betalt på grunn av manglende mulighet til bruk av Brottet i forbindelse med nabokrangel om arenaen og saksbehandlingsfeil i Hvaler kommune Regnskapsplikt. Kulturproduksjoner AS har levert reviderte regnskap i forbindelse med sine søknader om støtte til Hvaler kommune. Disse har det ikke vært spesielt mye å utsette på. Etter vår mening er det høye utgifter til både infrastruktur (lyd, lys, regi) og honorarer til skuespillere. Men samtidig handler disse utgiftene om at man ønsker et kvalitetsnivå som nettopp har bidratt til nevnte positive markedsføring av kommunen. Hvaler kommune har ikke behov for en utvidet regnskapskontroll med aksjeselskap, som jo har større krav på seg enn frivillige organisasjoner etter lovgivningen. Vedlagt følger regnskap for Kulturproduksjoner 2005 AS nå Stenhoggern AS med samme organisasjonsnummer. Eksport av regnskap fra Opplysningen 1881 for Kulturproduksjoner 2005 AS Org nr: Kråkerøyveien 2, 1601 Kråkerøy Resultatregnskap Valutakode NOK NOK NOK Sum salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Møteinnkalling side 12 av 21

13 Beholdningsendringer Lønnskostnader Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend Nedskriving av driftsmidler/im. eiend Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt på investering i datterselskap Sum annen renteinntekt Sum annen finansinntekt Sum finansinntekter Sum annen rentekostnad Sum annen finanskostnad Sum finanskostnader Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Netto ekstraordinære poster Skattekostnad på ekstraordinært resultat Årsresultat Avsatt utbytte Konsernbidrag Overføringer til/fra annen egenkapital Balanseregnskap EIENDELER Forskning og utvikling Konsesjoner, patenter, lisenser Utsatt skattefordel Sum immaterielle anleggsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Skip, rigger, fly og lignende Driftsløsøre/inventar/verktøy Sum varige driftsmidler Aksjer/investeringer i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre langsiktige fordr Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Sum varelager Kundefordringer Andre fordringer Konsernfordringer Krav på innbetaling av selskapskapital Sum fordringer Aksjer og andeler i samme konsern Markedsbaserte aksjer Markedsbaserte obligasjoner Andre markedsbaserte finansielle instr Andre finansielle instrumenter Sum investeringer Kasse/bank/post Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Aksjekapital/selskapskapital Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Møteinnkalling side 13 av 21

14 GJELD Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger til forpliktelser Sum avsetninger til forpliktelser Langsiktig konserngjeld Ansvarlig lånekapital Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Konvertible lån Sertifikatlån Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige utgifter Utbytte Kortsiktig konserngjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Revisorbemerkning for 2007: Hele aksjekapitalen er tapt, videre drift forutsetter kapitaltilførsel og/eller resultatforbedring. Slik regnskapene er satt opp, kommer det ikke fram spesifikasjoner i økonomiske bidrag fra det offentlige. Dette er ført som driftsinntekter. Når det gjelder 2008 er altså ikke regnskapet ferdig enda, og blir vel ikke presentert før på nyåret Vi har hørt at tidligere underskudd er rettet opp, og at det sannsynligvis kan presenteres et overskudd for sesongen Eierforhold. Kulturproduksjoner 2005 AS er stiftet , har forandret navn til Stenhoggern AS (2008) og har Hans Petter Tøgersen som daglig leder (hele perioden). Nåværende styreleder er Øyvind Wevling. Eierforhold er følgende: 45 % Hvalergrupperingen (Hvaler Menighet, Hvaler Kulturvernforening, Hvaler Fiskerforening, Kvinne og Familieforbundet, Hvaler AP og Hvaler SV, 45 % LO og AOF (i Fredrikstad/Moss) og 10 % Glommen Kultur ANS (Kulturværste`) (Hans Petter Tøgersen, Ole Hermann Lundberg og Svein Gunnersen). Aksjekapitalen er på Kr ,-. Alle aktørene i Kulturværste AS figurerer med andre foretak i ulik kultursammenheng. Hvalergrupperingen har i 2008 gitt fra seg 15 % eierandel til Hvaler Barne og Ungdomsteater, som er en frivilling organisasjon registrert i Brønnøysundregisterne. Kulturstøtte fra andre. De bidrag som gis fra Hvaler kommune må ses i en sammenheng med muligheter for tildeling fra andre aktører som støtter kulturlivet, bl.a. Østfold Fylkeskommune og Norsk Kulturråd. Østfold fylkeskommunes økonomiske støtte til arrangementer på Hvaler har begrenset seg til de samme beløpene som Hvaler kommune har sett seg råd til. Dette gjelder ikke bare det som har skjedd i Brottet, men også søknader til andre viktige kulturevenementer som StenKunstHvaler. Når det søkes kulturrådet eller fylkeskommunen om økonomisk støtte, forutsetter tildeling at kommunene gir tilsvarene beløp. Dersom kommunens bidrag blir lavere nedjusteres støtten fra kulturrådet eller fylkeskommunen. Dette betyr at Hvaler, som liten kommune med små ressurser til kulturstøtte, kommer til kort ovenfor de kommunene som har større kulturbudsjetter og sannsynligvis mer ressurser til tjenester. Utskrift fra Brønnøysundregisterne: Møteinnkalling side 14 av 21

15 Organisasjonsnummer (STENHOGGERN AS) Endring av styre Navn/foretaksnavn: STENHOGGERN AS Organisasjonsnummer: Forretningsadresse: Vestre Frydenberg vei FREDRIKSTAD Kommune: Organisasjonsform: FREDRIKSTAD Aksjeselskap Styre: Styrets leder: Øyvind Wevling, Stormmusberget 6 Hus Nr. 18, 1684 VESTERØY Nestleder: Styremedlem: Varamedlem: Arne Berg Hans Petter Thøgersen Arnt Otto Arntsen Synnøve Hauge Pedersen Bente Iren Vikerstrand-Hansen Terje Elias Havrøy Bernt Dagfinn Oremo Irene Storehjelm Svein Oddvar Gundersen Foretaksregisteret Organisasjonsnummer (STENHOGGERN AS) Endring av kapital Navn/foretaksnavn: STENHOGGERN AS Organisasjonsnummer: Forretningsadresse: Vestre Frydenberg vei FREDRIKSTAD Kommune: Organisasjonsform: FREDRIKSTAD Aksjeselskap Kapital: NOK ,00 Møteinnkalling side 15 av 21

16 Vurdering Virksomhet Kultur mener det var viktig å støtte arrangementene i Brottet arena. Det var viktig at initiativtakerne til Stenhoggern og Brottungær fikk støtte fra kommunen i oppstartsfasen. Etter hvert har kommunen redusert både innsats og bidrag. Stenhoggern er hittil sett av over personer og er på den måten et av de største kulturarrangementene i Østfold de siste årene. I tillegg var det stort besøk på Brottungær både i fjor og i år. Det er ingen tvil om at arrangementene i Brottet arena bidrar til positiv markedsføring av Hvaler (kriterier for kulturstøtte). Brottet arena bør kunne utvikles til et kulturelt fyrtårn i Hvaler kommune. Dette kan oppnås ved gode initiativ fra eierne av arenaen og ulike kulturprodusenter i samarbeid med virksomhet kultur i Hvaler kommune. Etter vår mening ligger det store utfordringer i både økonomi til utvikling av infrastruktur i og rundt arenaen, og begrensninger i reguleringsbestemmelser for området. Virksomhet Kultur skal være positive til utvikling og bruk, men må vurdere muligheter og utviklingspotensiale til hvert enkelt tiltak. Vi vil gjerne samarbeide med flere aktører. Konklusjoner Se saksframlegg Rådmannens forslag til vedtak UKPT tar saken til orientering. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 16 av 21

17 Saksnr 2008/ Økonomiplan og årsbudsjett 2009 Arkivkode Saksbehandler Kurt Skarning Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget /08 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Utvalget for kultur og personrettede tjenester /08 Utvalget for miljø og teknikk /08 Formannskapet Kommunestyret Økonomiplan og årsbudsjett 2009 Sammendrag I økonomiplanens kap 2.3 viser hovedoversikten for driftsbudsjettet balanse mellom driftsinntekter og driftsutgifter. Rådmannens forslag inneholder i 2009 og 2010 et positivt netto driftsresultat på henholdsvis 3,4 og 1,3 mill kr som foreslås avsatt til disposisjonsfond. For årene 2011 og 2012 ventes to mindre negative driftsresultat på 0,5 mill kr som foreslås dekket av fondsmidler. Disse driftsresultatene er fortsatt langt unna anbefalt nivå for å kunne opprettholde en sunn kommuneøkonomi og for å ha økonomiske reserver i forhold til endringer i driftsforutsetningene. Disponibelt netto internt driftsresultat burde i henhold til teorier om kommunal økonomistyring vært på minimum 3 % av sum driftsinntekter. Dette betyr at resultatet i 2009 burde vært om lag 6 mill. kroner, og i resten av økonomiplanperioden noe mer enn dette hvert år. Rådmannen har konsistent gjennom flere år pekt på de store økonomiske utfordringene som ligger foran oss. Utfordringer som følger av at driftsresultatene er definitivt for svake til å bære de store investeringsbehovene som særlig finnes innenfor omsorgsektoren, samt de driftsøkonomiske konsekvensene av disse investeringene. Det finnes ingen reserver av betydning i kommunens økonomi, verken i form av avsetninger, papirer eller fast eiendom. For inneværende budsjettår er det lagt opp til en stram prioritering av driftsrammer og investeringer. Dette for å kunne holde vedtatte føringer om økonomisk forbedring i henhold til analysene fra AGENDA Utredning & Utvikling, tilsvarende om lag 10 mill. kroner basert på regnskap 2006, i løpet av en 3 års periode. Målet om økonomiske forbedring er foreslått realisert med 25 % i 2008, 50 % i 2009 og 25 % i Forslaget til økonomiplan /årsbudsjett 2009 viser at kommunens inntekter øker betydelig, men likevel mindre enn de utgiftene som kommunen i liten grad kan påvirke. Samtidig er det foreslått utgiftsreduksjoner som vil føre til at vi oftere enn før vil oppleve at vi ikke klarer å levere lovbestemte tjenester og forvaltning, enten i form av kvalitet, mengde eller type. På tross av dette blir resultatet et netto driftsresultat som ikke monner i forhold til de utfordringene vi har. Erfaringene fra effektiviseringsarbeidet gjennom flere år, AGENDA-rapportene, og utsiktene fremover i økonomiplanperioden, gir etter rådmannens mening klare indikasjoner på at Hvaler kommune neppe kan drives lovlig og forsvarlig som egen kommune innenfor gjeldende rammebetingelser. Møteinnkalling side 17 av 21

18 Fylkesmennene disponerer og fordeler skjønnsmidler til kommunene hvert år ut i fra noen gitte kriterier og litt skjønn. Skjønnsmidlene fordeles bl.a. ut fra kriteriene; historisk fordeling, svak skatteutvikling, kommunens utgiftsbehov, investeringsoppgaver, utilsiktede utgifter som følge av oppgaveendringer, vanskelig økonomisk situasjon og fornyingsprosjekter. Fylkesmannen har imidlertid vært tydelig på at kommunene må utnytte sine inntektsmuligheter før man kan bli prioritert til å få større andel av skjønnsmidlene. Hvaler kommune har fått redusert sitt skjønnstilskudd med kroner i 2009, og fylkesmannen har kommentert at kommunen har dårlig utvikling på levekårsindeksen, men samtidig et meget stort uutnyttet inntektspotensiale i eiendomsskatten. På samme måte som forrige år vil derfor rådmannen foreslå at Hvaler kommune gjennomfører en utredning i 2009 som kan gi oss informasjon om forutsetningene for og mulige virkninger av innføring av eiendomsskatt, kombinert med en reduksjon i det kommunale skatteøret. Rådmannen vil komme tilbake med forslag til mandat og ressursrammer for en slik utredning. Rådmannen gjør oppmerksom på at dette forslaget til økonomiplan og årsbudsjett viser at kommunens økonomiske situasjon er slik at vi oftere enn før vil komme i en situasjon hvor vi ikke driver i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser. Uansett vil rådmannen gjøre sitt absolutt ytterste for å oppfylle plikten til å sørge for at vi driver i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, men dette vil vi altså ikke kunne lykkes med i alle tilfeller. Saksopplysninger Stortinget fastsetter rammer og forutsetninger for plan- og budsjettarbeidet i kommunene gjennom vedtak av lover og i statsbudsjettet. Plan- og budsjettarbeidet er regulert gjennom bestemmelsene i kommuneloven og plan- og bygningsloven. De to lovverkene har ulik forankring, men overlapper hverandre. Plan og bygningsloven og kommuneloven bestemmer at det i hver kommune skal utarbeides kommuneplan, økonomiplan og årsbudsjett. Kommuneplanen har en 12-årig tidsperspektiv, økonomiplanen 4-årig tidsperspektiv mens årsbudsjettet har et kortsiktig årlig tidsperspektiv. Kommuneplanen skal rulleres hvert 4. år, mens økonomiplanen skal rulleres hvert år. Årsbudsjettet og økonomiplanen skal vedtas innen utgangen av hvert år. Årsbudsjettet er delt i et driftsbudsjett for de løpende utgiftene og inntektene, og et investeringsbudsjett for utgifter og inntekter til formål som ikke er løpende, men av mer varig karakter. Investeringstiltakene bør ha en levetid over 3 år og være i størrelsesorden over kroner. Årsbudsjettet omfatter kalenderåret fra 1. januar til 31. desember, og er en bindende plan for bruk av kommunens midler i budsjettåret. De underordnede organene (seksjoner/virksomheter) kan bare bruke midler på kommunens vegne innen de rammene budsjettet setter. Er det ikke vedtatt noe budsjett, har de heller ikke formell fullmakt til å bruke midler. I dette dokumentet er økonomiplanen og årsbudsjettet slått sammen til ett dokument. Det første året i økonomiplanen er årsbudsjettet. Dette er gjort for å effektivisere planarbeidet, samtidig som vi ønsker å sikre sammenheng mellom mål, tiltak og økonomisk gjennomførbarhet, på kort og lang sikt. Vedlegg Vedlegg 1 - Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser Vedlegg 2 - Statistikk for Hvaler kommune Vedlegg 3 - Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2009 kontrollutvalgets vedtak Vedlegg 4 - Hvaler menighetsråds budsjettforslag Kommunelovens 44, om økonomiplan. Kommunelovens 45, om årsbudsjett. Vurdering Hvaler kommune har gjennom flere år hatt sterkt fokus på økonomistyring, og det har vært gjennomført store endringer på mange områder for å bedre økonomien. Resultatet er en mer kontrollert og Møteinnkalling side 18 av 21

19 forutsigbar økonomi, utmelding fra ROBEK-registeret, og betydelige omprioriteringer mellom ulike formål i budsjettet. Analysene fra AGENDA Utredning & Utvikling AS har gitt oss et godt grunnlag for å tilpasse kommunens økonomi til å bli mer bærekraftig. AGENDA-rapportene viser klart at det alt vesentlige av potensialet for reduserte driftsutgifter var innenfor grunnskolen. Potensialet for reduksjon av driftsutgiftene i andre deler av kommunens virksomhet var relativt sett lite. AGENDA-rapportene viser for eksempel at Hvaler kommune har lite utgifter til administrasjon, sammenliknet med andre kommuner. Mulighetene for økte inntekter er også relativt lite, når vi ser bort fra det som innføring av eiendomsskatt kunne ha gitt. I løpet av økonomiplanperioden må det etableres 16 nye plasser i sykehjem. Driftsutgiftene til disse nye plassene vil beløpe seg til netto ca 10 mill. kroner årlig. I tillegg må det investeres om lag 18 mill. kroner for å få etablert disse plassene, med derav følgende nye kapitalkostnader. Rådmannen mener at arbeidet med økonomiplan /årsbudsjett 2009, hensett også til AGENDA-rapportene, viser at det neppe er realistisk innenfor gjeldende økonomiske rammer å klare investeringene med driftsøkonomiske konsekvenser til flere plasser i sykehjem. På tross av de økonomiske utfordringene som Hvaler kommune må håndtere fremover så vil rådmannen fremheve at det i kommende økonomiplanperiode også skjer noe positivt: Mye positivt Det statlige inntektssystemet for kommunene innebærer fordeler for Hvaler kommune, og de statlige økonomiske overføringene øker betydelig i Forslaget til årsbudsjett for 2009 innebærer et netto internt driftsresultat som kan bli en nødvendig støtpute for eventuelt underskudd i 2008, eller eventuelt som sparing (reserve) i Den delen av kommunens lånegjeld som ikke er avgifts- eller gebyrfinansiert reduseres i økonomiplanperioden. Det vi si den delen som belaster kommunens økonomi. Nødvendige investeringer i Spjærøy kirke sluttfinansieres i 2009 Fiberoptisk kabel fra Fredrikstad sentrum til Skjærhalden, med avgreninger til Åttekanten skole, Dypedalåsen eldresenter, Hvaler ungdomsskole/hvalerhallen, Floren skole, Rådhuset, Kornmagasinet og det gamle herredshuset sluttfinansieres i Nødvendig brannteknisk oppgradering gjennomføres ved Åttekanten skole, Dypedalåsen eldresenter og Floren skole. Statlige ordninger med subsidierte lån til skolebygg er positiv i denne sammenheng. Samarbeidet mellom våre tre skoler utvikler seg meget godt, blant annet i tilknytning til leseutvikling, IT-satsning og vurderingsarbeid. Kommunen holder fortsatt høy kvalitet i arbeidet med tilpasset opplæring i grunnskolen. Hvaler kommune forventer full barnhagedekning også i Barnehagene er kreative og fleksible for å tilfredsstille alle behov for nye plasser. Interessenter arbeider med planer for etablering av privat barnehage. Barnehagene vil satse sterkere på språkutvikling (LUS). Kompetanseutvikling for ledere ved skolene og barnehagene i regi av henholdsvis BI og Høgskolen i Østfold og i samarbeid med Fredrikstad kommune. Aktiviteten ved Ungdomsklubben er sterkt økende og det brukes nye muligheter for rusforebyggende arbeid. Utlånet av bøker fra biblioteket er sterkt økende. Kornmagasinet skal i 2009 sette seg som Kulturhus drevet innenfor definerte og avtalte økonomiske rammer. Samarbeidet mellom kulturskolen, grunnskolene og barnehagene blir bedre og kulturskolen vil nå målsettingen om at 30% av antallet i målgruppen bruker kulturskolen. Samarbeidet med Fredrikstad kommune innebærer at vi i 2009 oppfyller våre lovbestemte plikter og oppgaver innenfor miljørettet helsevern og smittevern. I 2009 vil det bli opprettet en frivillighetssentral Ytre Hvaler Nasjonalpark vil ventelig bli åpnet i september Kommunens eiendomsforvaltning vil bli foreslått organisert på en mer effektiv og tydelig måte. Betydelige investeringer i vann og avløp vil sikre en mer stabil vannforsyning. Omleggingen av renovasjonsordningen og skjærgårdstjenesten fortsetter i 2009 og vil gi positive effekter på flere områder. Revisjonen av kommuneplanen blir sluttført i Møteinnkalling side 19 av 21

20 Kommunens satsning i forhold til næringslivet forsterkes i 2009 med opprettelsen av stilling som næringssjef og et eget dedikert nettsted Utredningen om mulig samarbeid med Fredrikstad kommune om felles sentralbord, digitalt arkiv og servicetorg vil bli sluttført i Mange utfordringer Kommunens økonomi er svært anstrengt. Må-oppgavene er i praksis det som har prioriteret. Kanoppgavene og bør-oppgavene utføres i lite grad. Vi har ikke særlig kapasitet til systematisk forbedringsarbeid. Blant annet foreslås stillingen som service og utviklingssjef nå sløyfet i overskuelig fremtid. Vi vil stadig oftere være i situasjoner hvor det er tvilsomt om vi klarer å levere lovbestemte tjenester og utføre lovpålagte forvaltningsoppgaver. Antallet ressurskrevende brukere øker innen barnehagene, grunnskolen, barnevernstjenesten, tiltak for funksjonshemmede, psykiatrien og eldreomsorgen. Skolene burde vært gitt større muligheter til å gjennomføre Kunnskapsløftet, kjøp av nye læremidler, og enda sterkere satsning på IKT. Virksomhet kultur reduseres betydelig. Flere virksomheter i seksjon helse og sosial reduseres kraftig i form av færre stillinger/ansatte Aktiviteten i miljø og teknikk blir i stor grad begrenset til det som kan finansieres ved avgifter og gebyrer. Planlegging, utredninger og annen aktivitet som krever annen finansiering enn avgifter og gebyrer kan vanskelig prioriteres. Bevilgningene til vedlikehold, særlig av bygninger og veier, samt renhold burde vært styrket. Slitasjen på ansatte er økende og fører til mer sykefravær. Rådmannen vil understreke at vi står foran et meget krevende arbeid, politisk så vel som administrativt, når det gjelder å redusere kommunens driftsutgifter. Dette arbeidet må selvfølgelig gjennomføres med realistiske tiltak som gir nødvendige effekter i rett tid for å forebygge fremtidige underskudd. Forebygging av økonomiske underskudd er viktig for å unngå at vi senere må gjennomføre ikke planlagte, men hurtige nedskjæringer i tjenesteyting og forvaltning. Kommunens vanskelige økonomi blir ytterligere forverret dersom vi får regnskapsmessige underskudd i ett eller flere år. Dette fordi slike underskudd som kjent skal dekkes i kalenderåret etter det året som underskuddet oppsto. Rådmannens forslag til vedtak Økonomiplan for Hvaler kommune og årsbudsjett for 2009 vedtas i samsvar med vedlagte forslag. Dette innebærer at: 1. Rammene for inntekter og driftsutgifter, herunder seksjonenes driftsrammer, fastsettes i samsvar med oversikt for driftsbudsjett, tabell 1 side 12, i vedlagte hoveddokument. 2. Rammene for investeringer og finansieringen av disse fastsettes i samsvar med oversikt investeringsbudsjett, tabell 2 side 17, i vedlagte hoveddokument. 3. Målene for kommunen som helhet og således også for hver seksjon og rådmannens stab fastsettes slik det fremgår av kapittel 3, 4, 5, 6 og 7 i vedlagte hoveddokument. 4. Formannskap, utvalget for miljø og teknikk og utvalget for kultur og personrettede tjenester fastsetter i henhold til delegeringsreglementet rammene og målene for virksomhetene med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om mål og rammer for seksjonene. 5. Hvaler kommune benytter maksimalt skattøre for skatteåret Egenbetalinger, gebyrer og betalingssatser for 2009 vedtas i samsvar med vedlegg 2. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 20 av 21

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 19.11.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ÅRVOLL BYGG AS 989794302 27.mai.2013 Firmainformasjon ÅRVOLL BYGG AS Orgnr.: 989794302 D-U-N-S: 548542278 Telefon: 22655100 Hjemmeside: www.aarvollbygg.no Epostadresse: kontakt@aarvollbygg.no

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 363 795 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: RISØR FISKEMOTTAK AS Forretningsadresse: Holmen 4950 RISØR

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.09.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Rådhuset Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Administrasjonen, Floren skole Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10

Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10 986559434 LKC AS Bentsrudveien 14 3080 Holmestrand Credit Rating/Score LKC AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW70668 LKC AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med

Detaljer

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Thor Tangen varamedlem FRP Ole-Johan Pettersen

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Thor Tangen varamedlem FRP Ole-Johan Pettersen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Credit Rating BETONMAST BYGG AS. 2.269.000 begrenset til 15% av egenkapitalen

Credit Rating BETONMAST BYGG AS. 2.269.000 begrenset til 15% av egenkapitalen BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019 BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 1 av 8 13.08.13 12:24 Besøksadresse: Ravnåsveien 1, 1254 Oslo http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 2 av 8 13.08.13 12:24

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SP Øyvind Fjeldberg Nestleder

Detaljer

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Full firmarapport 11.07.2014 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS. Selskapskapital/Aksjekapital: 990.000 Selskapets alder: 1

Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS. Selskapskapital/Aksjekapital: 990.000 Selskapets alder: 1 998877393 NORDIC TOOLS AS Strømsveien 314 1081 Oslo PB 109 Leirdal 1009 Oslo Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW55681 NORDIC TOOLS AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Videoutstyr Norge AS

FORETAKSANALYSE. Videoutstyr Norge AS 22-6-214 VIDEOUTSTYR NORGE AS STANSEVEIEN 4 975 Norge OSLO JENS PETTER PETTERSE FORETAKSANALYSE Videoutstyr Norge AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Energia AS

FORETAKSANALYSE. Energia AS 19-11-215 ENERGIA AS STORGATA 112 PB 265 391 PORSGRUNN Norge MALTE ROGNE FORETAKSANALYSE Energia AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Trappevask Service AS

FORETAKSANALYSE. Trappevask Service AS 12-1-215 TRAPPEVASK SERVICE AS MARCUS THRANES VEI 64 1472 Norge FJELLHAMAR HOPANENG CHARLES FORETAKSANALYSE Trappevask Service AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS 3-7-213 MILJØMALERN AS ØSTERDALSGATA 1 K 658 Norge OSLO SPANGEN JOHNNY FORETAKSANALYSE Miljømalern AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling 1. Generelle opplysninger 1.1 Foretaket 1.1.1 1.1.2 Foretakets navn 1.1.3 Adresse 1.1.4 Postnummer 1.1.5 Poststed 1.1.6 E-postadresse 1.1.7 Behandler foretaket klientmidler? Gjelder for rapporteringsperioden.

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS 2-7-215 BLÅ KURER AS GAMLE POSTVEG 2 POSTBOKS 58 396 PORSGRUNN Norge GLENN FALBACH FORETAKSANALYSE Blå Kurer AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum

FORETAKSANALYSE. AS Moss Transportforum 12-12-213 AS MOSS TRANSPORTFORUM VÅLERVEGEN 157 PB 74 159 MOSS Norge MORTEN NORE FORETAKSANALYSE AS Moss Transportforum Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Inventory Investment AS

FORETAKSANALYSE. Inventory Investment AS 2-7-212 INVENTORY INVESTMENT AS TROLLÅSVEIEN 8 PB 17 1421 TROLLÅSEN Norge ROSMO SVERRE CHARLES FORETAKSANALYSE Inventory Investment AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 12.02.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Company AS

FORETAKSANALYSE. Company AS DEMO 23-12-21 FORETAKSANALYSE Company AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com Innholdsfortegnelse 1. Foretaksinformasjon

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS

FORETAKSANALYSE. Blå Kurer AS 17-6-216 BLÅ KURER AS GAMLE POSTVEG 2 POSTBOKS 58 396 PORSGRUNN Norge FALBACH GLENN FORETAKSANALYSE Blå Kurer AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS 3-1-213 MILJØMALERN AS ØSTERDALSGATA 1 K 658 Norge OSLO SPANGEN JOHNNY FORETAKSANALYSE Miljømalern AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling 1. Generelle opplysninger 1.1 Foretaket 1.1.1 1.1.2 Foretakets navn 1.1.3 Adresse 1.1.4 Postnummer 1.1.5 Poststed 910651625 LAUVSTAD OG OTTA Røyselia 25 3033 DRAMMEN 1.1.6 E-postadresse Feltet skal fylles

Detaljer