Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 1/10 RS 1/10 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker Muntlig orientering om arbeidsledighet m.v. Saker til behandling PS 2/10 Ordensreglementet - tilføyelse og presisering 2008/692 PS 3/10 Handlingsplanen mot mobbing 2008/266 PS 4/10 Kulturprisen /478 Randi Lillegård utvalgsleder

4 Saker til behandling

5 PS 1/10 Referatsaker RS 1/10 Muntlig orientering om arbeidsledighet med videre

6 Saker til behandling

7 Saker til behandling

8 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: B32 Saksmappe: 2008/692 Saksbehandler: Gunn Tove Olsen Dato: Saksframlegg Ordensreglementet - tilføyelse og presisering Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og omsorgsutvalget 2/ Vedlegg 1 Ordensreglementet Saksopplysninger I november 2008 vedtok Oppvekst- og omsorgsutvalget det ordensreglementet som gjelder for Elvetun skole idag. Ordensreglementet er hjemla i oppl.loven 2-9: Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.. Ny vurderingsforskrift kap 3 i opplæringsloven understreker behovet for å tydeliggjøre eventuelle sanksjoner ved brudd på ordensreglementet. Viser til 3-5 i forskriften: Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel er knytt til i kva grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet til skolen. Ved klagesaker i forbindelse med standpunktvurderinga i 10.kl vil fylkesmannen som klageinstans, etterspørre hjemmel i skolens ordensreglement. Saka har vært behandla i elevrådet og i lærergruppa og står på sakskartet til samarbeidsutvalget 12.mars. Administrasjonens vurdering Ved tilføyelse av to momenter samt presisering av punktet om utvisning i reglementets 4 vil skolen få tydeliggjort de ulike reaksjonene ved brudd på skolens reglement. Ett av punktene følger som en del av arbeidet mot mobbing. Rådmannens forslag til vedtak: Følgende ordlyd tas inn som nytt fjerde kulepunkt i 4: Nedsatt ordens- og/eller oppførselskarakter. I forbindelse med mobbing vil en elev på ungdomstrinnet som har vært delaktig i mobbing, få nedsatt karakter i oppførsel. Følgende presisering gjøres i forb. med kulepunktet om bortvisning:

9 Elever på årstrinnene 1-7 kan vises bort fra undervisning for enkelttimer eller for resten av dagen. Elever på trinn kan vises bort fra undervisning i inntil tre dager. Utvalgsleders innstilling: Som administrasjonens forslag Randi Lillegård utvalgsleder Øystein Rørslett rådmann

10 ORDENSREGLEMENT FOR ELVETUN SKOLE Ordensreglementet er gjeldende fra 1. januar Formål Ordensreglementet skal legge til rette for et godt arbeidsmiljø for elevene, fremme orden og gode arbeidsvaner og ivareta elevenes helse. Reglementet skal bidra til å skape trygghet, trivsel, respekt og klare grenser for elevene. Det skal også bidra til å bevare skolens materielle og fysiske miljø. Reglementet skal informere elever og foreldre om elevenes rettigheter og plikter, skolens krav og reaksjonsmåter og skolens plikter. 2 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for elever ved Elvetun skole. Det gjelder i skoletiden på skolens område, opptreden på skoleveien, på skolebussen, ved ekskursjoner, turer og arrangementer i skolens regi. Ordensreglementet gjøres kjent for elevene og deres foresatte og drøftes årlig i samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget. 3 Innhold Som elev har du både rettigheter og plikter: 1. Du har krav på: - at alle behandler deg på en ordentlig måte/som et likeverdig menneske - at andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred - å slippe å oppleve fysisk, psykisk eller verbal plaging/mobbing - et godt lærings- og skolemiljø 2. Du har plikt til å: - behandle andre på en ordentlig måte/som et likeverdig menneske - vise respekt for andre og la deres og skolens eiendeler være i fred - ikke plage eller mobbe noen, verken fysisk, psykisk eller verbalt - arbeide for å skape et godt lærings- og skolemiljø - møte presis, ha med det du trenger, holde arbeidsro, gjøre skolearbeid til avtalt tid

11 - holde skolens område rent og ryddig 3. Det er ikke tillatt å ha med eller spise slikkerier/drikke brus på skolen. 4. Skolens datamaskiner skal brukes i faglig sammenheng. Dette gjelder også for privat PC i skoletida. Brukere må ikke offentliggjøre innhold av rasistisk, nazistisk, pornografisk eller på annen måte krenkende karakter eller oppsøke slike sider. Elever kan nekte å la seg fotografere eller filme i skoletida. Nærbilder av enkeltpersoner må ikke tas/brukes mot vedkommendes ønske eller slik at det oppleves krenkende. 5. I undervisningstiden skal mobiltelefonen være avslått og ligge i sekken. Den kan bare brukes i spesielle høve etter avtale med lærer. Bruk av mobiltelefon er tillatt i friminuttene. 6. Elevene skal ikke forlate skolens område på eget initiativ i skoletida. Elever fra 8., 9. og 10. klasse kan forlate skoleområdet i matpausetida mellom kl og Elevene er ulykkesforsikret under all aktivitet i skolens regi, men de som velger å forlate skoleområdet uten tillatelse, vil ikke lenger være under skolens ansvar eller forsikring. 7. Det er forbudt å bruke, omsette eller motta tobakk, snus, alkohol eller andre rusmidler på skolen eller ved arrangement som skolen er ansvarlig for. Det er også forbudt å ha med seg farlige eller forstyrrende gjenstander. 8. Innlevering av andres arbeid som sitt eget eller juks/forsøk på juks på prøver er ikke tillatt. 4 Mulige reaksjoner ved brudd på ordensreglementet Muntlig reaksjon Kontakt med heimen og involvering av foresatte Utestenging fra arrangementer og turer i skolens regi Overføring til annen klasse/gruppe/alternativt tilbud innenfor skolens ramme Bortvisning fra skolen inntil 3 dager jfr. 8-1 i opplæringsloven Politianmeldelse ved brudd på norsk lov, som ved f.eks hærverk, tyveri, trusler mot enkeltpersoner, rasistisk atferd og oppbevaring av kniv, våpen og rusmidler

12 Beslaglegging av forstyrrende eller farlige gjenstander for kortere eller lengre tid Pålegg om arbeid for å rette opp skade som er påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske golv, fjerne skriblerier) Fratas rett til å bruke skolens datamaskiner og/eller internett på skolen for et nærmere angitt tidsrom Melding heim: Kan brukes i tiltak i forhold til første kulepunkt Skal brukes i tiltak i forhold til øvrige kulepunkt 5 Erstatningsansvar I følge lov om skadeerstatning 1-2 pkt.2 er foresatte erstatningspliktige for skade som deres barn har gjort med for tiden inntil kr. 6 Rettigheter og plikter for elever og foreldre Foreldre plikter å melde fra til skolen om elevers fravær ved sykdom utover 3 dager. Elevene skal levere skriftlig melding i meldingsboka fra foreldrene umiddelbart etter fravær. Meldingsboka må alltid være med på skolen. Foreldrene kan søke om fritak fra undervisningsplikten for sine barn. Slikt fritak kan gis for en dag av kontaktlærer og for inntil 2 uker av rektor. (Opplæringsloven 2 11.) Skolen er ikke ansvarlig for verdisaker og personlige eiendeler som blir borte i skoletida. Fysisk refsing eller annen krenkende behandling av eleven må ikke nyttes (Opplæringsloven 2-9) Eleven er forsikret mot personskade i skoletida og ved reise til/fra skolen. (Jfr. Forsikringsavtale mellom kommunen og forsikringsselskap.)

13 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: B36 Saksmappe: 2008/266 Saksbehandler: Gunn Tove Olsen Dato: Saksframlegg Handlingsplanen mot mobbing Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og omsorgsutvalget 3/ Vedlegg 1 Handlingsplanen mot mobbing Saksopplysninger I opplæringsloven kap. 9a-1 er følgende generelle krav tydeliggjort: Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse, trivsel og læring. I 9a-3 om det psykososiale miljøet heter det: Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. I februar 2008 søkte Elvetun skole om å få delta i mobbeprogrammet Zero gjennom Atferdssenteret i Stavanger. Det overordna målet for Zero-arbeidet har vært å forebygge og avdekke mobbing. Programmet har gått over ett år. Veileder har vært Unni Tveiterås. Nulltoleranse overfor mobbing, engasjement i hele skolemiljøet og forpliktelse er sentralt i programmet. Våren 2008 ble det etablert ei ressursgruppe der både elever, lærere, rektor, sfo, foreldre og PPT var med. Programmet har tatt sikte på å bygge opp kompetanse, arbeide med holdninger, innføre rutiner og iverksette konkrete tiltak i skolemiljøet. Etter programgjennomføringa er målet at: Elvetun skole skal ha gode rutiner for å avdekke mobbing som foregår på skolen. Elvetun skole skal ha gode rutiner for å løse mobbesaker på en konstruktiv måte. Elvetun skole skal forebygge mobbing gjennom sin daglige virksomhet. Arbeidet mot mobbing er en del av skolens arbeid og skal foregå kontinuerlig. En del av programmet har vært prosessen med å utarbeide skolens handlingsplan. En stor del av dette arbeidet har blitt gjennomført i kollegagrupper på skolen, med etterarbeid i ressursgruppa. Den endelige utskriving og ferdigstillelese av planen har rektor hatt.

14 I Zero-arbeidet er det viktig å bevisstgjøre elever og foreldre på hvilke hendelser som kan kalles konflikt (uten at det er snakk om mobbing) og hvilke hendelser som kan være mobbing. Det som kjennetegner mobbing er planlagte ondsinna handlinger som gjentar seg over tid og der styrkeforholdet mellom partene er ujevnt. Det er sentralt for skolen framover å ha fokus på trivsel og læringsmiljø som en forebyggende del. Foreldrene er en viktig part i arbeidet med å bidra til god samhandling og inkludering ungene imellom. Handlingsplanen har vært behandla i elevrådet og i lærergruppa. Den står på sakskartet til samarbeidsutvalgets møte 12.mars. Administrasjonens vurdering Intensjonen med handlingsplanen mot mobbing er at elever og foreldre skal kjenne til hvordan skolen avdekker, handterer og forebygger mobbing blant elevene. Handlingsplanen vil være et viktig bidrag i det systematiske arbeidet for et godt psykososialt miljø på skolen. Den gjøres gjeldende fra dags dato. Rådmannens forslag til vedtak: Handlingsplanen mot mobbing Elvetun skole februar vedtas. Utvalgsleders innstilling: Som rådmannens forslag Randi Lillegård utvalgsleder Øystein Rørslett rådmann

15 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELVETUN SKOLE Februar 2010

16 Forord av rektor Det kan skje mange hendelser i løpet av en skoledag; både små og store. Det oppstår daglig konflikter mellom elever som de voksne på skolen prøver å hjelpe til å klare opp i der og da. Men gjentatte ondsinna handlinger fra en eller flere over tid --- altså mobbing --- er ikke alltid like lett å avdekke. Derfor vil skolen være avhengig av melding fra foresatte og elever når man har en mistanke. Skolen har Zero-prosedyrer som de voksne skal følge for å avdekke, løse og følge opp en mobbesak. En elev som opplever å bli mobbet, er en for mange! Zero betyr null. Målet for Zero-arbeidet er nulltoleranse. La oss sammen lære ungene å vise respekt for hverandre! La oss sammen lære ungene å være snille mot hverandre! Den gyldne regel sier det sånn: Alt det du vil at andre skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot dem. SKOLENS ARBEID MOT MOBBING Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager, og episodene gjentas over tid. (Roland og Sørensen Vaaland) Skolens arbeid mot mobbing beskrives i skolens handlingsplan. Planen bygger på fire prinsipper: 1. Avdekking av mobbing 2. Problemløsning av mobbesaker 3. Forebygging 4. Kontinuitet i arbeidet

17 1. AVDEKKING AV MOBBING Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen Skolen bruker den digitale spørreundersøkelsen fra Atferdssenteret i Stavanger i alle klassene fra trinn. Den gjennomføres i april. 1.2 Vakt og tilsynsordninger Alle som har vakt/inspeksjon bærer vester som gjør dem synlige i skolegården. Den som har inspeksjon plikter å handtere konflikter som oppstår der og da samt gi melding til kontaktlærerne til partene snarest. 1.3 Kommunikasjon lærer elev - foresatte * Mobbing tas opp i alle faste konferansetimer med elever og foresatte Ansvarlig: kontaktlærer * Mobbing tas opp i alle faste elevsamtaler Ansvarlig: kontaktlærer * Mobbing er tema på klasseforeldremøter Ansvarlig: kontaktlærer * Mobbing som tema tas opp overfor alle foreldrene ved skolen Ansvarlig: rektor 1.4 Ved mistanke om mobbing * Informasjonshenting gjennom observasjon Ansvarlig: kontaktlærer * Informasjonshenting gjennom samtale med antatt offer Ansvarlig: kontaktlærer

18 2. PROBLEMLØSNING AV MOBBESAKER Mål: Skolen tar ansvar og initiativ for å stoppe mobbing. Dette gjøres på måter som i neste omgang forebygger mobbing ved skolen. 2.1 Skolens prosedyrer når mobbing er meldt eller avdekket: HVA HVORDAN HVEM Individuell samtale med mobbeoffer Individuell samtale med mobber/mobberne, en om gangen. Dersom det er flere, må disse ikke få anledning til å snakke med hverandre. Vurdere gruppesamtale der det er flere mobbere. Informasjon til rektor Starte samtalen med å si at man vet at eleven blir mobbet Gi eleven støtte. La eleven fortelle uten press. Kartlegge: Hva har skjedd, hvem mobber, hvor ofte skjer mobbingen, hvor skjer dette, hvordan foregår mobbingen? Samtalen dokumenteres skriftlig Klargjøre at man vet om mobbingen. Lytte - ikke gå inn i diskusjon! Alvoret tydeliggjøres Viktige momenter: 1. Vi aksepterer ikke mobbing ved vår skole 2. Videre utvikling vil bli fulgt nøye. 3. Negative konsekvenser dersom mobbingen ikke opphører. 4. Gjenta at mobbingen skal ta slutt umiddelbart. Samtalen dokumenteres skriftlig Skal gis både muntlig og skriftlig Rektor eller underv.inspektør kan være til stede under samtalen Rektor eller underv.inspektør kan være til stede under samtalen

19 Foreldre/foresatte til den som blir mobbet kontaktes Foreldre/foresatte til den/de som mobber kontaktes. Oppfølgingssamtaler med mobberen/mobberne. Individuelle samtaler gjennomføres fortløpende. Oppfølgingssamtaler med den som blir mobbet Rektor sørger for at alle som har inspeksjon får nødvendig informasjon Informere om hva som er gjort og skal gjøres. Spørre hvordan de oppfatter situasjonen. Gi støtte. Markere at skolen har regien. Det vurderes i hvert enkelt tilfelle om foreldre/foresatte skal ha en aktiv rolle. Det avklares hva som skal sies til mobberens/mobbernes foreldre. Samtalen dokumenteres skriftlig Informere om samtalene med elevene. Være ivaretakende, men tydelig på at mobbingen ikke blir akseptert. Be foreldrene snakke alvorlig med sine barn og følge dem opp. Det vurderes i hvert enkelt tilfelle om foreldre/foresatte skal ha en aktiv rolle. Samtalen dokumenteres skriftlig Foretas i løpet av kort tid (maks tre dager) Har mobbingen opphørt? Foreldre/foresatte informeres om utfallet av samtalen. Samtalen dokumenteres skriftlig Foretas i løpet av kort tid (maks tre dager) Har mobbingen opphørt?

20 Foreldre/foresatte informeres om utfallet av samtalen. Samtalen dokumenteres skriftlig Informasjon til rektor Evalueringsssamtaler med den som har blitt mobbet og mobberen/mobberne. Samtale i klassen Hvis mobbingen ikke tar slutt Sanksjonstrapp Separate samtaler Samtalene dokumenteres skriftlig Vurderes Nye samtaler med mobber/mobberne og foresatte Samtalene dokumenteres skriftlig Følgende sanksjoner for mobber kan iverksettes: være inne i friminuttene ikke ha friminutt sammen med de andre ikke få delta på skole/klassearrangement eller andre lystbetonte aktiviteter endring av plassering i klasserommet følge av foreldre/foresatte eller annen voksen til og fra skolen utvisning bli omplassert i annen klasse politianmeldelse og rektor Klasseteam evt trinnteam i samarbeid med rektor Elever i ungdomsskolen som har vært involvert i mobbing av andre, vil få nedsatt karakter i oppførsel. Karaktermøte der alle lærerne på trinnet er til stede.

21 Dokumenteres skriftlig Oppfølgingssamtaler med mobbeoffer og mobber Samtalene skriftliggjøres og rektor/inspektør 2.2 Samarbeid med andre instanser ved mobbing Aktuelle samarbeidsparter utenfor skolen er helsesøster, barnevern, PPT og politi., sosiallærer og rektor drøfter om andre parter skal inn i saken. Rektor er ansvarlig for å følge opp samarbeidet. 2.3 Arbeid i etterkant av en mobbesak - elevarbeid Etter at en mobbesak er løst eller det er tatt affære for å endre situasjonen, vil det være nødvendig å jobbe strategisk i forhold til de ulike partene: mobbeofferet, mobberne og tilskuerne. Målet med dette arbeidet er å forebygge at de kommer i noen av disse rollene seinere. 2.4 Arbeid i etterkant av en mobbesak - organisasjonsarbeid Problemløsning på individnivå og etterarbeid etter en mobbesak kan avdekke svakheter i systemet, som bør endres for å virke forebyggende. Det er derfor viktig at hver mobbesak avsluttes med en evaluering der ledelse sammen med aktuelle parter drøfter hva en på skolen kan lære av denne saken med tanke på å forebygge mobbing. 3. FOREBYGGING Mål: Alle elever skal oppleve et godt arbeidsmiljø 3.1 Relasjon lærer - elev Lærer er en tydelig voksen som eleven kan ha tillit til. Det betyr: - Lærer møter den enkelte elev med dens interesser og forutsetninger.

22 - Lærer og elev blir godt kjent med hverandre - Lærer tør å være bestemt, ærlig og rettferdig. - Lærer ser den enkelte og tar eleven på alvor. Lærer tar tak i og løser opp i konflikter som oppstår i elevmiljøet. - Den voksne følger opp det han/hun sier. Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at lærers relasjonsbygging til enkeltelever pågår kontinuerlig og har høy kvalitet: Alle kontaktlærere skal gjennomføre min. to elevsamtaler i året. Alle lærerne skal gjennomføre underveisvurdering i fagene. Hilse på alle enkeltelevene hver morgen. Utveksle informasjon med foresatte. Der det er flere voksne i samme klasse, forplikter de seg til å samarbeide til beste for eleven. 3.2 Relasjon lærer klasse/gruppe Lærer utøver tydelig ledelse på en slik måte at klassen/gruppen oppleves som et trygt sted for alle elevene. Det betyr: - Lærer og elev er likeverdige parter, men ikke likestilt. Lærer er sjefen. - Lærer og elever respekterer hverandre. - Lærer tilpasser krav og forventninger til elevene. - Det er forutsigbarhet i rutinenene/konsekvensene i gruppa. - Forskjellige voksne praktiserer regler og rutiner likt i samme klasse. Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at lærers relasjonsbygging til klassen/gruppen har høy kvalitet: har ansvar for å gjennomføre jevnlige opplegg for å utvikle miljøet i klassen. Det kan være oppgaver, øvelser, leker, rollespill, danser. Opplegg som skolen bruker: Zippys venner og Det er mitt valg. Lærerne møter godt faglig forberedt til timene. Elevene gjøres kjent med sine rettigheter og plikter gjennom skolens ordensreglement ved oppstart av nytt skoleår - alle lærerne i klassen ansvarlig for oppfølging. Klassene lager sine klasseregler som også skal følges opp.

23 3.3 Relasjon elev - elev Elevene i klassen/gruppen tar vare på hverandre og er opptatt av at alle har det trygt. Det betyr: - Elevene lærer seg å vise omsorg for hverandre/bry seg om hverandre. - Alle elevene opplever at de er likeverdige parter i klassefellesskapet. - Elevene viser respekt for hverandre og hverandres eiendeler. - Regler for hva vi sier og hva vi gjør overfor hverandre er klargjort i klassen. - Reglene følges opp. - Elevene lærer at det er greit å si ifra til en voksen dersom de opplever negative hendelser. Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at de voksnes stimulering av positive relasjoner mellom elevene pågår kontinuerlig og har høy kvalitet: Lærer styrer plassering av elevene i klasserommet Elevsamtale der trivsel er ett av temaene kontaktlærer tar opp. Det er viktig at kontaktlærer bruker tid på å samtale med elevene jevnlig. Lærer har ansvar for at alle elevene gis anledning til å få bekreftelse på seg selv. Øve elevene i å se andre ikke bare seg selv. Innføre Den gyldne regel i klasserommet. Jevnlige innslag med klassemiljøarbeid i tillegg til arbeidet med kultursamlinger skape samhørighet/inkludering. Oppfordre til at foreldregruppene arbeider for fellesskapet i klassene og på skolen. 3.4 Relasjon lærer - foresatte Relasjonen mellom lærer og den enkelte elevs foresatte er preget av respekt, tillit og samarbeidsvilje Det betyr: - Skolen arbeider bevisst for å skape åpenhet og dialog mellom skole og heim. - Et godt samarbeidsklima betinger en felles innsikt i felles mål for en god skole og et godt skolemiljø. - Skolen er lydhør overfor foreldre, møter enkeltforeldre med forståelse og tar på alvor foreldres bekymring og uro. - Skolen ser på foreldre som en ressurs i arbeidet med å utvikle gode klassemiljø. - Kommunikasjonen mellom skole og heim fungerer toveis.

24 Tiltak skolen iversetter for å bidra til at skolens samarbeid med hjemmene har høy kvalitet og bidrar best mulig til utvikling av gode læringsmiljø for elevene: Skolen har ansvar for å informere foresatte om arbeidet i skolehverdagen på klasse- og skolenivå gjennom arbeidsplaner, klasseforeldremøter, infobrev og på skolens nettsider. Foreldrene har ansvar for å følge opp skolens informasjon. Foreldrene har oppdrageransvaret og skal sørge for at barna kan oppfylle sin plikt til opplæring etter evner og forutsetninger. Foreldrene har ansvar for at barna møter forberedt på skolen med skolemat og egnet påkledning. De foresatte skal se til at barna gjør lekser. Skolen gjennomfører to foreldresamtaler pr. år. og foresatte kan bruke mail, kontaktbok, telefon etter behov/avtale for å utveksle informasjon Foreldrene er ansvarlig for å gjennomføre minst to trivselsfremmende tiltak i klassen pr.år klassekontakt samarbeider i forbindelse med foreldremøter. Skolen arrangerer åpen dag i vårhalvåret Kultursamlingene åpen for alle foreldre 3.5 Skolens samarbeid med hjemmene Skolen har et åpent og aktivt samarbeid med de foresatte som gruppe Det betyr: - Skolen tilrettelegger for samarbeid - Gjensidig forventning om informasjon - Samhandling skole - foreldre Tiltak som skolen iverksetter for å bidra til at skolens samarbeid med hjemmene har høy kvalitet og bidrar mest mulig til utvikling av gode læringsmiljø for elevene: En stående invitasjon: Alle foresatte er til enhver tid hjertelig velkommen til skolen! Skolen informerer foreldregruppa gjennom skolens heimeside, kommunens heimeside, arbeidsplaner, egne skriv. Foreldremøter høst og vår. og klassekontakter samarbeider. Kultursamlinger åpen for alle. Åpen dag Klassearrangement utenom skoletida der foresatte har ansvar.

25 FN-dagen arrangeres i oktober hvert år. Bruke FAU som en aktiv samarbeidspart. 3.6 Skolestart Skolestarten skal være forutsigbar, trygg og gi alle en positiv opplevelse Det betyr: - Positivt møte med klassekamerater. - Elevene kjenner igjen en/flere lærere. - Elevene kjenner igjen rammene for skoledagen. - Elevene har behov for å bli sett/møtt og bli tatt godt imot som enkeltelever. - Forventningsavstemming Tiltak skolen iverksetter for å sikre en god skolestart for enkelteleven: Infoskriv på kommunens og skolens hjemmeside og ved oppslag om skolerute, kontaktlærere og dagsplan for første skoledag. Felles samling for hele skolen første skoledag / trygg ramme. Infoskriv deles ut til alle elevene ved skolestart. handhilser på elevene ved oppstart av nytt skoleår. 3.7 Overganger mellom barnehage skole og mellom skoleslag Overganger mellom barnehage og skole og mellom skoleslag oppleves som forutsigbart og trygt for eleven. Det betyr: - Førsteklassingene møter den nye voksenpersonen/læreren som elevene møter på våren i førskoleuka. - Førsteklassingne møter kjente fadderfjes fra vårhalvåret og spesielt førskoleuka. - Elevene blir sett, møtt og hørt som enkeltunge. - Elevene gjør seg kjent med mennesker, skolebygning og uteområde. Tiltak skolen iverksetter for å sikre en god overgang for enkelteleven: Fadderordning der 5.klasse er faddere for 1.klassingene startes i vårhalvåret før skolestart. Ett informasjonsbrev fra rektor og ett velkommenbrev fra kontaktlærer til nye 1.klassinger om førskoleuka.

26 Førskoleuke mai/juni der de nye elevene får bli kjent med læreren sin og skolen i lag med en voksen fra barnehagen. Overleveringsmøte barnehage skole på våren med helsesøster. Overleveringsmøter avholdes når klassene skifter lærer; spesielt i overgangene 4. og 5.klasse og 7. og 8.klasse. Bli kjent-uke for ungdomsskolen i juni med særlig tanke på 8.klasse. 3.6 Sikring av arenaer som skolegård, toaletter, gymnastikkfløy, SFO og skolevei Tiltak skolen iverksetter for å oppnå trygg skolegård, trygge toaletter, trygg kroppsøvingsfløy og trygg skolevei for enkelteleven: Det er flere lærere på inspeksjon i friminuttene i skolegården. Fadderelevene er sammen med 1.klassingene i utetida i førskoleuka og den første tida i første klasse. Assistentene på SFO har ansvar for tilsyn både inne og ute. Inspeksjonshavende lærere har også tilsyn med toalettene. Det skal alltid være en voksen sammen med elevene i idrettshallen. I bassenget kan en voksen ha ansvar for inntil 15 elever. Det skal være en voksen sammen med elevene i garderobene. Førsteklassingene blir fulgt til bussene den første tida etter skolestart. En lærer har inspeksjon på bussholdeplassen hver dag når skoledagen er er over/før bussavgang. Bussene har klare regler for hvordan elevene skal forholde seg på tur til/fra skolen. 4. KONTINUITET Mål: Skolens arbeid med å forebygge, avdekke og stoppe mobbing foregår kontinuerlig 4.1 Ansvarskjede Ved melding om mobbing eller mistanke om mobbing: * har ansvaret for å samle og registrere observasjoner og snakke med eleven som har vært utsatt for plaging * tar kontakt med foreldrene til offer

27 * har ansvaret for å koble inn sosiallærer og rektor * har første samtale med offer etter prosedyre beskrevet i Zero * har ansvaret for å innkalle plager til samtale beskrevet i Zero * har oppfølgingssamtale med offer * har oppfølgingssamtale med plager * har samtale med foreldrene til offer * har samtale med foreldrene til plager 4.2 Faste tiltak i et årshjul Måned Innhold Ansvarlig Aug Skolestart Rektor/lærerne Sept Okt Nov Des Jan Kultursamling Foreldremøter Elevsamtaler FN - dag Kultursamling Foreldrekonferanser Juleverksted Kultursamling To klasser trekkes ut Rektor sammen med alle lærerne To klasser trekkes ut Alle lærerne ved skolen To klasser trekkes ut Febr Kultursamling/Soldagsmarkering To klasser trekkes ut Foreldremøter Mars Elevsamtaler April Foreldresamtaler Kultursamling Mobbeundersøkelsen To klasser trekkes ut Rektor Mai Åpen dag ne Juni Kultursamling Avslutning for klassene Eget arrangement for avgangselevene To klasser trekkes ut Rektor 4.3 Årlig gjennomgang og revisjon av planen Oppfølging i etterkant av mobbesaker kan medføre endringer i organisasjonen og / eller i planen Endringer gjøres i mai/juni

28

29 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 076 Saksmappe: 2009/478 Saksbehandler: Sissel Stokland Jørgensen Dato: Saksframlegg Kulturprisen 2009 Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og omsorgsutvalget 4/ Saksopplysninger Befolkningen i Dyrøy er invitert til å komme med forslag til kandidater til kulturprisen Invitasjonen har vært kunngjort ved oppslag, på kommunesidene og Troms Folkeblad. Frist for å sende inn forslag var Det er kommet inn forslag på 3 kandidater. Administrasjonens vurdering Forslag på kandidater legges frem på utvalgsmøtet. Statutter for kulturprisen legges frem på utvalgsmøtet. Rådmannens forslag til vedtak: Utvalgsleders innstilling: Randi Lillegård utvalgsleder Øystein Rørslett rådmann

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELVETUN SKOLE Februar 2010 Elvetun skole Handlingsplan mot mobbing februar 2010 1 Forord av rektor Det kan skje mange hendelser i løpet av en skoledag; både små og store. Det

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule - Gol vidaregåande skule Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SAND SKOLE august 2015 Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Vi oppfatter det som mobbing når en person eller en

Detaljer

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt 8. Dette sier Opplæringloven om mobbing. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon

Detaljer

Alle elever skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Alle elever skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. HANDLINGSPLAN MOT MÅL: Alle elever skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. 1 1. Hva er mobbing? Handlingsplan mot mobbing Mål: Forstå hva som er mobbing og når

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HOBØL KOMMUNE Tomter skole HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TOMTER SKOLE Høst 2009 MOBBING GODTAS IKKE * Alle har noen å leke med/være sammen med * Alle har lyst til å gå på skolen * Det er lov å si fra * De

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for . Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for Valdres vidaregåande skule - en inkluderende og samarbeidende skole 1 FORORD s. 3 1. FOREBYGGING s.4 1.1 Klassemiljø 1.2 Kommunikasjon lærer / elev foreldre

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole 1 1 Formål Bærum kommune forplikter seg til å arbeide for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord og handlinger

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ

OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ VED STEINERSKOLEN I TROMSØ 1 Innledning: Steinerskolen i Tromsø er opptatt av at barn og unge skal ha et trygt og godt læringsmiljø der mobbing ikke forekommer. Steinerskolen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11 SANDNES KOMMUNE MØTEREFERAT Til stede: Forfall: Sendes også: MØTETYPE: Samarbeidsutvalg MØTE NR.: DATO: 6. juni 2011 STED: Sandved skole MØTELEDER: MØTEREFERENT: Siri Selvikvåg Wernø SAKSNR: ARKIVKODE:

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing.

Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing. Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing. Opplæringslovens 9a 3 Det psykososiale miljøet «Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Skolen har som mål å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre.

Arbeid mot mobbing. Skolen har som mål å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Arbeid mot mobbing. Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen. Kjennetegn på måloppnåelse: - Hver enkelt elev opplever trivsel og trygghet på skolen - Her enkelt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole BLEIK MONTESSORISKOLE 8481 BLEIK. Rektor 90 24 87 98 Personale 41 62 98 78 E-post rektor@bleikmontessoriskole.no HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bleik Montessoriskole Oppdatert 01.07.2014. Godkjent av styret

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Hundvåg bydel 2015-2020 Handlingsplan mot mobbing Ifølge 9A i opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING September 2014 Steinerskolen i Haugesund Revidert 03.09.2014 Handlingsplan mot mobbing Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Avdekking av mobbing.. 4 1.1 Ved mistanke om mobbing. 4 1.2

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON KODAL SKOLE 2012/2013 September 2012 Kodal skole september 2012 1 1. Avdekking av mobbing 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen. Tiltak Elevundersøkelse,

Detaljer

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Innhold 0. Skolens visjon Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Forebygging 1.1 Skolestart 1.2 Oppstart på trinnene

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Sveberg skole 2012 Handlingsplan mot mobbing Opplæringsloven 9a-3 andre ledd Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for

Detaljer

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014 Sand skole -et godt sted å være for å lære - ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014 Ordensreglementet skal legge til rette for et godt arbeidsmiljø for elevene, fremme gode arbeidsvaner og orden

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOLDNES SKOLE FJELL KOMMUNE KUNNSKAP MESTRING BEGEISTRING TRYGGHET TRIVSEL HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skiftedalsvegen 1 Tlf 55 09 69 50 5353 Straume Fax 55 09 69 51 E-post: FoldnesSkuleAdministrasjon@fjell.kommune.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...3 6. TIL ELEVEN...5 7. TIL DE FORESATTE...5

Detaljer

Forskrift til. Ordensreglement for Tromsø kommune

Forskrift til. Ordensreglement for Tromsø kommune Forskrift til Ordensreglement for Tromsø kommune Vedtatt av rådmannen 25. mai 2011 1. Innledning 1.1 Hjemmel Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den

Detaljer

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Hva sier lovverket? 9a 1: Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MALANGSEIDET SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MALANGSEIDET SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MALANGSEIDET SKOLE Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Mobbing er ikke det samme som erting og annen uvennskap.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Definisjon av mobbing: Mobbing kan defineres på to måter: Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE MÅL: Ingen elever på SKARPSNO skolen skal bli mobbet DEFINISJON: EN PERSON ER MOBBET ELLER PLAGET NÅR HAN ELLER HUN GJENTATTE GANGER OVER EN VISS TID BLIR UTSATT

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14)

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14) HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14) Skolens hovedmålsetting Fyrstikkalleen skole har som mål at skolen skal være 100 % mobbefri. Fyrstikkalleen skoles handlingsplan mot

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

04-02 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Malmheim skole

04-02 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Malmheim skole 04-02 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Malmheim skole Ref. 01.08.15 Innhold: 1. Målsetting. 2. Hva er mobbing? 3. Forebygging. 4. Avdekking av mobbing. 5. Problemløsing ved mobbing. 6. Kontinuitet og ansvar.

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6. Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.2012 ) Del 1 Innledning. 1. Hjemmel. Røyken kommune har vedtatt

Detaljer

Plan mot mobbing for Etnedal skule 2011-2013 PLAN MOT MOBBING. Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen.

Plan mot mobbing for Etnedal skule 2011-2013 PLAN MOT MOBBING. Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen. Etnedal skule 2890 ETNEDAL PLAN MOT MOBBING Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen. Definisjon av mobbebegrepet: Med mobbing mener vi fysisk og eller psykisk vold rettet

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE HVA SIER LOVVERKET? Opplæringslovens 9a 1: Generelle krav: Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Mål: Vi vil arbeide for en skole som - setter eleven i sentrum - gjennom faglig utvikling, samarbeid og variasjon skaper et godt læringsmiljø - lar eleven oppleve

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Foto: Bård Gudim Innhold: 1 Formål side 3 2 Innledning side 3 3 Forebygging og holdningsskapende arbeid side 4 4 Avdekking side 5 5 Håndtering

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing G Handlingsplan mot mobbing Forord av rektor Vadsø videregående skole har nulltoleranse for mobbing. Alle våre elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø, fritt for mobbing på skolen. Handlingsplanen

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel

Forskrift om reglement for orden og oppførsel Gjesdal kommune Forskrift om reglement for orden og oppførsel [Kommunalt ordensreglement for skolene] Vedtatt i Driftsutvalget 22. juni 2011 Gjeldende fra 01.08.11 Skolesjefen Innledning Hjemmel Dette

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Forord «du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.» Disse ordene skrev en norsk dikter, Arnulf Øverland, i 1936. Strofen kommer fra diktet Du må ikke

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Oppvekst og utdanning sist revidert 17.01.2011 Side 1 Hjemmel. Med hjemmel i Lov om grunnskolen og videregående opplæring av 17.juli 1998 nr.

Detaljer

Ordensregler for Siggerud skole 2012/13

Ordensregler for Siggerud skole 2012/13 Ordensregler for Siggerud skole 2012/13 Skolenes ordensreglement skal bygge på lov og forskrift og skal sikre at elevene, foreldre/foresatte og ansatte behandles på en forsvarlig måte. Ordensreglementet

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 HJEMMEL SFO er ikke en del av skoletida og omfattes derfor ikke av opplæringsloven

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE INNHOLD VÅR SKOLE... 3 MOBBING... 3 OPPLÆRINGSLOVEN... 3 FOREBYGGENDE ARBEID VED KONTAKTLÆRER... 3 PROSEDYRE VED MOBBING AV ELEV ELLER ANSATTE... 4 FOR AVDELINGSLEDER: PLAN FOR VEIEN VIDERE... 4 ENKELTVEDTAK

Detaljer

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø!

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3 Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! Opplæringslova 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005.

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005. VARDØ SKOLE ORDENSREGLEMENT Behandlet i Samarbeidsutvalget 24. mars 2012. Ordensreglement har vi for at skolen skal være et trygt sted for alle, både barn og voksne. På Vardø skole vil vi at alle skal

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole

Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole Hva er krenkende atferd? Positive sosiale relasjoner elevene imellom fører til trivsel og utvikling og er en svært viktig beskyttelsesfaktor i barn og unges

Detaljer

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Sand skole -et godt sted å være for å lære - ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Ordensreglementet skal legge til rette for et godt arbeidsmiljø for elevene, fremme gode arbeidsvaner og orden og ivareta elevenes

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE

PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE Mål: Olderskog skole skal forebygge mobbing og vold i skolen. Skolen skal også avdekke mobbing og vold og arbeide for at dette tar slutt: NULL-TOLERANSE 1 PRESISERING

Detaljer

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE Sørumsand skoles definisjon på mobbing: Vi snakker om mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting

Detaljer

Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole

Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole SØRREISA KOMMUNE Sørreisa sentralskole Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole 1. Innledning 1.1 Hjemmel Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Innhold 1. Forord av rektor 3 2. Definisjon mobbing 4 3. Forebygging av mobbing 5 God klasseledelse: 5 Samarbeid skole hjem: 5 Relasjoner mellom elever: 5 Relasjoner

Detaljer

Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing

Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing 1. Avdekking av mobbing Ansvarlig: Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen - Skolen gjennomfører

Detaljer