Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 1/10 RS 1/10 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker Muntlig orientering om arbeidsledighet m.v. Saker til behandling PS 2/10 Ordensreglementet - tilføyelse og presisering 2008/692 PS 3/10 Handlingsplanen mot mobbing 2008/266 PS 4/10 Kulturprisen /478 Randi Lillegård utvalgsleder

4 Saker til behandling

5 PS 1/10 Referatsaker RS 1/10 Muntlig orientering om arbeidsledighet med videre

6 Saker til behandling

7 Saker til behandling

8 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: B32 Saksmappe: 2008/692 Saksbehandler: Gunn Tove Olsen Dato: Saksframlegg Ordensreglementet - tilføyelse og presisering Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og omsorgsutvalget 2/ Vedlegg 1 Ordensreglementet Saksopplysninger I november 2008 vedtok Oppvekst- og omsorgsutvalget det ordensreglementet som gjelder for Elvetun skole idag. Ordensreglementet er hjemla i oppl.loven 2-9: Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.. Ny vurderingsforskrift kap 3 i opplæringsloven understreker behovet for å tydeliggjøre eventuelle sanksjoner ved brudd på ordensreglementet. Viser til 3-5 i forskriften: Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel er knytt til i kva grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet til skolen. Ved klagesaker i forbindelse med standpunktvurderinga i 10.kl vil fylkesmannen som klageinstans, etterspørre hjemmel i skolens ordensreglement. Saka har vært behandla i elevrådet og i lærergruppa og står på sakskartet til samarbeidsutvalget 12.mars. Administrasjonens vurdering Ved tilføyelse av to momenter samt presisering av punktet om utvisning i reglementets 4 vil skolen få tydeliggjort de ulike reaksjonene ved brudd på skolens reglement. Ett av punktene følger som en del av arbeidet mot mobbing. Rådmannens forslag til vedtak: Følgende ordlyd tas inn som nytt fjerde kulepunkt i 4: Nedsatt ordens- og/eller oppførselskarakter. I forbindelse med mobbing vil en elev på ungdomstrinnet som har vært delaktig i mobbing, få nedsatt karakter i oppførsel. Følgende presisering gjøres i forb. med kulepunktet om bortvisning:

9 Elever på årstrinnene 1-7 kan vises bort fra undervisning for enkelttimer eller for resten av dagen. Elever på trinn kan vises bort fra undervisning i inntil tre dager. Utvalgsleders innstilling: Som administrasjonens forslag Randi Lillegård utvalgsleder Øystein Rørslett rådmann

10 ORDENSREGLEMENT FOR ELVETUN SKOLE Ordensreglementet er gjeldende fra 1. januar Formål Ordensreglementet skal legge til rette for et godt arbeidsmiljø for elevene, fremme orden og gode arbeidsvaner og ivareta elevenes helse. Reglementet skal bidra til å skape trygghet, trivsel, respekt og klare grenser for elevene. Det skal også bidra til å bevare skolens materielle og fysiske miljø. Reglementet skal informere elever og foreldre om elevenes rettigheter og plikter, skolens krav og reaksjonsmåter og skolens plikter. 2 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for elever ved Elvetun skole. Det gjelder i skoletiden på skolens område, opptreden på skoleveien, på skolebussen, ved ekskursjoner, turer og arrangementer i skolens regi. Ordensreglementet gjøres kjent for elevene og deres foresatte og drøftes årlig i samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget. 3 Innhold Som elev har du både rettigheter og plikter: 1. Du har krav på: - at alle behandler deg på en ordentlig måte/som et likeverdig menneske - at andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred - å slippe å oppleve fysisk, psykisk eller verbal plaging/mobbing - et godt lærings- og skolemiljø 2. Du har plikt til å: - behandle andre på en ordentlig måte/som et likeverdig menneske - vise respekt for andre og la deres og skolens eiendeler være i fred - ikke plage eller mobbe noen, verken fysisk, psykisk eller verbalt - arbeide for å skape et godt lærings- og skolemiljø - møte presis, ha med det du trenger, holde arbeidsro, gjøre skolearbeid til avtalt tid

11 - holde skolens område rent og ryddig 3. Det er ikke tillatt å ha med eller spise slikkerier/drikke brus på skolen. 4. Skolens datamaskiner skal brukes i faglig sammenheng. Dette gjelder også for privat PC i skoletida. Brukere må ikke offentliggjøre innhold av rasistisk, nazistisk, pornografisk eller på annen måte krenkende karakter eller oppsøke slike sider. Elever kan nekte å la seg fotografere eller filme i skoletida. Nærbilder av enkeltpersoner må ikke tas/brukes mot vedkommendes ønske eller slik at det oppleves krenkende. 5. I undervisningstiden skal mobiltelefonen være avslått og ligge i sekken. Den kan bare brukes i spesielle høve etter avtale med lærer. Bruk av mobiltelefon er tillatt i friminuttene. 6. Elevene skal ikke forlate skolens område på eget initiativ i skoletida. Elever fra 8., 9. og 10. klasse kan forlate skoleområdet i matpausetida mellom kl og Elevene er ulykkesforsikret under all aktivitet i skolens regi, men de som velger å forlate skoleområdet uten tillatelse, vil ikke lenger være under skolens ansvar eller forsikring. 7. Det er forbudt å bruke, omsette eller motta tobakk, snus, alkohol eller andre rusmidler på skolen eller ved arrangement som skolen er ansvarlig for. Det er også forbudt å ha med seg farlige eller forstyrrende gjenstander. 8. Innlevering av andres arbeid som sitt eget eller juks/forsøk på juks på prøver er ikke tillatt. 4 Mulige reaksjoner ved brudd på ordensreglementet Muntlig reaksjon Kontakt med heimen og involvering av foresatte Utestenging fra arrangementer og turer i skolens regi Overføring til annen klasse/gruppe/alternativt tilbud innenfor skolens ramme Bortvisning fra skolen inntil 3 dager jfr. 8-1 i opplæringsloven Politianmeldelse ved brudd på norsk lov, som ved f.eks hærverk, tyveri, trusler mot enkeltpersoner, rasistisk atferd og oppbevaring av kniv, våpen og rusmidler

12 Beslaglegging av forstyrrende eller farlige gjenstander for kortere eller lengre tid Pålegg om arbeid for å rette opp skade som er påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske golv, fjerne skriblerier) Fratas rett til å bruke skolens datamaskiner og/eller internett på skolen for et nærmere angitt tidsrom Melding heim: Kan brukes i tiltak i forhold til første kulepunkt Skal brukes i tiltak i forhold til øvrige kulepunkt 5 Erstatningsansvar I følge lov om skadeerstatning 1-2 pkt.2 er foresatte erstatningspliktige for skade som deres barn har gjort med for tiden inntil kr. 6 Rettigheter og plikter for elever og foreldre Foreldre plikter å melde fra til skolen om elevers fravær ved sykdom utover 3 dager. Elevene skal levere skriftlig melding i meldingsboka fra foreldrene umiddelbart etter fravær. Meldingsboka må alltid være med på skolen. Foreldrene kan søke om fritak fra undervisningsplikten for sine barn. Slikt fritak kan gis for en dag av kontaktlærer og for inntil 2 uker av rektor. (Opplæringsloven 2 11.) Skolen er ikke ansvarlig for verdisaker og personlige eiendeler som blir borte i skoletida. Fysisk refsing eller annen krenkende behandling av eleven må ikke nyttes (Opplæringsloven 2-9) Eleven er forsikret mot personskade i skoletida og ved reise til/fra skolen. (Jfr. Forsikringsavtale mellom kommunen og forsikringsselskap.)

13 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: B36 Saksmappe: 2008/266 Saksbehandler: Gunn Tove Olsen Dato: Saksframlegg Handlingsplanen mot mobbing Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og omsorgsutvalget 3/ Vedlegg 1 Handlingsplanen mot mobbing Saksopplysninger I opplæringsloven kap. 9a-1 er følgende generelle krav tydeliggjort: Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse, trivsel og læring. I 9a-3 om det psykososiale miljøet heter det: Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. I februar 2008 søkte Elvetun skole om å få delta i mobbeprogrammet Zero gjennom Atferdssenteret i Stavanger. Det overordna målet for Zero-arbeidet har vært å forebygge og avdekke mobbing. Programmet har gått over ett år. Veileder har vært Unni Tveiterås. Nulltoleranse overfor mobbing, engasjement i hele skolemiljøet og forpliktelse er sentralt i programmet. Våren 2008 ble det etablert ei ressursgruppe der både elever, lærere, rektor, sfo, foreldre og PPT var med. Programmet har tatt sikte på å bygge opp kompetanse, arbeide med holdninger, innføre rutiner og iverksette konkrete tiltak i skolemiljøet. Etter programgjennomføringa er målet at: Elvetun skole skal ha gode rutiner for å avdekke mobbing som foregår på skolen. Elvetun skole skal ha gode rutiner for å løse mobbesaker på en konstruktiv måte. Elvetun skole skal forebygge mobbing gjennom sin daglige virksomhet. Arbeidet mot mobbing er en del av skolens arbeid og skal foregå kontinuerlig. En del av programmet har vært prosessen med å utarbeide skolens handlingsplan. En stor del av dette arbeidet har blitt gjennomført i kollegagrupper på skolen, med etterarbeid i ressursgruppa. Den endelige utskriving og ferdigstillelese av planen har rektor hatt.

14 I Zero-arbeidet er det viktig å bevisstgjøre elever og foreldre på hvilke hendelser som kan kalles konflikt (uten at det er snakk om mobbing) og hvilke hendelser som kan være mobbing. Det som kjennetegner mobbing er planlagte ondsinna handlinger som gjentar seg over tid og der styrkeforholdet mellom partene er ujevnt. Det er sentralt for skolen framover å ha fokus på trivsel og læringsmiljø som en forebyggende del. Foreldrene er en viktig part i arbeidet med å bidra til god samhandling og inkludering ungene imellom. Handlingsplanen har vært behandla i elevrådet og i lærergruppa. Den står på sakskartet til samarbeidsutvalgets møte 12.mars. Administrasjonens vurdering Intensjonen med handlingsplanen mot mobbing er at elever og foreldre skal kjenne til hvordan skolen avdekker, handterer og forebygger mobbing blant elevene. Handlingsplanen vil være et viktig bidrag i det systematiske arbeidet for et godt psykososialt miljø på skolen. Den gjøres gjeldende fra dags dato. Rådmannens forslag til vedtak: Handlingsplanen mot mobbing Elvetun skole februar vedtas. Utvalgsleders innstilling: Som rådmannens forslag Randi Lillegård utvalgsleder Øystein Rørslett rådmann

15 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELVETUN SKOLE Februar 2010

16 Forord av rektor Det kan skje mange hendelser i løpet av en skoledag; både små og store. Det oppstår daglig konflikter mellom elever som de voksne på skolen prøver å hjelpe til å klare opp i der og da. Men gjentatte ondsinna handlinger fra en eller flere over tid --- altså mobbing --- er ikke alltid like lett å avdekke. Derfor vil skolen være avhengig av melding fra foresatte og elever når man har en mistanke. Skolen har Zero-prosedyrer som de voksne skal følge for å avdekke, løse og følge opp en mobbesak. En elev som opplever å bli mobbet, er en for mange! Zero betyr null. Målet for Zero-arbeidet er nulltoleranse. La oss sammen lære ungene å vise respekt for hverandre! La oss sammen lære ungene å være snille mot hverandre! Den gyldne regel sier det sånn: Alt det du vil at andre skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot dem. SKOLENS ARBEID MOT MOBBING Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager, og episodene gjentas over tid. (Roland og Sørensen Vaaland) Skolens arbeid mot mobbing beskrives i skolens handlingsplan. Planen bygger på fire prinsipper: 1. Avdekking av mobbing 2. Problemløsning av mobbesaker 3. Forebygging 4. Kontinuitet i arbeidet

17 1. AVDEKKING AV MOBBING Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen Skolen bruker den digitale spørreundersøkelsen fra Atferdssenteret i Stavanger i alle klassene fra trinn. Den gjennomføres i april. 1.2 Vakt og tilsynsordninger Alle som har vakt/inspeksjon bærer vester som gjør dem synlige i skolegården. Den som har inspeksjon plikter å handtere konflikter som oppstår der og da samt gi melding til kontaktlærerne til partene snarest. 1.3 Kommunikasjon lærer elev - foresatte * Mobbing tas opp i alle faste konferansetimer med elever og foresatte Ansvarlig: kontaktlærer * Mobbing tas opp i alle faste elevsamtaler Ansvarlig: kontaktlærer * Mobbing er tema på klasseforeldremøter Ansvarlig: kontaktlærer * Mobbing som tema tas opp overfor alle foreldrene ved skolen Ansvarlig: rektor 1.4 Ved mistanke om mobbing * Informasjonshenting gjennom observasjon Ansvarlig: kontaktlærer * Informasjonshenting gjennom samtale med antatt offer Ansvarlig: kontaktlærer

18 2. PROBLEMLØSNING AV MOBBESAKER Mål: Skolen tar ansvar og initiativ for å stoppe mobbing. Dette gjøres på måter som i neste omgang forebygger mobbing ved skolen. 2.1 Skolens prosedyrer når mobbing er meldt eller avdekket: HVA HVORDAN HVEM Individuell samtale med mobbeoffer Individuell samtale med mobber/mobberne, en om gangen. Dersom det er flere, må disse ikke få anledning til å snakke med hverandre. Vurdere gruppesamtale der det er flere mobbere. Informasjon til rektor Starte samtalen med å si at man vet at eleven blir mobbet Gi eleven støtte. La eleven fortelle uten press. Kartlegge: Hva har skjedd, hvem mobber, hvor ofte skjer mobbingen, hvor skjer dette, hvordan foregår mobbingen? Samtalen dokumenteres skriftlig Klargjøre at man vet om mobbingen. Lytte - ikke gå inn i diskusjon! Alvoret tydeliggjøres Viktige momenter: 1. Vi aksepterer ikke mobbing ved vår skole 2. Videre utvikling vil bli fulgt nøye. 3. Negative konsekvenser dersom mobbingen ikke opphører. 4. Gjenta at mobbingen skal ta slutt umiddelbart. Samtalen dokumenteres skriftlig Skal gis både muntlig og skriftlig Rektor eller underv.inspektør kan være til stede under samtalen Rektor eller underv.inspektør kan være til stede under samtalen

19 Foreldre/foresatte til den som blir mobbet kontaktes Foreldre/foresatte til den/de som mobber kontaktes. Oppfølgingssamtaler med mobberen/mobberne. Individuelle samtaler gjennomføres fortløpende. Oppfølgingssamtaler med den som blir mobbet Rektor sørger for at alle som har inspeksjon får nødvendig informasjon Informere om hva som er gjort og skal gjøres. Spørre hvordan de oppfatter situasjonen. Gi støtte. Markere at skolen har regien. Det vurderes i hvert enkelt tilfelle om foreldre/foresatte skal ha en aktiv rolle. Det avklares hva som skal sies til mobberens/mobbernes foreldre. Samtalen dokumenteres skriftlig Informere om samtalene med elevene. Være ivaretakende, men tydelig på at mobbingen ikke blir akseptert. Be foreldrene snakke alvorlig med sine barn og følge dem opp. Det vurderes i hvert enkelt tilfelle om foreldre/foresatte skal ha en aktiv rolle. Samtalen dokumenteres skriftlig Foretas i løpet av kort tid (maks tre dager) Har mobbingen opphørt? Foreldre/foresatte informeres om utfallet av samtalen. Samtalen dokumenteres skriftlig Foretas i løpet av kort tid (maks tre dager) Har mobbingen opphørt?

20 Foreldre/foresatte informeres om utfallet av samtalen. Samtalen dokumenteres skriftlig Informasjon til rektor Evalueringsssamtaler med den som har blitt mobbet og mobberen/mobberne. Samtale i klassen Hvis mobbingen ikke tar slutt Sanksjonstrapp Separate samtaler Samtalene dokumenteres skriftlig Vurderes Nye samtaler med mobber/mobberne og foresatte Samtalene dokumenteres skriftlig Følgende sanksjoner for mobber kan iverksettes: være inne i friminuttene ikke ha friminutt sammen med de andre ikke få delta på skole/klassearrangement eller andre lystbetonte aktiviteter endring av plassering i klasserommet følge av foreldre/foresatte eller annen voksen til og fra skolen utvisning bli omplassert i annen klasse politianmeldelse og rektor Klasseteam evt trinnteam i samarbeid med rektor Elever i ungdomsskolen som har vært involvert i mobbing av andre, vil få nedsatt karakter i oppførsel. Karaktermøte der alle lærerne på trinnet er til stede.

21 Dokumenteres skriftlig Oppfølgingssamtaler med mobbeoffer og mobber Samtalene skriftliggjøres og rektor/inspektør 2.2 Samarbeid med andre instanser ved mobbing Aktuelle samarbeidsparter utenfor skolen er helsesøster, barnevern, PPT og politi., sosiallærer og rektor drøfter om andre parter skal inn i saken. Rektor er ansvarlig for å følge opp samarbeidet. 2.3 Arbeid i etterkant av en mobbesak - elevarbeid Etter at en mobbesak er løst eller det er tatt affære for å endre situasjonen, vil det være nødvendig å jobbe strategisk i forhold til de ulike partene: mobbeofferet, mobberne og tilskuerne. Målet med dette arbeidet er å forebygge at de kommer i noen av disse rollene seinere. 2.4 Arbeid i etterkant av en mobbesak - organisasjonsarbeid Problemløsning på individnivå og etterarbeid etter en mobbesak kan avdekke svakheter i systemet, som bør endres for å virke forebyggende. Det er derfor viktig at hver mobbesak avsluttes med en evaluering der ledelse sammen med aktuelle parter drøfter hva en på skolen kan lære av denne saken med tanke på å forebygge mobbing. 3. FOREBYGGING Mål: Alle elever skal oppleve et godt arbeidsmiljø 3.1 Relasjon lærer - elev Lærer er en tydelig voksen som eleven kan ha tillit til. Det betyr: - Lærer møter den enkelte elev med dens interesser og forutsetninger.

22 - Lærer og elev blir godt kjent med hverandre - Lærer tør å være bestemt, ærlig og rettferdig. - Lærer ser den enkelte og tar eleven på alvor. Lærer tar tak i og løser opp i konflikter som oppstår i elevmiljøet. - Den voksne følger opp det han/hun sier. Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at lærers relasjonsbygging til enkeltelever pågår kontinuerlig og har høy kvalitet: Alle kontaktlærere skal gjennomføre min. to elevsamtaler i året. Alle lærerne skal gjennomføre underveisvurdering i fagene. Hilse på alle enkeltelevene hver morgen. Utveksle informasjon med foresatte. Der det er flere voksne i samme klasse, forplikter de seg til å samarbeide til beste for eleven. 3.2 Relasjon lærer klasse/gruppe Lærer utøver tydelig ledelse på en slik måte at klassen/gruppen oppleves som et trygt sted for alle elevene. Det betyr: - Lærer og elev er likeverdige parter, men ikke likestilt. Lærer er sjefen. - Lærer og elever respekterer hverandre. - Lærer tilpasser krav og forventninger til elevene. - Det er forutsigbarhet i rutinenene/konsekvensene i gruppa. - Forskjellige voksne praktiserer regler og rutiner likt i samme klasse. Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at lærers relasjonsbygging til klassen/gruppen har høy kvalitet: har ansvar for å gjennomføre jevnlige opplegg for å utvikle miljøet i klassen. Det kan være oppgaver, øvelser, leker, rollespill, danser. Opplegg som skolen bruker: Zippys venner og Det er mitt valg. Lærerne møter godt faglig forberedt til timene. Elevene gjøres kjent med sine rettigheter og plikter gjennom skolens ordensreglement ved oppstart av nytt skoleår - alle lærerne i klassen ansvarlig for oppfølging. Klassene lager sine klasseregler som også skal følges opp.

23 3.3 Relasjon elev - elev Elevene i klassen/gruppen tar vare på hverandre og er opptatt av at alle har det trygt. Det betyr: - Elevene lærer seg å vise omsorg for hverandre/bry seg om hverandre. - Alle elevene opplever at de er likeverdige parter i klassefellesskapet. - Elevene viser respekt for hverandre og hverandres eiendeler. - Regler for hva vi sier og hva vi gjør overfor hverandre er klargjort i klassen. - Reglene følges opp. - Elevene lærer at det er greit å si ifra til en voksen dersom de opplever negative hendelser. Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at de voksnes stimulering av positive relasjoner mellom elevene pågår kontinuerlig og har høy kvalitet: Lærer styrer plassering av elevene i klasserommet Elevsamtale der trivsel er ett av temaene kontaktlærer tar opp. Det er viktig at kontaktlærer bruker tid på å samtale med elevene jevnlig. Lærer har ansvar for at alle elevene gis anledning til å få bekreftelse på seg selv. Øve elevene i å se andre ikke bare seg selv. Innføre Den gyldne regel i klasserommet. Jevnlige innslag med klassemiljøarbeid i tillegg til arbeidet med kultursamlinger skape samhørighet/inkludering. Oppfordre til at foreldregruppene arbeider for fellesskapet i klassene og på skolen. 3.4 Relasjon lærer - foresatte Relasjonen mellom lærer og den enkelte elevs foresatte er preget av respekt, tillit og samarbeidsvilje Det betyr: - Skolen arbeider bevisst for å skape åpenhet og dialog mellom skole og heim. - Et godt samarbeidsklima betinger en felles innsikt i felles mål for en god skole og et godt skolemiljø. - Skolen er lydhør overfor foreldre, møter enkeltforeldre med forståelse og tar på alvor foreldres bekymring og uro. - Skolen ser på foreldre som en ressurs i arbeidet med å utvikle gode klassemiljø. - Kommunikasjonen mellom skole og heim fungerer toveis.

24 Tiltak skolen iversetter for å bidra til at skolens samarbeid med hjemmene har høy kvalitet og bidrar best mulig til utvikling av gode læringsmiljø for elevene: Skolen har ansvar for å informere foresatte om arbeidet i skolehverdagen på klasse- og skolenivå gjennom arbeidsplaner, klasseforeldremøter, infobrev og på skolens nettsider. Foreldrene har ansvar for å følge opp skolens informasjon. Foreldrene har oppdrageransvaret og skal sørge for at barna kan oppfylle sin plikt til opplæring etter evner og forutsetninger. Foreldrene har ansvar for at barna møter forberedt på skolen med skolemat og egnet påkledning. De foresatte skal se til at barna gjør lekser. Skolen gjennomfører to foreldresamtaler pr. år. og foresatte kan bruke mail, kontaktbok, telefon etter behov/avtale for å utveksle informasjon Foreldrene er ansvarlig for å gjennomføre minst to trivselsfremmende tiltak i klassen pr.år klassekontakt samarbeider i forbindelse med foreldremøter. Skolen arrangerer åpen dag i vårhalvåret Kultursamlingene åpen for alle foreldre 3.5 Skolens samarbeid med hjemmene Skolen har et åpent og aktivt samarbeid med de foresatte som gruppe Det betyr: - Skolen tilrettelegger for samarbeid - Gjensidig forventning om informasjon - Samhandling skole - foreldre Tiltak som skolen iverksetter for å bidra til at skolens samarbeid med hjemmene har høy kvalitet og bidrar mest mulig til utvikling av gode læringsmiljø for elevene: En stående invitasjon: Alle foresatte er til enhver tid hjertelig velkommen til skolen! Skolen informerer foreldregruppa gjennom skolens heimeside, kommunens heimeside, arbeidsplaner, egne skriv. Foreldremøter høst og vår. og klassekontakter samarbeider. Kultursamlinger åpen for alle. Åpen dag Klassearrangement utenom skoletida der foresatte har ansvar.

25 FN-dagen arrangeres i oktober hvert år. Bruke FAU som en aktiv samarbeidspart. 3.6 Skolestart Skolestarten skal være forutsigbar, trygg og gi alle en positiv opplevelse Det betyr: - Positivt møte med klassekamerater. - Elevene kjenner igjen en/flere lærere. - Elevene kjenner igjen rammene for skoledagen. - Elevene har behov for å bli sett/møtt og bli tatt godt imot som enkeltelever. - Forventningsavstemming Tiltak skolen iverksetter for å sikre en god skolestart for enkelteleven: Infoskriv på kommunens og skolens hjemmeside og ved oppslag om skolerute, kontaktlærere og dagsplan for første skoledag. Felles samling for hele skolen første skoledag / trygg ramme. Infoskriv deles ut til alle elevene ved skolestart. handhilser på elevene ved oppstart av nytt skoleår. 3.7 Overganger mellom barnehage skole og mellom skoleslag Overganger mellom barnehage og skole og mellom skoleslag oppleves som forutsigbart og trygt for eleven. Det betyr: - Førsteklassingene møter den nye voksenpersonen/læreren som elevene møter på våren i førskoleuka. - Førsteklassingne møter kjente fadderfjes fra vårhalvåret og spesielt førskoleuka. - Elevene blir sett, møtt og hørt som enkeltunge. - Elevene gjør seg kjent med mennesker, skolebygning og uteområde. Tiltak skolen iverksetter for å sikre en god overgang for enkelteleven: Fadderordning der 5.klasse er faddere for 1.klassingene startes i vårhalvåret før skolestart. Ett informasjonsbrev fra rektor og ett velkommenbrev fra kontaktlærer til nye 1.klassinger om førskoleuka.

26 Førskoleuke mai/juni der de nye elevene får bli kjent med læreren sin og skolen i lag med en voksen fra barnehagen. Overleveringsmøte barnehage skole på våren med helsesøster. Overleveringsmøter avholdes når klassene skifter lærer; spesielt i overgangene 4. og 5.klasse og 7. og 8.klasse. Bli kjent-uke for ungdomsskolen i juni med særlig tanke på 8.klasse. 3.6 Sikring av arenaer som skolegård, toaletter, gymnastikkfløy, SFO og skolevei Tiltak skolen iverksetter for å oppnå trygg skolegård, trygge toaletter, trygg kroppsøvingsfløy og trygg skolevei for enkelteleven: Det er flere lærere på inspeksjon i friminuttene i skolegården. Fadderelevene er sammen med 1.klassingene i utetida i førskoleuka og den første tida i første klasse. Assistentene på SFO har ansvar for tilsyn både inne og ute. Inspeksjonshavende lærere har også tilsyn med toalettene. Det skal alltid være en voksen sammen med elevene i idrettshallen. I bassenget kan en voksen ha ansvar for inntil 15 elever. Det skal være en voksen sammen med elevene i garderobene. Førsteklassingene blir fulgt til bussene den første tida etter skolestart. En lærer har inspeksjon på bussholdeplassen hver dag når skoledagen er er over/før bussavgang. Bussene har klare regler for hvordan elevene skal forholde seg på tur til/fra skolen. 4. KONTINUITET Mål: Skolens arbeid med å forebygge, avdekke og stoppe mobbing foregår kontinuerlig 4.1 Ansvarskjede Ved melding om mobbing eller mistanke om mobbing: * har ansvaret for å samle og registrere observasjoner og snakke med eleven som har vært utsatt for plaging * tar kontakt med foreldrene til offer

27 * har ansvaret for å koble inn sosiallærer og rektor * har første samtale med offer etter prosedyre beskrevet i Zero * har ansvaret for å innkalle plager til samtale beskrevet i Zero * har oppfølgingssamtale med offer * har oppfølgingssamtale med plager * har samtale med foreldrene til offer * har samtale med foreldrene til plager 4.2 Faste tiltak i et årshjul Måned Innhold Ansvarlig Aug Skolestart Rektor/lærerne Sept Okt Nov Des Jan Kultursamling Foreldremøter Elevsamtaler FN - dag Kultursamling Foreldrekonferanser Juleverksted Kultursamling To klasser trekkes ut Rektor sammen med alle lærerne To klasser trekkes ut Alle lærerne ved skolen To klasser trekkes ut Febr Kultursamling/Soldagsmarkering To klasser trekkes ut Foreldremøter Mars Elevsamtaler April Foreldresamtaler Kultursamling Mobbeundersøkelsen To klasser trekkes ut Rektor Mai Åpen dag ne Juni Kultursamling Avslutning for klassene Eget arrangement for avgangselevene To klasser trekkes ut Rektor 4.3 Årlig gjennomgang og revisjon av planen Oppfølging i etterkant av mobbesaker kan medføre endringer i organisasjonen og / eller i planen Endringer gjøres i mai/juni

28

29 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 076 Saksmappe: 2009/478 Saksbehandler: Sissel Stokland Jørgensen Dato: Saksframlegg Kulturprisen 2009 Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og omsorgsutvalget 4/ Saksopplysninger Befolkningen i Dyrøy er invitert til å komme med forslag til kandidater til kulturprisen Invitasjonen har vært kunngjort ved oppslag, på kommunesidene og Troms Folkeblad. Frist for å sende inn forslag var Det er kommet inn forslag på 3 kandidater. Administrasjonens vurdering Forslag på kandidater legges frem på utvalgsmøtet. Statutter for kulturprisen legges frem på utvalgsmøtet. Rådmannens forslag til vedtak: Utvalgsleders innstilling: Randi Lillegård utvalgsleder Øystein Rørslett rådmann

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE Fjell kommune BJORØY SKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjorøy skule sin handlingsplan mot mobbing 2011 Forord av rektor Bjorøy skule skal vera ein skule som er prega av tryggleik og trivnad. Arbeidet skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger 1. utgave, 1. opplag Senter for atferdsforskning 2003 Unni Vere Midthassel ISBN 82-7578-018-7 Grafisk

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DALE BARNESKOLE Forord av rektor Vi ved Dale barneskole ønsker gjennom en lokal handlingsplan å sette nulltoleranse i forhold til mobbing på dagsordenen. Handlingsplanen er bygget

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

Et godt sted å være - Et godt sted å lære

Et godt sted å være - Et godt sted å lære Et godt sted å være - Et godt sted å lære Paradis skole 27.01.2012 Del 1: Teoretisk forankring av et godt læringsmiljø 1.1 Læringsmiljø - Begrepsavklaring - Kjennetegn på et godt læringsmiljø - Kapittel

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE Åttekanten skoles motto: VI KAN, VI VIL, VI FÅR DET TIL 1 Innhold: Kvalitetssikringsplanen s.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta Plan for et godt skolemiljø www.dig3.no/aretta INNHOLD 1. Mål og definisjoner... 3 Mål for skolemiljø i Lillehammerskolen... 3 Definisjon... 3 2. Lovhenvisning... 4 3. Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12. Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.april 2012 Gjeldende fra 01.08.2012 Innhold: Kap. 1 Formål... 3 Kap. 2 Innledning...

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE

HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE Skolens visjon: Bragernes skole skal preges av en kultur der elevenes læringsutbytte faglig og sosialt står i sentrum, og der personalet jobber

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 Skolen har samlet skolens regler på følgende skjema som elever og foresatte skal skrive under på. Reglene finner du på Goa skole sine hjemmesider,

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Planen inneholder: 1. Innledning 2. Sosial læreplan 3. Gjennomføringsplan for sosial læreplan 4. Årsplan trivselsaktiviteter 5. Handlingsplan mot mobbing

Detaljer

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune

Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune Ordensreglement for grunnskolen i Lyngen kommune Ordensreglementet 2008 Endringer vedtatt i levekårsutvalget Ordensreglementet gjelder fra vedtaksdato I INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3

Detaljer