Graden Cand.theol. med tilhørende studieprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Graden Cand.theol. med tilhørende studieprogram"

Transkript

1 Graden Cand.theol. med tilhørende studieprogram Studenter som oppnår graden cand.theol. er kvalifisert for prestetjeneste i Den norske kirke. Graden gir også (sammen med evt. andre kvalifikasjoner) grunnlag for opptak til videre studier, som PhD-utdanning og etter- og videreutdanning for prester. Graden vil kunne godkjennes som grunnlag for eventuelt senere opptak ved en del masterstudier (jf. de enkelte studiestedenes regler og praksis). Omfang, innhold, opptakskrav Omfang og innhold: I følge «Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved høyskoler med eksamensrett etter privathøyskoleloven» ( ) 7, består cand.theol.-graden av 360 sp (normert til 6 års studier) innen fagkretsen teologi og KRL. Den inneholder minst 60 studiepoeng (ett års studier) med praktisk-teologiske studier og omfatter også studier av både bibelhebraisk og nytestamentlig gresk språk. Studenten skal skrive et selvstendig vitenskapelig arbeid i løpet av studiet. Examen philosophicum samt examen facultatum skal inngå i grunnlaget for graden. (Det kan gjøres unntak fra kravet om examen philosophicum og examen facultatum for studenter med bachelorgrad eller tilsvarende grad fra norsk eller utenlandsk utdanningsinstitusjon hvor det ikke er krav om examen philosophicum og/eller examen facultatum, og dersom graden i sin helhet inngår i cand.theol. graden.) Studieprogrammet for cand.theol. følger de reglene for akademiske grader, studieprogram, studieplaner, utdanningsplaner, arbeidsformer, eksamen, vurderingsformer, innpassing og fritak, reduksjon av studiepoeng samt utstedelse av vitnemål som er fastsatt for Det teologiske Menighetsfakultet (se «Forskrift om opptak, studier og eksamen» fastsatt av fakultetets styre og gjeldende fra ). Opptak:For å bli tatt opp til cand.theol.-studiet, lavere grad, må man ha - generell studiekompetanse eller opptak etter realkompetansevurdering Det gis overgang til cand.theol.-studiet, høyere grad, etter tre år, under forutsetning at opptakskravene (jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen, 7) er innfridd. For øvrig følger opptaket de til enhver tid fastsatte forskrifter og reglementer. For tiden er dette: «Forskrift om opptakskrav til grunnutdanningar ved universitet og høgskolar» fastsatt av departementet ( ), samt «Forskrift om opptak, studier og eksamen» fastsatt av fakultetets styre og gjeldende fra Studieprogrammets mål, studieretninger og struktur Mål og studieretning Studieprogrammet for graden cand.theol. tar sikte på å dyktiggjøre studenter for prestetjeneste i Den norske kirke og andre kirkesamfunn, og for videre studier. Studieprogrammet har for tiden kun én studieretning: Profesjonsstudiet i teologi.

2 Studieretning: Profesjonsstudiet i teologi Presentasjon av studieretningen Profesjonsstudiet er i overordnet mening et praktisk-teologisk studium. Det tar sikte på gi en bred innføring i ulike disipliner innen teologi og KRL ut fra profesjonsrelaterte perspektiv og interesser. Innholdsmessig er profesjonsstudiet spent opp mellom akademiske basisdisipliner på den ene siden og den kirkelige erfaringsvirkeligheten på den andre. Studiet står i dialog med forskningsfagene, og henter sin vitenskapelige legitimitet og storparten av sitt kildemateriale fra dem. De avgjørende problemstillingene er imidlertid ikke hentet fra forskningsfagene, men derimot fra den kirkelige og religiøse erfaringen og fra den tjenesten i kirke og samfunn som studiet sikter mot. Slik foregår de akademiske studiene ut fra perspektiv og interesser som er relevante for den yrkesutøvelsen som studiet leder frem mot. Fordi studiet er profesjonsrettet, vurderes i forbindelse med enkelte praktisk-teologiske emner i løpet av studiet også hvorvidt studenten er egnet for prestetjeneste. Egnethetsvurderingen bygger på «Kriterier for egnethet til prestetjeneste» (se praksishefte for praksisperioder). Studiet omfatter også praksisperioder med veiledning. Studenter som i lære og livsførsel setter seg utover de rammer som gjelder for vigslet tjeneste, kan nektes å gjennomføre praksis. (Se vedlegg under) Overordnede mål for teologistudiet Studiet skal - gi det faglige grunnlag for prestetjeneste og annen tjeneste i Den norske kirke og i andre kirkesamfunn - hjelpe studenten til å forstå og anvende teologien i spenningen mellom teori og praksis - stimulere til at studenten kan tilegne seg en personlig integrert teologisk helhetsforståelse - hjelpe studenten til å utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger som grunnlag for pastoral praksis og for selvstendig faglig arbeid med teologiske problemstillinger - gi studenten faglig basis for videre studier innen de teologiske disipliner - stimulere til etisk grunnholdning i yrkesutøvelsen Innhold og progresjon Teologistudiet er delt inn i fire nivåer: 100-, 200-, 500- og 600-nivå. På de tre første nivåene er planen er bygd opp av et fast system av emner, med visse varianter på 200- og 500-nivå). 600-nivået består valgfrie fordypningsemner, og det skal skrives en avhandlingen etter en selvvalgt problemstilling. Ut fra studieplanens fagforståelse er studiet organisert dels i disiplinrettede emner, dels i tverrfaglige emner. Det er lagt vekt på integrasjon av teoretisk og praktisk teologi og på tverrfaglig integrasjon mellom ulike teologiske disipliner. Det er også lagt vekt på at studenten skal opparbeide dybdekunnskap i utvalgte disipliner og slik også eventuelt kunne forberede seg for videre studier. De enkelte emnene har et omfang på 5 til 30 studiepoeng. For hvert emne formuleres kompetansemål, med vekt på studentenes innsikt i sentrale faglige problemstillinger og som gis i to kategorier: K u n n s k a p s m å l e n e er formulert på tre stigende nivåer: kjennskap til, kunnskap og god kunnskap om. F e r d i g h e t s m å l er også formulert stigende med uttrykkene evne til/grunnleggende ferdighet i, ferdighet i og god evne til/god ferdighet i. Det er samtidig satt opp studiekrav for de enkelte emnene. Arbeidet med å oppfylle studiekravene skal bidra

3 faglig og pedagogisk til å nå kompetansemålene, og skal være utgangspunkt for vurderingen (Jfr. Organisering, arbeidsformer og vurdering under). For å kunne søke ordinasjon i Den norske kirke må emner som tilsvarer minimum 60 studiepoeng praktisk-teologisk utdanning innfris (se under). Oversikten under vil bli justert i løpet av høsten 2006 og få en annen sammensetning. 100-nivå Redskapsemner som inngår i studieprogrammet og er kjerneemner (obligatoriske) er: EXPHIL101 Examen philsophicum (10 sp) EXFAC101 Examen facultatum (10 sp) HE151 Hebraiske grunnelementer (10 sp) HE152 Hebraiske tekster (10 sp) GR151 Nytestamentlig gresk (20 sp) Følgende KRL-emner er kjerneemner i studieprogrammet og er tverrfaglige: KRL111 Bibelfag, konfesjonskunnskap, kristen tro og livstolkning (30 sp, kan også avlegges som KRL101, KRL102 og KRL103) KRL112 Kristen livstolkning i dag, religionsvitenskap og livssynskunnskap (20 sp, kan også avlegges som KRL104, KRL105II) 200-nivå På fordypningsnivå (200-nivå) kan du enten avlegge én av følgende emnekombinasjoner KRL211 Religion, antropologi og forståelse, kristologi, reformatorisk kristendom KRL214 Kristologi, reformatorisk kristendom, teologi og litteratur KRL215 Kristologi, reformatorisk kristendom, etikk og religiøs forandring KRL217 Kristologi, reformatorisk kristendom, metodismens historie og teologi Eller avlegge enkeltemnene: KRL202 Jesus Kristus i kristen gudstro (10 sp) KRL203 Reformatorisk kristendom: Vekkelse, misjon, enhetsarbeid og 10 sp valgfrie fordypningsemner på 200-nivå, dvs ett av følgende: KRL201 Religion, antropologi og forståelse KRL204 Teologi og litteratur KRL205 Religion og etikk i møte med pluralisme og sekularisering KRL208 Islam (10 sp) 500-nivå Føgende disiplinrettede emner i studieprogrammet er kjerneemner: KH501 Kirkehistorie 1: Nyere kirke- og teologihistorie og misjonshistorie (10 sp) NT501 Det nye testamente 1 (10 sp) GT501 Det gamle testamente 1 (10 sp) BIB501 Bibelfag (10 sp) ST501 Systematisk teologi: Åpenbaring, trinitet og fornuft (10 sp) Følgende praktisk-teologiske emner er kjerneemner i studieprogrammet: PT501 Kirkekunnskap og trosformidling (10 sp) PT502 Forkynnelse og gudstjenesteliv med menighetspraksis (10 sp) PT503 Sjelesorg, diakoni og institusjonspraksis (10 sp)

4 PT504 Gudstjenesteøvelser og stiftspraksis (10 sp) PT505 Menighetsbygging og prestetjeneste (20 sp) Følgende tverrfaglige emner er kjerneemner i studieprogrammet: TE501 Betydningen av Jesu død og oppstandelse (10 sp) TE502 Etikk og antropologi (10 sp) TE503 Spiritualitet og ekklesiologi (10 sp) TE504 Evangelisk-luthersk bekjennelse og kristendomsforståelse (5 sp) TE505 Fra tekst til preken (5 sp) Følgende emner er avhandlingsemner og kjerneemner i studieprogrammet: MET501-5 Metodelære (10 sp, valg) AVH501 Masteravhandling (30 sp) Det betyr altså at det skal velges fritt 10 sp på 200-nivå, og 35 sp på 600-nivå (evt på 500- nivå fra andre studieprogram). OBS! Antall fordypningsemner endres fra og med våren 2006 (valgfrie fordypningsemner reduseres med 15 sp, dvs. 20 sp med fordypningsemner fra og med våren 2006). Se også de utfyllende innholdskrav og studieprogresjon under.

5 Studieprogrammets struktur (gjeldende høst 2005) Cand.theol. 12.sem. 11.sem. 10.sem. 9.sem. 8.sem. 7.sem. Bachelor theol. 6.sem. 5.sem. 4.sem. TE503 (10 sp) Spiritualitet og ekklesiologi 6XX (10 sp) Fordypningsemne 6XX (10 sp) Fordypningsemne el avh KH501(10 sp) Nyere kirkehistorie, teologihistorie og misjonshistorie BIB501 (10 sp) Bibelfag HE152 (10 sp) Hebraiske tekster HE151 (10 sp) Hebraiske grunnelementer TE504 (5 sp) Evangeliskluthersk bekjennelse GR151 (20 sp) Nytestamentlig gresk PT505 (20 sp) Menighetsbygging og prestetjeneste TE505 (5 sp) Fra tekst til preken AVH501 (30p) Masteravhandling 6XX (10p) Fordypningsemne el avh ST501 (10 sp) Systematisk teologi: Åpenbaring, trinitet og fornuft TE501(10 sp) Betydningen av Jesu død og oppstandelse GT501 (10 sp) Det gamle testamente 1 EXFAC101 (10 sp) Examen facultatum PT504 (10 sp) Gudstjenesteøvelser og stiftspraksis 6XX (5 sp) Fordypningsemne Ett av emnene MET501 MET505 TE502 (10 sp) Etikk og antropologi PT503(10p) Sjelesorg og institusjonspraksis NT501 (10 sp) Det nye testamente 1 PT502 (10 sp) Forkynnelse og gudstjenestearbeid med menighetspraksis PT501 (10 sp) Kirkekunnskap og trosformidling 3.sem. 2.sem. 1.sem. KRL112 (20 sp) Grunnstudier KRL 2 KRL21X (30 sp) KRL111 (30 sp) Grunnstudier KRL 1 EXPHIL101 (10 sp) Examen philosophicum Utfyllende innholdskrav - For å ta emner på høyere nivå, må emner i samme fagområde på lavere nivå være gjennomført - Ex.phil. og ex.fac. må være gjennomført i løpet av de første 180 studiepoengene - Studiepoeng på 600-nivå kan etter begrunnet søknad erstattes med emner inntil maksimum 20 sp på 100- og 200-nivå. - Minimum 300 studiepoeng må være gjennomført for å kunne ta PT504 og minimum 320 studiepoeng for å kunne ta PT505. Etter begrunnet søknad kan fagrådsleder i særskilte tilfeller dispensere fra dette kravet. - Studiet må omfatte tverrfaglige emner av minst 40 studiepoengs omfang. Avhengig av hva fakultetet tilbyr av undervisning, kan disse poengene avlegges innenfor andre emner i TEserien enn de som er ført opp ovenfor. - Ett av to fordypningsemner må avlegges innenfor GT eller NT. Studieprogresjon Fakultetet har satt opp et anbefalt studieløp (se strukturen overfor) som vil gi en god faglig progresjon. Planlegging av undervisning tar utgangspunkt i dette anbefalte studieløpet.

6 Enkelte av emnene i dette anbefalte studieløpet vil kunne bytte plass, avhengig av hvordan undervisningen til enhver tid organiseres. For eksempel vil TE501 og TE502 kunne bytte plass. Det er mulig å tilpasse studiet ved å velge langsommere progresjon (for deltidsstudenter) og alternativ rekkefølge (ved innpassing osv.). Fakultetet kan ikke love fullt undervisningstilbud til studenter som foretar individuelle tilpassinger. De fleste av studiets emner (unntatt TE-emnene) kan avlegges når det ikke tilbys undervisning. Ta kontakt med studieveileder for nærmere avklaring. Organisering, arbeidsformer og vurdering Organisering og arbeidsformer Målet med studiets organisering og arbeidsformer er å engasjere studenten i tilretteleggingen av sin egen læringsprosess og gjennom faglig aktivisering å stimulere til læring og selvstendig vitenskapelig arbeid. Studiets ulike emner er organisert på ulike måter, jf. emnekatalogen. Blant profesjonsstudiets organiseringsformer er forelesningsauditorier, seminargrupper, skrivegrupper og individuell veiledning ved oppgaveskriving. Store deler av undervisningen og studiet er understøttet av web-baserte læringsverktøy (ClassFronter). Fakultetet legger til rette infrastruktur for at studentene skal kunne danne kollokviegrupper og faglige interessegrupper. Studentens grunnleggende arbeidsform vil fortsatt være egen lesning og skriving samt innsats i kollokviegrupper. I tillegg deltar man i forelesningsauditorier og i skrive- og seminargrupper hvor studenter har framlegg, gir respons og får undervisning og veiledning. Som ressursbok om arbeidsmåter i studiet brukes: Olga Dysthe, Frøydis Hertzberg og Torlaug Løkensgard Hoel: Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning, Oslo: Abstrakt forlag, Vurdering og karakterskala Fakultetet legger vekt på å bruke differensierte vurderingsformer tilpasset studieprogresjon og emnets egenart og målsetning. Det vil fremgå under hvert enkelt emne i emnekatalogen hvilken vurderingsform som blir brukt. Vurderingen kan ha to ulike faser: Formativ vurdering (eller: veiledning) er vurdering og veiledning som gis underveis i studiet og som har som mål å hjelpe studenten til å oppnå et best mulig resultat. Det ligger ingen nødvendig pekepinn om endelig karakter i formativ vurdering. Summativ vurdering er vurderingen av studentens endelige eksamensarbeid som tar sikte på å fastsette en karakter for emnet. Fakultetet bruker tre ulike karakterskalaer for sin summative vurdering. Normalt brukes den europeiske universitetsskalaen med tallkarakterer fra A til F, der A er best og F er strykkarakter. Alternativt kan emner som i hovedsak har orientering mot teoretiske fag anvende karakterparet bestått / ikke bestått. Emner som omfatter ulike former for praksis og deltakelse, vil normalt vurderes med karakterparet godkjent / ikke godkjent. Kriteriene for den summative vurderingen er de til enhver tid gjeldende fagspesifikke kriteriene som fagrådene fastsetter (se vedlegg til emnekatalogen). Utdrag fra Studieprogramkatalog, høyere grad, høsten 2006

3. Krav til læringsutbytte

3. Krav til læringsutbytte Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde Forskriften

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid tre år) Master i realfag

Detaljer

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp 2015-2016 Navn Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Nynorsk Arbeid

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 1. Innledning... 3 2. Formål... 4 3. Læringsutbytte... 6 4. Innhold... 7 I: Basalfag (90

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

LÆREPLAN FOR BIBEL OG DISIPPELSKAP. Ansgar Bibelskole

LÆREPLAN FOR BIBEL OG DISIPPELSKAP. Ansgar Bibelskole LÆREPLAN FOR BIBEL OG DISIPPELSKAP Ansgar Bibelskole INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELS E... 3 ANS GAR BIBELS KOLE... 6 HISTORIKK...6 FORMÅL...6 Bibelskolens overordnede målsetting er:... 6 Undervisningens

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Årsstudium i Kristendom- religion og livssynskunnskap (60 stp)

Årsstudium i Kristendom- religion og livssynskunnskap (60 stp) Studieplan for Årsstudium i Kristendom- religion og livssynskunnskap (60 stp) Deltid Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) 1 Innledning Årsstudium KRL utgjør første studieåret i Bachelor i kristendom

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

Engasjert av troen, for mennesket, i hele verden.

Engasjert av troen, for mennesket, i hele verden. 1 Engasjert av troen, for mennesket, i hele verden. Misjonshøgskolen (MHS) er et globalt knutepunkt for utdanning og forskning i et mangfoldig og omfattende nettverk. Hos oss skapes engasjement og relasjoner

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer